Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd"

Transkript

1 Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump. En värmepumpanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd 1. Ta kontakt med en installatör eller borrare På ansökningsblanketten ska du ange vilken installatör och borrare du tänker anlita och ange tekniska uppgifter om anläggningen. I ansökan ska du också skriva din borrares SITAC-nummer (personcertifikat för brunnsborrare). 2. Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går Du som fastighetsägare ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. Detta kan du bland annat få genom att kontakta samt titta på gamla ritningar av huset. Dessa finns att hämta hos stadsbyggnadskontoret. Kontakta eller ring Om din fastighet ligger i närhet av tunnelbaneanläggning bör du kontakta SLL Trafikförvaltningen för information om du kan borra på din fastighet. Om din fastighet ligger i närhet av tunnlar och spår (t.ex. Citybanan eller annan väg- och spårtunnel) som förvaltas av trafikverket bör du ta kontakt med trafikverket för upplysning om du kan borra på din fastighet. 3. Prata med dina grannar Diskutera placeringen av ditt borrhål med dina grannar. De kan ha information som inte är känd av andra, som till exempel gamla borrhål eller servitut. 4. Planera exakt placering av ditt borrhål Tänk på att placera borrhålet så att även dina grannar kan borra i framtiden. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för

2 Instruktion Sida 2 (7) bergvärme och minst 4 meter från grannens fasad. Du kan ha god hjälp av att titta på var grannfastigheternas borrhål finns i borrhålskartan via För dig som bor i ett radhusområde På fastigheter som ligger i radhusområden med små tomter kan det bli mycket svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 m mellan befintliga och framtida energibrunnar. Ett sätt att lösa detta är att göra borrhålen djupare än normalt och därmed kunna lägga energibrunnarna tätare inom området. Vid ansökan vill miljöförvaltningen därför att du eller din installatör redovisar för oss att du har kompenserat borrhålsdjupet så att påverkan på eventuellt tillkommande energibrunnar blir så liten som möjlig. En gemensam borrplan för området möjliggör även att närliggande grannar kan borra efter bergvärme i framtiden. Det finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet med vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar. Länk till beräkningsprogrammet (Temperatursänkning 3000) finns på Innerstad och borrning på stadens mark För anläggningar i innerstan där det riskerar att bli trångt om fler vill borra i framtiden vill miljöförvaltningen att en genomtänkt borrplan upprättas som visar förslag på att även närliggande grannfastigheter kan borra efter bergvärme i framtiden. Inför ansökan är det därför extra viktigt att du kontaktar berörda fastighetsägare och diskuterar placeringarna av borrhålen. Det kan ibland bli svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 m mellan befintliga och framtida energibrunnar. Därför är det viktigt att du dimensionerar värmepumpsanläggningen rätt så att påverkan på befintliga och eventuella framtida energibrunnar blir så liten som möjligt. Om du avser att borra eller vinkla borrhålet utanför din fastighetsgräns krävs avtal med berörd fastighetsägare. I det fall marken är allmän krävs avtal, ett så kallat borrlov och schaktlov,

3 Instruktion Sida 3 (7) med Trafikkontoret (avdelningen Tillstånd, Enheten Trafikstyrning) som tar ut en avgift för detta. Bifoga gärna kopia på avtalet till värmepumpsansökan. Om du borrar i innerstaden och på stadens mark måste du till ansökan bifoga samlingskartan-schakt som finns att köpa hos Stockholm Vatten AB. Samlingskartan visar samtliga markförlagda ledningar som går till din fastighet och behövs för att undvika att skador sker på anläggningar under mark. Ansökan Ansökan ska bestå av följande handlingar: 1. Ansökningsblankett Blanketten uppdateras regelbundet. Ladda därför ned en ny blankett inför varje ansökan, använd inte gamla blanketter. Fyll i ansökningsblanketten och ta gärna hjälp av installatören. Glöm inte att fylla i: Fastighetsuppgifter Sökande Fakturamottagare (OBS! fyll i detta även om fakturamottagare = sökande) Borrare (ska vara SITAC-certifierad, se Tekniska uppgifter Underskrift från både sökande och fakturamottagare (om annan än sökande) Skicka in följande handlingar: En komplett ifylld ansökningsblankett. Blanketten uppdateras regelbundet. Ladda därför ned en ny blankett inför varje ansökan. Använd inte gamla blanketter. Situationsplan som är en karta med markerad borrpunkt. OBS! Använd inte fax eller inskannad kopia Svar från Stockholm Gas och Stockholm Vatten AB Grannyttranden från samtliga berörda grannar Annat: t.ex. samlingskartan-schakt från Stockholm Vatten AB och avtal från berörd markägare om borrning sker på eller under deras mark. För alla borrningar i innerstaden kräver miljöförvaltningen att du inhämtar samlingskartan-schakt. Skicka ansökan till adress:, Avdelningen för hälsoskydd STOCKHOLM OBS! Behåll själv en kopia av ansökan.

4 Instruktion Sida 4 (7) 2. Karta i skala 1:400 med markerade borrhål Kartan måste följa anvisningarna nedan för att ansökan ska vara komplett. Köp kartan från Stadsbyggnadskontorets e-butik eller kontorets kartbutik i. Kartan kostar ca 150 kronor och är uppdaterad enligt Stadsbyggnadskontorets fastlagda intervall. Skalan ska vara 1:400 och det ska finnas skalstock eller motsvarande skalmarkeringar. Kartan ska visa närliggande fastigheter. OBS! Använd inte gamla kartor, även om dessa är i skala 1:400. Markera med ett kryss på kartan var på fastigheten du tänker borra. Tänk på att avståndet till befintliga borrhål ska normalt vara 20 meter. Ta reda på vilka grannar som fått tillstånd för värmepump på vår söktjänst. Kontakta dessa grannar för närmare information om borrhålets placering. Läs mer under rubrik Grannyttrande nedan. Ange avståndet till borrhålet/borrhålen med två vinkelräta avstånd från en fast punkt (som i verkligheten överensstämmer med kartan) såsom närmaste husfasad, husknut eller fastighetsgräns. Observera att avståndet ska anges med 0,5 meters noggrannhet. Om borrhålet är vinklat måste ni ange storlek och riktning på vinkeln. Detta ska markeras med ingångshål och borrhålsbotten. Den markerade sträckan ska då stämma överens med djup och gradantal på vinkeln i förhållande till markytan. Be din installatör om hjälp. Exempel på hur en karta kan se ut hittar du i detta kompendium. När borrhålet är utsatt med avståndsmarkeringar från fast punkt kallas kartan för "situationsplan". Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går. Du som fastighetsägare ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. OBS! Faxa, skanna eller pdf:a inte situationsplanen, eftersom skalan då kan förvanskas. Om du skickar en karta som är för gammal, inte är i skala 1:400 eller inte innehåller rätt uppgifter, kan vi tyvärr inte behandla din ansökan.

5 Instruktion Sida 5 (7) 3. Svar från remissinstanser Svar från Stockholm Gas och Stockholm Vatten AB måste finnas med för att ansökan ska vara komplett. Du måste också ha varit i kontakt med ledningskollen.se innan du ansöker för att säkerställa att du inte borrar i någon el-eller teleledning. Om du borrar i innerstaden måste du även skicka in samlingskartan-schakt som finns att köpa hos Stockholm Vatten AB. Gör så här: Skicka förfrågningsblanketter och kopior på kartan med utmärkt borrpunkt till Stockholm Vatten AB, för att få reda på VA-ledningar samt till Stockholm Gas, för att försäkra dig om att du inte har gasledningar på din tomt. De skickar en karta med gasledningen markerad. Även om du inte har eller har haft gas, men bor i ett område med gas ska du kontakta Stockholm Gas för att försäkra dig om att det inte borras i en gasledning på din tomt. Stockholm Gas kontaktas på telefon och Stockholm vatten AB på telefon För kabelanvisning av el-, tele- och kommunikationsledningar, gå in på Remissinstanserna kontrollerar att det inte finns några av deras ledningar eller tunnlar där du planerat att borra. Kontrollerna kostar ingenting. Vänta på svar från instanserna! Om instanserna har anmärkningar kan det innebära att du måste ändra borrplatsen, eller inte får borra på din fastighet överhuvudtaget. Observera att du själv har ansvaret för ledningarna på din tomt. Det innebär att du som fastighetsägare får betala för eventuella skador på dina vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, gas-, tele- och elledningar. Glöm inte att söka tillstånd hos polisen om du måste ställa containern för borrkaxavskiljning på kommunens gata. 4. Grannyttrande Grannyttranden från samtliga berörda grannar ska finnas med för att ansökan ska vara komplett. När du ansöker på papper är det du själv som ansvarar för att skicka ut grannyttranden och se till att de kommer in till miljöförvaltningen. Alla grannar som har sin fastighetsgräns inom 20 meter från ditt borrhål räknas som berörda vare sig de har befintliga borrhål eller inte. Om borrhålet är vinklat

6 Instruktion Sida 6 (7) utgår man ifrån hålets medelavstånd, dvs. mitt emellan hålets topp och botten, när man räknar ut vilka grannar som är berörda. Tänk på att även fastigheter på andra sidan gatan och hörnfastigheter kan räknas som berörda. Alla berörda grannar ska få ta del av din ansökan och kartan med borrhålets placering för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. Låt samtliga berörda grannar fylla i blanketten för grannyttrande. Skicka sedan in dessa blanketter tillsammans med ansökan. Om du av någon anledning inte lyckats få fram ett enskilt grannyttrande ska du skicka in en kort motivering till varför. kan hjälpa till med grannyttranden, men då förlängs handläggningstiden. Avgifter Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte. Avgift för ansökan om tillstånd för värmepump upp till 20 kw är kronor och för en större anläggning kronor. För energianläggningar i mark, yt-eller grundvattensystem upp till 10 MW tas en timavgift ut på kronor. Handläggning av ändring av befintligt tillstånd, t ex ändring av situationsplan och installation av ny värmepump med annan kapacitet kostar kronor per timme. Vid ansökan om ändring av befintligt tillstånd ska ansökan göras på särskild ansökningsblankett som heter: Ändring av befintligt tillstånd för värmepump och som finns på Vänligen observera att ansökningsavgiften ska betalas mot faktura, betala inte in avgiften i förskott. När du får en faktura innebär inte det att du fått ett tillstånd. Det är viktigt att du lämnar in en komplett och genomtänkt ansökan redan från början. Om ansökan är ofullständig kan handläggningen ta längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar. Då tar vi enligt nuvarande taxa ut kr/timme. När du har skickat in ansökan Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du av någon anledning måste boka in borrare innan du fått ditt tillstånd så är vårt råd att ha

7 Instruktion Sida 7 (7) mycket goda tidsmarginaler. Detta för att väntetiden snabbt kan förändras, både på grund av kösituationen hos oss och på grund av att du kan behöva justera din ansökan. Oftast är väntetiden 6-8 veckor, men räkna med att det kan variera. Information om aktuell kötid kan du få via miljöförvaltningens direktservice på telefon eller via startsidan för värmepumpar på Ett särskilt beslut om tillstånd skickas ut efter att ansökan godkänts. Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet. Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

8 1 (3) Ansökan om tillstånd för inrättande av värmepump Upp till 10 MW uttagen effekt OBS! Du måste läsa instruktionerna på vår hemsida innan du fyller i blanketten. Hela blanketten måste fyllas i. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Adress för installation Sökande Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Markägare Tomträtt Fakturamottagare Namn/firmatecknare Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid (även riktnummer) Faktureringsadress Installatör Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Borrare Företagsnamn Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Sitacs certifieringsnummer MF4028, v1.1, , Växel Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen.

9 2 (3) Tekniska uppgifter Bergvärme, slutet system Antal hushåll anslutna till värmepumpen Om annan typ, ange vad (till exempel ytvatten, jord eller öppet system) Värmepumpens fabrikat Värmepumpens modell Antal pumpar Total avgiven effekt (kw) vid 0/35º C Tillförd effekt (kw) vid 0/35º C Total avgiven effekt (kw) vid 0/50º C Tillförd effekt (kw) vid 0/50º C Köldmedium i värmepump Mängd köldmedium, kg Tot. volym köldbärare i kollektor, liter Material i kollektor Frostskyddsmedel i köldbärare Andel i % Antal borrhål Borrvinkel, grader Bergvärmepumpens energitäckningsgrad (%) Totalt borrdjup per borrhål Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål Jag har varit i kontakt med ledningskollen.se Följande bilagor ska du som söker bifoga till ansökan: Aktuell situationsplan i skala 1:400 enligt anvisningar Utlåtande från Stockholm Gas Utlåtande från Stockholm Vatten AB Yttrande från berörda grannar Bilaga för värmepumpar större än 20 kw Annat Vad innebär ansökan? Ansökan är bindande. Ansökningsavgiften faktureras fakturamottagaren när ansökan inkommit oavsett om tillstånd beviljas eller inte. Avgift/debitering utgår enligt beslutad taxa som gäller fr.o.m för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 27 kap 1 1p miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Ansökningsavgiften är 5250 kronor för en liten anläggning upp till 20 kw. Ansöker ni om värmepump med effektuttag på 20 kw till 10 MW är avgiften 9450 kronor. Du som fastighetsägare/tomträttsinnehavare ansvarar själv för att ta hänsyn till vissa installationer på egen mark så som vatten-, avlopps-, el-, tele-, fjärrvärme-, och gasledningar. Du är även skyldig att införskaffa övriga avtal och tillstånd som kan krävas för inrättandet av bergvärme. Kontakta Stockholm Gas Kundservice per tfn eller per e-post: för att försäkra dig om att du inte har gasledningar på din tomt. De skickar en karta med gasledningen markerad. Även om du inte har eller har haft gas men bor i ett område med gas ska du kontakta Stockholm Gas Kundservice för att försäkra dig om att det inte borras i en gasledning på din tomt. Besök vår hemsida för utförligare information som är bra att veta vid ansökan för inrättande av värmepump. Här finns även de blanketter som behövs för att begära in yttrande från remissinstanserna och berörda grannar. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen. Fakturamottagarens underskrift Ort och datum Sökandes underskrift Ort och datum Fakturamottagarens namnteckning Sökandes namnteckning (om ej fakturamottagare) Namnförtydligande Namnförtydligande Fastighetsbeteckning

10 3 (3) Installerad effekt idag (kw) Fastighetens energianvändning (kwh/år) Egenkontroll Beskriv vilka risker som finns för miljön och människors hälsa i samband med borrning, installation och drift av anläggningen. Hur förebygger ni t.ex. läckage av köldbärarvätska och köldmedium till mark, vatten och atmosfär? Hur förebygger ni läckage av olja till mark och vatten i samband med borrningsarbeten? Hur minimerar ni bullerstörningar i samband med borrning och installation av värmepumpsanläggningen? Beskriv även vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas och hur ansvarsfördelningen ser ut. Finns kända markföroreningar i området? Nej Ja, ange: Tidplanering Ange beräknad tidsåtgång och vilka tider på dygnet som borrning och installation av anläggningen kommer att ske. Det är viktigt att ni informerar närliggande grannfastigheter om detta inför borrning och installation av värmepumpsanläggningen. Kompletterande energikälla Ingen kompletterande energikälla Effekt på kompletterande energikälla (kw) Olja Fjärrvärme Frånluft Frikyla Solvärme Annat: Energiteckningsgrad på kompletterande energikälla (%) Olja Fjärrvärme Frånluft Frikyla Solvärme Annat:

11

12 MF4027, v1.1, (1) Förfrågningsblankett Stockholm Vatten Blanketten insändes till Stockholm Vatten VA AB Projekt/enhet Geografisk Information Stockholm E-post: Telefax: Förfrågan angående planerad värmepumpsanläggning Finns befintliga anläggningar i berg eller mark som förhindrar borrning för värmepumpsanläggning inom fastigheten nedan. Borrplats framgår av bifogad karta. Fastighetsbeteckning Adress Borrdjup, meter Vinkel på borrhål Antal borrhål Svar önskas Namn Per fax, ange faxnummer inkl. riktnummer Per e-post, ange e-postadress: Per post, observera att frankerat svarskuvert då måste bifogas Adress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil Underskrift Ort och datum Namnförtydligande Namnteckning Skriftligt svar ifylls nedan och sänds i retur till ovanstående adress, e-post eller faxnummer. Utlåtande Föreslagen borrplats för bergvärme är godkänd. Föreslagna borrhål ligger utanför skyddsområdet för allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB. Observera att allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB finns inom fastigheten. Karta bifogas. Föreslagen borrplats för bergvärme är inte godkänd. Karta bifogas. Föreslagna borrhål ligger innanför skyddsområdet för allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB. Observera att Stockholm Vatten ej har uppgifter om, eller ansvar för privata ledningar inom fastigheten. Underskrift Ort och datum Namnförtydligande Stockholm Vatten VA AB, namnteckning Kopia på inkommet svar ska bifogas till ansökan om värmepumpsanläggning., Växel Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen.

13 1 (1) Blankett för f yttrande Över borrning för f bergvärme Bakgrund Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttraa sig enligt 19 kap 4 miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökningsformulär och tomtkarta). Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt s borrhål mindre än 20 meter från din tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även du som har ett befintligt hål ska få tillfälle att yttra dig.. När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ned runt r varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på cirka 20 meter mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet från punkten mittt emellan hålets topp och botten. Miljöförvaltnin ngen bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varjee enskilt fall. Observera attt du endast har yttranderätt och ingenn vetorätt över värmepumpsinstallationen. fattar beslut i ärendet. Yttrande Min fastighetsbeteckning Jag har tagitt del av ansökan men har för närvarande ingett att yttra Jag anser att följande ska beaktas i prövningen, specificera nedan, eller i bilaga Specificera Underskrift Ort och datum Telefon dagtid Namnteckning 1 Namnteckning 2 Namnförtydligande 1 Namnförtydligande 2 MF4011, v1.0, n Tekniska nämndhuset, Fleminggatann 4, Växel /miljoforvaltningenn Personuppgifter kommerr att lagras digitaltt hos myndighetenn och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 100 personuppgiftslagen.

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer