Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ /8 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ / Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiosjätte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ordf. Vice ordf. Adjungerade ledamöter Generalsekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Sammankallande Jan-Olof Karlsson, Brunnstorp, Broby, Källby Anita Persson, Råby gård, Hörby Lars Elmsjö, Elmeshult, Sörgården, Nässjö Jan Forssell, Bjursås Lantbruk AB, Bjursås Petra Gillerfors, Mästerby Myre, Gotlands Tofta Milton Lindh, Stora Hanåsa, Högsby Patrik Ohlsson, Höjen, Kil Lennart Andersson, NAB Theres Strand, Taurus Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Marita Larsson, Bonnorp gård, Vreta Kloster Göran Berglund, Ingvaldstorp, Väderstad Stefan Wistrand, Knutsta, Stora Sundby Stefan Johansson, Gamleby Björn Ydrén, Österbymo Johan Brogård, Sävsjö Ann-Catrin Gell, Kil Bengt Holm, Backaryd Lars Karlsson, Borlänge Klubbar och rasföreningar Till intresseföreningen är följande klubbar anslutna: Dala-Gästrike Köttklubb Nötköttsproducenterna i Örebro län Gotlands Nötköttsproducenter Skaraborgs Köttproducentklubb Hallands Köttklubb Skånes Nötköttsproducenter Jämtlands Nötköttsproducenter Sörmlands Köttproducentklubb Jönköpings läns Köttproducentklubb Värmlands Nötköttsproducenter Kalmar läns Nötköttsproducenter Västsveriges Köttklubb Kronobergs Nötköttsproducenter Östra Nötköttsproducenterna Köttklubb 7-härad Östra Svealands Köttklubb Köttklubb Blekinge 1

2 Det totala antalet medlemmar som betalat service- och medlemsavgift till SNP var vid verksamhetsårets slut Då Sörmlands Köttproducentklubb har brutet räkenskapsår har inte alla deras medlemmar hunnit betala innan SNPs verksamhetsår avslutats och sluträkning skett. Följande rasföreningar är anslutna: Svenska Angusföreningen Svenska Blonde d Aquitaineföreningen Svenska Charolaisföreningen Svenska Herefordföreningen Svenska Highland Cattleföreningen Svenska Limousinföreningen Svenska Simmentalföreningen Medlemmarna inom respektive rasförening är inte direktanslutna. Många medlemmar i dessa klubbar är dock också med i någon köttklubb. Frågor med anknytning till rasintressena bevakas av rasföreningarna. Ekonomi Angående föreningens ekonomi hänvisas till verksamhetsårets resultat- och balansräkning. Avgifter Medlemmar har betalat serviceavgift på 320 kr + moms samt en medlemsavgift på ca 100 kr till respektive klubb. Avgifterna har för första gången fakturerats från SNP centralt och har möjliggjort uppbyggnaden av ett centralt medlemsregister. Rasföreningarna har betalat 1000 kr i årsavgift. Föreningen är numera momsredovisningsskyldig. Samarbetsavtal med LRF Samarbetet mellan föreningen och LRF har fortsatt med ett årligt anslag. LRF:s programområde Utveckling och politik" har medfinansierat verksamheten (generalsekreterarens kostnader för ca 200 tim/år) och tillhandahåller en delad kontorsplats med möjlighet till viss administrativ service i Stockholm. Syftet med samarbetet är att utnyttja varandras kompetens och vid behov samverka i olika frågor som rör hela näringen. Medlemstidning I varje nummer av tidningen Nötkött medverkar styrelsen på en särskild sida. Totala antalet prenumeranter är ca Prenumerationsavgiften (exkl moms) för medlemstidningen Nötkött har varit 315 kr, medan icke medlemmar betalat 340 kr. Verksamheten Styrelsesammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen: 26 sept. (telefonmöte), 17 okt. i Elmeshult, 18 okt på Hooks herrgård, 28 nov. (telefonmöte) 19 dec. (telefonmöte), 26 jan i Söderköping, 11 feb.(telefonmöte), 23 mars (telefonmöte), 18 april (telefonmöte), maj på Tokeryds Herrgård (till stora delar tillsammans med Taurus och Svenska Djurhälsovården), 5 juli (telefonmöte) och 17 aug. (telefonmöte). Årsstämma - Köttriksdag Årsstämman, den s k Köttriksdagen arrangerades av SNPs styrelse på Hooks Herrgård den 18 okt i anslutning till Elmia Djur & Inomgårds. Själva stämman samlade ca 80 ombud och ca 100 övriga. Stämman leddes på ett förtjänstfullt sätt av Gunnar Lindblad, Jönköping. Som ordförande för föreningen omvaldes Jan-Olof Karlsson, Källby och till styrelsen nyvaldes Petra Gillerfors, Gotlands Tofta och Patrik Ohlsson, Kil. 2

3 Styrelsens hade förslagit att införa serviceavgift och centralt medlemsregister. Syftet var att stärka strategiska nätverk och ha ett ännu aktivare näringspolitiskt arbete. Vidare att möjliggöra större engagemang i marknadsfrågor respektive i forsknings och utvecklingsarbete. Införandet av en momsbelagd serviceavgift gör att medlemmarna kan finansiera SNPs lobbyarbete med avdragsgilla medel. SNP blir momsredovisningspliktigt och kan därmed lättare klara finansiering och/eller ekonomisk redovisning vid olika åtaganden. Ett samlat medlemsregister krävs för att SNP ska vara trovärdiga som en stark intresseorganisation för samtliga nötköttsproducenter. Det möjliggör att varje förening får kostnadsfri service med medlemsregisterrutinerna och fakturering av medlemsavgifterna. Stämman beslutade efter en lång diskussion följa styrelsens förslag att införa serviceavgift och ett centralt medlemsregister. Motion 1 var inskickad av köttklubbarna i Blekinge, Halland och Skåne och gällde prissättningen på det svenska nötköttet. Styrelsen hade föreslagit stämman bifalla motionen, vilket den också gjorde. På stämman lämnades korta redovisningar av Theres Strand, Taurus, Anna Jamieson, Avelspoolen och Andreas Danielsson, KLS angående svenskt avräkningspris relativt andra länders respektive angående slaktkostnader. Detsamma togs upp i Magnus Lagergrens, Swedish Meats anförande efter stämman. Styrelsens ambition är också att återkomma med redovisningar. Motion 2 från Stefan Wistrand, Stora Sundby handlade om behovet av att ha kända förutsättningar när man söker EU-ersättningar på SAM-blanketten. I år ändrades villkoren beträffande putsning av träda ett par veckor efter det att ansökan skulle vara inne. Stämman följde styrelsens förslag att bifalla motionen och den aktuella frågan hade lämnats vidare till gen.dir. Mats Persson, SJV som höll ett anförande innan stämman och då bemötte kritiken. Anders Pettersson, Eskilstuna hade uppmärksammat att föreningens tillämpade praxis beträffande antalet ombud per klubb (1 + 1 per påbörjat 25-tal medlemmar) skiljer sig från vad som står i stadgarna (2 + 1 per påbörjat 25-tal medlemmar). Styrelsen anförde att man mycket väl kan använda det antal som står i stadgarna. Bengt Johansson, Horred varnade för den makt som de kommunala inspektörerna har vid sin tillsyn och hur utsatt man kan bli som djurhållare. Den formella makten är särskilt oroande i kombination med bristande erfarenhet hos de unga kontrollanterna. Ella Nilsson, Svensk Köttinformation berättade att Svensk Köttinformation fått en ny logga, att man flyttar till LRFs lokaler i januari 2007 och att man av besparingsskäl minskar personalen från 6 till 3 personer. Man kommer i stället jobba mer med konsulter. Ella berättade om aktuella aktiviteter och hänvisade också till hemsidan Torbjörn Geijstedt, Östra Svealands Köttklubb inbjöd till Köttriksdag den nov 2007 på en Finlandsfärja med start av programmet i hamnen i Stockholm. För sjätte gången utdelades LRFs utmärkelse Årets Nötköttsföretag Den gick denna gång Erik Tor, Brotorp, Kristinehamn som utsetts bland alla 21 nominerade "Årets Nötköttsföretag" från olika län. På kvällen var det en trevlig bankett med dans och umgänge in på småtimmarna. Klubbkonferens I samband med det av Taurus, Östra nötköttsproducenterna och Tidningen Nötkött arrangerade Nötköttsseminariet i Söderköping den jan genomfördes en klubbkonferens jan dit representanter från klubbstyrelserna var inbjudna. Totalt deltog 29 personer representerade 13 klubbar. Syftet var framför allt att diskutera SNPs verksamhet: Hur kan SNP arbeta på effektivast sätt 3

4 för att stärka svensk nötköttsproduktion? Vad ska prioriteras? De inkomna förslagen från gruppdiskussionerna bildade sedan bas i styrelsens omarbetning av handlingsplanen. Handlingsplanen Styrelsen reviderade under våren handlingsplanen och planering liksom redovisning av verksamhet följer framöver strukturen i handlingsplanen: Näringspolitik, Företagsutveckling (rådgivning, forskning och försök), Slakterifrågor, nötköttsmarknad respektive Kommunikation. Näringspolitik Föreningen har deltagit i hearingar och samrådsmöten om hantering av EU-stöd och om Hälsokontrollen (översynen av jordbrukspolitiken efter MTR) har träffat jordbruksministern respektive ordföranden m.fl. i Miljö- och Jordbruksutskottet samt haft kontakter med berörda tjänstemän på Jordbruksverket och Jordbruks-departementet. initierade ett möte med Mats Persson och aktuella chefer på Jordbruksverket med anledning av kontrollen av hävd och markslag i betesmarker. har varit representerad i ett par arbetsgrupper inom Jordbruksverkets Förenklingsprojekt där syftet är att minska lantbrukarnas administrativa börda. har vid flera tillfällen lämnat remissvar till Jordbruksverket angående ändringar i föreskrifter eller hantering av olika ersättningar samt beträffande miljöhänsyn i jordbruket. Det har också varit remissvar till Jordbruksdepartementet, till Svensk Mjölk/LRF samt till Djurskydds-myndigheten. initierade ett möte på Elsäkerhetsverket om elstängselaggregat. har skrivit debattinlägg i lantbrukspressen, bl a om Belgisk Blå. har deltagit i en samrådsgrupp som haft fler möten angående nya djurskyddsförskrifter (L 100) samt deltagit i samråd och lämnat synpunkter angående nya transportföreskrifter. Nya L 100 trädde i kraft i aug. Ansvarig för arbetet med föreskrifterna var Djurskyddsmyndigheten fram till och därefter Jordbruksverket. Det uppdrag som föreningen i samverkan med Svenska Djurhälsovården bad regeringen ge Djurskydds-myndigheten om utedrifter har slutredovisats. Föreningen har deltagit i genomförandet av uppdraget och utfallet blev enligt önskemål. ordnade i samverkan med smittskyddsexperten på LRF en studieresa för personal på Jordbruksverkets register- och registerutvecklingsenhet. Syftet var att informera om produktionsvillkor och specifikt visa begränsningarna med systemet med olika produktionsplatsnummer när man ska spåra smitta vid ett eventuellt skarpt läge. initierade en workshop om hur man kan förbättra genomförandet av djurskyddskontrollen framöver. Det ställs mycket stora krav på inspektörerna och en stärkt kompetens behövs (även producenterna måste medverka till att kontrollen kan göras på ett bra sätt). Deltog i workshopen gjorde representanter för inspektörer, utbildning, myndigheter, LRF och företrädare för de olika djurslagen. har deltagit i hearing om veterinärtjänster på Jordbruksdepartementet har deltagit i seminarium om salmonellaprogrammet på Jordbruksverket har deltagit i 3rd Cattle Network EAAP Workshop i Dublin, Profitability and sustainability of beef farming: Adaption and conformation of EU beef systems to CAP regulations Företagsutveckling (rådgivning, forskning och försök) Föreningen för en kontinuerlig dialog med Taurus angående aktuella och behov av framtida åtgärder och aktiviteter.. Föreningen har medverkat i/deltagit i Svenska Djurhälsovårdens konferens Samrådsmöte om kompetensutveckling inom Djurens välfärd SLF-seminarium Bonde söker forskare Workshop på Alnarp om tillväxtmöjligheter för sydsvensk nötköttsproduktion Agrias produktkommitté för lantbruksdjur 4

5 Seminarium om allmän kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet på Jordbruksverket Seminarium om lantbrukets finansieringsmöjligheter på KSLA Seminarium om BLUP på SLU Seminarium om Nationella Nätverket för landsbygdsutveckling Stenhammarsdagen Inom LRFs regionförbund och oftast med köttklubbarna som resurser nominerades "Årets Nötköttsföretag" i olika län. Bland de 21 nominerade utsågs en "Årets Nötköttsföretag" för hela Sverige av LRF och Lönsam Nötköttsproduktion. Framförallt de länsvisa nomineringarna uppmärksammas i hög grad av massmedia, vilket är en av målsättningarna. Föreningen har hyrt ut kalvningsfilmer vid ett antal tillfällen: vid klubbsammankomster, andra producentträffar och i undervisning på naturbruksgymnasier. Slakterifrågor, nötköttsmarknad Föreningen träffade företrädare för Swedish Meats inför en eventuell förestående försäljning till HK Rautakalo för att få information om förutsättningarna. Information lämnades också vid annat tillfälle av företrädare för SMs styrelse som var emot affären. ordnade tillsammans med Min Mat, Svensk Köttinformation och Taurus en workshop om det svenska nötköttets ätkvalitet. Inbjudna var företrädare för handel, restaurang och storhushåll, slakterier och forskning. En utgångspunkt var att konsumenten ska ha möjlighet att välja kvalitet och man ska vara säker på att få den kvalitet man betalar för. Workshopen följdes upp av möten på KCF med företrädare för handeln och SNP. har deltagit i årsmötet för den nya föreningen Mer ekologisk Mat i Stockholm har deltagit i workshop om miljöåtgärder i livsmedelskedjan på Naturvårdsverket Marknadsföring av svenskt nötkött och svensk nötköttsproduktion Föreningen deltar i den LRF-finansierade kampanjen Min Mat som ska lyfta fram de svenska livsmedlens mervärden och generalsekreteraren ingår i kampanjens styrgrupp. En serie TV-program om svenska råvaror, Bästa Maten, har delfinansierats via särskilt uttag av 1 kr/slaktkropp via Svensk Köttinformation. Inger medverkade på pressträff om kött som Svensk Köttinformation ordnade för ett stort antal journalister. Föreningen ordnade tillsammans med branschorganisationerna för gris, ägg och kyckling en träff med representanter för ICA samt för industrin. Mycket av diskussionerna handlade om hur man ska profilera svenska råvaror för ömsesidig nytta. Det var planerat ett motsvarande möte med övriga handelskedjor senare men dessa backade ur i sista stund och därför planeras i stället ett gemensamt möte framöver. Det har också varit efterfrågan på information om näringen från olika intressenter, t ex media och studenter. Klubbarna har deltagit i olika lokala producent-/konsumentdagar. Kommunikation Björn Holstensson sköter på uppdrag av föreningen hemsidan (notkottsproducenter.se). Där finns kontakter till alla klubbar, protokoll, handlingsplan samt information om aktuella frågor. Tack vare det centrala medlemsregistret kunde styrelsen skicka ut ett första medlemsbrev med aktuell information till samtliga medlemmar i slutet av augusti. Föreningen deltog för att marknadsföra sig med en bemannad monter i anslutning till köttrasklubbarna montrar på Elmia Djur & Inomgård i oktober

6 Annonsering om nyttan av medlemskap i föreningen skedde vid ett par tillfällen under vårvintern 2007 i ATL. Representation och deltagande i olika nätverk I Svensk Mjölk har föreningen tillsammans med NAB en fullmäktige- respektive en suppleantplats, d.v.s. vartannat år ordinarie plats för föreningens ordförande. En styrelserepresentant har deltagit i Centrala Djurhälsonämnden, en är adjungerad ledamot i Svensk Köttinformations styrelse, en i NABs styrelse, en är representant i Svensk Avel och en deltar i LRFs Norrlandsgrupps möten. Föreningen har deltagit i LRF:s visionsarbete för nötköttsproduktionen. Arbetet har samlat företrädare för hela branschen i en samverkansgrupp, Lönsam Nötköttsproduktion som har haft fyra möten under året. Generalsekreteraren ingår i AGROVÄSTs styrgrupp för nötköttsproduktion, Dialoggruppen för Stenhammar, KSLAs miljökommitté och har medverkat i träffar/kurser för producenter i olika delar av landet. Holm den 16 oktober 2007 Jan-Olof Karlsson, ordf Anita Persson, vice ordf Lars Elmsjö Jan Forssell Petra Gillerfors Milton Lindh Patrik Ohlsson Inger Pehrson, gen.sekr. 6

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs AB, Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs AB, Trelleborg Samråd och dialog I Samråd och dialog I Rapport från Integrationsverkets samråd med NGO:er Integrationsverkets rapportserie 2001:07 Integrationsverket, 2001 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer