Avstånd till vattendrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstånd till vattendrag"

Transkript

1 Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare Namn Telefon bostad Adress Telefon arbetet Postadress Personnr/Organisationsnummer Fastighet där installationen ska ske Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägarens namn Telefon Fastighetsägarens adress Installatör Firmanamn Telefon 1 Namn Telefon 2 Adress Ackrediteringsnummer alt certifierad kompetens (klass) för köldmediehanteringen/installationen Anläggning Ytjordvärme (slutet system) Kollektorlängd m Bergvärme (slutet system) Borrhålsdjup m Grundvattenvärme (öppet system) Vattenåtgång m 3 /dygn Uttag borrhålsdjup m Återföring till, borrhålsdjup m

2 Värmepumpens fabrikat Typ Antal hushåll anläggningen skall betjäna Effekt kw Borrfirma (vid borrhål) Material i ledningar Köldbärarvätska (fullständigt varunamn) Total mängd (liter)och koncentration (%) Typ av köldmedium i värmepumpen Mängd köldmedium Krävs ingrepp i köldmediesystemet vid installationen? Ja Nej Avstånd till vattentäkt Är fastigheten belägen inom vattenskyddsområde? Ja Nej Avstånd till vattendrag Egen m Andras m m Övriga upplysningar Om du har övriga upplysningar gällande din ansökan så skriv gärna ner dessa på ett lösblad. Skicka detta tillsammans med anmälan till miljöförvaltningen. Handlingar som ska bifogas ansökan En situationsplan i lämplig skala (t ex 1:400) som anger energibrunnens/kollektorns placering, fastighetsgränser, eventuella angränsande fastigheter samt vattentäkter inom 100 meter från anläggningen. Ett säkerhetsdatablad för köldbäraren. Information För information om handläggningsförfarandet, Miljönämndens avgift samt delgivning av handlingar läs medföljande informationsblad. I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Datum Sökandens namnunderskrift Namnförtydligande

3 Miljöförvaltningen informerar Värmepump Miljökrav på värmepumpsanläggningar Värmeslingan till din värmepump kommer att ligga i mark eller vatten och därmed finns viss föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid stora läckage av hälsofarliga produkter kan brunnar, grund- eller ytvatten förorenas. Nedan listas exempel på vad du måste uppmärksamma vid installation av din värmepumpsanläggning. För ytterligare information om respektive anläggning samt vilka försiktighetsåtgärder som är speciellt viktigt att tänk på vid installationen av just den anläggningen hittar du längre ner i detta informationsblad. Att tänka på vid installation av bergvärme Det är viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat så att anläggningen ger avsedd mängd energi och frysning av marken undviks. Kollektorn hämtar energi där den har kontakt med berget genom vatten. Får borraren inget eller för lite vatten i ditt energiborrhål så går det att fylla det med fin sand eller liknande och på så sätt få kontakt mellan kollektorslang och berg. Tänk på att du ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada på sådan. Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder. Vidta följande försiktighetsåtgärder vid installation av värmepumpsanläggning Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad du ska göra om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut. Tänk på att använda ett godkänt köldmedium som t.ex. HFC (bl.a. R134a och R407c), ammoniak, butan och propan. För HFC gäller särskilda regler om behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skylt, instruktioner, tillsyn m.m. Minimera köldmediemängden i värmepumpen och välj köldmedium med så liten miljöpåverkan som möjligt. Läckage kan påverka klimatet genom ökad växthuseffekt och nedbrytning av atmosfärens ozonskikt. Endast ackrediterade företag eller personer med certifierad kompetens får göra ingrepp på köldmediekretsen. På anläggningen ska det sitta en skylt som anger köldmedietyp och mängd. Välj ett system som är konstruerat och utfört enligt högsta kvalitetskrav för att undvika läckage, t.ex. utrustad med tryckvakt, nivåvakt eller motsvarande. Värmeuttaget ska lokaliseras inom fastigheten så att möjligheterna till energiuttag för angränsande fastigheter påverkas i minsta möjliga utsträckning. Vidta följande försiktighetsåtgärder vid bergvärme Du är så gott som alltid tvingad att borra genom jordlager innan du kommer till berg och då är det mycket viktigt att du tätar mellan berget och jordlagret med foderrör enligt normbrunn 07. Är det inte tätt är risken stor för att få förorenat ytvatten ner i brunnen och grundvattnet. Du får se till att borrvattnet avslammas innan det släpps till recipient. Ta gärna kontakt med Va Syd om du har för avsikt att släppa borrvattnet till dagvattennätet. Borrkax ska avskiljas i sådan utsträckning att någon negativ påverkan inte sker i recipienten. Klaras inte avskiljningen på grund av oväntat höga vattenmängder ska arbetet avbrytas och miljöförvaltningen kontaktas. Avståndet till närmsta vattentäkt samt bergvärmepump bör vara minst 20 m. Värmeuttaget ska lokaliseras inom fastigheten så att möjligheterna till energiuttag för angränsande fastigheter påverkas i minsta möjliga utsträckning. Vid borrning kan det vara en tillräcklig åtgärd att placera borrhålet så centralt på fastigheten som möjligt. Anläggningen ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage. Anordning som förhindrar utläckage genom självtryck ska finnas. Åtgärder ska vidtas vid läckage av köldmedium och köldbärarvätska. Sanera och länspumpa brunnen omgående. Information om ytjordvärmepump och ytvattenvärmepump på baksidan!

4 Att tänka på vid installation av jordvärme I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi, som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt. Vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är också viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan. Tänk på att upprätta en slangkarta så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Vidta följande försiktighetsåtgärder vid jordvärme Värmepumpsinstallatör och den som lägger kollektorslangen ska använda samma typ av köldbärarvätska. Anläggningen ska utföras på ett sådant sätt att max 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett läckage. Med ordentliga relationsritningar undviker du problem vid framtida grävarbeten. Avståndet till närmsta vattentäkt bör vara minst 20 meter. Att tänka på vid installation ytvattenvärme En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är ännu något högre än i vattnet. Bottenförankringen är mycket viktig, slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Övergången från mark till sjö är en annan känslig punkt. Om kollektorslangen läggs i sjöbotten måste den märkas ut tydligt. Givetvis ska köldbärar-vätskan vara så miljövänlig som möjligt så att ett eventuellt läckage inte stör vattenmiljön. Risken är stor att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. Även is kan skada den om den ligger oskyddad i strand-kanten. Denna typ av anläggning bör undvikas i känsliga och/eller skyddsvärda områden. Vid grävande i vattenbrynet som är strandskyddat rekommenderas att sökanden kontaktar Stadsbyggnadskontoret i Lund. Vidta följande försiktighetsåtgärder Anläggningen ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage. Anordning som förhindrar utläckage genom självtryck ska finnas.

5 Viktig information till dig Anmälningsplikt Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten för en uteffekt av högst 10 MW är anmälningspliktig enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Värmepump för mer än 10 MW är anmälningspliktig enligt 21 i samma förordning. Anmälningsplikten syftar främst till att ge miljönämnden information om en planerad eller befintlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet anlägger en värmepumpsanläggning innan anmälan är inlämnad till miljönämnden kan dömas för otillåten miljöverksamhet. Så här behandlas ett anmälningsärende hos miljönämnden En skriftlig anmälan till miljönämnden bör du göras i god tid (fyra veckor) innan du installerar värmepumpen. Använd bifogad anmälningsblankett. Miljönämnden har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt meddelar Miljönämnden råd om lämpliga åtgärder eller förelägger om försiktighetsmått eller förbud. miljönämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen. Även om du inte formellt måste avvakta något beslut bör du ta kontakt med nämnden innan du vidtar åtgärder. Om du uppför anläggningen innan miljönämnden beslutat i anmälningsärendet, finns risk att du måste ändra det som redan gjorts. Avgifter Miljönämnden tar ut en avgift på 1200 kr för handläggning av anmälan enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För prövning av anmälan enligt 21 tillämpas särskild taxa. Förenklad delgivning Miljönämnden delger er handlingarna i ärendet med förenklad delgivning. Med detta menas: 1. De handlingar som skall delges er skickas i ett vanligt brev till den adress som miljönämnden fått uppgift om att ni kan nås på. 2. Minst en dag senare skickar miljönämnden ett särskilt meddelande till er om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel. Ni får alltså två brev från miljönämnden, normalt med en dags mellanrum. 3. Ni behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljönämnden. 4. Ni anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i den handling som Ni delges finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Kontaktuppgifter För mer information kontakta miljöinspektör Marilouise Johansson, tel , e-post: miljöinspektör Rolf Erlandsson, tel , e-post: kommunens energirådgivare, Björn Alm, , E-post: För frågor gällande utsläpp av överskottsvatten till dagvattensystemet vid borrning av energibrunn kontakta Tekniska förvaltningen Jan Jirefjord, tel

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-03-15 17 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer