Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Telefonmöte 31 januari 2012 Deltagare: Fredrik Wachtmeister, Anita Persson, Aron Cedergren, Erica Lindberg, Jan Forssell, Magnus Andersson, Maria Edman 1-14, Lennart Nilsson, Veronica Stierna von Celsing och Patrik Olsson. 1 Mötets öppnande. Anita hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Till mötesordförande och sekreterare valdes Anita Persson respektive Erica Lindberg. 3 Till protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet valdes Jan Forssell. 4 Dagordningen godkändes efter tillägg av tre övriga punkter; referensgrupp SLF-projekt, information om nytt virus, samt information om preparat mot ohyra. 5 Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång. Åtagandet för styrelsen baserat på den motion som behandlades vid årsmötet, resulterade i att SNP ska ta initiativet till ett möte med parter som berörs av avels- och produktionsstyrningsverktyg inom nötköttsproduktionen. Beslutades att invänta en senare tidpunkt för aktiviteten, när förstudien inom projektet Tillväxt Nötkött kommit lite längre. 6 Ekonomi. Maria Edman, ny kassör år SNPs styrelse meddelande att det inte fanns något att kommentera vad gäller resultat- och balansräkning. Maria påpekade också att hon gärna ville ha signaler från styrelsen om hur man vill ha punkten ekonomi presenterad på kommande möten. Diskussion följde om fakturering av medlemsavgift. Maria kontaktar respektive klubb som tappat medlemmar. Konstaterade att det inte fanns fullständiga uppgifter om de nya medlemsavgifterna vid faktureringen. Detta bör åtgärdas genom att information läggs på hemsidan. Jan är ansvarig för att underlaget från årsmötet läggs på hemsidan. 7 Verksamhetsledare, pågående rekrytering. Anita informerade om att SNP har påbörjat rekryteringen av en verksamhetsledare på inledningsvis % av heltid. Fram till att rekryteringen är klar köper SNP 10 % av Erica Lindbergs (LRF) tid, för diverse uppbackning i nötköttsfrågor. 1

2 Kommunikation 8 Medlemsbrev, tidpunkt och innehåll. Beslutades att nästa medlemsbrev ska skickas ut i april månad, alla ombads komma med inspel om ämnen. Anita lägger senast utsända medlemsbrevet på hemsidan. 9 Beslut om kontakter med köttklubbarna togs enligt följande: Veronica: Östra na, Södermanlands Köttproducentklubb och Östra Svealands Köttklubb Aron: Kalmar läns, Kronobergs och Jönköpings läns Köttproducentklubb Jan: Dala-Gästrike Köttklubb, na i Örebro län och Västra Sveriges Köttklubb Patrik: Skaraborgs Köttproducentklubb, Köttklubb 7-härad och Värmlands Magnus: Västernorrlands Nötköttsföretagare och Jämtlands Fredrik: Köttklubb Blekinge, Hallands Köttklubb och Gotlands Anita: Skåne Beslutades att Erica ska be webmaster om att lägga ut protokollet på hemsidan samt information om ansvarsområdena i styrelsen. Uppgifterna om klubbkontakter önskas direkt i anslutning till uppgifterna om klubbarna. 10 Beslut om områdesansvariga i styrelsen. Samtliga områden (näringspolitik, företagsutveckling, slakt/marknad, kommunikation internt, kommunikation externt samt marknadsföring av näringen) beslutades kvarstå nuvarande verksamhetsår. Näringspolitik: Fredrik, Patrik och Anita Företagsutveckling: Anita och Magnus Slakt och marknad: Jan, Aron och Magnus Kommunikation externt: Veronica och Patrik Kommunikation internt: Veronica och Anita Marknadsföring av näringen: Veronica och Lennart Beslutades också att Veronica, Lennart, Patrik och Anita tar ett telefonmöte separat och diskuterar framtida kommunikation och marknadsföring av näringen, Veronica har huvudansvaret för kommunikationsinsatserna i styrelsen. Hemsidesansvarig ska tillsättas, beslut att Veronica tar det ansvaret. Beslutades att Maria tar kansliansvaret vilket innebär kontakter med klubbarna ang styrelseförändringar osv. Maria ansvarar då också för att denna information går via Veronica till hemsidan/webredaktören, samt att uppgifterna i broschyren för styrelse/köttklubbar hålls uppdaterad. Maria arkiverar också dokument som rör SNP, tex remissyttranden och skrivelser. Erica fungerar som sekreterare i styrelsen tills verksamhetsledare har utsetts. Samtliga ansvarsområden; sekreterare, hemsidesansvarig och kansliansvarig läggs över på den framtida verksamhetsledaren så snart sådan är rekryterad. Fredrik uppmanade alla att inte använda svara alla på alla mail. Mera maildisciplin i styrelsen önskas. 2

3 Styrelsebeslut om representation i olika externa styrelser: Svenskt Kött AB: Jan Taurus: Anita Centrala Djurhälsonämnden: Magnus Svensk Mjölk (ombud vartannat år): Anita NAB: Anita, ersättare Fredrik Viking Genetics: Lennart LRFs Norrlandsgrupp: Jan, ersättare Magnus Sveriges Djurbönders stämma: Anita, ersättare Jan Samrådsgrupp vid ev kris (exempel Blåtunga): Anita samt Magnus SJVs referensgrupp för nötkreatur: Anita, ersättare Aron LRFs Husdjursdelegation: Anita, ersättare Jan 11 Tidningen Nötkött. Anita har skrivit till kommande nummer. Nästa manusstopp är den 8 mars, beslutades att Veronica skriver. 12 Broschyr om SNP. Patrik informerade om att arbete pågår för att hitta annonsörer. Därefter är det dags för kommunikationsgruppen att diskutera innehåll och utseende. Näringspolitik 13 CAP a. Information om hearing på LRF. Anita har sänt ut materialet till styrelsen per mail. SNP fick beröm av bl. a. SJV för tydlighet inför nya CAP. b. Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar. Patrik informerade från möte. Resultatet från arbetsgruppen har inte särskilt mycket fokus på betesmarker och SNP kommer att lämna synpunkter. Erica får dokumentet av Patrik och gör ett förslag på inspel från SNP. c. Remiss om CAP, deadline 1 mars. Anita har sänt ut svensk version av remissen och SNP kommer att få ta del av och också samordna remissyttrande med LRF. Anita, Fredrik och Patrik läser in sig på underlaget. Fredrik von Unge från Svensk Mjölk har tagit kontakt med Fredrik W för frågor om samarbete mellan Svensk Mjölk och SNP. 14 Jordbrukets Miljöbestämmelser. Nya stallgödselregler diskuteras, med risk för skärpta regler på djurtäta nötgårdar. LRF håller i frågan och Aron är kontaktperson för SNP tillsammans med Lennart. Ett förslag på synpunkter på de nya reglerna kommer att sammanställas av LRF, som SNP kommer att få ha synpunkter på. Erica tar kontakt med andra enheter på LRF med signalen att frågan måste bevakas noga, detta kan bli stora problem för nötköttsnäringen. 15 Remisser: direktstöd (9 feb), djurskyddslagutredning. Erica informerade om tre remisser. SNP har tillsamman med LRF besvarat en remiss om antibiotikaresistens. Remissen om djurskyddslagutredningen har ännu inte kommit, LRF signalerar så snart den kommer. Beräknad svarstid för denna är fyra månader. Gemensamt remissyttrande med LRF som samordnare kommer att vara möjligt. En ny remiss om direktstöd ska besvaras den 9 februari. Utkast på LRFs remissyttrande har sänts till SNPs styrelse. SNP önskar vara med på LRFs yttrande men vill då ha skrivningen korrigerad med tydligare fokus på nötkött. Erica vidarebefordrar informationen till remissansvarig på LRF. 3

4 16 Rovdjur. Erica ställde en fråga på uppdrag av en nötköttsproducent, om huruvida SNP avser att arbeta tydligare med rovdjursfrågan som är ett allt större problem i nötbesättningar. SNP anser att detta framförallt är en landsbygdsfråga och man står bakom LRF i frågan om rovdjuren. SNP bör trycka på LRF att värna om att ännu tydligare peka på dilemmat av rovdjuren för nötköttsproducenterna. Anita tar upp frågan på Husdjursdelegationen för att förtydliga att nötköttsproducenterna blir drabbade i allt högre utsträckning. 17 Tillsyn, kommande möte med SJV och LRF. Anita informerade om ett möte med Husdjursdelegationen som specifikt behandlade djurskyddstillsynen. Man ska från LRF titta vidare på både fallet och andra liknande fall. SNP har drivit på att man ska trycka på Jordbruksverket hur vi ska förfara med tillsynen och föreslår kvalitetssäkring och kontroll av tillsynsinspektörer. LRF har haft en inledande dialog med Jordbruksverket i frågan. Husdjursdelegationen fortsätter bevaka frågan. Anita arbetar på ett informationsbrev till klubbarna. 18 Referensgrupp nöt (SJV). Information från Erica och Anita. Näringen har åtagit sig att beskriva läget med både akut och trolig framtida halmbrist. Detta ska vara klart till nästa möte som hålls den 7 mars. SNP och Taurus har fått frågan. Även referensgrupp gris har fått frågan. Beslutades att Erica frågar Helena Stenberg och Theres Strand på Taurus om gemensamt underlag. Vid nästa referensgruppsmöte bör tillsynsfrågan samt avlivning av tjurkalvar av mjölkras diskuteras. Företagsutveckling 19 Alnarps Nötköttsdag. Anita informerade. Stort fokus på ägarbyte på gårdar och klimatdiskussioner, bla köttfri måndag på flyget. Mera information finns på hemsidan. Anita kommer tillsammans med Maria Forshufvud kommer att träffa Malmö Aviations representant vid senare tillfälle för att diskutera kött och klimat. Mera information finns på Tillväxt Nötkötts hemsida: 20 Tillväxt Nötkött. Information om aktuella aktiviteter. Under våren ska en programförklaring skrivas. Tre ben kvarstår: vässat företagande, klimatsmart biff och nya marknadskanaler. Mera information finns på Kort information om en nystartad marknadsstudie som genomförs av SLU Alnarp: Värde och tillväxtmöjligheter i värdekedjan för nöt- och lammkött. LRF och Partnerskap Alnarp finansierar studien. Anita berättade också att hon deltog i Taurus Nötköttsseminarium. Slakt, marknad 21 Svenskt Kött AB. Jan informerade om aktuella händelser. Jan representerade SNP vid Årets kock. Sveriges Djurbönder ek. för. har visat intresse för att delta i några av Svenskt Kötts projekt, planer finns på att marknadsföra Svenskt Kött-märket bl. a. via tydligare information till konsumenter, men också till aktörer som kan använda märket. Svenskt Kött anställer nu en skribent som också kommer att arbeta med mediabevakning/marknadsföring av svenskt kött. 22 Kalvar handjur. Kalvsituationen diskuterades med anledning av borttagandet av handjursstödet. Frågan har tagits upp i media. Patrik har intervjuats av radio Värmland. Frågan tas upp också på referensgrupp nöt på SJV. Övriga frågor 4

5 23 Klassificeringsråd på SJV. Styrelsen hade en diskussion om problem med att klassificeringen av slaktdjuren är ojämn och brister i kvalitetssäkring. Aron sitter i klassificeringsrådet på Jordbruksverket, frågan tas upp vid nästa möte, då problemen är tillväxthämmande för näringen. SNP har via LRF fått en fråga om deltagande i en referensgrupp för ett SLUbaserat projekt om Kryptosporidier (vattenburen smitta som kan överföras mellan djur och människa). SNP beslutade att Magnus blir representant i referensgruppen. Erica meddelar My på LRF. Information om upphörande av försäljning av receptfria preparat mot ohyra på husdjur. Information från My Sahlman på LRF (smittskyddsexpert) vidarebefordrades av Erica. Det gäller preparaten Flusa och Flectron vilket blir ett stort problem för nötköttsnäringen då inga motsvarande preparat i form av öronbrickor finns tillgängliga samt att utbudet av preparat minskar kraftigt. Erica tar med signalen till ansvarig på LRF som har kontakter med Kemikalieinspektionen. Kommande styrelsemöten 24 Kommande styrelsemöten. Ett fysiskt möte är inplanerat på LRFs kontor i Stockholm den 15 februari. Dagen ägnas åt utredningen om ny branschorganisation. Nästa telefonmöte hålls den 15 mars kl Vid protokoll Justeras: Erica Lindberg, sekr. Anita Persson, ordf. Jan Forssell 5

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiosjätte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettioåttonde verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer