Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ /8 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ / Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettioåttonde verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ordf. Vice ordf. Adjungerade ledamöter Generalsekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Sammankallande Anita Persson, Råby gård, Hörby Jan Forssell, Bjursås Lantbruk AB, Bjursås Aron Cedergren, Christinelunds gård, Vassmolösa Petra Gillerfors, Mästerby Myre, Gotlands Tofta Hans Gradén, Granared, Hökerum Patrik Ohlsson, Höjen, Kil Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, Kågeröd Lennart Nilsson, NAB Theres Strand, Taurus Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Marita Larsson, Bonnorp gård, Vreta Kloster Göran Berglund, Ingvaldstorp, Väderstad Stefan Wistrand, Knutsta, Stora Sundby Stefan Johansson, Gamleby Ann-Catrin Gell, Kil Bengt Holm, Backaryd Albin Johansson, Jönåker Dan Waldemarsson, Habo Örjan Nilsson, Tandsbyn Klubbar och rasföreningar Till intresseföreningen är följande klubbar anslutna: Dala-Gästrike Köttklubb Nötköttsproducenterna i Örebro län Gotlands Nötköttsproducenter Skaraborgs Köttproducentklubb Hallands Köttklubb Skånes Nötköttsproducenter Jämtlands Nötköttsproducenter Sörmlands Köttproducentklubb Jönköpings läns Köttproducentklubb Värmlands Nötköttsproducenter Kalmar läns Nötköttsproducenter Västernorrlands Nötköttsföretagare Kronobergs Nötköttsproducenter Västsveriges Köttklubb Köttklubb 7-härad Östra Nötköttsproducenterna Köttklubb Blekinge Östra Svealands Köttklubb Det totala antalet medlemmar som betalat service- och medlemsavgift till SNP var vid verksamhetsårets slut

2 Följande rasföreningar är anslutna: Svenska Angusföreningen Svenska Blonde d Aquitaineföreningen Svenska Charolaisföreningen Svenska Herefordföreningen Svenska Highland Cattleföreningen Svenska Limousinföreningen Svenska Simmentalföreningen Medlemmarna inom respektive rasförening är inte direktanslutna. Många medlemmar i dessa klubbar är dock också med i någon köttklubb. Frågor med anknytning till rasintressena bevakas av rasföreningarna. Ekonomi Angående föreningens ekonomi hänvisas till verksamhetsårets resultat- och balansräkning. Avgifter Medlemmar har betalat serviceavgift på 320 kr + moms samt en medlemsavgift på ca 100 kr till respektive klubb. Avgifterna har fakturerats från SNP centralt och har möjliggjort ett centralt medlemsregister. Rasföreningarna har betalat 1000 kr i årsavgift. Föreningen är momsredovisningsskyldig. Samarbetsavtal med LRF Samarbetet mellan föreningen och LRF har fortsatt med ett årligt anslag. LRF:s programområde Företagsutveckling" har medfinansierat verksamheten (generalsekreterarens kostnader för ca 200 tim/år) och tillhandahåller en delad kontorsplats med möjlighet till viss administrativ service i Stockholm. Syftet med samarbetet är att utnyttja varandras kompetens och vid behov samverka i olika frågor som rör hela näringen. Tidningen Nötkött I varje nummer av tidningen Nötkött medverkar styrelsen på en särskild sida. Totala antalet prenumeranter är ca Prenumerationsavgiften (exkl. moms) för medlemstidningen Nötkött har varit 360 kr, medan icke medlemmar betalat 385 kr. Verksamheten Styrelsesammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen: 10 okt., 15 okt. och 26 okt (telefonmöten), 12 och13 nov. (möte i Tällberg), 15 dec (telefonmöte), 13 jan (möte i Stockholm), 9 feb, 1 april, 9 april, 20 maj (telefonmöten), 21 juni (möte i Stockholm) och 12 aug. (telefonmöte). Årsstämma - Köttriksdag Årsstämman, den s k Köttriksdagen, arrangerades av Dala Gästrike Köttklubb på Hotel Dalecarlia Konferensanläggning & Spa i Tällberg på ett mycket välordnat sätt. Stämman som samlade 77 ombud och ca 140 övriga på fredag morgon leddes av Dan Westerberg, Falun. Som ordförande för föreningen omvaldes Anita Persson, Hörby och till styrelsen nyvaldes Aron Cedergren, Vassmolösa och Hans Gradén, Hökerum. Motion 1 var inskickad av styrelsen för Köttklubb Blekinge och gällde de allvarliga problemet med vildsvinsskador i framförallt skogsbygden i Syd- och Mellansverige. Förslaget var att SNPs styrelse skulle uppmärksamma Jordbruksverket på problemet och uppmana dem till en väl genomarbetad kartläggning. Styrelsen hänvisade i sitt svar till alla de åtgärder som är på gång för att minska problemen med vildsvinen via LRF, Naturvårdsverket, Svenska Jägarförbundet, Viltskadecenter, m fl. Stämman beslutade att motionen kunde anses besvarad med tillägget att SNPs styrelse ska tillskriva LRF och Svenska Jägarförbundet. 2

3 Motion 2 som var inskickad av Östra Nötköttsproducenterna gällde den upplevda orättvisan i att en mycket stor andel av de företag som tas ut till fullständig tvärvillkorskontroll är företag med nötkreatur. Styrelsen angav i sitt svar att länsstyrelserna väljer företag för fullständig tvärvillkorskontroll enligt EUförordningen. Den anger att % ska var helt slumpmässigt utvalda och % får länsstyrelserna själva välja utifrån riskanalys. Vi kan däremot fortsätta verka för att minska riskerna för att det ska bli avvikelser. Styrelsen uppmanade till att inte bara acceptera eventuella avvikelser och sanktioner om det inte stämmer utan att överklaga mera. Stämman beslutade att motionen kunde anses besvarad. Motion 3 var inskickad av styrelsen för Östra Nötköttsproducenterna och handlade liksom motion 4 som var inskickad av Jönköpings läns Köttproducentklubb om SNP ska agera mer kraftfullt beträffande marknadsföring av svenskt nötkött för att stärka lönsamheten. Motionerna föranledde en diskussion om behovet av större insatser men samtidigt att SNP inte själv har de resurser som krävs. SNP kan inte lägga mindre resurser på näringspolitik för att öka insatserna på marknadsföring då det är viktigt att producenterna själva är delaktiga i det näringspolitiska arbetet med sin kunskap och erfarenhet och inte överlåter det enbart till tjänstemän. På den ordförandeträff som föregick själva stämman diskuterades prioriteringar av verksamheten och där lyftes också näringspolitiken fram som ett av de allra viktigaste arbetsområdena parallellt med marknadsföring och slakt- och marknadsfrågor. Större satsningar på marknadsföring behövs men de måste finansieras och hanteras på annat sätt än via SNP. Stämman beslutade att motionerna kunde anses besvarade och gav styrelsen i uppdrag att verka för en bättre marknadsföring av svenskt nötkött. Motion 5 kom från Köttklubb Halland och Köttklubb Blekinge och pekade på behovet att tydliggöra den verkliga lönsamheten genom att förslagsvis använda ett antal utvalda referensgårdar. Styrelsen instämmer i motionärernas åsikt att det är viktigt att visa hur den verkliga lönsamheten ser ut. Därför har SNP bl a verkat för att få till stånd ett projekt där detta möjliggörs. Genom projektet det tvååriga Referensgårdar nötkött som finansieras genom LRFs Kraftsamling och projektstöd från Jordbruksverket kommer precis det som motionärerna efterfrågar att kunna tillgodoses. På en ny hemsida, kommer den verkliga lönsamheten att presenteras för ett antal företag med olika typer av nötköttsproduktion och på olika platser i landet. Stämman beslutade att motionen därmed var besvarad. Motion 6 från Skånes Nötköttsproducenter, Köttklubb Halland och Köttklubb Blekinge gällde önskemål om ett diskussionsforum för nötköttsrelaterade frågor på SNPs hemsida. Styrelsen tillstyrker att ett diskussionsforum skapas men att val av hemsida får bli ett val utifrån viktigaste syfte med sidan och resursbehov. Taurus skulle starta ett diskussionsforum på sin hemsida kommande vecka där man kan logga in för att ställa frågor eller lämna svar. Stämman beslutade tillstyrka motionen med den ändringen att diskussionsforumet finns på Taurus hemsida i stället för på SNPs. Motion 7 kom från Kalmar läns Nötköttsproducenter och gällde behovet av att kraven i det frivilliga salmonellaprogrammet omformas för större rättvisa för de besättningar som köper in mer än 150 kalvar från mer än 5 besättningar. SNP har ända sedan Christer Wretborn som ensamutredare fick regeringsuppdraget om en bred översyn för att modernisera och effektivisera bekämpningen av djursjukdomar och smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, så kallade zoonoser, argumenterat för behovet av en rättvis hantering av större specialiserade nötköttsföretag. Detsamma har företrädare för Svenska Djurhälsovården och LRF gjort. Stämman beslutade att motionen därmed var besvarad. Stämman avslutades med att Kalmar läns Nötköttsproducenter bjöd in till nästa års Köttriksdag på Strand Hotell Borgholm den november. På programmet fanns sedan föredrag om behovet av tydliga mål av roddaren Lassi Karonen, föredrag av bl a politikerna Lena Ek och Ann Kristine Johansson och diskussion om den framtida jordbrukspolitiken och vilka möjligheter den ger. 3

4 Vid banketten delade Helena Jonsson, LRF ut priset Årets Nötköttsföretag till Kerstin och Per Mårtensson, Simontorp. De hade utsetts bland alla 20 nominerade "Årets Nötköttsföretag" från olika län inom kategorin avelsbesättningar. LRFs utmärkelse Årets Nötköttsföretag utdelades för nionde gången. På lördagsprogrammet fanns de två blocken Greppa lönsamheten i nötköttsproduktionen respektive Nötköttsmarknaden ; Vad kan vi vänta oss framöver? Hur jobbar Svensk Köttinformation? Och vad innebär projektet Svenskt Kött? Där ingick också en presentation av det mycket uppmärksammade exemplet från Rättviks kommun som beslutat använda kött från det egna naturbruksgymnasiet i offentlig sektor. Efter lunch var det i vanlig ordning besök på olika visningsgårdar. Arbete inom de olika verksamhetsområdena Föreningen har under det gångna året verkat inom olika områden via styrelserepresentanter och/eller generalsekreteraren. (Generalsekreterarens medverkan har till stor del skett inom det anslutande uppdraget som nötköttsansvarig inom LRF). I vissa frågor har samverkan skett med Svenska Djurhälsovården, andra intresse-/branschorganisationer och i många frågor med LRF. Näringspolitik Föreningen har deltagit i möte med Jordbruksdepartementets s k Högnivågrupp med syfte att identifiera åtgärder för att stärka konkurrenskraften i primärproduktionen. Har haft en kontinuerlig kontakt med departementet och Jordbruksverket angående frikopplingen av handjursbidraget. har sammanställt och redovisat synpunkter på Framtida CAP och deltagit i Jordbruksverkets seminarium har deltagit i ett flera möten angående regeringsuppdrag som SJV haft ansvar för inom djurskyddsområdet samt angående det nya regeringsuppdraget om en ny Djurskyddslagstiftning. Arbetet har skett i samverkan med LRF och de andra bransch-/intresseorganisationerna. har deltagit i samrådsmöten angående regeringsuppdraget angående statens ansvar för smittskyddsarbetet (där frågan om rättvis hantering av besättningar i frivilliga salmonella programmet) har deltagit i Copa-Cogecamöte i Bryssel har vid flera tillfällen lämnat remissvar till Jordbruksverket angående ändringar i föreskrifter eller hantering av olika ersättningar. Det har också varit remissvar till Jordbruksdepartementet. har deltagit i möte med Jordbruksverkets Klassificeringsråd har deltagit i samrådsmöte angående riktlinjer för ekologisk produktion har verkat för elektronisk märkning av nötkreatur har deltagit i möte med SJVs samrådsgrupp för Djurens Välfärd har följt upp Jordbruksverkets Förenklingsprojekt där syftet är att minska lantbrukarnas administrativa börda och aktivt drivit frågan om en enklare CDB-rapportering. har samverkat med Jordbruksverket angående enkät till dikoföretag har deltagit i Jordbruksverkets referensgruppsmöte gällande nötkreatur 15.4 har undervisat blivande djurskyddsinspektörer vid SLU, Skara har hjälpt djurägare angående Transportstyrelsen besiktning av djurpråmar har lämnat synpunkter på SJVs tvärvillkorsinstruktioner 4

5 Det av föreningen initierade kontrollprogrammet för de besättningar som har djur ute utan ligghall har under året färdigställts efter en lång rad möten. Huvudman för kontrollprogrammet är Svenska Djurhälsovården och föreningen kommer att äga programmet. Företagsutveckling (rådgivning, forskning och försök) Föreningen har drivit behovet av att kunna beskriva och analysera lönsamheten i nötköttsproduktionen och möjliggöra för företagare att jämföra sina egna resultat med representativa företag. Detta möjliggjordes via ett LRF ägt projekt, Referensgårdar-nötkött, som finansieras av LRFs kraftsamlingsmedel och projektstöd från Landsbygdsprogrammet. Projektet genererar en webtjänst, Agribeef som sjösattes i oktober Parallellt driver Taurus två kraftsamlingsprojekt; Utvecklingsgrupper respektive Treklövern (kvalificerad helhetsrådgivning). Föreningen har deltagit i ett antal samrådsmöten angående blåtunga. Föreningen har medverkat i/deltagit i seminarium arrangerat av LRF Konsult om lantbrukets lönsamhet och i framtagandet av Kvartalsrapporter workshop i Stockholm om framtidens tillämpade forskning om lantbrukets djur Stenhammarsdagen Föreningen för en dialog med Taurus angående aktuella och behov av framtida åtgärder och aktiviteter. Forskningsfrågor hanteras bl a genom att generalsekreteraren sitter i beslutsgruppen för SLFs Köttprogram, i styrgruppen för Agro Västs nötköttsgrupp och ordföranden sitter i styrgruppen för Tillväxt Alnarp. Inom LRFs regionförbund och oftast med köttklubbarna som resurser nominerades "Årets Nötköttsföretag" i olika län. Bland de 20 nominerade utsågs en "Årets Nötköttsföretag" för hela Sverige av LRF och Lönsam Nötköttsproduktion. Framförallt de länsvisa nomineringarna uppmärksammas i hög grad av massmedia, vilket är en av målsättningarna. Föreningen har hyrt ut kalvningsfilmer vid några tillfällen, oftast till producentträffar/kurser. Slakterifrågor, nötköttsmarknad Föreningen har haft flera kontakter med företrädare för de större slakterierna varav individuella möten med ledningarna för de större slakterierna deltagit i Jordbruksverkets Marknadsråd och Copa Cogeca-möten i Bryssel deltagit i Swedish Meats stämma har deltagit i möten med Miljöstyrningsrådet angående kriterier för offentlig upphandling har deltagit i KCFs konferens och följt upp med träff med ICA ang. djurskyddskrav på importkött Marknadsföring av svenskt nötkött och svensk nötköttsproduktion Nötköttsproduktionens roll har fortsatt uppmärksammats mycket i klimatdebatten och föreningen har lagt ner ett stort engagemang på att skriva debattartiklar, initiera och/eller medverka i artiklar, ha kontakter med media, m fl och delta i möten för att få ut saklig information. Via samverkan med LRF och Svensk Köttinformation har föreningen medverkat till innehållet i broschyrer, faktablad och på hemsidor. En bok om nötkött i Svensk Köttinformations regi som initierat av föreningen, En hyllning till svenskt nötkött, utkom under året. 5

6 Beslut har fattats under året om att föreningen ska ingå som delägare i det nya bolaget Svenskt Kött AB (f d Svensk Köttinformation) och tillsammans med de andra intresseorganisationerna och LRF utgöra majoritet (51 %), medan slakterierna tillsammans har den övriga delen. Föreningen har tillsammans med andra intressenter skrivit under en avsiktsförklaring gällande fortsatt avståndstagande från slakt av Belgisk Blå som ger nötkött ut till marknaden. Föreningen har deltagit i samverkansprojekt mellan LRF och ICA och i diskussioner med Sigill (på uppdrag av LRF) angående bl a klimatcertifiering av nötköttsproduktionen. Föreningen tillhandahåller restauranglicenser till de restauranger som garanterat bara använder svenskt nöt- och kalvkött. var inbjuden av Svensk Köttinformation att proväta tävlingsmeny och delta i samtal om nötköttskvalité inför Sveriges deltagande i EM i matlagning som hade kalvkött som tävlingsråvara. har verkat för minskad användning av soja och ökad användning av närproducerade proteinfodermedel genom bl a media har deltagit i olika möten om köttproduktion och hållbarhet, bl a gällande behovet av respektive utveckling av ny metodik för hållbarhetsredovisning av nötköttsproduktion. har drivit på att SLU Alnarp anordnar workshopar, "Djurhållning utan soja", med syfte att inte importera soja från Brasilien. Arbetsnamnet är No Soy, och namn på slogan "Rädda regnskogen, köp svenskt kött" har medverkat under Almedahlsveckan har medverkat vid lokala/regionala nötköttsdagar har medverkat i Hälsingestintans paneldebatt om nötköttets ätkvalitet har deltagit i seminarium i Riksdagen om Monsterbiff till middag. Vem bär ansvaret? deltagit i möte och haft journalistkontakter ang. radioprogrammet Matens pris har ordnat studiebesök för Hemlige kocken Mats Eric Nilsson på stort nötköttsföretag vid Klippan Det är också kontinuerligt efterfrågan på information om näringen från olika intressenter, t ex media, forskare och studenter. Klubbarna har deltagit i olika lokala producent-/konsumentdagar. Kommunikation (intern) Björn Holstensson skötte på uppdrag av föreningen hemsidan (www.notkottsproducenter.se) framtill 1 juli Har ersattes då av Roland Jönsson. På hemsidan finns kontakter till alla klubbar, protokoll, handlingsplan, kalender samt information om aktuella frågor. Nu finns också möjlighet att kommentera utlagd information via en bloggfunktion. Med hjälp av det centrala medlemsregistret har styrelsen kunnat skicka två medlemsbrev med aktuell information till samtliga medlemmar under året. Medlemmarna har uppmanats att skicka in sina e- postadresser så att utskick av medlemsinformation ska kunna ske oftare och till en mycket lägre kostnad. Detta har också gjorts under året. Representation och deltagande i olika nätverk I Svensk Mjölk har föreningen tillsammans med NAB en fullmäktige- respektive en suppleantplats, d.v.s. vartannat år ordinarie plats för föreningens ordförande, dock utan beslutsrätt. En styrelserepresentant har deltagit i Centrala Djurhälsonämnden, en har varit adjungerad ledamot i Svensk Köttinformations styrelse och nu ordninarie i Svenskt Kött ABs styrelse, en i NABs styrelse, en i Jordbruksverkets Klassificeringsråd, en är representant i Viking Genetics, en har ingått i näringens samrådsgrupp gällande blåtunga och en har möjlighet att delta i LRFs Norrlandsgrupps årsmöte. 6

7 Föreningen har deltagit i LRF:s branschövergripande arbete för nötköttsproduktionen. Arbetet har samlat företrädare för hela branschen i en samverkansgrupp, Lönsam Nötköttsproduktion som har haft tre möten under året. Ordföranden ingår i styrgruppen för Tillväxt Nötkött Alnarp. Generalsekreteraren ingår i AGROVÄSTs styrgrupp för nötköttsproduktion, Dialoggruppen för Stenhammar och KSLAs kommitté för hållbar utveckling. Holm den 24 oktober 2010 Anita Persson, ordf Jan Forssell, vice ordf Aron Cedergren Petra Gillerfors Hans Gradén Patrik Ohlsson Fredrik Wachtmeister Inger Pehrson, gen.sekr 7

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiosjätte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer