Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00"

Transkript

1 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val av mötets ordförande Lars-Åke Bergman väljs till ordförande för kvällens möte. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet Styrelsen har för kvällen valt Gustav Sandstedt som sekreterare för årsmötet. 4 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes med avbockning på medtagen medlemslista. 33 röstberättigade medlemmar fanns på plats. 5 Val av protokolljusterare och rösträknare Årsmötet föreslog och valde Thomas Augustsson och Erik Henningsson till protokolljusterare, tillika rösträknare. 6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet. 7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst Styrelsens ordförande Karin Arvidsson meddelar att mötet annonserats dels på Töreboda Hästklubbs hemsida, under föreningsnytt i Mariestads Tidning samt på anslag i stallet. Årsmötet godkände att mötet blivit i laga ordning utlyst. 8 Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelserna 8.1 Föreningens verksamhetsberättelse Mötets ordförande Lars-Åke Bergman gick igenom verksamhetsberättelsen för föreningen, som fanns tillgänglig i flera exemplar för årsmötet att läsa, och ställde frågan till årsmötet om det fanns frågor eller något som behövde klargöras. Verksamhetsberättelsen bilägges som Bilaga Ungdomssektionens verksamhetsberättelse Alice Barkmark från ungdomssektionen läste upp ungdomssektionens verksamhetsberättelse. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse bilägges som Bilaga Godkännande Årsmötet godkände föreningen och ungdomssektionens respektive verksamhetsberättelser. 1

2 Protokoll Årsmöte 9 Revisorernas berättelse Revisor Hans Henrysson läste upp revisionsberättelsen Årsmötet godkände Hans Henryssons revisionsberättelse. 10 Fastställande av balans och resultaträkningar Mötets ordförande Lars-Åke Bergman går igenom den balans och resultaträkning som finns utdelad för årsmötet att ta del av. Frågan ställdes till Kassör Yvonne Brånfelt om hon kunde se någon anledning till varför intäkterna för ridhuset var mindre för verksamhetsåret 2014 jämför med Yvonne uppgav dels att ridhuset inte hyrts ut till övrig tävlingsverksamhet i samma utsträckning samt att andelen anläggningskort minskat. Ledamot Gunilla Simensen påpekade att en möjlig orsak till detta kan vara att ridhuset faktiskt används mycket mer i ridskolans verksamhet än tidigare. Yvonne Brånfelt nämner även följande punkter att ta i beaktning: Anledningen att man kan se en trend i minskade bidrag är på grund av ett slutfört leaderprojekt beträffande klubbhuset och uteridbanan. Kostnaderna för el och vatten har inte gått ned utan den lägre summan för året 2014 jämfört med 2013 beror istället på det årliga verksamhetsbidrag om kr från kommunen som börjat betalas ut. Under 2014 erhöll klubben kr. Årsmötet godkände balans och resultaträkningen. Balans och resultaträkningen bilägges till protokollet som Bilaga Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna tillstryker att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och detta godkänns av årsmötet. 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket i stadgarna angivna antalet Antalet ledamöter och suppleanter kommer att sättas i enlighet med stadgarna utifrån de namn valberedningen för fram. 2

3 Protokoll Årsmöte 13 Val av ordförande för föreningen 13.1 Valberedningens förslag Valberedningen föreslår Stina Henningsson som ordförande på ett år. Valberedningens förslag motiverades enligt följande: Stina skulle tillföra hästklubben nytt blod, nya idéer och fokusera mer på klubbens tävlingsverksamhet. Hon skulle bredda upp styrelsen och göra den än mer variationsrik. Stina är en tjej med tag i. Hon är rak, ärlig och kan peka med hela handen, vilket är väldigt viktigt för att leda en ideell förening. Vi i valberedningen är övertygade om att Stina skulle göra ett utmärkt jobb som ordförande för Direktnominering vid årsmötet Thomas Augustsson nominerar Bo Simensen som ordförande på ett år. Thomas Augustsson motiverar sitt förslag enligt följande: Det är väl inte helt optimalt att behöva tillsätta en ordförande som inte har suttit med i styrelsen förut. Förutom styrelsen så är det nog Bosse som är den person i klubben som har bäst kunskap om klubben, medlemmarna och anläggningen, eftersom han dagligen vistas där. Bosse har varit starkt engagerad i våra tävlingar och arrangemang och på det viset skaffat sig ett stort nätverk som kommer vara till stor nytta för klubben. Med hans tidigare erfarenhet av liknande uppdrag samt arbetslivserfarenhet av personal och arbetsmiljöfrågor anser jag att han vore en mycket bra ordförande för klubben Omröstning Då två kandidater fanns för posten som ordförande avgjordes det i en sluten omröstning. Rösträknare Thomas Augustsson och Erik Henningsson tillsammans med Ulrika Jakobsson som handhade röstlängden försåg samtliga 33 röstberättigade deltagare med papper och penna. Utfallet blev enligt följande: Bo Simensen Stina Henningsson Blankt 22 röster 10 röster 1 röst Årsmötet valde således Bo Simensen till ordförande för föreningen på ett år. 3

4 Protokoll Årsmöte 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter Valberedningen lämnar förslag enligt följande: Ordinarie ledamöter: Ulrika Jakobsson (1 år kvar på mandat) Sara Gustavsson (1 år kvar på mandat) Gustav Sandstedt (1 år kvar på mandat) Stina Henningsson (nyval 2 år) Karl-Magnus Svensson (omval 2 år) Gunilla Simensen (omval 2 år) Jenny Jacobsson (omval 2 år) Suppleanter Christina Freij (omval 1 år) Anna Agné (omval 1 år) Anna Hansson (omval 1 år) Charlotte Koinberg (omval 1 år) Årsmötet godkänner valberedningens förslag och väljer in ledamöter samt suppleanter enligt ovan. 15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen. Ungdomssektionen meddelar att de valt Sara Grönlind till ungdomsledamot och Kristin Karlsson till personlig suppleant. 16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion Årsmötet beslutar att inga övriga sektioner ska fastställas. 17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen lägger fram förslag på Pernilla Johansson och Susanne Engdahl som ordinarie revisorer och Johan Bengtsson som suppleant. Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen Årsmötet beslutar att antalet ledamöter i valberedningen ska vara en ordförande tillika sammankallande och två ledamöter, i enlighet med föreningens stadgar. 19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen Årsmötet väljer avgående styrelseordförande Karin Arvidsson till sammankallande för valberedningen. I brist på kandidater till övriga ledamotsposter lämnas ansvaret till nya styrelsen att tillsätta dessa snarast. 20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud Årsmötet beslutar att lämna detta val till styrelsen att utse rätt person när eller om tillfälle skulle uppkomma. 4

5 Protokoll Årsmöte 21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år Årsmötet beslutar att ingen höjning av årsavgiften ska ske för verksamhetsåret 2016, avgifter kvarstår således enligt följande: Junior 200 kr per år Senior 300 kr per år Familj 550 kr per år En uppmuntran till att introducera familjemedlemmar till den nyligen införda medlemsformen Stödmedlem för 100 kr per år skickades även ut till samtliga mötesdeltagare. 22 Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte 22.1 Ridning för funktionshindrade Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson berättar kort kring den verksamhet som varit och som föreningen vill ska kunna fortskrida. 6 mars är det tänkt att första tillfället för vårterminen ska vara. Till saken hör att det behövs ledare som kan vara med och hjälpa till i stallet på fredagar mellan Sara Grönlind som leder ridningen kan inte själv vara behjälplig när flertalet hästar ska göras i ordning. Tillträdande ordförande Bo Simensen meddelar att han kan med stor sannolikhet kan finnas tillgänglig vid flertalet tillfällen. Karin Arvidsson informerar att hon försökt få hjälp från AME men att de inte kunde bistå, hon kommer även att försöka kontakta någon pensionärsförening men släpper även frågan lös till årsmötet för att ta med sig och fundera om det är någon som vet om någon person som kan tänkas vara intresserad Tennhästen Ridskolan delade ut Tennhästen till 2014 års ponnyryttare Tovasine Öfverström: För aktivt tävlande och bra kämparanda under Tovasine har en bra inställning och ett trevligt uppträdande Hova Hästförsäkringsförening Eva Henrysson representerade Hova Hästförsäkringsförening som efter avveckling hade ett överskott av kapital som de beslutat att dela ut till föreningar i närområdet. Töreboda Hästklubb tilldelades en check om kr med en önskan att bidraget skulle användas till inköp av ett dressyrstaket Törebodafestivalen Anita Augustsson meddelar att på tisdag 24 februari är det festivalmöte och det vore väldigt roligt om föreningen kunde redovisa ännu fler uppsatta timmar än de vi redan har. I dagsläget är vi uppsatta för 140 timmar men ytterliggare 40 skulle vara önskvärt. Vid årets festival ska föreningens medlemmar främst arbeta som entrévärdar Tävlingslicens Fråga ställdes om föreningen kommer arrangera tävlingar under året så man får möjligheten att lösa tävlingslicens under föreningens namn. Svaret är ja, föreningen kommer arrangera tävlingar. 5

6 Protokoll Årsmöte 22.6 Avtackningar Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson och avgående kassör Yvonne Brånfelt tackades för sina insatser för klubben med varsin blomma och presentkort hos Eko Lind. Avgående styrelseledamot Eva Jansson avtackades med en blomma. 23 Sammanträdets avslutande Mötets ordförande Lars-Åke Bergman tackar för förtroendet att leda årsmötet och önskar den nya styrelsen lycka till med sitt arbete innan han lämnar över klubban till tillträdande ordförande Bo Simensen. Bo Simensen tackar för årsmötets förtroende, tackar avgående ledamöter, välkomnar tillträdande och avslutar årsmötet. Lars-Åke Bergman Mötets ordförande Gustav Sandstedt Sekreterare Erik Henningsson Protokolljusterare Thomas Augustsson Protokolljusterare 6

7 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse, Föreningen Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014

8 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, 1. Fakta Förening: Medlemskap i riksorganisation: Svenska Ridsportförbundet Antal registrerade medlemmar vid årets slut: 173 st. Medlemsavgiften för året har varit: Senior 300 kr Junior 200 kr Familj 550 kr 1.1 Styrelse Vid årsmötet valdes styrelsen enligt följande: Ordförande: Karin Arvidsson Kassör: Yvonne Brånfelt Sekreterare: Ulrika Jakobsson Vice ordförande: Karl-Magnus Svensson Vice ordförande: Gunilla Simensen Ledamot: Eva Jansson Gustav Sandstedt Sara Gustavsson Jenny Jakobsson Suppleant: Anna Hansson Magnus Grönqvist Anna Agné Jenny Gustavsson Under årets gång har Magnus Grönqvist och Jenny Gustavsson lämnat sina poster till fördel för Christina Freij och Charlotte Koinberg. 1.2 Revisorer Ordinarie revisorer: Pernilla Johansson Hans Henrysson Suppleant: Johan Bengtsson 1.3 Valberedning Ordförande: Maria Nilsson Ledamöter: Karolina Hellqvist, Madelene Jansson 2. Året som gått Året fick en tragisk inledning i och med den olycka där klubbens stallskötare träffades så olyckligt av en spark så han avled. I och med detta besöktes vi även av arbetsmiljöverket som startade en utredning beträffande arbetsmiljön och säkerheten. Utredningen avskrev ärendet som en arbetsplatsolycka som inte kunde tillskrivas annan skuld än olyckliga omständigheter. Det har under året hållits Pay and Jumps och Pay and Ride på klubben. Dessa har förutom intäkter till kassan även fått fungera som reklam för ryttare att komma och se vår fina anläggning inför kommande tävlingar. Klubben har arrangerat två hopptävlingar under året. 24 maj arrangerades omgång 2 i Division 1 Ponny och 17 augusti arrangerades regional tävling för stor häst. I samarbete med Skaraborgs Fjordhästförening arrangerades Fjordhäst SM på klubbens anläggning 24 till 27 juli. Natten till 16 juni drabbades vi av inbrott och skadegörelse. Flera små bränder startades i stallet och allmän oreda rådde i ridhuset. Det befanns sig även hästar inne i stallet under natten. Det har därefter varit inbrott på anläggningen minst två gånger ytterligare. Det är mest 2

9 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, cafeterian som varit utsatt där man stulit godis/fika etc. Till styrelsens vetskap är ingen ännu gripen. En ny medlemsform har introducerats, Stödmedlem. Tanken är att personer som ej är aktiva inom sporten men som ändå vill stödja klubben ska kunna registrera sig, t.ex en ridskoleelevs farmor etc. Kostnaden per år är satt till 100 kr. 14 december arrangerades den traditionsenliga julshowen för att markera slutet på höstterminen. Ridhuset var fullt till sista plats så t.o.m. en del av ridhusmanegen fick användas till ståplatser. Styrelsen har under kalenderåret 2014 samlats för 13 styrelsemöten utöver konstituerande möte och sammankallat till ett medlemsmöte. 2.1 Ridskolan Mycket energi har lagts under året till att öka elevantalet och förfina hästmaterialet till ridskolan. Vid årets slut hade ridskolan ca 110 uppsittningar i veckan, målet var 100 så där har vi kommit i hamn med marginal. Det finns ridgrupper från ridlekis upp till avancerad nivå. Ridskolans lektioner har fortfarande drivits ideellt där Gunilla Simensen och Karl-Magnus Svensson har lektioner två kvällar var i veckan samt att ungdomssektionen har ansvarat för ridlekis på helgerna. Stor fokus har under året legat på att förfina och uppgradera hästbeståndet. Ridskolan äger nu 9 hästar, från b-ponny till stor häst. Ridskolan förfogar även ytterligare en c-ponny. 2.2 Ekonomi Klubben har under året fortsatt brottats med en mycket ansträngd ekonomi. Det är svårt att driva runt en ridskola endast med hjälp av intäkter från lektioner så vad klubben gjort under året för att öka intäkterna är bland annat följande: Flera företag i kommunen har sponsrat klubben i utbyte för reklamplats. Försäljning av kläder från Newbody, intäkterna för detta var särskild öronmärkta för inköp av en ponny. Försäljning av Idrottsrabatten. Klubben ansvarade för caféförsäljning under Fjord SM. Varmt och soligt väder bidrog till hög försäljning av vatten och glass och klubben gjorde en tämligen stor förtjänst. Pay n Jumps och Pay n Ride har arrangerats, dels för att få in startavgifter men även cafeterian har då varit öppen. Vi ställde upp med staketvakter på Förfesten. Pantamera klubben har tunnor uppsatta för insamling av pantflaskor och burkar. Detta är en pågående kampanj så alla är välkomna att komma förbi och lämna flaskor och burkar till oss. Långa förhandlingar har hållits med kommunen för att få fram ett skrivet avtal gällande ansvarsområden för skötsel av anläggningen mellan kommunen och klubben samt för ett årligt driftsbidrag från kommunen. Ett avtal är nu slutet och klubben erhåller kronor per år från kommunen för att täcka kostnader i enlighet med det avtal som slutits parterna emellan. Signerat s styrelse Karin Arvidsson Ordförande Yvonne Brånfeldt Kassör Gunilla Simensen Vice Ordförande Karl-Magnus Svensson Vice Ordförande 3

10 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, Ulrika Jakobsson Sekreterare Gustav Sandstedt Ledamot Eva Jansson Ledamot Sara Gustavsson Ledamot Jenny Jacobsson Ledamot Anna Agné Suppleant Anna Hansson Suppleant Christina Freij Suppleant Charlott Koinberg Suppleant 4

11 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse året 2014 Ungdomssektionen har under året bestått av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Vi har under året haft 11 möten. Våren: under våren anordnade vi 2 blåbärshoppningar med väldigt lyckat resultat. Vi hade en påskhajk den april där vi lånade övervåningen på Töreshov som övernattningslokal. Som vanligt hade vi många anmälningar och givetvis hade vi en spökrunda på kvällen. Under Viken Runt anordnade vi ponnyridning på torget. Ponnyerna skötte sig exemplariskt. Den 15 juni hade vi en sommaravslutning på klubben för alla ridskoleelever. Ett tjugotal elever deltog och vi grillade korv, fikade och hade vattenkrig, då Kalle valde att fly fältet när barnen skulle gå till attack med vattenpistolerna. Vi anordnade även ponnyridning under den regniga förfesten i gästhamnen. Även då skötte sig ponnyerna exemplariskt trots stora hoppborgar runt omkring sig. Hösten: under hösten anordnade vi två blåbärshoppningar, som vi sedan valde att döpa om till mini pay and jump då även icke-medlemmar får vara med och rida. Dessa blev lyckade med många startande. Vi har även haft KM och RM i hoppning. Vi hade programridning och valde då att samtidigt ha KM och RM i dressyr. Lite färre starter än i hoppningen, men detta blev en lyckad dag ändå! Vi har haft yoga i klubbstugan med hjälp av Jennie Andersson. Naturligtvis hade vi en halloween-hajk, den 31/10-1/11. Även då lånade vi Töreshov som övernattningslokal, och kvällen bjöd på en riktigt kuslig spökrunda. Denna hajk blev mycket lyckad med rekordmånga anmälningar, och när hajken började lida mot sitt slut hade vi många glada och nöjda, men även trötta barn och ungdomar. Även under hösten var vi ute med våra fina ponnyer på ponnyridningar. 2 gånger i Hajstorp på skördefesten och 2 gånger på katthemmet. Vi deltog med 6 hästar och ponnyer från ridskolan i tomteparaden på torget i Töreboda den första advent. Den 14 december hade vi vår årliga julshow på klubben, som verkligen blev årets höjdpunkt. Fulla läktare resulterade i en snabb manöver till att spärra av en del av ridhuset för att all publik skulle få plats, vilket är mycket roligt! Showen började med ett stort och stämningsfullt luciatåg med lucian uppsutten på vår häst Borka. Sedan fortsatte det med en uppvisning

12 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen av Kalle och Gunilla och sedan en hejdundrande maskeradhoppning som avslutning. Vi har under hösten haft 2 styrelsemedlemmar som gått ridsportsförbundets ungdomsledarkurs och de blir klara med den i mars. När vi blickar tillbaks på året 2014 kan vi klappa oss på axlarna för allt arbete och för att våra aktiviteter verkligen har växt i klubben. Vi är mycket nöjda med året och blickar nu framåt mot ett minst lika bra 2015.

13 Bilaga 3 - Balans och Resultaträkningar RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsintäkter , ,00 Intäkter Ridlektioner , ,00 Intäkter stallhyra , Intäkter Ridhuset , Tävlingsintäkter , Sponsring , ,00 Erhållna bidrag , ,98 Övriga intäkter , ,00 SUMMA INTÄKTER ,00 kr ,98 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader Utbildningskostnader , ,00 Tävlingssektionens kostnader , ,00 Kostnader ridhuset 4 345, ,00 Kostnader stallet , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa verksamhetskostnader ,00 kr ,00 kr Övriga kostnader Lokalhyra 8 012, ,00 El o vatten , ,00 Underhåll lokaler , ,00 Kostnad klubbhuset 1 411, ,00 Annonsering 340, ,00 Försäkringar , ,00 Serviceavgifter , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa övriga kostnader ,00 kr ,00 kr Personalkostnader Löner , ,50 Sociala avgifter , ,00 Lönebidrag , ,00 Summa personalkostnader ,00 kr ,5 kr Avskrivningar Inventarier 1 000, ,00 Summa avskrivningar 1 000,00 kr 1 000,00 kr Räntekostnader 0,00 kr 3832 kr SUMMA KOSTNADER ,00 kr ,50 kr RESULTAT ,00 kr ,48 kr

14 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad stall , ,77 Pågående arbete ridbana , ,00 Inventarier 1 910, ,00 Hästar , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,77 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 0, ,00 Kassa och bank , ,11 Summa omsättningstillgångar , ,11 Summa Tillgångar ,42 kr ,88 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital , ,40 Årets resultat , ,48 Summa Eget kapital , ,88 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder , ,00 Summa långfristiga skulder , ,00 Skulder Kortfristiga skulder , ,00 Leverantörskulder , ,00 Övriga upplupna kostnader , ,00 Summa Skulder , ,00 Summa Skulder och Eget kapital , ,88 kr Datum: Töreboda Underskrift: Yvonne Brånfelt

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer