Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag"

Transkript

1 Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation Befolkning m m 8 Samhällsekonomisk utveckling 8 Skatteunderlagsutveckling 8 Befolkningsutveckling 9 Infrastruktur 10 Bostadsbyggande 10 Näringsliv 11 Arbetsmarknad 11 Pendling 12 Styrning och kontroll 12 God ekonomisk hushållning 12 Kommunens styrning 13 Kommunövergripande styrkort 19 Intern kontroll 20 Lokala miljömål MEDBORGARSERVICE 26 Så använde vi skattepengarna 27 Politisk verksamhet 29 Infrastruktur, skydd m m 34 Fritid och kultur 36 Pedagogisk verksamhet 39 Vård och omsorg 42 Individ- och familjeomsorg 45 Gemensam verksamhet 47 Affärsverksamhet EKONOMI 50 Ekonomisk analys 57 Personal SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ÅRET I SIFFROR 66 Resultaträkning 66 Kassaflödessanalys 67 Balansräkning 68 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 69 Investeringsredovisning 71 Balansräkningsenheter 75 Noter 80 Redovisningsprinciper 81 Ordförklaringar 82 REVISIONSBERÄTTELSE 2 Innehållsförteckning

2 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Resultatet för är mycket bra! Jag vill tacka alla de dugliga medarbetare, både hos oss och hos våra entreprenörer, som gjort detta möjligt. Vellinge kommuns ekonomi står stark och med årets resultat förstärks den ytterligare. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna genomföra det ambitiösa utbyggnadsprogram vi nu är inne i. Månstorps Ängar, vårt nya vårdboende i V Ingelstad är nu färdigt i så motto att de boende har flyttat in. Lite återstår, utemiljön görs vid under våren, men redan nu kan jag konstatera att vi fått ännu en juvel att vårda i kommunen. Det är en fantastiskt fin anläggning som många kommer att ha stor nytta och glädje av under många år. Byggandet av Stora Hammar skola fortgår enligt planerna och vi ser alla fram mot den dagen då den kan tas i bruk. Samtidigt påbörjas nu planeringen av gamla Stora Hammar skola. Vad ska vi göra med detta stora område? Att Kronodalsgården ska byggas ut är givet, men till detta behövs bara en del av tomten. Vad ska ske med resten? Till detta kommer vi att återkomma under I Skanör fortsätter arbetet på Skanörs vångar. Vintern har varit besvärlig men jag räknar fortfarande med att de första husen börjar byggas sent i höst. I Skanörs centrum har Formtoppen etablerat sig och nu pågår projektering av nytt bibliotek samt att läkarna ska få större lokaler. Det börjar hända saker! I öster påskyndas nu arbetet för att bygga ut med Pågatågstrafik och den nya motorvägen till Trelleborg ska stå färdig i höst. Det är lätt att inse att vi bor i en kommun där mycket positivt händer. Stora projekt förverkligas. Samtidigt får vi aldrig glömma bort arbetet i vardagen och att ta väl hand om det som redan finns. Alla vi som dagligen möter kommunens invånare vet att det är där, i detta möte, som det avgörs om vår verksamhet är bra eller dålig. Stora projekt är på ett sätt pricken över i, men det är i vardagen de verkliga stordåden utförs. För detta vill jag än en gång säga ett stort tack till er alla! Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande Kommunalrådet har ordet 3

3 FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats landstinget 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift: Vellinge Månstorp 0,29/1,33 0,28/1,33 0,28/1,33 0,24/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,87 0,11/0,87 Skanör Falsterbo 0,19/1,12 0,19/1,12 0,19/1,18 0,19/1,18 0,21/1,20 RESULTATRÄKNING Resultat före extraordinära poster, mkr 106,1 40,9-48,9 69,3 70,0 i % av skatteintäkter netto 10,3 3,7-4,2 5,8 5,5 Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar i mkr 973, , , , ,1 i % från föregående år 3,7 10,6 9,0 0,6 2,5 Skatteintäkter, netto i mkr 1 026, , , , ,1 i % från föregående år 2,6 7,8 5,0 3,1 6,7 Finansnetto, mkr 52,0 9,7-38,2 50,9 1,0 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar, kr/invånare Låneskuld, kr/invånare Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 106, , , , ,6 koncernen, mkr 1 028, , , , ,9 Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) med full skuldföring av pensionsåtagande koncernen (redovisad) Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESANALYS Nettoinvesteringar, mkr Nyupplåning, mkr PERSONAL Personalkostnader, mkr Fem år i sammandrag

4 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vellinge och omvärlden

5 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN ORGANISATION KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 44 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 30 procent egen regi-företag, d v s egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Knappt en halv procent finansieras med kommunala bidrag och 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. I organisationsbilden här visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive förvaltning och balansräkningsenhet (BR) som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. NY KOMMUNAL ORGANISATION 2011 Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft nuvarande organisation sedan den 1 januari När den infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2009 att det skulle genomföras en total översyn av kommunens organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation Organisationsöversikt Valberedning KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Vellinge Koncern AB Valnämnd Överförmyndarnämnd Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Kommunstyrelse Miljö- och Byggnadsnämnd Teknisk nämnd M-nämnd BR Mark & Exploatering BR Fastighet Miljö & Stadsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning BR Vatten & Avlopp BR Avfall Teknisk förvaltning M-förvaltning Uppdragsföretag 15% Uppdragsföretag 98% Uppdragsföretag 40% Uppdragsföretag 20% Uppdragsföretag 93% Uppdragsföretag 98% Uppdragsföretag 66% Uppdragsföretag 37% 6 Organisation

6 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING som varit så framgångsrik under 90-talet och 00-talet med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden under -talet kommer att innebära. Det stora målet med den nya organisationen är att skapa bättre och utökad medborgarservice genom att skilja de politiska nämnderna från produktionen. Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs av Kommunstyrelsen , 82 och ny politisk organisation av Kommunfullmäktige , 48. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har tillskapats en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. Förvaltningen ska under Kommunstyrelsens produktionsutskott sköta produktionen. Politikerna ska svara för medborgardialog, visionsutveckling, målformulering, upphandling, utvärdering och uppföljning. Följande nämnder finns fr o m 2011: Kommunstyrelse med två utskott under sig, ett Arbetsutskott som bland annat ska ha hand om tillväxtfrågor och ett Produktionsutskott, som i princip ska svara för all produktion (drift av grundskolor, förskolor, gymnasium, bibliotek, konsthall, turistbyrå, badhus, fritidsgårdar, elevhälsa, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster). Nämnd för gemensam medborgarservice som ska ha hand om alla typer av gemensam service (gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst). Miljö- och Byggnadsnämnd som ska ha hand om miljötillsyn och bygglovshantering. Omsorgsnämnd som ska svara för vård- och omsorgsfrågor utom själva driften av verksamheten samt individ- och familjeomsorg. Utbildningsnämnd som ska svara för all pedagogisk verksamhet utom själva driften av verksamheten. Organisationsöversikt fr o m 2011 KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Vell Konc AB Vell bost AB Vell Expl AB Valnämnd Utbildningsnämnd Kommunstyrelse Nämnd för gemensam medborgarservice Miljö- och Byggnadsnämnd Överförmyndare Omsorgsnämnd Beredning för fysisk planering Produktionsutskott Arbetsutskott bl.a. tillväxt frågor Kommundirektör (tillväxtfrågor) Extern produktion Produktion (Intraprenad) Service och stöd Individuell medborgarservice Gemensam medborgarservice Tillväxt och samhällsbyggnad Ledningsstab Individuell myndighetsutövning Kunddialog Medborgare Medborgardialog Organisation 7

7 BEFOLKNING M M SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2011:07 från februari Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket, vilket naturligtvis delvis förklaras av motsvarande fall Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP beräknas öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,8 procent. Även beräknas BNP-tillväxten bli hög, drygt 3 procent. Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i världshandeln har inneburit att den svenska exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiella marknaderna och en ökad tillgång på krediter har bidragit till en liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har under det senaste året ökat kraftigt. Till exportens och investeringarnas starka tillväxt ska läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens reala inkomster endast ökade med knappt 1 procent i fjol kom hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 procent. Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den växande efterfrågan. Antalet arbetade timmar är nu uppe i nivå med den föregående toppen andra kvartalet Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än den tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt sysselsatta. Vi räknar med att produktionen växer betydligt starkare under 2011 än antalet arbetade timmar. Det innebär att en del av den produktivitetsminskning som skett hämtas in igen. Den öppna arbetslösheten beräknas ligga på 7,8 procent 2011, för att sedan sjunka till 6,6 procent Nya, mer positiva, skatteunderlagsprognoser innebär förbättrade förutsättningar för kommunsektorn. Givet samma volymökningar som i SKL:s decemberprognos blir den totala resultateffekten 2011 år plus 2,3 miljarder för kommunerna och plus 1,1 miljarder kronor för landstingen. Nästa år beräknas den dock bli den betydligt mindre. Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det mer långsiktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommuner och landsting står fortfarande inför stora omprövningar. SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattats ovan. Fler arbetade timmar och högre löneökningstakt leder till en ökning av den totala lönesumman och därmed också av skatte underlaget. SKL bedömer i februari 2011 att skatteunderlaget år i riket som helhet har ökat med 1,8 procent och för 2011 beräknas ökningen till 2,3 procent. Jämfört med den senaste prognosen i december har en upprevidering gjorts med 0,1 procent för och med 0,7 procent för Den oväntat snabba ökningen av arbetade timmar under slutet av förra året innebär att sysselsättningsnivån 2011 nu beräknas att bli betydligt högre än i decemberprognosen. Siffrorna för 2012 och 2014 ligger kvar på ungefär oförändrad nivå Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket 2014 visas i tabell nedan. %-förändring SKL feb ,8 2,3 4,1 4,1 4,0 Källa: SKL:s cirkulär 11:07 BEFOLKNINGSUTVECKLING Under ökar Vellinge kommuns befolkning med 141 personer och uppgår vid årets slut till invånare. Vellinge kommun har under många år visat en stabil befolkningstillväxt; de senaste 15 åren har befolkningen ökat med nära personer. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att ha En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år). De senaste fem åren ökar befolkningen med personer från till Befolkningsökningen är totalt 5,0 procent eller i genomsnitt 1,0 procent årligen. 8 Befolkning

8 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2009 Förändring Inflyttade Utflyttade Flyttningsöverskott Födda Döda Födelseöverskott Årets befolkningsökning består av ett födelseöverskott på 28 (73) personer och ett flyttningsöverskott på 113 (246) personer. Flyttningsöverskottet gentemot utlandet var +47 (+143), medan flyttningsöverskottet gentemot övriga kommuner i Sverige var +66 (+104). ÅLDERSSTRUKTUR Befolkning i olika åldersgrupper 2009 Förändring 0 år år år år år år år år år år Totalt FRAMTID Folkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från drygt 3,7 miljoner invånare idag till över 4 miljoner år Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängden ökar mycket kraftigare i Skåne än övriga regioner. De största ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren. Den närmaste 15-årsperioden beräknas kommunens befolkning öka med ungefär personer. Den genomsnittliga årliga ökningen blir 520 personer. Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas. INFRASTRUKTUR Med en stigande befolkning ökar anspråken på såväl kommunal som kommersiell service. Utbyggnad av vård- och omsorgsboende i V Ingelstad och ny skola i Stora Hammar blir färdiga Utredningar för utveckling av centrum i Skanör och Vellinge pågår. Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletteras och förstärkas för att klara försörjningen av alltfler Andelen barn och ungdomar (0 18 år) är drygt 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en hög andel 0 18-åringar vid jämförelser med Skåne och riket, där åldersgruppen utgör 22 procent. Åldersgruppen år utgör 6 procent av befolkningen vilket är något lägre än genomsnittet. Både i Skåne och riket utgör den 8 procent av befolkningen. Andelen i åldersgruppen år är 49 procent av befolkningen. Den är något högre, 52 procent i både Skåne och riket. Pensionärerna (65 år och äldre) utgör 20 procent av befolkningen vilket ska jämföras med 18 procent i Skåne och riket. Befolkning 9

9 invånare har utbyggnaden av E6 Vellinge Trelleborg påbörjats. Avtal har träffats om kommunal medfinansiering och förskottering av utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik. Detta för att möjliggöra en snar byggstart. Planläggning av spårtrafik från Hyllie till Falsterbonäset har påbörjats. Komplettering av vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöra olika trafikutbyggnader krävs samverkan med andra kommuner och Region Skåne/ Skånetrafiken. Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet i havet komma att stiga. För att möta detta upprättas en handlingsplan för utbyggnad av skyddsvallar med enkla kortsiktiga åtgärder på 5 års sikt, åtgärder som krävs inom år och långsiktiga åtgärder. Utkast till handlingsplan föreligger för Skanör-Falsterbo och Ljunghusen, och utreds för Höllviken. Dessa planer måste kontinuerligt uppdateras med ny kunskap om klimatförändringarnas förlopp samt erfarenheter av utförda skydd. BOSTADSBYGGANDE Enligt preliminär statistik har det under året färdigställts 47 småhus och 20 lägenheter. Byggnation av 90 småhus och 32 lägenheter har påbörjats. Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt invånare till drygt invånare, dvs. med mer än 400 personer om året. Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms att i framtiden måste en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge-Hököpinge och i de östra kommundelarna. För att stödja detta erfordras infrastrukturutbyggnader bl a i form av persontågsstrafik på Trelleborgsbanan. Det framtida förväntade bostadsbyggandet har en stark koncentration under åren Osäkerhetsfaktorerna i prognosberäkningarna ökar med tiden. Under åren planeras en byggnation av 815 nya bostäder i kommunen (i medeltal 272 per år) fördelade på kommundelarna enligt följande: Kommundel Antal Vellinge 252 Månstorp 125 Höllviken 248 Skanör-Falsterbo 190 NÄRINGSLIV I Vellinge kommun finns ca registrerade företag. Av dessa har ca ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag med företag, framförallt inom fastighets- och företagstjänster. 10 Befolkning

10 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Handelsbranschen med 718 företag är också välrepresenterad i form av agentur- och import/exportföretag. Även jordbruks- (335) och byggföretag (288) är stora branscher. Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skapar ca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik). Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vellinge kommun blev nummer två i års ranking. ARBETSMARKNAD Totalt i åldersgruppen år var 413 personer arbetslösa i december. Jämfört med december 2009 är detta en minskning med 81 personer eller 16,4 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är en minskning med 0,4 procent. Totalt 325 personer i åldern år deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 59 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,6 procent, en ökning med 0,3 procent. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa och som ingår i arbetsmarknadspolitiska program) uppgår till 3,7 procent. Bland ungdomar i åldern år var 55 personer arbetslösa i december. Jämfört med 2009 är detta en minskning med 11 personer eller 16,7 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,4 procent, vilket är en minskning med 0,6 procent. Totalt medverkar 106 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 24 ungdomar eller 29,3 procent. Andelen ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,6 procent, en ökning med 0,9 procent. Statistik Dec Arbetslösa I program Obalans totalt år 2,1 % 1,6 % 3,7 % Ungdomar år 2,4 % 4,6 % 7,0 % Allt fler lediga jobb finns och allt fler arbetslösa får arbete, men många finns fortfarande kvar i arbetsmarknadspolitiska program. Fler lediga jobb innebär fler ingångar på arbetsmarknaden, men många arbetssökande behöver extra stöd för att kunna konkurrera om de lediga jobben. PENDLING Många i Vellinge kommun arbetspendlar och då främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Till kommun Antal (2008) Malmö Lund 788 Trelleborg 679 Burlöv 238 Svedala 229 Helsingborg 117 Övriga Totalt Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landet eftersom den bygger på uppgifter om var en person är folkbokförd (= svenska kommuner) och var denna person arbetar (= svenska företag/ arbetsplatser). För Vellinges befolkning är utpendlingen till Danmark stor, men är inte inräknad i statistiken ovan. Inpendlingen till kommunen 2008 var personer. Detta ger en nettopendling på personer. Inpendlarna kommer från orter enligt följande tabell: Från kommun Antal (2008) Malmö Trelleborg 816 Svedala 164 Lund 159 Lomma 66 Övriga 548 Totalt Det totala obalanstalet för ungdomar år är 7,0 procent. Befolkning 11

11 STYRNING OCH KONTROLL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2009 var 21,7 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,6 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa. Jämförelse andra kommuner 2009 (kr/inv) Verksamhetsområde Vellinge Riket *) Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *) Ovägt medelvärde Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma god ekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas med utgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna för hur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. KOMMUNENS STYRNING Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där kommunens vision och övriga politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokument utgör grunden för styrningen. Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är viktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kommunens totala resultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv och detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Den direkta styrningen av kommunens verksamhet från Kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag har skett genom ett antal konkreta uppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen har följts upp löpande under året och rapportering av arbetsläget har gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna. Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet Medborgarservice. 12 Styrning och kontroll

12 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRKORT Nedan redovisas resultaten för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektiv och framgångsfaktorer. = uppnått mål = ej uppnått mål Perspektiv Framgångsfaktor Mål Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. 2. Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. God boendeoch livsmiljö 3. En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar. Öka invånarnas upplevda trygghet. 4. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. 5. Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne. 6. Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008 för Vellinge kommun enligt Lagen mot skydd mot olyckor. 7. Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för faktorerna Bostäder, Kommunikationer och Kommersiellt utbud. Hög kvalitet 8. Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för verksamheterna Äldreomsorg och Gator. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 9. Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen. 10. Den totala sjukfrånvaron ska minska. Utvecklingsområden 11. Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivarperspektiv ska minska. Tillgänglighet 12. Uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index nästa Medborgarundersökning, särskilt för faktorn Information. God boende- och livsmiljö 13. Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan. Ekonomi Kostnadseffektivitet 14. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). 15. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år. God ekonomi Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). Soliditeten skall uppgå till minst 62 %. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden för samtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 72 procent, så har god ekonomisk hushållning uppnåtts. På följande sidor kommenteras måluppfyllelsen och rapporteras de uppdrag som är kopplade till respektive mål. Kommentarerna bygger på uppgifter som lämnats från nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. VELLINGEITEN MÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Av kommunens totala bruttokostnader så avser 41,2 procent, verksamhet som utförs av annan huvudman än kommunen. Motsvarande siffra 2009 var 38,0 procent. Styrning och kontroll 13

13 Rapportering av uppdrag nr 1 Inom pedagogisk verksamhet ökar barn-/elevantalet med 318 stycken för verksamhet utförd i annan regi. Störst ökning sker inom förskolan med 198 barn. Antal barn/ elever i annan regi ökar mellan 2009 och från 28 % till 31 %. Inom vård och omsorg infördes den 1 januari valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemsjukvård samt den 1 september inom ledsagning, avlösarservice och personlig assistans enligt LSS. Dessutom ges från 1 januari 2011 möjligheten till att välja vård- och omsorgsboende. Under hösten initierades en utredning om att byta driftsform på daglig verksamhet enligt LSS. Kommunen har under året tecknat ett 3-årigt avtal med Carema Äldreomsorg AB gällande driften av Månstorps ängar vilket står klart för inflyttning under januari Tekniska nämnden rapporterar att förvaltningens verksamhet bedrivs på entreprenad så långt som det är möjligt. Miljö- och Byggnadsnämnden prövar frågan kontinuerligt. Då nämnden i huvudsak ägnar sig åt myndighetsutövning, finns en begränsning i vilka delar av verksamheten som kan bedrivas i annan regi. MÅL: Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Vellinge kom på andra plats i den mätning som Svenskt Näringsliv genomförde. Rapportering av uppdrag nr 2 Enheten för näringsliv har genomfört ett handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till kommunens företagare. Tillgången på ledig industrimark för tilldelning åt företag som vill etablera sig i kommunen har säkerställts. MÅL: Vellinge skall ha en positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år) exklusive Skanörs Vångar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Under perioden 2006 har Vellinges befolkning ökat från invånare till Det har varit en positiv befolkningsökning på totalt personer eller ca 316 personer per år. I procent har befolkningsökningen för hela perioden varit 5,0 procent och i genomsnitt/år ca 1 procent. Rapportering av uppdrag nr 3 Detaljplaner upprättas enligt direktiv och prioritering av ledningsgruppen för fysisk planering. MÅL: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Polisens Trygghetsundersökning som mäter 33 olika trygghetsindikatorer genomförs varje år. Deltagarna får betygsätta från 0 (närmast obefintligt problem) till 6 (alarmerande påtagligt problem). Resultatet av mätningen 14 Styrning och kontroll

14 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING visade totalt på en förbättring jämfört med 2009, en minskning från 1,73 till 1,39. Bland de åtta s k Söderslättskommunerna, är Vellinge den kommun som förbättrat sitt index mest. Rapportering av uppdrag nr 4 Som ett led i Vellinge kommuns satsning på en tryggare kommun, har bl a trygghetsvandringar i och kring Vellinge ägt rum under året. Satsningar på förändrad vegetation och ljuskällor samt diverse ungdomssatsningar har också genomförts med syfte att skapa en säkrare miljö. Inom vård och omsorg har bl a kommunens säkerhetschef varit och föreläst inför Pensionärsrådet, en säkerhetsdag för äldre har arrangerats och ett nytt låssystem, vilket ersätter den traditionella nyckelhanteringen, är på väg att införas inom hemtjänsten. Individ- och familjeomsorgen har bl.a. arrangerat hot och våldsutbildning, bedrivit tillsynsarbete, anordnat samverkansmöte med polisen, utformat lokala ÖPP (Örebro preventionsprogram)-projektplaner, installerat brandlarm på Lillgården och arbetat med säkerhetsplanering med rutiner och utveckling av anhörigstöd. För att få ner otrygghetstalen för buskörning, skadegörelse och bostadsinbrott, arbetar kommunen aktivt tillsammans med Polisen. Arbetet med projektet Ta det piano har fortsatt med syfte att minska hållna hastigheter på vägarna inom kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden har bl a medverkat vid trygghetsvandring för att kartlägga otrygga platser. Ett ökat fokus har riktats på utformningen av offentliga platser. MÅL: Vellinge ska ha lägst antal anmälda brott per invånare i Skåne. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Vellinge är den kommun i Skåne som enligt preliminär statistik från brottsförebyggande rådet har näst lägst antal anmälda brott per invånare. Under anmäldes 75,6 brott per 1000 invånare, vilket är en minskning med 5,92 brott sedan Lomma är den kommun som har lägst antal anmälda brott med 63,1 per invånare. Antalet anmälda brott i Vellinge är markant lägre än det genomsnittliga antalet anmälda brott för länets kommuner, 205,4 brott per invånare. Rapportering av uppdrag nr 5 Det totala antalet brott i kommunen har minskat från 2701 (2009) till 2513 (, preliminärt). De brottskategorier som har fått en ökning är vapen-, vålds-, stöld-, rån- och häleribrott. I samverkan med Polisen arbetar kommunen aktivt med att få ned otrygghetstalen vad gäller skadegörelse, buskörning och bostadsinbrott. Under året har ett flertal välbesökta informationsmöten hållits både med föräldrar, ungdomar, idrottsföreningar och invånare för att minska skadegörelse, alkoholkonsumtion och antalet bostadsinbrott. MÅL: Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008 för Vellinge kommun enligt Lagen om skydd av olyckor KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Handlingsprogrammet har genomförts under aktuell period. Rapportering av uppdrag nr 6 Handlingsprogrammet riktar sig till räddningstjänst respektive förebyggandesidan och syftar till att minska antalet olyckor i kommunen. Exempel på mål i handlingsprogrammet är 97 % simkunnighet i kommunen bland våra elever i femte klass, minska antalet höftledsfrakturer bland kommunens seniorer och att 75 % av alla enkelt avhjälpta hinder ska ha åtgärdats i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmän platsmark. Vidare ska antalet singelolyckor med gående, som leder till sjukhusbesök, ha minskat från 5 svårt skadade/år till 3 och från 17 lindrigt skadade/år till 10. En full utvärdering kommer emellertid ej att kunna färdigställas tidigare än andra kvartalet 2011 beroende på externa parters eftersläpning av statistikredovisning. Under 2011 kommer ett nytt handlingsprogram att framställas. MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Region-Index (NRI) vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för faktorerna Bostäder, Kommunikationer och Kommersiellt utbud. Styrning och kontroll 15

15 KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Resultatet från höstens undersökning avseende faktorn kommunikationer visar på en förbättring med 6 punkter till 70 (skala 1-100) jämfört med föregående Medborgarundersökning. Faktorns status har ändrats från prioritera till bevara vilket är ett tydligt framsteg. En klar förbättring ses också för faktorn bostäder med 7 punkter till 60. För kommersiellt utbud redovisas däremot ett oförändrat indexvärde 66 jämfört med föregående undersökning. Rapportering av uppdrag nr 7 Beslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbanan vilket möjliggör pågatågstrafik till och från Vellinge kommun. Citytunnelns färdigställande har genererat ett ökat antal busslinjer som trafikerar kommunen via Vellinge ängar. Tekniska nämnden har fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten för funktionshindrade och åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark. De sista busshållsplatserna på kommunala vägar har anpassats. En översyn av befintliga busslinjesträckningar har genomförts. Avtalstecknande, projektering och upphandling av entreprenad för Skanörs vångar har genomförts. Utifrån 2007 års undersökning har åtgärder genomförts vid upprättandet av detaljplaner m m. En handelsutredning har under året framtagits. Vellingebostäder AB har bidragit till måluppfyllelse genom att ha färdigställt fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken. På kv Svalan i Vellinge och på Skanörs Vångar projekteras 12 respektive 32 hyresbostäder. Planerad byggstart beräknas till i slutet av Vellinge Exploaterings AB har bidragit till måluppfyllelse genom att vård- och omsorgsboendet Månstorps ängar planenligt färdigställts i slutet av. Projektering av om- och tillbyggnad av biblioteket, Näsets Läkargrupp (planerad byggstart hösten 2011) i Skanör, om- och tillbyggnad av Swedbanks lokaler i Vellinge samt utredning och projektering av lokalerna i Kommunhuset i Vellinge pågår. MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index (NMI) vid nästa Medborgarundersökning, särskilt för verksamheterna Äldreomsorg och Gator. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Värdet för faktorn Äldreomsorg har minskat med 4 punkter till 58 (skala 1-100), medan faktorn Gator ligger kvar på ett oförändrat indexvärde 57 jämfört med föregående undersökning. Rapportering av uppdrag nr 8 M-nämnden har avslutat de åtgärder som påbörjades under 2009: Kundvalssystem har införts inom hemtjänst. Handlingsplaner över förbättringsåtgärder för att öka de boendes rätt att påverka sin vardag på särskilda boenden, vilka begärdes in från utförarna under 2009, har inkommit och delgetts M-nämnden. Tekniska nämnden ser vissa problem med detta uppdrag då huvudmannaskapet för vägarna i kommunen till stor del sköts av Trafikverket och enskilda. Kommunens eget vägnät bedöms däremot efter revision 2008/2009 vara av en bra standard. MEDARBETARE MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen. KOMMENTAR: MÅLER ÄR EJ UPPNÅTT! Vellinge kommun når ett NMI-värde på 3,64 i års medarbetarundersökning, vilket är en försämring jämfört med 3,73 i föregående undersökning Rapportering av uppdrag nr 9 Under året har all aktuell information angående anställning och arbetsgivarpolitik överförts till PA-sidorna på intranätet, vilket har gjort det mer lättillgängligt för chefer och medarbetare. Ett introduktionsmaterial för nyanställda ska också finnas på intranätet. Inom M-förvaltningen har arbetsgrupper inom varje platschefsområde engagerats vid framtagande av åtgärdsförslag utifrån resultatet för årets medarbetarundersökning. Handlingsplaner med konkreta åtgärder till förbättringar för genomförande och uppföljning har upprättats. Åtgärderna ska genomföras Styrning och kontroll

16 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Inom Teknisk nämnd har ett flertal åtgärder genomförts för att öka medelvärdet för rimlig arbetsbelastning till det genomsnittliga för kommunen. Efter att ha arbetat med frågan individuellt istället för i grupp är det i dagsläget ingen anställd som uppger detta vara ett problem. MÅL: Sjukfrånvaron ska minska Den totala sjukfrånvaron ska minska Andelen långtidssjukskrivna som återgår i arbete inom kommunen skall öka. Den totala korttidsfrånvaron skall minska Antalet sjukfrånvarotillfällen 1 14 dagar skall minska. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Den totala sjukfrånvaron (andel sjukfrånvaro I förhållande till bruttoarbetstiden) minskar under året från 4,31 till 4,09 procent. Sjukfrånvaron är totalt timmar jämfört med timmar föregående år. För perioden är sjukfrånvaron nästan halverad från 7,9 till 4,1 procent. Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron minskar under året från 46,66 procent till 40,13 procent. För perioden har långtidssjukfrånvarons andel minskat från 73,8 till 40,1 procent. Korttidsfrånvaron ökar under året från timmar till timmar. Statistik för antalet sjukfrånvarotillfällen är vid upprättande av årsredovisning ej tillgängliga. Inom övriga förvaltningar är sjukfrånvaron låg. MÅL: Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivarperspektiv skall minska. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Personalomsättningen av tillsvidareanställda, exklusive pensionsavgångar och verksamhetsöverföringar har under minskat till 4,9 % jämfört med 6,5 % för Rapportering av uppdrag nr 11 För att tillförsäkra att personalomsättningen inte har en negativ inverkan på verksamheten, har samtliga verksamheter inom M-förvaltningen under året analyserat personalomsättningen vid det egna platschefsområdet. Personalomsättningen kan till största delen förklaras med ett minskat elevunderlag. Verksamheterna har varit tvungna att anpassa personalstyrkan efter ett svikande elevunderlag. Totalt sett har dock personalomsättningen varit låg, varför inga extra åtgärder bedöms vara aktuella att vidta. Inom övriga förvaltningar är personalomsättningen också låg. UTVECKLINGSOMRÅDEN MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa Med borgarundersökning, särskilt för faktorn Information. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Värdet för faktorn Information har ökat med 3 punkter till 64 (skala 1-100) jämfört med föregående undersökning. Rapportering av uppdrag nr 10 Verksamheterna har arbetat aktivt med analyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder för att få ned framförallt långtidssjukfrånvaron. Ett strukturerat arbete kring rehabiliteringsprocessen, i nära samarbete med företagshälsovården, har gett positiva effekter på sjukfrånvaron. Mellan platschefsområdena inom M-förvaltningen varierar sjukfrånvaron från 2,5 % - 9,4 %. För de verksamheter vars sjukfrånvaro överstiger 5 % har arbetet med att upprätta handlingsplaner inletts. Övriga verksamheter gör också analyser för att kunna sänka sin sjukfrånvaron ytterliggare. M-förvaltningens totala sjukfrånvaro är för 4,19 % vilket med god marginal understiger målet för om en sjukfrånvaro under 5 %. Rapportering av uppdrag nr 12 Under året har ett antal åtgärder genomförts i syfte att förbättra informationen och därigenom medborgarservicen. Vellinge Direkt, vars huvudsakliga uppgift är att ge bättre och snabbare service samt att avlasta handläggare på förvaltningarna, gjorde i februari månad en nystart med ny och internrekryterad personal med bred kunskap om kommunens verksamheter. En utökning av Medborgarundersökningen har skett innehållande frågor om kommunens information i tryckt och virtuell form, införandet av Vellinge Direkt samt i vilken form medborgarna föredrar dialog med de förtroendevalda. Styrning och kontroll 17

17 Inom M-förvaltningen har samtliga verksamheter sett över och (vid behov) förbättrat sin tryckta information, sett över sin information på vellinge.se och (vid behov) förbättrat denna samt reviderat verksamhetens uppgifter till Vellinge Direkt. Samtliga fristående verksamheter inom den pedagogiska verksamheten, även fristående, presenteras nu på vellinge.se. Inom fritid- och kulturområdet har informationen via vellinge.se analyserats och utökats samtidigt som fritidsgårdarnas, bibliotekens och Vanningens hemsidor har uppdaterats samt förbättrats med diverse interaktiva tjänster. Inom Individ- och familjeomsorg har informationsblad om hälsosamtal delats ut och ny information på vellinge. se har lagts upp samtidigt som befintlig information har uppdaterats. Miljö- och byggnadsnämnden har kortat sina svarstider och förbättrat sin information via vellinge.se, trycksaker samt utvecklat sin telefonservice. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genom Vellinge kommuniké publicerat ett specialnummer om den nya översiktsplanen samt gett ut ett fyrsidigt informationsblad om höjda havsnivåer. Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att utöka antalet webbaserade tjänster. MÅL: Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan. KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Översiktsplanen är ej antagen i Kommunfullmäktige enligt framtagen tidplan. Rapportering av uppdrag nr 13 Arbetet med Vellinge översiktsplan med utblick mot 2050 tar vid efter den tidigare Översiktsplan 2000 från Under våren har kommunens invånare bjudits in till samrådsmöten för att vara med och diskutera och forma planens innehåll och målformuleringar. En programsamrådsversion av översiktsplanen har färdigställts och utställning kommer att ske under våren För några kommundelar har en mer detaljerad redovisning framarbetats, en s.k. detaljerad översiktsplan. EKONOMI MÅL: Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT! Under perioden 2006 ökar nettokostnaderna för verksamheten med 29,0 % medan skatteintäkterna ökar med 27,9 %. Rapportering av uppdrag nr 14 M-nämnden har bl a genomfört följande åtgärder för att effektivisera verksamheten Fritid och Kultur: Översyn har gjorts av fritidsledarorganisationen. Pedagogisk verksamhet. Nytt datorstöd har effektiviserat administrationen kring elevhantering av gymnasieelever. Arbete med att se över och pröva nuvarande arbetssätt i syfte att förbilliga verksamheten sker löpande i flera av kommunens övriga verksamheter. MÅL: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektiviseringen med 8 mkr år. KOMMENTAR: Målet har utgått. Rapportering av uppdrag nr 15 Åtgärdsplanen har ej genomförts, då ekonomin utvecklats positivt under året. Bl a har kommunen erhållit 32 mkr i konjunkturstöd från staten. MÅL: Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna netto, sett över tiden. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Sett över perioden är resultatet sammanlagt 4,1 procent av skatteintäkterna. MÅL: Soliditeten ska uppgå till minst 62 procent. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Soliditeten är 58 procent. Exklusive extraordinära kostnader 70 mkr uppgår soliditeten till 62 procent. Detta motsvarar budgeterad nivå. MÅL: Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT! Inga lån har under året tagits upp för att täcka löpande driftkostnader. 18 Styrning och kontroll

18 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INTERN KONTROLL Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för Kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för Kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Kontroll av att konst och inventarier är förtecknade i enlighet med utfärdade anvisningar, speciellt vid verksamhetsövergångar. Inom Ljungens platschefs område och Individ- och familjeomsorgen inklusive Socialpsykiatrin, har den interna kontrollen granskats med inriktning på dels fakturahantering, representation, kontanthantering, inventarieförteckningar och personalredovisning, dels balanserad styrning. Inom Sundsgymnasiets platschefsområde har efterlevnaden av upphandlingsavtal följts upp vad gäller läromedel och kontorsmaterial. En kontroll har gjorts av att ett representativt antal leverantörer inte är restnoterade för skatter och avgifter hos Skattemyndigheten. En granskning har gjorts av om anställda som slutar sin anställning avregistreras från sin behörighet i olika ITsystem. Två planerade granskningar, IT-verksamheten ur ett övergripande, effektivitets- och tillgänglighetsperspektiv och Kontroll av att samtliga kommunens avtal är registrerade i avtalsregistret e-avrop har ej genomförts under året, utan föreslås istället genomföras under Inom M-nämndens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Övergripande verksamhet Rapportering av delegationsbeslut från platschefsområdena till M-nämnden. Fritid Uppföljning av lokaluthyrning i idrottslokalerna. Kultur Uppföljning Boken kommer. Vård och omsorg Kvalitetssäkring av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Individ- och familjeomsorg Anmälningar som leder till utredning. Inom området pedagogisk verksamhet är en granskning av Kunskapsutveckling hos särskoleelever ännu ej slutrapporterad. Inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande fyra områden granskats: Bygglov Kvalitetssäkring av rutiner i bygglovsärenden och debitering av avgifter enligt taxa. Miljötillsyn Uppföljning av att tillsyn sker enligt plan inom miljöområdet. Miljömålsarbetet Uppföljning av åtgärdsprogram Bostadsanpassningsbidrag Handläggningstider Tekniska nämnden har löpande följt ekonomi och verksamhet, dels av varje avdelningschef, dels totalt för nämnden. Detta har redovisats vid varje sammanträde till Tekniska nämnden och protokollförts Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Vad gäller redovisningen till M-nämnden påtalas där att redovisningen av intern kontroll behöver kompletteras avseende rapportering av delegeringsbeslut samt tillgänglighet och utredningstider inom Utredningsenheten för Social- och Medicinsk omsorg. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete pågår med att åtgärda de noterade brister som framkommit i granskningarna. En samlad rapport över intern kontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till Kommunstyrelsen den 15 februari Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Dock bör de riskbedömningar som ligger till grund för den kommunövergripande planen, Kommunstyrelsens och nämndernas planer för intern kontroll, i framtiden genomföras på ett mer systematiskt sätt. Utbildningsinsatser bör därför genomföras 2011 i metodiken att välja granskningsområden med hjälp av riskanalyser. Intern kontroll 19

19 LOKALA MILJÖMÅL Det blir då en viktig uppgift för oss att värna det unika i vår natur så att även kommande generationer får möjlighet att ta del av den. Ur Vision för Vellinge kommun Vellinge kommun vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde, och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar. Sveriges kommuner har på lokal nivå ett ansvar för att verka för en god livsmiljö för människor, djur och natur. Kommunen ska i egenskap av tillsynsmyndighet ta huvudansvar för miljön inom sitt geografiska område. De flesta kommuner arbetar aktivt med miljöåtgärder utifrån de nationellt formulerade målen, likaså Vellinge kommun. Grunden för Vellinge kommuns miljöarbete är de lokala miljömålen, framställda av Miljö- och byggnadsnämnden och fastställda av Kommunfullmäktige den 23 april Miljömålen är baserade på nationella och regionala miljökvalitetsmål men är översatta och anpassade till de lokala förutsättningar som råder i Vellinge kommun. Av Riksdagens 16 miljökvalitetsmål har 15 av dessa bearbetats lokalt och utgör Vellinges kommuns miljömål ( storslagen fjällmiljö är undantaget). Målen syftar bl.a. till att gynna människors hälsa, bibehålla naturens mångfald, främja hushållning med naturresurser samt att värna om ekosystemets produktionsförmåga. Den 4 april 2009 antogs ett åtgärdsprogram för 14 av kommunens 15 miljömålsområden innehållande sammanlagt 100 åtgärdspunkter. Med åtgärdsprogrammet avses att specificera ansvaret för åtgärder inom respektive verksamhetsområde samt att tidsbestämma ifrågakommande åtgärder. Programmet har följts upp och utvärderats under andra kvartalet. I kommande avsnitt redovisas inom respektive miljömål graden av måluppfyllelse för 91 miljömålsåtgärder. Av de ursprungliga 100 åtgärderna är 8 ej längre aktuella. Dessutom har två åtgärder slagits ihop till en. Graden av genomförande har klassats i en fyrgradig skala enligt följande: G Åtgärden är helt eller i huvudsak genomförd alt. pågår kontinuerligt. H Åtgärden är genomförd till hälften eller mer P Åtgärden är påbörjad men ännu ej genomförd till hälften E Åtgärden är inte påbörjad Det totala resultatet visas i diagrammet här: 13% Andel intäkter i % av totala intäkter 18% 40% 21% 8% Mål: Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljökvalitetsmål Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Situationen i Vellinge I Vellinge kommun bedöms trafiken utgöra den enskilt största utsläppskällan av såväl växthusgaser som andra föroreningar. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 6 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % H: 50 % (3) P: 50 % (3) Genomförd helt/i huvudsak eller pågår kontinuerligt Genomförd till hälften eller mer Påbörjad men ej genomförd mer än till hälften Ej påbörjad Ej längre relevant Kommentar Beslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbanan vilket möjliggör Pågatågstrafik till och från Vellinge kommun. En energi- och klimatstrategi kommer att behandlas i kommunfullmäktige under Lokala miljömål

20 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Mål: Frisk luft Nationellt miljökvalitetsmål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar överskrider inte riktvärdena för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. Situationen i Vellinge Trafiken på de tungt trafikerade vägarna E6 och väg 100 utgör tillsammans med påverkan från Malmö och Köpenhamn den största källan till luftföroreningar. Kommunen saknar industrier med större utsläpp. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 4 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 50 % (2) H: 25 % (1) P: 25 % (1) Kommentar En luftkvalitetskartläggning har genomförts i kommunen. Mål: Bara naturlig försurning Nationellt miljökvalitetsmål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. Situationen i Vellinge Kommunen saknar större skogsområden varför försurningen av vattendrag är mest aktuell. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 1 Åtgärdsuppfyllelse: 100 % G: 100 % (1) Kommentar Lövskogsplantering har i möjlig mån föreskrivits och uppmuntrats i detaljplan på allmän platsmark. Mål: Giftfri miljö Nationellt miljökvalitetsmål Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det innebär för Skåne bland annat att år 2020 är halterna av särskilt farliga ämnen så låga i Skånes naturmiljö att negativa effekter på människors hälsa, ekosystem eller arter inte förekommer: Situationen i Vellinge I relation till övriga Skåne saknar Vellinge större mängder markföroreningskällor. Rester av bekämpningsmedel har påträffats i grundvattnet. Miljömålsåtgärder Antal åtgärder: 14 Åtgärdsuppfyllelse: 71 % G: 57 % (8) H: 7 % (1) P: 7 % (1) E: 29 % (4) Kommentar En ny avfallsplan har framtagits för perioden i vilken information finns om farligt avfall, produktval och återvinning. Ekologiutbildningen i skolorna har utvecklats och fått ökat utrymme. Ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i grundvattnet har upprättats och genomförts. Mål: Skyddande ozonskikt Nationellt miljökvalitetsmål Ozonskitet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Det innebär för Skånes del, att användningen av ozonnedbrytande ämnen är avvecklad inom loppet av en generation Situationen i Vellinge Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen pågår enligt den nationella planen. Lokala miljömål 21

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Årsredovisning Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Kommunens organisation

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012 TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F

Läs mer

Budget 2012 och plan 2013-2014

Budget 2012 och plan 2013-2014 Budget 2012 och plan 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 Budget 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 eringsförutsättningar Omvärld 7 Samhällsekonomisk utveckling

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer