Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat"

Transkript

1 ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens adress Sökandes namn Sökandes utdelningsadress Personnummer/organisationsnummer E-postadress Telefon (dagtid) Mobil Äger sökande fastigheten? Ja Nej Installatör Firmanamn Ansvarig utförare Adress inkl. postnummer och postort Telefon/Mobil (dagtid) Borr-/grävföretag Firmanamn Ansvarig utförare Adress inkl. postnummer och postort Telefon/Mobil (dagtid) Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07 Ja Nej Ja Nej Beskrivning av hur borrvatten och borrkax tas omhand vid borrning Kommer grävning ske i vatten/vattenbryn? Nej Ja, i vattnet Ja, i vattenbryn Tekniska uppgifter Bergvärme Ytjordvärme Ytvattenvärme Grundvattenvärme Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat Köldmedium, R-nr Mängd, kg Köldbärarvätska Total mängd, liter Borrdjup/slanglängd, meter Material i kollektorslang Andel koncentrerad köldbärarvätska i procent, % Typ av eventuella skarvar på kollektorslangen Antal borrhål Ev. borrvinkel, grader Svetsade Mekaniska Anläggningen med alla sina delar placeras Inom fastigheten Delvis utanför fastigheten Vid grund-/ytvattenvärme (förbrukningsbrunn) Vid jordvärme Avstånd mellan slingor, m: Kollektorslangens djup under mark, m: Öppet system, med vatten från (vattenområde): Vattnet återleds till: Slutet system Kollektorn förankras Skyltning sker Skyddsanordningar under anläggande och drift (exv. larm vid tryckfall/läckage, tryckvakt, nivåkontroll)

2 Anläggningens placering och skyddsavstånd Det planerade borrhålet ligger närmare än 10 m från tomtgräns Nej Ja (bifoga grannintyg) Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 m från mitt planerade borrhål Ja Fastigheten har Nej Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Enskilt vatten Enskilt avlopp Avstånd till vattentäkt, m Egen: Annan: Grävd Borrad Avstånd till enskilt avlopp, m Eget: Inom vattenskyddsområde Annat: Avstånd till sjö/vattendrag/dike, m Område med kulturminnen/fornminnen/fornåkrar Ja Nej Ja Nej Närhet till Natura 2000, naturreservat, biotopskydd Nej Ja, ange vad/vilket: avstånd, m: Övriga kommentarer om placering/skyddsavstånd Övriga upplysningar Datum då arbetet beräknas påbörjas Datum då anläggningen beräknas vara färdig Fastigheten nyttjas som Permanentbostad Fritidsbostad Flerbostadshus Industri Nuvarande uppvärmningssystem Installationen innebär att oljecistern tas ur bruk Olja El Ved/pellets Ja Nej Övriga upplysningar om anläggningen Bilagor Ritning Intyg från markägare (om annan än sökande) Intyg från grannar Ritningen (helst skala 1:400) som ska bifogas till ansökan/anmälan ska innehålla: Tänkt placering av borrhål/kollektorslang Vattendrag, sjöar, diken inom 50 m från anläggningen Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 m från anläggningen (även grannarnas) Närliggande grannars energibrunnar Om borrhålet vinklas, ange riktning vid borrhålet Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning (i tätbebyggda områden) Jag har tagit del av kommunens eller Miljösamverkan f:s informationsbroschyr och kommer att vidta de försiktighetsåtgärder som anges i informationen Påbörja inte arbetet inklusive grävning/borrning förrän du har fått skriftligt svar på din ansökan/anmälan. Ansökan/anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) före beräknad arbetsstart! Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige. Datum Sökandens underskrift Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det.

3 Broschyren reviderad 2012 Källa: Information om Bergvärme

4 Tänk på att du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret! För bästa effekt, håll ordentliga avstånd mellan borrhålen! Ansvar Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön. Informera därför värmepumpsinstallatör och brunnsborrare om kraven i denna broschyr och kontrollera att de uppfylls. Det är du som fastighetsägare som måste ha kunskap om var ledningarna är dragna på din fastighet. Det är du som ansvarar för ledningarna på din tomt och som måste stå för eventuella kostnader om skador uppstår i samband med borrning. Det är viktigt att du tidigt har en dialog med dina grannar för att diskutera placeringen av ditt borrhål, fel placering är varken bra för dig eller din granne. Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen. Märk även ut platsen för kollektorslangen. Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och det är ofta tillståndsplikt och därför kan andra regler gälla. Avstånd När det finns flera energibrunnar inom ett område kan åtgärder som motverkar energiförlust bli nödvändiga. Exempel på sådana åtgärder kan vara att borrdjupet förlängs eller vinklas. Du kan använda webbtjänsten eller för att ta reda på var ledningar går i marken. Skyddsavstånd från ditt borrhål: Minst 20 meter från grannens borrhål. Minst 30 meter från dricksvattentäkt. Placera ditt borrhål minst 30 meter, gärna 50 meter, från enskild avloppsanläggning. Om energibrunnen placeras uppströms infiltrationsanläggningen kan det vara närmare. Minst 4 meter till byggnad. Minst 10 meter till fastighetsgräns. Skyddsavstånd till fast fornlämning är 100 meter. 2

5 Dimensionering Om du placerar ditt borrhål för nära din grannes borrhål kan din och din grannes anläggning ge sämre effekt än väntat. När du kompletterar en gammal anläggning är det extra viktigt att tänka på dimensionering av borrhål och värmepump. Risker Att borra för energibrunn innebär alltid risk för förorening av grundvattnet. Avstånd till dricksvattentäkter och enskilda avlopps-anläggningar ska respekteras. I kollektorslangen finns köldbärarvätska (oftast en alkohol) samt mindre mängder tillsatsmedel (denatueringsmedel, kräkmedel och rostskydd). Om detta kommer ut i marken och grundvattnet kan närliggande dricksvattentäkter bli obrukbara en lång tid framöver. Byte av uppvärmning kan påverka inomhusmiljön Tillräckligt avstånd mellan energibrunn och enskild avloppsanläggning är viktig för att undvika att grundvattnet förorenas av virus och bakterier från avloppsvattnet. Vid borrning av energibrunn uppstår stora mängder slam och färgat vatten. Det avslammade vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Borrvattnet ska gå till minst en container för avslamning och därefter kan vattnet infiltreras på en grönyta eller grusplan, men håll avstånd till ditt enskilda avlopp. I vattendrag sjunker slammet till botten och förstör viktiga miljöer för djur och växter. Borrvattnet får inte släppas till vattendrag eller dagvattennät! Borrning bör inte göras närmare byggnad än 4 meter pga. risk för skador både på själva husgrunden och markmaterialet under och omkring husgrunden. Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol. Volym över 1000 liter etanolblandning kräver även tillstånd för brandfarlig vara (söks hos Räddningstjänst). Att upphöra med olje- eller vedeldning påverkar bostadens luftomsättning dvs ventilation och kan förutom ökad fukthalt och därmed fuktskador, indirekt bidra till förhöjda radonhalter i bostaden. 3

6 Kontakta ditt miljökontor för mer information! Invänta beslut innan arbetet påbörjas Miljösamverkan f - länets kommuner i samverkan! Att tänka på: Innan arbetet påbörjas med att inrätta bergvärme måste du lämna in en skriftlig anmälan till din miljöförvaltning. Invänta beslut innan arbetet påbörjas. Om du installerar en värmepump utan anmälan blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Du ska göra anmälan på särskild blankett. Läs noggrant igenom informationen på blanketten. Se till att anmälan är komplett när du skickar in den. Annars kan handläggningstiden bli onödigt lång. Till anmälan ska du bifoga ett kartutdrag som visar borrhålets läge. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500. Om du och/eller dina grannar har enskilt vatten och avlopp måste dessa ritas in på kartutdrag. Om borrhålet placeras närmare än 10 m från fastighetsgräns ska yttrande från grannen bifogas din anmälan. När en värmepumpsanläggning ska repareras eller kompletteras kan ändringen i vissa fall innebära anmälningsplikt, kontrollera med ditt miljökontor för att höra ifall ändringen kräver ny anmälan. Efter installation så får du uppmärksamma så ditt hus fortfarande har en fungerande ventilationsförmåga. Se till att du anlitar en brunnsborrare med tillräcklig kompetens som tillämpar Normbrunn -07. Brunnsborraren bör vara certifierad. De certifierade finns på får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner från installatören får en täthetsprovning av kollektorn i samband med installationen får en anläggning utformad så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läcka sparar tillståndshandlingar och ritningar inför en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten 4

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer