OPPT Courtesy Notice Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPT Courtesy Notice Riktlinjer"

Transkript

1 OPPT Courtesy Notice Riktlinjer Läs dessa riktlinjer helt innan du skickar Hövligt Tillkännagivende Courtesy Notice med Villkor. (Skicka inte dessa riktlinjer) 1. Inledning: Den nya Lagliga omständigheten Lagens omständigheter, som vi lever efter, har radikalt förändrats genom OPPT UCCanmälningarna. Företagen som sådana, och deras "juridiska" system, har stängts ner, och det som återstår är Universell lag, sedvanerätt och UCC som regelverk, i samspel med varje människa på jorden, som agerar med obegränsat personligt ansvar som en individ. Inga företagstitlar, rättssystem, (stadga)registreringar, försäkringar eller auktoritära hierarkier återstår. Detta förändrar hur vi agerar, och förhåller oss till varandra, i alla våra interaktioner. De så kallade "företagsagenterna" som skickas för att interagera med oss, agerar fullständigt ovetandes, och med okunnighet om, deras ändrade status. Vid någon tidpunkt, när den Absoluta Sanningen kommer släppas fritt, så ändras och korrigeras detta. Fram tills dess är det vårt jobb att lära oss att vara fredliga och lagliga invånare på den Nya Jorden och att lära ut detta till alla omkring oss. Detta kommer att bidra till att hålla det nya systemet vid liv. 2. Syftet med ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy Notice) Att hövligt och kraftfullt tillkännagiva alla föredetta "företagsagenter" som ämnar interagera med oss, att alla världens företag, inklusive alla "banker" och företagsregeringar" (regeringar som agerar som företag) nu är ogilitigförklarade och därmed nerstängda och att alla föredetta "företagsagenter" nu agerar som egna individer som mottagare av detta tillkännagivande med fullt eget ansvar för sina handlingar. Vår avsikt med den första utgåvan av detta dokument är att rekommendera dig, som förespråkare, att du bara använder detta tillkännagivande, när personer direkt interagerar med dig, eller som skriftligt interagerar med dig. Även om du har laglig rätt att utfärda ett Hövligt Tillkännagivande till de som instruerar svaranden, utan att nödvändigtvis ha direkt interaktion med dem, tror vi att detta är det mest rimliga metoden vid denna tidpunkt. Vårt mål är att helt enkelt tysta rättskiparna i det gamla systemet när de försöker "komma åt" dig, och att utbilda individen varje gång detta händer. Vi är dem och de är oss. 2,1. Bakgrund Antingen har bankerna och "regeringarna" blivit ogiltigförklarade eller så har de inte. Hur ligger det till..? Låt oss först titta på "Standard Utslaget" och den process bankerna använder mot oss människor... Vad har Banker gjort i det förflutna när de vräkt individer från sina hem? De använde sig av en administrativ process i tre steg som resulterade i ett Tillkännagivande Om Uppsägning. (Vräkning) Från Kronofogdens sida " För att du ska kunna vräkas måste hyresvärden först skaffa ett beslut (utslag) från Kronofogden eller ett beslut från domstol där det står att du ska flytta. Därefter kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få dig vräkt. Om du inte flyttar frivilligt är det Kronofogdens uppgift att se till att bostaden töms en bestämd dag. Innan vräkningen kan genomföras måste både hyresvärden och Kronofogden ha underrättat socialförvaltningen. " Tog de ärendet till en domstol? Ja, de använder dokumenten de utfärdat som bevis på uppsägningen till domstolen. 1

2 Har domstolarna i fråga använt dessa "rättspraxis"- och var du oftast inte inbjuden att delta? Ja, det gjorde de sannerligen. Har Bankerna pekat på dessa "Standarddomar/Utslag" och sagt "se... du är skyldig oss $ $ $ $"? Igen ja! När jag/vi motsätter mig/oss, så fortsatte Bankerna att förlita sig på "Standarddomen/ /Utslaget"? Absolut. Så hur lika är "Rättspraxis" som Bankerna brukade förlita sig på och de OPPT UCC processer som nu har ogiltigförklarat bankerna..? Det är samma teknik, det sker bara inte i en domstol. De anklagades och ombads att komma in med motbevis. De har inte kommit med motbevis och är således fallerat och åtgärder vidtagits. Så om vi åberopade de icke-motbevisade UCC anmälningarna/arkiveringarna från OPPT, på samma sätt som bankernas "Standardutslag", skulle de så kallade verkställande direktörerna hos de ogiltigförklarade bankerna, så kallade domare, så kallade poliser, etc. kunna ändra dessa UCC anmälningar genom att ta upp dem i en s. k "domstol"? Nej, det kan de inte. Därför skulle det inte verka logiskt för dig att använda dig av samma dokument som OPPT använde för att ogiltigförklara (stänga ner) alla "regeringar" och banker... för att låta sina före detta anställda få veta vad som faktiskt numera gäller? (Tack Stiftelsemedlemmar!) Naturligtvis skulle det vara logiskt! Tänk dig ett före detta bolag, som en så kallad bank. Visualisera att säkerhetsglaset är borta, väggarna i banken borta, grunden borta... som om skrivborden är svävande i luften. Skyddsnätet runt företaget har försvunnit och är borta och alla är nu avslöjade. Varje tidigare anställd sitter nu vid ett skrivbord alldeles ensam... som en individ. (Med personligt ansvar för sina handligar.) Om man nu vill skriva till företagets anställda, med titlar som verkställande direktör (VD) eller den så kallade "ministern" av en/ett så kallad "myndighet/statligt verk", någon mening nu? Nej. För att göra detta skulle det strida mot det nya Lagliga omständigheterna. Dina handlingar måste (Hövlig Tillkännagivande) överenstämma och också vara förenliga med den nya situation som råder för att uppnå det resultat du vill ha. Ditt Hövliga Tillkännagivande inför ett ett-till-ett (one to one) erbjudande som ett kontrakt mellan individer med specifika villkor. Med tanke på att s.k. "banker" och "regeringar" är ogiltigförklarade, så har de före detta anställda tre alternativ när de tar emot ett Hövligt Tillkännagivande: Upphöra och avstå... sluta med sina handlingar gentemot dig och lämna dig ifred. Ignorera det Hövliga Tillkännagivandet och låtsas att företaget fortfarande finns och fortsätta som förut / vilket omedelbart gör dem medskyldiga Styrka något annat lagligt bindande avtal mellan dig och dem som individer. 2

3 2,2. Obegränsat skadeståndsansvar och ansvar som gäller båda parter OPPT anmälningarna/arkiveringar har förändrat Gällande lag på den här planeten till Universal lag Common Law och Uniform Commercial Code och genom ett Hövligt Tillkännagivande så har du fakta som stödjer dig. Respondenten (mottagare) för ditt Hövliga Tillkännagivande hålls fullt personligt ansvarig. Men gör inte detta att Du också blir obegränsat personligt ansvarig..? Är inte Du också ansvarig för Dina egna handlingar..? Absolut! Ansvarsrollerna kan svänga mycket snabbt, t.ex. skjut inte en handväskstjuv medan de flyr. En "vanlig tjuv" blir det största offret om du som vedergällare använder överdrivet mycket våld, eftersom det då har blivit oproportionerligt stor skada i jämförelse med det första hotet. Hämnd har ingen funktion att fylla här. För att tydlig, skada inte någon annan och ta fullt ansvar för alla dina handlingar. Du lever också här i det nya lagliga lanskapet. Om man är på offentlig plats agerar på ett farligt sätt, som skadar det allmänna, eller skadar andra på något sätt, kommer det Hövliga Tillkännagivande inte att skydda dig. Enligt Allmän Rätt (Common Law) kan en människa kvarhålla en annan under dessa omständigheter, förutsatt att gripandet och det som följer genomförs lagligt. 3. Hur det "Hövliga Tillkännagivandet" fungerar. Banker och "regeringar" har ogiltigförsklarats så låt oss betrakta en f.d. anställd som nu "jagar" dig i egenskap som en individ... de tror att de fortfarande arbetar för en prestigefylld bank eller myndighetsavdelning. De tror att de arbetar för sin överlevnad... för att betala sina lån, kreditkort, skolavgifter, att betala sina skatter, etc. Deras jobb försörjer deras familj, upprätthåller deras rykte, sin karriär... tills det Hövliga Tillkännagivandet (Courtesy Notice) kommer och krossar denna illusion. Nu har De ett val. Dina villkor erbjuder nya spelregler som bygger på den nya situationen. Det är som att sätta en prislista på väggen på ett kafé. Du väntar nu på kunderna. Om dina potentiella kunder inte gillar dina villkor... är de fria att gå någon annanstans - välja ett annat sätt att agera. DET ÄR NU DITT VAL HURUVIDA DU VILL INTERAGERA MED DEM ELLER INTE. Genom att skicka det Artiga Tillkännagivandet, med sina original bifogade, så informerar Du Svaranden om att Du inte olagligt vill tillfogas skada och att Du fastställer villkoren för att de ingår ett kontrakt med Dig på deras bekostnad. Varje vidare interaktion med mottagaren, som stadfäster dina villkor, kommer att göra avtalet giltigt där en personlig skuld uttryckt som valuta åläggs svaranden/mottagaren. Om de fortsätter att göra skada, och vägrar att betala fakturor som genereras av situationer där villkoren var tillämpliga, har du möjlighet att göra en UCC anmälning/arkivering mot de berörda personerna. Detta är en helt separat åtgärd och diskuteras inte här. Courtesy Notice (Ett Artigt Tillkännagivande) bygger inte bara på Common Law och UCC lag, men också Universell Lag: "Varje fritt val av en varelse är tillåten förutsatt att valet inte begränsar någon annan varelses fria val ". Villkoren uttrycker din fria viljas val. Det är vad detta tillkännagivande gör - du uttrycker ditt fria viljas val, enligt Universell lag, och står fast bakom dem under allmän lag. Om inte något annat lagligt bindande kontrakt redan finns mellan dig och en före detta anställd, de enda avtalsvillkor som nu gäller, är ditt erbjudande för deras godkännande eller inte. 3

4 4. Leverans & Timing Varje "Courtesy Notice" måste levereras till en mottagare, med en eller flera av dessa metoder: E-post, Fax, personligt överlämnande eller rekommenderat brev. Vänligen registrera när och hur det levererades. Tänk på Din situation när du planerar leveransen/överlämnadet av Dina "Courtesy Notices". Det Artiga Tillgännagivandet kommer förmodligen att vara som mest effektivt när det används som ett papper/digital process och levereras till en privatperson i ett icke-kritiskt ögonblick. Detta är minst konfronterande och dokumentet kommer mer sannolikt att läsas, att förstås, och att efterforskas, och ha den mest önskade effekten d v s inga ytterligare åtgärder från motparten. Exempel på några konfronterande situationer är: En s.k. "Domare", som ordförande i en rättssal. Den potentiella förlägenhet inför en publik skulle sannolikt resultera i omedelbar avvisning... eller din arrestering - innan "Tillkännagivandet" ens lästs. Avslag innan den läses är INTE ett effektivt överlämnande. En så kallad "polis" vid vägkanten: Att hantera en beväpnad person, vars utbildning är att olagligen hindra någon som förvirrar dem, rekommenderas INTE. Om du inte kan hantera denna situation på precis rätt sätt - fredligt och med ärliga, goda avsikter, kan det bli en mycket svår och möjligen omedelbart farlig situation. Acceptera boten vid vägkanten. Senare, meddela den så kallade "polisen" med boten som grund genom att erbjuda dem det Artiga Tillkännagivandet. Kom alltid ihåg att den person du meddelar bara är en av världens människor - precis som du. Som nämnts tidigare, är det rekommenderat i detta skede att du bara "meddelar" de människor som är i direkt kontakt med dig personligen, eller genom papper. Till exempel du meddelar en s.k. "polis". Om inte hans/hennes s.k. överordnade direkt kontaktar dig som en uppföljning, meddela inte den individen. Även om den s.k. överordnaden bär ansvaret för att instruera sin kollega till att pressa dig, med hot, kommer vi att initialt välja ett enklare tillvägagångssätt när man använder det artigt tillkännagivandet (meddelande). Tänk dig noga för angående hur och när du levererar ditt artiga tillkännagivande. Skulle du ha ett artigt tillkännagivande i din bil, eller om du mejlar ditt tillkännagivande till "transportministern", och till "ministern för polisen" och varje individ på din lokala polisstation innan du kör...? Ja till båda, och vi föreslår att när du bär en på dig, att du inte använder det i svåra situationer, särskilt om personen(erna) aldrig har blivit meddelade tillkännagivandet av dig tidigare. Följ ditt sunda förnuft och Allmän Rätt. Kom ihåg att dina villkor gäller först efter tillkännagivandet har mottagits av svaranden och respondenten har utlöst kontraktet genom att fungera (agera genom ett eller flera av de definierade villkoren) som ett eller flera av de definierade villkoren. Det är som om domaren blåser i visselpipan för att stoppa spelet. Allt stannar. Svaranden har fått kännedom och är fri att välja sina framtida åtgärder därefter. Regler och villkor är inte retroaktiva - de gäller från och med när de tas emot. Till exempel: en åtgärd påbörjats för 2 år sedan, kan inte villkor dateras tillbaka och börja innan mottagandet. Målstolparna kan inte flyttas efter matchen har börjat. Du kan inte fakturera i efterhand. Det sättet som "Courtesy Notice" kringgår föråldrade "domstols"-åtgärder, som fortfarande utspelar sig, är att du erbjuder tillkännagivandet till individen när de nästa gång kommunicerar med dig, och börja därifrån. Ogiltigförklarandet som stängde ned det gamla "lagliga"-systemet. På grund av detta så har personer ingen rätt (anledning) att kontakta dig 4

5 över saken. Faktureringen för oönskade kontakter börjar omedelbart när de åberopar avtalet, genom att göra gällande att det Hövliga Tillkännagivandet, och dina villkor inte betyder någonting. OBS: Andra typer av tillkännagivanden kan utvecklas och ges ut i framtiden som är mer specfika kopplade till fall som pågår. Kontrollera för att hitta uppdateringar. 5. Upphävande Alla fakturor ska ha ett undantag. Undantaget ger mottagaren möjlighet att upphöra med sina åtgärder och dra tillbaka alla fordringar. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså krävs godkännande av undantaget ett oåterkalleligt skriftligt meddelande om sitt val att avstå. Du vill inte att de skall ändra sig. Detta är det önskade resultatet. Tystnad och inga åtgärder på den del av svaranden förutom en skriftlig återkallelse av situationen och kontraktet. Det är också ett anständigt sätt att ge hårt arbetande folk ett sätt att graciöst kliva ut ur en situation som var en bieffekt av samhällets skifte som de var omedvetna om. Det är det ärligaste att göra. Alternativt bör de ge dig bevis på ett existerande lagligen bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått i, är du bunden av det första kontraktet, vilket innebär att du lämnade dina villkor och förutsättningar olagligen, vilket gör dem ogiltiga. Observera att det är ytterst osannolikt att detta kommer hända någon som använder tillkännagivandet av två skäl. 1. Ogiltigförklarandet har hävt samtliga kontrakt med det gamla systemet i då, nu och framtid. 2. Kontraktet måste vara av personlig karaktär mellan förespråkare och mottagare som individer. Således ger punkterna ovan svaranden en "väg ut". Om mottagaren väljer att inte ta upp ditt erbjudande att avstå från fakturan, bekräftar det att mottagarens har accepterat och är bunden av era villkor. 6. Förbereda dit Courtesy Notice (Vänliga tillkännagivande.) Du ska tillkännage en individ - inte det s.k. "företaget", kom ihåg, det s.k. "företaget" existerar inte längre. Alla hänvisningar till det s.k. "företaget" är enbart för att hjälpa posten att leverera din anmälan. Använd alltid "så kallade" framför eventuella tidigare titlar eller tidigare företagsnamn. 6,1. Adress Skriv adressen för hand på både "Courtesy Notice" och Villkor & Förutsättningar enligt följande. Du är the proponent (understödjaren) (du kommer med ett förslag, proposition ). Den enskilde som du skickar det till är svaranden (de kan svara). Använd vilken information som helst som hjälper posttjänsten för att leverera ditt meddelande eller få svar - ingen betydelse sitter kvar i postnummer, titlar osv - de är avskärmade/nerstängda också. Referera till den nerstängda företaget som det påstådda BOLAGET". Stora bokstäver föreslås. t.ex. c / o påstådda INSTITUTIONEN [ange avdelning NAMN] Svarande (privata uppgifter): Deras namn Individens namn: Adress för korrespondans C/o Förespråkare (privata uppgifter) Ditt namn Individens namn: Adress förs svar: Inga titlar är nödvändiga. t.ex. mottagen är inte den verkställande direktören etc. De är en annan individ som du, som inte är högre eller lägre stående. Använd bara deras namn. 5

6 6,2. datum Handskrivet datum. Använd det format du föredrar, t.ex. 7:e, sjunde, 07 etc Månaden kan skrivas som du föredrar, t.ex. September, september, 09 september. Texten "dag" och "(månad) tillhandahålls för att möjliggöra USA vs internationella format och därmed undvika förvirring. Datum: (dag) (månad), ,3. Tjänsten På tillkännagivandet, stryk över leveransmetoden (tjänst) som inte används eller gör en cirkel runt den servicemetod som du väljer. Om du väljer Rek brev, skriv ID-artikeln eller identifieraren som gör det möjligt att spåra levererad post - om du väljer att inte använda Rek, skriv "N / A", "ej tillämpligt". Tjänst: / Fax / Personligt överlämnade / Registrerad post nummer Kom ihåg att bifoga en kopia av tillkännagivandet / efterfrågan. Behålla originalet för din bokföring om möjligt. 6,4. Vederbörligen kontrollerad förklaring av fakta Den första raden (action) är en beskrivning av dokumentet eller dokumentets titel. Referensnummer från dokumentet och / eller datum om något. För "från" använd mottagarens namn enligt inledningen av meddelandet. För "med adressen" använda mottagarens adress i enlighet med inledningen i tillkännagivandet Vederbörligen kontrollera förklaring av fakta: Jag fick ett dokument som påstår sig vara en (handling, aktion), referens nummer: ; från med adress på 7. Villkor Bekanta dig med de allmänna villkoren. Fakturorna är baserade på dessa poster och en eller flera kan gälla beroende på vad de skrev i sitt dokument / efterfrågan / meddelande. Läs varje villkor noggrant eftersom flera kan gälla för samma rättsstridiga krav där i själva verket ett villkor kan kränkas (bestridas/brytas?). 8. Journalföring Du behöver föra register av delgivningen för framtiden, det vill säga, ett bevis att det skickades och att det togs emot. Det kan bli tillfälle att använda sig av detta i framtiden. Om du använder inlämning, du kanske vill förbereda ett kvitto som liknar ett som om en cykel kurir leverera ett paket och att det krävs en signatur i receptionen. Anteckna datum, dokumentets namn och / eller referensnummer, plats och vem som fick det. 6

7 8,1. Regler och villkor referensnummer Hitta på ett nummer eller ID som du kan hänvisa till dina Villkor. Detta gör det enkelt att hänvisa till dessa villkor om fakturering krävs. Handskriv denna identifierare i utrymmet av tillkännagivandet. Skulle svaranden välja att interagera med den understödjande privat och individuellt efter detta datum, är den understödjandets Regler & Villkor med nummer: som härmed erbjuds för svarandens acceptans, vari metoden för acceptans är klargjort och definierat. Ett exempel är 8T Det spelar ingen roll om du har samma identifierare som någon annan... om de inte har exakt samma namn och adress som du gör. Det är för att enkelt identifiera en uppsättning villkor. 8,2. Signaturer Detta är helt enkelt ett hövligt tillkännagivande. Ett vittne verifierar att undertecknaren i tillkännagivandet är den förespråkare som de säger sig vara. Vittnet intygar inte innehållet i själva tillkännagivandet. Det finns två datum att fylla i. Först dokumentdatum (överst) och andra signaturen datum (nederst). (Vittnets datum måste vara dokumentets datum eller daterat efteråt) Understödjare: Vittne: Vittnets Namn: Datum: 7

8 8,3. Skicka in ditt tillkännagivande Kom ihåg att bifoga en kopia av meddelandet / efterfrågan. Behålla originalet för din bokföring om möjligt. 9. Svar - Vad händer sedan? Efter att ha gjort mottagaren medveten om avskärmning/stängning av världens "företag" och ha erbjudit dem dina villkor, skulle de välja att låtsas att deras företag fortfarande existerar kan du få uppleva olika reaktioner. Inget svar är goda nyheter - i de flesta fall. Ett svar är också goda nyheter... de har accepterat dina villkor. Du har en ny kund att fakturera. 9,1. Exempel 1: Efter att det hövliga tillkännagivandet kvitterats ut får du en krav/meddelande osv från en "myndighet", t.ex. för en parkeringsbot, dröjesmålsräntor, fortkörningsböter etc. Denna åtgärd är individens acceptans av dina villkor. De har valt att ingå i ett lagligt bindande avtal. Detta skiljer sig inte från att köra in i en parkeringsplats... genom att köra in på parkeringen accepterar du dess villkor. Du kan nu förbereda en faktura för den enskilde. (Se exempel) 9,2. Exempel 2 Efter att mottagandet av det hövliga tillkännagivandet registrerats av från en ogiltigförklarad bank får du nu ett krav från en så kallad "indrivare/inkasserare" som agerar för deras räkning. Den påstådda "inkasseraren" har anlitats av en person vid den nedstängda banken. Deras fordran kan ha kommit från att banken såld sin "skuld" (eller överlåtit sin "skuld") till en inkasserare, som till och med redan kan vara överlämnat, precis som en bilhandlare kan ta en bil under leverans för betalning vid försäljning. Oavsett, förbered en faktura till den enskilde vid den f.d. inkassobolaget som agerar som medhjälpare till individen i den nedstängda/utestängda banken. Två fakturor sänds - en för varje individ. Baserat på samma villkore, kommer individen på den avskärmad/stängda banken ta ut en viss avgift för att engagera en tredje part. Detta är en betydande summa. Att hitta namnet på den person från det tidigare så kallade inkassoföretaget kan vara svårt - de är kända för att gömma sig bakom företagsnamnet. Advokater är kända för detta också. Om du inte kan hitta ett namn på internet eller telefon katalog, kommer den årliga årsredovisningen att lista ledande befattningshavare. Kontakta personalen på företaget direkt per telefon om det behövs med förfrågningar om anställda. 10. Fakturainnehåll Vänligen studera kravfakturan noga. Formuleringen av fakturan måste koppla ihop det krav som hör till den berörda produkten i förteckning A. Du är tvungen att säkerställa att mottagaren vet exakt varför de blir fakturerade. Exempel från exempel faktura: "Är mottagaren fakturerad för sina handlingar som härrör från svarandens [ange kort beskrivning av åtgärder som förorsakat denna faktura, t.ex. Påminnelse daterad 9 november, 2012] bedrivs en fordran/ett krav som ej har ett lagligt bindande avtal mellan parterna. 8

9 Formuleringen är direkt hämtad från lista A's prislista och används för att beteckna händelsen som utlöste utfärdandet av fakturan. 10,1. Dispensklausul (se även punkt 5) Det efterskänkta ger mottagaren möjlighet att upphöra med åtgärder och återkalla alla fordringar. Detta innebär att ingen betalning krävs. Likaså krävs det oåterkalleligt ett skriftligt meddelande om deras val att avstå. Du vill inte att de ändrar sig. Alternativt bör de ge dig bevis på ett lagligt bindande avtal som du medvetet, frivilligt och avsiktligt ingått, är du bunden av detta avtal och dina villkor har visat sig vara olagliga. Detta ger svaranden en "väg ut". Om mottagaren inte tar ditt erbjudande om att avstå från fakturan, bekräftar valet ytterligare att mottagaren är bunden av sitt godkännande av dina villkor. 10,2. Betalningsvillkor Du kan välja dina egna betalningsvillkor. Se till att ha rimliga krav. 11. Persistens / Ihärdighet Kommer dessa fakturerade individer ge upp omedelbart..? Det finns ingen att fråga ännu eftersom ingen gjort detta förut, erfarenheterna tyder dock på att fakturering av så kallade myndigheter eller "regerings" tjänstemän, att de är mycket envisa och ovilliga att kapitulera. Fakturorna hopar sig. Kan ett hotfullt brev, som inte vederlägger några UCC anmälningar, eller styrker ett lagligt bindande avtal mellan parterna, innebära att du har fel. Har det ändrat / vederlagt UCC anmälningarna..? NEJ - skicka en till faktura. Vad händer om den enskilde anlitar en annan person som också tycker att de arbetar för ett företag som inte har avskärmas/stängts? Skicka en faktura till vardera, till båda individerna. 11,1. Uppföljning Telefonbolag skickar påminnelser om du inte betalar fakturan. Det kan du också göra. Om du, efter fakturans förfallodatum, inte fått betalt, följ upp med en "påminnelse" precis som företagen brukade göra. Om du inte är menar det du säger varför skicka en faktura till att börja med? Det kan vara så enkelt som att skicka samma faktura igen med en stämpel/klistermärke där det står förfallen". Vanligtvis förväntar de sig samma betalningsperiod som tidigare förfallodatum, t.ex. 14 dagar. Om fakturan förblir obetald - skicka en "slutgiltig påminnelse" på samma sätt. Skulle du ha skickat flera fakturor, kan du förbereda en "Statement" som sammanfattar alla fakturor och betalningsstatus, t.ex. förfallen, påminnelse och "slutgiltig påminnelse". Också påmin dem om att UCC anmälningarna kan slutligen användas för verkställighet för obetalda fakturor. Håll trycket uppe. Utfärdade fakturor är avskräckande (i sig), förvänta dig inte nödvändigtvis betalning. Deras tystnad är ditt mål. 9

10 12. Använd dina intentioners energi Du har erbjudit regler och villkor som talar om att du accepterar silver som en avtalsenlig betalning för mottagaren som utfärdat ett krav eller hot som du måste betala utan ett lagligt bindande avtal för en viss mängd lagliga pengar. Utbytet av papper, valuta, guld eller silver som betalning av kontrakt representerar ett energiutbyte mellan människor. Din intention under den tid som denna process pågår kommer att påverka resultatet. Så vad var din känsla när du överlämnat din "Courtesy Notice":? En av rädsla eller av medkänsla, tålamod och hopp? Känsla av ett offer eller en frigiven slav som andas ny luft? Känner du dig attackerad av krav och hot eller vill du helt enkelt tacka den individen för att ha accepterat dina villkor och därefter omedelbart utfärda dem en faktura? Hur känns det när du hittar ett kravbrev i brevlådan, fruktan eller "Hurra, är det dags för en faktura"? Hur känns det när hitta en tom brevlåda utan "kunder" som har accepterat dina villkor. Nu är det dags att skapa din egen verklighet. Här har du möjlighet att gå tryggt i en värld i NUET. VAR dig SJÄLV, hälsosamt, tryggt, medvetet och kärleksfullt. Du behöver inte ha tillstånd eller någon licens. Du är FRI! GÖR VAD DU KAN, BÖRJA NU! 13. Angående "lån" och "krediter" (se gärna länken till vänster) Innan man skickar sin "CN" angående ovan behöver man fundera på följand. Om ett "lån" tagits så måste ju "långivarna" kunna tala om varifrån de fått pengarna, eller? Alltså behöver du ha svar på följande frågor samt be om en kontaktperson med fullständigt namn innan du skickar din CN. Helt rimliga krav eller hur? NÄSTAN varje lån, om inte varje lån är bedrägeri... inga lån har tagits. OM INGEN lånet togs, så finns det lagenligt heller inte någon SKULD som juridiskt kan existera. ÄR det ett lån? Här är vad de skulle behöva tas fram i syfte att fastställa att ett lån tagits och att du kan ha en skuld: 1. Be dem ta fram dokumentation av vem som tidigare haft äganderätt och rätt till de pengar som det påstås ha lånats ut till dig. 2. Be dem ta fram dokumentation av historik och ursprung av de medel som de tidigare skulle haft äganderätt till och hur de fått de medel som de påstår att du lånat (banker kräver åtminstone 3 led tillbaka i transaktionen om inte hela vägen tillbaka till emission / skapandet av de påstådda medel... det är därför banker utfärdar ett ursprungsbrev / historik av medel) 3. Be dem ta fram dokumentation av den faktiska transaktionen och överföring av nämnda medel (tidigare äganderätt och rättigheter) från lånad till låntagaren (fakturering / kvitton) det är skillnad mellan ett "lån" och "skuld" konceptuellt och sakligt. 4. Slå upp definitioner av lån och skulder... Skillnaden mellan förklaring och faktura... bara en faktura i fråga behöver betalas... men de måste först visa att du tagit ett lån av dem... om inget lån tagits, är varje faktura bedrägeri, etc. 10

11 14. Faktura Exempel EXEMPEL - Faktura Räkning till: Svarande: Individens namn: Adress för korrespondens: Betalas till: Förespråkare: Individens namn: Din adress: C / o [AVDELNING HOS FÖRETAG] Post nummer / Stad: Ditt postnummer / stad: Ditt post nummer: Betalnings Villkor: 14 kalender dagar Förfallo datum: 28 Februari 2013 Medans avskärmningen/stängningen av världens banker och regeringar är ett arkiverat faktum: ej motbevisat, (DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # Nov ) och inget signerat verifierat svaromål har presenterats som påvisar ett lagligt kontrakt mellan ovanstående namngivna parter. Regler och villkor har erbjudits av den understödjande i enlighet med 8T Metoderna för acceptans är tydliga och definierade. Mottagaren faktureras för deras handling som härör från [ange kort beskrivning av handlingen som orsakade fakturan, t ex tillkännagivande av påminnelse daterad den 9 Nov 2012] ett ogrundat kravbrev på belopp om 2,000 SEK. Objekt Beskrivning Från Till Värde Antal 1 Alla krav frånvarande ett lagligt bindande avtal mellan - - 2,000 1 parterna. 2 Genomdriva eller försöka upprätthålla föregående - - 1,000 4 utfärdade instrument från en stängd enhet. 3 Tillgripa förespråkares privata egendom eller varor som ,000 7 säkerhet för betalning av fordran i frånvarande ett lagligt bindande avtal mellan parterna. Feb 2013 Feb 2013 Totalt Antal (ett troy ounce mynt 99,9% rent silver betalas) 13,000 Avstående & Grace Det inom fjorton (14) kalenderdagar arkiverade och registrerade mottagandet av denna faktura, där mottagande kan ge ett tillräckligt verfierat svar: 1. Bevis på fordran av en lagligen bindande avtal mellan de enskilda parter som anges ovan krävs i villkor och eller 2. Ger oåterkallelig skriftlig återkallelse av åtgärder specificerade ovan orsakar denna faktura ska utfärdas. Denna faktura försvinner - Ingen betalning krävs. Fakturor som tidigare ställts ut förblir betalningsskyldiga. Betalningsvillkor: Betalning är efterfrågan genast. I tillfredsställelse av denna faktura tar denna förespråkare emot leverans av fysiska mynt till den totala anges häri genom en säker transportör som godkänts av [Perth Mint] som betalning. 11

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Att vinna eller förlora i tvistemål

Att vinna eller förlora i tvistemål Att vinna eller förlora i tvistemål Om civilprocessen för var och en Thorulf Arwidson informationsförlaget/samhälle l Läsaren uppmärksammas på att omfattande ändringar gjordes i rättegångsbalken den 1

Läs mer

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Snabba Pengar En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer