Regionförbundet Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundet Örebro län"

Transkript

1 Regionförbundet Örebro län

2 för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige... 2 Medlemmarnas representation i förbundsfullmäktige... 3 Förbundsstyrelse = Regionstyrelsen... 3 Fullmäktiges första sammanträde... 3 Fullmäktiges ordförande och vice ordförande... 3 Revision... 3 Rätt att väcka ärenden... 4 Yttranderätt... 4 Anslag... 4 Ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare... 4 Grunderna för medlemmarnas finansiering av förbundets verksamhet... 4 Upprättande av budget mm... 4 Medlemmarnas styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet... 4 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder... 4 Skuldsättning mm... 5 Medlems utträde ur förbundet... 5 Förbundets upplösning... 5 Tvister... 5 Val... 5 Ändring i förbundsordningen... 5

3 för Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län, som är ett kommunalförbund, har tillkommit efter en överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting. Syftet med förbundet är att skapa ett gemensamt kommunalt företrädarskap på regional nivå. Detta förslag till förbundsordning har utarbetats i enlighet med bestämmelserna i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen samt i 3 kap i kommunallagen (1991:900). Förbundets namn 1 Förbundets namn är Regionförbundet Örebro län. Förbundets säte 2 Förbundet har sitt säte i Örebro. Förbundets medlemmar 3 Medlemmar i förbundet är kommunerna i Örebro län - Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro samt Örebro läns landsting. Förbundets ändamål 4 Förbundets ändamål och överordnade uppgift är att i så stor utsträckning som möjligt samla länets resurser inom regionpolitiken till en effektiv, demokratiskt styrd organisation med syfte och uppgift att öka förutsättningarna för hållbar tillväxt i regionen och att bidra till en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. Förbundets uppgifter 5 1. Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete, kultur samt fritid/rekreation. 2. Förbundet kan även komma att verka inom andra områden för regionens utveckling. 3. Förbundet kan efter enskild medlems beslut överta medlemmens uppgifter, eller delar därav, inom nämnda områden. Förbundet får äga aktier och andelar i företag med kompetensenlig verksamhet enligt kommunallagen. 4. Förbundet är medlemmarnas organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Förbundet kan behandla frågor som kräver samverkan och samordning mellan medlemmarna. 5. Förbundet skall verka för att organisationer i Örebro län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter. 1

4 6. Förbundet skall organisera arenor där olika regionala aktörer kan mötas i arbetet med Örebro läns utveckling och introducera nya samtals- och mötesformer som stimulerar till kreativt problemlösande. 7. Förbundet skall bedriva omvärldsbevakning och bevaka kunskapsutvecklingen inom de verksamhetsområden som förbundet får ansvar för. 8. Förbundet skall, där uppgiften inte ankommer på annan, utse representanter i organ med företrädare för förbundsmedlemmar. 9. Förbundet kan med regionala program som grund och med de ekonomiska resurser som medlemmarna ställer till förbundets förfogande lämna uppdrag till utförare av verksamheter. Förbundets uppgifter är vidare att från och med år 2007 enligt 3 lagen om samverkansorgan i länen: 10. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter, 11. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 12. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen, 13. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 14. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och mål 2, 15. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Förbundet skall fullgöra de uppgifter i övrigt som staten i särskild lag eller förordning framledes kan ålägga förbundet som samverkansorgan. Förbundsfullmäktige 6 Förbundsfullmäktige, kallat Regionfullmäktige, är förbundets beslutande församling. Antalet ledamöter i fullmäktige skall vara 57 med lika antal ersättare. Medlems val av ledamot/ ersättare skall ske i medlems fullmäktigeförsamling. Medlems fullmäktige skall även besluta om i vilken ordning ersättare skall inkallas. Härvid skall vid förfall för en ledamot i förbundsfullmäktige denne alltid ersättas med en förtroendevald från den medlem som valt ledamoten. Ledamöter och ersättare väljs för fyraåriga mandatperioder räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i riket. När val sker första gången skall det avse tiden från och med till och med Förbundsfullmäktige får uppdra till förbundsstyrelsen att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i de ärenden som anges i 3 kap 9 första stycket kommunallagen eller ärenden som i övrigt enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige. Förbundsfullmäktige utser en valberedning bestående av 13 ledamöter och 13 ersättare. Varje kommun och landstinget nominerar 1 ledamot och 1 ersättare vardera. För att fullgöra de uppgifter medlemmarna uppdrar till förbundet att utföra får förbundsfullmäktige inrätta utskott, beredningar eller andra politiska organ.

5 De som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige kan väljas för uppdrag i förbundets politiska organ, om ej annat krav på valbarhet gäller enligt lag. Medlemmarnas representation i förbundsfullmäktige 7 Medlemmarna skall representeras i förbundsfullmäktige enligt följande: Kommunerna väljer 38 ledamöter och 38 ersättare. Landstinget väljer 19 ledamöter och 19 ersättare. Av de 38 ledamöter och 38 ersättare som kommunerna skall välja skall varje kommun ha 2 grundmandat i form av 2 ledamöter och 2 ersättare. Återstående 14 mandat skall fördelas proportionellt mellan kommunerna efter antalet röstberättigade invånare med tillämpning av den jämkade uddatalsmetoden. Vid denna mandatfördelning skall den som har tagits upp i röstlängd vid det senaste ordinarie valet till fullmäktige anses som röstberättigad. Förbundsstyrelse = Regionstyrelsen 8 Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt 6 ovan, en styrelse med 11 ledamöter och 11 ersättare. Ersättarna får närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och har också rätt att delta i överläggningen men ej i besluten såvida de ej är tjänstgörande. Ersättarna har möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet. överläggningen och få sin mening antecknad till protokollet men ej delta i besluten. Förbundsfullmäktige utser en ledamot i styrelsen att vara ordförande och två ledamöter att vara 1:e och 2:e vice ordförande. Styrelsen skall svara för beredning av fullmäktiges ärenden och verkställighet av dess beslut. Fullmäktiges första sammanträde 9 Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemmar skall kungörelse om fullmäktiges första sammanträde utfärdas av fullmäktiges ordförande i Örebro läns landsting. Den ledamot som under flest år innehaft uppdrag i en medlems fullmäktige skall föra ordet vid förbundsfullmäktiges första sammanträde till dess att ordförande valts. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande 10 Förbundsfullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden. Revision 11 Förbundsfullmäktige skall för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse fem revisorer. Revisorerna anlitar själva sakkunniga att biträda dem i sin granskning i den omfattning som behövs inom den ekonomiska ram som beslutas av förbundsfullmäktige. Parti, som är företrätt i förbundsfullmäktige och inte får representation i förbundsstyrelsen, skall garanteras insynsplats i styrelsen och ges rätt att genom sin representant - delta i 3

6 Rätt att väcka ärenden 12 För rätten att väcka ärenden hos förbundsfullmäktige gäller bestämmelserna i kommunallagen för fullmäktige. Dess utom har fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige. Yttranderätt 13 Landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna har yttranderätt i förbundsfullmäktige och i förbundsstyrelsen, även om denne inte är ledamot i förbundsfullmäktige respektive ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen. Anslag 14 Kungörelser samt uppgift om justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på regionförbundets anslagstavla. Ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare 15 Förbundsfullmäktige fastställer bestämmelser för ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen samt till revisorer och övriga förtroendevalda. Grunderna för medlemmarnas finansiering av förbundets verksamhet 16 Kommunerna och landstinget skall täcka kostnader för regionförbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Täckning av kostnaderna för förbundets samlade verksamhet skall ske proportionellt efter respektive medlems invånarantal den 1 november två år före verksamhetsåret. Landstinget lämnar dessutom även ett grundbidrag om kr/år. Detta har ett fast nominellt värde i 2006 års nivå och uppräknas inte mellan åren. För tillkommande uppgifter som kan komma att överföras från staten till regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning. För tillkommande uppgifter som överförs från landstinget eller en eller flera kommuner till regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning. Upprättande av budget mm 17 Förbundet skall varje år fastställa en budget, som innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under den kommande treårsperioden. Regionförbundet skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget och plan senast den 30 april varje år. Senast under december månad fastställer förbundsfullmäktige budgeten inom den ram som medlemmarna enats om. Medlemmarnas styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 18 Förbundsstyrelsen skall redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 19 Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 4

7 Skuldsättning mm 20 Förbundet har inte rätt att ingå borgen utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. Medlems utträde ur förbundet 21 Medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Vid utträdet skall medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 22. Förbundets upplösning 22 Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera av medlemmarna utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre föreligger. När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 19. Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. Tvister 23 Tvist mellan förbundet och en förbundsmedlem avgörs vid allmän domstol. Val 24 I val till förbundsfullmäktige, valberedning och förbundsstyrelse skall en jämn könsfördelning och en god proportionalitet mellan partierna i landstings- och kommunfullmäktige eftersträvas. Ändring i förbundsordningen 25 Ändringar i och tillägg till förbundsordningen skall antas av förbundsfullmäktige och fastställas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 5

8 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN ÖREBRO Besök: NetCity, Forskarv 1 Tel Fax:

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå.

FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND. Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund med säte i Umeå. Beslutad i Förbundsdirektionen 2014-05-21 Gäller fr om 2015-03-11 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 Förbundets namn och säte Kommunalförbundets namn är Norrlandstingens regionförbund

Läs mer