Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Kommunens organisation 7 Förtjust i Vellinge 9 Befolkning m m 9 Samhällsekonomisk utveckling 9 Skatteunderlagsutveckling 10 Befolkningsutveckling 11 Infrastruktur 11 Bostadsbyggande 11 Näringsliv 12 Arbetsmarknad 12 Pendling 13 Styrning och kontroll 13 God ekonomisk hushållning 13 Kommunens styrning 14 Kommunövergripande styrkort 18 Intern kontroll 20 Lokala miljömål MEDBORGARSERVICE 26 Så använde vi skattepengarna 27 Politisk verksamhet 29 Infrastruktur, skydd m m 34 Fritid och kultur 36 Pedagogisk verksamhet 40 Vård och omsorg 43 Individ- och familjeomsorg 45 Gemensam verksamhet 47 Affärsverksamhet EKONOMI 50 Ekonomisk analys 57 Personal SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ÅRET I SIFFROR 66 Resultaträkning 66 Kassaflödessanalys 67 Balansräkning 68 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 69 Investeringsredovisning 71 Balansräkningsenheter 75 Noter 80 Redovisningsprinciper 81 Ordförklaringar 82 REVISIONSBERÄTTELSE 2 Innehållsförteckning

3 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Så har då ännu ett år,, passerat. Resultatet på 27 mkr är något lägre än vad det borde, men efter omständigheterna är det ändå ett mycket bra resultat. Vi lever i en mycket orolig och osäker omvärld. Eurokrisen har under skakat hela Europa och därmed även påverkat oss i Vellinge. Den uppgång vi såg under 2010 är som bortblåst, lågkonjunkturen gör de ekonomiska villkoren mycket sämre, även för Sveriges kommuner. Vad värre är, de flesta bedömare talar om fortsatt dåliga tider både under 2012 och Vår styrka, en stor ekonomisk medvetenhet i organisationen, blir då extra viktig. Varje utgift måste prövas flera gånger och vägas mot andra. Går något att skjuta upp utan alltför negativa konsekvenser, så gör det. Samtidigt måste vi vara medvetna om att behovet av våra tjänster är lika stort oavsett konjunktur. Våra barn ska gå på förskola och skola, vården och omsorgen måste också fungera. Denna balansgång är inte enkel, men vi har klarat den förr och vi ska klara den nu också. Under har mycket positivt hänt. Motorvägen till Trelleborg har blivit färdig, vi har beslutat om en satsning på vår musikskola till en bredare kulturskola, St Hammars skola blev färdig alldeles i slutet och vi har flyttat in på Månstorps Ängar. Tyvärr har detta hus drabbats av problem efter vår inflyttning, men det är förhoppningsvis på väg att lösas. Under året har också mycket tid och energi lagts på vårt projekt Förtjust i Vellinge. Ett projekt som syftar till att lyfta fram allt det positiva som händer i vår kommun och också göra oss bättre rustade att möta alla invånares krav och önskemål i framtiden. Detta kommer du säkert att höra mer om de kommande åren. Till sist vill jag tacka alla våra medarbetare för en sedvanligt god insats under. Utan er insats hade det goda resultatet inte varit möjligt. Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande Kommunalrådet har ordet 3

4 FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats landstinget 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift: Vellinge Månstorp 0,28/1,33 0,28/1,33 0,24/1,33 0,22/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,87 0,11/0,87 0,13/0,89 Skanör Falsterbo 0,19/1,12 0,19/1,18 0,19/1,18 0,21/1,20 0,21/1,20 RESULTATRÄKNING Resultat före extraordinära poster, mkr 40,9-48,9 69,3 70,0 26,6 i % av skatteintäkter netto 3,7-4,2 5,8 5,5 2,0 Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar i mkr 1 076, , , , ,5 i % från föregående år 10,6 9,0 0,6 2,5 4,5 Skatteintäkter, netto i mkr 1 108, , , , ,1 i % från föregående år 7,8 5,0 3,1 6,7 2,2 Finansnetto, mkr 9,7-38,2 50,9 1,0-16,0 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar, kr/invånare Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare Låneskuld koncernen, kr/invånare Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 147, , , , ,2 koncernen, mkr 1 072, , , , ,3 Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) med full skuldföring av pensionsåtagande koncernen (redovisad) Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESANALYS Nettoinvesteringar, mkr Nyupplåning, mkr PERSONAL Personalkostnader, mkr Varav pensionskostnader Fem år i sammandrag

5 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vellinge och omvärlden

6 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN ORGANISATION KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 46 (44) procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat. Egen regi-företag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengsystem utgör 29 (30) procent. Knappt en halv procent finansieras med kommunala bidrag och 25 (26) procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som be drivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. KOMMUNENS ORGANISATION Kommunstyrelsen beslutade hösten 2009 att det skulle genomföras en total översyn av kommunens organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som sedan 1992 varit så framgångsrik, med all sanno likhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden kommer att innebära. Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs av Kommunstyrelsen , 82 och ny politisk organisation av Kommunfullmäktige , 48. Det stora målet med organisationen är att skapa bättre och utökad medborgarservice. Politikerna svarar för medborgardialog, visionsutveckling, målformulering, upphandling, utvärdering och uppföljning. Organisationsöversikt Valnämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Överförmyndare Miljö- och Byggnadsnämnd Nämnd gemensam medborgarservice Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 10% Uppdragsföretag 51% Uppdragsföretag 52% Uppdragsföretag 37% Uppdragsföretag 59% 6 Organisation

7 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har det tillskapats en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc). Efter den senaste revideringen den 1 februari 2012 ser kommunförvaltningens organisationen ut enligt nedan. FÖRTJUST I VELLINGE Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge som får fullt genomslag i verksamheten Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Utveckling av arbetssättet Arbetssättet ska utvecklas med små ständiga förbättringar och tydliggöra olika roller. När nu en ny organisation är sjösatt tas nu nästa steg genom att agera snabbare och flexiblare. En annan utmaning är att göra organisationen mindre personberoende och mer flödesorienterad. Medborgarna har rätt till samma nivå på servicen oavsett vem som är i tjänst i en viss befattning. Vellinge kommun ska bli en organisation med ett gemensamt arbetssätt. Övergripande mål för Förtjust i Vellinge Genom programmet ska samtliga medarbetare och entreprenörer i Vellinge kommun uppfatta sig och arbeta som EN gemensam organisation och med EN gemensam värdegrund inom eller på uppdrag av Vellinge kommun. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som på olika sätt berörs av kommunen. Det gäller såväl anställda, entreprenörer, boende, besökare, företagare, samt andra kommuner och myndigheter. Mätning: Nöjd Medborgarindex och SCB:s företagsranking. Förtroendet för kommunledningen och nöjdheten med Vellinge kommun som arbetsgivare ska ha ökat påtagligt. Mätning: Nöjd Medborgarindex och Nöjd Medarbetarindex hösten Organisationsöversikt fr o m 2012 Beslutande politisk organisation Miljö- och Byggnadsnämnd Revision Valnämnd Nämnden Gemensam Medborgarservice Kommunfullmäktige Överförmyndare Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Vellinge Koncern AB Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Utbildning Tillväxt samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Sekreterare Administration/ekonomi/IT Kommunikation HR Tjänstemannaorganisation Kommundirekttör Organisation 7

8 Vi-känslan ska ge en påtagligt ökad arbetsglädje och stolthet där vi gläds med varandra och firar framgångarna, stora som små. Mätning: Nöjd Medarbetarindex hösten Årsskiftet /2012 ska 90 procent av medarbetarna känna till programmet. Sommaren 2012 ska 70 procent av anställda i Vellinge kommun och 30 procent av entreprenörerna på något sätt vara delaktiga i Förtjust i Vellinge. Kommunens styrdokument ska vara begripliga och ändamålsenliga. Utforma alternativa förslag till ny utbildningsorganisation. 3. Hållbart ledarskap Ta fram de tre viktigaste utvecklingsområdena och de ledaregenskaper som krävs för att förverkliga Förtjust i Vellinge. Minska sårbarheten genom att utveckla successionsordningen och kartlägga nyckelkompetenser. Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning tillsammans med tjänstemannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att åstadkomma förankring och rådgivning, både från anställda och kommunmedborgare, fackliga representanter och politiskt tillsatta. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas möjligheter att fatta bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision så väljs inom respektive verksamhetsområde tydliga handlings program som inom verksamheten har omsatts i strategier och aktiviteter hämtat från politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige och respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden. De sju delprojekten Det omfattande programmet Förtjust i Vellinge innefattar sju delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten. Det är viktigt med ett internt ägarskap i den utvecklingsresa som görs gemensamt. 1. Vision och värdegrund Utveckla och beskriva visionen och föreslå en gemensam värdegrund som kan implementeras i organisationen samt bli en del av det vardagliga arbetet. Formulera en vision som ger bilden av en kommun med ett ansikte. Formulera värdegrund för förhållningssätt och arbetssätt. 2. Arbetsformer, roller och ansvar Ge medborgaren god, tillgänglig och snabb service; en kanal in. Förtydliga roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. 4. Varumärkesstrategi Leverera en varumärkesstrategi, en kommunikationsstrategi och en grafisk manual. Projektet ska drivas med en stor delaktighet från många inom och utanför Vellinge kommuns organisation. 5. Ny budgetprocess Utveckla en budgetprocess som tar sin utgångspunkt i målformulering och verksamhetsplanering samt att göra den tillgänglig för alla i Vellinge kommun. 6. Fastighetsstrategi Ta fram en modell för uthyrning av funktionella fastigheter. Kommunen skall genom detta arbete bli bättre på att betala en hyra som bättre speglar funktion och nytta för respektive fastighet. En slutprodukt av arbetet är också att skapa en ny intern hyresmodell för Vellinge kommun. Modellen ska vara en grund för en strategisk lokal försörjningsplan. 7. IT-strategi Kommunikationen internt och externt behöver effektiviseras genom utnyttjande av ny teknik. Föråldrad teknik driver kostnadssidan. En IT-strategi skall tas fram för och kommer att ligga till grund för hur kommunikation sker internt och externt med anställda och invånare i Vellinge kommun. En annan del av detta arbete är att ta fram en plan för en fortsättning av 1:1-satsningen (en dator/elev) i skola och lärportalen. Sättet hur samtliga medarbetare förses med IT-utrustning behöver utvecklas. Det finns en önskan att effektivisera de anställdas vardag bland annat genom att låta alla beställningar gå via en elektronisk beställningsportal. En annan aktivitet är att utvecklas till en beställarorganisation med en tydlig kravställare. 8 Organisation

9 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING BEFOLKNING M M SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2012:06 från februari Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Vår bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir dock i år och nästa år väsentligt svagare än under 2010 och. Arbetslösheten kommer därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre än vad vi tidigare räknat med. till 6 procent. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt. SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattats ovan. SKL bedömer i februari 2012 att skatteunderlaget år i riket som helhet har ökat med 3,0 procent och för 2012 beräknas ökningen till 3,2 procent. År 2013 väntas arbetade timmar åter öka något. Det är huvudorsaken till att skatteunderlagets tillväxttakt tilltar. När konjunkturåterhämtningen därefter tar fart ökar sysselsättningen i raskare takt och löneökningarna blir större, med god skatteunderlagstillväxt som följd. Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket 2015 visas i tabell nedan. %-förändring SKL feb ,0 3,2 3,6 4,0 4,7 Källa: SKL:s cirkulär 12:06 Vår bedömning utgår från att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade former. Även med ett lyckligt slut kommer det dock ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de finansiella marknaderna lägger sig. Vår utgångspunkt är att oron för ett eurosammanbrott kvarstår, men att sannolikheten för och förväntningarna om en positiv lösning gradvis växer. Trots detta i huvudsak positiva anslag antas det svaga tillståndet i framförallt södra Europa bestå under lång tid framöver. Enligt vår bedömning kommer utvecklingen både i Sverige och i övriga Europa att vara som svagast under vinterhalvåret /2012. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en åter hämtning av den internationella konjunkturen. Marknadstillväxten för svensk export ökar också. För många länder riskerar dock återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Men ökad draghjälp från export industrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med Även syssel sättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner Befolkning 9

10 BEFOLKNINGSUTVECKLING Under ökar Vellinge kommuns befolkning med 207 personer och uppgår vid årets slut till invånare. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att ha En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år). De senaste fem åren ökar befolkningen med personer från till Befolkningsökningen är totalt 3,8 procent med en genomsnittlig årlig ökning på ca 0,8 procent. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2010 Förändring Inflyttade Utflyttade Inflyttningsöverskott Födda Döda Födelseöverskott Årets befolkningsökning består av ett inflyttningsöverskott på 219 (113) personer och ett födelseunderskott på -3 (+28) personer. Flyttningsöverskottet gentemot utlandet var +89 (+47), medan flyttningsöverskottet gentemot övriga kommuner i Sverige var +130 (+66). ÅLDERSSTRUKTUR Befolkning i olika åldersgrupper 2010 Förändring 0 år år år år år år år år år år Totalt Andelen barn och ungdomar (0 18 år) är drygt 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en hög andel 0 18-åringar vid jämförelser med Skåne och riket, där åldersgruppen är 22 procent. Åldersgruppen år är 6 procent av befolkningen vilket är något lägre än genomsnittet. Både i Skåne och riket är den 8 procent av befolkningen. Andelen i åldersgruppen år är 49 procent av befolkningen. Den är något högre, 51 procent i både Skåne och riket. 10 Befolkning

11 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Pensionärerna (65 år och äldre) är 21 procent av befolkningen vilket ska jämföras med 19 procent i Skåne och riket. FRAMTID Folkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från drygt 3,7 miljoner invånare idag till över 4 miljoner år Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängden ökar mycket kraftigare i Skåne än övriga regioner. De största ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren. Den närmaste 15-årsperioden beräknas kommunens befolkning öka med ungefär personer. Den genomsnittliga årliga ökningen blir 520 personer. Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas. INFRASTRUKTUR Med en stigande befolkning ökar anspråken på såväl kommunal som kommersiell service. Vård- och omsorgsboendet i V Ingelstad och Stora Hammars nya skola har färdigställts under året. Utredning för utveckling av centrum i Skanör pågår. Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletteras och förstärkas för att klara försörjningen av alltfler invånare. Under har motorvägen (E6) mellan Vellinge Trelleborg färdigställts. Planläggning fortsätter för utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik. Avtal har tidigare träffats med Trafikverket om kommunal medfinansiering och förskottering av utbyggnaden. Detta för att möjliggöra en snar byggstart. Komplettering av vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöra olika trafikutbyggnader krävs samverkan med andra kommuner och Region Skåne/Skånetrafiken. Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet i havet att stiga. Handlingsplan för att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer har remissbehandlats under året. Synpunkter främst från Länsstyrelsen har föranlett ytterligare utredning för kompletterande redovisning av teknik för dagvatten- och grundvattenberedning i framtiden. BOSTADSBYGGANDE Under året har färdigställts 113 bostadshus, varav 108 enbostads- och 5 flerbostadshus. Byggnation av 109 bostadshus, varav 104 enbostads- och 5 flerbostadshus, har påbörjats. Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt invånare till drygt invånare, dvs. med mer än 400 personer om året. Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms i fram tiden en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge Hököpinge och i de östra kommundelarna. För att stödja detta pågår infrastrukturutbyggnader bl.a. i form av persontågstrafik på Trelleborgsbanan. Det framtida förväntade bostadsbyggandet har en stark koncentration under åren Osäkerhetsfaktorerna i prognosberäkningarna ökar med tiden. Under åren 2014 planeras en byggnation av nya bostäder i kommunen (i medeltal 250 per år) fördelade på kommundelarna enligt följande: Kommundel Antal Vellinge 382 Månstorp 98 Höllviken 273 Skanör-Falsterbo 247 NÄRINGSLIV I Vellinge kommun finns ca registrerade företag. Av dessa ha ca ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag med företag, framförallt inom fastighets- och företagstjänster. Handelsbranschen med 659 företag är också välrepresenterad i form av agentur- och import/exportföretag. Även jordbruks- (327) och byggföretag (315) är stora branscher. Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skapar ca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik). Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagagrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Befolkning 11

12 Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. För att förbättra samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet har under året beslut tagits om en ny näringslivsstrategi och bildats ett näringslivsråd. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vellinge kommun kom på andra plats av totalt 290 kommuner i års ranking. ARBETSMARKNAD Enligt statistik från arbetsförmedlingen i åldersgruppen år var i snitt 406 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 44 personer. Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är en minskning med 0,2 procent. Totalt deltog i snitt 284 personer i åldern år i arbetsmarknadspolitiska program under. Jämfört med föregående år är detta en minsking med 19 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,4 procent, en minskning med 0,1 procent. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa och som ingår i arbetsmarknadspolitiska program) uppgår till 3,5 procent vilket är en minskning med 0,3 procent sedan Bland ungdomar i åldern år var i snitt 63 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 16 personer eller 20 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,6 procent, vilket är en minskning med 0,8 procent. Totalt medverkar 96 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 15 ungdomar eller 18,5 procent. Andelen ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,0 procent, en ökning med 0,5 procent. Det genomsnittliga obalanstalet för ungdomar år under är 6,6 procent. Statistik Arbetslösa I program Obalans totalt år 2,1 % 1,4 % 3,5 % Ungdomar år 2,6 % 4,0 % 6,6 % PENDLING Många bosatta i Vellinge kommun arbetspendlar, främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Till kommun Antal (2009) Malmö Lund 793 Trelleborg 682 Burlöv 218 Svedala 223 Helsingborg 107 Övriga Totalt Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landet då den bygger på uppgifter om var en person är folkbokförd (= svenska kommuner) och var denna person arbetar (= svenska företag/arbetsplatser). Därmed är inte den för Vellinges befolkning betydande utpendlingen till Danmark inräknad i statistiken ovan. Inpendlingen till kommunen 2009 var personer. Detta ger en nettopendling på personer. Inpendlarna är fördelade på följande orter: Från kommun Antal (2009) Malmö Trelleborg 762 Svedala 144 Lund 134 Lomma 62 Övriga 539 Totalt Befolkning

13 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING STYRNING OCH KONTROLL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kortsom ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2010 var 21,5 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,2 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jäm förda verksamhetsblock, så är kost naden i Vellinge lägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa. Jämförelse andra kommuner 2010 (kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket *) Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *) Ovägt medelvärde Ovanstående tabell tar dock inte hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma god ekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas med utgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna för hur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. KOMMUNENS STYRNING Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där kommunens vision och övriga politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokument utgör grunden för styrningen. Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är viktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kommunens totala resultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv och detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Den direkta styrningen av kommunens verksamhet från Kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag har skett genom ett antal konkreta uppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen har följts upp löpande under året och rapportering av arbetsläget har gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna. Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet Medborgarservice. Styrning och kontroll 13

14 KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRKORT Nedan redovisas måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektiv och framgångsfaktorer. Perspektiv Framgångsfaktor Mål = uppnått mål = ej uppnått mål Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. 2. Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. 3. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgarundersökning God boendeoch livsmiljö 4. En positiv befolkningsökning på maximalt en procent sett över tiden (5 år), exklusive exploatering av Skanörs Vångar. 5. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens Trygghetsundersökningar. 6. Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne. 7. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning Hög kvalitet 8. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 9. Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid nästa Medarbetarundersökning Den totala sjukfrånvaron ska minska. Utvecklingsområden Mål för utvecklingsområden saknas. Ekonomi Kostnadseffektivitet 11. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). 12. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år. God ekonomi Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). Soliditeten skall uppgå till minst 59 %. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden för samtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 73 procent, så har god ekonomisk hushållning uppnåtts. På följande sidor kommenteras måluppfyllelsen och rapporteras de uppdrag som är kopplade till respektive mål. Kommentarerna bygger på uppgifter som lämnats från nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. VELLINGEITEN MÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Av kommunens totala bruttokostnader så avser 43 procent verksamhet som utförs av annan huvudman än kommunen. Motsvarande siffra 2010 var 41 procent. Rapportering av uppdrag nr 1 Inom pedagogisk verksamhet ökar barn- och elevantalet i verksamhet utförd i annan regi med 424 stycken vilket motsvarar en procentuell ökning från 31 till 35 procent mellan åren 2010 och. 14 Styrning och kontroll

15 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Den 1 juli i år övergick Västra Ingelstad skola till fristående verksamhet. Månstorps och Arrie förskolor skiftade till fristående verksamhet den 1 augusti. Inom vård och omsorg har kundvalssystem under hösten införts inom daglig verksamhet LSS och den 1 januari 2012 införs valfrihet inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL. Under hösten har parkeringsövervakningen på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser upphandlats. Malmö industrivakter AB kommer under 2012 påbörja övervakningen. Miljö- och byggnadsnämnden prövar frågan fortlöpande men då verksamheten i huvudsak utgörs av myndighetsutövning är möjligheterna till att lägga ut verksamhet begränsade. MÅL: Tillhöra de tio bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge kommun blev tvåa i Svenskt Näringslivs rankning av Sveriges näringslivsvänligaste kommuner. Detta är fjärde året i rad som Vellinge placerar sig på andra plats av 290 kommuner. Rapportering av uppdrag nr 2 Under hösten har Kommunstyrelsen fattat beslutat om ett måldokument för Vellinge kommuns näringslivsverksamhet och om inrättandet av ett näringslivsråd. Näringslivs rådet består av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och företagarföreningarnas ordförande. Föredragande är enhetschefen för turism och näringsliv. En testversion har utvecklats av en business to business e-handelsplats för lokalt producerad mat. Rapportering av uppdrag nr 3 Förändringsarbetet med att stärka Vellinges varumärke har påbörjats och konkretiserats genom projektet Förtjust i Vellinge. Arbetet fokuserar på att utveckla arbetssättet till gagn för kommunens invånare, besökare och företagare. Kommunen medverkar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk Medborgardialogen som del i demokratiutvecklingen och styrningen. För att nå ett förbättrat resultat 2012 genomförs olika åtgärder i samband med upprättande av detalj- och översiktsplaner. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har analysarbetet av 2010 års medborgarundersökning avslutats och presenterats för omsorgsnämnden, vilken i sin tur har tagit fram förbättringsåtgärder som har omsatts i mål för Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har förslag till åtgärder tagits fram för faktorerna Påverkan och Information. MÅL: En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år), exklusive exploatering av Skanörs Vångar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Under perioden har Vellinges befolkning ökat från invånare till Det har varit en positiv befolkningsökning på totalt personer eller 248 personer per år. I procent har befolkningsökningen för hela perioden varit 3,8 procent och i genomsnitt/år ca 0,8 procent. Rapportering av uppdrag nr 4 Detaljplaner har upprättats enligt direktiv och prioritering av ledningsgruppen för fysisk planering. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Medborgar undersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Inflytande-Index mäts med utgångspunkt från faktorerna Förtroende, Information, Tillgänglighet och Påverkan. MÅL: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Polisens Trygghetsundersökning som mäter 33 olika indikatorer genomförs varje år. Medborgarna får via postenkäter betygsätta från 0 (närmast obefintligt problem) till 6 (alarmerande påtagligt problem). Resultatet redovisas Styrning och kontroll 15

16 genom ett s.k. trygghetsindex vilket bl.a. ger kommunen ett samlat värde för hela undersökningen. Resultatet av mätningen visade totalt på en viss försämring jämfört med En ökning 1,39 till 1,58. Den totala problembilden är dock fortsatt på låg nivå. Rapportering av uppdrag nr 5 Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan kommunen och polisen. Avtalet är baserat på de orsaker som i 2010 års undersökning visade sig vara de största orsakerna till upplevd otrygghet bland kommuninvånarna. Kommunens säkerhetschef har tillsammans med polisen genomfört informationsåtgärder riktade till elever i årskurs 8. Eleverna har bl.a. informerats om konsekvenserna av att begå brott. Den 17 juni informerade också säkerhetschefen och polisen allmänheten om säkerhet och trygghet. Inom individ- och familjeomsorgen ska insatser inom drogpreventionen bidra till ett förbättrat trygghetsindex. Samverkansmöte med Polisen har genomförts och antalet inkomna SMADIT-rapporter (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är fler än Utbildningsnämndens har i samverkan med Vellingebostäder tagit fram åtgärder inför budget Projektet Ta det piano, som syftar till att öka tryggheten och säkerheten i trafiken, har fortskridit under året. MÅL: Lägst antal anmälda brott/1.000 invånare i Skåne. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge är den av Skånes kommuner som enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har lägst antal anmälda brott per invånare. Under anmäldes 74,9 brott per invånare att jämföra med 75,8 anmälda brott per 1000 invånare under Antalet anmälda brott i Vellinge är markant lägre än det genomsnittliga antalet anmälda brott för länets kommuner, vilket ligger på 179,4 anmälda brott per 1000 invånare. Rapportering av uppdrag nr 6 I samverkan med Polisen arbetar kommunen aktivt med att genom förebyggande åtgärder få ned antalet anmälda brott. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Region-Index mäts med utgångspunkt från faktorerna Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Miljö, Bostäder, Trygghet, Kommunikationer, Kommersiellt utbud och Fritid. Rapportering av uppdrag nr 7 Förändringsarbetet Förtjust i Vellinge bedöms kunna påverka Nöjd-Region-Indexet positivt. Inom omsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, har under året verksamheterna arbetat med att analysera resultatet av 2010 års medborgarundersökning och ta fram förslag till förbättringsåtgärder (bl.a. angående differentierat bostadsutbud). Vid upprättande av detalj- och översiktsplaner genomförs diverse åtgärder utifrån 2010 års resultat av Nöjd-Region- Index. MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Medborgar-Index mäter den service som kommunen erbjuder sina invånare inom de olika verksamhetsområdena. Rapportering av uppdrag nr 8 Förändringsarbetet Förtjust i Vellinge bedöms även kunna påverka Nöjd-Medborgar-Indexet positivt. Inom omsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, har under året verksamheterna arbetat med att analysera resultatet av 2010 års medborgarundersökning och ta fram förslag till förbättringsåtgärder. Nämnden för gemensam medborgarservice rapporterar att kommunens anläggningar/aktivitetsytor har uppdaterats och förbättras för att få till stånd en bättre service och kvalitet för medborgaren. MEDARBETARE MÅL: Vidtaga åtgärder för att uppnå ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid nästa Medarbetarundersökning Styrning och kontroll

17 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Nöjd-Medarbetar-Indexet mäter kommunens anställdas syn på kommunen som arbetsgivare. Rapportering av uppdrag nr 9 Handlingsplanen för att höja Nöjd-Medarbetar-Index har resulterat i ett större kommunövergripande värdegrundsarbete. Ett delprojekt inom programmet Förtjust i Vellinge, Hållbart ledarskap, har genererat verktyg till kommunens chefer att genom mod, lust och engagemang få medarbetarna att känna engagemang, delaktighet, arbetsglädje samt att säkerställa ett gott arbetsklimat. Nöjda och engagerade medarbetare ger i sin tur en bättre medborgarservice. MÅL: Den totala sjukfrånvaron ska minska. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Den totala sjukfrånvaron (andel sjukfrånvaro i förhållande till bruttoarbetstiden) ökar marginellt under från 4,09 till 4,24 procent. För perioden 2006 är sjukfrånvaron nästan halverad från 7,9 till 4,2 procent. Den samlade långsiktiga bedömningen är därför att målet är uppnått. I timmar räknat minskar också sjukfrånvaron till jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökar under året från 40,13 till 40,36 procent. Över perioden har långtidssjukfrånvarons andel minskat från 73,8 till 40,4 procent Rapportering av uppdrag nr 10 Tillsammans med företagshälsovården bedriver kommunen ett aktivt förebyggande och främjande arbete med att reducera den totala sjukfrånvaron. EKONOMI MÅL: Nettokostnader för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). Rapportering av uppdrag nr 11 Utbildningsnämnden har genom fortsatt utveckling med övriga kommuner i Skåne, arbetat med att effektivisera administrationen kring gymnasieelever. Genom att konkurrensutsätta daglig verksamhet, LSS bedömer omsorgsnämnden att verksamheten kommer att bli mer kostnadseffektiv än i egen regi. Övriga verksamheter arbetar också löpande med att effektivisera verksamheten. MÅL: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Åtgärdsplanen har ej genomförts, då kommunens resultat i förhållande till budget utvecklats positivt under året. mål: Resultat skall uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Sett över perioden är resultatet sammanlagt 2,6 procent av skatteintäkterna. mål: Soliditeten skall uppgå till minst 59 procent KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Soliditeten uppgår till 48 procent. Även om effekten av den nya finanspolicyn beaktas uppnås inte soliditetsmålet. Soliditeten blir då ca 55 %. mål: Lån skall ej tas upp för att täcka löpande driftskostnader. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Inga lån har under året tagits upp för att täcka löpande driftkostnader. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Under perioden ökar nettokostnaderna för verksamheten med 30,0 procent medan skatteintäkterna ökar med 27,3 procent. Styrning och kontroll 17

18 INTERN KONTROLL Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för Kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för Kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året Inom verksamhetsområde Äldreomsorg har en jämförelse gjorts mellan Vellinge och fem struktur mässigt liknande kommuner. Ett femtontal ekonomiska- och kvalitetsnyckeltal hämtade från statistikdatabasen Kolada har studerats. Kontroll har gjorts av att utbetalda arvoden till förtroendevalda överensstämmer med gällande arvodesreglemente. En kontroll och avstämning har gjorts av att befintliga avtal finns registrerade i avtalsregistret E-avrop. Inom produktionsenhet Fritid har granskats styrning, delegation, organisationen på fritidsgårdarna (kopplingen öppettider, bemanning, kontanthantering och besökare), kontanthantering och intäktsredovisning på Vanningen samt hanteringen av inventarieförteckningar. En uppföljning har gjorts av en tidigare gjord granskning av den interna kontrollen på rektorsområdena Rosentorp, Stora Hammar och Södervång. En granskning har gjorts inom Balansräkningsenhet Fastighet med syfte att konstatera att fakturerade tjänster och varor har levererats. Två granskningar inom avdelning tillväxt och samhällsbyggnad har också redovisats till Kommunstyrelsen. Dessa är: Kvalitetsäkring av rutiner för handläggning av planärenden Fyra ärenden har granskats utifrån gällande rutinbeskrivningar/lagar. Kvalitetskontroll inom Mark och exploatering Två avtal har genomgåtts. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande tre granskningar gjorts under året: Kartläggning av samtliga utemiljöer på skolor och förskolor i kommunen. Uppföljning av redovisningen av delegeringsbeslut till utbildningsnämnden. Befintliga rutiner för Riktade resurser till barn och elever med särskilda behov. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har inom individ- och familjeomsorgen följande intern kontrollavrapporteringar gjorts under året: Inventering av andelen anmälningar barn och ungdom som leder till utredning. Granskningen IT-verksamheten ur ett övergripande, effektivitets- och tillgänglighetsperspektiv har utgått. Istället har resurser lagts på att ta fram en ny IT-strategi och att inventera IT-infrastrukturen. Utbildningsinsatser i riskanalys har ej genomförts under året. Detta pga. i avvaktan på tillsättandet av en ny verksamhetscontroller. Utbildningarna föreslås istället att genomföras under Intern kontroll

19 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Inventering av andelen barn- och ungdomsutredningar som pågår över fyra månader. Beslutade granskningsinsatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg kring dokumentation har skjutits upp till Detta p g a genomförda organisationsförändringar. Nämnden för gemensam verksamhet har löpande följt upp styrkort, verksamhet och ekonomi. Vidare har viss statistik löpande redovisats till nämnden. Rapporteringen har protokollförts. Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda. Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Bygglov Kvalitetssäkring av rutiner i nio bygglovsärenden och debitering av avgifter enligt taxa. Livsmedelslagen Uppföljning av tre ärenden av att rätt lagrum använts och att uppföljning sker. Miljöbalken Uppföljning av tre beslut mot gällande lagstiftning och rutiner. Bostadsanpassningsbidrag Uppföljning av handläggningstiderna för nio ärenden. En samlad rapport över internkontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till Kommunstyrelsen den 3 mars Den samlade bedömningen är, att trots att granskningarna ovan visat på en del brister som behöver åtgärdas, så är den interna kontrollen i kommunens verksamhet tillräcklig. De riskbedömningar som ligger till grund för internkontrollplanerna bör dock i framtiden genomföras på ett mer systematiskt sätt. Utbildningsinsatser bör därför genomföras 2012 i metodiken att välja granskningsområden med hjälp av riskanalyser. Intern kontroll 19

20 LOKALA MILJÖMÅL I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland annat Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö Ur Vision för Vellinge kommun Vellinge kommun vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska beredas en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar. Sveriges kommuner har på lokal nivå ett ansvar för att verka för en god livsmiljö för människor, djur och natur. I egenskap av tillsynsmyndighet bär kommunen huvudansvaret för miljön inom dess geografiska område. De flesta kommuner arbetar aktivt med miljöåtgärder utifrån de nationellt formulerade miljömålen, likaså gör Vellinge kommun. Vellinge kommuns miljöarbete har grundat sig i de lokala miljömålen, framtagna av Miljö- och byggnadsnämnden och fastställda av Kommunfullmäktige den 23 april Miljömålen är baserade på nationella och regionala miljökvalitetsmål men är översatta och anpassade till de lokala förutsättningar som råder i Vellinge kommun. Av Riksdagens 16 miljökvalitetsmål har 15 bearbetats lokalt (undantaget storslagen fjällmiljö ) och utgör Vellinge kommuns miljömål. Målen syftar bl.a. till att gynna människors hälsa, bibehålla naturens mångfald, främja hushållning med naturresurser samt att värna om ekosystemets reproduktionsförmåga. Den 4 april 2009 antogs ett åtgärdsprogram för 14 av kommunens 15 miljömålsområden bestående av sammanlagt 91 åtgärdspunkter. Med åtgärdsprogrammet avsågs att specificera ansvaret för åtgärder inom respektive verksamhetsområde samt att tidsbestämma ifrågakommande åtgärder. Programmet följdes upp och utvärderades under Utvärderingen visade att närmare 80 % av åtgärderna antingen var genomförda eller påbörjade även om inte alla delmål vid tidpunkten var uppnådda. I följande avsnitt redovisas inom respektive miljömål graden av måluppfyllelse för de 91 miljömålsåtgärderna vid den redovisning som lämnades G Åtgärden är helt eller i huvudsak genomförd alt. pågår kontinuerligt. H Åtgärden är genomförd till hälften eller mer P Åtgärden är påbörjad men ännu ej genomförd till hälften E Åtgärden är inte påbörjad Det totala resultatet visas i diagrammet här: 13% Andel intäkter i % av totala intäkter 18% 40% 21% 8% Mål: Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljökvalitetsmål Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Situationen i Vellinge I Vellinge kommun bedöms trafiken utgöra den enskilt största utsläppskällan av såväl växthusgaser som andra föroreningar. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 6 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % H: 50 % (3) P: 50 % (3) Genomförd helt/i huvudsak eller pågår kontinuerligt Genomförd till hälften eller mer Påbörjad men ej genomförd mer än till hälften Ej påbörjad Ej längre relevant Kommentar Beslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbanan vilket möjliggör Pågatågstrafik till och från Vellinge kommun. Ett förslag till energi- och klimatstrategi har tagits fram under. 20 Lokala miljömål

21 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Mål: Frisk luft Nationellt miljökvalitetsmål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar överskrider inte riktvärdena för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. Situationen i Vellinge Trafiken på de tungt trafikerade vägarna E6 och väg 100 utgör tillsammans med påverkan från Malmö och Köpenhamn den största källan till luftföroreningar. Kommunen saknar industrier med större utsläpp. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 4 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 50 % (2) H: 25 % (1) P: 25 % (1) Kommentar En luftkvalitetskartläggning har genomförts i kommunen. Mål: Bara naturlig försurning Nationellt miljökvalitetsmål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. Situationen i Vellinge Kommunen saknar större skogsområden varför försurningen av vattendrag är mest aktuell. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 1 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 100 % (1) Kommentar Lövskogsplantering har i möjlig mån föreskrivits och uppmuntrats i detaljplan på allmän platsmark. Mål: Giftfri miljö Nationellt miljökvalitetsmål Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det innebär för Skåne bland annat att år 2020 är halterna av särskilt farliga ämnen så låga i Skånes naturmiljö att negativa effekter på människors hälsa, ekosystem eller arter inte förekommer: Situationen i Vellinge I relation till övriga Skåne saknar Vellinge större mängder markföroreningskällor. Rester av bekämpningsmedel har påträffats i grundvattnet. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 14 Åtgärdsuppfyllelse: 71 % G: 57 % (8) H: 7 % (1) P: 7 % (1) E: 29 % (4) Kommentar En ny avfallsplan har framtagits för perioden 2015 i vilken information finns om farligt avfall, produktval och återvinning. Ekologiutbildningen i skolorna har utvecklats och fått ökat utrymme. Ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i grundvattnet har upprättats och genomförts. Mål: Skyddande ozonskikt Nationellt miljökvalitetsmål Ozonskitet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Det innebär för Skånes del, att användningen av ozonnedbrytande ämnen är avvecklad inom loppet av en generation Situationen i Vellinge Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen pågår enligt den nationella planen. Lokala miljömål 21

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012 TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Budget 2012 och plan 2013-2014

Budget 2012 och plan 2013-2014 Budget 2012 och plan 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 Budget 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 eringsförutsättningar Omvärld 7 Samhällsekonomisk utveckling

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Mark och plan 2010 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och plan TIDSPERIOD 2010 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM BUDGETENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer