Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: km2 Motsvarar 1/8 av Sverige och är landets näst största län till ytan. Befolkning per : , (källa SCB) ökning med 895 jämfört med Av Sveriges befolkning bor 2,7 procent i Västerbotten. Viktiga näringsgrenar: tillverkningsindustri, gruvnäring, kreativa näringar, turism, forskning och utveckling, utbildning. Om Region Västerbotten Kommunalt samverkansorgan Politiskt styrd organisation Ansvarar för regional utveckling i Västerbottens län 16 medlemmar: Västerbottens 15 kommuner och Västerbottens läns landsting Nordmaling Årsredovisning 2013 Produktion och text: Region Västerbotten Lyout och grafisk form: Mariann Holmberg, Region Västerbotten Tryck: xxxx, Umeå Antal ex: xxxx Omslagsfoto: Anna-Karin Drugge åt VästerbottensTurism 2

3 Innehåll Ordförande har ordet 2 3 Förvaltningsberättelse Organisation och uppgifter Politisk organisation och uppgifter 4 5 Finansiering 5 Regiondirektören sammanfattar 6 7 Personal 8 11 Mål enligt Regionplan Region Västerbottens verksamhet Insatsområden 2013 Europeiska struktur- och investeringsfonder 14 Regional utvecklingsstrategi 16 Jämställdhet 16 Perspektivet unga 17 Regional tillväxt på alla nivåer Värdegrund och varumärke Näringsliv och samhällsbyggnad Internationellt arbete IT Västerbotten Miljö, energi och klimat Näringsliv och innovation Transport och infrastruktur Kollektivtrafikmyndigheten 34 Utbildning och kompetensförsörjning Vård och omsorg Finansiering och projektstöd Regional utvecklingsplanering Regional kulturverksamhet VästerbottensTurism MediaCenter Infomix 57 Organisation och uppgifter Region Västerbottens projekt 58 Region Västerbottens utbildningar 59 Ägarpolicy för Region Västerbotten 60 Region Västerbottens bolag Ekonomi Räkenskaper Resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper och Noter Revionsberättelse 81 Region Västerbotten på engelska 82 1

4 Ordföranden har ordet 2013 Västerbotten kraftsamlar Västerbotten och norra Sverige är en stark region och vi drabbas mindre hårt av världskriser, men samtidigt kan vi ta ännu mer plats som utvecklingsmotor för Sverige, Europa och övriga världen. Vi har fysiskt kapital i råvaror, men också ett stort humankapital i form av kunskap och erfarenhet som efterfrågas på en världsmarknad. EU går in i en ny budgetperiod med nya utvecklingsmedel som ger oss kraft att göra förstärkningar på viktiga och strategiska områden. På innovationsområdet är vi en av ledarna i ett internationellt perspektiv. Kan vi skapa ännu mer samverkan mellan akademi, näringsliv och den offentliga sektorn, då kan vi både förstå vad vi behöver utveckla och skapa smarta lösningar som hela världen behöver för att lösa små som stora samhällsutmaningar. Vi ser också en väldigt intressant utveckling där olika branscher samverkar och bildar kluster. Tillsammans hittar de helt nya lösningar, exempelvis mellan industri och kreativa näringar. Skärningspunkter mellan olika sektorer är extra intressant, för precis där kan de innovativa sprången dyka upp och ge lösningar som skapar stora förändringar för företagande och samhälle. Vi har också en del utmaningar, vi måste göra det enklare för innovatörer och företagare att hitta kapital, både för att starta nya företag och för tillväxt av redan existerande. En god infrastruktur är också helt avgörande för att nå ut med såväl varor och tjänster. Vi har en av världens bäst utbyggda bredband och det ska vi utnyttja i vårt utvecklingsarbete. Vi ska bygga etjänster och höja kunskapen om hur digitala verktyg kan vara hjälp i att nå nya marknader. Den fysiska infrastrukturen behöver stärkas både för gods och persontrafik. Järnvägen är det mest hållbara systemet i ett framtidsperspektiv och med nuvarande och framtida efterfrågan är det absolut nödvändigt att kapaciteten ökar. Bygget av Norrbotniabanan är avgörande. De östvästliga förbindelserna förstärks och med projektet Kvarken link är det realistiskt att tänka på en ny färja och smarta anslutningar i både Vasa och Holmsund. Vi behöver dessutom satsa på välfärd, utbildning och göra Västerbotten till en av världens mest attraktiva platser att bo och leva i. Här är investering i jämställdhet och mångfald en tillväxtfaktor. Tänk om näringslivet kan bli lika bra att tillsätta 2

5 Ordföranden har ordet 2013 kvinnor i toppen som den offentliga sektorn. Inflyttade svenskar borde vara en självklar del inom alla yrkesområden. Vi har en spännande tid framför oss och tillsammans kan vi bygga broar och göra verkliga underverk. Därför satsar Region Västerbotten på att bygga mötesplatser där vi kan utveckla förmågan till horisontell och vertikal samverkan mellan olika aktörer och intressen, exempelvis Västerbotten på Grand Hôtel, Västerbotten i Almedalen och Mötesplats Lycksele. Jag ser fram emot vad vi kan uträtta under kommande sju år. Vi har en gemensam regional utvecklingsstrategi som ger riktningen och vi har struktur- och investeringsfonder som verktyg att skapa verklig förändring. 3

6 Organisation och uppgifter 2013 Politisk organisation och uppgifter Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan med det samlade politiska ansvaret för den regionala utvecklingen i Västerbotten. Medlemmar är Västerbottens 15 kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele och Västerbottens läns landsting. Uppgifter Huvudsyftet med Region Västerbotten är att ta tillvara möjligheter, främja Västerbottens utveckling och tillväxt. Region Västerbotten är en demokratiskt styrd organisation som i dessa frågor har ett politiskt regionalt företrädarskap. Enligt lag (2002:34) om samverkansorgan i länen har ett regionförbund som Region Västerbotten ansvar för att: Utarbeta program för Västerbottens utveckling Regionalt utvecklingsprogram (RUP) och Regionala tillväxtprogrammet (RTP) och samordna utvecklingsinsatser för genomförande av programmen. Besluta om vissa statliga, regionala medel för regional utveckling. Planera och prioritera infrastruktur bland annat genom att upprätta länsplaner för regional infrastruktur. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i regionen. Enligt överenskommelse mellan medlemmarna har dessutom förbundet, bland annat dessa uppgifter: Vara samverkansorgan för Västerbottens kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse Vara regional huvudman för ALMI Företagspartner Nord Vara huvudman för regional turismverksamhet (VästerbottensTurism) Vara huvudman för regional kulturverksamhet Vara regional huvudman för regional teater-, musik- och museiverksamhet: NorrlandsOperan AB (60 procent), Västerbottensteatern AB (60 procent), Västerbottens museum AB (40 procent), Skellefteå Museum AB (40 procent), Skogsmuseet i Lycksele AB (49 procent) Företräda Västerbottens nationellt och internationellt, bland annat i förhållande till EU Vara huvudman för MediaCenter Med egna medel och med medel som ställs till förfogande genomföra och delta i regionala utvecklingsoch tillväxtprojekt Vara huvudman för Kollektivtrafiken och ägare av Länstrafiken i Västerbotten AB och därigenom även delägare av Norrtåg AB Förbundsfullmäktige 75 ledamöter varav 50 kommun, 25 landsting Valberedning 10 Revision 5 Läs mer om: Region Västerbottens politiska organisation, politiska ledamöter, revisorer, protokoll och kommande möten på: under menyn Politik. Förbundsstyrelse 25 Arbetsutskott 7 Kulturberedning 7 Primärkommunal delegation 7 Utbildningsdelegation 7 Kollektivtrafikutskott 7 4

7 Politisk organisation Förbundsfullmäktige är Region Västerbottens högsta beslutande organ med 75 ledamöter och lika många ersättare, utsedda av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar, med följande fördelning: Landstinget: 25 ledamöter Umeå: 14 ledamöter Skellefteå: 9 ledamöter Lycksele: 3 ledamöter Övriga 12 kommuner: 2 ledamöter vardera Förbundsfullmäktige utser en styrelse med 25 ledamöter och lika många ersättare. De partier som har ledamot i förbundsfullmäktige, men inte har ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, har insyn i styrelsens arbete då en ledamot eller ersättare ur fullmäktige har rätt att delta i styrelsens överläggningar. Det samma gäller för förbundsmedlem som inte har ordinarie ledamot i styrelsen. Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott med sju ledamöter och sju ersättare. Förbundsfullmäktige har utsett två delegationer, en beredning och ett utskott Primärkommunala delegationen Utbildningsdelegationen Kulturberedningen Kollektivtrafikutskottet Förbundsfullmäktige utser också de förtroendevalda revisorerna och en valberedning. Primärkommunala delegationen inom Region Västerbotten är ett samverkans- och intresseorgan för Västerbotens kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. I första hand gäller det frågor inom vård- och omsorg, miljö, energi och klimat. Delegationen har sju ledamöter och lika många ersättare. Utbildningsdelegationen är ett politiskt organ inom Region Västerbotten, utsett av förbundsfullmäktige. Den har i uppdrag att hjälpa kommunerna i arbetet att hålla en hög kvalitet i skolan från förskola till vuxenutbildning. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare. Kulturberedningen är ett politiskt organ inom Region Västerbotten, utsett av förbundsfullmäktige. Beredningen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Kulturberedningen har i uppdrag att vara beredningsorgan till förbundsstyrelsen i att bedriva regional kulturverksamhet. Den ska också verkställa uppdrag som den får av styrelsen inom verksamhetsområdet. Beredningen utövar den politiska styrningen av Länsbiblioteket i Västerbotten och Film i Västerbotten. Kollektivtrafikutskottet är ett politiskt organ, utsett av regionförbundets styrelse. Utskottet har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Kollektivtrafikutskottet bereder ärenden om den regionala kollektivtrafiken till förbundsstyrelsen. Garanterad insyn i beredningarnas arbete Politiskt parti som har ordinarie ledamot i förbundsstyrelse men inte någon ordinarie ledamot i delegationer och beredning, ska garanteras insyn i delegationernas och beredningens arbete genom att utse en representant för sitt parti, med rätt att delta i beredningens överläggningar. Finansiering Region Västerbottens basverksamhet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från förbundets 16 medlemmar, det vill säga från Västerbottens läns landsting och Västerbottens 15 kommuner. Avgiften styrs av antalet folkbokförda medborgare i respektive kommun och landstinget den 1 november, två år före verksamhetsåret. Förbundsfullmäktige fastställer årligen medlemsavgiften, i samband beslut om intäktsramar för kommande verksamhetsår. Medlemsavgifter från kommunerna till regionförbundets totala basverksamhet uppgick 2013 till totalt 20,0 miljoner kronor. Av detta gick 8,8 miljoner kronor till MediaCenter, varav 0,5 miljoner kronor till Infomix. Västerbottens läns landsting stod för medlemsavgifter motsvarande 143,5 miljoner kronor, varav 1,1 miljoner avser Infomix. Under 2014 kommer medlemsavgiften att räknas upp i enlighet med konsumentprisindex (KPI). Detta är en avvikelse från den uppräkningsmodell som använts tidigare år då medlemsavgiften uppräknats med löneindex (enligt regeringens prognos av detta index, per var detta index 2,9%). I medlen från landstinget ingår en grundavgift på 10 miljoner kronor som årligen räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI), detsamma gäller för de medel som tillkom från landstinget under 2011 i samband med överföring av uppgifter från landstinget. Uppräkningen sker därmed genomgående med konsumentprisindex 1,2 procent, enligt regeringens prognos av detta index per 15 april Projektverksamheten har främst finansierats med medel från Tillväxtverket, EU, kommunerna, Länsstyrelsen i Västerbotten respektive Norrbotten, Sveriges Kommuner och Landsting, Kulturrådet och av Region Västerbottens egna projektmedel. 5

8 Regiondirektören sammanfattar 2013 Utveckling genom samverkan Region Västerbotten verkar i såväl det lilla som det stora för regionens utveckling. Det handlar om att tillsammans med andra huvudmän skapa förutsättningar för utveckling av Västerbotten, Övre Norrland och Norra Sverige. Genom utvecklingsfonder kan Region Västerbotten även stödja projekt som direkt och indirekt bidrar till utveckling av Sverige och Europa. Att Region Västerbotten är engagerad i utvecklingsfrågor som berör hela Europa har varit extra påtagligt under 2013 då EU samlar sig för en ny budgetperiod och Region Västerbotten som utvecklingsorganisation har ansvarat för och varit delaktig i utformande av program för ett flertal strukturfonder. Region Västerbotten delar viljan till utveckling och tillväxt med näringsliv, akademi, myndigheter och det civila samhället och just därför är samverkan och samhandling ett av regionförbundets viktigaste verktyg. Genom att agera tillsammans uppnås påtaglig förändring, till gagn för regionens utveckling på såväl lokal och regional som nationell och internationell nivå. Mötesplatser, kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och analys är några av de verktyg som används i utvecklingsarbetet. Exempel på mötesplatser är de arrangemang som anordnas under Västerbotten på Grand Hôtel. Andra exempel är Västerbotten i Almedalen och Mötesplats Lycksele som med sina förevents bygger samverkansplattformar där regionen möts i medskapande medborgardriven innovationsutveckling och utvecklingsverkstäder. Regionförbundet är också en samordnande part vilket ger bättre förutsättningar att klara exempelvis den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. Under 2013 har exempelvis flera gemensamma upphandlingar genomförts som ger konstnadseffektiva lösningar för regionförbundets medlemmar. Reglab är en mötesplats för regioner, myndigheter och forskare inom området regional utveckling. Genom deltagande i Reglab får regionförbundet och medlemmar tillgång till kompetens och erfarenheter från andra regioner, universitet och myndigheter. Reglabs aktiviteter bidrar till ny kunskap, benchmarking och kompetensutveckling. Det ger även tillgång till kvalitativa analyser, metodutveckling, nätverk och omvärldsbevakning. Region Västerbottens medlemmar styr regionförbundets uppdrag genom en förbundsordning som årligen revideras. Som utvecklingsorganisation lyder regionförbundet även under ett antal statliga direktiv och uppdrag genom regeringen, statliga myndigheter och Sveriges kommuner och landsting. Region Västerbotten ska på uppdrag från Näringsdepartementet redovisa hur verksamheten bidrar till en hållbar regional tillväxt i förhållande till den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Uppdraget omfattar de områden som återfinns i det nationella Anna Pettersson, regiondirektör 6

9 programmet: Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning ökat arbetskraftsutbud, Tillgänglighet, Strategiskt gränsöverskridande arbete samt Glest befolkade områden och utveckling av lärande inom organisationen. Utvecklingsuppdraget till Näringsdepartementet genomförs bland annat genom den regionala innovationsstrategin, ett konkret tillväxtverktyg, som tagits fram i en bred process och fastställs Inom kompetensförsörjningsuppdraget skapar Region Västerbotten möjligheter för branscher att samverka med utbildningsanordnare för ett utbildningsunderlag som stämmer överens med arbetsmarknadens efterfrågan och behov. Region Västerbotten är aktiva inom Östersjöarbetet, dels inom energiområdet och dels i flernivåstyreprocesser. Kommuner och andra parter integreras i framtagandet av regionala planer som Regional utvecklingsstrategi, Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan. Den Regionala utvecklingsstrategin beslutades av förbundsfullmäktige i november 2013 och har gett en samsyn kring de viktigaste prioriteringarna för Västerbotten och knyter an till Europa 2020-strategin. Region Västerbotten har nära samverkan med Länsstyrelsen inom ett flertal frågor exempelvis om digital infrastruktur, avgörande händelser på arbetsmarknaden, som nedläggning av sågen i Vilhelmina, strukturförändring på Volvo Lastvagnar i Umeå och kring arbetet med att marknadsföra Västerbotten. Ett integrerat jämställdhets- och integrationsperspektiv genomsyrar arbetet med avvägningar av mål och insatser inom den Regionala utvecklingsstrategin och program för EU-finansiering. Under 2013 har ett omfattande arbete genomförts med anledning av EUs kommande budgetperiod. Region Västerbotten har samordnat programskrivningen för Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland och det territoriella samarbetsprogrammet Botnia Atlantica. Dessutom har organisationen varit representerad i programskrivningsprocesserna för Norra Periferi- och Arktisprogrammet, Nordprogrammet, Interreg Europe och Urbact. En regional IT-organisation i projektform, evästerbotten, har inrättats. Syftet är att stärka och utveckla samverkan kring IT- och e-frågor och åstadkomma riktade satsningar på etjänster. Under året har Västerbottens kommuner tagit över ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet och Region Västerbotten har i samverkan med Västerbottens läns landsting stöttat processen. Uppdraget från Statens kulturråd omfattar fördelning av statliga medel till regional kultur genom kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen används som styrdokument vid fördelning och för uppföljning och utvärdering. Inför kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 görs satsningar för att skapa ett regionalt mervärde. Regionplanen utgör förbundsfullmäktiges planeringsdokument och tar sin utgångspunkt i en processinriktad organisation med ett sektorsövergripande arbetssätt. Under 2014 revideras regionplanen med utgångspunkt i den nya Regionala utvecklingsstrategin. Ledningsgruppen utgörs av den samlade tjänstemannaledningen och har kontinuerliga arbetsmöten för att vidareutveckla ett sektorsövergripande arbetssätt och skapa förutsättningar för samsyn i väsentliga verksamhetsfrågor. Det samverkansavtal som tecknats mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna har under året omsatts i praktiken med goda erfarenheter när det gäller dialog, delaktighet och ansvar. Region Västerbottens beslutande tjänstemannaledning den 31 december 2013 Anna Pettersson regiondirektör Anna Lassinantti biträdande regiondirektör och chef Näringsliv och samhällsbyggnad Thomas Carlsson, länsturistchef Thomas Hartman, kommunikationschef Ola Kellgren, regionkulturchef Katarina Molin, chef, Finansiering och projektstöd och Regional utvecklingsplanering Rachel Nygren, kanslichef 7

10 Organisation och uppgifter 2013 Personal Uppgifter inom parantes anger jämförelsetal för 2012 års personalredovisning. Tjänstemannaorganisation Tjänstemannaorganisationen leds ytterst av regiondirektören som till sitt stöd har en ledningsgrupp bestående av enhetscheferna inom Region Västerbotten. Ledningsgruppen fungerar som ett överordnande styr- och beslutsorgan för tjänstemannaorganisationen och hanterar övergripande frågor av principiell och strategisk natur. Utöver möten med ledningsgruppen sker kontinuerliga gemensamma möten med ledningsgrupp och verksamhetschefer. Under 2013 har processen med att skapa en gemensam värdegrund och varumärke framskridit och ett fortsatt arbete har skett på enhets- och verksamhetsnivå. Personalarbetet bedrivs idag i de operativa enheterna och verksamheterna med stöd från personalfunktionen inom enheten Administration och ekonomi, som ska ge specialistkunskap, struktur och samordning. Personalsituation och personalfrågor är en stående punkt på ledningsgruppens möten. Tjänstemannaledning Antal chefstjänster med personalansvar har vid 2013 års utgång minskat till 9,6 (10,35 förevarande år). Andelen kvinnliga chefer har ökat jämfört med föregående år, vilket förklara av att en manlig chef avslutat sin anställning under året. Chefstjänsterna är fördelade på 11 personer, varav 62,5 procent kvinnor och 37,5 procent män. Varje chefstjänst har i genomsnitt ansvar för 13,2 medarbetare. Ledningsgruppen har minskat med en person under året och består av regiondirektören och sex enhetschefer varav 43 (50) procent män och 57 (50) procent kvinnor. Ledningsgruppen är jämställd i sin sammansättning. Personalbild Vid 2013 års bokslut hade Region Västerbotten totalt 127 (128) anställda, varav 103 (91) tillsvidareanställda och 24 (37) visstidsanställda. Medelåldern 48 (46) år har ökat något och männen har en något högre medelålder än kvinnor. Andelen tillsvidareanställda i procent har ökat till 81 (71), varav andelen tillsvidareanställda män är 78 (72) procent och andelen kvinnor vid samma tidpunkt är 83 (70,6). Anledningen till ökningen är att visstidsanställda främst i projektverksamheten, enligt LAS, lagen om anställningsskydd, tvåårsregel, har övergått till tillsvidareanställning. Antalet nyanställda under året var totalt 18 (33) medarbetare, varav 2 tillsvidareanställda. Personalomsättningen var i procent 14,3 (20,9) något mindre än föregående år. Fördelningen av medarbetarna i projektverksamheten har i procent ökat något till 39 (36) och minskat något för basverksamheten 61 (64). Ledningsgrupp Administration och ekonomi Kommunikation Regional utvecklingsplanering Regional kulturverksamhet Näringsliv och samhällsbyggnad - Internationellt arbete - Vård och omsorg - IT - Utbildning och - Miljö, energi och klimat kompetensförsörjning - Näringsliv och innovation - Kollektivtrafikmyndigheten - Transport och Infrastruktur Finansiering och projektstöd VästerbottensTurism Film i Västerbotten Socialpsykiatriskt Länsbiblioteket FoU Västerbotten MediaCenter kunskapscentrum 8

11 Organisation och uppgifter 2013 Anställda vid 2013 års utgång Åldersstruktur Tills- Medelvidare Visstid Totalt ålder Kvinnor Män Totalt Fördelning av antalet anställda medarbetare inom bas- och projektverksamhet under 2013 Figuren avser åldersstrukturen för medarbetare som var anställda per den sista december Projekt 39 % Bas 61 % Medelantal anställda januari december Medelantal anställda är totalt arbetade timmar i förhållande till avtalsenlig årsarbetstid. Av medelantalet 126 anställda var 49 projektfinansierade och 77 basfinansierade. Andel tillsvidare- och visstidsanställda kvinnor Tillsvidare 78 % Visstid 22 % Kvinnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen: Andel tillsvidare- och visstidsanställda män Tillsvidare 83 % Kvinnor 8 8 Män Visstid 17 % 9

12 Organisation och uppgifter 2013 Sjuktal i Region västerbotten Sjuk- och frisktal i Region Västerbotten Under året har sjuktalen i procent minskat till 3,2 (5,3) där både korttid- och långtidsfrånvaron har minskat. En analys och bedömning av sjukfrånvaron per enhet har gjorts i syfte för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och vid sjukdom förkorta sjukdomstiden så långt det är möjligt. Frisktalet i procent har minskat något 56 (62), begreppet frisktal är andelen anställda som helt saknade registrerad sjukfrånvaro under året. Friskvård Region Västerbotten har en friskvårdsersättning som utgår ifrån den anställdes behov. Från föregående år har användandet av friskvårdsersättning i procent ökat till 55 (40). 90 % (44) av insatserna inom företagshälsovården har under året varit av rehabiliterade natur och resterande 10 % (56) av förebyggande/främjande. En arbetsskada, så kallad fallskada på väg till arbetet, har anmälts. Figuren visar den totala sjukfrånvaron som anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinariearbetstid. Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Frisktal i Region västerbotten Utveckling under året Personaldag Processen med att skapa en gemensam värdegrund i organisationen har vidareutvecklats under året och det fortsatta arbetet har bedrivits på enhets- och verksamhetsnivå. En gemensam uppföljning av resultatet av detta arbete genomfördes vid en personaldag för alla medarbetare i slutet av året. Samverkansavtal Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har som en del i ambitionen att öka dialog och delaktighet tecknat ett samverkansavtal som trädde i kraft Syftet med samverkan är att utveckla verksamheten, öka delaktigheten och förbättra arbetsmiljön. Arbetet med implementeringen av samverkansavtalet har genomförts under året och Region Västerbottens rekryteringspolicy och löneriktlinjer har anpassats till avtalet. En utvärdering av samverkansprocessen har påbörjats i syfte att vidareutveckla samverkan. Figuren visar frisktal och avser andelen anställda som inte har någon registrerad sjukfrånvaro under åren och anges i procent av antal anställda. Arbetsmiljöarbete Under 2013 har en handlingsplan för och arbetsmiljöarbetet tagits fram. Den årliga skyddsronden har genomförts. En Krishanteringsplan är framtagen. Ett förarbete inför beslut om medarbetarenkät har gjorts under året och en webbtjänst för genomförandet av medarbetarenkät har införskaffats. Utbildningsinsatser avseende rehabiliteringsarbetet har genomförts för verksamhetschefer och enhetschefer. Uppföljning av sjukfrånvaro genomförs sedan 2013, två gånger per år. 10

13 Organisation och uppgifter 2013 Löneprocessen En utvärdering av förra årets lönerevision har resulterat i att löneriktlinjerna uppdaterats för att tydliggöra lönesamtalets olika delar. Jämställdhets- och mångfaldsarbete Processen kring arbetsvärdering har under året kommit till sin slutfas. Arbetet med värderingen har genomförts i en arbetsgrupp sammansatt med representanter från både fack och arbetsgivare. Arbetsvärderingen ligger till grund för en lönekartläggning och kommer att utmynna i en handlingsplan för jämställda löner och användas som en del i det lönepolitiska arbetet. En process att ta fram en likabehandlingsplan där jämställdhets- och mångfaldsfrågor ingår har påbörjats under året. Projektavslut Inför kommande projektavslut har en uppsägningsprocess genomförts under hösten Kompetensinventering, omplaceringsutredningar och fackliga förhandlingar har genomförts. Ett antal uppsägningar med anledning av arbetsbrist har gjorts, vilka kommer att verkställas under nästkommande år. Med anledning av detta har rutiner upprättats för att säkerställa arbetsrättsliga krav på företrädesrätt och återanställning vid nya rekryteringsbehov i organisationen. En informationsdag med Omställningsfonden har genomförts med chefer, berörda medarbetare och fackliga representanter. 11

14 Regionplan Mål enligt Regionplan Internationellt/ EU Europeisk integration Mål: Att revidera den internationella handlingsplanen Mål: Region Västerbottens alla anställda ska, utifrån sina arbetsuppgifter, integrera ett internationellt perspektiv i sitt arbete och ansvara för att sprida kunskap som stimulerar samarbete inom och mellan enheterna respektive verksamheterna. Mål: Region Västerbotten är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för sina medlemmar i EU-finansiering och projektstöd. Mål: Enligt principen om flernivåstyre och subsidiaritet sprids resultaten av Region Västerbottens internationella engagemang i regionen som ett underlag för att agera strategiskt både lokalt och regionalt. Mål: Region Västerbotten sprider kunskap om regionens förutsättningar, möjligheter och styrkor för att göra regionen intressant för utländska företag, investerare, forskare, studenter, arbetskraft och besökare samt till nationell och EU nivå. IT-infrastruktur och e-tjänster Fortsatt utveckling av IT-infrastrukturen Mål: Att delta i aktiviteter och forum på nationell, regional och lokal nivå som bidrar till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling. Införande av en regional mjuk IT-infrastruktur Mål: följa och bevaka såväl europeiska och nationella initiativ inom området och om behov uppstår koordinera regionala insatser som dessa ger upphov till. Mål: Att skapa förutsättningar för och initiera ett eller flera projekt som bidrar till att en regional mjuk infrastruktur kan etableras. ehälsa och elärande Mål: Att fortsätta det påbörjade arbetet med att etablera ett gemensamt regionalt verksamhetsstöd för socialtjänsterna i länets alla kommuner. Mål: Att utveckla och stärka samverkan och samarbete inom ehälsoarbetet i länet. Mål: Att initiera en regional satsning mot elärande med utgångspunkt i länets grund- och gymnasieskolor. Ny regional IT-organisation Mål: Att genomföra en analys för att beskriva nyttor och konsekvenser med ett införande av en regional IT-organisation. Mål: Att ta fram en finansieringsmodell som möjliggör ett införande av en regional IT-organisation. Mål: Att etablera en regional IT-organisation där länets kommuner och landsting innefattas. Miljö, energi och klimat Hållbar och trygg energiförsörjning Mål: Att integrera Region Västerbottens syn på klimat- och energiarbetet i Västerbottens klimat- och energistrategi och handlingsplan. Mål: Att Västerbottens kommuner och näringsliv har stöd för frågor som rör energi och klimat. Mål: Att stärka Västerbottens klimat- och energiarbete genom regional och internationellt samarbete Varaktiga samverkansstrukturer inom samhällsbyggnadssektorn Mål: Ett effektivare resursanvändande, öka kompetensen och bedriva gemensam intressebevakning Åtgärder för att nå miljömålen Mål: Att genom samverkan bidra till att nå miljömålen. Näringsliv och innovation Entreprenörskap Mål: Andelen nystartade företag i Västerbottens län år 2013 är lika som för riket i övrigt. Av dess ska 40 procent vara startade av kvinnor. Årlig minskning av antalet konkurser i Västerbottens län fram till Deltagandet i Ung Företagsamhets utbud i skolorna ligger på riksnivån och en långsiktig finansieringslösning har etablerats. Innovationsutveckling Mål: Att Region Västerbotten tar en aktiv roll i att samordna det regionala innovationsstödssystemet, genom exempelvis arrangemang av gemensamma mötesplatser och aktiviteter. Att efterfrågan från små och medelstora företag att medverka på internationella arenor har ökat, samt att arbetet med innovationsstrategin är väl förankrat i regionen och att strategin rönt acceptans i innovationsstödsystemet. Jämlik arbetsmarknad Mål: en arbetsmarknad i Västerbotten som inte begränsas av föreställningar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Kapitalförsörjning i Norra Sverige Mål: Att stärka tillgången till riskkapital i Västerbottens län. Bra kommunikation och tydlighet i roller och ansvar ska gälla för starkare genomslag av olika initiativ och beslut. Främjande av investeringar och inflyttning Mål: Att bidra till flera investeringar i regionen. Branschutveckling Mål: Att öka marknadsandelar såväl genom insatser för affärs- och innovationsutveckling, finansiering och internationell 12

15 Regionplan handel. Att det inom kultur och kreativa näringar finns en stark infrastruktur och en regional kraftsamling som attraherar företag inom de kulturella och kreativa näringarna, såväl nationellt som internationellt. Transportinfrastruktur och kommunikationer Förändring av statliga prioriteringar Mål: Att statens anslag till infrastrukturell utveckling i Västerbottens län och norra Sverige märkbart höjs. Förverkliga genomförandet av länstransportplan Mål: Att fastställd plan genomförs enligt fastställd prioritering. Förverkliga större transportinfrastruktursatsningar Mål: Bottniska korridoren som TEN T-projekt, utveckling av det öst-västliga transportstråket, tågtrafik på Tvärbanan, färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, utvecklad standard på europavägar och upprustning av finmaskigt vägnät. Logistikutveckling Mål: Förverkligande av logistiklösningar Jämställt transportsystem Mål: Ett jämställt transportsystem som likvärdig svarar mot kvinnors och mäns transportbehov. Strategi för kollektivtrafiken Mål: Att skapa en plattform för utvecklad kollektivtrafik och med ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt möjliggöra ett ökat, hållbart resande i Västerbotten. Utbildning och kompetensförsörjning Etablera en regional kompetensplattform Mål: Ökad kunskap om kompetensbehov i länet och utbildningsplanering på gymnasial och eftergymnasial nivå. Rekrytering och arbetskraftsinvandring Mål: Att tillräckligt många människor försörjer arbetslivet med arbetskraft och kompetens, att upprätthålla service och välfärd i hela länet. Höja utbildningsnivån i länet och utveckling av den kommunala infrasturkturen för lärande Mål: Att höja utbildningsnivån i länet, att öka antalet ansökningar om att starta yrkeshögskoleutbildningar från länet och att bryta traditionella och könsbundna utbildningsval. Mål: Infrastruktur för lärande i hela länet Vård och omsorg Kommunalisering av hemsjukvård Mål: Att kommunerna ska ha tagit över hemsjukvården den 1 januari Genomförandeplan äldreplan Mål: Att en regional äldreplan har tagits fram Ny regional FoU-struktur i länet Mål: Att bygga upp och konsolidera verksamheten och utveckla samverkan under 2011 och 2012 samt att under 2013 intensifiera kontakterna med motsvarande verksamheter i angränsande län. Kultur Västerbottens län God livsmiljö och utvecklat kulturliv Mål: Ökad tillgänglighet och delaktighet i syfte att möjliggöra allas rätt till kulturupplevelser Mål: Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga Mål: Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Mål: Ökad samverkan inom kultursektorn och mellan kultur och andra samhällsområden Mål: Främja kultur som drivkraft för tillväxt och som resurs för besöksnäringen Mål: Stärka kunskapsutveckling, forskning och bildning Regional kulturplan Mål: Revidering av kulturplan Regionalt mervärde av kulturhuvudstadsåret Mål: En förstärkning av kultur som drivkraft för länets utveckling samt främjande av invånarnas möjligheter till medskapande och delaktighet i kulturhuvudstadsårets program. Besöksnäringen / VästerbottensTurism Utveckling av exportmogna destinationer Mål: Att länet ska erbjuda marknaden tre exportmogna destinationer Det goda värdskapet Mål: Att länets gäster ska uppleva att turistföretag och andra turistaktörer i Västerbottens län erbjuder ett bättre värdskap än vad Västerbottens konkurrenter gör. Utveckling av länets turistprodukter Mål: Att 20 turistföretag finns med i internationella researrangörers utbud inför Ungdomsfrågor Mål: Att föra in ett barn- och ungdomsperspektiv i Region Västerbottens verksamhet. 13

16 Insatsområde 2013 Europeiska struktur- och investeringsfonder Regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland Region Västerbotten är ansvarig för samordning och framtagande av Regionalt Strukturfondsprogram för Övre Norrland, Västerbotten och Norrbotten. Ett programförslag är lämnat för vidare utvärdering av Näringsdepartementet och EU-kommissionen. Programmeringsarbetet har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, i samråd med Tillväxtverket och med stöd från Näringsdepartementet. Programmet ska vara vägledande för fördelning av projektmedel Programmets inriktning utgår från direktiv från den svenska regeringen och bygger på en analys grundad i Västerbottens och Norrbottens regionala utvecklingsstrategier och övriga strategidokument såsom länstransportplan och innovationsplan. Analysen har även vägt in regional data framtagen på nationell nivå. Direktiven angav att 70 procent av projektmedlen skulle fördelas till de tematiska områdena: Forskning, teknisk utveckling och innovation Ökad användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik Öka små och medelstora företags konkurrenskraft 13 procent skulle avsättas till det tematiska området: Övergången till en koldioxidsnål ekonomi Resterande 17 procent av budgeten fick avsättas till maximalt tre av återstående valbara teman. Utifrån motivet att infrastruktur är en avgörande faktor för övriga utvecklingsområden valde Övre Norrland särskilt rikta medel till: Transport och infrastruktur Programmet för regionalfonden har samordnats med andra processer som partnerskapsöverenskommelsen, Östersjöstrategin, socialfonden, landsbygdsfonden, havs- och fiskefonden. I förankringsarbetet har dialog genomförts med olika grupperingar, exempelvis: Västerbottens arbetsutskott, utvecklingsråd, regionala partnerskapet i Norrbotten, Strukturfondspartnerskapet, kommunchefer, intresseorganisationer som Samernas riksförbund och Sametinget. Region Västerbotten hade i augusti en öppen dialog i näringsliv, myndigheter, kommuner, universitet, social ekonomi, näringsdepartementet, EU parlamentet. Därefter har synpunkter inkommit genom ett digitalt formulär som integrerats programmeringsarbetet. Utformandet av mål och insatser har präglats av ett genusoch integrationsperspektiv för att nå mesta möjliga utveckling och tillväxt av EU-finansiering under Bland de nya Region Västerbottens uppdrag Region Västerbotten är ansvarig för samordning och framtagande av två EU-program för kommande period: Regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland och det territoriella samarbetsprogrammet Botnia Atlantica, men också att bidra med en regional analys som underlag till det nationella Europeiska socialfondsprogrammet och vara delaktig i utformandet av en regional handlingsplan för Övre Norrland inom målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning Region Västerbotten är representerade i ytterligare programskrivningsprocesser: Norra Periferi- och Arktis programmet, Nord programmet, Interreg Europe och Urbact. Region Västerbotten har även deltagit i det nationella arbetet med Partnerskapsöverenskommelsen som är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om programskrivningsarbetet. infallsvinklarna kan nämnas, att innovationer kan vara mer än produkter och även kan omfatta processer och tjänster, nya sätt att organisera arbetet eller exempelvis nya marknader. Innovationer i skärningspunkter mellan branscher och kompetensområdet är också intressant exempelvis mellan tekniksektorn som kan efterfråga tjänster inom den kreativa sektorn. Programmet tar också in utveckling av etjänster för att stimulera till fler innovationer och företagens internationalisering. Programmet för Botnia-Atlantica Region Västerbotten erbjöds uppdraget från regeringen att samordna programframtagandet för Botnia-Atlantica för perioden Programmet omfattar regionerna Sverige: Västerbottens och Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. Finland: Landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Norge: Nordland fylke. Ett förslag är lämnat för vidare utvärdering av Svenska respektive finska och norska regeringarna och av EU-kommissionen. Arbetet har skett i nära samarbete med regeringskansliet och motsvarande i Finland och Norge och med programmets partnerskap bestående av företrädare för deltagande regioner i Sverige, Finland och Norge och företrädare för näringslivets, universitet, myndigheter och det civila samhället i respektive länder. Under sommaren 2013 genomfördes en öppen webbkon- 14

17 EU-parlamentariker Jens Nilsson (S), ställdes inför ett antal kniviga frågor vid Hearing om strukturfondsprogrammet för som genomfördes i Skellefteå i augusti. Foto: Mariann Holmberg sultation och ett 60-tal organisationer lämnade synpunkter på programutkast i konsultationen och i samband med Botnia-Atlanticas årskonferens i september i Vasa diskuterades prioriteringarna ytterligare. Länsstyrelsen Västerbotten föreslås att fortsätta inneha ansvaret som förvaltande myndighet under kommande programperiod Programmet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmet har fyra tematiska mål, valda utifrån analys och konsultation i partnerskapet. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Inom programmet föreslås bland annat insatser för att förbättra beredskapen att hantera miljöutmaningar, tillskapandet av kompetenscentra där universitet/forskningsinstitut, näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället kan mötas i virtuella och fysiska noder, innovativt nyttjande och utveckling av natur och kulturarv, att stärka det gränsöverskridande affärssamarbetet och insatser för att förbättra de öst-västliga kommunikationerna. Framtagandet av Botnia-Atlanticaprogrammet samordnas med övriga processer som: partneröverenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen, arbetet med nya program till den regionala utvecklingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden, havs- och fiskefonden, regional utvecklingsstrategi för Västerbotten. Europeiska Socialfondsprogrammet för Sverige Region Västerbotten har bidragit med en regional analys för Övre Norrland som underlag till det nationella Socialfondsprogrammet. Analysen har tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten och med berörda myndigheter och organisationer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, bildningsförbund och fackförbund. Dessutom ska en regional handlingsplan till det Europeiska Socialfondsprogrammet för Sverige tas fram. En arbetsgrupp har bildats tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och en referensgrupp har bildats med företrädare för myndigheter arbetsmarknadsorganisationer, den sociala ekonomin och lokala och regionala aktörer. Arbetet med det regionala handlingsplanen fortskrider under 2014 och startar med en workshop den 10 februari

18 Insatsområde 2013 Jämställdhet Omställningen mot ett jämställt samhälle går inte tillräckligt fort, skriver Erik Bergkvist (S), regionråd i förordet till Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Handlingsplanen för en jämställd regional tillväxt är framtagen enligt regleringsbrev från regeringen enligt beskrivningen: Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande. Detta är definitionen som används inom EU och FN och inom svensk jämställdhetspolitik. Handlingsplanen utgår från behov av ökad jämställdhetsintegrering i fyra olika områden inom det regionala tillväxtarbetet: 1. Jämställdhetsintegrerade strategier 2. Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete 3. Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt 4. Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag. Handlingsplanen innehåller fyra delar: 1. En nulägesanalys med beskrivning av Västerbottens utmaningar och en genomgång av hur män och kvinnor får ta del av insatser inom det företagsfrämjan de systemet 2. Delmål och aktiviteter för de fyra behovsområdena 3. Delmål och aktiviteter som föreslagits i detpågående arbetet med att ta fram en ny regionalutvecklingsstrategi med fokus på jämställdhet 4. Plan för uppföljning och återrapportering. Hanlingsplan för en jämställd regional tillväxt antogs av förbundsfullmäktige den 28 februari Handlingsplanen har integrerats i arbetet strategidokument inför perioden , exempelvis Regional Utvecklingsstrategi , RUS, programtexter till Europeiska struktur- och investeringsfonder för och Regional Innovationsstrategi , RIS. Regional utvecklingsstrategi Utgångsläget för Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS är att Västerbottens ska bli en bättre plats att bo och verka i. Under perioden genomförde Region Västerbotten framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten för perioden Åtta tematiska arbetsgrupper med kvinnor och män, i olika åldrar och från olika delar av samhället, som näringsliv, akademi, kommuner, myndigheter och den sociala ekonomin, har gemensamt analyserat och prioriterat de viktigaste insatserna för hållbar tillväxt i Västerbotten. Utvecklingsstrategin innehåller sex delstrategier: samhällen som inkluderar och utvecklar människor, strukturer för innovation, miljödriven utveckling, investeringar i utbildning och kompetens, platsbaserad näringslivsutveckling och en tillgänglig och utåtriktad region. Synpunkterna på ett första utkast användes i ett remissförslag som presenterades för förbundsfullmäktige den 12 juni. Därefter skickades förslaget ut på remiss till den 13 september. Regional Utvecklingsstrategi för Västerbottens län antogs av Region Västerbottens fullmäktige den 28 november Den regionala utvecklingsstrategin är Västerbottens samlade strategi för en hållbar attraktiv region och visar på de insatser och prioriteringar som regionen gemensamt anser ska prioriteras för att utveckla Västerbotten. Strategin är övergripande, vilket innebär att den omfattar många olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur och utveckling av kulturlivet. Den riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling, så som kommuner, näringslivsorganisationer och akademi. Exempel på prioriteringar: nya lösningar för service och tjänster mångfald och jämställdhet levande kulturliv mötesplats för innovation ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor tillgång till riskkapital energieffektiv teknik hållbar konsumtion företagande baserad på miljöteknik digitala verktyg för lärande förbättra matchning på arbetsmarknaden öka andelen elever med godkända betyg från gymnasiet internationalisering av företag digitala tjänster och affärsmodeller vidareförädling av naturresurser livskraftig rennäring förbättrad kapacitet i infrastrukturen. 16

19 Insatsområde 2013 Perspektivet unga Region Västerbotten arbetar målmedvetet med att föra in ett barn- och ungdomsperspektiv i alla strategiska områden och verksamheter. För att stärka barns och ungas rättigheter till välfärd och inflytande har Region Västerbotten tillsammans med olika aktörer bjudit in till och anordnat flera mötesplatser där målgruppen har varit politiker, tjänstepersoner och unga. Vi ska bli bäst För att ge konkreta verktyg kring strategiskt och systematiskt barnrättsligt arbetssätt, bjöd Region Västerbotten tillsammans med Västerbottens läns landsting och Länsstyrelsen Västerbotten in politiker och tjänstepersoner till en seminariedag. Vi ska bli bäst, från ord till handling, ett seminarium om barnets villkor och rättigheter, vilket var en uppföljning av konferensen från 2012, Vi trodde vi var bäst. De båda dagarna har bidragit till att höja kunskapen hos deltagarna om det barnrättsliga arbetet genom bland annat föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Ungdomsperspektiv i strategiska styrdokument För att tydligare integrera ett ungdomsperspektiv i utvecklingsfrågor anordnades i samband med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin en workshop med målgruppen unga. Ett resultat av arbetet har blivit att målgruppen unga tydligare lyfts fram i den Regionala Utvecklingsstrategin. Deltagarna har betonat att det både känts ärofyllt och engagerande att få delta i processen och möjlighet att påverka i utvecklingsarbetet för Västerbotten. För att möta ett efterfrågat behov av mötesplatser mellan unga och beslutsfattare anordnades konferensen Ung i Västerbotten, Lycksele i samarbete med Länsbygderådets projekt Ungdomsforum i Norr och UV-net, Nätverket för ungdomsverksamhet i Västerbottens län. Mötesplatsen gav deltagarna inspiration och upplevdes framtidsinriktad. Region Västerbotten har ansökt om medel från Ungdomsstyrelsen för att utveckla mötesplatser och skapa dialog med unga och ytterligare integrera perspektivet unga i Region Västerbottens arbete med utvecklingsfrågor. Genom Region Västerbottens medverkan i Assembly of European Regions, AER, deltog tre unga från Västerbotten vid den årliga sommarskolan där de träffade unga, politiker och tjänstepersoner från olika regioner i Europa. Södermanland var värd sommaren 2013 och temat var Green growth regions towards a resource-efficient Europe. Utvärdering inför Barnhälsorapport 2015 En utvärdering av Barnhälsorapport 2012 har genomförts med Västerbottens folkhälsoråd och nämnderna för primärvård och folkhälsa. Resultaten tas med i arbetet med nästföljande Barnhälsorapport 2015 och kommer bland annat innehålla en metoddel för att ytterligare stärka kunskapsspridning om barns- och ungas livsvillkor i kommuner och landsting. Genom spridningsseminariet om Barns och ungas hälsa fick deltagarna en ökad förståelse för hur man kan förbättra barns och ungas hälsa genom att fokusera på friskfaktorer. Verksamhetsstöd För att stötta ungdomsorganisationers arbete, stärka unga arrangörer och främja mötet mellan unga och professionella kulturskapare fördelas årligen verksamhetsstöd och bidrag till unga eller organisationer med unga som målgrupp. Samlad information på webbplats En UNGA-portal har byggts upp på hemsidan som tydliggör hur Region Västerbotten integrerar ett ungdomsperspektiv i verksamheten. UNGA-portalen har samlad information som rör målgruppen barn och unga, såsom bidrag till kulturarrangemang, internationellt arbete, sociala välfärdsfrågor, hälsa, företagsamhet, utbildning och arbete, läsprojekt och skapande inom media och film. Läs mer: och på Instagram #ungvbtn 17

20 Plats ProcessLedarskap Tillväxt Dialog Sektorer Framtid Integrering Flernivåstyre Territorium EU Process Partnerskap Koordinering Investeringar Samhandling RegionalUtveckling 18

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2010-06-16, 29 Antagen av Regionfullmäktige DNR: 10RV0169 1 Förbundets namn Förbundets namn är Regionförbundet Västerbottens län. 2 Förbundets säte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Innehåll. Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Förvaltningsberättelse. Region Västerbottens verksamhet 2012. Organisation och uppgifter

Innehåll. Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Förvaltningsberättelse. Region Västerbottens verksamhet 2012. Organisation och uppgifter Årsredovisning 2012 Innehåll Ordförande har ordet 2 3 Förvaltningsberättelse Sorsele Organisation och uppgifter Storuman Malå Norsjö Skellefteå Politisk organisation och uppgifter 4 5 Regiondirektören

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Berättelsen om hållbarhetsresan

Berättelsen om hållbarhetsresan Berättelsen om hållbarhetsresan REGLAB 2015-03-26 Lena Aune & Agneta Morelli Innehåll 1. Resan och några hållplatser på vägen 2. Hållbarhetsintegrering 3. Projektmedelsbedömning och projektkartläggning

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten www.regionvasterbotten.se Digitala Västerbotten Politikerforum - Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Stockholm, 4 dec 2015 Magnus Rudehäll Digital strateg magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer