Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan"

Transkript

1 Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att du får betala skadestånd till kringboende och/eller vidta andra åtgärder. För att motverka sådana skador krävs att den som vill installera en värmepump, för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten, först lämnar in en anmälan. För berg- och jordvärmeanläggningar inom yttre skyddsområde för vattentäkt krävs det tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Inom inre skyddsområde för vattentäkt får energianläggningar som utnyttjar mark och vatten inte installeras enligt vattenskyddsföreskrifterna i Tierps kommun. Undantag från vattenskyddsföreskrifterna prövas av Länsstyrelsen i Uppsala. Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid, minst 4 veckor, innan installationen avses påbörjas. En icke komplett ansökan förlänger handläggningstiden. Du får inte påbörja installationsarbetet förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan! När du planerar för installation av berg- eller jordvärmeanläggningar bör du tänka på att kollektorn och/eller borrhålet inte bör placeras närmare än 10 meter från tomtgräns. En av anledningarna till detta är att energibrunnar inte ska placeras för tätt eftersom de stjäl energi från varandras värmeupptagningsområde, vilket medför att de inte kan leverera beräknad energimängd. Vanligen rekommenderas minst 20 meters avstånd mellan två hål. Vidare krävs att alla energibrunnar som installeras i kommunen ska uppfylla kraven i Normbrunn -07. Normbrunn -07 är ett dokument framtaget av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Syftet med dokumentet är att på ett enhetligt sätt presentera de krav som ska gälla för att säkerställa en väl fungerande energikälla till kunden samt minimera riskerna för påverkan av grundvattnet vid utförandet av en energibrunn. För ansökan/anmälan används särskild blankett som tillhandahålls av Medborgarservice i Tierps kommun. Med ansökan/anmälan ska följande bilagor lämnas: En situationsplan med byggnader, borrhål/kollektorns placering, avstånd till tomtgränser och vägar. Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen ska anges. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Varuinformationsblad på köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisats på anmälningsblanketten. Om en bergvärmeanläggning planeras inom vattenskyddsområde skall du med ansökan bifoga underskrivet dokument benämnt Villkor för bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde. Med din namnunderskrift lovar du att du tagit del av de försiktighetsåtgärder som framgår av dokumentet och att dessa kommer att vidtas. Du ansvarar också för att installatör och brunnsborrare informerats om dessa försiktighetsåtgärder. Om du är osäker på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde, kontakta Medborgarservice, tel VÄND

2 Avgift För hantering av anmälningsärenden, ansökan om tillstånd och vid inspektion av befintlig anläggning tas en handläggningsavgift ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa. Ansvarig Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig. Därför är det viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld i god tid och att Kommunstyrelsens beslut inväntas innan installationen sker. Mer information För anläggningar med en uteffekt över 10 megawatt gäller delvis andra regler. Vid frågor om ansökan/anmälan, lagstiftning etc. kontakta Medborgarservice, telefon Frågor som rör värmepumpens teknik och effektivitet besvaras bäst av en ackrediterad värmepumpsinstallatör. Ni kan också ställa frågor till kommunens energirådgivare när det gäller att jämföra olika energialternativ. Tierps kommun Medborgarservice TIERP Tel Detta informationsblad ska inte skickas in med ansökan/anmälan. Tack!

3 ANSÖKAN / ANMÄLAN om installation av värmepump Enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För anläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla. Sökande* Personnr/organisationsnr Tel. bostad Mobil Epostadress Fastighetsägare om annan än sökande. ( & tel.nr) Värmepumpsinstallatör Borrfirma (för bergvärme) Telenr Telenr Anläggning Bergvärme Jordvärme Ytvattenvärme Annat (ange vad) Värmepumpsfabrikat Köldmedium Mängd kg Värmepumpens effekt (kw) Kollektorvätska Mängd Liter Tillsatser i Kollektorvätska Procentuell blandning med vatten Antal borrhål Borrhålsdjup (meter) Kollektorns längd (meter) Dricksvattenbrunnar och Avlopp Enskilda dricksvattenbrunnar finns inom 100 meter och ritas in på situationsplan. Brunnens ägare ska underteckna nedan. Jag är informerad om den planerade borrningen och samtycker till detta Underskrift förtydligande Underskrift förtydligande Enskilda avlopp finns inom 100 meter (ritas in på situationsplan). Enbart kommunalt vatten och avlopp förekommer i närområdet. Annat:... Vänd ->

4 Vattenskyddsområde Anläggningen ligger inte i något vattenskyddsområde. Anläggningen ligger i yttre vattenskyddsområde. Bilagan Villkor för bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde ska skrivas under och bifogas i ansökan. Anläggningens placering Borrhålet/kollektorn placeras på egen mark mer än 10 m från tomtgräns. Borrhålet/kollektorn placeras på annans mark. Kopia av överenskommelse ska bifogas. Borrhålet/kollektorn placeras på egen mark mindre än 10 m från tomtgräns. Berörda grannar är informerade, har tagit del av situationsplan och samtycker till placeringen. (Berörda grannar ska fylla i rutor nedan.) Jag har tagit del av situationsplanen som visar anläggningens placering. Jag är medveten om att anläggningen kan begränsa mina möjligheter att borra för bergvärme på min fastighet inom 20 meter från borrhålet som denna anmälan/ansökan berör. Datum Telefonnummer Datum Telefonnummer Underskrift Underskrift förtydligande förtydligande Jag har inget att erinra mot anläggningens placering Jag har följande att erinra (Bifoga bilaga vid längre yttrande) Jag har inget att erinra mot anläggningens placering Jag har följande att erinra (Bifoga bilaga vid längre yttrande) Sökandes underskrift... Datum Sökandes underskrift förtydligande * De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen )PuL) 10. Dataregistret används för administration av fastighetsuppgifter. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten. Information Ansökan kan inte behandlas innan kompletta handlingar inkommit. Situationsplan krävs till varje ansökan. Räkna med att handläggningstiden kan vara upp till 4 veckor. En komplett och utförlig ansökan ger kortare handläggningstid. Var därför noga med att fylla i samtliga fält och bifoga samtliga handlingar. Anmälan skickas till: Medborgarservice, Tierps kommun, TIERP eller lämnas till: Medborgarservice Centralgatan 7, Tierp

5 Villkor för bergvärmeanläggning inom yttre vattenskyddsområde Vid anläggande och drift av bergvärmepumpanläggning måste en rad försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för skador på miljön. I de fall tillstånd till bergvärme lämnas inom vattenskyddsområde för grundvattentäkt är kraven på försiktighetsåtgärder extra omfattande. Utöver Normbrunn -07 gäller samtliga av nedanstående försiktighetsåtgärder vid anläggande av bergvärme inom vattenskyddsområde. Dessa försiktighetsåtgärder befriar inte från ytterligare försiktighetsåtgärder som kan behövas för att undvika störningar i miljön eller vattenförorening. Ytterst ansvarig för att försiktighetsåtgärderna vidtas är fastighetsägaren. Informera därför värmepumpinstallatör och brunnsborrare om kraven och kontrollera att de uppfylls. Försiktighetsåtgärder i samband med brunnsborrning och kollektorsättning Brunnsborraren har tillräcklig utbildning och följer kriterierna i Normbrunn -07 Brunnsborraren har en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 Mkr Hydraulolja ska vara miljöanpassad och uppfylla miljökraven i Svensk Standard Förteckning över produkter som uppfyller kraven finns på Maskiner ställs upp så att motorbränsle och olja inte kan nå borrhålet Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning finns vid arbetsstället Borrvatten ska avslammas innan det leds ut, klart vatten får ledas till dagvattennätet. Kollektorslang i mark markeras med plastband eller liknande för att minska risken för skador vid eventuella markarbeten. Försiktighetsåtgärder vid val av värmepump, drift m m När anläggningen färdigställts och köldbärare fyllts på ska anläggningen provtryckas. Observera att kollektorn dessförinnan ska ha provtryckts under betryggande omständigheter enligt ovan. Anläggningen förses med tryckvakt som stänger av anläggningen vid läckage. Utläckage genom självtryck förhindras med ventiler till expansionskärlet eller på annat sätt som är likvärdigt ur säkerhetssynpunkt Vid driftavbrott när tryckvakten löst ut får värmepumpen inte återstartas utan att sakkunnig har tillkallats. Har tryckvakten löst ut och det inte finns något tydligt tecken på läckage vid värmepumpen ska kollektorn tas upp och brunnen länspumpas Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen, vidtas åtgärder så att felet undanröjs. Sanering av påverkat område utförs omgående, Medborgarservice kontaktas. Jag har tagit del av försiktighetsåtgärderna ovan och informerat installatör och brunnsborrare om dem. Försiktighetsåtgärderna kommer att vidtas. Datum Underskrift Fastighet Denna bilaga skickas underskriven med i ansökan vid bergvärmepumpsanläggning inom yttre vattenskyddsområde.

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-03-15 17 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer