Internprissättning med fokus på marknadsmetoden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internprissättning med fokus på marknadsmetoden"

Transkript

1 Internprissättning med fokus på marknadsmetoden Högre kurs i företagsskatterätt 747A06 Philip Leidefeldt Vårterminen 2015 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Jan Kjellgren

2 Inledning Internprissättning är det pris som bolag sätter på transaktioner inom en grupp eller koncern och är en del av det som kallas ekonomistyrning. 1 Allt fler koncerner är idag globala, vilket lett till att internprissättningen ställs på sin spets när det handlar om gränsöverskridande interna koncerntransaktioner. För att avgöra vad som ska anses vara det korrekta värdet på en transaktion mellan bolag inom en internationell koncern används olika former av beräkningsmetoder. Målet med promemorian är att belysa huvudmetoden vid beräkning av internprissättning samt det problem Skatteverket(SKV) ställs inför vid en skatterättslig process inom området gällande bevisbörda. Bakgrund När en transaktion inom en internationell koncern ska ske uppkommer alltid frågan rörande det pris som ska anses lämpligt. Anledning till att prissättning har en stor betydelse för en transaktion inom en koncern är att ett upparbetat värde i ett bolag kan överförs till ett annat bolag om prissättningen, enligt SKV, är fel. En intern transaktion ger således möjlighet till en form av skatteplanering inom den internationella koncernen, eftersom ett bolag i ett land med relativ hög bolagsskatt kan föra över tillgångar till ett bolag i ett land med relativt låg bolagsskatt. För att undvika detta krävs alltså att transaktioner inom internationella koncerner sker till dess rättmätiga värde. Till grund för internprissättning i Sverige ligger OECD:s anvisningar, kallad OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 2 Anvisningarna ska användas som tolkningskälla vid den praktiska tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor samt vid utredning av internprissättning. Marknadsmässiga villkor, alternativt kallad principen om armlängds avstånd, är huvudregeln gällande vad som är korrekt pris på en intern transaktion. Metoden bygger på att en transaktion mellan två bolag inom en koncern ska prissättas likt om den vore mellan två bolag utan liknande relation. 3 1 Hämtad : 2 Hämtad: : https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc 63c html 3 Hämtad: : https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc 63c html

3 Det är viktigt att svenska bolag anmäler alla former av interna transaktioner mellan bolag i olika länder till SKV för att undvika att bli dubbelbeskattade. Finner SKV att en för låg eller hög internprissättning skett, startar en utredning mot bolaget som måste presentera hur deras prissättning har grundats. SKV menar att en internprissättning är korrekt om den hade varit densamma om transaktionen skett mellan bolag utan samma samband, alltså likt tidigare presenterad huvudregel. Det vill säga att armlängdsprincipen ska motivera det pris som två oberoende parter utfört transaktionen till. Ett skatteplaneringsupplägg som uppmärksamts under åren i nyhetsmedia, vilken genomförs med hjälp av internprissättning inom internationella koncerner, är skapandet av koncernbank i kombination av under- respektive överkapitaliserade bolag. 4 Detta förfarande är det endast stora bolag med en hög omsättning som har kapacitet att implementera. Genom att föra över mer eller mindre all vinst i koncernens olika bolag runt om i världen till ett specifikt bolag i t.ex. Luxemburg, genom exempelvis aktieägartillskott, koncernbidrag eller utdelningar skapas en intern koncernbank. Med koncernbank avses ett bolag som förvaltar koncernens interna kapital, för att sedan låna ut pengar internt inom koncernen. För att ge läsaren en bättre möjlighet att förstå, följer nedan ett förenklat exempel på presenterat skatteplaneringsförfarande inom en internationell koncern: Bolaget A är ett bolag med verksamhet och säte i Sverige. Bolaget B har sitt säte i Luxemburg med syfte att fungera som en intern koncernbank. Bolag A har tillsammans med de andra bolagen i koncernen varje år fört över allt överskott som uppkommit under året till den interna koncernbanken, Bolaget B. Bolaget A är nu i ett behov av kapital, vilket får dem att fatta beslutet om att ett nytt lån ska tas. Istället för att gå till en vanlig bank erhåller bolaget A ett lån från den interna koncernbanken, bolaget B. Bolaget A lånar alltså de pengar som de från början förde över till bolaget B. Frågan som då uppkommer är vilken ränta B ska erhålla från A. Beroende på hur räntan sätts, kan värden överföras internt inom koncernen. Om bolaget B skulle erhålla en hög ränta, t.ex. om 20 %, genom lånet till bolaget A, kan övervärden överföras genom räntan. Bolaget A skulle således betala 20 % koncern internränta på lånet och där igenom har rätt till skatteavdrag p.g.a. uppkommen ränta eftersom dessa kostnader är avdragsgilla i Sverige. Bolag B beskattas därefter för ränteintäkten i Luxemburg, 4 Hämtad: : forlorar- strid- om- rantesnurror/

4 där skattesatsen på ränteintäkter är 10 %. Koncernen har således, genom skatteplanering, sparat 12 % av den betalda räntan i utebliven skatt i Sverige. Genom förfarandet har det svenska bolaget helt enkelt transformerat en räntekostnad till en skattefri utdelningsinkomst. 5 Detta upplägg är inom lagens ramar, men om SKV misstänker att en allt för hög ränta är satt, för att öka räntekostnadsavdrag m.m., kan de avslå förfrågan om ränteavdrag för bolaget. Eftersom förfarandet kan användas för att undkomma skatt i Sverige, är det viktigt att t.ex. ett lån prissätts med rätt ränta för att möjligheten till otillbörlig skatteplanering ska elimineras. Exempel på andra interna transaktioner som rapporteras utnyttjas för att överföra obeskattade vinster inom koncerner är royalties, patentavgifter samt diverse tillhandahållande av tjänster m.m. Mot exempelförfarandet som nu presenterat ovan används regler om ränteavdragsbegränsningar m.m., men detta PM kommer inte behandla de reglerna. Huvudregeln gällande internprissättning För att avgöra vad som ska anses vara det korrekta priset på en intern transaktion används olika prisberäkningsmetoder. Att prissätta en transaktion likt den hade blivit prissatt på en fri och öppen marknad är den vanligaste tillvägagångsättet för att uppnå en korrekt prissättning. 6 Förfarandet är även kallad huvudregeln, alternativt armlängdsavstånds principen. Att således jämföra med liknande tjänster eller varor på marknaden är ett bra sätt att få rätt pris på transaktionen. Problemet med metoden är att unika varor eller tjänster inte alltid kan jämföras. Prestationen måste således redan finnas på marknaden för att kunna jämföras. Det kan även vara svårt att få seriösa offerter från andra på marknaden, vilket kan försvåra prissättningen. En transaktion omges alltid av olika omständigheter och risker, vilken även de kan skilja mellan transaktioner som vid första jämförelse ser likadana ut. Har ett bolag i sin internprissättning avvikit från den marknadsmässiga principen, kan skattemyndigheten komma att rätta bolagets inkomst. Inkomsten rättas då så att den motsvarar den inkomst som hade genererats om prissättningen hade varit den samma som i en affär mellan oberoende parter. 7 5 Hämtad: : slar- tillbaka- mot- skatteanklagelserna/ 6 Hämtad: : https://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2009/ stallningstaganden2009/ a f85df4dce html 7 Hämtad: : FI/Foretags_och_samfundskunder/Internationell_verksamhet/Vad_ar_internprissattning

5 Huvudregeln är alltså att koncerninterna affärstransaktioner ska vara förenliga med de marknadsmässiga villkoren. Målet med tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor är att inkomst flyter in och skatt betalas i rätt stat. 8 En tillsynes korrekt marknadsprissättning kan dock även den vinklas för att ge ett bolag en mer fördelaktig internprissättning. Varor som är väldigt priskänsliga, alltså varor som köps till stora volymer, alternativt konjunkturkänsliga varor där priset har en hög volatilitet kan gynnas av att använda en marknadsprissättning. Varor som har en hög grad av priskänslighet kan enkelt fel prissättas med denna metod, eftersom prisjämförelser kan göras vid en fördelaktig tidpunkt. Den vanligaste beräkningsmetoden efter marknadsmetoden är den kostnadsbaserade. Den kostnadsbaserademetoden inom ramen för internprissättning bygger på, vilket namnet antyder, att priset ska sättas i relation till den kostnad det givande bolaget har haft för att producera produkten/tjänsten. En nackdel för det givande bolaget är att incitament till att effektivisera, optimera m.m. sina produktionsled försvinner eftersom man endast säljer produkten till självkostnadspris. Detta påverkar givetvis även det mottagande bolaget eftersom de berörs likväl av priset. Lagar inom området Regeln som gäller vid gränsöverskridande transaktioner inom ramen för internprissättning återfinns i 14 kap 19 IL. RÅ 2004 ref 19 fastställdes att 14 kap 19 IL är en specialbestämmelse för internationella förhållanden, så kallad lex specialis. Att det är en specialbestämmelse medför att regeln har företräde framför mer allmänna beskattningsregler. 14 kap 19 IL är en korrigeringsregel, alternativt kallad felprisregeln, som har sin utgångspunkt i armlängdsavstånds principen. Regeln innebär således att det pris som skulle satts vid en jämförbar transaktion under samma omständigheter mellan företag, som är oberoende av varandra, ska tillämpas när man fastställer priset för en koncernintern gränsöverskridande transaktion. Genom regeln får SKV således möjlighet att justera ett internt transaktionspris uppåt eller nedåt, om de har lyckats uppfylla bevisbördan. 8 Hämtad: : FI/Foretags_och_samfundskunder/Internationell_verksamhet/Vad_ar_internprissattning

6 Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i mål RÅ 2004 ref 19 ett konstaterande rörande vilka förutsättningar SKV bör påvisa för att korrigeringsregeln ska bli aktuell. 9 Följande fem förutsättningar krävs för att SKV ska kunna åberopa att korrigeringsregeln ska tillämpas: Näringsidkare som är skatteskyldig i Sverige har fått en lägre inkomst än vad som skulle ha varit fallet om en riktig prissättning tillämpats. Affärsvillkoren avviker från dem som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende företag. Den gynnade parten är inte skatteskyldig i Sverige enligt IL eller på grund av skatteavtal. Sannolika skäl finns att parterna är i intressegemenskap med varandra. Att de avvikande villkoren beror på ekonomisk intressegemenskap. Vad som är att anse som en ekonomisk intressegemenskap återfinns i 14 kap 20 IL. Analys SKV har under de senaste åren drivit många processer mot svenska bolag samt dess internationella koncerner, men har förlorat samtliga mål med liknande förfarande som presenterats tidigare i texten. Problemet för SKV i rättsprocessen rörande mål om internprissättning ligger i de höga krav för uppfyllande av bevisbördan som ställs. 10 För att visa att en intressegemenskap föreligger räcker inte med att påvisa dess existens, utan krav ställs även på att det ska kunna visa samband mellan intressegemenskapen och den felaktiga prissättningen. Detta samband har SKV haft svårt att påvisa för rätten i de skatteprocesser som drivits. Att företag inom en intressegemenskap ger varandra bättre pris eller dylikt är inte olagligt, även om det avviker från marknadens prissättning. Att ge ett annat företag rabatt för att de ska kunna komma igång med sin verksamhet eller liknande kan mycket väl affärsmässigt motivera att prissättning sätts lägre än motsvarande transaktion som normalt sker på marknaden. 11 Att det råder olika omständigheter som kan påverka internprissättningen råder inget tvivel om, och i förarbetet till 14 kap 20 IL utrycker lagstiftaren att SKV ska vara 9 KPMG Skattehandboken 2013 Sida KPMG Skattehandboken 2013 Sida KPMG Skattehandboken 2013 Sida 475.

7 restriktiva när de jämför företagstransaktioner. Denna restriktivitet kommer även till uttryck i Shell-målet, RÅ 1991 ref 107, i samband med användandet av felprisregeln. I domen uttalar sig rätten att regeln ska användas med försiktighet när det rör sig om påstådda avvikelser från marknaden, speciellt när dessa är små. Sammanlagt visar detta att SKV behöver göra det väldigt tydligt för rätten att en interntransaktion är felaktigt prissatt med utgång från marknaden och att de fem förutsättningarna som tidigare presenterades är uppfyllda. Att finna en marknadsmässig transaktion som är mer eller mindre identisk med en interntransaktion är inte heller lätt. SKV har problem att påvisa att förhållande och förutsättningar mellan en interntransaktion och en transaktion med armlängdsavstånd är lika samt att de går att jämföra direkt. Det finns alltid mer eller mindre stora omständigheter som skiljer transaktionerna åt, vilket försvårar SKV:s bevisbörda. Vid transaktioner är parametern risk en kärnfråga. Risk skiljer sig alltid åt beroende på t.ex. tidpunkt, världsomfattande omständigheter eller andra makroekonomiska effekter, även om det annars är samma företag som ingår i transaktionen. Därav är det nästintill omöjligt för SKV att finna transaktioner som är exakt jämlika. I KR mål nr , vilket rör internprissättning inom en internationell koncern, yrkar SKV att prissättningen på räntekostnader varit för hög i relation till marknaden. Kammarrätten avslog SKV talan med följande anledning: Kammarrätten (KR) konstaterade att det åligger SKV att bevisa att prissättningen på det koncerninterna lånet inte varit marknadsmässig. Domstolen poängterade att SKV som jämförelseränta primärt utgått från räntan på ett annat koncerninternt lån, vilket inte överensstämmer med OECD:s riktlinjer som istället förordar att fastställandet av ett armlängdsmässigt pris ska göras utifrån transaktioner mellan två av varandra oberoende bolag. Avgörandet påvisar den svåra bevisföring SKV åläggs samt att vikten av att presentera OECD-kompatibelt jämförelsematerial för att stöda sin räntesättning. 12 Ett annat mycket intressant prejudikat inom området är det så kallade Diligentia-målet. I de skatteprocesser rörande internprissättning som SKV har drivit de senaste åren har de i sin argumentation lagt en stor vikt i det så kallade Diligentia-målet. Saken i målet rörde en fullt internt svensk transaktion där högsta förvaltningsdomstolen underkände den överenskomna räntenivån. Det resonemang som domstolen lämnade i målet var dock enligt många i branschen allt för kortfattat, men SKV har ändå valt att använda målet som grund i sina 12 Hämtad: : for- ranta- pa- koncer

8 processer rörande gränsöverskridande internerna transaktioner. SKV har i sina processer åberopat 14 kap 19 IL som är en specialregel för internationella transaktioner för att sedan åberopa redogörelsen Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i Diligentia-målet. Målet rör dock som sagts tidigare endast transaktioner inom Sverige och 14 kap 19 IL berörs aldrig, samt att SKV använder Diligentia-målet för att visa att hur en jämförbarhetsanalys bör användas, trots att domen i målet inte nämner jämförbarhetsanalys en enda gång. SKV har också argumenterat i de senaste målen att en extern långivare har sämre insyn och kontroll än ett moderbolag som ger lån till ett dotterbolag, men detta är något som experter inom området inte verkar vitsorda. 13 SKV har förlorat samtliga mål som har hunnit avgöras med ovanför redogjort synsätt. Utöver presenterad lagregel i 14 kap 19 IL, har SKV som välkänt möjligheten att åberopa genomsyn av skatteupplägg som klart strider mot lagens grundläggande syfte. I de processer som rör underkapitaliserade bolag som presentats tidigare har SKV yrkat att dessa förfaranden klart strider mot lagens syfte samt att om inte marknadsmetoden kan tillämpas, så bör genomsyn kunna användas. Det är dock svårt för SKV att komma åt exempelvis de underkapitaliserade bolagen eftersom bevisbördan i en eventuell process är hög samt åligger SKV. SKV behöver påvisa att ett lån från den utländska koncernbanken utgör ett tillskott, vilket leder till att det ska beskattas som utdelning och inte ränta. Detta förfarande skulle vara en form av genomsyn, vilket alltid är ett känsligt ämne p.g.a. olika rättsliga principer. Om SKV kan tydligt påvisa att ett det inte finns någon anledning att ta ett lån utöver att bolaget omvandlat ränta till utdelningsbar likvid, bör genomsyn kunna tillämpas av rätten. Men kraven på genomsyn är väldigt höga, och hittills har SKV haft svårt att övertyga rätten. 14 Om SKV skulle vara att använda skatteflyktsreglerna istället ställer det krav på att kunna påvisa att lånet samt dess ränteavdrag har som syfte att undgå en beskattning i det första landet, alternativt att de strider mot ränteavdragsreglernas grundläggande syfte. 15 Sist vill jag belysa ett intressant problem gällande huvudregeln för internprissättning. Om en produkt endast har stor potential men inte är ute på marknaden än, hur ska då värdet beräknas vid en eventuell överföring från ett bolag i Sverige till t.ex. Luxemburg? Ponera att du skapat 13 KPMG Skattehandbok 2013 s Hämtad: : om- skatteverkets- bevisborda- i- internprissattningsmal/ 15 Skattenytt 1998 s. 263.

9 en mobil applikation som har väldigt hög potential, men eftersom den inte finns ute på marknaden samt saknar användare är värdet lika med noll. Värdet ligger alltså inte i produkten per se, utan i den marknadsplattform den skapar genom sina användare. Denna problematik uppstod vid försäljning av den delvis svenska IT-produkten Skype. Strax innan Skype således till ebay år 2005 värderades bolagets varumärke och patent till noll kr. Bolagets varumärke och patent flyttades då till Irland, där skattesatsen på immateriella rättigheter är 0 %. Vanligtvis ska ett givande bolaget uttagsbeskattas vid värdeöverföring, men eftersom Skype inte hade kommit ut på marknaden än räknades dess marknadsvärde, som tidigare nämnt, till lika med noll. 16 Några månader senare såldes exakt samma ITprodukt, Skype, för mellan miljarder kronor till ebay. 17 Skatteverket är i en svår situation i förfaranden som dessa. I en tid med applikationer och IT-program vars marknadsvärde kan uppkomma i miljard belopp är detta förfarande väldigt intressant. Sammanfattningsvis har SKV svårt i rättsprocesser med fokus på internprissättning att uppfylla bevisbördan gällande huvudregeln för internprissättning. Alla former av transaktioner är komplicerade och unika eftersom många olika parametrar måste tas i beaktning. Min egen åsikt är att bevisbördan för SKV inom ramen för internprissättning ligger på gränsen till för hög samt att transaktioners komplexitet alltid kommer kunna vinklas till bolagets fördel. Ny praxis samt nya metoder kommer förhoppningsvis att presenteras i framtiden. 16 Hämtad: : skatteplanerade- i- luxemburg_ svd 17 Hämtad: :

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

HFD 2014 ref 40. Lagrum: 7 kap. 3 a och 1 kap. 9 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 80 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG HFD 2014 ref 40 Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster. Lagrum: 7 kap. 3 a och

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 6 PM 2013-08-01 Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Allmänt

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4252-11 4253-11 1 KLAGANDE Attendo AB, 556714-2145 Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd Ombud: Henrik Borelius och Tomas Björksiöö Adress

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler u l f tivéus Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler 1 Inledning Med verkan från ingången av 2009 gäller enligt 24 kap. 10 a e inkomstskattelagen (IL) begränsningar i avdragsrätten för

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Obehörig resultatfördelning 1

Obehörig resultatfördelning 1 2014-03-13 Obehörig resultatfördelning i HB/KB Obehörig resultatfördelning 1 Vinst och förlustfördelning Stor följsamhet till civilrätten L om handelsbolag o enkla bolag 2 kap 6-8 Dispositiva regler kan

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

Internprissättning vid återförsäkring

Internprissättning vid återförsäkring l e n n a r t sta b e r g & pä r ma g n u s wiséen Internprissättning vid återförsäkring Återförsäkring innebär att försäkringsföretag försäkrar sina åtaganden mot kunder hos andra försäkringsföretag.

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

KORRIGERINGSREGELNS TILLÄMPNING PÅ RÄNTOR PÅ KONCERNINTERNA KREDITER

KORRIGERINGSREGELNS TILLÄMPNING PÅ RÄNTOR PÅ KONCERNINTERNA KREDITER Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i skatterätt KORRIGERINGSREGELNS TILLÄMPNING PÅ RÄNTOR PÅ KONCERNINTERNA KREDITER Henrik Laitala Joakim

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

Affärsmässigt motiverad

Affärsmässigt motiverad Affärsmässigt motiverad - en analys av begreppet i ränteavdragsbegränsningsreglerna Masteruppsats i affärsjuridik (skatterätt) Författare: Robin Månsson Handledare: Roger Persson-Österman Framläggningsdatum

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

Internprissättning av räntor på koncerninterna lån

Internprissättning av räntor på koncerninterna lån JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Magnusson Internprissättning av räntor på koncerninterna lån Sett i ljuset av Diligentiamålet och påverkan från ägarinflytande Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34)

20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Ven AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler (KS/2015:34) Sammanfning Frågan

Läs mer

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-04-25 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att

Läs mer

CFC-beskattning. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 39 a kap 7 andra stycket och i bilaga 39 a kap.

CFC-beskattning. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 39 a kap 7 andra stycket och i bilaga 39 a kap. *Skatteverket PROMEMORIA Datum Dnr 2010-04-14 131 83963-08/1211 CFC-beskattning Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 39 a kap 7 andra stycket och i bilaga 39 a kap. www.skatteverket.se

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Verklig innebörd i nytt rättsfall

Verklig innebörd i nytt rättsfall Verklig innebörd i nytt rättsfall av anders hultqvist 1. regeringsrättens dom 2008-12-08 (mål nr 54-05) Fallet handlar om en försäljning av aktier genom ett belgiskt bolag med syfte att undgå svensk skatt

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Koncernbidragsspärren

Koncernbidragsspärren Koncernbidragsspärren Koncernbidragsspärren och turordningsreglerna Högre kurs i företagsbeskattning 747A06 Vårterminen 2015 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling I 40:e kapitlet inkomstskattelagen

Läs mer

Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag

Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag Ett naturligt steg i rättsutvecklingen? Master uppsats i Skatterätt [Internprissättning] Författare: Handledare: Matilda Eriksson Roger Persson Österman Jönköping

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009. Lagrum: 41 kap. 2 och 44 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) M.P.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093 R-2008/0697 Stockholm den 14 augusti 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/4093 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer