Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag"

Transkript

1 Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation Befolkning m m 8 Samhällsekonomisk utveckling 8 Skatteunderlagsutveckling 8 Befolkningsutveckling 9 Infrastruktur 10 Bostadsbyggande 10 Näringsliv 11 Arbetsmarknad 11 Pendling 12 Styrning och kontroll 12 God ekonomisk hushållning 12 Kommunens styrning 13 Kommunövergripande styrkort 19 Intern kontroll 20 Lokala miljömål MEDBORGARSERVICE 26 Så använde vi skattepengarna 27 Politisk verksamhet 29 Infrastruktur, skydd m m 34 Fritid och kultur 36 Pedagogisk verksamhet 39 Vård och omsorg 42 Individ- och familjeomsorg 45 Gemensam verksamhet 47 Affärsverksamhet EKONOMI 50 Ekonomisk analys 57 Personal SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ÅRET I SIFFROR 66 Resultaträkning 66 Kassaflödessanalys 67 Balansräkning 68 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 69 Investeringsredovisning 71 Balansräkningsenheter 75 Noter 80 Redovisningsprinciper 81 Ordförklaringar 82 REVISIONSBERÄTTELSE 2 Innehållsförteckning

2 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Resultatet för är mycket bra! Jag vill tacka alla de dugliga medarbetare, både hos oss och hos våra entreprenörer, som gjort detta möjligt. Vellinge kommuns ekonomi står stark och med årets resultat förstärks den ytterligare. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna genomföra det ambitiösa utbyggnadsprogram vi nu är inne i. Månstorps Ängar, vårt nya vårdboende i V Ingelstad är nu färdigt i så motto att de boende har flyttat in. Lite återstår, utemiljön görs vid under våren, men redan nu kan jag konstatera att vi fått ännu en juvel att vårda i kommunen. Det är en fantastiskt fin anläggning som många kommer att ha stor nytta och glädje av under många år. Byggandet av Stora Hammar skola fortgår enligt planerna och vi ser alla fram mot den dagen då den kan tas i bruk. Samtidigt påbörjas nu planeringen av gamla Stora Hammar skola. Vad ska vi göra med detta stora område? Att Kronodalsgården ska byggas ut är givet, men till detta behövs bara en del av tomten. Vad ska ske med resten? Till detta kommer vi att återkomma under I Skanör fortsätter arbetet på Skanörs vångar. Vintern har varit besvärlig men jag räknar fortfarande med att de första husen börjar byggas sent i höst. I Skanörs centrum har Formtoppen etablerat sig och nu pågår projektering av nytt bibliotek samt att läkarna ska få större lokaler. Det börjar hända saker! I öster påskyndas nu arbetet för att bygga ut med Pågatågstrafik och den nya motorvägen till Trelleborg ska stå färdig i höst. Det är lätt att inse att vi bor i en kommun där mycket positivt händer. Stora projekt förverkligas. Samtidigt får vi aldrig glömma bort arbetet i vardagen och att ta väl hand om det som redan finns. Alla vi som dagligen möter kommunens invånare vet att det är där, i detta möte, som det avgörs om vår verksamhet är bra eller dålig. Stora projekt är på ett sätt pricken över i, men det är i vardagen de verkliga stordåden utförs. För detta vill jag än en gång säga ett stort tack till er alla! Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande Kommunalrådet har ordet 3

3 FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats landstinget 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift: Vellinge Månstorp 0,29/1,33 0,28/1,33 0,28/1,33 0,24/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,87 0,11/0,87 Skanör Falsterbo 0,19/1,12 0,19/1,12 0,19/1,18 0,19/1,18 0,21/1,20 RESULTATRÄKNING Resultat före extraordinära poster, mkr 106,1 40,9-48,9 69,3 70,0 i % av skatteintäkter netto 10,3 3,7-4,2 5,8 5,5 Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar i mkr 973, , , , ,1 i % från föregående år 3,7 10,6 9,0 0,6 2,5 Skatteintäkter, netto i mkr 1 026, , , , ,1 i % från föregående år 2,6 7,8 5,0 3,1 6,7 Finansnetto, mkr 52,0 9,7-38,2 50,9 1,0 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar, kr/invånare Låneskuld, kr/invånare Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 106, , , , ,6 koncernen, mkr 1 028, , , , ,9 Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) med full skuldföring av pensionsåtagande koncernen (redovisad) Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESANALYS Nettoinvesteringar, mkr Nyupplåning, mkr PERSONAL Personalkostnader, mkr Fem år i sammandrag

4 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vellinge och omvärlden

5 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN ORGANISATION KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 44 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 30 procent egen regi-företag, d v s egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Knappt en halv procent finansieras med kommunala bidrag och 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. I organisationsbilden här visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive förvaltning och balansräkningsenhet (BR) som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. NY KOMMUNAL ORGANISATION 2011 Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft nuvarande organisation sedan den 1 januari När den infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2009 att det skulle genomföras en total översyn av kommunens organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation Organisationsöversikt Valberedning KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Vellinge Koncern AB Valnämnd Överförmyndarnämnd Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Kommunstyrelse Miljö- och Byggnadsnämnd Teknisk nämnd M-nämnd BR Mark & Exploatering BR Fastighet Miljö & Stadsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning BR Vatten & Avlopp BR Avfall Teknisk förvaltning M-förvaltning Uppdragsföretag 15% Uppdragsföretag 98% Uppdragsföretag 40% Uppdragsföretag 20% Uppdragsföretag 93% Uppdragsföretag 98% Uppdragsföretag 66% Uppdragsföretag 37% 6 Organisation

6 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING som varit så framgångsrik under 90-talet och 00-talet med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden under -talet kommer att innebära. Det stora målet med den nya organisationen är att skapa bättre och utökad medborgarservice genom att skilja de politiska nämnderna från produktionen. Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs av Kommunstyrelsen , 82 och ny politisk organisation av Kommunfullmäktige , 48. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har tillskapats en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. Förvaltningen ska under Kommunstyrelsens produktionsutskott sköta produktionen. Politikerna ska svara för medborgardialog, visionsutveckling, målformulering, upphandling, utvärdering och uppföljning. Följande nämnder finns fr o m 2011: Kommunstyrelse med två utskott under sig, ett Arbetsutskott som bland annat ska ha hand om tillväxtfrågor och ett Produktionsutskott, som i princip ska svara för all produktion (drift av grundskolor, förskolor, gymnasium, bibliotek, konsthall, turistbyrå, badhus, fritidsgårdar, elevhälsa, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster). Nämnd för gemensam medborgarservice som ska ha hand om alla typer av gemensam service (gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst). Miljö- och Byggnadsnämnd som ska ha hand om miljötillsyn och bygglovshantering. Omsorgsnämnd som ska svara för vård- och omsorgsfrågor utom själva driften av verksamheten samt individ- och familjeomsorg. Utbildningsnämnd som ska svara för all pedagogisk verksamhet utom själva driften av verksamheten. Organisationsöversikt fr o m 2011 KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Vell Konc AB Vell bost AB Vell Expl AB Valnämnd Utbildningsnämnd Kommunstyrelse Nämnd för gemensam medborgarservice Miljö- och Byggnadsnämnd Överförmyndare Omsorgsnämnd Beredning för fysisk planering Produktionsutskott Arbetsutskott bl.a. tillväxt frågor Kommundirektör (tillväxtfrågor) Extern produktion Produktion (Intraprenad) Service och stöd Individuell medborgarservice Gemensam medborgarservice Tillväxt och samhällsbyggnad Ledningsstab Individuell myndighetsutövning Kunddialog Medborgare Medborgardialog Organisation 7

7 BEFOLKNING M M SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2011:07 från februari Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket, vilket naturligtvis delvis förklaras av motsvarande fall Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP beräknas öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,8 procent. Även beräknas BNP-tillväxten bli hög, drygt 3 procent. Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i världshandeln har inneburit att den svenska exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiella marknaderna och en ökad tillgång på krediter har bidragit till en liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har under det senaste året ökat kraftigt. Till exportens och investeringarnas starka tillväxt ska läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens reala inkomster endast ökade med knappt 1 procent i fjol kom hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 procent. Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den växande efterfrågan. Antalet arbetade timmar är nu uppe i nivå med den föregående toppen andra kvartalet Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än den tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt sysselsatta. Vi räknar med att produktionen växer betydligt starkare under 2011 än antalet arbetade timmar. Det innebär att en del av den produktivitetsminskning som skett hämtas in igen. Den öppna arbetslösheten beräknas ligga på 7,8 procent 2011, för att sedan sjunka till 6,6 procent Nya, mer positiva, skatteunderlagsprognoser innebär förbättrade förutsättningar för kommunsektorn. Givet samma volymökningar som i SKL:s decemberprognos blir den totala resultateffekten 2011 år plus 2,3 miljarder för kommunerna och plus 1,1 miljarder kronor för landstingen. Nästa år beräknas den dock bli den betydligt mindre. Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommuner och landsting står fortfarande inför stora omprövningar. SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattats ovan. Fler arbetade timmar och högre löneökningstakt leder till en ökning av den totala lönesumman och därmed också av skatte underlaget. SKL bedömer i februari 2011 att skatteunderlaget år i riket som helhet har ökat med 1,8 procent och för 2011 beräknas ökningen till 2,3 procent. Jämfört med den senaste prognosen i december har en upprevidering gjorts med 0,1 procent för och med 0,7 procent för Den oväntat snabba ökningen av arbetade timmar under slutet av förra året innebär att sysselsättningsnivån 2011 nu beräknas att bli betydligt högre än i decemberprognosen. Siffrorna för 2012 och 2014 ligger kvar på ungefär oförändrad nivå Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket 2014 visas i tabell nedan. %-förändring SKL feb ,8 2,3 4,1 4,1 4,0 Källa: SKL:s cirkulär 11:07 BEFOLKNINGSUTVECKLING Under ökar Vellinge kommuns befolkning med 141 personer och uppgår vid årets slut till invånare. Vellinge kommun har under många år visat en stabil befolkningstillväxt; de senaste 15 åren har befolkningen ökat med nära personer. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att ha En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år). De senaste fem åren ökar befolkningen med personer från till Befolkningsökningen är totalt 5,0 procent eller i genomsnitt 1,0 procent årligen. 8 Befolkning

8 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2009 Förändring Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott Födda Döda Födelseöverskott Årets befolkningsökning består av ett födelseöverskott på 28 (73) personer och ett flyttningsöverskott på 113 (246) personer. Flyttningsöverskottet gentemot utlandet var +47 (+143), medan flyttningsöverskottet gentemot övriga kommuner i Sverige var +66 (+104). ÅLDERSSTRUKTUR Befolkning i olika åldersgrupper 2009 Förändring 0 år år år år år år år år år år Totalt FRAMTID Folkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från drygt 3,7 miljoner invånare idag till över 4 miljoner år Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängden ökar mycket kraftigare i Skåne än övriga regioner. De största ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren. Den närmaste 15-årsperioden beräknas kommunens befolkning öka med ungefär personer. Den genomsnittliga årliga ökningen blir 520 personer. Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas. INFRASTRUKTUR Med en stigande befolkning ökar anspråken på såväl kommunal som kommersiell service. Utbyggnad av vård- och omsorgsboende i V Ingelstad och ny skola i Stora Hammar blir färdiga Utredningar för utveckling av centrum i Skanör och Vellinge pågår. Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletteras och förstärkas för att klara försörjningen av alltfler Andelen barn och ungdomar (0 18 år) är drygt 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en hög andel 0 18-åringar vid jämförelser med Skåne och riket, där åldersgruppen utgör 22 procent. Åldersgruppen år utgör 6 procent av befolkningen vilket är något lägre än genomsnittet. Både i Skåne och riket utgör den 8 procent av befolkningen. Andelen i åldersgruppen år är 49 procent av befolkningen. Den är något högre, 52 procent i både Skåne och riket. Pensionärerna (65 år och äldre) utgör 20 procent av befolkningen vilket ska jämföras med 18 procent i Skåne och riket. Befolkning 9

9 invånare har utbyggnaden av E6 Vellinge Trelleborg påbörjats. Avtal har träffats om kommunal medfinansiering och förskottering av utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik. Detta för att möjliggöra en snar byggstart. Planläggning av spårtrafik från Hyllie till Falsterbonäset har påbörjats. Komplettering av vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöra olika trafikutbyggnader krävs samverkan med andra kommuner och Region Skåne/ Skånetrafiken. Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet i havet komma att stiga. För att möta detta upprättas en handlingsplan för utbyggnad av skyddsvallar med enkla kortsiktiga åtgärder på 5 års sikt, åtgärder som krävs inom år och långsiktiga åtgärder. Utkast till handlingsplan föreligger för Skanör-Falsterbo och Ljunghusen, och utreds för Höllviken. Dessa planer måste kontinuerligt uppdateras med ny kunskap om klimatförändringarnas förlopp samt erfarenheter av utförda skydd. BOSTADSBYGGANDE Enligt preliminär statistik har det under året färdigställts 47 småhus och 20 lägenheter. Byggnation av 90 småhus och 32 lägenheter har påbörjats. Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt invånare till drygt invånare, dvs. med mer än 400 personer om året. Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms att i framtiden måste en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge-Hököpinge och i de östra kommundelarna. För att stödja detta erfordras infrastrukturutbyggnader bl a i form av persontågsstrafik på Trelleborgsbanan. Det framtida förväntade bostadsbyggandet har en stark koncentration under åren Osäkerhetsfaktorerna i prognosberäkningarna ökar med tiden. Under åren planeras en byggnation av 815 nya bostäder i kommunen (i medeltal 272 per år) fördelade på kommundelarna enligt följande: Kommundel Antal Vellinge 252 Månstorp 125 Höllviken 248 Skanör-Falsterbo 190 NÄRINGSLIV I Vellinge kommun finns ca registrerade företag. Av dessa har ca ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag med företag, framförallt inom fastighets- och företagstjänster. 10 Befolkning

10 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Handelsbranschen med 718 företag är också välrepresenterad i form av agentur- och import/exportföretag. Även jordbruks- (335) och byggföretag (288) är stora branscher. Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skapar ca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik). Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vellinge kommun blev nummer två i års ranking. ARBETSMARKNAD Totalt i åldersgruppen år var 413 personer arbetslösa i december. Jämfört med december 2009 är detta en minskning med 81 personer eller 16,4 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är en minskning med 0,4 procent. Totalt 325 personer i åldern år deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 59 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,6 procent, en ökning med 0,3 procent. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa och som ingår i arbetsmarknadspolitiska program) uppgår till 3,7 procent. Bland ungdomar i åldern år var 55 personer arbetslösa i december. Jämfört med 2009 är detta en minskning med 11 personer eller 16,7 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,4 procent, vilket är en minskning med 0,6 procent. Totalt medverkar 106 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 24 ungdomar eller 29,3 procent. Andelen ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,6 procent, en ökning med 0,9 procent. Statistik Dec Arbetslösa I program Obalans totalt år 2,1 % 1,6 % 3,7 % Ungdomar år 2,4 % 4,6 % 7,0 % Allt fler lediga jobb finns och allt fler arbetslösa får arbete, men många finns fortfarande kvar i arbetsmarknadspolitiska program. Fler lediga jobb innebär fler ingångar på arbetsmarknaden, men många arbetssökande behöver extra stöd för att kunna konkurrera om de lediga jobben. PENDLING Många i Vellinge kommun arbetspendlar och då främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Till kommun Antal (2008) Malmö Lund 788 Trelleborg 679 Burlöv 238 Svedala 229 Helsingborg 117 Övriga Totalt Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landet eftersom den bygger på uppgifter om var en person är folkbokförd (= svenska kommuner) och var denna person arbetar (= svenska företag/ arbetsplatser). För Vellinges befolkning är utpendlingen till Danmark stor, men är inte inräknad i statistiken ovan. Inpendlingen till kommunen 2008 var personer. Detta ger en nettopendling på personer. Inpendlarna kommer från orter enligt följande tabell: Från kommun Antal (2008) Malmö Trelleborg 816 Svedala 164 Lund 159 Lomma 66 Övriga 548 Totalt Det totala obalanstalet för ungdomar år är 7,0 procent. Befolkning 11

11 STYRNING OCH KONTROLL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2009 var 21,7 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,6 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa. Jämförelse andra kommuner 2009 (kr/inv) Verksamhetsområde Vellinge Riket *) Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *) Ovägt medelvärde Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma god ekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas med utgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna för hur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. KOMMUNENS STYRNING Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där kommunens vision och övriga politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokument utgör grunden för styrningen. Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är viktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kommunens totala resultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv och detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Den direkta styrningen av kommunens verksamhet från Kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag har skett genom ett antal konkreta uppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen har följts upp löpande under året och rapportering av arbetsläget har gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna. Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet Medborgarservice. 12 Styrning och kontroll

12 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRKORT Nedan redovisas resultaten för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektiv och framgångsfaktorer. = uppnått mål = ej uppnått mål Perspektiv Framgångsfaktor Mål Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. 2. Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. God boendeoch livsmiljö 3. En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar. Öka invånarnas upplevda trygghet. 4. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. 5. Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne. 6. Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008 för Vellinge kommun enligt Lagen mot skydd mot olyckor. 7. Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för faktorerna Bostäder, Kommunikationer och Kommersiellt utbud. Hög kvalitet 8. Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för verksamheterna Äldreomsorg och Gator. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 9. Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen. 10. Den totala sjukfrånvaron ska minska. Utvecklingsområden 11. Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivarperspektiv ska minska. Tillgänglighet 12. Uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index nästa Medborgarundersökning, särskilt för faktorn Information. God boende- och livsmiljö 13. Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan. Ekonomi Kostnadseffektivitet 14. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). 15. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år. God ekonomi Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). Soliditeten skall uppgå till minst 62 %. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden för samtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 72 procent, så har god ekonomisk hushållning uppnåtts. På följande sidor kommenteras måluppfyllelsen och rapporteras de uppdrag som är kopplade till respektive mål. Kommentarerna bygger på uppgifter som lämnats från nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. VELLINGEITEN MÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Av kommunens totala bruttokostnader så avser 41,2 procent, verksamhet som utförs av annan huvudman än kommunen. Motsvarande siffra 2009 var 38,0 procent. Styrning och kontroll 13

13 Rapportering av uppdrag nr 1 Inom pedagogisk verksamhet ökar barn-/elevantalet med 318 stycken för verksamhet utförd i annan regi. Störst ökning sker inom förskolan med 198 barn. Antal barn/ elever i annan regi ökar mellan 2009 och från 28 % till 31 %. Inom vård och omsorg infördes den 1 januari valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemsjukvård samt den 1 september inom ledsagning, avlösarservice och personlig assistans enligt LSS. Dessutom ges från 1 januari 2011 möjligheten till att välja vård- och omsorgsboende. Under hösten initierades en utredning om att byta driftsform på daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen har under året tecknat ett 3-årigt avtal med Carema Äldreomsorg AB gällande driften av Månstorps ängar vilket står klart för inflyttning under januari Tekniska nämnden rapporterar att förvaltningens verksamhet bedrivs på entreprenad så långt som det är möjligt. Miljö- och Byggnadsnämnden prövar frågan kontinuerligt. Då nämnden i huvudsak ägnar sig åt myndighetsutövning, finns en begränsning i vilka delar av verksamheten som kan bedrivas i annan regi. MÅL: Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge kom på andra plats i den mätning som Svenskt Näringsliv genomförde. Rapportering av uppdrag nr 2 Enheten för näringsliv har genomfört ett handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till kommunens företagare. Tillgången på ledig industrimark för tilldelning åt företag som vill etablera sig i kommunen har säkerställts. MÅL: Vellinge skall ha en positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år) exklusive Skanörs Vångar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Under perioden 2006 har Vellinges befolkning ökat från invånare till Det har varit en positiv befolkningsökning på totalt personer eller ca 316 personer per år. I procent har befolkningsökningen för hela perioden varit 5,0 procent och i genomsnitt/år ca 1 procent. Rapportering av uppdrag nr 3 Detaljplaner upprättas enligt direktiv och prioritering av ledningsgruppen för fysisk planering. MÅL: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Polisens Trygghetsundersökning som mäter 33 olika trygghetsindikatorer genomförs varje år. Deltagarna får betygsätta från 0 (närmast obefintligt problem) till 6 (alarmerande påtagligt problem). Resultatet av mätningen 14 Styrning och kontroll

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING

HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Fem år i sammandrag... 4 Kommunstyrelsens ordförande... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen..............................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer