Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare"

Transkript

1 Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare Markus Halén Handledare: Lars Bäckström

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Tillvägagångssätt... 4 Uppvärmningsbehov... 4 Tappvarmvattenbehov... 6 Värmepump... 6 Solfångare... 7 El-patron... 8 Ackumulatortank... 8 Fjärrvärme Utförande Resultat Slutsats och diskussion Källförteckning

3 Inledning Tanken med detta projekt är att göra en kostnadsjämförelse för en villa med alternativen att antingen ansluta sig till fjärrvärme eller att ha ett eget energisystem bestående av en värmepump och solfångarpanel, samt en el-patron och ackumulatortank. Med dagens energipolitik och kommande prisstegringar på olja och el är det av högsta intresse för många privatpersoner att byta energikälla för uppvärmningen och tappvarmvattenberedningen för huset. Konvertering från olja/el är något staten för närvarande starkt subventionerar, vilket minskar den ekonomiska belastningen en sådan investering kan medföra. Vi har vid denna simulering använt oss av optimeringsprogrammet WhatsBest! som är en tilläggsapplikation till Excel. Detta för att finna den mest lönsamma dimensioneringen av de olika parametrarna vid val av ett eget energisystem. Vår tillämpning riktar sig till villor i stadsomnejd, vilket gör att vi valt att använda oss av en bergvärmepump. Vi tycks se att denna tillämpning är mer av realitet då jordvärmepumpar kräver en yta som oftast överstiger den genomsnittliga tomtarean för villaområden invid närbelägen fjärrvärmedistribution. Figur 1. Skiss över ett komplett energisystem för villabruk. Beteckningen för pannan motsvarar i vårt fall värmeväxlaren från värmepumpen. 3

4 Tillvägagångssätt Uppvärmningsbehov För att göra en utredning om en villas uppvärmningsbehov krävs vetenskap om husets transmissions- och ventilationsförluster samt inomhus- respektive utomhustemperaturen under ett normalår. Ekvationen för uppvärmningsbehovet ges av: P uppvärmning U A + (1 ) V C p ) ( Tinne Tute ) = ( η ρ P P P [W] (1) el person sol där P uppvärmning = Uppvärmningsbehovet [W] U A = Värmeledningsförmåga [W/ C] η = Luftomsättning V = Luftflöde [m 3 /s] ρ = Densiteten för luft [kg/m 3 ] C p = Specifika värmekapaciteten för luft [J/kg C] T inne = Innetemperaturen [ C] T = Utomhustemperaturen [ C] ute P = Värmeeffekten som tillförs av hushållselen [W] el P = Värmeeffekten som tillförs från personerna i hushållet [W] person P sol = Värmeeffekten som tillförs från solen [W] U A representerar transmissionsförlusterna i huset, vilket utgörs av väggar, fönster, dörrar, golv och tak. Dessa antas vara konstanta. ( p 1 η ) V ρ C ) representerar ventilationsförlusterna, och även dessa antas vara konstanta. Detta ger oss en ekvation av form: P uppvärmning = K ( T T ) P P P [W] (2) tot inne ute el person sol I vårt fall antar vi ett årligt uppvärmningsbehov på kwh/år och en konstant inomhustemperatur på 21 C. Utomhustemperaturen fluktuerar över året och är i detta fall tagen för år Temperaturdata är hämtat från Umeå universitets väderstation och visar genomsnittstemperaturen för två dygn under ett år (se figur 2). 4

5 Temperatur [C] 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25, Tid [dygn] Figur 2. Tvådygnsmedelvärden för utomhustemperaturen i Umeå år Vid beräkning av erforderligt uppvärmningsbehov har inomhustemperaturen korrigerats för att kompensera för den värme som ges från personer i hushållet samt den värme som ges från solen och hushållsapparaturen. Tabell 1 visar den korrigerade inomhustemperaturen 1 Månad Temperatur [ C] Januari 17 Februari 17 Mars 17 April 12 Maj 10 Juni 10 Juli 10 Augusti 11 September 12 Oktober 13 November 17 December Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare (A. Andersson, J. Henriksson) 5

6 Tappvarmvattenbehov Bestämning av tappvarmvattenbehovet är mer komplext och varierar från fall till fall. Tappvarmvattenbehovet står ungefär för % av det totala värmebehovet 2. Detta ger oss ett tappvarmvattenbehov på ca 7500 kwh/år. Detta behov fluktuerar över året och är som störst vintertid och som lägst sommartid. En modell över behovet har skapats med hjälp av en typisk tappvarmvattenprofil 3. 60,00 50,00 Effekt [kwh/2-dygn] 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Tid [dygn] Figur 3. Typisk tappvarmvattenprofil under ett år. Värmepump Vid val av värmepump har produkt och kostnadsinformation hämtats från NIBE 4. Produkten heter NIBE Fighter 1225 och ges i varierande effektstorlekar. Värmepumpen är testkörd av tidskriften Råd & Rön 5, och visade på en värmefaktor runt 3,0, dvs. ett COP värde på 3,0. Prisuppgifter för själva värmepumpen är inga problem att införskaffa, däremot är installationskostnaden betydligt svårare att sätta en fast kostnad på. Denna är helt beroende på hur djupt borrhålet måste göras för att kunna tillgodose värmebehovet. Ett schablonvärde på kr för installationen är satt 6 och en linjärisering för totalkostnaden är skapad. Modellen ges av figur 4. 2 Tappvarmvatten i flerbostadshus (D. Olsson) 3 Fjärrvärme (S. Frederiksen, S. Werner) 4 5 Råd & Rön nr 2/06 6 (Ronny Östin) 6

7 y = 2067,8x [kr] [kw] Figur 4. Linjärisering av totalkostnaden för investering i en bergvärmepumpsanläggning med avseende på värmepumpens effekt. Totalkostnaden för investeringen är linjär och ges av: C 2067,8 P [kr] (3) värmepump = VP Den rörliga kostnaden för en värmepump är beroende av elpriset och uppgår till en tredjedel av den levererade effekten värmepumpen ger multiplicerat med elpriset. Solfångare I dagsläget ges ett statligt bidrag från Boverket till solfångare som uppfyller de inledande kontrollproven som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gör. Bidraget är satt till 2,50 kr för varje kwh/år som solfångaren producerar och får maximalt uppgå till 7500 kr 7. Detta ger oss att en eventuell investering i solfångare bör uppfylla Boverkets krav. Den solfångare vi funnit mest attraktiv är listad från SP och uppfyller kraven från Boverket. Kostnaden för solpanelen är 4364 kr/m 2 exklusive bidrag och görs av Solenergiteknik AB 8. Vid test visar solfångaren på en verkningsgrad runt 68 % vid en medeltemperatur på 50 C

8 Med medeltemperaturen avses medelvärdet av värmebärarens ingående och utgående temperatur vid passage genom solfångaren. Effekten hos solfångaren är beroende på solinstrålningen för det givna stället. I detta fall har vi använt oss av data över solinstrålningen för Umeå universitets väderstation och året är Figur 5 visar solinstrålningen i W/m 2. Solinstrålning [W/m2] Tid [dygn] Figur 5. Solinstrålningen i Umeå under El-patron El-patronen är tänkt att användas dagar då värmepumpen och solfångaren inte räcker till för värmebehovet och används i huvudsak under kalla dagar vintertid. Kostnaden för denna investering är relativt oberoende av dess storlek och är i detta fall satt till 1500 kr. Den rörliga kostnaden ges av den totala effekten el-patronen levererar multiplicerat med elpriset. Ackumulatortank För att överhuvudtaget kunna förse en villas värmebehov med en värmepump och solfångare måste en ackumulatortank eller en varmvattenberedare installeras. Det är framförallt för tappvarmvattenbehovet ett sådant arrangemang måste tillämpas, ty då en pik i varmvattenförbrukningen sker måste det finnas ackumulerad värme att tillgå för att klara av behovet. En pik i varmvattenproduktionen på 50 kw är inte omöjlig och för att klara av behovet utan ackumulerad värme krävs en värmepump på motsvarande effekt, vilket är helt orealistiskt med tanke på dess kostnad och begränsningar. 8

9 För att en solfångare skall kunna operera under optimalt förhållande så är det ett krav att man har en ackumulatortank att tillgå. Att installera en varmvattenberedare är slöseri på högvärdig energi, då den drivs av en elpatron, utan en ackumulatortank är ett betydligt mer effektivt sätt då den kan ta tillvara på överskottsvärme. En vedertagen tumregel vid dimensionering av ackumulatortank är att den skall rymma 2-3 ggr det dagliga tappvarmvattenbehovet som uppgår till ca 75 l/person multiplicerat med det antal personer i hushållet 10. Det ger oss att vår tank bör vara av storleksordning 500 liter för en småbarnsfamilj. Kostnaden för denna investering grundar sig i prisuppgifter från Borö pannan AB och är beroende av tankvolymen 11. En linjärisering av kostnaden ges av figur 6. Kostnad [kr] y = 7900,4x ,5 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Volym [m3] Figur 6. Linjärisering av kostnaden för investering i en ackumulatortank med avseende på tankens volym. Kostnaden för investeringen av en ackumulatortank är linjär och ges av: C 7900,4 V 7211,5 [kr] (4) ackumulator tan k = ACK + 10 elektronik och fysik (Åke Fransson) 11 9

10 Fjärrvärme Vår simulering är en kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och eget energisystem. Den totala installationskostnaden för fjärrvärme uppgår till kr och en årlig fast kostnad på 1720 kr. Utöver detta tillkommer en rörlig kostnad på i dagsläget 0,56 kr/kwh (rörligt pris) 12. Ekonomi Vid all kostnadsberäkning har en ränta på 5 % tagits i beaktning och en återbetalningstid på 20 år. Eftersom en konvertering från el är subventionerad både för fjärrvärme och värmepump finner vi det ej nödvändigt att vid beräkningarna ta med denna subventionering, då vi endast gör en kostnadsjämförelse dem emellan. Vid beräkning av årlig kostnad tillämpas annuitetsmetoden som lyder: n r( 1+ r) ( 1+ r) 1 A (5) där: = n A = annuiteten r = räntan n = återbetalningstiden

11 Utförande Vår simulering bygger på att villans energisystem måste kunna leverera det värmebehov som uppstår under en tvådygnsperiod. Detta antingen via värmepumpen, solfångaren, el-patronen, ackumulatortanken eller alternativt en kombination av de olika energikällorna. Nackdelen med denna applikation är att den endast ser till medelvärden för effektbehovet under en tvådygnsperiod. För själva uppvärmningen är detta inget större bekymmer, då förändringar i uppvärmningsbehovet ofta är en trög process. För tappvarmvattenbehovet blir dock detta ett större problem, då behovet för tappvarmvatten ofta fluktuerar kraftigt under en dag. Detta kompenserar dock ackumulatortanken i realiteten men osäkert om simuleringen klarar av det. Det bästa vore om vår applikation kunde köras med tätare medelvärden än tvådygnsintervall. Dock klarar inte licensen som Umeå universitet innehar av WhatsBest! lägre intervall på medelvärdena. Tabell 2 visar de variabler simuleringen tar hänsyn till. Uppvärmningsbehov (kwh/år) Tappvarmvattenbehov (kwh/år) Elpris (kr/kwh) COPvp verkningsgrad solfångare (%) Återbetalningstid (år) Ränta Bidrag för solfångare (kr) Installationskostnad fjärrvärme (kr) Driftskostnad fjärrvärme (kr/kwh) Fast årlig avgift fjärrvärme (kr) Ändras någon av följande variabler blir följderna ett annat optimeringsresultat och en annorlunda dimensionering av energisystemet. 11

12 Resultat Den optimering vi har gjort för grundfallet, då vi har ett totalt värmebehov på kwh/år och ett rörligt elpris på 0,85 kr/kwh 13 ger oss en total årlig kostnad på kr/år för det egna energisystemet samt en årlig totalkostnad på kr/år för fjärrvärmetillämpning. Övriga indata för grundfallet ges av tabell 3. Tabell 3. Indata för grundfallet. Uppvärmningsbehov kwh/år Tappvarmvattenbehov kwh/år Elpris 0,85 kr/kwh COPvp 3,00 verkningsgrad solfångare 0,68 Återbetalningstid 20,00 år Ränta 0,05 Bidrag för solfångare 2,50 kr Installationskostnad fjärrvärme ,00 kr Driftskostnad fjärrvärme 0,56 kr/kwh Årlig avgift fjärrvärme 1 720,00 kr Den procentuella andelen för varje energiproducerande enhet ges av figur 7. 0,39 6,44 Värmepump Solfångare Elpatron 93,17 Figur 7. Procentuella andelen för varje energiproducerande enhet. Ett varaktighetsdiagram för grundfallet ges av figur

13 Effekt [kwh] Tid [dygn] Elpatron Solfångare Värmepump Ackumulatortank Figur 8. Varaktighetsdiagram för grundfallet i simuleringen. Hur de olika enheterna producerar värme över året ges av figur ,00 500,00 400,00 Effekt [kwh] 300,00 200,00 100,00 Elpatron Solfångare Värmepump Ackumulatortank 0,00-100, Tid [dygn] Figur 9 visar hur de olika enheterna arbetar under året. Vi ser tydligt hur säsongsberoende solvärmeproduktionen är med dess topp sommartid. Elpatronen används som spetskraft vintertid då värmepumpen ej räcker till. Man kan också tydligt se hur ackumulatortanken arbetar framförallt vintertid men också sommartid för att ackumulera den värme solfångarna producerar. 13

14 En känslighetsanalys har även skapats för att utreda hur pass känsligt energisystemet är för förändringar i elpriset och värmebehovet. I figur 10 ser vi den årliga kostnaden för energisystemet och för fjärrvärme då vi varierar elpriset och håller övriga variabler konstanta. Figur 11 visar den årliga kostnaden vid en förändring i det totala värmebehovet. Kostnad (kr/år) ,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 Elpris (kr/kwh) Energisystem Fjärrvärme Figur 10. Jämförelse mellan fjärrvärme och eget energisystem för olika elpris (värmebehov = kwh) Kostnad (kr/år) Värmebehov (kwh/år) Energisystem Fjärrvärme Figur 11. Kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och eget energisystem för olika värmebehov (elpris = 0,85 kr/kwh). Man kan ur figur 11 se en trend som tyder på att ju lägre värmebehov en villa har desto mer konkurrenskraftig blir fjärrvärmen. 14

15 Slutsats och diskussion Detta projekt syftade till att jämföra ett eget energisystem för villabruk kontra fjärrvärme. På papperet en lätt uppgift men i realiteten betydligt svårare att jämföra. De resultat vi kom fram till måste tolkas med viss försiktighet pga. WhatsBest!:s begränsningar samt den osäkerhet som finns i prissättningarna hos de olika komponenterna. Programmet kräver att kostnaderna för enheterna är linjära med avseende på dess storlek, vilket ger oss en viss osäkerhet i prissättningen. Som tidigare nämnt kan vi endast simulera med tvådygnsmedelvärden, som leder till en kraftig approximation av det faktiska effektbehovet vid en given tidpunkt. Tidpunkter då vi har effekttoppar i värmebehovet slätas därmed ut och vi får ett mindre realistisk scenario i effektförbrukningen. En annan viktig parentes är att i vår optimering kan ackumulatortanken känna om ett stort värmebehov är på ingång. Detta gör att den ett dygn innan en effekttopp börjar lagra ackumulerad värme för att sedan urladdas under toppdygnet. Detta scenario måste ses som högst orealistiskt och därmed leder till ett osäkrare slutresultat. I känslighetsanalysen över elpriset tas ingen hänsyn till en eventuell höjning av fjärrvärmepriset i samband med en höjning av elpriset. Ett troligt scenario är att fjärrvärmepriset skulle följa elpriset något sånär och att break-even skulle inträffa vid ett högre elpris än 1,10 kr/kwh som figur 11 visar. Energisystemet för villabruket kommer klara av en plötslig stegring av elpriset bättre än om liknande situation skulle inträffa vid ett förhöjt fjärrvärmepris. Detta pga. att endast en knapp tredjedel av husets totala värmebehov är beroende av elpriset. I fallet med fjärrvärme avser den täcka allt värmebehov en villa har och blir således helt beroende av fjärrvärmepriset. Då fjärrvärmedistributören har fullständigt monopol över prissättningen för fjärrvärmen leder detta till att en sådan investering blir mer utsatt vid en framtida höjning av fjärrvärmepriset. Vid konvertering till värmepump utgör kostnaden för borrningen den största enskilda utgiften. Denna är helt beroende av vilket djup grundvattnet befinner sig på och vilken marktyp som finns. Detta leder till stora svängningar i investeringskostnaden och varierar kraftigt från fall till fall. Därför blir ett schablonvärde en grov approximation av den faktiska kostnaden. Vår simulering av grundfallet gav oss att en investering i ett eget energisystem med dagens prissättningar är mer lönsam än en konvertering mot fjärrvärme. 15

16 Källförteckning 1) Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare (A. Andersson, J. Henriksson) 2) Tappvarmvatten i flerbostadshus, Sveriges provnings- och forskningsinstitut (D. Olsson) 3) Fjärrvärme: Teori, teknik och funktion, (S. Frederiksen, S. Werner) 4) 5) Råd & Rön nr 2/06 6) (Ronny Östin) 7) 8) 9) 10) elektronik och fysik (Åke Fransson) 11) 12) 13) 16

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät

Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät Daniel Byström Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning Skellefteå

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn Malin Alros Anna-Klara Hagberg 1 2 Bachelor of Science Thesis EGI-2012-027 Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna

Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna Rapport SGC 113 Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna Svenskt Gastekniskt Center - November 2000 Johan Hult Jens Jonasson MALMÖ HÖSKOLA Rapport SGC 113 ISSN 1102-7371

Läs mer

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget]

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard

Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard Kraftvärmeproduktion från rötgas vid avloppsreningsverket på Ön Erik Nordgaard Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå Universitets tekniska högskola. (löpnr. Som tilldelas) Sammanfattning Umeva

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Kombisystem för värme och varmvatten

Kombisystem för värme och varmvatten Examensarbete 10 poäng C-nivå Kombisystem för värme och varmvatten Reg.kod:Oru-TE-EXE082-En-104/01 Per Igel Energisystemingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Tord Larsson Combined

Läs mer

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Uppföljning och årsredovisning Max Green & Oskar Jacobsson 2014-06-16 Sammanfattning Denna studie syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 9. Marknadspotential för sol- och biovärmesystem

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 9. Marknadspotential för sol- och biovärmesystem Projekt SWX-Energi Rapport nr 9 Marknadspotential för sol- och biovärmesystem Fredrik Niklasson och Tomas Persson FÖRORD Rapporten Marknadspotential för sol- och biovärmesystem är framtagen av Fredrik

Läs mer

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03 Sammanfattning

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa

Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa Tobias Johansson Johan Nilsson Kandidatexamensarbete KTH Skolan för industriell Teknik och Management Energiteknik

Läs mer