värmepumpar Det handlar om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "värmepumpar Det handlar om"

Transkript

1 Det handlar om värmepumpar Anmälningsplikt Innan du börjar gräva, borra eller installera någon del av en värmepumpsanläggning ska du lämna in en anmälan till oss. Använd bifogad anmälningsblankett. Kontakta dina grannar och hör om de har dricksvattenbrunn eller energibrunn (det vill säga bergvärmepump eller grundvattenvärmepump) och fråga om de har några synpunkter. Anmälan bör du lämna in minst sex veckor före installationen. Lämnar du inte in någon anmälan kan du få betala en avgift på kronor. När anmälan är komplett får du ett beslut där vi ger dig råd om lämpliga åtgärder, förelägger om försiktighetsmått eller meddelar förbud. Grannar får beslutet för kännedom. Även om du formellt inte måste vänta på beslutet innan du börjar inrätta värmepumpen bör du ta kontakt med oss innan du till exempel börja gräva eller borra. Om du börjar innan vi tagit ett beslut i ärendet, finns det en risk att du måste ändra det som redan gjorts. Fastighet inom vattenskyddsområde Inom vattenskyddsområden kan det finnas förbud för vissa typer av värmepumpar och tillståndsplikt för andra, kontakta miljöförvaltningen för mer information. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått miljönämndens beslut. Avgifter Vi tar ut följande avgifter för handläggning av anmälan. Ytjordvärme: kronor Energibrunnar < 20 kw: kronor Energibrunnar kw: kronor Energibrunnar 101 kw- 10 MW: kronor Vid tillståndsplikt gäller en timavgift på för närvarande på 800 kronor per timme. Miljöpåverkan För att din värmepump ska bli en miljöanpassad värmekälla är det viktigt att den installeras enligt kraven i det beslut du får. Du ansvarar för att värmepumpsanläggningen inte ger någon påverkan på närliggande grannfastigheter och dricksvattenbrunnar eller grundvattenmagasin och vattendrag. Välj el från förnybara energikällor (miljömärkt el) för att driva din värmepump så minimerar du din miljöpåverkan ytterligare. Temperatursänkning Energibrunnar utnyttjar den energi som finns i berggrunden vilket innebär att temperaturen sänks i den omgivande marken. Det är du som ansvarar för en eventuell påverkan på befintliga energibrunnar. Det är därför viktigt att höra efter om grannar i närheten har någon energibrunn och var den då är placerad. Ska borrhålet placeras närmare än cirka tio meter från fastighetsgränsen eller cirka 20 meter från en annan energibrunn bör du se till att få en redovisning från din installatör eller borrfirma över vilka åtgärder som måste göras för att minimera påverkan på grannfastigheten respektive energibrunnen. Exempel på åtgärder är gradborrning (borra snett in under den egna fastigheten) och noggrann dimensionering av borrhålsdjupet. Ytjordvärmeanläggning bör placeras minst en meter från tomtgräns. Miljöförvaltningen i Helsingborg Utgiven januari 2013

2 Certifikat Vi rekommenderar att du ställer krav på att personen som kommer och utför borrningen är en certifierad brunnsborrare eller att hela brunnsborrarföretaget är certifierat. Det ger en ökad garanti för att borraren har den erfarenhet och kunskap som krävs för att arbetet ska utföras på rätt sätt. Information om vilka borrare och företag som är certifierade finns på certifieringsorganet SITAC:s webbplats, sitac.se. P-märkta och Svanenmärkta produkter Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) produktcertifierar (P-märker) olika produkter. Det innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Krav som en P-märkt värmepump ska uppfylla är till exempel effektivitet, säkerhet och konstruktion. Svanenmärkningen visar att produkten är ett bra val för miljön. Överskottsvatten Under borrningen kommer det upp krossat bergmaterial, borrkax, och överskottsvatten som måste tas omhand. Borrkaxet måste avskiljas innan vattnet kan släppas ut. Det bästa är om vattnet kan infiltreras på den egna tomten, tänk dock på att det är vanligt med stora vattenmängder. Måste du släppa överskottsvattnet till en dagvattenbrunn tar NSVA ut en avgift för sina kontroller. Se till att borrföretaget gör kontroller i det vattendrag som dagvattnet mynnart ut i, så att växt- och djurliv inte påverkas negativt. Inrättning på annans mark Tänk på att du inte får placera någon del av anläggningen, eller släppa ut överskottsvatten, på någon annans mark utan fastighetsägarens medgivande. Skriv gärna ett avtal. Inomhusmiljön Byte av uppvärmningssystem från till exempel oljeeldning till värmepump kan innebära att ni inte får någon spillvärme i källare och sämre ventilation om du har självdrag. För att förhindra fuktskador kan du behöva installera en frånluftsfläkt samt element i källaren. Anlita hantverkare Följande checklista kan du använda vid avtal med hantverkare: Jämför offerter Kontrollera vad som tillkommer Kontrollera att hantverkaren har: - F-skattsedel (Skatteverket) - Ett certifikat för att borra brunnar - Försäkringar - Inte har skulder och betalningsanmärkningar (kontakta Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) Var överens med hantverkaren om: - Arbetets omfattning - När arbetet ska påbörjas och avslutas - Pris inklusive moms - Hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten - Vem som står för material, el, resor och städning - När och hur betalning ska göras - Eventuellt ROT-avdrag Tänk på att göra löpande avstämningar och betala enbart för utfört arbete. För att undvika problem bör du ha ett skriftligt avtal för ovanstående punkter. Använd gärna hantverkarformuläret 09 som finns på webbplatsen omboende.se Ytterligare information Kontakta miljöförvaltningen på telefon eller e-post: Tänk på att du kan behöva kontakta andra myndigheter, förvaltningar och bolag för besked om rördragningar, elledningar, uppställning av containrar på gatumark eller allmän mark med mera. Mer information hittar du här: Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU) brunnsarkiv: sgu.se Energimyndigheten: energimyndigheten.se Helsingborgs stads energi- och klimatrådgivare: Konsumentverket: konsumentverket.se Helsingborgs konsumentrådgivare: Naturvårdsverket: naturvardsverket.se NSVA: nsva.se SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: sp.se Information från branschorganisationer finns här: Avanti (system för brunnsborrning/branschorg.): avantisystem.se SITAC (certifieringsorgan): sitac.se Geotec (Svenska borrentreprenörers branschorg.): geotec.se Svep (Svenska värmepumpsföreningen): vepinfo.se Miljönämnden Miljöförvaltningen i i Helsingborg

3 Februari 2013 Anmälan eller tillståndsansökan om installation av värmepumpsanläggning 1. Anmälan/ansökan avser Anläggning med uteffekt av högst 10 MW (17 ) Anläggning med uteffekt mer än 10 MW (21 ) Tillståndsansökan för anläggning inom vattenskyddsområde 2. Sökande (fastighetsägare) Namn Telefon dagtid Adress Postadress E-post Personnummer/organisationsnummer Fakturaadress (om annan än ovanstående) 3. Fastighet där installationen ska ske Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägarens namn och adress (om annat än ovan) Antal hushåll anläggningen ska betjäna Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? Ligger fastigheten inom områdesskydd, exempelvis naturreservat, strandskyddat område? 4. Borrfirma eller grävfirma Firmanamn Kontaktperson Telefon Adress Postadress Är borrfirman certifierad? Har borraren personcertifikat? E-post 5. Installatör Firmanamn Kontaktperson Telefon Adress Postadress Certifierad kompetens (klass) för köldmediehantering E-post 6. Värmepump Fabrikat och typ Uteffekt (kw) 7. Köldmedium Typ av köldmedium Mängd köldmedium (kg) Krävs ingrepp i köldmediesystemet vid installationen Enhetsaggregat Ja Nej Värmepumpen P-/Svanenmärkt

4 8. Köldbärare Frostskyddsmedel (produktnamn, se säkerhetsdatablad) Koncentration (%) Totalmängd, inklusive vatten (liter) 9. Anläggning Datum då arbetet (ex grävning/borrning) beräknas påbörjas Datum då arbetet beräknas vara avslutat Ytjordvärme (slutet system) Kollektorlängd (m) Installationsdjup (m) Bergvärme (slutet system) Borrhålsdjup (m) Kollektorslangens längd (m) Avstånd från tomtgräns (m) Gradborras in under egna fastigheten Material för återfyllnad av borrhålet. Ange produktnamn, se säkerhetsdatablad Annan åtgärd Teknik för återfyllnad Enligt normbrunn 97, det vill säga från botten och uppåt genom påfyllnadsslang Annan teknik, beskriv tekniken noga: Återfyllnad behövs inte (bifoga underlag från sakkunnig som styrker att borrhålet inte kommer att kortsluta vattenmagasin). Anledning: Grundvattenvärme (öppet system) Borrhålsdjup (m) Vattenåtgång (m 3 /dygn) Återföring till grundvattnet, borrhålsdjup (m): Åtgärder för att säkerställa att kortslutning inte sker i borrhålet eller mellan borrhålen: Avledning till å eller bäck (komplettera med beskrivning av effekterna på vattendraget) Annat: Ja Nej Samråd har skett med länsstyrelsen angående eventuell tillståndsplikt enligt de vattenrättsliga bestämmelserna i 11 kapitlet miljöbalken (behövs inte för grundvattenanläggningar för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheter). 10. Hantering av borrkax och överskottsvatten (vid borrning) Antal containrar och dess volym (för sedimentering av borrkax) Annat Vad görs om uppehållstiden i containern inte är tillräcklig för att få tillfredsställande sedimentering av borrkaxet innan utsläpp? Sänker borrhastigheten Annat:

5 Efter sedimentering avleds vattnet till: Egen mark Annan mark (upprätta gärna avtal). Ange fastighetsbeteckning och fastighetsägare: Redovisa era kontroller för att säkerställa att överskottsvatten infiltreras inom avsett område. Vattnet får inte nå annans mark, dagvattenbrunnar, diken eller vattendrag. Hur sker kontrollerna: När sker kontrollerna: Dagvattennätet (kontakta NSVA) Vilket vattendrag mynnar vattendagledningen i: Redovisa era kontroller för att säkerställa att överskottsvattnet är tillfredsställande rent när det släpps ut i vattendraget Hur sker kontrollerna: Var sker kontrollerna: När sker kontrollerna: Annat, ange hur vattnet omhändertas: 11. Grannkontakter Grannar inom cirka 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen ska kontaktas. Inom tätbebyggt område med kommunalt VA räcker det vanligtvis med gränsgrannar, grannar med hörn mot fastigheten och grannar på andra sidan gatan. Följande grannar har kontaktats. Deras eventuella synpunkter ska anges. Ange även avstånd från din planerade kollektor/borrhål till grannars eventuella dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Fortsätt vid behov på nästa sida! Fastighet: Egen dricksvattenbrunn Ja,..m Nej

6 Det finns inga grannar inom ca 100 meter 12. Bilagor som ska bifogas Dessa bilagor ska bifogas anmälan: Ritning över anläggningens planerade placering på fastigheten. Ritning över dricksvattenbrunnar samt andra känsliga objekt i närheten av fastigheten. Säkerhetsdatablad för frostskyddsmedlet och återfyllnadsmaterial i brunn (endast vid ny produkt på marknaden). Ritning över dagvattennätet. Vilken brunn vattnet ska släppas i, vilken ledning som ska användas samt vart ledningen mynnar ut ska markeras på kartan (endast vid utsläpp av överskottsvatten i dagvattennätet). Jag har läst miljönämndens informationsblad Det handlar om värmepumpar. Ort och datum Namnunderskrift (sökande) Namnförtydligande Skickas till: Miljönämnden Helsingborg När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. För ytterligare information kontakta oss skriftligen.

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon Anmälan eller tillståndsansökan för installation av värmepumpsanläggning 17 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 kap. 13 Miljöprövningsförordning (2013:251) Ängelholms lokala

Läs mer

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattendrag Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar April 2011 Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer