Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00"

Transkript

1 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val av mötets ordförande Lars-Åke Bergman väljs till ordförande för kvällens möte. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet Styrelsen har för kvällen valt Gustav Sandstedt som sekreterare för årsmötet. 4 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes med avbockning på medtagen medlemslista. 33 röstberättigade medlemmar fanns på plats. 5 Val av protokolljusterare och rösträknare Årsmötet föreslog och valde Thomas Augustsson och Erik Henningsson till protokolljusterare, tillika rösträknare. 6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet. 7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst Styrelsens ordförande Karin Arvidsson meddelar att mötet annonserats dels på Töreboda Hästklubbs hemsida, under föreningsnytt i Mariestads Tidning samt på anslag i stallet. Årsmötet godkände att mötet blivit i laga ordning utlyst. 8 Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelserna 8.1 Föreningens verksamhetsberättelse Mötets ordförande Lars-Åke Bergman gick igenom verksamhetsberättelsen för föreningen, som fanns tillgänglig i flera exemplar för årsmötet att läsa, och ställde frågan till årsmötet om det fanns frågor eller något som behövde klargöras. Verksamhetsberättelsen bilägges som Bilaga Ungdomssektionens verksamhetsberättelse Alice Barkmark från ungdomssektionen läste upp ungdomssektionens verksamhetsberättelse. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse bilägges som Bilaga Godkännande Årsmötet godkände föreningen och ungdomssektionens respektive verksamhetsberättelser. 1

2 Protokoll Årsmöte 9 Revisorernas berättelse Revisor Hans Henrysson läste upp revisionsberättelsen Årsmötet godkände Hans Henryssons revisionsberättelse. 10 Fastställande av balans och resultaträkningar Mötets ordförande Lars-Åke Bergman går igenom den balans och resultaträkning som finns utdelad för årsmötet att ta del av. Frågan ställdes till Kassör Yvonne Brånfelt om hon kunde se någon anledning till varför intäkterna för ridhuset var mindre för verksamhetsåret 2014 jämför med Yvonne uppgav dels att ridhuset inte hyrts ut till övrig tävlingsverksamhet i samma utsträckning samt att andelen anläggningskort minskat. Ledamot Gunilla Simensen påpekade att en möjlig orsak till detta kan vara att ridhuset faktiskt används mycket mer i ridskolans verksamhet än tidigare. Yvonne Brånfelt nämner även följande punkter att ta i beaktning: Anledningen att man kan se en trend i minskade bidrag är på grund av ett slutfört leaderprojekt beträffande klubbhuset och uteridbanan. Kostnaderna för el och vatten har inte gått ned utan den lägre summan för året 2014 jämfört med 2013 beror istället på det årliga verksamhetsbidrag om kr från kommunen som börjat betalas ut. Under 2014 erhöll klubben kr. Årsmötet godkände balans och resultaträkningen. Balans och resultaträkningen bilägges till protokollet som Bilaga Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna tillstryker att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och detta godkänns av årsmötet. 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket i stadgarna angivna antalet Antalet ledamöter och suppleanter kommer att sättas i enlighet med stadgarna utifrån de namn valberedningen för fram. 2

3 Protokoll Årsmöte 13 Val av ordförande för föreningen 13.1 Valberedningens förslag Valberedningen föreslår Stina Henningsson som ordförande på ett år. Valberedningens förslag motiverades enligt följande: Stina skulle tillföra hästklubben nytt blod, nya idéer och fokusera mer på klubbens tävlingsverksamhet. Hon skulle bredda upp styrelsen och göra den än mer variationsrik. Stina är en tjej med tag i. Hon är rak, ärlig och kan peka med hela handen, vilket är väldigt viktigt för att leda en ideell förening. Vi i valberedningen är övertygade om att Stina skulle göra ett utmärkt jobb som ordförande för Direktnominering vid årsmötet Thomas Augustsson nominerar Bo Simensen som ordförande på ett år. Thomas Augustsson motiverar sitt förslag enligt följande: Det är väl inte helt optimalt att behöva tillsätta en ordförande som inte har suttit med i styrelsen förut. Förutom styrelsen så är det nog Bosse som är den person i klubben som har bäst kunskap om klubben, medlemmarna och anläggningen, eftersom han dagligen vistas där. Bosse har varit starkt engagerad i våra tävlingar och arrangemang och på det viset skaffat sig ett stort nätverk som kommer vara till stor nytta för klubben. Med hans tidigare erfarenhet av liknande uppdrag samt arbetslivserfarenhet av personal och arbetsmiljöfrågor anser jag att han vore en mycket bra ordförande för klubben Omröstning Då två kandidater fanns för posten som ordförande avgjordes det i en sluten omröstning. Rösträknare Thomas Augustsson och Erik Henningsson tillsammans med Ulrika Jakobsson som handhade röstlängden försåg samtliga 33 röstberättigade deltagare med papper och penna. Utfallet blev enligt följande: Bo Simensen Stina Henningsson Blankt 22 röster 10 röster 1 röst Årsmötet valde således Bo Simensen till ordförande för föreningen på ett år. 3

4 Protokoll Årsmöte 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter Valberedningen lämnar förslag enligt följande: Ordinarie ledamöter: Ulrika Jakobsson (1 år kvar på mandat) Sara Gustavsson (1 år kvar på mandat) Gustav Sandstedt (1 år kvar på mandat) Stina Henningsson (nyval 2 år) Karl-Magnus Svensson (omval 2 år) Gunilla Simensen (omval 2 år) Jenny Jacobsson (omval 2 år) Suppleanter Christina Freij (omval 1 år) Anna Agné (omval 1 år) Anna Hansson (omval 1 år) Charlotte Koinberg (omval 1 år) Årsmötet godkänner valberedningens förslag och väljer in ledamöter samt suppleanter enligt ovan. 15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen. Ungdomssektionen meddelar att de valt Sara Grönlind till ungdomsledamot och Kristin Karlsson till personlig suppleant. 16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion Årsmötet beslutar att inga övriga sektioner ska fastställas. 17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Valberedningen lägger fram förslag på Pernilla Johansson och Susanne Engdahl som ordinarie revisorer och Johan Bengtsson som suppleant. Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen Årsmötet beslutar att antalet ledamöter i valberedningen ska vara en ordförande tillika sammankallande och två ledamöter, i enlighet med föreningens stadgar. 19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen Årsmötet väljer avgående styrelseordförande Karin Arvidsson till sammankallande för valberedningen. I brist på kandidater till övriga ledamotsposter lämnas ansvaret till nya styrelsen att tillsätta dessa snarast. 20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud Årsmötet beslutar att lämna detta val till styrelsen att utse rätt person när eller om tillfälle skulle uppkomma. 4

5 Protokoll Årsmöte 21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år Årsmötet beslutar att ingen höjning av årsavgiften ska ske för verksamhetsåret 2016, avgifter kvarstår således enligt följande: Junior 200 kr per år Senior 300 kr per år Familj 550 kr per år En uppmuntran till att introducera familjemedlemmar till den nyligen införda medlemsformen Stödmedlem för 100 kr per år skickades även ut till samtliga mötesdeltagare. 22 Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte 22.1 Ridning för funktionshindrade Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson berättar kort kring den verksamhet som varit och som föreningen vill ska kunna fortskrida. 6 mars är det tänkt att första tillfället för vårterminen ska vara. Till saken hör att det behövs ledare som kan vara med och hjälpa till i stallet på fredagar mellan Sara Grönlind som leder ridningen kan inte själv vara behjälplig när flertalet hästar ska göras i ordning. Tillträdande ordförande Bo Simensen meddelar att han kan med stor sannolikhet kan finnas tillgänglig vid flertalet tillfällen. Karin Arvidsson informerar att hon försökt få hjälp från AME men att de inte kunde bistå, hon kommer även att försöka kontakta någon pensionärsförening men släpper även frågan lös till årsmötet för att ta med sig och fundera om det är någon som vet om någon person som kan tänkas vara intresserad Tennhästen Ridskolan delade ut Tennhästen till 2014 års ponnyryttare Tovasine Öfverström: För aktivt tävlande och bra kämparanda under Tovasine har en bra inställning och ett trevligt uppträdande Hova Hästförsäkringsförening Eva Henrysson representerade Hova Hästförsäkringsförening som efter avveckling hade ett överskott av kapital som de beslutat att dela ut till föreningar i närområdet. Töreboda Hästklubb tilldelades en check om kr med en önskan att bidraget skulle användas till inköp av ett dressyrstaket Törebodafestivalen Anita Augustsson meddelar att på tisdag 24 februari är det festivalmöte och det vore väldigt roligt om föreningen kunde redovisa ännu fler uppsatta timmar än de vi redan har. I dagsläget är vi uppsatta för 140 timmar men ytterliggare 40 skulle vara önskvärt. Vid årets festival ska föreningens medlemmar främst arbeta som entrévärdar Tävlingslicens Fråga ställdes om föreningen kommer arrangera tävlingar under året så man får möjligheten att lösa tävlingslicens under föreningens namn. Svaret är ja, föreningen kommer arrangera tävlingar. 5

6 Protokoll Årsmöte 22.6 Avtackningar Avgående styrelseordförande Karin Arvidsson och avgående kassör Yvonne Brånfelt tackades för sina insatser för klubben med varsin blomma och presentkort hos Eko Lind. Avgående styrelseledamot Eva Jansson avtackades med en blomma. 23 Sammanträdets avslutande Mötets ordförande Lars-Åke Bergman tackar för förtroendet att leda årsmötet och önskar den nya styrelsen lycka till med sitt arbete innan han lämnar över klubban till tillträdande ordförande Bo Simensen. Bo Simensen tackar för årsmötets förtroende, tackar avgående ledamöter, välkomnar tillträdande och avslutar årsmötet. Lars-Åke Bergman Mötets ordförande Gustav Sandstedt Sekreterare Erik Henningsson Protokolljusterare Thomas Augustsson Protokolljusterare 6

7 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse, Föreningen Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014

8 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, 1. Fakta Förening: Medlemskap i riksorganisation: Svenska Ridsportförbundet Antal registrerade medlemmar vid årets slut: 173 st. Medlemsavgiften för året har varit: Senior 300 kr Junior 200 kr Familj 550 kr 1.1 Styrelse Vid årsmötet valdes styrelsen enligt följande: Ordförande: Karin Arvidsson Kassör: Yvonne Brånfelt Sekreterare: Ulrika Jakobsson Vice ordförande: Karl-Magnus Svensson Vice ordförande: Gunilla Simensen Ledamot: Eva Jansson Gustav Sandstedt Sara Gustavsson Jenny Jakobsson Suppleant: Anna Hansson Magnus Grönqvist Anna Agné Jenny Gustavsson Under årets gång har Magnus Grönqvist och Jenny Gustavsson lämnat sina poster till fördel för Christina Freij och Charlotte Koinberg. 1.2 Revisorer Ordinarie revisorer: Pernilla Johansson Hans Henrysson Suppleant: Johan Bengtsson 1.3 Valberedning Ordförande: Maria Nilsson Ledamöter: Karolina Hellqvist, Madelene Jansson 2. Året som gått Året fick en tragisk inledning i och med den olycka där klubbens stallskötare träffades så olyckligt av en spark så han avled. I och med detta besöktes vi även av arbetsmiljöverket som startade en utredning beträffande arbetsmiljön och säkerheten. Utredningen avskrev ärendet som en arbetsplatsolycka som inte kunde tillskrivas annan skuld än olyckliga omständigheter. Det har under året hållits Pay and Jumps och Pay and Ride på klubben. Dessa har förutom intäkter till kassan även fått fungera som reklam för ryttare att komma och se vår fina anläggning inför kommande tävlingar. Klubben har arrangerat två hopptävlingar under året. 24 maj arrangerades omgång 2 i Division 1 Ponny och 17 augusti arrangerades regional tävling för stor häst. I samarbete med Skaraborgs Fjordhästförening arrangerades Fjordhäst SM på klubbens anläggning 24 till 27 juli. Natten till 16 juni drabbades vi av inbrott och skadegörelse. Flera små bränder startades i stallet och allmän oreda rådde i ridhuset. Det befanns sig även hästar inne i stallet under natten. Det har därefter varit inbrott på anläggningen minst två gånger ytterligare. Det är mest 2

9 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, cafeterian som varit utsatt där man stulit godis/fika etc. Till styrelsens vetskap är ingen ännu gripen. En ny medlemsform har introducerats, Stödmedlem. Tanken är att personer som ej är aktiva inom sporten men som ändå vill stödja klubben ska kunna registrera sig, t.ex en ridskoleelevs farmor etc. Kostnaden per år är satt till 100 kr. 14 december arrangerades den traditionsenliga julshowen för att markera slutet på höstterminen. Ridhuset var fullt till sista plats så t.o.m. en del av ridhusmanegen fick användas till ståplatser. Styrelsen har under kalenderåret 2014 samlats för 13 styrelsemöten utöver konstituerande möte och sammankallat till ett medlemsmöte. 2.1 Ridskolan Mycket energi har lagts under året till att öka elevantalet och förfina hästmaterialet till ridskolan. Vid årets slut hade ridskolan ca 110 uppsittningar i veckan, målet var 100 så där har vi kommit i hamn med marginal. Det finns ridgrupper från ridlekis upp till avancerad nivå. Ridskolans lektioner har fortfarande drivits ideellt där Gunilla Simensen och Karl-Magnus Svensson har lektioner två kvällar var i veckan samt att ungdomssektionen har ansvarat för ridlekis på helgerna. Stor fokus har under året legat på att förfina och uppgradera hästbeståndet. Ridskolan äger nu 9 hästar, från b-ponny till stor häst. Ridskolan förfogar även ytterligare en c-ponny. 2.2 Ekonomi Klubben har under året fortsatt brottats med en mycket ansträngd ekonomi. Det är svårt att driva runt en ridskola endast med hjälp av intäkter från lektioner så vad klubben gjort under året för att öka intäkterna är bland annat följande: Flera företag i kommunen har sponsrat klubben i utbyte för reklamplats. Försäljning av kläder från Newbody, intäkterna för detta var särskild öronmärkta för inköp av en ponny. Försäljning av Idrottsrabatten. Klubben ansvarade för caféförsäljning under Fjord SM. Varmt och soligt väder bidrog till hög försäljning av vatten och glass och klubben gjorde en tämligen stor förtjänst. Pay n Jumps och Pay n Ride har arrangerats, dels för att få in startavgifter men även cafeterian har då varit öppen. Vi ställde upp med staketvakter på Förfesten. Pantamera klubben har tunnor uppsatta för insamling av pantflaskor och burkar. Detta är en pågående kampanj så alla är välkomna att komma förbi och lämna flaskor och burkar till oss. Långa förhandlingar har hållits med kommunen för att få fram ett skrivet avtal gällande ansvarsområden för skötsel av anläggningen mellan kommunen och klubben samt för ett årligt driftsbidrag från kommunen. Ett avtal är nu slutet och klubben erhåller kronor per år från kommunen för att täcka kostnader i enlighet med det avtal som slutits parterna emellan. Signerat s styrelse Karin Arvidsson Ordförande Yvonne Brånfeldt Kassör Gunilla Simensen Vice Ordförande Karl-Magnus Svensson Vice Ordförande 3

10 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014, Ulrika Jakobsson Sekreterare Gustav Sandstedt Ledamot Eva Jansson Ledamot Sara Gustavsson Ledamot Jenny Jacobsson Ledamot Anna Agné Suppleant Anna Hansson Suppleant Christina Freij Suppleant Charlott Koinberg Suppleant 4

11 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse året 2014 Ungdomssektionen har under året bestått av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Vi har under året haft 11 möten. Våren: under våren anordnade vi 2 blåbärshoppningar med väldigt lyckat resultat. Vi hade en påskhajk den april där vi lånade övervåningen på Töreshov som övernattningslokal. Som vanligt hade vi många anmälningar och givetvis hade vi en spökrunda på kvällen. Under Viken Runt anordnade vi ponnyridning på torget. Ponnyerna skötte sig exemplariskt. Den 15 juni hade vi en sommaravslutning på klubben för alla ridskoleelever. Ett tjugotal elever deltog och vi grillade korv, fikade och hade vattenkrig, då Kalle valde att fly fältet när barnen skulle gå till attack med vattenpistolerna. Vi anordnade även ponnyridning under den regniga förfesten i gästhamnen. Även då skötte sig ponnyerna exemplariskt trots stora hoppborgar runt omkring sig. Hösten: under hösten anordnade vi två blåbärshoppningar, som vi sedan valde att döpa om till mini pay and jump då även icke-medlemmar får vara med och rida. Dessa blev lyckade med många startande. Vi har även haft KM och RM i hoppning. Vi hade programridning och valde då att samtidigt ha KM och RM i dressyr. Lite färre starter än i hoppningen, men detta blev en lyckad dag ändå! Vi har haft yoga i klubbstugan med hjälp av Jennie Andersson. Naturligtvis hade vi en halloween-hajk, den 31/10-1/11. Även då lånade vi Töreshov som övernattningslokal, och kvällen bjöd på en riktigt kuslig spökrunda. Denna hajk blev mycket lyckad med rekordmånga anmälningar, och när hajken började lida mot sitt slut hade vi många glada och nöjda, men även trötta barn och ungdomar. Även under hösten var vi ute med våra fina ponnyer på ponnyridningar. 2 gånger i Hajstorp på skördefesten och 2 gånger på katthemmet. Vi deltog med 6 hästar och ponnyer från ridskolan i tomteparaden på torget i Töreboda den första advent. Den 14 december hade vi vår årliga julshow på klubben, som verkligen blev årets höjdpunkt. Fulla läktare resulterade i en snabb manöver till att spärra av en del av ridhuset för att all publik skulle få plats, vilket är mycket roligt! Showen började med ett stort och stämningsfullt luciatåg med lucian uppsutten på vår häst Borka. Sedan fortsatte det med en uppvisning

12 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse, Ungdomssektionen av Kalle och Gunilla och sedan en hejdundrande maskeradhoppning som avslutning. Vi har under hösten haft 2 styrelsemedlemmar som gått ridsportsförbundets ungdomsledarkurs och de blir klara med den i mars. När vi blickar tillbaks på året 2014 kan vi klappa oss på axlarna för allt arbete och för att våra aktiviteter verkligen har växt i klubben. Vi är mycket nöjda med året och blickar nu framåt mot ett minst lika bra 2015.

13 Bilaga 3 - Balans och Resultaträkningar RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsintäkter , ,00 Intäkter Ridlektioner , ,00 Intäkter stallhyra , Intäkter Ridhuset , Tävlingsintäkter , Sponsring , ,00 Erhållna bidrag , ,98 Övriga intäkter , ,00 SUMMA INTÄKTER ,00 kr ,98 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader Utbildningskostnader , ,00 Tävlingssektionens kostnader , ,00 Kostnader ridhuset 4 345, ,00 Kostnader stallet , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa verksamhetskostnader ,00 kr ,00 kr Övriga kostnader Lokalhyra 8 012, ,00 El o vatten , ,00 Underhåll lokaler , ,00 Kostnad klubbhuset 1 411, ,00 Annonsering 340, ,00 Försäkringar , ,00 Serviceavgifter , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa övriga kostnader ,00 kr ,00 kr Personalkostnader Löner , ,50 Sociala avgifter , ,00 Lönebidrag , ,00 Summa personalkostnader ,00 kr ,5 kr Avskrivningar Inventarier 1 000, ,00 Summa avskrivningar 1 000,00 kr 1 000,00 kr Räntekostnader 0,00 kr 3832 kr SUMMA KOSTNADER ,00 kr ,50 kr RESULTAT ,00 kr ,48 kr

14 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad stall , ,77 Pågående arbete ridbana , ,00 Inventarier 1 910, ,00 Hästar , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,77 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 0, ,00 Kassa och bank , ,11 Summa omsättningstillgångar , ,11 Summa Tillgångar ,42 kr ,88 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital , ,40 Årets resultat , ,48 Summa Eget kapital , ,88 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder , ,00 Summa långfristiga skulder , ,00 Skulder Kortfristiga skulder , ,00 Leverantörskulder , ,00 Övriga upplupna kostnader , ,00 Summa Skulder , ,00 Summa Skulder och Eget kapital , ,88 kr Datum: Töreboda Underskrift: Yvonne Brånfelt

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer