Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ /8 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2005-31/8 2006"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/ / Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiofemte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ordf. Vice ordf. Adjungerade ledamöter Generalsekreterare Kassör Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Sammankallande Jan-Olof Karlsson, Brunnstorp, Broby, Källby Wilhelm Aschan, Ullälva, Linköping Lars Elmsjö, Elmeshult, Sörgården, Nässjö Jan Forssell, Bjursås Lantbruk AB, Bjursås Milton Lindh, Forsaryds gård, Högsby Gert Ingvar Nilsson, Karlshills gård, Eslöv Anita Persson, Råby gård, Hörby Lennart Andersson, NAB Lena Widebeck/Theres Strand, Taurus Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Inger Pehrson, Palustre HB, Holms gård, Holm Göran Berglund, Ingvaldstorp, Väderstad Stefan Wistrand, Knutsta, Stora Sundby Stefan Johansson, Gamleby Carl Henrik Widerström, Ålem Johan Brogård, Sävsjö Ann-Catrin Gell, Kil Lars Karlsson, Borlänge Björn Ydrén, Österbymo Klubbar och rasföreningar Till intresseföreningen är följande klubbar anslutna: Dala-Gästrike Köttklubb Nötköttsproducenterna i Örebro län Gotlands Nötköttsproducenter Skaraborgs Köttproducentklubb Hallands Köttklubb Skånes Nötköttsproducenter Jämtlands Nötköttsproducenter Sörmlands Köttproducentklubb Jönköpings läns Köttproducentklubb Värmlands Nötköttsproducenter Kalmar läns Nötköttsproducenter Västsveriges Köttklubb Kronobergs Nötköttsproducenter Västerbottens Köttproducenter Köttklubb 7-härad Västsveriges Köttklubb Köttklubb Blekinge Östra Nötköttsproducenterna Norrbottens Köttklubb Östra Svealands Köttklubb 1

2 Det redovisade medlemsantalet i klubbarna var vid respektive klubbs senaste bokslut totalt ca 1515 st. Ett par av klubbarna, de nordligaste för tyvärr en slumrande tillvaro bl a på grund av att långa avstånd försvårar klubbverksamheten. Följande rasföreningar är anslutna: Svenska Angusföreningen Svenska Blonde d Aquitaineföreningen Svenska Charolaisföreningen Svenska Herefordföreningen Svenska Highland Cattleföreningen Svenska Limousinföreningen Svenska Simmentalföreningen Medlemmarna inom respektive rasförening är inte direktanslutna. Många medlemmar i dessa klubbar är dock också med i någon köttklubb. Frågor med anknytning till rasintressena bevakas av rasföreningarna. Ekonomi Angående föreningens ekonomi hänvisas till verksamhetsårets resultat- och balansräkning. Avgifter Medlemsavgiften har varit 200 kr till riksföreningen + ca 100 kr till klubben. Rasföreningarna har betalat 1000 kr i årsavgift. Samarbetsavtal med LRF Samarbetet mellan föreningen och LRF har fortsatt med ett årligt anslag. LRF:s programområde Utveckling och politik" har medfinansierat verksamheten (generalsekreterarens kostnader för 230 tim/år) och tillhandahåller en delad kontorsplats med möjlighet till viss administrativ service i Stockholm. Syftet med samarbetet är att utnyttja varandras kompetens och vid behov samverka i olika frågor som rör hela näringen. Medlemstidning I varje nummer av tidningen Nötkött medverkar styrelsen på en särskild sida. Totala antalet prenumeranter är ca Prenumerationsavgiften (exkl moms) för medlemstidningen Nötkött har varit 315 kr, medan icke medlemmar betalat 340 kr. Verksamheten Styrelsesammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen: 12 sept. (telefonmöte), 17 okt. (telefonmöte), 17 och 18 nov. i Skövde, 15 dec. (telefonmöte), 27 jan i Linköping, 8 feb.(telefonmöte), 22 mars (telefonmöte), 16 maj (telefonmöte) 27 juni (telefonmöte) och 29 aug. (telefonmöte). Köttriksdag Den välarrangerade Köttriksdagen genomfördes den nov. på Billinghus, Skövde med Skaraborgs som värd. Själva stämman samlade ca 75 ombud och totalt ca 220 övriga. Stämman leddes på ett förtjänstfullt sätt av Christer Svederberg, Lidköping. Som ordförande för föreningen omvaldes Jan-Olof Karlsson, Källby och till styrelsen nyvaldes Lars Elmsjö, Nässjö och Anita Persson, Hörby. Motion 1 angående behovet av bekämpning av skräppa och andra svåra ogräs kom ifrån Patrik Ohlsson, Värmlands Nötköttsproducenter. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att arbeta vidare med frågan och då ta reda på om kemisk bekämpning inom miljöersättningsprogram är tillåtet i något EU-land. 2

3 Motion 2 gällde gynnsammare företagarvillkor och var inskickad av Östra Nötköttsproducenternas styrelse. De ansåg att Sveriges Nötköttsproducenter aktivt måste verka arbeta för förenkling av nötköttsproducenternas administrativa vardag och en mer positiv myndighetsattityd. Styrelsen instämmer helt i motionärernas problembeskrivning och kommer att fortsätta med att i alla passande sammanhang påpeka behovet av minskad byråkrati, kompetent kontroll och att man från myndigheternas sida hanterar brukare på ett mer positivt sätt. De här frågorna drivs även av LRF. Motion 3 som också var inskickad av Östra Nötköttsproducenternas styrelse innehöll en önskan att Sveriges Nötköttsproducenter driver frågan om att rapporteringstiden till CDB ska förlängas till mer än 7 dagar. för att möjliggöra avstämning med t ex slakteriernas rapportering och minska risken för felrapporteringar. Rapporteringstiden är reglerad i EU-lagstiftning. Sverige har valt den längsta tiden och en förlängd tid är ej aktuell att begära. Motion 4 kom från styrelsen för Kalmar Nötköttsproducenter och handlade om lika villkor mellan olika län beträffande möjligheterna att få investeringsstöd. Stämman gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan och på lämpligt sätt informera medlemmarna vad man uppnått. Motion 5 handlade om hur vi ska hantera piroplasmos (blodhalning, sommarsjuka) nationellt och vad som behöver göras för att minska problemen hos den enskilde producenten. Motionen var inskickad av Skånes Nötköttsproducenter. Stämman gav styrelsen i uppdrag att i samverkan med SVA och Nöthälsovården öka informationen till djurägarna om hur man ska förebygga sjukdomsfall med piroplasmos. Jan-Olof Karlsson och Mats Törnquist redogjorde för hanteringen av den motion som kom till föregående års stämma och som handlade om rättvis behandling av stora kalvköpande besättningar i händelse av salmonellautbrott. En utredning beställd och gjord av SVA har bildat underlag för en hemställan till Jordbruksdepartementet om lika villkor. Som övergripande tema för Köttriksdagen gällde Hur stärker vi den svenska nötköttsproduktionen? Efter själva stämman gav Jens Fjelkner, Skånesemin en bild av svensk nötköttsproduktion i ett internationellt perspektiv. Därefter redogjorde Harald Svensson, SJV för effekterna av MTR och vad man kan vänta av kommande LBU-program. För femte gången utdelades också utmärkelsen Årets Nötköttsbonde inom ramen för LRF:s Nötköttsprojekt. Den gick denna gång till Lennart, Magnus och Per Johansson, Bergsjö som utsetts bland alla 21 nominerade "Årets Nötköttsbönderna" från olika län. På kvällen var det en trevlig bankett med mycket roande underhållning, dans och umgänge in på småtimmarna. På lördagsförmiddagen presenterade Taurus hur man kan nå bättre produktionsstyrning och därefter gavs sammanfattningar från en rad aktuella och spännande forskningsprojekt på SLU: Kostnadseffektiv utfodring med helsädesensilage (Bengt-Ove Rustas och Elisabet Nadeau), Slakta vid rätt vikt (Anna Hessle), Functional foods har mervärden (Cecilia Mark Herbert), Vallfodrets fettsyrainnehåll. (Katarina Arvidsson), Fettsyror och färgstabilitet i nötkött från bete (Jenny Karlsson) samt Bäckenbenshängning förbättrar mörheten (Maria Lundesjö Ahnström) Tre utvalda och presenterade nötköttsföretag kunde stämmodeltagarna besöka på egen hand i samband med hemresan. Ordförandekonferens och klubbkontakter 3

4 I samband med det av Taurus, Östra nötköttsproducenterna och Tidningen Nötkött arrangerade Nötköttsseminariet i Linköping den jan en ordförandekonferens dit även kassörerna i klubbarna var medbjudna. Syftet var framför allt att diskutera hur ett nytt system för medlemsavgifter kan se ut. Några av klubbarna har under året besöks av representanter av styrelsen.. Den nya jordbrukspolitiken och LBU Föreningen har deltagit i hearingar och konferenser om hantering av EU-stöd och om kommande LBU-program, haft kontakter med berörda tjänstemän på SJV och Jordbruksdepartementet samt träffat politiker och jordbruksministern. Föreningen tog fram ett förslag till schablonbelopp vid tillämpning av investeringsstödet som fick stöd av LRF, m fl och bidrog till tydligare information och verkade för mindre administration beträffande produktionsplatsnummer. Remisser, skrivelser, uppvaktningar och debattinlägg Föreningen har vid flera tillfällen lämnat remissvar till Jordbruksverket angående ändringar i föreskrifter eller hantering av olika ersättningar samt beträffande miljöhänsyn i jordbruket. Det har också varit remissvar till Jordbruksdepartementet, till Svensk Mjölk/LRF samt till Djurskyddsmyndigheten. Föreningen har skrivit debattinlägg i lantbrukspressen, bl a om GMO-fritt foder. Vidare har styrelsen träffat Swedish Meats VD:ar angående nötköttsproduktion/nötköttsaffären, skrivit till Swedish Meats styrelse angående eventuell fusion samt träffat ICAs ledning. Djurskyddsföreskrifter, utedrifter Föreningen har deltagit i en samrådsgrupp som haft ett stort antal möten angående nya djurskyddsförskrifter (L 100) samt deltagit i samråd och lämnat synpunkter angående nya transportföreskrifter. Ansvarig för arbetet med föreskrifterna är Djurskyddsmyndigheten. Föreningen uppvaktade jordbruksministern angående Djurskyddsmyndighetens otillfredsställande hantering av ligghallsdispenser och behovet av att få ökade kunskaper om utedrift med nötkreatur. Det resulterade i att myndigheten fick ett uppdrag av regeringen att i samverkan med näringen utreda hur utegångsdjur ska hållas under vintern för att klara djurskyddsaspekterna. Inger sammanförde forskare och praktiker till ett probleminventerings- och förslagsmöte där syftet var att ta fram bra idéer för forskningsprojekt om utedrift. Representation, deltagande och medverkan i konferenser, seminarier, kurser, etc. I Svensk Mjölk har föreningen tillsammans med NAB en fullmäktige- respektive en suppleantplats, d.v.s. vartannat år ordinarie plats för föreningens ordförande. Stämmodeltagande sker där liksom i Swedish Meats och KLS stämmor. En styrelserepresentant har deltagit i Centrala Djurhälsonämnden, en är adjungerad ledamot i Svensk Köttinformations styrelse och en är representant i Svensk Avel. Generalsekreteraren och/eller styrelseledamöter har medverkat i/deltagit i, bl a: - Svenska Djurhälsovårdens konferens - SLF-seminarium om framtida forskning - KCFs konferens - Agrias produktkommitté för lantbruksdjur - Stenhammarsdagen Generalsekreteraren ingår i AGROVÄSTs styrgrupp för nötköttsproduktion och har medverkat i träffar/kurser för producenter i olika delar av landet. Marknadsföring av svenskt nötkött och svensk nötköttsproduktion Föreningen deltar i den LRF-finansierade kampanjen Min Mat som ska lyfta fram de svenska livsmedlens mervärden och generalsekreteraren ingår i kampanjens styrgrupp. Min Mat ordnade en särskild pressträff där Inger deltog i planering och genomförande. En serie matprogram om svensk a råvaror, Bästa Maten, delfinansierades via särskilt uttag av 1 kr/slaktkropp via Svensk 4

5 Köttinformation. Det har också varit efterfrågan på information om näringen från olika intressenter, t ex media och studenter. Klubbarna har deltagit i olika lokala producent/konsumentdagar. Hemsidan Björn Holstensson sköter på uppdrag av föreningen hemsidan (notkottsproducenter.se). Där finns kontakter till alla klubbar, protokoll samt information om aktuella frågor. Kalvningsfilm Föreningens kalvningsfilmer har varit utlånade vid ett antal tillfällen, framförallt vid klubbsammankomster. Licensiering av restauranger Under året har endast 5 restauranger varit licensierade. Restaurangerna upplever det svårt att bli licensierade p g a bristande leveranssäkerhet beträffande svenskt kött. Fortfarande är det få klubbar som aktivt verkar för licensiering. LRF:s visionsarbete/lönsam Nötköttsproduktion Föreningen har deltagit i LRF:s visionsarbete för nötköttsproduktionen. Arbetet har samlat företrädare för hela branschen i en samverkansgrupp, Lönsam Nötköttsproduktion och man har enats om visionen födda kalvar Det är viktigt att visionen villkoras, d v s att man är tydlig med att visionen bara går att nå om alla nödvändiga villkor blir uppfyllda, bl a företagsutveckling inom primärproduktionen, ett bra LBU-program med nödvändiga investeringstöd, en effektiv industri och en positiv utveckling av nötköttspriset. Årets Nötköttsbonde Inom LRFs regionförbund och ofta med köttklubbarna som resurser nominerades "Årets Nötköttsbonde" i olika län. Bland de 21 nominerade utsågs en "Årets Nötköttsbonde" för hela Sverige av LRF och Lönsam Nötköttsproduktion. Framförallt de länsvisa nomineringarna uppmärksammas i hög grad av massmedia, vilket är en av målsättningarna. Holm den 26 september 2006 Jan-Olof Karlsson, ordf Wilhelm Aschan, vice ordf Lars Elmsjö Jan Forssell Milton Lindh Gert Ingvar Nilsson Anita Persson Inger Pehrson, gen.sekr. 5

6 6

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2006-31/8 2007 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettiosjätte verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Nötköttsproducenter avseende verksamhetsåret 1/9 2009-31/8 2010 Verksamhetsberättelsen avser intresseföreningens trettioåttonde verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012 Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Telefonmöte 31 januari 2012 Deltagare: Fredrik Wachtmeister, Anita Persson, Aron Cedergren, Erica Lindberg, Jan Forssell, Magnus Andersson, Maria Edman 1-14, Lennart

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

802003-7019 ÅRSREDOVISNING

802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 1(19) Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2011 2 Innehåll Medlemmar... 3 Möten och konferenser... 3 Januarikonferens 28 30 jan... 3 Årsmöte 2011... 3 Halmstad

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000

Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000 2001-02-27 Växtavdelningen Miljöskyddsenheten Stina Olofsson, projektledare Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000 Sammanfattning Under år 2000 startade i Skåne, Halland och Blekinge ett rådgivningsprojekt

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF VÄRMLAND PROTOKOLL Regionförbundsstämma 2014-03-20 Tid Klockan 09.30 16.00 Plats Närvarande Dömle Herrgård, Deje Fullmäktige, samt ett 50-tal övriga medlemmar, gäster och

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer