Ingenjörers skriftbruk på ett rederi. Literacy of engineers at a shipping company. Abstract. Inledning. Metod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörers skriftbruk på ett rederi. Literacy of engineers at a shipping company. Abstract. Inledning. Metod"

Transkript

1 Ingenjörers skriftbruk på ett rederi Literacy of engineers at a shipping company Abstract Inledning Metod This paper is based on a pilot study of literacy in engineering environments. The issue has been to explore what and how engineers read and write in two working contexts and for what purposes. The contexts are possible fields of work for the engineering students of the Åland Polytechnic within a local shipping company. Two engineers has been shadowed throughout one working day each and all the literacy events (Heath 1983, Barton 1994, Karlsson 2003) have been recorded. The work has been inspired by the studies by Karlsson (2003, 2004). The analysis of data focuses on the purposes of literacy events and the competencies required for them. The pilot study is related to a larger research project in preparation, aiming at exploring literacy practices in engineering education and work. Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vad ingenjörer gör med texter. Bakgrunden är att vi har arbetat med läs- och skrivovana hos högskolestudenter vid Högskolan på Åland på ett medvetet sätt under sju års tid. Detta har lett till att vi har ringat in skriftbruksgenrer som ett centralt problemområde som vi vet för lite om: Vad behöver man verkligen kunna för att klara av de uppgifter som ingenjörer ställs inför på sina arbetsplatser? (Vi behöver också veta vilka kompetenser de behöver för att klara av de uppgifter de ställs inför under studietiden.) Givetvis behöver högskolor kontinuerligt följa upp vilka kraven är för de arbeten man utbildar folk för. Vad detta sedan betyder för utformningen av utbildningsprogrammen är en annan sak. En sak är säker: Allting förändras och skriftanvändningen ökar. Men på vilka sätt och varför? De personer jag observerade var en maskinchef ombord på en av passagerarfärjorna som anlöper Åland dagligen och en teknisk inspektör på huvudkontoret vid samma rederi. De valdes med tanke på Högskolan på Ålands maritima profil, men det finns många rederier att välja på, så det var ett ganska slumpmässigt val. Tanken är att komplettera den här lilla undersökningen med fler observationer senare. Sättet som jag har arbetat på har varit deltagande observation under två dagar på ett åländskt rederi. Jag har skuggat två olika personer under en dag vardera. Som modell har jag använt Anna-Malin Karlssons undersökningar av skriftbruk på arbetsplatser. Jag har antecknat alla skrifthändelser och alla texter jag har sett, frågat om det inte har stört, om det jag inte förstått helt säkert, fotograferat skriftsamlingspunkter och samlat in prov på olika typer av texter. Dessutom har jag beskrivit miljöerna och de sammanhang som skrifthändelserna hör hemma i i den mån jag känner till dem. Som verksam lärare vid sjöingenjörsutbildningen vid Högskolan på Åland sedan 1993 känner jag till en hel del om de förhållanden som sjöingenjörer arbetar under. Det var en fördel att jag var lite bekant bland dem jag kom i kontakt med på rederiet, eftersom detta gjorde att min närvaro upplevdes som ganska naturlig. Man var till och med glad över att steg tas för mera och bättre kommunikation med högskolan. Jag skrev ut mina anteckningar på dator dagen efter skuggningen och gjorde upp listor på alla skrifthändelser jag observerat. Dessa listor finns med som bilagor till denna artikel. Därefter markerade jag de troliga syftena med de olika skrifthändelserna på listorna. Jag identifierade ett tiotal olika syften. Dessa slog jag sedan samman till tre huvudsyften. I det följande kommer jag att analysera dessa tre och ge exempel på hur de relaterade skrifthändelserna ser ut och vilka

2 kompetenser som krävs för att utföra dem. I slutdiskussionen funderar jag över hur högskolorna förbereder ingenjörer för de uppgifter jag har iakttagit. Rederiets och ingenjörernas verksamhet Ingenjörer som arbetar på rederier som maskinchefer eller inspektörer hanterar texter nästan hela tiden de arbetar. Innan man har nått dessa högre poster i hierarkin används texter mycket mindre och mest som informationskälla. Inspektören som befinner sig på huvudkontoret är den som maskinchefer rapporterar till uppåt, medan maskinchefen är företagsledningens närmaste kontakt ombord, vid sidan av kapten. Maskin- och el-avdelningarna ombord består av många personer i en hierarkisk organisation och precis som däcks- och servicepersonalen avlöses man, på detta rederi mestadels efter en vecka ombord. Man är då ledig en vecka. För att sedan kunna sköta sitt arbete igen måste kommunikationen fungera tillfredsställande mellan skiften. En stor och viktig del av skrifthändelserna har att göra med detta avlösningssystem. Det är först och främst de ekonomiska realiteterna som styr skriftanvändningen inom ett rederi. Ingenjörer i högre ställning har stort ansvar för att den tekniska driften sköts så att kostnaderna hålls nere, på lång eller kort sikt, beroende på vilka beslut som tas av företagsledningen. Misstag och dålig kommunikation blir lätt mycket kostsamma. Noggrannhet är därför den viktigaste prioriteten. Under de två dagar som jag observerade ingenjörerna använde man skrift för att: Säkerställa och kontrollera arbete och kostnader Rapportera utfört arbete och kostnader Förmedla information till kolleger och utomstående Organisera arbete och inköp Skaffa fram information, lära sig nya saker Sköta om kommunikation och relationer Dessa sex kategorier kan slås samman till tre huvudsyften: A. Säkerställa, rapportera B. Organisera, informera, sköta om kommunikation C. Lära nytt Två av huvudsyftena med kommunikation förekommer på alla nivåer på den tekniska avdelningen, nämligen A och C. Den praktiska skötseln och övervakningen av maskinerna sköts av de lägre befattningarna. För att sköta dessa uppgifter är muntlig kommunikation lämpligare, utom när man måste läsa ritningar och manualer eller rapportera avläsningar av maskindata. Underhållet av utrustningen styrs av dataprogrammet AMOS, varifrån man får ut listor på de arbeten som ska utföras veckovis. Dessa arbeten ska också noteras i programmet, annars larmar det. Rent fysiskt blir avståndet till den tekniska utrustningen större ju högre befattningen är och desto närmare man befinner sig företagsledningen. Detta är en av orsakerna till att skriftanvändningen blir så dominerande i inspektörens och maskinchefens yrkesliv. Med hjälp av digitala foton och inskannade bilder kan de kompensera för avståndet från utrustningen de har ansvar för och reducera textmängden lite. Företagets hierarkiska uppbyggnad leder till stor trängsel i informationsvägarna på de högre nivåerna. Den tekniska utvecklingen har medgett stora rationaliseringar, vilket gör att mycket stora mängder information kan kontrolleras på ett säkert sätt. Med färre personer sköts nu mera information på ett säkrare och mera formaliserat sätt, vilket också krävs av kvalitetsstyrningssystemen för miljö och säkerhet. De elektroniska medierna som användes var: E-postprogram, inklusive kalendrar och bilagor Intranät, inklusive fakturahanteringsprogram, arbetsregistrering, rapportering av förbrukning, budgetuppföljning, information om samarbetspartners, etc.

3 Internet Underhållsadministrationsprogram Program för tekniska ritningar Monitorer i kontrollrum Analoga mätare Lokala nätverk för förvaring av bilder och rapportering Fasta och mobila telefoner Radio De pappersbaserade medierna var: Pärmar med utskrifter av budgetar, kontoplaner, affärskorrespondens, protokoll, projektplanering, etc. Handböcker, regelverk och manualer Ritningar Affischer och anslag Lappar, såsom Post-it-lappar, Dymo-remsor, delar av datautskrifter uppsatta synligt, rutblock, servetter, etc. Traditionella förtryckta och inbundna böcker för bokföring av maskindata Övriga texter: En tuschtavla i befälsmässen ombord En krittavla i kontrollrummet En riktigt gammal griffeltavla som inte användes Textskyltar under mätare i kontrollrummet och för orientering i lokaliteterna Varningslampor med text på danska Syften och kompetenser Skriftbruket förändras mycket snabbt år från år beroende på tekniska framsteg och nya krav från myndigheter och omvärld. Den förberedelse som utbildningen har gett ingenjörerna upplever man som ganska irrelevant. Det hade varit bra att få lära sig att skriva maskin med alla fingrarna, sa båda. Båda framhöll också hur stor del av tiden de höll på med ekonomiska frågor, såsom budgetarbete och kontroll av fakturor, etc. Dock sade de sig bara behöva de fyra räknesätten för detta arbete med siffror. Den dominerande genren är användande av skrift för säkerställande och kontroll av arbete och kostnader (A). Noggrannheten som detta kräver tränas upp under studietiden med laborationsrapporter och protokoll bl.a. Även informationssökning och lärande (C) tränas naturligtvis mycket vid högskolor. Ingenjörerna tvekar inte att söka upp fakta i manualer, regelsamlingar eller från listor eller Internet, men de vet exakt var de ska finna informationen, så det är inte frågan om komplicerad eller tidskrävande informationssökning. Frågan är alltså om inte ingenjörer i alla fall lär sig en del användbara saker under tiden vid högskolan, även om de inte är medvetna om det. Det tredje huvudsyftet, att organisera arbetet, informera andra och att sköta om kommunikationen (B), kräver inte så lite social kompetens och dessutom ordningssinne. Det är slående hur många olika texter som de observerade ingenjörerna omges av. På en skala mellan att aldrig titta på, via att någon gång notera, till att aktivt läsa en text, befinner sig de allra flesta texter nära den förstnämnda änden. De texter ingenjörerna läste, sökläste de, utom i ett fall, där inspektören använde löpande läsning (av ett fartygsledningsgruppsprotokoll). Detta lästes rentav intensivt, just för att säkerställa att ingenting viktigt skulle förbises. I detta fall kollades texten mot det fält av ansvar som inspektören har och läsningen var den primära aktiviteten. I alla andra fall är läsningen en stödfunktion till annan kommunikation. Man sökläser tills man hittar en speciell uppgift. Denna ser man på helt hastigt och använder sedan för det syfte som just då var förhanden. Självklart blir det viktigt att arkivera texterna på ett genomtänkt sätt, så att de snabbt kan hittas. Ingenjörerna hade aldrig några problem med den saken. Detta är ett av kännetecknen på det hårda formaliserande som är typiskt för skriftanvändningen på rederiet. Rutinerna är strikta och mycket rationaliserade. Med t.ex. intranätets hjälp utför ingenjörerna

4 avancerade kontorsuppgifter utan hjälp av sekreterare, såsom budgetuppföljning, fakturakontroll, rapportering av maskindata, arbetsregistreringar, etc. Dessa arbetsmoment med syftet att säkerställa, kontrollera och rapportera (A) är själva ryggraden i arbetet för ingenjörerna och det finns exakta regler för hur och när de ska utföras. Man kan säga att de står för den idealiska kommunikationen, dit man strävar att hänföra också de andra momenten. Men världens oförutsägbarhet och förändringar tvingar fram de andra syftena, dvs. Organisera, informera och sköta kommunikation (B) och att lära nytt (C). I följande avsnitt ser jag på hur detta sköts rent praktiskt på de två nivåerna i organisationen. Som väntat ligger mera av skrifthändelser med huvudsyfte B på den högre nivån. Maskinchefens arbetsdag En maskinchef ska befinna sig i kontrollrummet vid avgång och ankomst. Detta är för att starten av framdrivningsmaskineriet är ett kritiskt skede och för att manövreringen av fartyget kräver mycket energi. Detta arbetsmoment innebär inget skriftbruk, annat än avläsning av mätvärden på monitorer, maskintelegrafen och andra mätare. Men kontrollrummet är en extremt texttät plats. Merparten av alla de anslag, pärmar, ritningar, skrivtavlor och lappar som där finns är förknippade med säkerställande av utförande av nödvändiga uppgifter på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Dokumentationen av arbetet hanteras av maskinchefen. Han har givetvis ansvar av många olika arter i egenskap av arbetsledare. När han befinner sig på sitt kontor en bit bort från maskinavdelningen är förste maskinmästaren arbetsledare i kontrollrummet (se figur 1). Figur 1. Kontrollrummet vid avgång. Övrig personal sitter bredvid eller är ute i maskinrummet. Innan jag hade kommit ombord hade jag pratat med Kalle på telefon ett par gånger och han hade påmint mig om att jag måste se till att jag blir rapporterad som visitor till ISPS, ett system som registrerar alla besökare på rederiets fartyg, vilket är många och okända personer, t.ex. underleverantörer som kommer ombord i någon av hamnarna för att utföra någon specialiserad uppgift. Det ingår i hans arbete, men jag ordnade det genom huvudkontoret, eftersom han var ledig första gången och sedan var upptagen med att köra igång fartyget efter en månads uppehåll med dockning och ombyggnader. Trots en tung helg med 18-timmars arbetspass var Kalle avspänd och pigg och visade mig ned till fartygets undre regioner, lagom i tid för avgång.

5 Kontrollrummet är fullt av texter i alla former och format. Nästan alla texter är av typen listor för systematisering av arbetet, så det utförs när och hur det ska utföras. En annan typ har med rapportering av det utförda arbetet att göra. Slutligen finns detaljerad information om utrustning, t.ex. ritningar och manualer i pärmar. För kvalitetssäkring av säkerhets- och miljöarbetet finns ganska nya, blanka och färggranna laminerade affischer uppklistrade på de få fria väggytorna. Eftersom färjan är 35 år gammal finns även ganska ålderdomliga texttyper, såsom t.ex. en griffeltavla som inte används mera sedan åren på Engelska kanalen, vilken för tankarna till de tavlor som finns i mjölkladugårdar där kons namns och mjölkningsuppgifter står. En annan krittavla, mera grön och lite nyare används ännu, se fig. 1. Där finns bl.a. turlistan, matsedeln och order om speciella mätningar och när de ska utföras (se figur 2). Med ett lite breddat textbegrepp avläses också mätare, små brickor med text under varningslamporna, monitorer med rader med sifferuppgifter, mest för tryck och temperatur, samt maskintelegrafen, som med ett vackert klingande ger vid handen att man på kommandobryggan vill ha t.ex. full effekt eller att det går att stänga av framdrivningsmotorerna när man ligger vid kaj. Figur 2. Krittavlan i kontrollrummet. Kontoret Huvuddelen av maskinchefens arbete utförs på hans kontor. Detta är en komfortabel plats innanför vilken en daghytt finns med soffor, TV och stereo och innanför den finns maskinchefens sovrum. Två skrivbord finns i kontoret. Det ena är stort och avsett för skrivarbete med penna. Det andra är dataarbetsplatsen. I rummet finns flera telefoner, en kopieringsapparat och ett antal mindre bokhyllor med pärmar och andra böcker. Väggarna är av laminat med teakutseende, vilket ser elegant ut. Det är praktiskt också ur textsynpunkt, för det går utmärkt att fästa papper på dem med tejp och annat. En stor planritning med fartygets skott sitter vid kopieringsapparaten. På andra sidan finns två mätare av mässing av klassiskt sjöfartssnitt. Den ena är en barometer som Kalle knackar på ett antal gånger under dagen. Den andra är en klocka. Under dem sitter: alarmlista, avfallshanteringsschema, oljeskyddsgrupp, läckskyddsgrupp och MOB-gruppen specificerade snyggt laminerade A4-ark i färg. Maskinchefen är brandchef och säkerhetsansvarig i fartygsledningsgruppen.

6 Vid skrivbordet finns en bokhylla med ett 40-tal pärmar, de flesta svarta med texten MCH och ett tillägg. På skrivbordet står ett styvt ställ av genomskinlig plast där telefonlistor förvaras stående mycket synligt. Under bokhyllan sitter två väggtelefoner och ett stort antal korta texter, en del tillverkade med Dymo-remsor. Belysningen är dämpad, vilket förstärker intrycket av klass. Som tidigare nämndes är det viktigt att alla dokument lätt kan sökas upp, så kontoret ser städat ut, fastän en hel del texter ligger framme, i olika stadier av bearbetning, eller för att uppgifter hämtas ur dem (se figur 3). Figur 3. Maskinchefens kontor. Säkerställa, kontrollera, rapportera Vadhelst som görs dokumenteras. Den tekniska sidan av ett fartyg är så komplicerad att det inte är alldeles fel att tänka om den som vi gör om människokroppen. Om ett problem dyker upp kan felet ligga i andra ändan på fartyget. Det är lättare att hitta felet om man har dokumenterade mätvärden, men framför allt ger sådana data möjligheten att avhjälpa fel innan de har uppstått. Det är lätt att inse att det finns mycket pengar att spara på att övervaka driften mycket noga. Så heter också maskinavdelningens hjärta just Kontrollrummet. All dokumentation går genom maskinchefen och mellan de maskinchefer som byter av varandra. Det är de som får svart på vitt på anläggningarnas status, även om säkert alla på tekniska avdelningen är medvetna om det finns något allvarligt eller ovanligt fel någonstans. Det viktigaste informationsflödet ser ut såhär: I kontrollrummet ligger maskinkladden uppslagen (se figur 4). Det är en pärm med förtryckta sidor där avläsningarna som manskapet gör förs in, ofta med smutsiga händer, men det är det ingen skam att ha, snarare ett tecken på att man är villig att hugga i om det behövs. Ur den skrivs av ett blad med de viktigaste uppgifterna som kallas för operationsrapporten. Operationsrapporten är ett kondensat av maskinkladdens noteringar. Denna tar maskinchefen med sig från kontrollrummet. Uppgifterna om maskinernas förbrukning och tillstånd förmedlas av honom på olika sätt till arkivering och vidare rapportering. Med dem är det möjligt att planera och organisera arbetet och kostnaderna. Även maskinmästarna rapporterar

7 till de centrala datasystemen, såsom t.ex. utfört underhållsarbete på den tekniska utrustningen ombord. Figur 4. Maskinkladden. Rent konkret för han över uppgifterna vid sitt stora skrivbord i sitt kontor i maskindagboken, en inbunden elegant bok i A4-format med förtryckta sidor (se figur 5). Han för även in samma uppgifter på rederiets intranät: drifttimmar på huvudmotorerna och hjälpmotorerna, bränsleförbrukningen, bunkringen av bränsle (40 m 3 igår), påfyllningen av smörjolja (540 liter på HM 1) och miljörapporteringen, vilken innefattar ilandpumpningen av svartvattnet (avloppsvatten) och inköpen av kemikalier och tvättmedel. I en del formulär finns en ruta för fri text. Det kan se ut som: Fyllt 540L till BB-HM. De miljörelaterade uppgifterna såsom svartvatten för han även in i en tabell i ett dokument på fartygets lokala datanät. Det är Kalles vana att göra dessa saker på förmiddagen, ytterligare ett sätt att bygga upp säkerhetshöjande rutiner. Figur 5. Maskindagboken.

8 Kalle jobbar med avlösningsboken också, ett enklare skrivhäfte. Denna är ämnad för hans avlösare att läsa, för man har inte mycket tid för samtal vid avlösningen. Det är bättre att ringa senare när den nya har haft tid att läsa anteckningarna och kanske har frågor. I denna bok förs kortare anteckningar in om vad som har påbörjats och som har gjorts och som borde utföras som inte är helt rutinmässigt. Kalle behöver bl.a. ta fram uppgifter ur en av de svarta pärmarna där arbetstimmar för olika utomstående företag finns. En mycket säkerhetsbetonad och viktig uppgift är att (via e-posten) kolla alarmlistan för att säkerställa att all personal är på plats och är medveten om vilket nummer de har. Numren är knutna till funktioner vid alarm. Maskinavdelningen har nummer Han blev påmind om denna när försäljningsstatistiken kom i In-lådan, varav framgick passagerarantalet, vilket Kalle bör känna till i egenskap av SSO, ship security officer. Till kontrolluppgifterna hör också att övervaka kostnaderna för reparationer och underhåll. Detta görs genom kontroll och kontering av fakturor i programmet ProClient BasWare Invoice Processing, samma program som används på huvudkontoret. Kalles roll är dock en annan, eftersom han befinner sig närmare både beställarna och mottagarna av varorna. Han ser på en inskannad faktura från Kongsberg. Han går in i underhållsadministrationsprogrammet AMOS och ser om produkterna har anlänt. Hans ansvar sträcker sig över två underavdelningar i AMOS: Elektro och Maskin. Tidigare har el-maskinisten och förste maskinmästaren skrivit in beställningar av reservdelar i AMOS. Kalle ser inte någon beställning som motsvarar fakturan. Alltså måste han skicka den vidare för kontroll. Kanske är det huvudkontoret som gjort beställningen. En del fakturor tar Kalle utskrift på. De består av så många rader med komponenter att han inte ser så bra på skärmen. Dessutom är det vanligt att han blir avbruten. Då är det praktiskt att kunna dra ett streck med blyertspenna och linjal så han inte behöver leta upp stället. Andra fakturor kan han fråga beställaren om, i synnerhet el-maskinisten. Idag var han inte på sitt kontor när Kalle sökte honom, så han la fakturautskriften på dennes skrivbord och skrev sin fråga på den. Lite senare hade han samma utskrift liggande på sitt skrivbord, nu med ett svar. Det var en komponent till en datoriserad navigationsutrustning kallad AIS (Automatic Identification System). Ytterligare två fakturor rörde service på fartygets kaffebryggare. De var så saftigt tilltagna att Kalle skickade den vidare för uppföljning. Specifikationen var lång och hela räkningen var på finska. Men de andra fakturorna kunde han kontera enligt kontoplanen, kontrollera budgetutrymmet för (via en pärm med utskrifter av budgeten) och skicka med klartecken till inspektören för attestering. Om han behövde addera summor använde han en miniräknare som var mjuk och ingjuten i musmattan. En annan rutinkontroll är att se på lastlistan, vilken typ av gods fartyget transporterar. Särskilt i egenskap av brandchef är det viktigt att notera om något speciellt förs ombord, även om det ör styrmännen som har hand om lastningen och har ansvaret att inte kombinera godset olyckligt. Detta fartyg har inte licens att transportera farligt gods, men Kalle har fyra tjocka böcker nere i kontoret om hantering av farligt gods (bredvid en lika tjock svensk-engelsk teknisk ordbok och två band med kylnorm). Kalle berättade också att han skriver dagbok vid dockningar, vilket denna färja just var på. Han ska skicka den till den tekniska direktören senare. Den kompletterar inspektörens mera tekniska rapport eftersom den har ett lite närmare perspektiv. Kalle säger att han gärna skulle vilja prya lite på huvudkontoret. Säkert skulle det finnas något han kunde göra där någon månad. Det skulle förbättra kommunikationen. Kalle är intresserad av systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innefattar kommunikation, relationer och ledarskapsfrågor. Som säkerhetsansvarig går Kalle varje dag en runda i de offentliga utrymmena ombord och antecknar då om någon lampa som har att göra med utrymningsvägar osv. inte lyser. Hans arbetskläder, vit skjorta, slips och en elegant blå tröja av marint snitt, har fickor för penna och ett litet block. Lappen som skrivs hamnar på hans skrivbord, för åtgärd. Ibland ser det ut som ett sönderblåst pärttak, säger han.

9 Organisera, informera Maskinchefen leder och organiserar arbetet på fartygets tekniska avdelning och rankas som nummer två efter befälhavaren (kaptenen) ombord. Det innebär bl.a. att man är medlem av fartygsledningsgruppen, säkerhetsansvarig och brandchef och en mängd andra funktioner. Ledarskapet innebär inte mycket utrymme för organiserande eftersom tekniken ombord endast är till för att stödja den övriga verksamheten och måste anpassas efter denna in i minsta detalj. Dessutom är tillförlitlighet det högsta kvalitetskriteriet. Det näst högsta är kostnadseffektivitet. Maskinchefen organiserar då någonting inte är normal rutin. Det handlar inte om VAD utan om HUR och NÄR saker ska göras, såsom när större underhållsarbeten är lämpliga att utföras med tanke på vindhastigheten som Kalle får fram ur den dagliga väderleksprognosen, ett e- brev uppställt i tabellform. Maskinchefen kommunicerar med förste maskinmästaren, som är arbetsledare för manskapet. Underhållsarbetet styrs av dataprogrammet AMOS där man kan läsa ur tabeller vad det är dags att göra varje vecka, men detta sköts normalt av maskinmästarna. Lära nytt När saker går sönder måste man lösa problem. Ett exempel kan vara att söka upp reservdelar eller hela komponenter ur produktkataloger och sedan beställa dem, ibland för efter konsultation med inspektören. En skrifthändelse kan då vara att skanna bild och produktnummer och skicka som bilaga på e-posten. Bilder spelar f.ö. en viktig roll och i fartygets datanät finns mängder av digitala foton på maskindelar som man har arbetat med. Inspektören får dem och kan tillstyrka ett förslag på åtgärd. Större reparationer och ombyggnader görs när fartyget inte är i trafik och kanske t.o.m. på varv, en gång om året. Maskinchefen är nyckelperson vid planeringen av sådant arbete. Detta går in i budgetarbetet i september och oktober, vilket innebär ansenlig kommunikation och inhämtande av information. Diskussioner bedrivs inom tekniska avdelningen hela året om hur anläggningarna kunde förbättras. Det kan vara pga. problem som måste lösas eller att man får höra hur andra fartyg har löst liknande problem. E-posten är naturlig att använda om man måste ta reda på något av en firma som man samarbetar med. Telefonen används också. När en fråga dyker upp kan den t.ex. antecknas på rutblocket på Kalles skrivbord: Hur är det med WT-dörrar i IP-klass? Inspektörens arbetsdag Kl den 8 februari Jag kom lagom för att se hur Lasse kom till jobbet, efter att ha lämnat barn på dagis och skola. Ha låste upp sitt lilla kontor, hängde upp sin jacka på en galge som han hängde på en krok på en bokhylla, tömde portföljen på sitt L-formade skrivbord och pekade var jag skulle sitta. Han var klädd i brunt: yllekavaj, polotröja och manchesterbyxor. Han visade en pärm som han hade läst i redan på morgonen och kvällen före en projektpärm för ett nybygge som just offentliggjorts och som Lasse troligen blir platschef för. Han la den åt sidan för att inte mer ha tid med den idag. Han dockade sin knädator (laptop) bredvid min plats för att jag skulle kunna se vad han läser ett mycket praktiskt arrangemang, kanske typiskt för en ingenjör (se figur 6). Vi gick till kafeterian, på samma våningsplan, och hämtade varsin kopp kaffe.

10 Figur 6. Inspektörens kontor. Lasse är utbildad maskiningenjör vid Högskolan på Åland, Efter att ha tagit sin examen arbetade Lasse som maskinmästare till sjöss, bl.a. två år på ett kryssningsfartyg i Stilla havet. Hans nuvarande arbete har titeln teknisk inspektör. Han arbetar vid rederiet huvudkontor i Mariehamn, men säger sig vara på resa c:a två dagar per vecka. Mest befinner han sig då ombord på någon av de av rederiets båtar som han har tekniskt ansvar för, men resorna går till myndigheter iland i Sverige och Finland, konferenser, tillverkare av utrustning osv. Hans arbete består av många möten, även när han är på kontoret. F.ö. varierar Lasses arbetsuppgifter mycket, även med årstiden, såsom då budgeten ska beslutas i oktober. Kontoret Kontoret där Lasse sitter befinner sig i rederiets huvudkontor på tredje våningen. Utanför fönstret syns andra hustak och ett lätt snöfall. Kontoret ör litet och fullt med hyllor (tre stycken) som inte ör är helt fulla med pärmar, böcker och lite av varje som verkar ha blivit avställt i väntan på bättre placering. Vid fönstret finns Lasses resväska, en sådan som man inte behöver klarera på flyget och en stereo, konstlöst uppställd, vars fjärrkontroll ligger på skrivbordet. Helt svagt hörs en kommersiell svensk radiokanal som bakgrundsbrus. Lasses skrivbord är rätt så belamrat med tidningar, böcker och pärmar, samt annat kontorsmaterial. Dessutom står en större dataskärm där som Lasse kopplar till sin knädator. Han säger att tekniska avdelningens sekreterare också är mycket upptagna, så han får inte så mycket hjälp som han skulle behöva. Skrivbordet är L-format, så att det skjuter ut i rummet mellan honom och besöksplatsen som är vid dörren längre in än så kommer man knappast. På väggarna hänger fyra stora inramade färgfoton på de fartyg som Lasse ansvarar för och ett annat. Där finns också inramade certifikat från viktigare kurser Lasse gått på, som t.ex. i användandet av underhållsadministrationsprogrammet AMOS. Det finns också en anslagstavla ovanför skrivbordet på väggen. Den har två kalendrar som inte verkar vara i användning, några färgutskrifter med foton på maskinavdelningarna i besättningarna, samt t.ex. ett av Lasses barns skolschema.

11 Bakom Lasse finns en låg hylla dit han ställde en massiv ventil av mässing som är vacker och som kasserats från ett av fartygen och som stod i vägen för mig. Vidare finns där en krukväxt. Bakom mig finns en stor ritning där de olika däcken på en av färjorna kan ses. Dessutom står där en av bokhyllorna. Systemet är så att de olika fartygens pärmar har olika färger: röd, blå och grön, ungefär lika många av varje. I bokhyllan bakom Lasse ser jag böcker liggande med titlarna på ryggarna: Finnish Maritime Index är en av dem. På bordet under några tidningar ligger SpecTecs AMOS Business Suite (en handbok). En av tidningarna heter Lloyd s List och bär spår av läsning. Ur denna har Lasse kopierat en artikel med en bild på en båt som undergår förlängning på ett varv. Den ska han använda idag. Ute i korridoren finns ett stort tidningsställ med plats för de senaste numren av ett trettiotal facktidskrifter och för hela årgången liggande innanför luckor. Bredvid denna hylla finns skrivaren till datanätverket. Dit går Lasse då och då för att ta utskrifter. Man kan se vad andra har skrivit ut där också innan de kommer och tar sina texter och bilder. Säkerställa, kontrollera, rapportera Till Lasses rutinmässiga uppgifter hör att gå igenom e-posten. Han berättade att han hunnit med hela 125 e-brev redan på kvällen före mitt besök och bara hade c:a 25 kvar på morgonen. E-posten föranleder en rad åtgärder som mest hör till huvudsyftena B och C, se nedan. Men e- posten är också stödfunktion för huvudsyfte A, även om A:s huvudsakliga hemvist är intranätet. Intranätet är nåbart från många olika nivåer och är den naturliga platsen för det rutinmässiga informationsflödet, så att det kan nås och kontrolleras på olika nivåer i organisationen. Exempel på sådan information är: - Fakturahanteringsprogrammet med inskannade fakturor, - Budget och budgetutfall, - Tekila (miljörapportering), - Arbetsregistreringar för dockningar, - Kontaktuppgifter på samarbetspartners, - SLG- och FLG-protokoll Jag fick följa fakturahanteringen på hos inspektören och hos maskinchefen. Inspektören attesterar de fakturor (för att de ska kunna gå vidare till betalning) som maskinchefen konterar, godkänner och bokför under rätt post i budgeten. Budgeten kan ses som olikfärgade kolumner för olika räkenskapsperioder, vilka följer med en viss tid för att man ska kunna se kostnadsutvecklingen. För att säkerställa att fakturorna hänför sig till budgeterade utgifter måste inspektören emellanåt kontrollera med kontoplanen och en utskrift av budgeten för det fartyg inköpet har gjorts utav. Inspektören ser också vem som har beställt varorna, så det ör osannolikt att det skulle löna sig att skicka bluffakturor till rederiet. Det händer dock, främst sommartid, då avsändarna räknar med att det finns sommarvikarier på viktiga positioner i betalningssystem av den här typen. En helt annan verksamhet med skrifthändelser både med huvudsyfte A och B var förberedelserna inför den stora dockningen av en stor färja som ska äga rum under våren (före högsäsongen på sommaren) med en totalkostnad på 6 miljoner. Det handlar om sexton dagars arbete i torrdocka. De skrifthändelser jag iakttog som hade att göra med detta berörde ofta ett protokoll från ett möte ombord just det fartygen ett par dagar tidigare. Att mötas personligen är en viktig del av säkerställandet. Om någonting absolut inte får gå fel, då ordnar Lasse så han träffar den eller de personerna ansikte mot ansikte. Detta är vad hälften av Lasses resor handlar om. Skriftlig kommunikation saknar den nära nog absoluta visshet som ett personligt möte ger. Tre exempel: Lasse visste inte säkert om den av arkitekten ritade väggen till den planerade utbyggnaden av den skattefria ombordförsäljningen var godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Man kunde ju ha nöjt mig med att läsa de direktiv som finns tryckta, men Lasse valde att boka en resa till Sjöfartsverket i Helsingfors för att diskutera väggen med en tjänsteman där. Han ville lära sig något viktigt (syfte C), men också säkerställa informationen, givetvis så att Sjöfartsverket inte

12 kan komma i efterhand och påstå att man slarvat med brandsäkerheten. Ordnandet av detta möte ledde till en hel del e-post plus uppsökande av kontaktuppgifter, telefonerande, lämnande av röstmeddelanden etc. Lasse kom på under dagen att han skulle resa till en stad i Sverige för att träffa propellertillverkaren. Syftet med den resan var just att säkerställa att deras leverans inte blir försenad eller felaktig. Slutligen såg jag hur mötet varifrån protokollet (som Lasse skrivit personligen) var en stödjepunkt för den kommunikation av typ B, såsom t.ex. att registrera de arbeten som ska utföras under dockningen, som har att göra med detta jätteprojekt. Intranätet var här den naturliga fysiska platsen för skrifthändelser, just för att det som förs in dör kommer att ses och kontrolleras av många andra under projektets planerings- och utförandefas, bl.a. överstyrman som har till uppgift att övervaka dessa arbeten under dockningen. Organisera, informera Lasse registrerade arbeten på intranätet, påminde personer som deltagit i mötet ombord om vad de kommit överens om att de skulle göra via e-posten och prickade av att han gjort de två sakerna med en markeringspenna (grön Stabilo Boss) på protokollet. Till slut antecknade han dagens datum på protokollet och satte in det på rätt plats i rätt pärm. Allting kännetecknat av rutin, utom just det speciella med de arbeten som de speciella förhållandena ombord och i omvärlden som bestämmer att dessa arbeten måste utföras just vid detta tillfälle. Lasse hade ett utvecklingssamtal med en maskinchef under förmiddagen. Det innehöll ett fåtal texthändelser, men hade som grundtema hur kommunikationen kunde förbättras mellan fartyget och huvudkontoret, bl.a. med hjälp av att maskincheferna kunde skicka en kopia av deras bytesdagbok, som de för på datorn i maskinchefshytten, till inspektören. De nämnde också olycktillbudsrapporter som ett sätt att föra fram missförhållanden som för det mesta är dyra att åtgärda, men som genom sådana rapporter kommer upp på agendan i företagsledningen. Lasse hade en lista på punkter han skulle ta upp i handen och såg på ett par gånger. Han frångick ganska snabbt rederiets förtryckta agenda för utvecklingssamtal som han också hade framme. Fakta som han behövde sökte han snabbt fram, mest ur e-posten. Intressant var att de blev allt frispråkigare och svor ganska mycket efter ett tag. Jag tror att detta var en sorts genrebyte, där de gick in för att lösa problemen tillsammans. Inget protokoll fördes. Lasse skötte också om sina resor och möten och begärde hjälp från rederiets andra avdelningar med dessa saker. Han sökte upp många personer i e-postprogrammets kalender och adresslista och många telefonnummer, ibland ur signaturerna i slutet på e-breven. Lära nytt Lasse hade med sig en projektpärm till ett nybygge av ett fartyg som han behöver sätta sig in i, som han hade haft med hem. Syftet med den läsningen var att få en allmän och klar bild av hur arbetet kan läggas upp på varvet ett extremt stort projekt på många tiotals miljoner euro. På samma sätt hade med en kopia på en artikel ur Lloyd s List till utvecklingssamtalet en förlängning av en färja, som han visade för maskinchefen. Kanske ett nytt storprojekt i sin linda? Ganska många skrifthändelser hade en aspekt av lärande i sig, även om det också var kontroll: protokollen, smörjoljerapporten (se figur 7), e-postfrågor, bilder och videoinspelningar som kom som e-postbilagor och ett samtal med en annan inspektör om fakturaattestering.

13 Slutsatser Figur 7. En modern, multimodal smörjoljerapport. Fartygsdriften är det i stort sett det som motiverar alla ingenjörernas skrifthändelser, även om det kan vara på mycket lång sikt i Lasses fall när han håller presentationer på konferenser eller när de båda läser branschtidskrifter. Eftersom driften av ett fartyg är ett dynamiskt och organiskt system är kunskapen om detta system ryggraden som alla åtgärder som påkallar skrifthändelser hänger på. Skrivandet och läsandet har inget egenvärde och är inte ett sätt att få respekt, såsom på en högskola, utan det handlar om att visa sig kapabel att få grejerna att funka. Det finns ingen gräns för hur avancerade läs- och skrivuppgifterna kan vara om det är vad som krävs. Men ingenjörerna sköter inte yttre kommunikation i skriftlig form, annat är e-post och den inre skriftliga kommunikationen var kortfattad och helst i listform, utan konstigheter. Eftersom sammanhanget alltid är självklart är det en begränsad kod (Bernstein, 1971). Alla texterna relaterar implicit till varandra i ett komplicerat system som har att göra med maskinsystemens uppbyggnad, funktioner och villkor. Nyckeln till förståelsen av texterna ligger utanför dem själva. Skriftkompetens är här att använda skrift när situationen kräver det. Säkerställandet av den säkra driften har lett till hårda rutiner som inte tillåter avvikelser. Personalen har minskats, så det är ont om tid, även med rutinerna. Endast på de allra högsta befattningarna förekommer yttre kontakter och kommunikation som siktar långt framåt. Ingenjörernas arbetsplatser är fulla med texter och det hör till deras jobb att känna till allihop, från att veta att och var de finns, till att nästa kunna dem utantill (såsom kontoplan och budget). Läsning betyder ofta avläsning och överförande från en text till en annan. Exakthet är mycket viktig. Därför är korthet och listform bra. Sociala dimensioner och retorik faller bort, utom i den externa kommunikationen som även den är så kort som den kan vara. Blir det mer komplicerat avtalar man om ett möte, så att man kan använda muntlig och visuell kommunikation. Upp till nivåerna maskinchef och inspektör har ingenjörerna varit del av ett kollektiv som gemensamt diskuterar och löser problem som uppstår, plus en mängd rutiner. Det är naturligt att fråga, även på högre nivåer, men man tvekar inte att ta fram tunga manualer och regelverk för att få fram svaret. Man frågar ofta via e-post och svarar lika ofta på frågor. Kunskapen som krävs finns i kollektivet och i det stödjande systemet av interrelaterade texter. När ingenjörerna pratade om något fastnade deras blick ofta på något som representerade kunskapen, såsom en pärm, en e-postkatalog eller en fartygsbild på väggen. Kanske kopplar man upp sig mot den

14 sociala och tekniska verkligheten som är bärare och lärare av den kunskap som får båtarna att gå framåt? Skriftanvändningen på rederiet är extremt effektiv, även om det klagas på onödig rapportering för certifieringarna, men de har ju en funktion, som företagsledningen är villig att betala för. Inspektörens arbetstempo var likt en jonglörs på cirkus. Det enda som gick långsamt var att läsa ett protokoll. Var det för hans arbete kunde tänkas ha beröringspunkter med besluten som krävde begrundan för att upptäckas? Intranätet på rederiet handhar på ett betryggande och transparent sätt alla rutinärenden. E- posten är central då det gäller saker som inte är rutin. Ingenjörerna hittade snabbt det de sökte även där, även om inspektören hade sparat all e-post sedan Men går det att fortsätta så i tio eller ens fem år till? Källor Skrivandet och läsandet på ett rederi har ingenjörerna lärt sig på jobbet. Den ena av de båda jag observerade sa sig ha haft rätt dåliga betyg i språk under utbildningen till ingenjör. Man har lärt sig genom att se på de erfarnare och imiterat. En del kanske rädda att göra språkliga misstag, andra kanske mer oroliga att verka alltför högskolemässiga i sina koder. Skriftanvändningen förändras hela tiden på rederiet och vinner över den muntliga kommunikationen som tar för lång tid. Den medför ibland en kvalitetssänkning och Lasse beklagade att han inte hade tid att träffa sina maskinchefer. Troligen kommer man att behöva hitta skriftspråkliga koder för att uttrycka det som annars försvinner. Som alltid är framtiden oviss, men det är man van vid inom sjöfarten. Bilagor Bilaga 1: Lista på maskinchefens skrifthändelser och texter Bilaga 2: Lista på inspektörens skrifthändelser och texter 1. Kalle Maskinchef Texthändelser Den 13 februari Kontrollrummet: monitorer med mätvärden i kolumner samt analoga mätare Kontrollrummet: äldre varningslampor med text Kontrollrummet: maskintelegrafen Operationsrapporten Anteckning på servett i mässen Vita tavlan i mässen Maskindagboken Rutblock för anteckningar E-post: passagerarstatistik, alarmlista, telefonnummer, lastlista, väderrapport, nyhetsbrev LAN: svartvattenbokföring, Intranätet: Maskinstatistik: drifttimmar, smörjolje- och bränsleförbrukning och bunkring Fakturahantering: kontroll av fakturor (inskannade i programmet) Budgetuppföljning AMOS (program för administration av underhåll) Telefonkatalogen Orderbekräftelse på oljepump Utskrift av en faktura Handskriven fråga och svar på fakturan Bilder på maskindelar tagna med digitalkamera Rolig PowerPoint-presentation gjord av manskapet Expressen

15 Andra förekommande texthändelser Avlösningsboken Budgeten Dagbok vid dockningar Maskinavläsningar MCH ÅLF Texter som finns i kontrollrummet Svarta tavlan Kontrollpanelerna: monitorer, analoga mätare, varningslampor, maskintelegrafen Datorn Ritningsrullarna Manualerna i bokhyllan Maskinkladden Affischer och anslag Kalendrar Lappar Operationsrapporten Texter som finns på MCH:s kontor Operationsrapporten Avlösningsboken Maskindagboken Telefonlistor Väggkalender Ritning med skotten i skrovet Barometer Laminerade anslag: alarmlista, avfallshanteringsschema, oljeskyddsgrupp, läckskyddsgrupp, MOB-grupp C:a 40 pärmar, bl.a. budget, timlistor på utomstående företag som utför arbeten ombord, data om förbrukningsmaterial Dymo-remsor Visitkort Post-it-lappar Telefonnummer på små lappar på väggen VAT-nummer Rutblock Farligt gods-hanteringsreglementen Teknisk ordbok Svensk kylnorm Kvällstidningar med bilagor En roman av Stephen King Memo-veckokalender Dagbok vid dockningar Maskinavläsningar MCH ÅLF Utskrifter av orderbekräftelser och fakturor Bordskalkylator i musmatta Produktkataloger El-ritningar Handböcker Kabelinstallationer Texter som nås via datorn E-posten: Passagerarantalet, alarmlistan, väderprognos, kommunikation med leverantörer LAN: MS Office-filer och digitala bilder Intranätet: maskindata

16 Fakturahanteringsprogrammet Inskannade fakturor AMOS Budgetutfall Texter på andra platser ombord Servett i mässen Vita tavlan i mässen Postfacket Lapp på fruktskålen i mässen 2. Lasse inspektör Texthändelser den 8 februari Hantering av en projektpärm om ett nybygge Hantering av 125 e-brev hemifrån kvällen före Läsning och skrivande av e-brev på svenska och engelska Användande av en standardagenda för utvecklingssamtal Användande av en lista på problem ombord maskinchefens fartyg Skrivberedskap under utvecklingssamtalet Diskussion om en bild i en kopierad artikel på engelska Kontroll av information i äldre e-brev Diskussion om den skriftliga och muntliga kommunikationen mellan fartyget och huvudkontoret Diskussion om OT-rapporter En rapport från ett black-outtest ombord på ett fartyg Diskussion om en s.k. bytesdagbok Bilder i en e-postbilaga på gråvattentankar E-brevlådan där e-brevens rubriker och datum kan ses En lokaltidning läses på lunchrestaurangen Ett SLG-protokoll (via intranätet) En smörjoljerapport som e-postbilaga Uppsökande av telefonnummer och e-postadresser (via intranätet och från utskrivna listor) Kontroll av e-biljett i e-posten Kalendern i e-postprogrammet Ett FLG-protokoll från intranätet Utskrift av protokoll E-post med en videobilaga Letande efter ett papper i en bära ombordväska och i en pärm: Arbetsgenomförande-lista Genomgång av ett mötesprotokoll Markerande med Stabilo Boss-penna E-postande för att påminna om åtaganden Kopierande av sin egen e-postsignatur i vissa e-brev Sökande efter en person i adressboken i e-postprogrammet Inklistrande av citat i e-brev Automatsvar i e-posten Kontroll av Auto-CAD-ritningar och bifogande av sådana till e-brev Mottagande av skämtsamma PowerPoint-filer och Internetlänkar Antecknande med penna på ett protokoll att det är genomgånget Registrering av arbeten inför en dockning av ett av fartygen på intranätet Ändrande av felregistreringar på intranätet Arkiverande av dokument i pärm Kontroll och attestering av fakturor via ett fakturahanteringsprogram på intranätet Kontroll av uppgifter i kontoplan och budget (pappersutskrifter från pärmar) Användande av inskannade kopior av fakturor Uppsökande av ett kontonummer i ett e-brev Uppföljande av budgetutfall på intranätet

17 Förmedlande av faktura till en kollega Kontroll av kemikalieinköp om de införts i ett datasysystem kallat Tekila Attesterande av fakturor med ett lösenord Uppslag att besöka en leverantör för att säkerställa leverans (dock ej antecknat) Diskussion om fakturaattestering och beställningar med en annan inspektör Igångsättande av process för förbättring av presentationsmaterial Andra förekommande texthändelser Budgetarbete i oktober Dokument för dockningar Skrivande av mötesprotokoll Förberedande av presentationer Användande av AMOS-programmet för underhållsadministration Texter som finns på Lasses kontor Telefonlistor Väggkalendrar med fartygsmotiv Anslagstavla Ritning över en färjas olika däck Pärmar, olika färger for olika fartyg Post-it-lappar Ihopvikta ritningar Rutblock Branschtidningar och annan post Manualen för AMOS-programmet Inramade certifikat på väggarna Färgbilder på de fartyg U har ansvar för Texter som nås via datorn E-postprogrammet: kalendern för medlemmar i personalen E-postprogrammet: brevlådor med ingående och utgående e-brev E-postbilagor: dokument, bilder och filmer Intranätet: Fakturahanteringsprogrammet med inskannade fakturor, Budgetutfall, Tekila, Arbetsregistreringar för dockningar, Kontaktuppgifter på samarbetspartners, SLG- och FLGprotokoll Texter på andra platser på huvudkontoret Utskrifter liggande vid skrivaren i korridoren Tidskriftsstället i korridoren Postfacket

Planera tiden. Planera tiden. Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.

Planera tiden. Planera tiden. Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget. Planera tiden Planera tiden Dags att beställa! presenterar här årets sortiment av specialanpassade kalendrar för skolor, förskolor och fritidshem. Loggboken ersätter veckobrev och elevdagböcker samtidigt

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Planera tiden Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.se

Planera tiden Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.se Planera tiden Dags att beställa! presenterar här årets sortiment av specialanpassade kalendrar för skolor, förskolor och fritidshem. Loggboken ersätter veckobrev och elevdagböcker samtidigt som den förstärker

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som cyklar till skogen med sin pappa. De ska plocka bär så att mamma kan göra paj och saft. De hittar många bär i skogen.

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

Bjudning av WISC C IS W Johan Waara Agenda IS W Något att tänka på

Bjudning av WISC C IS W Johan Waara Agenda IS W Något att tänka på Bjudning av Agenda 1. Genomgång av generella tips vid administrering av 2. Genomgång av varje enskilt deltest Spar era frågor till dess att vi kommer till den del som frågan/frågorna berör Har ni frågor

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Barnfilmskolan presenterar

Barnfilmskolan presenterar Barnfilmskolan presenterar ABCEN SERIE ÖVNINGAR KAMERANS 1 A FÖRSTA ÖVNINGEN: KOM IGÅNG 2 Kom igång! Första övningen handlar om vad som krävs för att komma igång med att arbeta pedagogiskt med kameran.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL

FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL 1. FRÅGA: Hur många pennor handlar det om? SVAR: Se bilaga 2B, där finns den ungefärliga mängden angiven 2. FRÅGA: Vad beskriver kolumnen Vår standardmängd vid utleverans?

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Erik blir kapten. ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR Läsa, förstå och reflektera över olika texter. Skriva texter för olika syften och mottagare.

Erik blir kapten. ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR Läsa, förstå och reflektera över olika texter. Skriva texter för olika syften och mottagare. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och hans pappa är på en stor färja, där de ska sova över. Färjan gungar ganska mycket och Eriks pappa blir

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Valleby-Bladets tidningsredaktion ligger mellan kyrkan och biblioteket. Lasse och Maja går fram till tidningshusets ytterdörr.

Valleby-Bladets tidningsredaktion ligger mellan kyrkan och biblioteket. Lasse och Maja går fram till tidningshusets ytterdörr. Kapitel 2 et är eftermiddag och överallt på torget står små klungor av människor. De pratar ivrigt med varandra och skrattar. Då och då pekar någon mot Muhammed Karats guldaffär. Det är synd om Muhammed,

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Teoriövningar Ormen långe En kortlek med kartteckenstafett med 20 olika kort med karttecken. En fördel om man är ungefär

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

STUDIETEKNIK. Till eleven

STUDIETEKNIK. Till eleven STUDIETEKNIK Till eleven Tro på dig själv! För att du ska lyckas riktigt bra med dina studier, måste du tro på din egen förmåga. Försök tänka på något som du är bra på, för då stärker du ditt självförtroende

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer