Ett Göteborg för alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett Göteborg för alla"

Transkript

1 Ett Göteborg för alla Projektrapport av: Jonathan Björk, Archana Khanna, Orsi Toró, Stine Marcinkowski och Hanna Johansson Kulturverkstan ht

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Summary Inledning Beskrivning av uppdraget Metod Planering och formulering av projektmål Fältstudier Resultat Festivalkoncept Ett Göteborg för alla Diskussion Framtidsvisioner Bilaga 1 Fältstudieinfo och källor 8. Bilaga 2 - Festivalkoncept 2

3 1 SUMMARY In the early autumn 2012 six students from the Cultural project management program at Kulturverkstan in Gothenburg was assigned a project with the Interreligious centre based in Gothenburg. The goal of the project was to examine and find ways to discuss how to speak more constructively about religion in society. Furthermore the goal was to create a festival concept with the working title A Gothenburg for everyone. No one in the group has any religious background therefore we have gone through a process of cultivating ourselves in the field of religion. Through interviews with different groups of people and festival organizers we found that the two main goals could be interweaved. Therefore the main question became Is Gothenburg a city for everyone?. The framing of the two goals was to bring combustible topics to the festival and through this find a way to discuss religion in a constructive way. The outcome was a festival concept which included topics for discussion and debates, a festival program, a financial plan and a budget, various artist suggestions and personal reflections of our work with the centre. The concept was presented to the Interreligious centre on the 3rd of December The following report contains a description of the project s background, way of methods being used, the project s result and findings plus a final concluding discussion. 3

4 2 INLEDNING Hösten 2012 fick vi, sex elever från Kulturverkstans internationella projektledarutbildning uppdraget att jobba fram ett festivalkoncept för Göteborgs interreligiösa center. Våren 2011 arrangerade centret en festival med namnet Ett Göteborg för alla som manifestation mot de då pågående demonstrationerna kring moskébygget vid Rambergsvallen. Idag vill man få festivalen till ett återkommande arrangemang för att påvisa centrets positiva kraft i samhället och främja dialogen kring religion. Vi i projektgruppen beskriver oss i huvudsak som icke- troende och gick in i det interreligiösa centrets projektarbete med en nyfikenhet på religion och religiösa människor. I denna rapport beskriver vi processen av arbetet och de olika metoder vi utgått ifrån för att uppnå målet att sammanställa ett festivalkoncept. Under metoddelen tydliggör vi hur vi samlat in den information som används till grund för konceptet. I resultatdelen förklarar vi konceptets innehåll samt redogör för de beslut som fattats för att uppnå målet. Slutligen avslutas rapporten med en diskussionsdel där vi reflekterar kring hela arbetetsperioden som pågick till BESKRIVNING AV UPPDRAGET Projektgruppen har utformat ett festivalkoncept som Göteborgs interreligiösa center kan använda i genomförandet av sin festival kallad Ett Göteborg för alla i maj I arbetet utgick vi från frågorna: Hur kan man föra en mer konstruktiv dialog kring religion i det offentliga rummet? och Vad är ett Göteborg för alla?. 4 METOD 4.1 Planering och formulering av projektmål Vi inledde arbetet med att klargöra projektuppdraget i samtal med vår uppdragsgivare Zana Muhammad som också är centrets verksamhetschef. Under projektperioden har vi 4

5 haft kontinuerlig kontakt med Zana. Vi delade upp uppdraget i två delar där den ena skulle svara på hur man bättre kan föra en konstruktiv dialog kring religion. Den andra delen gick ut på att sammanställa ett koncept för en festival riktad till en bredare allmänhet som synliggör Interreligiösa centrets betydelse i samhället. Under projektets gång har vi kommit fram till att delarna bör sammanföras och att man istället bör behandla festivalkonceptet som svar på frågan om hur religion kan diskuteras mer konstruktivt. 4.2 Fältstudier I början av projektperioden låg fokus på att utreda hur samtalsklimatet kring religion faktiskt ser ut i staden Göteborg. Vi har deltagit i ett styrgruppsmöte och ett stormöte med medlemmar från Interreligiösa rådet då centrets tre byggstenar, Lära, Dela och Agera presenterades. För att sätta oss in i centrets verksamhet har vi bland annat lyssnat på panelsamtal som anordnats med teman Bör religion barnförbjudas? och Religionsfrihetens gränser i centrets regi. Förutom intern dialog inom projektgruppen har vi vidare inspirerats av litteratur, artiklar, radiosamtal och dokumentärer i ämnet. Nedan följer vidare redogörelse för fältstudiens olika moment. Vi har fört samtal med ett flertal olika människor vi har funnit relevanta för vårt arbete. Urvalet grundar sig på personernas religiösa tillhörighet, ålder, kön, yrkesroll och relation till staden Göteborg. Genom intervjuer med samfund, organisationer, festivalarrangörer samt troende och icke- troende har vi fått en bredare förståelse för frågor kring segregation, tolerans och mångkultur. Vi har fått tillgång till erfarenheter och spetskunskaper som exempelvis vikten av att ha en tydlig målgrupp och hur man väcker engagemang för frågor gällande religion. Intervjuerna har även gett oss mer personliga ingångar till olika religioner och hur det är att vara religiös i Göteborg idag. För att främja trygga och öppna samtal med fokusgrupperna arbetade vi fram frågor som inte var för polariserande, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning. Under samtalen undersökte vi hur man för konstruktiv dialog kring religion i praktiken. För närmare information om fokusgrupperna och frågeställningarna se bilaga 1. Utifrån dessa fältstudier har vi fått insikt i hur programmet kan utformas under festivalen vad gäller akter och olika programpunkter. Vi har varit lyhörda för konkreta förslag som 5

6 kommit upp under samtalen och sedan gjort ett urval av de punkter vi funnit relevanta för festivalen. Under samtal inom gruppen har vi sedan kommit fram till hur vi bäst formar konceptet med hänsyn till centrets vision. 5 RESULTAT 5.1 Festivalkoncept Ett Göteborg för alla Vi har sammanställt ett festivalkoncept till festivalen Ett Göteborg för alla för Göteborgs Interreligiösa center som presenterades för centrets styrgrupp måndagen den 3 december Ett Göteborg för alla kan betraktas som en manifestation för att alla ska ha rätt till sin stad, oavsett etnicitet och/eller religiös bakgrund. En folkfest mitt i staden, för alla, med religion i förgrunden. En dag med möjligheten att belysa religion som positiv kraft i staden med aktiviteter vi tror kan främja möten och dialog. Vi har avgränsat målgruppen till de församlingar som centret har samarbete med. Förhoppningen är också att nå en nyfiken allmänhet genom att förlägga festivalen i Bältesspännarparken. På festivalområdet sker de största programpunkterna i stora tältet där det finns utrymme för exempelvis panelsamtal och större live- akter. Förutom Stora tältet ska det vara tre mindre tält med arbetsnamnen: Barn- och Dialogtält, Nyfiken på tält och Mattält. Se bilaga 2 för vidare information om festivalen. Festivalkonceptet innehåller ett festivalprogram med ett schema över dagen där vi ger förslag på hur festivalen kan se ut både innehållsmässigt och logistiskt. Vi har tagit fram ett antal akter inom dans, teater, stand- up och musik som vi tror kan tilltala många utan att förlora kvalitet och egenart. Vi har satsat på en genremässig bredd och på akter med lokal förankring. I festivalkonceptet finns även förslag på olika paneldeltagare till samtal med teman som exempelvis Religion i arbetslivet eller Är Göteborg en stad för alla?. Uppgifter som distribution och tillagning av mat är tilldelade medlemmar ur de olika församlingarna så att fler blir aktivt involverade och känner sig delaktiga. I vårt arbete har vi konstaterat att måltiden är en naturlig mötesplats i de flesta människors liv oavsett livsåskådning. Tält med mat från olika kulturer kan fånga upp en förbipasserande allmänhet till festivalen och väcka intresse för respektive kulturer. 6

7 Vi har även gjort en plan för organiseringen av arbetet kring och under festivalen. Vidare har vi tagit fram eventuella finansiärer och samarbetspartners som kan vara bra att jobba med i denna festival men också inför framtida arrangemang. Till festivalkonceptet bifogas även en budget på omkring kronor. I festivalkonceptet har vi slutligen redovisat våra reflektioner kring uppdraget och hur festivalen kan komma att utvecklas. 6 Diskussion 2012 fick Interreligiösa rådet ett treårigt bidrag från Göteborgs stad för att öppna ett center för interreligiös dialog i staden. Eftersom centret är ungt riktar sig festivalen främst mot stadens religiösa och etablerar således centret som interreligiös plattform i Göteborg. Festivalen bör därför börja på gräsrotsnivå bland de församlingar centret samarbetar med och andra med intresse för interreligiösa möten. Vi anser dock att festivalens centrala placering i kombination med ett brett festivalprogram även kan attrahera en nyfiken allmänhet. På så sätt kan festivalen bli en utmärkt reklampelare för det interreligiösa centret. I våra intervjuer, fokusgruppsamtal och research kring frågeställningen om en mer konstruktivt dialog kring religion har vi konfronterats med våra egna och andras attityder. Vi ser ett tydligt behov av ett forum för avslappnade diskussioner i mindre grupper där fördomar kan uppdagas och motverkas. Det finns en önskan om en större förståelse även utanför den egna församlingen där man som troende slipper tvingas försvara sig och sin tro. Samtidigt kan man som icke- troende sakna ett forum för att möta troende på neutral mark som främjar en dialog utifrån en ömsesidig respekt och nyfikenhet. Få människor vill representera en hel grupp, möten mellan människor måste istället utgå från individen. Vi finner det problematiskt att kalla festivalen Ett Göteborg för alla och sedan ha religiösa som uttalad målgrupp, även om alla är välkomna, vilket också centret uppmärksammat. Det har därmed diskuterats att förtydliga festivalens tema med en underrubrik likt multireligiös festival för att inte motverka syftet av att skapa en mer inkluderande 7

8 mentalitet i staden. 6.1 Framtidsvisioner I dialog med centret har det framkommit att de håller på att bygga upp relationer mellan församlingarna och deras religiösa ledare. Internt arbetar man för att enas i frågor där man är oense medan man håller en enad linje utåt. De är därför ännu inte redo att behandla för utmanande ämnen. I många fokusgruppsamtal har vi dock sett ett behov av just brännbara debatter. Om centret vill nå även en icke- religiös allmänhet bör de behandla ämnen som engagerar alla stadens invånare, likt exempelvis hur Göteborg kan bli en stad för alla. Det Interreligiösa centret har möjligheten att agera forum för utbyten på individnivå och har inom sitt nätverk en stor kunskap om religion att tillhandahålla. Centret arbetar idag med att främja dialog mellan religiösa och har potential att i framtiden bidra till en mer nyanserad dialog hos allmänheten. I en ökad förståelse och respekt för varandras olikheter kan det utvecklas socialt ansvar och individuella investeringar i staden. 8

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer