Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ /8 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2004-31/8 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ / Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiofjärde verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ordf Vice ordf , ordf Vice ordf Adjungerade ledamöter Generalsekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Sammankallande Hans Gustafsson, Tegnaby, Norregård, Ingelstad Jan-Olof Karlsson, Brunnstorp, Broby, Källby Wilhelm Aschan, Ullälva, Linköping Jan Forssell, Bjursås Lantbruk AB, Bjursås Ann-Catrin Gell, Tågmästarv.7, Kil Milton Lindh, Forsaryds gård, Högsby Gert Ingvar Nilsson, Karlshills gård, Eslöv Lennart Andersson, NAB Dan-Axel Danielsson, Taurus Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Göran Berglund, Ingvaldstorp, Väderstad Stefan Wistrand, Knutsta, Stora Sundby Stefan Johansson, Gamleby Annica Jonsson, Väse Johan Brogård, Sävsjö Lars Karlsson, Borlänge Carl Henrik Widerström, Ålem Björn Ydrén, Österbymo Klubbar och rasföreningar Till intresseföreningen är följande klubbar anslutna: Dala-Gästrike Köttklubb Norrbottens Köttklubb Gotlands Köttklubb Nötköttsproducenterna i Örebro län Hallands Köttklubb Producentklubben Kvalitetskött Jönköpings läns Köttproducentklubb Skaraborgs Köttproducentklubb Kalmar läns Köttproducentklubb Sörmlands Köttproducentklubb Kronobergs Nötköttsproducenter Värmlands Nötköttsproducenter Köttklubb Blekinge Västsveriges Köttklubb Skånes Nötköttsproducenter Västerbottens Köttproducenter Köttklubb Väst Östra Nötköttsproducenterna Köttrasklubb Norr Östra Svealands Köttklubb Det redovisade medlemsantalet i klubbarna var vid respektive klubbs senaste bokslut totalt 1539 st. 1

2 Följande rasföreningar är anslutna: Svenska Angusföreningen Svenska Blonde d Aquitaineföreningen Svenska Charolaisföreningen Svenska Herefordföreningen Svenska Highland Cattleföreningen Svenska Limousinföreningen Svenska Simmentalföreningen Medlemmarna inom respektive rasförening är inte direktanslutna. Många medlemmar i dessa klubbar är dock också med i någon köttklubb. Frågor med anknytning till rasintressena bevakas av rasföreningarna. Ekonomi Angående föreningens ekonomi hänvisas till verksamhetsårets resultat- och balansräkning. Avgifter Medlemsavgiften har varit 200 kr till riksföreningen + ca 100 kr till klubben. Rasföreningarna har betalat 1000 kr i årsavgift. Samarbetsavtal med LRF Samarbetet mellan föreningen och LRF har fortsatt med ett något ökat anslag. LRF:s programområde Utveckling och politik" har medfinansierat verksamheten (generalsekreterarens kostnader för 230 tim/år) och tillhandahåller en delad kontorsplats med möjlighet till administrativ service i Stockholm. Syftet med samarbetet är att utnyttja varandras kompetens och vid behov samverka i olika frågor som rör hela näringen. Medlemstidning I varje nummer av tidningen Nötkött medverkar styrelsen på en särskild sida. Totala antalet prenumeranter är ca Prenumerationsavgiften (exkl moms) för medlemstidningen Nötkött har varit 300 kr, medan icke medlemmar betalat 325 kr. Verksamheten Styrelsesammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen: 7 sept. (telefonmöte), 12 okt. (telefonmöte), 13 och 14 nov. i Brastad, 4 dec. (telefonmöte), 31 jan i Eskilstuna, 8 feb.(telefonmöte), 7 mars (telefonmöte), 25 april (telefonmöte) 13 juni (telefonmöte) och 15 aug. (telefonmöte). Köttriksdag Den välarrangerade Köttriksdagen genomfördes den nov. på Lingatan, Brastad med Västsveriges köttklubb som värd. Själva stämman samlade ca 170 ombud och medlemmar medan totalt ca 200 personer deltog under olika delar av Köttriksdagen. Stämman leddes på ett förtjänstfullt sätt av Karl-Anders Andersson, Hällevadsholm. Som ordförande för föreningen omvaldes Hans Gustafsson, Tegnaby och till styrelsen omvaldes Wilhelm Aschan, Jan Forssell, Milton Lind och Gert-Ingvar Nilsson. En motion angående behovet av kvalitetssortering av nötköttsdetaljer kom ifrån Bengt Holm, Köttklubb Blekinge. Styrelsen hade skickat motionen vidare till sakkunniga för synpunkter och Maria Lundesjö-Ahnström, SLU redogjorde för det forskningsarbete som gjorts beträffande mörning och för den överenskommelse som gjordes i mars 2003 mellan företrädare för de tre handelsblocken och Kött- och Charkföretagen. Stämman tillstyrkte motionen vilket innebär att styrelsen ska fortsätta arbeta i motionens anda. 2

3 Nästa motion var inskickad av Östra Nötköttsproducenternas styrelse och handlade om statens ansvar vid salmonella i nötbesättningar. De större kalvköpande besättningar som råkar få in smitta drabbas idag mycket hårt ekonomiskt. En strävan borde vara att alla besättningar likabehandlas vad gäller ersättning vid salmonellautbrott. Stämman tillstyrkte motionen vilket innebär att SNP:s styrelse ska arbeta vidare med frågan i samverkan med Svenska djurhälsovården och LRF. Jan-Olof Karlsson presenterade den salmonellamanual som Nöthälsovården tagit fram på uppdrag av SNP efter förra årets stämma. Manualen kommer att finnas tillgänglig hos Svenska Djurhälsovården för att kunna lämnas till eventuellt drabbade besättningar. Han berättade också om uppföljningen av en annan motion vis förra årets stämma, den som gällde utbildning angående djurägarbehandling samt regler angående rutinmässiga veterinärbesök. Jan Forssell presenterade styrelsens ambition när det gäller eventuell extra finansiering till Svensk Köttinformation för att möjliggöra en stärkt satsning på nötkött. De medel som kommer in via avräkningarna (4 kr per slaktkropp) ger totalt 1,7 mil. på nötköttssidan. För gris levereras totalt 3, milj. till Svensk Köttinformation (1 kr + 1 kr extra per slaktkropp). Ella Nilsson bad att få lämna ett förslag till plan för hur en resursförstärkning hade kunnat utnyttjas som styrelsen kan ta ställning till. Stämman beslutade att styrelsen får arbeta vidare med frågan. Kalmars läns Nötköttsproducenter hade lämnat ett förslag till skrivelse att skicka till regering och riksdag. Skrivelsen lämnades efter viss bearbetning av SNP:s styrelse vidare till stämman för beslut och stämman beslutade enhälligt att skrivelsen skulle skickas. Fredagens program efter själva stämman hade temat Framtidens nötköttsproducenter. Här diskuterade Eva Stenberg, LRF den svenska nötköttsproduktionens konkurrensförmåga, Magnus Lagergren, Skövde Slakteri pratade runt Vart är marknaden på väg? och Helena Stenberg, Taurus redovisade villkor som den nya jordbrukspolitiken ger. För fjärde gången utdelades också utmärkelsen Årets Nötköttsbonde inom ramen för LRF:s Nötköttsprojekt. Den gick denna gång till Elisabeth och Anders Forsdahl, Ed som utsetts bland alla 22 nominerade "Årets Nötköttsbönderna" från olika län. På kvällen var det en trevlig bankett med mycket professionell underhållning, dans och umgänge in på småtimmarna. Under lördagen fortsatte samma tema med presentation av aktuella projekt och satsningar: Samordnad vinterdjurhållning (ett LRF-projekt), Anders Häggström, Veckholm; Kostnadsjakt, Karl- Ivar Kumm, SLU samt LRF:s visionsarbete och Nötköttsprojektet, Eva Stenberg och Inger Pehrson. Därefter följde en diskussion med föredragshållarna i panelen där klubbarna hade haft möjlighet att skicka in frågor i förväg. Tre utvalda och presenterade nötköttsföretag kunde stämmodeltagarna besöka på egen hand i samband med hemresan. Ordförandekonferens I samband med det av Taurus, Sörmlands Köttproducentklubb och Tidningen Nötkött arrangerade Nötköttsseminariet på Hållsta den jan. hölls en ordförandekonferens den 27 jan. samt på morgonen den 28 jan. Inbjudna var såväl ordförande i klubbarna och representanter för 15 klubbar 3

4 var närvarande inklusive styrelsen. Annichen Kringstad, Min Mat och Ella Nilsson, Svensk Köttinformation berättade om vad som görs och kan göras för att förbättra marknadsföringen av svenskt nötkött. Därefter följde ett pass om utvecklingsvägar för en lönsam svensk nötköttsproduktion: Hur kan vi på företagsnivå sänka kostnaderna och öka intäkterna, kortsiktigt och långsiktigt? Vad kan vi lära från andra länder? Inledare till diskussionen var Jan Forssell, Wilhelm Aschan, Anki Gell och Patrik Ohlsson.. Den nya jordbrukspolitiken och LBU Föreningen har deltagit i hearingar om hantering av EU-stöd och om kommande LBU-program, haft kontakter med berörda tjänstemän på SJV och Jordbruksdepartementet samt initierat och deltagit i en workshop på Jordbruksverket om MTR-effekter på betesmarkerna. Föreningen ordnade ihop med Miljö- och Jordbruksutskottet en workshop, Hur sätts priset på svenskt nötkött?, för politiker, myndigheter och organisationer med syfte att visa LBU:s betydelse för nötköttsproduktionen. Föreningen har också deltagit i rådslag ordnade av den parlamentariska Landsbygdsutredningen och haft underhandskontakter med medlemmar i utredningen. Remisser, skrivelser och debattinlägg Föreningen har vid flera tillfällen lämnat remissvar till Jordbruksverket angående ändringar i föreskrifter eller hantering av olika ersättningar samt beträffande miljöhänsyn i jordbruket. Det har också varit remissvar till Svensk Mjölk/LRF i branschövergripande frågor samt till Djurskyddsmyndigheten. Föreningen har skickat brev till SJV och tillverkare av öronmärken angående dålig kvalitet på öronmärkena samt till Svensk Avel om vikten av att slaktkroppsegenskaper redovisas i samband med tjurindex för mjölkrastjurar. Föreningen har skrivit ett öppet brev till samtliga slakterier angående behovet av att hålla upp avräkningspriset, skrivit debattinlägg samt initierat en artikel i Land om samma fråga. Djurskyddsföreskrifter Föreningen har deltagit i en samverkansgrupp om stängselfrågor som också besökt Djurskyddsmyndigheten samt samlat in och sammanställt synpunkter på befintliga föreskrifter efter inbjudan av Djurskyddsmyndigheten som initierat en allmän översyn av ett stort antal föreskrifter. Representation, deltagande och medverkan i konferenser, seminarier, kurser, etc. Generalsekreteraren och/eller styrelseledamöter har medverkat i/deltagit i: - LRF:s Norrlandsgrupps konferens - Djurhälsovårdens konferens - Möte om avelsvärdering av köttraser Föreningen ordnade i samverkan med Nötköttsprojektet och SJV en workshop om rådgivningsinsatser för gårdar med utedrift. Generalsekreteraren ingår i AGROVÄSTs styrgrupp för nötköttsproduktion. I Svensk Mjölk har föreningen tillsammans med NAB en fullmäktige- respektive en suppleantplats, d.v.s. vartannat år ordinarie plats för föreningens ordförande. Stämmodeltagande sker där liksom i Swedish Meats och KLS stämmor. En styrelserepresentant har deltagit i Centrala Djurhälsonämnden. För första gången är en styrelserepresentant, Jan Forssell, adjungerad ledamot i Svensk Köttinformations styrelse. 4

5 Generalsekreteraren har medverkat i träffar/kurser för producenter i olika delar av landet,, m fl på SLU, Alnarp och SLU, Skara respektive av elever på Naturbruksgymnasium samt i fortbildning av olika kategorier rådgivare. Marknadsföring av svenskt nötkött och svensk nötköttsproduktion Föreningen deltar i den LRF-finansierade kampanjen Min Mat som ska lyfta fram de svenska livsmedlens mervärden och generalsekreteraren ingår i kampanjens styrgrupp. Det har också varit efterfrågan på information om näringen från olika intressenter, t ex media och studenter. Klubbarna har deltagit i olika lokala producent/konsumentdagar. Offentlig upphandling Generalsekreteraren ingår i en grupp som arbetat med kriterier för offentlig upphandling på uppdrag av Miljöstyrningsrådet (EKU). Hemsidan Gustaf Gell sköter på uppdrag av föreningen hemsidan. Där finns kontakter till alla klubbar, protokoll, kort information om olika aktiviteter inom föreningen, centralt och i klubbarna samt de interaktiva kalkylerna (notkottsproducenter.se). Internetkalkyler Föreningen tillhandahåller på hemsidan ca 180 interaktiva kalkyler som visar möjlig lönsamhet i olika produktionsmodeller i olika områden i landet. Uppdatering av kalkylerna har gjorts av Taurus. Kalvningsfilm Föreningens kalvningsfilmer har varit utlånade vid ett antal tillfällen, framförallt vid klubbsammankomster och på naturbruksgymnasier. Licensiering av restauranger Under året har 8 restauranger varit licensierade, en ny och en har fallit ifrån. Restaurangerna upplever det svårt att bli licensierade p g a bristande leveranssäkerhet beträffande svenskt kött. Fortfarande är det få klubbar som aktivt verkar för licensiering. Nötköttsprojektet Sedan april 2003 och tom 2005 pågår det LRF-finansierade nationella Nötköttsprojektet. Totalt satsar LRF 3,9 miljoner på detta projekt vars övergripande syfte är att tillsammans med branschen och andra aktörer medverka till en lönsam och uthållig svensk nötköttsproduktion. Projektets mål är att öka volymerna samt stärka kvalitén på slaktkropparna. Det är också att identifiera och beskriva fungerande modeller för företag som enskilt eller i samverkan producerar kvalitetskött och landskapsvårdstjänster. Projektet skall initiera och stötta regional/lokal samverkan mellan olika intressenter i nötköttsproduktionen så att man når en gynnsam företagsutveckling i hela landet. Klubbarna deltar på olika sätt i de lokala/regionala projekten som berör 16 olika län. Projektledare på 700 tim per år är Inger Pehrson och till hennes hjälp finns en projektgrupp i vilken har ingått producenten Torbjörn Geijstedt, Björklinge, Runar Gustafsson, Swedish Meats, Anna Jamieson, Avelspoolen, Robert Larsson, LRF Väst, Bengt Ove Rustas, SLU, Pernilla Salevid, LRF Konsult, Eva Stenberg, LRF och Theres Strand, KLS. LRF:s visionsarbete/lönsam Nötköttsproduktion Föreningen har deltagit i LRF:s visionsarbete för nötköttsproduktionen. Arbetet har samlat företrädare för hela branschen i en samverkansgrupp, Lönsam Nötköttsproduktion och man har enats om visionen födda kalvar Det är viktigt att visionen villkoras, d v s att man är tydlig med att visionen bara går att nå om alla nödvändiga villkor blir uppfyllda, bl a företags- 5

6 utveckling inom primärproduktionen, ett bra LBU-program med nödvändiga investeringstöd, en effektiv industri och en positiv utveckling av nötköttspriset. En handlingsplan för det långsiktiga arbetet har upprättats och Nötköttsprojektet har fått rollen som verktyg för att genomföra aktuella delar av arbetet. Under våren ordnades över hela landet ca 20 Inspirations- och utbildningsdager genom samverkan mellan olika organisationer. En workshop ordnades tillsammans med Naturvårdsverket för att hos olika myndigheter, politiker och organisationer förankra visionen och behovet av åtgärder. Årets Nötköttsbonde Inom ramarna för LRF:s Nötköttsprojekt och ofta med köttklubbarna som resurser nominerades "Årets Nötköttsbonde" i olika län. Nomineringen genomförs av LRF:s länsförbund och bland de 22 nominerade utsågs en "Årets Nötköttsbonde" för hela Sverige av LRF och Lönsam Nötköttsproduktion. Framförallt de länsvisa nomineringarna uppmärksammas i hög grad av massmedia, vilket är en av målsättningarna. Holm den 17 okt 2005 Jan-Olof Karlsson, ordf Wilhelm Aschan, vice ordf Jan Forssell Ann-Catrin Gell Milton Lindh Gert Ingvar Nilsson Inger Pehrson, gen.sekr. 6

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2005-31/8 2006

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2005-31/8 2006 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2005-31/8 2006 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiofemte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiosjätte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettioåttonde verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012 Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Telefonmöte 31 januari 2012 Deltagare: Fredrik Wachtmeister, Anita Persson, Aron Cedergren, Erica Lindberg, Jan Forssell, Magnus Andersson, Maria Edman 1-14, Lennart

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Länsförbundsstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland 2013 7 Bondeledaren har förordet: Ett varierande och stabilt LRF-år Växtodlingsåret 2013 var hyfsat med mycket lokala variationer. Under hösten så

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF VÄRMLAND PROTOKOLL Regionförbundsstämma 2014-03-20 Tid Klockan 09.30 16.00 Plats Närvarande Dömle Herrgård, Deje Fullmäktige, samt ett 50-tal övriga medlemmar, gäster och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer