Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd"

Transkript

1 Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump. En värmepumpanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd 1. Ta kontakt med en installatör eller borrare På ansökningsblanketten ska du ange vilken installatör och borrare du tänker anlita och ange tekniska uppgifter om anläggningen. I ansökan ska du också skriva din borrares SITAC-nummer (personcertifikat för brunnsborrare). 2. Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går Du som fastighetsägare ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. Detta kan du bland annat få genom att kontakta samt titta på gamla ritningar av huset. Dessa finns att hämta hos stadsbyggnadskontoret. Kontakta eller ring Om din fastighet ligger i närhet av tunnelbaneanläggning bör du kontakta SLL Trafikförvaltningen för information om du kan borra på din fastighet. Om din fastighet ligger i närhet av tunnlar och spår (t.ex. Citybanan eller annan väg- och spårtunnel) som förvaltas av trafikverket bör du ta kontakt med trafikverket för upplysning om du kan borra på din fastighet. 3. Prata med dina grannar Diskutera placeringen av ditt borrhål med dina grannar. De kan ha information som inte är känd av andra, som till exempel gamla borrhål eller servitut. 4. Planera exakt placering av ditt borrhål Tänk på att placera borrhålet så att även dina grannar kan borra i framtiden. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för

2 Instruktion Sida 2 (7) bergvärme och minst 4 meter från grannens fasad. Du kan ha god hjälp av att titta på var grannfastigheternas borrhål finns i borrhålskartan via För dig som bor i ett radhusområde På fastigheter som ligger i radhusområden med små tomter kan det bli mycket svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 m mellan befintliga och framtida energibrunnar. Ett sätt att lösa detta är att göra borrhålen djupare än normalt och därmed kunna lägga energibrunnarna tätare inom området. Vid ansökan vill miljöförvaltningen därför att du eller din installatör redovisar för oss att du har kompenserat borrhålsdjupet så att påverkan på eventuellt tillkommande energibrunnar blir så liten som möjlig. En gemensam borrplan för området möjliggör även att närliggande grannar kan borra efter bergvärme i framtiden. Det finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet med vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar. Länk till beräkningsprogrammet (Temperatursänkning 3000) finns på Innerstad och borrning på stadens mark För anläggningar i innerstan där det riskerar att bli trångt om fler vill borra i framtiden vill miljöförvaltningen att en genomtänkt borrplan upprättas som visar förslag på att även närliggande grannfastigheter kan borra efter bergvärme i framtiden. Inför ansökan är det därför extra viktigt att du kontaktar berörda fastighetsägare och diskuterar placeringarna av borrhålen. Det kan ibland bli svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 m mellan befintliga och framtida energibrunnar. Därför är det viktigt att du dimensionerar värmepumpsanläggningen rätt så att påverkan på befintliga och eventuella framtida energibrunnar blir så liten som möjligt. Om du avser att borra eller vinkla borrhålet utanför din fastighetsgräns krävs avtal med berörd fastighetsägare. I det fall marken är allmän krävs avtal, ett så kallat borrlov och schaktlov,

3 Instruktion Sida 3 (7) med Trafikkontoret (avdelningen Tillstånd, Enheten Trafikstyrning) som tar ut en avgift för detta. Bifoga gärna kopia på avtalet till värmepumpsansökan. Om du borrar i innerstaden och på stadens mark måste du till ansökan bifoga samlingskartan-schakt som finns att köpa hos Stockholm Vatten AB. Samlingskartan visar samtliga markförlagda ledningar som går till din fastighet och behövs för att undvika att skador sker på anläggningar under mark. Ansökan Ansökan ska bestå av följande handlingar: 1. Ansökningsblankett Blanketten uppdateras regelbundet. Ladda därför ned en ny blankett inför varje ansökan, använd inte gamla blanketter. Fyll i ansökningsblanketten och ta gärna hjälp av installatören. Glöm inte att fylla i: Fastighetsuppgifter Sökande Fakturamottagare (OBS! fyll i detta även om fakturamottagare = sökande) Borrare (ska vara SITAC-certifierad, se Tekniska uppgifter Underskrift från både sökande och fakturamottagare (om annan än sökande) Skicka in följande handlingar: En komplett ifylld ansökningsblankett. Blanketten uppdateras regelbundet. Ladda därför ned en ny blankett inför varje ansökan. Använd inte gamla blanketter. Situationsplan som är en karta med markerad borrpunkt. OBS! Använd inte fax eller inskannad kopia Svar från Stockholm Gas och Stockholm Vatten AB Grannyttranden från samtliga berörda grannar Annat: t.ex. samlingskartan-schakt från Stockholm Vatten AB och avtal från berörd markägare om borrning sker på eller under deras mark. För alla borrningar i innerstaden kräver miljöförvaltningen att du inhämtar samlingskartan-schakt. Skicka ansökan till adress:, Avdelningen för hälsoskydd STOCKHOLM OBS! Behåll själv en kopia av ansökan.

4 Instruktion Sida 4 (7) 2. Karta i skala 1:400 med markerade borrhål Kartan måste följa anvisningarna nedan för att ansökan ska vara komplett. Köp kartan från Stadsbyggnadskontorets e-butik eller kontorets kartbutik i. Kartan kostar ca 150 kronor och är uppdaterad enligt Stadsbyggnadskontorets fastlagda intervall. Skalan ska vara 1:400 och det ska finnas skalstock eller motsvarande skalmarkeringar. Kartan ska visa närliggande fastigheter. OBS! Använd inte gamla kartor, även om dessa är i skala 1:400. Markera med ett kryss på kartan var på fastigheten du tänker borra. Tänk på att avståndet till befintliga borrhål ska normalt vara 20 meter. Ta reda på vilka grannar som fått tillstånd för värmepump på vår söktjänst. Kontakta dessa grannar för närmare information om borrhålets placering. Läs mer under rubrik Grannyttrande nedan. Ange avståndet till borrhålet/borrhålen med två vinkelräta avstånd från en fast punkt (som i verkligheten överensstämmer med kartan) såsom närmaste husfasad, husknut eller fastighetsgräns. Observera att avståndet ska anges med 0,5 meters noggrannhet. Om borrhålet är vinklat måste ni ange storlek och riktning på vinkeln. Detta ska markeras med ingångshål och borrhålsbotten. Den markerade sträckan ska då stämma överens med djup och gradantal på vinkeln i förhållande till markytan. Be din installatör om hjälp. Exempel på hur en karta kan se ut hittar du i detta kompendium. När borrhålet är utsatt med avståndsmarkeringar från fast punkt kallas kartan för "situationsplan". Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går. Du som fastighetsägare ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. OBS! Faxa, skanna eller pdf:a inte situationsplanen, eftersom skalan då kan förvanskas. Om du skickar en karta som är för gammal, inte är i skala 1:400 eller inte innehåller rätt uppgifter, kan vi tyvärr inte behandla din ansökan.

5 Instruktion Sida 5 (7) 3. Svar från remissinstanser Svar från Stockholm Gas och Stockholm Vatten AB måste finnas med för att ansökan ska vara komplett. Du måste också ha varit i kontakt med ledningskollen.se innan du ansöker för att säkerställa att du inte borrar i någon el-eller teleledning. Om du borrar i innerstaden måste du även skicka in samlingskartan-schakt som finns att köpa hos Stockholm Vatten AB. Gör så här: Skicka förfrågningsblanketter och kopior på kartan med utmärkt borrpunkt till Stockholm Vatten AB, för att få reda på VA-ledningar samt till Stockholm Gas, för att försäkra dig om att du inte har gasledningar på din tomt. De skickar en karta med gasledningen markerad. Även om du inte har eller har haft gas, men bor i ett område med gas ska du kontakta Stockholm Gas för att försäkra dig om att det inte borras i en gasledning på din tomt. Stockholm Gas kontaktas på telefon och Stockholm vatten AB på telefon För kabelanvisning av el-, tele- och kommunikationsledningar, gå in på Remissinstanserna kontrollerar att det inte finns några av deras ledningar eller tunnlar där du planerat att borra. Kontrollerna kostar ingenting. Vänta på svar från instanserna! Om instanserna har anmärkningar kan det innebära att du måste ändra borrplatsen, eller inte får borra på din fastighet överhuvudtaget. Observera att du själv har ansvaret för ledningarna på din tomt. Det innebär att du som fastighetsägare får betala för eventuella skador på dina vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, gas-, tele- och elledningar. Glöm inte att söka tillstånd hos polisen om du måste ställa containern för borrkaxavskiljning på kommunens gata. 4. Grannyttrande Grannyttranden från samtliga berörda grannar ska finnas med för att ansökan ska vara komplett. När du ansöker på papper är det du själv som ansvarar för att skicka ut grannyttranden och se till att de kommer in till miljöförvaltningen. Alla grannar som har sin fastighetsgräns inom 20 meter från ditt borrhål räknas som berörda vare sig de har befintliga borrhål eller inte. Om borrhålet är vinklat

6 Instruktion Sida 6 (7) utgår man ifrån hålets medelavstånd, dvs. mitt emellan hålets topp och botten, när man räknar ut vilka grannar som är berörda. Tänk på att även fastigheter på andra sidan gatan och hörnfastigheter kan räknas som berörda. Alla berörda grannar ska få ta del av din ansökan och kartan med borrhålets placering för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. Låt samtliga berörda grannar fylla i blanketten för grannyttrande. Skicka sedan in dessa blanketter tillsammans med ansökan. Om du av någon anledning inte lyckats få fram ett enskilt grannyttrande ska du skicka in en kort motivering till varför. kan hjälpa till med grannyttranden, men då förlängs handläggningstiden. Avgifter Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte. Avgift för ansökan om tillstånd för värmepump upp till 20 kw är kronor och för en större anläggning kronor. För energianläggningar i mark, yt-eller grundvattensystem upp till 10 MW tas en timavgift ut på kronor. Handläggning av ändring av befintligt tillstånd, t ex ändring av situationsplan och installation av ny värmepump med annan kapacitet kostar kronor per timme. Vid ansökan om ändring av befintligt tillstånd ska ansökan göras på särskild ansökningsblankett som heter: Ändring av befintligt tillstånd för värmepump och som finns på Vänligen observera att ansökningsavgiften ska betalas mot faktura, betala inte in avgiften i förskott. När du får en faktura innebär inte det att du fått ett tillstånd. Det är viktigt att du lämnar in en komplett och genomtänkt ansökan redan från början. Om ansökan är ofullständig kan handläggningen ta längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar. Då tar vi enligt nuvarande taxa ut kr/timme. När du har skickat in ansökan Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du av någon anledning måste boka in borrare innan du fått ditt tillstånd så är vårt råd att ha

7 Instruktion Sida 7 (7) mycket goda tidsmarginaler. Detta för att väntetiden snabbt kan förändras, både på grund av kösituationen hos oss och på grund av att du kan behöva justera din ansökan. Oftast är väntetiden 6-8 veckor, men räkna med att det kan variera. Information om aktuell kötid kan du få via miljöförvaltningens direktservice på telefon eller via startsidan för värmepumpar på Ett särskilt beslut om tillstånd skickas ut efter att ansökan godkänts. Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet. Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

8 1 (3) Ansökan om tillstånd för inrättande av värmepump Upp till 10 MW uttagen effekt OBS! Du måste läsa instruktionerna på vår hemsida innan du fyller i blanketten. Hela blanketten måste fyllas i. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Adress för installation Sökande Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Markägare Tomträtt Fakturamottagare Namn/firmatecknare Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid (även riktnummer) Faktureringsadress Installatör Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Borrare Företagsnamn Namn Adress Telefon dagtid (även riktnummer) Sitacs certifieringsnummer MF4028, v1.1, , Växel Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen.

9 2 (3) Tekniska uppgifter Bergvärme, slutet system Antal hushåll anslutna till värmepumpen Om annan typ, ange vad (till exempel ytvatten, jord eller öppet system) Värmepumpens fabrikat Värmepumpens modell Antal pumpar Total avgiven effekt (kw) vid 0/35º C Tillförd effekt (kw) vid 0/35º C Total avgiven effekt (kw) vid 0/50º C Tillförd effekt (kw) vid 0/50º C Köldmedium i värmepump Mängd köldmedium, kg Tot. volym köldbärare i kollektor, liter Material i kollektor Frostskyddsmedel i köldbärare Andel i % Antal borrhål Borrvinkel, grader Bergvärmepumpens energitäckningsgrad (%) Totalt borrdjup per borrhål Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga borrhål närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål Jag har varit i kontakt med ledningskollen.se Följande bilagor ska du som söker bifoga till ansökan: Aktuell situationsplan i skala 1:400 enligt anvisningar Utlåtande från Stockholm Gas Utlåtande från Stockholm Vatten AB Yttrande från berörda grannar Bilaga för värmepumpar större än 20 kw Annat Vad innebär ansökan? Ansökan är bindande. Ansökningsavgiften faktureras fakturamottagaren när ansökan inkommit oavsett om tillstånd beviljas eller inte. Avgift/debitering utgår enligt beslutad taxa som gäller fr.o.m för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 27 kap 1 1p miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Ansökningsavgiften är 5250 kronor för en liten anläggning upp till 20 kw. Ansöker ni om värmepump med effektuttag på 20 kw till 10 MW är avgiften 9450 kronor. Du som fastighetsägare/tomträttsinnehavare ansvarar själv för att ta hänsyn till vissa installationer på egen mark så som vatten-, avlopps-, el-, tele-, fjärrvärme-, och gasledningar. Du är även skyldig att införskaffa övriga avtal och tillstånd som kan krävas för inrättandet av bergvärme. Kontakta Stockholm Gas Kundservice per tfn eller per e-post: för att försäkra dig om att du inte har gasledningar på din tomt. De skickar en karta med gasledningen markerad. Även om du inte har eller har haft gas men bor i ett område med gas ska du kontakta Stockholm Gas Kundservice för att försäkra dig om att det inte borras i en gasledning på din tomt. Besök vår hemsida för utförligare information som är bra att veta vid ansökan för inrättande av värmepump. Här finns även de blanketter som behövs för att begära in yttrande från remissinstanserna och berörda grannar. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen. Fakturamottagarens underskrift Ort och datum Sökandes underskrift Ort och datum Fakturamottagarens namnteckning Sökandes namnteckning (om ej fakturamottagare) Namnförtydligande Namnförtydligande Fastighetsbeteckning

10 3 (3) Installerad effekt idag (kw) Fastighetens energianvändning (kwh/år) Egenkontroll Beskriv vilka risker som finns för miljön och människors hälsa i samband med borrning, installation och drift av anläggningen. Hur förebygger ni t.ex. läckage av köldbärarvätska och köldmedium till mark, vatten och atmosfär? Hur förebygger ni läckage av olja till mark och vatten i samband med borrningsarbeten? Hur minimerar ni bullerstörningar i samband med borrning och installation av värmepumpsanläggningen? Beskriv även vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas och hur ansvarsfördelningen ser ut. Finns kända markföroreningar i området? Nej Ja, ange: Tidplanering Ange beräknad tidsåtgång och vilka tider på dygnet som borrning och installation av anläggningen kommer att ske. Det är viktigt att ni informerar närliggande grannfastigheter om detta inför borrning och installation av värmepumpsanläggningen. Kompletterande energikälla Ingen kompletterande energikälla Effekt på kompletterande energikälla (kw) Olja Fjärrvärme Frånluft Frikyla Solvärme Annat: Energiteckningsgrad på kompletterande energikälla (%) Olja Fjärrvärme Frånluft Frikyla Solvärme Annat:

11

12 MF4027, v1.1, (1) Förfrågningsblankett Stockholm Vatten Blanketten insändes till Stockholm Vatten VA AB Projekt/enhet Geografisk Information Stockholm E-post: Telefax: Förfrågan angående planerad värmepumpsanläggning Finns befintliga anläggningar i berg eller mark som förhindrar borrning för värmepumpsanläggning inom fastigheten nedan. Borrplats framgår av bifogad karta. Fastighetsbeteckning Adress Borrdjup, meter Vinkel på borrhål Antal borrhål Svar önskas Namn Per fax, ange faxnummer inkl. riktnummer Per e-post, ange e-postadress: Per post, observera att frankerat svarskuvert då måste bifogas Adress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil Underskrift Ort och datum Namnförtydligande Namnteckning Skriftligt svar ifylls nedan och sänds i retur till ovanstående adress, e-post eller faxnummer. Utlåtande Föreslagen borrplats för bergvärme är godkänd. Föreslagna borrhål ligger utanför skyddsområdet för allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB. Observera att allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB finns inom fastigheten. Karta bifogas. Föreslagen borrplats för bergvärme är inte godkänd. Karta bifogas. Föreslagna borrhål ligger innanför skyddsområdet för allmänna VA-ledningar, tunnlar eller andra anläggningar tillhörande Stockholm Vatten VA AB. Observera att Stockholm Vatten ej har uppgifter om, eller ansvar för privata ledningar inom fastigheten. Underskrift Ort och datum Namnförtydligande Stockholm Vatten VA AB, namnteckning Kopia på inkommet svar ska bifogas till ansökan om värmepumpsanläggning., Växel Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 personuppgiftslagen.

13 1 (1) Blankett för f yttrande Över borrning för f bergvärme Bakgrund Närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttraa sig enligt 19 kap 4 miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar (ansökningsformulär och tomtkarta). Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placera sitt s borrhål mindre än 20 meter från din tomtgräns. Detta kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även du som har ett befintligt hål ska få tillfälle att yttra dig.. När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ned runt r varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på cirka 20 meter mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Om borrhålet är vinklat mäts avståndet från punkten mittt emellan hålets topp och botten. Miljöförvaltnin ngen bedömer lämpligheten av borrplatsens lokalisering i varjee enskilt fall. Observera attt du endast har yttranderätt och ingenn vetorätt över värmepumpsinstallationen. fattar beslut i ärendet. Yttrande Min fastighetsbeteckning Jag har tagitt del av ansökan men har för närvarande ingett att yttra Jag anser att följande ska beaktas i prövningen, specificera nedan, eller i bilaga Specificera Underskrift Ort och datum Telefon dagtid Namnteckning 1 Namnteckning 2 Namnförtydligande 1 Namnförtydligande 2 MF4011, v1.0, n Tekniska nämndhuset, Fleminggatann 4, Växel /miljoforvaltningenn Personuppgifter kommerr att lagras digitaltt hos myndighetenn och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 100 personuppgiftslagen.

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning.

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning. Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra information 19 april 2015 Exempel på ansökan till Miljökontoret för värmepumpsanläggning Innan borrning kan ske ska en ansökan skickas in till Miljökontoret.

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer 1 (4) ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP - För utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Gäller anläggning för en uteffekt av

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr Värmepump - Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon Anmälan eller tillståndsansökan för installation av värmepumpsanläggning 17 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 kap. 13 Miljöprövningsförordning (2013:251) Ängelholms lokala

Läs mer

ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR JORDVÄRME ELLER YTVATTENVÄRME (SJÖVÄRME)

ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR JORDVÄRME ELLER YTVATTENVÄRME (SJÖVÄRME) ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR JORDVÄRME ELLER YTVATTENVÄRME (SJÖVÄRME) Anmälan om/ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning, enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och

Läs mer

värmepumpar Det handlar om

värmepumpar Det handlar om Det handlar om värmepumpar Anmälningsplikt Innan du börjar gräva, borra eller installera någon del av en värmepumpsanläggning ska du lämna in en anmälan till oss. Använd bifogad anmälningsblankett. Kontakta

Läs mer

Anmälan eller tillståndsansökan om installation av värmepumpsanläggning

Anmälan eller tillståndsansökan om installation av värmepumpsanläggning Februari 2013 Anmälan eller tillståndsansökan om installation av värmepumpsanläggning 1. Anmälan/ansökan avser Anläggning med uteffekt av högst 10 MW (17 ) Anläggning med uteffekt mer än 10 MW (21 ) Tillståndsansökan

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR BERGVÄRME

ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR BERGVÄRME ANMÄLNINGS-/ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR BERGVÄRME BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Anmälan om/ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning, enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattendrag Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Administrativa uppgifte senast redigerad 2013-12-18. Adress (anläggning- om annan än utdelningsadress)

Administrativa uppgifte senast redigerad 2013-12-18. Adress (anläggning- om annan än utdelningsadress) Anmälan/ansökan om installation av värmepump enligt 17 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Gäller anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten Administrativa

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar April 2011 Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Stockholm Beer and Whisky festival 2015

Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Stockholm Beer and Whisky festival 2015 2015-05-20 Anna-Karin Ryberg, Anna Sessler Pettersson Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Vad roligt att ert företag kommer till Nacka för Stockholm Beer and

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Information Värmepumpar

Information Värmepumpar Anmäl värmepumpen Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer