Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen"

Transkript

1 Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Joakim Ekberg Vårterminen 2015 PM II Högre kurs i företagsskatterätt 747A06

2 1. Inledning Svensk företagsbeskattning är anpassad för att vara förenlig med stora resultatmässiga variationer hos den skattskyldige. Lagstiftningen tillåter därför rullande förlustutjämning. Med detta menas att förluster från tidigare år evigt kan rullas vidare tills dessa kvittas mot positiva resultat från efterföljande år. Denna förlustutjämning ger goda möjligheter till återhämtning efter perioder av mindre lönsamhet. Företagens möjlighet att spara tidigare års underskott för att kvitta mot framtida vinster kan emellertid leda till omfattande handel med förlustbolag, d.v.s. bolag som har ett stort inrullat underskott i förhållande till övriga tillgångar i bolaget. Möjligheten till detta begränsas av spärregler i 40 kap. Inkomstskattelagen (IL). Dessa regler tar sikte på just underskottsbolag som överlåts i syfte att utnyttja tidigare års underskott. När ett företag som har ett inrullat underskott, genomgår en ägarförändring, träder reglerna i 40 kap. IL in för att begränsa det förvärvande företagets möjligheter att utnyttja tidigare års underskott. Spärreglerna i 40 kap IL syftar till att motverka att underskottsbolag överlåts som en del i ett skattplaneringsupplägg där det förvärvande bolaget kvittar sina egna vinster mot inrullande förluster i det överlåtna bolaget. 40 kap 15 IL innehåller en beloppsspärr som särskilt tar sikte på att motverka handel med företag med stor andel rullande förluster i förhållande till övriga tillgångar i bolaget. Undantag från beloppsspärren finns emellertid i 40 kap 16 och 16 a IL. Undantaget i 16 a benämns fortsättningsvis som ventilen. Liksom andra delar av den svenska skattelagstiftningen är spärreglerna, i 40 kap. IL i allmänhet och ventilen i synnerhet, mycket lagtekniskt konstruerade och vållar problem vid tillämpning, både för den skattskyldige och Skatteverket (SKV). Den komplexa utformningen av ventilen och avsaknaden av praxis på området väcker frågan om undantaget överhuvudtaget är tillämpligt i praktiken. I denna promemoria ger jag inledningsvis en överblick av beloppsspärren i 40 kap IL för att sedan undersöka huruvida ventilen kan anses uppfylla sitt syfte samt huruvida den faktiskt har ett praktiskt tillämpningsområde. Följaktligen lämnas i denna promemoria utrymme för ett de lege ferenda- resonemang avseende utformningen av ventilen i 40 kap 16 a IL. 2

3 2. Beloppsspärren i 40 kap. IL Beloppsspärren innebär att ett underskottföretag inte får dra av underskott, som kvarstår från räkenskapsåret före en ägarförändring ( gammalt underskott ), till den del det överstiger dubbla ersättningen för aktierna ( 200 % av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet ). Vid en ägarförändring som utlöser beloppsspärren försvinner således den överskjutande delen av det gamla underskottet för evigt. Det underskott eller del därav som inte träffas av beloppsspärren kan utnyttjas framöver, men träffas då inte sällan av koncernbidragsspärren. Koncernbidragsspärren skulle dock utgöra underlag för en hel uppsats varför den inte kommer redogöras för i denna promemoria Tillämpning Vid tillämpning av beloppsspärren i 40 kap 15 IL avses med ersättningen inte den ersättning som erläggs för aktierna i sig, beräkningen av ersättningen tar istället hänsyn till andra omständigheter. I ersättningen inräknas inte enbart utgiften för att få det bestämmande inflytandet; i ersättningen räknas även utgifter för eventuella tidigare förvärv i samma företag av samma part. Exemplifierat innebär det att en minoritetsägare som förvärvar ytterligare aktier och på så sätt erhåller bestämmande inflytande, mer än 50 % av röstetalet, får räkna in även utgiften för tidigare förvärv i ersättningen. Denna del av spärregeln hindrar ett successivt kringgående av beloppsspärren. Förvärv som görs senare och efter det att bestämmande inflytande erhållits beaktas dock inte (RÅ 2007 ref 58). Att en aktieägare, innan denne blev majoritetsägare, tillfört bolaget kapital påverkar inte beräkningen av ersättningen. Av det följer att utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet inte är liktydigt med anskaffningsutgiften för aktierna. Från beloppsspärren finns dock ett undantag i 40 kap 16 IL. I paragrafen stadgas att om kapitaltillskott har lämnats till underskottsföretaget under överlåtelseåret eller något av de två föregående beskattningsåren ska ersättningen vid tillämpning av beloppsspärren minskas i motsvarande mån. Bestämmelsen syftar till att hindra att beloppsspärren kringgås genom kapitaltillskott i anslutning till förvärvet och innebär att 1 Skattehandboken 2013, KPMG 2 Skattehandboken 2013, KPMG 3 Prop. 2009/10:47, bet. 2009/10:SkU25, SFS 2009: Prop. 2009/10:47 s 8 f. 5 Prop. 2009/10:47 s 9. 6 Prop. 2009/10:47 s Prop. 2009/10:47 s Prop. 2009/10:47 s SOU 2014:40 s 323 f. 3

4 ersättningen för aktierna minskat med kapitaltillskottet ska jämföras med 50 % av inrullat underskott. Dessa kapitaltillskott avser inte enbart de som gjorts av säljaren. 2 Vad som menas med kapitaltillskott i detta sammanhang är i många delar oklart. Vägledning får därför sökas i förarbeten till lagen. 2.2 Lagändring 2009 Reglerna om avdrag för tidigare års underskott ändrades senast Mahmut Baran skriver i sin lagkommentar till 40 kap 16 IL att ändringen syftade till att hindra att komplicerade nyemissionsförfaranden användes endast i syfte att överföra underskottsavdragsrätt till den nya ägaren. Lagändringen 2009 föranleddes av utgången i RÅ 2007 ref. 58. I ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden prövade Regeringsrätten frågor rörande beloppsspärren. En fråga som var av särskilt intresse för ändringen var om tillskott som har lämnats i samband med en nyemission ska anses utgöra sådant kapitaltillskott som enligt 40 kap 16 första stycket IL ska minska utgiften enligt 40 kap 15 första stycket IL. I RÅ 2007 ref. 58 erlades emissionsvederlagen dels vid nyemission som innebar att ett företag erhöll det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget, dels vid nyemissioner från andra aktieägare. Skatterättsnämnden fann att eftersom bestämmelsen endast tar sikte på kapitaltillskott som lämnats före ägarförändringen kunde själva utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet inte behandlas som ett sådant kapitaltillskott som enligt 16 skulle minska utgiften. Regeringsrätten anslöt sig till Skatterättsnämndens uppfattning. 4 I SKV:s kontrollverksamhet uppmärksammades förfaranden där beloppsspärren kringgicks. Kringgåendet möjliggjordes genom riktade nyemissioner vilka medförde att hela underskottet kunde dras av. Dessa tillvägagångssätt föranledde en ändring av bestämmelsen för att undvika kringgående av reglerna. 5 Innehållet i 40 kap 16 IL ändrades således till att reduktion av anskaffningsutgiften vid beräkning av underlaget för beloppsspärren ska ske inte bara för kapitaltillskott som föregår ägarförändringen utan även för kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarförändringen. I 2 Skattehandboken 2013, KPMG 3 Prop. 2009/10:47, bet. 2009/10:SkU25, SFS 2009: Prop. 2009/10:47 s 8 f. 5 Prop. 2009/10:47 s 9. 4

5 propositionen betonas vikten av att motverka en ökning av handeln med företag med stora underskott. I propositionen förtydligas också, till stöd för ändringen, att de förfaranden som bör hindras är framförallt sådana förfaranden där skattefrågan kan antas ha utgjort det övervägande skälet för ägarförändringen. 6 Till följd av att reglerna i 40 kap 16 IL ändrades, uppstod behovet av ännu en undantagsregel för att inte hindra avdragsmöjligheterna vid affärsmässigt betingade förvärv under liknande omständigheter. Denna undantagsregel är vad som ovan benämnts som ventilen och återfinns i 40 kap 16 a IL. Enligt ventilen behöver utgiften inte minskas med tillskottet om det är uppenbart att förvärvaren fått en tillgång av särskilt och verkligt värde som motsvarar tillskottet. Ett flertal remissinstanser anförde emellertid att även affärsmässigt betingade förvärv kan komma att förhindras och att det är oklart vad som avses med begreppet särskilt och verkligt värde. 7 Mot bakgrund av vad som framgår i propositionen väcks fråga om hur strikt undantaget tolkas och om ventilen överhuvudtaget får någon effekt i den praktiska tillämpningen. 3. Kommentar till utformningen av ventilen i beloppsspärren i 40 kap IL Trots att beloppsspärren i 40 kap IL haft sin nuvarande lydelse sedan 2009 finns det ytterst få domar i vilka undantagsregeln till beloppsspärren har prövats. Av den anledningen är det svårt att bedöma vilken effekt ventilen har i den praktiska tillämpningen. Vägledande blir förutom förarbeten till lagen en nyligen publicerad utredning, SOU 2014:40 i vilken företagsskattekommittén föreslår lagändringar i syfte att förenkla reglerna om behandling av underskott vid ägarförändringar. Den fortsatta framställningen tar sikte på just ventilens utformning, funktion och eventuella behov av ändring för att säkerställa regelverkets effektivitet. I propositionen görs ett uttalande om vilka konsekvenser regeln förväntas medföra för företagen: Med beaktande av undantagsbestämmelsen i 40 kap 16 a IL torde det inte uppkomma några konsekvenser avseende affärsmässigt betingade förvärv. Undantagsbestämmelsen innebär att det är det förvärvande företaget som ska visa att man förvärvat en tillgång av verkligt och särskilt värde. En konsekvens av detta är att företag som ändå väljer att förvärva underskottsföretag genom kapitaltillskott kan 6 Prop. 2009/10:47 s Prop. 2009/10:47 s 11. 5

6 behöva vidta t.ex. värderingsåtgärder eller anlita experthjälp för att fullgöra sin bevisbörda. 8 Resonemanget har enligt min uppfattning två tydliga svagheter. Den första svagheten ligger i tillgångsvärderingen och den andra i beviskravet. Dessa kommer att behandlas nedan. 3.1 Beviskravet och tillgångsvärderingen Rekvisitet att förvärvaren ska göra uppenbart att denne genom kapitaltillskottet fått en tillgång av särskilt och verkligt värde har kritiserats och denna kritik lyft fram i Företagsskattekommitténs utredning. Bland annat nämns att sakkunniga på området uppger att bestämmelsen är så svårtillämpad att den i princip inte kan tillämpas i praktiken. Kommittén tar dock visst avstånd från kritiken och menar att det inte är möjligt att på någon objektiv grund påvisa brister i ventilen innan det gjorts någon närmare utredning av hur ventilen fungerar. 9 Vad gäller utformningen av ventilen synes Regeringen ha gjort en avvägning mellan intresset av att önskade situationer träffas av ventilen och den faktiska möjligheten att tillämpa den. Av vad som framgår av propositionen och Företagsskattekommitténs utredning uppfattar jag det som att regelns precision vägt tyngre än dess effektivitet, vilket avspeglats i praxis, eller avsaknaden av praxis, sedan ventilens ikraftträdande. Att ett så strängt beviskrav ställs upp ifrågasätts av företagsskattekommittén. Att beviskravet är onödigt strängt påvisas i ett scenario där bestämmelserna ska tillämpas på ett företag där bokförda tillgångar saknas eller är litet och värdet huvudsakligen består av en immateriell rättighet eller ett innovationsprojekt som är svårt att värdera. 10 Företagsskattekommittén för ett intressant resonemang om att ventilen i sin nuvarande utformning inte kan vara avsedd att vara så snäv att den omöjliggör fullföljandet av affärsmässiga projekt eller satsningar; det innebär i så fall en kostnadsfördyring som kan verka hämmande på viljan att investera nytt kapital. 11 Företagsskattekommittén föreslår att regeln lättas upp i syfte att möjliggöra faktisk tillämpning av den. Det ska uppnås genom att beviskravet sänks från uppenbart till sannolikt. Förvärvaren ska alltså 8 Prop. 2009/10:47 s SOU 2014:40 s 323 f. 10 SOU 2014:40 s SOU 2014:40 s

7 endast kunna göra sannolikt förutsättningarna för ventilens tillämpning. 12 Fråga kvarstår dock om en lättnad av beviskravet underlättar vid tillgångsvärderingen i scenariot som beskrivits ovan. Det är av stor vikt att den undantagsregel som finns genom ventilen inte tillämpas på ett sätt som försvårar för investeringar i innovativa företag, det skulle i så fall innebära att affärsmässigt betingade transaktioner förhindras på ett sätt som inte stämmer överens med regelns syfte. Jag finner företagsskattekommitténs resonemang väl underbyggt och intressant, men om tillgångarna i ett företag i sig är svåra att värdera ser jag inte hur en lättnad av beviskravet gör skillnad. Ett annat alternativ kan vara att ta sikte på själva tillgångsvärderingen snarare än beviskravet. En ändrad modell för tillgångsvärdering kan mycket väl underlätta för förvärvaren att göra uppenbart att denne genom kapitaltillskottet fått en tillgång av särskilt och verkligt värde. Företagsskattekommittén menar emellertid att det i förevarande fall kan vara svårt att påvisa att köpare, som tillskjutit kapital i ett innovationsföretag, uppenbart har förvärvat tillgångar av verkligt och särskilt värde. En sänkning av beviskravet bör, enligt kommitténs mening, kunna bidra till att det blir lättare att visa att tillgångarna utgör sådana. 3.3 Typfall Kan tillgången väl visas vara av verkligt och särskilt värde ska det, enligt ventilens ordalydelse, krävas att tillgången som erhålls ska motsvara kapitaltillskottet. Denna situation tar sikte på ägarförändringar som sker när förvärvaren genom nyemission uppnår det bestämmande inflytandet i företaget. Kommittén tolkar ordalydelsen i ventilen som att om kapitaltillskottet till viss del överstiger verkligt och särskilt värde på den tillgång som erhålls innebär det att undantagsregeln inte kan tillämpas. 13 Problematiken kan åskådliggöras i ett exempel: Om det verkliga och särskilda värdet i underskottsföretaget kan fastställas till 98 får kapitaltillskottet, om ventilen ska bli tillämplig, aldrig överstiga 98. Givet att en ny ägare genom en nyemission vill förvärva bestämmande inflytande uppstår problem. För att aktier i bolaget ska förvärvas helt genom nyemissionen måste då tillskottet vara större än värdet på de existerande 12 SOU 2014:40 s SOU 2014:40 s 325 7

8 tillgångarna i underskottsföretaget och i så fall uppgå till Eftersom kapitaltillskottet i den här situationen överstiger värdet på de förvärvade tillgångarna är ventilen inte tillämplig. Därigenom förhindras, i strid med regelns syfte, en transaktion som är affärsmässigt betingad. 15 Kommittén menar att utgångspunkten måste vara att förvärv genom nyemission i detta avseende inte ska behandlas sämre än ett vanligt köp. Den nuvarande utformningen strider mot likabehandling i förhållande till ägarförändringar som uppkommer genom köp av motsvarande andel i företaget. 16 Med typfallet ovan styrks tesen att precision har fått gå före tillämplighet, vilket har resulterat i en regel som i praktiken kan vara omöjlig att uppfylla. 3.3 Analys Vad kommittén tar ställning till avseende likabehandling håller jag helt med om. Behandlingen av nyemissioner så som regeln är utformad idag strider tydligt mot neutralitetsprincipen. Jag ansluter mig dock inte helt till kommitténs uppfattning avseende beviskravet utan står fast vid att det stora problemet ligger i själva tillgångsvärderingen. Det problemet i sig är tvådelat och ligger dels i motsvarandekravet i exemplet ovan och dels i att faktiskt värdera tillgångarna i särskilda företag. Problemet åskådliggörs vid värdering av innovationsföretag, och representerar verkligen den tid vi lever i. Enligt min uppfattning minskar idag andelen nystartade företag inom tillverkning till förmån för företag som levererar en tjänst. Både i Sverige och internationellt lyckas fler företag vars enda tillgång är en hemsida eller en applikation. Prisnivån på sådana företag får anses vara mycket volatil och sträcker sig från noll till mångmiljardbelopp, för företag som kan ha precis lika liten materiell tillgångsmassa. Ventilen så som den är utformad idag stryper tydligt möjligheten att tillföra kapital till bolag som dessa. Immateriella tillgångar som inte hunnit eller kunnat materialiseras och aktiverats i företagets räkenskaper kan inte betraktas som tillgångar av verkligt och särskilt värde. Detta orsakar en kostnadsfördyring som kan verka hämmande på viljan att investera nytt kapital. 14 För att nya ägaren ska behålla värdet 98 och den nya ägaren kräver 51 % av aktierna måste det totala värdet uppgå till 200 (98/200=0,49) Förvärvarens tillskott blir alltså SOU 2014:40 s SOU 2014:40 s

9 Med detta synsätt visas att ventilen inte fungerar som avsett och att den dessutom förhindrar affärsmässigt betingade transaktioner, vilket är den troliga förklaringen till att den inte tillämpas i praktiken. Tillgångsvärderingen i sig är dock inte enkel att reformera. Det är dock av stor vikt att innovationsbolag med stora underskott kan ta in kapital. Problemet är bara att värderingen av dessa ska göras efter en subjektiv bedömning av vad bolagets immateriella tillgång är värd. Rekvisitet om särskilt och verkligt värde må vara objektiv men föranleder alltså subjektiva tolkningar vid värdering av företag med svårvärderade tillgångar. Vad som bör ses över är kanske istället beskattningstidpunkten. I undantaget i 40 kap 16 IL sträcker sig tidshorisonten för kapitaltillskott tillbaka till de två föregående beskattningsåren. Om tidshorisonten kunde förlängas, till en bestämd tid efter förvärvet av bestämmande inflytande i underskottsföretaget, skulle bedömningar med större säkerhet kunna göras. Exempelvis huruvida underskottet utnyttjats i sådana förfaranden där skattefrågan kan antas ha utgjort det övervägande skälet för ägarförändringen, eller om det faktiskt varit fråga om att skapa tillväxt i ett innovationsföretag eller annat underskottsföretag. Vad som även bör ses över är begreppet affärsmässigt betingade transaktioner. Skatt är något som innefattas i affärsmässighet, det vill säga att en entreprenör kan vara skattedriven i sin affärsmässighet. Vad jag menar med detta är att affärsmässighet i det här fallet är ett missvisande begrepp. Lagens subjektiva utformning försvårar likväl gränsdragningen för när en transaktion ska anses ha varit gjort uteslutande på grund av skatteskäl. En lösning i linje med ovan anförda skulle emellertid sannolikt innebära merkostnader för SKV till följd av ökade kontrollresurser för utredningar och domstolsprocesser vid misstänkta skatteundandraganden. Jag menar dock att det skulle vara priset man betalar för att uppnå en likabehandling för ägarförändringar som uppkommer genom förvärv av andelar i underskottsföretag. Likaså skulle den föreslagna lösningen motverka att reglerna felaktigt tillämpades på affärsmässigt betingade förvärv. Ventilen som den är utformad idag medför troligen att investerare som känner till dess utformning drar sig från att investera i ett bolag som kan förväntas utlösa spärreglerna. Vad detta innebär är att skattelagstiftning påverkar investerares handlingssätt och således strider mot neutralitetsprincipen. Den objektiva bedömningen av det subjektiva motiv som får anses utgöra tillgångsvärderingen strider mot legalitetsprincipen och är således ett hot mot 9

10 rättssäkerheten i beskattningen. Vad jag menar är att ventilen objektivt stadgar vad som krävs av en värdering som inte sällan måste vara subjektiv. Företagsskattekommitténs utredning lämnades på remiss sommaren 2014 och remis- svaren mottogs i oktober samma år. Förslaget avseende lagändringen i beloppsspärren i 40 kap IL har getts begränsat utrymme hos många av remissinstanserna. En av instanserna som utvecklar sina synpunkter är FAR, som menar att problemet går att stävja genom att underskotten endast begränsas vid ägarförändringar i företag som inte bedriver någon verksamhet, alltså skalbolag. FAR konstaterar dock att underskotts- reglerna i allmänhet är i stort behov av en översyn. 17 Vad gäller utredningen i sin helhet har den mötts av omfattande synpunkter hos remissinstanserna och det blir intressant att se hur regeringen kommer att gå vidare med förslagen. 4. Slutsats Avslutningsvis anser jag att reglerna om beloppsspärren i allmänhet och ventilen i synnerhet har stora brister vilket har medfört att delar av regelverket inte kan tillämpas överhuvudtaget i den praktiska tillämpningen. Ventilen är som visats mycket lagtekniskt utformad och syftar till att med en objektiv metod göra en subjektiv bedömning. Den kritiske kan mena att detta beskriver skatterätten som ett lapptäcke där undantag på undantag skapar en ineffektiv lagstiftning. Klart enligt min uppfattning är icke desto mindre att regeln varken är neutral eller rättssäker och kräver en större reform för att bli tillämplig i praktiken och- opinion/remissvar/skatt/sou Neutral- bolagsskatt- - - for- okad- effektivitet- och- stabilitet- Fi / (hämtad ). 10

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Mars 2016 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord. Skattefri kapitalvinst och utdelning

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. HFD 2014 ref 74 Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor I 65 kap. 5 inkomstskattelagen

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar 8 SKATTENYTT 2009 Martin Berglund Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar En ny lagstiftning med ändringar i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt träder i kraft den

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:33

Regeringens proposition 2004/05:33 Regeringens proposition 2004/05:33 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Prop. 2004/05:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30. Förbud mot kränkande behandling av barn och elever

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30. Förbud mot kränkande behandling av barn och elever 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. justitierådet Lars K Beckman och regeringsrådet Göran Schäder. Förbud mot kränkande behandling

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemoria Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag Promemoria 2002-04-08 Fi2002/1565 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skatteadministrativa enheten Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag I promemorian föreslås att

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

LAGRÅ DET. Prop. 1997/98:33 Bilaga 2. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13

LAGRÅ DET. Prop. 1997/98:33 Bilaga 2. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13 LAGRÅ DET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-10-13 Närvarande: regeringsrådet Stig von Bahr, regeringsrådet Arne Baekkevold, justitierådet Edvard Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den 25 september

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RV (Dnr 001-1076/2009) Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på remissen Moderna hyreslagar

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Sida 1 (19) Mål nr 4928-14 KLAGANDE Kungsleden Fastighets AB, 556459-8612 Ombud: Skattejurist Kristina Tulldahl Box 70414 107 25 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skatt på flygresor Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Henjeby Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem Examensarbete 20 poäng Handledare Professor Sture Bergström Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 Målnummer: 4811-1992 Avdelning: Avgörandedatum: 1993-03-11 Rubrik: Lagrum: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet,

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria. PM 2003 RVII (Dnr 329-2346/2003) Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen Remiss från socialdepartementet Remisstid 3 oktober 2003, förlängt till 8 oktober 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15). HFD 2016 ref. 19 Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2013 Ö 5529-12 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 Målnummer: 3111-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-04-18 Rubrik: Lagrum: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 augusti 2015 Magdalena Andersson Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg

SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg 1 SkatteNytt 7-8 1996, s. 471-475 Ett par frågor om mervärdesskatt och skattetillägg Jag har noterat ett par frågor om skattetillägg som kan vara intressanta, och då framförallt för de företag som tidigare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny lag om personnamn Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

- Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten. Helena Löwdell 2004-12-12

- Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten. Helena Löwdell 2004-12-12 2004-12-12 - Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten Helena Löwdell Handledare: Elleonor Fagerfjäll Skatterätt Juridiska

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning

Tolktjänst för vardagstolkning YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/01886 2016-06-10 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Tolktjänst för vardagstolkning Sammanfattning

Läs mer

Omprövning av skadestånd för inkomstförlust: Vad är väsentlig ändring i 5:5 skadeståndslagen?

Omprövning av skadestånd för inkomstförlust: Vad är väsentlig ändring i 5:5 skadeståndslagen? Omprövning av skadestånd för inkomstförlust: Vad är väsentlig ändring i 5:5 NFT skadeståndslagen? 1/2006 Omprövning av skadestånd för inkomstförlust: Vad är väsentlig ändring i 5:5 skadeståndslagen? av

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län Stockholm 2006-09-28 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av överklagande av Vägverkets fastställelse (PP 30 A 2006:3798) av arbetsplan för ombyggnad/omläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2016-01-29 AdmD-591-2015. 2015-10-19 Fi2015/03570/S1. Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2016-01-29 AdmD-591-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-10-19 Fi2015/03570/S1 Finansdepartementet Remissyttrande över slutbetänkande av tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Underlagsdokument till jävsregler

Underlagsdokument till jävsregler Underlagsdokument till jävsregler Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra Här följer frågor och svar om hur alla inom Mistra med utgångspunkt i Mistras jävsregler kan arbeta för att förebygga

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Säkerhetsventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna

Säkerhetsventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Säkerhetsventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna En analys utav rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Februari 2016 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer