Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön"

Transkript

1 Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten ÖCKERÖ Allmänna uppgifter Namn Personnummer Adress (faktureringsadress) Postadress Telefonnummer hem Mobiltelefon Fastighetsbeteckning (avser invändig installation) Fastighetsadress Fastighetsbeteckning (borrhål) om annan än ovan Fastighetsadress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefonnummer (fastighetsägare) Datum för färdigställande Entreprenör/Installatör Firmanamn Telefonnummer E-post Anläggning Bergvärme Grundvattenvärme Ytvattenvärme Ytjordvärme Luft/luftvärme Luft/vattenvärme Värmepumpens fabrikat Köldmedium typ Tillförd effekt (kw) vid antal C Utgående effekt (kw) Mängd Bullernivå (db) Frostskyddsvätska typ Mängd (l) % blandning i vatten Borrhålsdjup (m) Antal borrhål Borrvinkel Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

2 Sida 2 av 3 Kommunalt vatten Enskilt vatten Kommunalt avlopp Enskilt avlopp Har närmaste grannar enskilt vatten som används som dricksvatten? Avstånd till grannens vattentäkt ja m nej Avstånd till grannens avloppsanläggning Grannens namn, fastighets- eller gatuadress m Nuvarande uppvärmningssystem Olja El Gas Annat Avgift För handläggning av anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 f och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas ut en avgift på 1500 kr enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. För handläggning av anmälan av luftvärmepump tas ut en timavgift på 600 kronor enligt denna taxa.. Bifogas Tomtkarta med markering av borrhål eller placering av annan värmepumpsanläggning bifogas anmälan. Jag har tagit del av informationen i bilaga 1 och 2. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Ort Datum Underskrift Namnförtydligande

3 Sida 3 av 3 Information Enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs en anmälan för att inrätta en anläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten, mark eller luft som värmekälla eller värmemagasin. OBS! Om anläggningen ej utföres på egen mark måste servitut avtal upprättas med berörd markägare. Miljösanktionsavgift kan utgå, enligt Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift, om man utan att ha gjort en anmälan inrättar en värmepumpsanläggning. Anmälan ska skickas minst 6 veckor innan installation av värmepumpsanläggningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Öckerö kommun. Handläggningsavgift tas ut även om anmälan inte fullföljs. Handläggningstiden kan förlängas om anmälan inte är komplett. Bilaga 1: Rekommendationer för värmepumpsanläggningar Bilaga 2 : Information om luftvärmepumpar

4 Bilaga 1 Rekommendationer för värmepumpsanläggningar Vid anläggandet ska en karta upprättas som utvisar kollektorns verkliga läge och djup. Skarvar ska markeras. Karta ska bifogas anmälan. Borrhålet får inte ändra placering efter avslutad handläggning. Borrhålet bör inte anläggas närmare än 10 meter från den egna fastighetsgränsen. Vid installation av en värmepump kommer marken gradvis att kylas ner runt borrhålet. För tätt placerade energianläggningar stjäl energi ifrån varandras värmeupptagningsområden vilket minskar pumpens effektivitet. Ett avstånd av 20 meter rekommenderas mellan olika borrhål. Om en del av anläggningen förläggs på annans mark eller närmare än 10 meter från tomtgränsen kommer plan-, bygg- och miljöenheten att inhämta ett yttrande från berörd granne vilket kan förlänga handläggningstiden lite grann. Plan-, bygg- och miljöenheten gör dock i varje enskilt fall en bedömning av vilka grannar som bedöms som berörda. Det kan även vara bra om du i förväg informerar dem om dina planer. Tänk på att borrning för nära husväggen kan orsaka att sprickor bildas i husets fundament. Grannyttrande kommer även att inhämtas om närmaste fastighetsägare har enskild vattentäkt som ligger närmare än 50 meter från borrhålet. Borrhål för bergvärme bör placeras minst 30 meter från befintliga dricksvattenbrunnar enligt rekommendationer från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Fastighetsägaren som anlägger värmepumpen ansvarar för skador på vattentäkter och ledningar som orsakas av installationen eller om värmepumpen påverkar befintliga energibrunnar. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hänsyn till vissa installationer på egen mark såsom vatten-, avlopps-, el- och gasledningar. Om ni planerar att anlägga en bergvärmepump så ska den utföras enligt Normbrunn 07- Att borra brunn för energi och vatten- en vägledning. SGU rekommenderar att certifierade brunnsborrare anlitas. Även vissa försäkringsbolag kräver detta för att försäkringen ska gälla. I övrigt gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar (1992:16). Observera att särskilda regler gäller för anläggning av värmepump som har större effekt än 100 kilowatt. Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanol och bioetanol anses idag vara den minst miljöskadliga tillsatsen. Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjes samt se till att sanering av påverkat område utförs. Många försäkringar täcker inte saneringsåtgärder. Vid sanering ska plan-, bygg- och miljöenheten kontaktas. För att undvika att borrkaxet hamnar i ledningsnätet och i diken ska man fånga upp borrkaxet i containrar och sedan separera borrkax och vatten. Detta görs lättast genom sedimentering. Om åtgärderna inte följs kommer kostnader för kontroll, spolning av dagvattenledningar, slamsugning av dagvattenbrunnar samt rengöring av vägområde att debiteras fastighetsägaren av VA-enheten, Öckerö kommun. Sökande ansvarar för eventuella skador på kommunala vatten- och avloppsledningar som kan uppstå i samband med installationen. Vid borrning ska hänsyn i avseende till buller, uppställning av utrustning och damning tas till grannar. Om en cistern tas ur bruk i samband med installation av värmepump ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) en anmälan av detta göras till plan-, byggoch miljöenheten. Nermontering av cisternen ska utföras av en entreprenör. För mer information se blankett på hemsidan.

5 Bilaga 2 Information om luftvärmepumpar Enligt 8 i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs det en anmälan för installation av luftvärmepump i Öckerö kommun. Den främsta anledningen till detta är att luftvärmepumpar kan ge upphov till bullerstörningar i tätbebyggda områden. Välj därför helst luftvärmepump med lågt källbuller. Ange bullernivån i anmälningsblankett ovan. Karta ska bifogas anmälan. Din leverantör bör kunna lämna ut information om vilka skyddsavstånd det krävs till närmaste fastighet så att bullerriktvärden inte överskrids. Informera gärna grannar innan installation sker, så att konflikter inte uppstår efter installationen. Om avståndet till närmaste fastighetsgräns är litet, bör installationen noga övervägas. Buller kan upplevas väldigt olika för olika människor. Fastighetsägaren är ansvarig om hans/hennes anläggning ger upphov till störande buller för närboende. Om olägenhet skulle uppkomma kan plan-, bygg- och miljöenheten ställa krav på åtgärder eller förbjuda användandet av anläggningen. Detta gäller även om luftvärmepumpen är anmäld.

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer