Synpunkter på Skatteverkets slutrapport ; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter"

Transkript

1 6 PM Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets slutrapport ; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Allmänt På sidan sex i rapporten har Skatteverket gjort tre rutor. Lagrutan, det vill säga det som är tillåtet, skatteuppläggsrutan där det är tveksamt om det är tillåtet och fuskrutan. Inget av det som kommunsektorn ägnar sig åt hamnar i skatteuppläggsrutan eller i fuskrutan. Allt hamnar i princip i lagrutan. Enstaka fel kan förekomma men sett till helheten är det fråga om mindre belopp. Sektorn har genom åren, i de fall där man kunnat misstänka att Skatteverket skulle kunna ha en annan uppfattning om gällande rätt, sökt förhandsbesked för att klargöra rättsläget. Ränta på interna lån De subjekt som är skattebefriade för inkomsträntor av Riksdagen, exempelvis staten och kommunerna, kan endast åstadkomma obehöriga skatteförmåner genom att tillämpa förhöjda räntenivåer på de interna lånen. Detta eftersom skattefriheten för ränteinkomster för dessa subjekt är en behörig skatteförmån. De internationella koncerner, som vår sektor felaktigt jämställs med i rapporten, kan skapa obehöriga skatteförmåner genom att kombinera två obehöriga förfaranden. Det första förfarandet genom att placera ränteinkomster i bolag utomlands där ränteinkomster inte beskattas. Förfarandet är inte sanktionerat av Riksdagen. Skatteförmånen blir därmed obehörig. Det andra förfarandet är att förhöjda räntesatser tillämpas på de interna lånen. Förfarandet är inte sanktionerat av Riksdagen. Skatteförmånen blir därmed obehörig. Några förhöjda räntenivåer förekommer inte i vår sektor vare sig nu eller tidigare. Räntorna på våra interna lån har i många fall varit så låga att mer skatt betalats jämfört med om våra bolag istället skulle ha lånat upp kapitalet externt. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 (7) Vår sektor har med visst fog varit anmälda till EU-kommission för brott mot statsstödsreglerna. I anmälan har gjorts gällande att räntesättning på de interna lånen varit så låg att den stört konkurrensen med de privata aktörerna på samma marknad. Mer om detta finns att läsa i prop. 2009/10:185. Paketeringar av fastigheter Riksdagen beslutade, med i kraftträdande , tillåta att fastigheter avyttrades skattefritt genom att dessa paketerades i bolag. Av rapporten tycks det som om kommunerna endast i begränsad omfattning använt sig av den behöriga skatteförmånen och landstingen inte alls. Vår sektor har frivilligt och i stor omfattning avstått från paketera fastigheter i bolag. Detta har medfört att vår sektor frivilligt betalt skatt med mycket betydande belopp. Belopp När det blir ett generellt fel i vår sektor blir ofta beloppen i absoluta tal stora men relativt sektorns storlek är de små. Ett exempel är att sektorn under åren felaktigt betalt särskild löneskatt för uppdragstagare över 65 år. Uppdragstagarna är en ytterst ringa andel sett i relation till de som är anställda och av uppdragstagarna är de som är över 65 år en ringa andel av uppdragstagarna. Detta fel har ändå medfört att vår sektor betalt närmare mkr för mycket i särskild löneskatt. Delar av detta belopp har kunnat återfås i efterhand men långt ifrån allt. Räntor på interna lån Vår sektor Före år 2009 så har skatteplanering vid koncernbildningar gjorts i de fall där det kommunala moderbolaget förvärvat dotterbolag av kommunen och finansierat förvärven med interna lån. Östersunds kommun har i denna fråga sökt förhandsbesked år 1999 och både Skatterättsnämnden och HFD har ansett skatteplaneringen varit i överenstämmelse med gällande skatteregler men även förenlig med grundera i skattesystemet. Sistnämnda då prövningen även gjort mot reglerna om skatteflykt. RÅ 2001 ref. 79. Lagstiftaren har känt till detta faktum åtminstone sedan år 1999 och inte framfört några kritiska synpunkter på förfarandet före 2009 års lagändring. Först år 2009 ändrades lagstiftningen delvis i detta hänseende. Avdragsrätten för räntor på interna lån blev enligt huvudregeln inte avdragsgill men avdrag kunde medges enligt en undantagsregel om affärsmässiga skäl. Avdragsrätten kvarstod dock om dotterbolagen förvärvats med externa lån.

3 (7) Det ska i detta sammanhang påtalas att vi i vårt remissvar angav att konsekvensen av 2009 års lagstiftning förmodligen skulle bli att de interna lånen ersätts med externa lån. Det hade lagstiftaren inga invändningar emot. I många moderbolag har man därför bytt ut de interna lånen mot externa lån. För att säkerställa att inga tveksamheter förelåg med att byta ut interna lån mot externa lån ansökte Bodens kommun om förhandsbesked år Både Skatterättsnämnden och Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg detta vara i överstämmelse med gällande skatteregler. Även i detta mål gjordes prövningen mot reglerna om skatteflykt. HFD mål nr De belopp som avdrag inte medgivits för vid taxeringarna är räntan på sådana interna lån som vid dessa taxeringar kunde vara avdragsgill enligt undantagsregeln. Det är inget otillbörligt med att öppet yrka avdrag för dessa räntekostnader och åberopa undantagsregeln. Det är så lagstiftningen från år 2009 ska tillämpas. På samma sätt ska den lagstiftning som gäller från år 2013 tillämpas. De interna lånen i vår sektor uppgick under våren 2012 till mkr och på dessa uppgick räntekostnaden till mkr eller 3 %. Skatteverket har i andra sammanhang sagt att en rimlig avdragsgill ränta på interna lån bör ligga på en nivå om 7-8 %. Utifrån den nivån skulle räntan i vår sektor på de interna lånen kunnat uppgå till mkr. Räntenivån på de interna lånen i vår sektor är mkr lägre eller 60 % under den nivå som Skatteverket anser är acceptabel. De statliga fastighetsbolagen som ägs av AP-fonderna, se vidare under nästa rubrik, tycks ha haft en genomsnittlig ränta på sina interna lån om 13 %. Om vår sektor skulle ha satt räntan på samma nivå skulle räntekostnaden på våra interna lån ha uppgått till mkr istället för mkr. Lunds kommun har sökt förhandsbesked på de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna som gäller från och med innevarande år. Både Skatteverket och Skatterättsnämnden ansåg att avdragsrätt förelåg för räntan på deras interna lån. SRN Dnr /D. De statliga bolagen ägda av AP-fonderna I rapporten anges att räntan på AP-fondens interna lån uppgår till mellan %. Lånen ska ha lämnats till bolag som förvaltar fastigheter. Ränteavdragen hos de av AP-fonderna ägda fastighetsbolagen uppgår till mer än mkr. Om dessa fastighetsbolag ägts av kommunsektorn hade räntekostnaden blivit mkr (3/13 x ) eller mkr lägre. Av rapporten sidan 11 framgår att mkr är föremål för process. Det avser räntor på interna lån för köp av andelar där avdragsrätten enligt huvudregeln togs bort år Processen gäller huruvida avdragsrätt kan finnas enligt undantagsregeln om affärsmässiga skäl.

4 (7) Någon process ska ännu inte ha inletts mot de statliga bolagen vad gäller räntenivåerna. Skatteverket anger att de utreder räntenivån avseende ett av de interna lånen. Det tycks därmed som de statliga bolagen i allt väsentligt kommer att få avdrag för räntan på sina interna lån. Räntesatserna på dessa lån är, som framgår ovan, betydligt högre än de som tillämpas i vår sektor. Kommuninvest Orsaken till att Kommuninvest är stor långivare i vår sektor har ingenting med skatteplanering att göra. Det finns inga skattemässiga fördelar med att låna av Kommuninvest jämfört med att låna av exempelvis Nordea. Det finns så att säga ingen samordning eller dold agenda i detta sammanhang vilket antyds i rapporten. Det beror enbart på att Kommuninvest vanligvist kan erbjuda de bästa lånevillkoren. Det har sin grund i att Kommuninvest kan låna upp kapital till mycket låg ränta och lägre än vad bankerna kan. Detta beror i sin tur på att Kommuninvest har samma rating som svenska staten och bättre rating än bankerna. Detta är något som är bra för skattebetalarna. Mindre pengar till finanssektorn och mer pengar till skola, vård och omsorg och/eller sänkta kommunala skatter. Kommuninvest är en ekonomisk förening. Riksdagen har beslutat att ge de ekonomiska föreningarna vissa särskilt fördelaktiga skattemässiga villkor. Troligtvis är det dessa fördelaktiga regler som gjort att Kommuninvest enligt rapporten kunnat minska sitt beskattningsunderlag med 400 mkr. Läser man vad som står i rapporten kan man få intrycket av att Kommuninvest genom ett tveksamt skatteupplägg skapat sig en avdragsrätt på 400 mkr. Så är alltså inte fallet. Det följer direkt av lag och anser lagstiftaren att de ekonomiska föreningarna har för bra skatteregler står det lagstiftaren fritt att ändra på dessa regler. Värdet på den avdragsrätten med nuvarande bolagsskattesats är 88 mkr. Det förhandsbesked Kommuninvest sökt och som det talas om i rapporten avser i och för sig inte avdragsrätten för dessa 400 mkr utan när i tiden de 400 mkr ska dras av. Det ska noteras att i sedvanlig ordning frågar sektorn först för att inte hamna i facken skatteupplägg eller skattefusk såsom dessa definieras i rapporten. Av HFD 2012 not. 28 framgår att avdraget fick göras ett år tidigare. Det belopp frågan gäller är värdet av att få tillbaka 88 mkr ett år tidigare. Värdet är några miljoner kronor eller utslaget per medlem ett värde om högst tusen kronor. Ett i sammanhanget ytterst ringa belopp. Mer om detta finns att läsa i Skattenytts rättsfallshäftet för år 2012 sidorna där förhandsbeskedet kommenterats. Byte av interna lån med eventuell avdragsrätt till externa lån med avdragsrätt Som nämnts inledningsvis har sådana byten skett redan i anledning av 2009 års lagstiftning. Lagstiftaren hade då inga invändningar då vi redan innan lagstiftningen

5 (7) beslutades talade om att det skulle bli effekten. Frågan är även prövad och godkänd av HFD i ärendet avseende Bodens kommun. I den lagstiftning som gäller från år 2013 och där räntan på alla interna lån enligt huvudregeln inte är avdragsgill har ytterligare byten skett från interna lån till externa lån. Detta då avdragsrätt föreligger för räntan på externa lån Det antyds i rapporten att detta skulle vara otillbörligt. Så är inte fallet. Precis som vid 2009 års lagstiftning har vi i vårt remissvar upplyst om att detta skulle kunna bli en effekt av 2013 års lagstiftning. Två uppvaktningar i denna fråga har gjorts. Närvarande vid dessa uppvaktningar hos Finansdepartementet har varit statsråden och deras statssekreterare och den högst ansvarige tjänstemannen och dennes medarbetare och ingen av dessa har haft några skattemässiga invändningar mot att interna lån byts till externa lån. Den invändning som framförts har istället varit att ett byte är onödigt eftersom räntan på våra interna lån enligt deras uppfattning, inte på andelsförvärv, bör vara avdragsgill enligt undantagsregeln. Varför interna lån är bättre för skattebetalana än externa lån framgår av ett av oss upprättad PM med rubrik: Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande om rätt till avdrag för ränta på interna lån. PM:et finns utlagt på vår hemsida Är lånen som tas upp hos Kommuninvest ett externt eller ett internt lån I rapporten antyds att lånen hos Kommuninvest skulle kunna anses vara interna lån i anledning av den mindre justering som gjorts i 2009 års lagstiftning. Justeringen innebär att istället för bestämmande inflytande räcker det med ett väsentligt inflytande. I prop. 2012/13:1 sidan 239 anges: Uttrycket väsentligt inflytande innebär i vart fall att en ägarandel strax under 50 procent kan beaktas. Av uttalandet följer motsatsvis att en ägarandel under 1 % inte kan beaktas. Även denna fråga har prövats i förhandsbeskedet avseende Bodens kommun. HFD ansåg inte att det var fråga om interna lån enligt 2009 års lagstiftning. En förutsättning för att det skulle kunna ha ansetts vara interna lån var att våra medlemmar skulle ses som en enhet, vilket HFD inte ansåg. Om HFD ansett det skulle vi ha 100 % och passerat 50 % gränsen, bestämmande inflytande. Nu är gränsen något lägre än 50 %, väsentligt inflytande, men inte så låg som de ägarnivåer som våra medlemmar har där ägarandelen för var och en av medlemmarna understiger 1 %. Lånen från Kommuninvest är externa lån även efter den genomförda justeringen. Aktieägartillskott kontra driftbidrag Det går inte att skatteplanera inom detta område då rättsläget i allt väsentligt framgår av rättspraxis. Den rättspraxis, i huvudsak underrättspraxis, som finns är i vissa delar inte konkurrensneutral till nackdel för vår sektor jämfört med de privata bolag som vi konkurrerar med.

6 (7) Vi har därför överklagat ett antal domar från kammarrätterna men inte fått prövningstillstånd. Vi har försökt få upp frågan genom ansökan om förhandsbesked men ansökan har avvisats. Vi har då försökt få till stånd en lagändring men utan framgång. Det vi lycktas med är att få Skatteverket att på ett tydligt sätt tala om hur de anser att gränsdragningen ska göras. Vi har fått en sådan skrivelse och den följer vi och är vi undantagsvis av annan uppfattning redovisas det öppet. Skatteverkets skrivelse dnr /111. Se även artikel av undertecknad publicerad i Skattenytt 2002 nr 12 sidorna Skattefri vinst vid försäljning av fastighet Genom lagstiftning infördes regler som innebar att fastigheter kan säljas skattefritt genom att paketeras i bolag. I prop. 2002/03:96 på sidan 132 anges följande: Inga generella regler för att motverka att tillgångar förpackas i bolag införs Detta uttalande ska ses i ljuset av att i samma lagstiftningsärende beslutades att avyttringen av de bolag, som tillgångarna förpackades i, fortsättningsvis skulle kunna avyttras skattefritt. Däremot infördes vissa särskilda regler vad gäller avyttring av fastigheter med förlust. Dessa förluster får man bara dra av mot vinster på fastighetsavyttringar. Det är alltså inget otillbörligt med att paketera fastigheter eller för den delen även andra typer av tillgångar. Förmånen är en behörig skatteförmån. Som angivits inledningsvis så har paketeringar i kommunägda bolag endast gjorts i begränsad omfattning och i landstingen inte alls. Detta har medfört att betydande belopp frivilligt betalats i skatt. För oss kända skattepliktiga realisationsvinster på fastighetsavyttringar överstiger mkr men förmodligen är det fråga om än högre belopp. På dessa vinster har vår sektor frivilligt betalat minst mkr i skatt. Värdet av att få avdrag på våra interna lån för ett års räntor om mkr uppgår med nuvarande skattesats till mkr. Annorlunda uttryckt, det som vår sektor frivilligt betalt in i skatt på fastighetsavyttringar motsvarar värdet av under sex år få avdrag för räntan på samtliga våra interna lån. Av rapporten framgår inte i vilken omfattning som de statliga bolagen paketerar sina fastigheter inför en avyttring.

7 (7) Stämpelskatt En förutsättning för att en fastighetsreglering ska kunna genomföras är att fastigheterna är belägna intill varandra. En ytterligare förutsättning är att det medför att en mer ändamålsenlig fastighetsbildning kommer till stånd. Det är skälet till att skatt inte tas ut. Den som prövar om en mer ändamålsenlig fastighetsbildning kommer till stånd är staten genom lantmäteriet. En fastighetsreglering går alltså inte att genomföra om inte staten godkänner att den får göras. Sammanfattning Av vår redogörelse ovan framgår: Några förhöjda räntenivåer förekommer inte i vår sektor. Det förefaller som om vår sektor tar ut den allra lägsta räntan på interna lån av samtliga skattesubjekt och med mycket bred marginal. Jämför exempelvis våra 3 % med de 13 % som de statliga bolagen ägda av AP-fonderna tagit ut. Vår sektor betalar mer i skatt, många tusen miljoner kronor, än vad vi skulle kunna göra och fortfarande befinna oss i den första rutan som i rapporten rubriceras lag. Den ruta där inga tveksamheter föreligger om vad som är gällande rätt. Vi tycks vara de enda skattesubjekten som betalar mer i skatt än vad lagen kräver. Vi gör vårt bästa för att för klargöra rättsläget när vi tror att Skatteverket kan ha en annan uppfattning. Allt för att de ska bli rätt från början och för att undvika kostsamma skatteprocesser till skada för våra och statens skattebetalare. Skada då dylika kostnader endast medför att det blir mindre resurser över till välfärd och/eller sänkta skatter.

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(34) Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och en påbörjad undersökning av tillämpningen av 2013 års regler Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093 R-2008/0697 Stockholm den 14 augusti 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/4093 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler u l f tivéus Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler 1 Inledning Med verkan från ingången av 2009 gäller enligt 24 kap. 10 a e inkomstskattelagen (IL) begränsningar i avdragsrätten för

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg MIKLOS KOVACS KAL En säkerhetsventil utan säkerhet en analys av rekvisitet affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e IL Särtryck ur häfte 2/2013

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(32) Diarienummer 131 756251-13/113 Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och nya metoder för kringgåenden av 2009 års lagstiftning Postadress: 171 94 SOLNA Telefon:

Läs mer

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

Redovisning och beskattning av personaloptioner

Redovisning och beskattning av personaloptioner 442 SKATTENYTT 2008 Claes Norberg och Per Thorell Redovisning och beskattning av personaloptioner Av två domar i Regeringsrätten följer att företagens kostnader för personaloptioner numera är avdragsgilla

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel

Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng, HT 2003 Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel Robert Grossi Handledare:

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som

Läs mer