Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör"

Transkript

1 Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HESSAM TABRIZI Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg EXAMENSARBETE 2009

2 Sammanfattning Denna rapport undersöker om det är möjligt att sammankoppla en livsmedelbutiks kylsystem med närbelägna bostäders värmesystem för att ta vara på värmeöverskottet från livsmedelsbutiken och jämför detta med en fjärrvärmeanslutning. Rapporten undersöker om detta är ett lönsamt alternativ för de inblandade parterna. För denna lösning behöver man ha en värmepump som förser bostäderna med värme samtidigt som den matas med värmeöverskottet från livsmedelsbutiken. I de alternativ det finns en bergvärmepump, kan livsmedelsbutiken i gengäld ta vara på frikyla från bergvärmepumpens energihål under sommaren och dessutom då återfylla hålen med värme. Fyra olika uppvärmningsalternativ har presenterats och jämförts med att enbart använda fjärrvärme, vilket i dagsläget är det alternativ som föredras i området. Studien visar att två av dessa alternativ har en lägre livscykelkostnad än fjärrvärmealternativet, även om grundinvesteringen är högre.

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD AVGRÄNSNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR KRAV FRÅN ÄLVSTRANDEN UTVECKLING 5 2. ANALYS ENERGIBALANS UPPVÄRMNINGSALTERNATIV ENERGIANVÄNDNING KOLDIOXIDUTSLÄPP EKONOMI INVESTERINGSKALKYL LIVSCYKELKOSTNADSANALYS KÄNSLIGHETSANALYS DISKUSSION SLUTSATS 19 KÄLLFÖRTECKNING 21

4 1. Inledning Examensarbetet har skrivits på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i samarbete med Bengt Dahlgren AB. Syftet är att undersöka integrering mellan en livsmedelsbutik och närliggande bostäder vad gäller energieffektivisering. 1.1 Bakgrund Under år 2009 kommer det att byggas upp ett nytt område i Sannegårdshamnen. Detta område har namngetts Inre Sannegården och kommer att ligga i norra delen av hamnområdet. Inre Sannegården kommer att vara navet i Sannegårdshamnen och utgöra en centrumliknande bebyggelse. Här skall man bygga en stor livsmedelsbutik samt kompletterande småbutiker och vårdcentral. Vårdcentralen kommer att inkludera tandvårds- och distriktssköterskemottagning. Det kommer även att uppföras hus med bostadslägenheter. Totalt byggs det 222 lägenheter som kommer att vara en blandning av bostads- och hyresrätter. Det finns en öppen yta i anslutning till hamnbassängen som kommer att bli ett allmänt utrymme för de boende. 1.2 Syfte Syftet med den här rapporten är att undersöka om det går att ta vara på överskottsvärme från en livsmedelsbutik för att värma närliggande bostäder. Rapporten ämnar därmed att påvisa eventuella fördelar med att samköra ett kylsystem som är avsett för livsmedelskyla med en värmepump och ge olika förslag på hur principen ska utföras. Ett annat viktig syfte är att ta reda på om detta är ekonomiskt lönsamt. Genom beräkningar skall flera tekniska lösningar tas fram samt jämföras i en LCC-kalkyl. 1.3 Metod Metoderna som har använts för denna rapport innefattar litteraturstudier och intervjuer. Litteraturstudierna som har gjorts inkluderar till exempel handlingar från Göteborg Energi, Praktisk Kylteknik och tidningen Älvstrand. Samtal har kontinuerligt förts med handledare och sakkunniga inom branschen. 1.4 Avgränsningar Genom att först diskutera och intervjua experter inom branschen har de typ av system som anses mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig valts ut och studerats. De systemlösningar som på förhand blev uteslutna presenteras inte i rapporten. Alla lösningar som presenteras är principlösningar där funktionen visas, dock ej på detaljnivå. 1.5 Förutsättningar Nedanstående indata kommer att användas för vidare beräkningar. Flerbostadshus Antal: 222 st Yta: m 2 Beräknad energibehov: 2242 MWh Vårdcentral och butiker Yta: 800 m 2

5 Beräknad energibehov: 56 MWh Livsmedelsbutik Yta: 5500 m 2 Beräknad energibehov: 300 MWh (Staffan Bolminger; personlig kontakt, april 2008) 1.6 Krav från Älvstranden Utveckling Konsortiet åtar sig att följa Bygga-Bo-Dialogens mål för energianvändning. Bygga-Bo- Dialogen är ett samarbete mellan näringsliv och regering som ämnar att vara en ledstjärna mot en hållbar utveckling. Dess mål är att bygg- och fastighetsbranschen ska ha nått uppsatta mål för hållbar utveckling år 2025: Utbyggnaden av Sannegården centrum skall utföras med låg energianvändning såväl vid byggnation som i drift. Bygga-Bo-Dialogens mål anger att energianvändningen i sektorn totalt skall minska med minst 30 % till senast år Det ger oss ett mål på energianvändning i nybyggda flerbostadshus. Se tabell 1. Tabell 1. Förteckning över Bygga-Bo-Dialogens energimål. Flerbostadshus (75m 2 /lgh) El kwh/m 2,år (A-temp) Fjärrvärme (inkl varmvatten) kwh/m 2,år (A-temp) Fjärrkyla kwh/m 2,år (A-temp) Totalt kwh/m 2,år (A-temp) År År År Kontor och verksamhetslokaler År År År (Älvstranden Utveckling AB, 2008)

6 2. Analys Livsmedelsbutiken kommer att ha en stor kylanläggning som, genom att producera kyla till diverse kyldiskar och kylrum, även kommer att generera en kontinuerlig mängd värmeenergi (kondensorvärme). En viss del av denna värmeenergi kommer att återvinnas och användas för att värma butiken, men detta utgör endast en mindre del av den totala tillgängliga värmen. Kondensorvärmen varierar i temperatur, mellan 15 till 40 C, beroende på utetemperaturen. På vintern är temperaturen lägre än på sommaren. För att kunna ta vara på den lågtempererade kondensorvärme som finns tillgänglig på vintern kan en värmepump användas till att lyfta temperaturen. Värmepumpen fungerar enligt nedanstående beskrivning och illustration: Värmepumpen innehåller fyra huvudkomponenter förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Det är en sluten rörkrets och innehåller någon typ av köldmedium som förångas vid låga temperaturer och är en god energibärare. På grund av den energi som kan tas tillvara av livsmedelsbutikens kondensorvärme höjs värmepumpens värmefaktor eller COP (Coefficient of Performance). Värmefaktorn anger förhållandet mellan den tillförda kompressorenergin och den energi som värmepumpen avger. Värmepumpen i figur 1 har en värmefaktor som varierar mellan 3,2-4,5. Figur 1. Värmepump. Sommartid kommer det att behövas komfortkyla till livsmedelsbutiken samt till övriga lokaler, dels på grund av den värme solinstrålningen tillför och dels på grund av den internvärme som bildas av de människor som vistas där. Värmepumpen i figur 1 kan då användas som komfortkylmaskin. 2.1 Energibalans En energisammanställning redovisas för att ge insyn i hur mycket energi som går åt i de olika byggnaderna. Livsmedelsbutikens värmeöverskott som ska användas i återvinningen

7 presenteras samt värmebehov för bostäderna, livsmedelsbutiken, vårdcentralen och centrumbutikerna. Uppgifter från Parkhuset i Sannegårdshamnen och ett genomsnitt från befintliga livsmedelsbutiker i västra Sverige har använts som underlag för nedanstående beräkningar. För vårdcentralen och centrumbutikerna har schablonvärden använts då utförandet av dessa inte är närmare känt. Tabell 2. Energisammanställning för bostäder, vårdcentral, centrumbutiker samt livsmedelsbutik. Bostäder (24185m 2 ) MWh kwh/m 2, år kw VV ,1 58 Uppvärmning ,6 750 Summa värmebehov ,2 808 Vårdcentral och centrumbutiker (800m 2 ) Uppvärmning och VV Summa värmebehov Totalt värmebehov Livsmedelsbutik MWh kw (5500m 2 ) Avgiven kondensorvärme från kylanläggning Tillgänglig kondensorvärme för att täcka värmebehov utanför livsmedelsbutiken Komfortkyla 100

8 2.2 Uppvärmningsalternativ Fem olika uppvärmningsalternativ, som anses relevanta och ekonomiskt gångbara, har framarbetats. Alternativen har tagits fram för att påvisa vilken systemlösning som är bäst lämpad ur ett energi- och ekonomiperspektiv. Alternativ ett avser enbart inkoppling av fjärrvärme medan alternativ två till fem innefattar tillvaratagande av livsmedelsbutikens överskottsenergi. Resterande del av energibehovet som värmepumpen inte tillgodoser, täcks av fjärrvärme- eller elspets. I två av alternativen används bergvärmepump i kombination med värmepumpen för att öka energitäckningsgraden. Nedan följer en redogörelse över alternativen. Tabell 3. Förteckning över vilka delar alternativen innehåller. VP BVP Fjv. spets Elspets Alt.1 X Alt.2 X X X Alt.3 X X Alt.4 X X X Alt.5 X X Alternativ 1: Fjärrvärmeanslutning 832 kw Ingen återvinning av livsmedelsbutikens överskottsvärme En e rgi be h ov (kw) Fjärrvärme (timmar) Figur 2. Varaktighetsdiagram över bostädernas totala energibehov.

9 Alternativ 2: Överskottsenergin från livsmedelsbutiken pumpas ut till en ackumulatortank i värmecentralen, där tas denna energi tillvara av värmepumpen för att i huvudsak värma bostäderna. Genom en bergvärmepump kan man få ökad energitäckningsgrad. Bergvärmepumpen hämtar energi ur berget vintertid och på sommaren kan frikyla till livsmedelsbutiken fås ur hålen. Till detta kommer ett minskat komfortkylbehov för livsmedelsbutiken vilken beaktas i LCC-beräkningen. Värmepump 276 kw Bergvärmepump 98 kw (8 st energibrunnar) Fjärrvärmespets 458 kw En e rgi beh ov (kw) Fjärrvärmespets VP och BVP (timmar) Figur 3. Varaktighetsdiagram där energitäckningsgraden för värmepump och bergvärmepump visas. Figur 4. Principlösning med värmepump, bergvärmepump, fjärrvärmespets och frikyla.

10 Alternativ 3: Värmepumpen har samma funktion som alternativ 2, men levererar också komfortkyla till livsmedelsbutiken sommartid. Värmepump 276 kw Fjärrvärmeanslutning 556 kw En e rgi beh ov (kw) Fjärrvärme VP (timmar) Figur 5. Varaktighetsdiagram där energitäckningsgraden för värmepump/komfortkylmaskin visas. Figur 6. Principlösning med värmepump/komfortkyla och fjärrvärmeanslutning.

11 Alternativ 4: Samma funktion som alternativ 2, men med el som spets. Värmepump 276 kw Bergvärmepump 98 kw (8 st energibrunnar) Elspets 458 kw En e rgi beh ov (kw) Elspets VP och BVP (timmar) Figur 7. Varaktighetsdiagram där energitäckningsgraden för värmepump och bergvärmepump visas. Figur 8. Principlösning med värmepump, bergvärmepump, elspets och frikyla.

12 Alternativ 5: Samma systemlösning som alternativ 3, men med el som täcker resten av energibehovet. Värmepump 276 kw Elpanna 556 kw En e rgi beh ov (kw) Elspets VP (timmar) Figur 9. Varaktighetsdiagram där energitäckningsgraden för värmepump/komfortkylmaskin visas. Figur 10. Principlösning med värmepump och elpanna.

13 2.3 Energianvändning Energianvändningen per år för varje alternativ redogörs i figur 11. Tabell 4 redogör för indata till stapeldiagrammet. I tabellen anges även värmeenergin per kvadratmeter, dock är energin uträknat för bruttototalarea (BTA). Figur 11. Energianvändning för varje alternativ i kwh per år. Tabell 4. Energianvändning (kwh/år) Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Enhet Fjärrvärme kwh/år sommar Fjärrvärme kwh/år vinter El kwh/år VP/komfortkyla El - BVP kwh/år El -spets kwh/år Värmeenergi/m 2 (BTA) kwh/m Koldioxidutsläpp Svenska miljöinstitutet, IVL, har gjort en oberoende undersökning som visar att koldioxidutsläppen är 90 gram per förbrukad kwh fjärrvärme. Detta värde används i rapporten för uträkning av det totala utsläppet under 15 år. Nordisk medelel, 90 gram per kwh, har använts för uträkning av koldioxidutsläpp för el i figur 12. I figur 13 är uträkningen gjord på grön el istället för nordisk medelel och detta värde har antagits till 1 gram per kwh.

14 Figur 12. Koldioxidutsläpp. Figur 13. Koldioxidutsläpp, grön el.

15 3. Ekonomi 3.1 Investeringskalkyl Tabellerna nedan redogör för olika investeringskostnader. I tabell 5 redovisas kostnaderna för grundinvesteringen för varje alternativ. I beräkningarna förutsätts det att värmecentralen är i direkt anslutning till livsmedelsbutiken och därmed har kulvertkostnader ej inkluderats. Tabell 6 visar den reinvestering som förutsetts behöva göras i form av kompressorbyte ett visst antal år efter grundinvesteringen. Tabell 7 redogör för de årliga underhållskostnaderna för värmepumparna. Tabell 5. Investeringskostnader. Kostnaderna är i kkr. Typ av Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 investering Bergvärmepump Värmepump Fjärrvärme Komfortkyla El VVB+Elpanna Värmecentral Styr Summa Tabell 6. Reinvestering. Kostnaderna är i kkr. Antal år Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt Tabell 7. Underhållskostnader, kostnaderna redovisas i kr/år. Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Underhåll Livscykelkostnadsanalys Samtliga uppvärmningsalternativ har jämförts ur ett LCC-perspektiv över 15 år och redovisas i figur 14. Tabell 8 redogör för de indata som har använts för LCC-beräkningen. Energiprisökningen av fjärrvärme är uppräknad med 2 % utöver index och el med 5 %. Alla priser är exklusive moms. Tabell 8. Förutsättningar för LCC- kalkylerna Kalkylperiod 15 år Elpris 1,0 kr/kwh Fjärrvärme sommar, vår och 0,232 kr/kwh höst Fjärrvärme vinter 0,469 kr/kwh Kalkylränta 7 %/år Energiprisökning - 2 %/år fjärrvärme Energiprisökning - El 5 %/år (Staffan Bolminger; Personlig kontakt, april 2008)

16 I figur 14 framgår hur stor del av livscykelkostnaden som utgörs av olika energislag och investeringskostnader. Figur 14. Diagram över alternativens livscykelkostnad, staplarna redovisar för investering och olika energikostnader. 3.3 Känslighetsanalys Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen, Uppvärmning i Sverige 2007, har elpriset ökat med cirka 5 % de senaste 10 åren, därför används detta värde i rapporten. En känslighetsanalys visar hur alternativen påverkas om elpriset ökar mellan 4-12 % och fjärrvärmepriset mellan 0-8 %. Kalkylräntan har varierats mellan 4-10 %. Ovanstående illustreras i diagrammen nedan, figur Figur 15. Livscykelkostnad som funktion av elprisökning i procent.

17 Figur 16. Livscykelkostnad som funktion av fjärrvärmeprisökningen i procent. Figur 17. Livscykelkostnad som funktion av kalkylräntan i procent.

18 4. Diskussion Rapporten har undersökt om det är möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ta tillvara på den stora mängd överskottsenergi som livsmedelsbutiken producerar. Fyra olika alternativa lösningar för detta har tagits fram. Dessa alternativ har sedan jämförts med att enbart använda sig av fjärrvärme, då fjärrvärme är det självklara alternativet om man inte vill ta vara på livsmedelsbutikens överskottsenergi. Alternativen har analyserats i olika kalkyler för att kunna utröna vilket alternativ som är bäst ur både ett ekonomiskt och energieffektivt perspektiv. Enligt LCC-kalkylen är alternativ 3 lönsammare än fjärrvärmealternativet, trots att det innebär en högre grundinvestering. Detta på grund av att i alternativ 3 tas det till vara på energi från livsmedelsbutiken och kompletteras av fjärrvärmen. Även alternativ 2 är lönsammare än fjärrvärmealternativet, men de övriga alternativen 4 och 5 blir avsevärt kostsammare och är därför inte intressanta att investera i. Även känslighetsanalysen för prisökning av el visar att alternativ 3 är den mest lönsamma investeringen, för intervallet 4 till 12 %. Först vid en real elprisökning på cirka 9 % är alternativ 2 likvärdigt med fjärrvärmealternativet. Alternativ 4 och 5 påverkas i större utsträckning av ökningar i elpriset och är därmed mindre lönsamma. Känslighetsanalysen för prisökning av fjärrvärme visar att samtliga alternativ är lönsammare än fjärrvärmealternativet vid en prisökning på 4 %. Energianvändningen är avsevärt större för fjärrvärmealternativet än övriga alternativ, därav blir koldioxidutsläppen också större. Dessa skillnader kan diskuteras beroende på vilken källa som används. I denna rapport har värdet 90 gram per kwh koldioxid använts i enlighet med en oberoende källa, IVL. Andra parter, så som fjärrvärmeleverantörer, anger ett mycket lägre värde. Den största fördelen med att återvinna överskottsvärme från livsmedelsbutiken är att det är en stor insats för miljön då denna energi annars skulle gå till spillo. Om man väljer att investera i någon av värmepumpslösningarna finns även fördelen att livsmedelsbutiken inte behöver investera i en komfortkylmaskin då detta behov tillgodoses av värmepumpen. Värmepumpen kommer i sin tur att få en högre värmefaktor då den tar tillvara på energin från livsmedelsbutiken. Nackdelarna med att återvinna värmen är att det innebär en stor grundinvestering. Detta måste dock sättas i relation till hur miljön påverkas och vad kostnaderna blir under ett längre perspektiv. Initialt lägger man ned mer pengar än om man väljer fjärrvärmealternativet, men den årliga energikostnaden blir lägre. En annan nackdel kan vara att fjärrvärmeleverantören kan vara motvilliga att ansluta sig till en lägre effekt än om de tillgodosett det totala effektbehovet och därmed kan de höja energipriset. En annan aspekt att ta hänsyn till är att det skapas ett elberoende då det tas vara på spillvärmen än om man ansluter sig till fjärrvärmen. Detta på grund av att värmepumpen som tar tillvara på spillvärmen drivs av el. Detta ska sättas i relation till att elen blir grönare då vind- och vattenkraft blir vanligare förekommande.

19 5. Slutsats Följande slutsatser kan dras: Syftet med denna rapport har uppfyllts. Det är både möjligt och lönsamt att koppla samman bostädernas värmesystem med livsmedelsbutikens kylanläggning. Alternativ 3, återvinning av livsmedelsbutikens överskottsenergi med en värmepump, är det lönsammaste alternativet. Alternativ 2 är också lönsammare än fjärrvärmealternativet. Låg miljöbelastning, särskilt med grön el. Värmepumpen kan även användas som komfortkylmaskin till livsmedelsbutiken. Att ta vara på spillvärmen innebär en större grundinvestering, men ger en lägre årlig energikostnad. Värmepump i kombination med bergvärmepump har en större energitäckningsgrad än enbart värmepump men investeringen blir högre än fjärrvärmealternativet. Bergvärmepumpen ger även möjlighet till frikyla. Alternativen med värmepump och elspets blir avsevärt dyrare än de övriga alternativen. Alternativ 2 är likvärdigt med fjärrvärmealternativet om elprisökningen är 9%. Vid en fjärrvärmeprisökning med mer än 3 % är alternativ 4 lönsammare än fjärrvärmealternativet och vid en ökning med 4 % är även alternativ 5 lönsammare. Alternativen är värda att detaljstudera.

20

21 Källförteckning Ävstranden Utveckling AB (2008). Miljöåtaganden för Sannegården Centrum. Opublicerat manuskript, Älvstranden Utveckling AB.

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat. Uppdatering 2015-06-12 ns konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat Uppdatering 215-6-12 Inledning Detta är en uppdatering av tidigare genomfört projekt med samma namn. Ursprunglig rapport är daterad 213-6-5.

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

www.alvstranden.com Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Från normhus till passivhus i tre steg! Energieffektivt byggande i Alingsås

www.alvstranden.com Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Från normhus till passivhus i tre steg! Energieffektivt byggande i Alingsås Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Passivt med mycket teknik? - Goda exempel från Älvstranden i Göteborg Per Andersson, projektledare 1 www.alvstranden.com Några siffror Energiförbrukningen i bostäder

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Det händer nu. Renovering ned till nära nollenergi. Fördubbling av renoveringstakten 2011-10-15. Åsa Wahlström CIT Energy Management

Det händer nu. Renovering ned till nära nollenergi. Fördubbling av renoveringstakten 2011-10-15. Åsa Wahlström CIT Energy Management Renovering ned till nära nollenergi Åsa Wahlström CIT Energy Management Det händer nu Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda Förslag i strategi för främjande av lågenergibyggnader Boverkets

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

FutureBuilt 2011 ERFARENHETER HAMNHUSET OCH HUR HAR VI GÅTT VIDARE. Onsdag 12 oktober 2011. Berth Olsson vvd. www.bengtdahlgren.se

FutureBuilt 2011 ERFARENHETER HAMNHUSET OCH HUR HAR VI GÅTT VIDARE. Onsdag 12 oktober 2011. Berth Olsson vvd. www.bengtdahlgren.se FutureBuilt 2011 Onsdag 12 oktober 2011 ERFARENHETER HAMNHUSET OCH HUR HAR VI GÅTT VIDARE Berth Olsson vvd www.bengtdahlgren.se 1 BENGT DAHLGREN Ett av landets största teknikkonsultföretag inom: VVS Energi

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Uppdragsnummer 110205,000. Rapport Effektiv Energi. Brf Hagaparken Vänersborg. Energideklaration. Vänersborg 2011-08-31. Lars Larsson Anders Malmberg

Uppdragsnummer 110205,000. Rapport Effektiv Energi. Brf Hagaparken Vänersborg. Energideklaration. Vänersborg 2011-08-31. Lars Larsson Anders Malmberg Uppdragsnummer 110205,000 Rapport Effektiv Energi Brf Hagaparken Vänersborg Energideklaration Vänersborg 2011-08-31 Lars Larsson Anders Malmberg 3 Bakgrund Syfte Denna Energideklaration har genomförts

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Midroc Property Development

Midroc Property Development Midroc Property Development Energieffektivisering som inte bara skummar grädden Skumma (grädden av) = ta ut det bästa av Energieffektivisering som inte bara tar ut go bitarna Skummar du/jag grädden? Varför

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare

Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare nilsson_sam@hotmail.com Markus Halén mushen02@student.umu.se Handledare: Lars Bäckström Innehållsförteckning

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Norra Sigtuna, Energistrategi BREEAM

Norra Sigtuna, Energistrategi BREEAM Sigtuna Kommun & NCC Boende Sverige AB Norra Sigtuna, Energistrategi BREEAM Beställare, Slutkund Objekt Sigtuna Kommun & NCC Boende Sverige AB Norra Sigtuna Handlingens status v.1 Datum 2014-11-14 Rubrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Getterön 2:143 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-08-01 Byggnadens adress: Linnekullevägen 7 43293 Varberg Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 LuieI 4 Energi Energiutredning/ Energideklaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan: Certifikatnummer:

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 164603 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bocken 6 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Energisystem och installationer i långsiktigt ägande Föredrag vid Samhällsbyggarnas LCC-seminarium den 7 november 2013

Energisystem och installationer i långsiktigt ägande Föredrag vid Samhällsbyggarnas LCC-seminarium den 7 november 2013 Energisystem och installationer i långsiktigt ägande Föredrag vid Samhällsbyggarnas LCC-seminarium den 7 november 2013 1 Johan Tjernström, Energistrateg Akademiska Hus AB, Region Stockholm Om detta vill

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Ocke 286, Mörsil. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Ocke 286, Mörsil. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 229036 Byggnaden - Identifikation Län Jämtland Kommun Åre Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Överocke 2:68 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRIMMAN 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-03-31 Byggnadens adress: FRISÖRVÄGEN 8 63223 ESKILSTUNA Utetemperatur: 1 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA

SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA SÅ ANVÄNDER DU LIVSCYKELKOSTNADSANALYS - FÖR AFFÄRER SOM BÅDE ÄR LÖNSAMMA OCH HÅLLBARA Annie Stålberg Energiansvarig KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR? Genom miljöanpassad offentlig upphandling har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 174607 Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Högsby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) RUDA 29:15 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ENDRE STORAFJÄLLS 1:18 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-14 Byggnadens adress: ENDRE STORA FJÄLLS 534 62177 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

HSB FTX FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

HSB FTX FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET HSB FTX FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 INRIKTNING FÖR HSB Låg miljöbelastning 50% CO 2 till år 2023 Låga kostnader för bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ANNESTAD 1:12 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-28 Byggnadens adress: Utetemperatur: FRÄMMESTAD JON-HENRIKSGÅRDEN 205 10 C 46597

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer