Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län"

Transkript

1 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069

2 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets namn är Regionförbundet Västerbottens län. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt säte i Umeå. 3 Förbundets medlemmar Medlemmar i förbundet är: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele kommuner samt Västerbottens läns landsting. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att i en demokratiskt styrd organisation tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt samt att i dessa frågor utöva ett tydligt politiskt regionalt företrädarskap. 5 Förbundets organisation och bildande Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Förbundet bildades 1 januari 2008 och utgör fr o m denna tidpunkt samverkansorgan för Västerbottens län enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34). 6 Förbundsfullmäktige Antalet ledamöter i fullmäktige ska vara 75 med lika många ersättare. Medlems val av ledamöter och ersättare ska ske i medlems fullmäktigeförsamling, som även ska besluta om i vilken ordning ersättare ska inkallas. Härvid ska vid förfall för en ledamot i förbundsfullmäktige denne alltid ersättas med en förtroendevald från den medlem som valt ledamoten. Ledamöter och ersättare väljs för fyraåriga mandatperioder räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i riket. 7 Medlemmarnas representation i förbundsfullmäktige Kommunerna väljer 50 ledamöter och 50 ersättare. Landstinget väljer 25 ledamöter och 25 ersättare. Av de 50 ledamöter och ersättare som kommunerna ska välja ska varje kommun ha grundmandat i form av 2 ledamöter och 2 ersättare. Återstående 20 kommunmandat fördelas efter antalet röstberättigade i respektive kommun vid kommunala val det år allmänna val till kommunfullmäktige äger rum i landet. För mandatperioden t o m 2010 utgör antalet röstberättigade vid 2006 års val grund för fördelningen. $

3 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 8 Fullmäktiges ordförande och vice ordförande Förbundsfullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden. 9 Valberedning Förbundsfullmäktige ska utse en valberedning bestående av högst 11 ledamöter och lika många ersättare. Parti som är företrätt i förbundsfullmäktige ska vara representerat i valberedningen. 10 Delegering Förbundsfullmäktige får uppdra till förbundsstyrelsen att i fullmäktiges ställe fatta beslut i visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i de ärenden som anges i 3 kap 9 första stycket kommunallagen eller i ärenden som i övrigt enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige. 11 Förbundsstyrelse Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt 6 ovan, en styrelse med 25 ledamöter och 25 ersättare. Ersättare har närvarorätt vid förbundsstyrelsens sammanträden endast vid tjänstgöring för frånvarande ordinarie ledamot. Förbundsfullmäktige utser en ledamot i styrelsen att vara ordförande och en ledamot att vara vice ordförande. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott med sju ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet är tillika budgetberedning. Styrelsen ska svara för beredning av fullmäktiges ärenden och verkställighet av dess beslut. 12 Delegationer och beredningar Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt 6 ovan, en Delegation för primärkommunala frågor med sju ledamöter och lika många ersättare. Reglemente för delegationen ska fastställas av förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt 6 ovan, en Utbildningsdelegation med sju ledamöter och lika många ersättare. Delegationen ska även utgöra politiskt ledningsorgan för MediaCenter i Västerbottens län. Reglemente för delegationen ska fastställas av förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktige utser en Kulturberedning med sju ledamöter och lika många ersättare. Reglemente för beredningen ska fastställas av förbundsfullmäktige. Parti som är företrätt med ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen men inte med ordinarie ledamot i delegation/beredning, ska garanteras insyn i delegationens/beredningens arbete genom att för mandatperioden utse en representant för sitt parti med rätt att delta i "

4 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län delegationens/beredningens överläggningar, men ej i besluten, och få sin mening antecknad till protokollet. 13 Förbundets uppgifter Förbundets uppgifter är att enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 1. utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter, 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, 4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 5. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och mål 2, 1 6. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet ska vidare: 8. utgöra ett samverkansorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse, 9. ansvara för regional utvecklingspolitik, regionala planerings- och infrastrukturfrågor samt regional näringspolitik och samordna dessa insatser med de uppgifter som övertas från länsstyrelsen, 10. vara regional huvudman för ALMI Företagspartner, 11. vara huvudman för regional turismverksamhet (VästerbottensTurism), 12. vara huvudman för regional kulturverksamhet, 13. vara huvudman för regionala resurscentrum för biblioteksutveckling samt film och rörlig bild (Länsbiblioteket och Film i Västerbotten) 14. a. vara regional huvudman för regional teater-, musik- och museiverksamhet: Norrlandsoperan AB (60%), Västerbottensteatern AB (60%), Västerbottens Museum AB (40%), Skellefteå Museum AB (40%), Skogsmuseet i Lycksele AB (49%), Förändring av ägarförhållanden, konsortialavtal eller förslag till förändring av ägartillskott ska föregås av samråd mellan Västerbottens läns landsting och berörd kommun. 1 Under strukturfondsperioden har Tillväxtverket denna uppgift enligt regeringens beslut. >

5 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län b. Vara huvudman för Länstrafiken i Västerbotten AB (100%) c. Vara regional huvudman för AB Transito (5.3%) 15. företräda länet nationellt och internationellt, bl a i förhållande till EU, 16. utse representanter i regionala, nationella och internationella organisationer, inom förbundets uppgiftsområde, 17. vara ett forum för övergripande samarbete mellan organisationer, myndigheter och andra som arbetar med regional utveckling 18. ansvara för regionala miljö-, energi- och klimatfrågor samt aktivt delta i utvecklingen av regionens kommunikationer, 19. inom sitt ansvarsområde vara en aktiv part i frågor om regional demokrati och organisation, 20. ansvara för att bearbeta informationsmaterial från Västerbottens läns landsting samt kommunerna i Västerbottens län så att det blir anpassat för personer med olika kommunikations- och läshandikapp, 21. med egna medel och med medel som ställs till förfogande genomföra och delta i regionala utvecklings- och tillväxtprojekt, 22. i övrigt ta erforderliga initiativ i regionala utvecklingsfrågor, 23. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller för uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet, 24. vara regional kollektivtrafikmyndighet för Västerbottens län i enlighet med lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065), 25. ansvara för persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till förbundet i enlighet med 2 kap. 1 i kollektivtrafiklagen, 26. efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet, upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster i enlighet med 2 kap. 11 i kollektivtrafiklagen. 14 Revision Förbundsfullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse fem revisorer. Revisorerna anlitar själva sakkunniga att biträda dem i sin granskning i den omfattning som behövs inom den ekonomiska ram som beslutas av förbundsfullmäktige.?

6 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 15 Kungörelser och tillkännagivanden Kungörelser samt uppgift om justerade protokoll och andra meddelanden ska tillkännages på regionförbundets anslagstavla, som finns placerad i regionförbundets lokaler. 16 Rätt att väcka ärenden Fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige. I övrigt gäller reglerna i kommunallagen för rätten att väcka ärenden, interpellationer och frågor i förbundsfullmäktige. 17 Närvaro och yttranderätt i förbundsstyrelsen a) Parti som är företrätt i förbundsfullmäktige och inte får representation i förbundsstyrelsen med ordinarie ledamot, ska garanteras insyn i styrelsens arbete genom att för mandatperioden utse en representant för sitt parti med rätt att delta i styrelsens överläggningar, men ej i besluten och få sin mening antecknad till protokollet. b) Förbundsmedlem som ej får representation i regionstyrelsen med ordinarie ledamot ska ha rätt att för mandatperioden utse en förtroendevald från medlemmen med rätt att delta i styrelsens överläggningar, men ej i besluten och få sin mening antecknad till protokollet. c) I övrigt avgör förbundsstyrelsen själv i enlighet med Kommunallagens bestämmelser i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen ska ha rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. 18 Ersättningar till förtroendevalda Medlem i regionförbundet svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för sina representanter i förbundsfullmäktige. Regionförbundet svarar för tillkommande kostnader för presidieposterna i fullmäktige samt för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för ledamöter och ersättare i styrelsen, utskott, delegationer och beredningar, enligt 12 och 17a, samt för revisorerna. Regionförbundet svarar även för ovan nämnda kostnader för partiernas insynsplatser i delegationer, beredningar och styrelsen. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda regleras i förbundets arvodes- och pensionsreglemente. Eventuella ersättningar till sådan förtroendevald som avses i 17 b beslutas och bekostas av respektive berörd medlem. 19 Grunder för medlemmarnas deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet Kommunerna och landstinget ska gemensamt täcka de kostnader för Regionförbundet Västerbottens län som inte täcks på annat sätt, enligt följande: Täckning av kostnaderna för förbundets samlade verksamhet, förutom verksamhet enligt 13, punkterna 20, 24, 25 och 26 skall ske proportionellt efter antalet folkbokförda medlemmar i respektive kommun och landstinget den 1 november två år före verksamhetsåret.

7 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län fastställs årligen i samband med beslut om budget för kommande verksamhetsår. Landstinget lämnar dessutom ett grundbidrag om kr/år. Detta bidrag uppräknas årligen fr.o.m. år 2010 med kostnadsprisindex (KPI). För täckande av kostnader avseende verksamhet enligt punkt 13, punkterna 24, 25 och 26 ska varje medlem bidra för sådana verksamheter som man själv lämnat över. För verksamhet enligt 13, punkt 20, skall Västerbottens läns landsting och kommunerna erlägga en särskild avgift grundad på antal folkbokförda invånare i respektive kommun och landstinget den 1 november två år före verksamhetsåret. Krontalet fastställs årligen av förbundsfullmäktige i samband med beslut om budget för kommande verksamhetsår. 20 Ersättning för tillkommande uppgifter från kommuner och landstinget För de tillkommande uppgifter som kan komma att överföras från en eller flera kommuner eller från Västerbottens läns landsting ska överenskommelse träffas mellan Regionförbundet och respektive överförande part. Överenskommen ersättning uppräknas årligen med kostnadsprisindex (KPI). 21 Ersättning för uppgifter från staten För de uppgifter som överförs från staten sker reglering i särskild ordning. 22 Verksamhetsplanering, budget och ekonomisk styrning För regionförbundets verksamhet ska finnas en rullande treårig plan för ekonomi och verksamhet - Regionplan - som årligen fastställs av Regionfullmäktige före december månads utgång. Regionförbundet ska för varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, budgetåret. Budgetåret utgör det första året i den rullande treåriga planen. Förbundet ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget och budgetplan senast under maj månad. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemmarnas godkännande. Förbundet får inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. &

8 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 24 Uppsägning och utträde mm Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Vid utträdet ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 23. Om medlem utträder ska förbundet anmäla detta till regeringen. 25 Förbundets likvidation Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 23. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 26 Tvister Tvister mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå frivillig uppgörelse, avgöras av allmän domstol. 27 Ändringar av förbundsordningen Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av förbundsfullmäktige och beslutas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Medlem kan genom framställning till förbundsfullmäktige också påkalla ändring av förbundsordningen. A

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå. Beslutad i Förbundsdirektionen 2014-05-21 Gäller fr om 2015-03-11 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 Förbundets namn och säte Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer