25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna"

Transkript

1 Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler. För att få bidrag till en konvertering ska du gå över från elvärme till uppvärmning med t ex biobränsle, olja, gas eller värmepump. Innan du gör en konvertering från elvärme bör du gå igenom hela husets energianvändning, t ex genom att göra en energibesiktning. Den visar vilka åtgärder du kan göra för att minska din energiförbrukning. Vänd dig t ex till din kommunala energirådgivare eller din energileverantör för mer information. Konverteringsbidraget infördes första gången 1998 men stoppades Nu återinförs det från den 1 juni För åtgärder som beställts eller påbörjats mellan den 20 april 1999 och den 31 augusti 2001 gäller särskilda övergångsregler. Läs informationsbladet innan du fyller i ansökningsblanketten. Lämna sedan ansökan till länsstyrelsen. Vem får bidrag? Du kan få bidrag om du har flerbostadshus och byter från elvärme (direktverkande el eller elpanna) till individuell uppvärmning. Bidrag kan även ges till vissa lokaler, t ex daghem, skolor, samlingslokaler och liknande som ligger i bostadsområden och används av de som bor där. Används lokalerna till kommersiella eller industriella ändamål ges inte bidrag, inte heller om lokalerna används till verksamhet som vänder sig till ett större upptagningsområde, t ex simhallar och idrottsanläggningar. Vad kan du få bidrag till? Du får endast bidrag till flerbostadshus eller bostadsanknutna lokaler som har eluppvärmning som enda möjliga uppvärmning. Så kallad kombinationspanna räknas inte som elpanna. Husen och lokalerna får inte ligga i ett område där det redan finns fjärrvärme eller där man tänker distribuera sådan. Undantag får bara medges om det finns särskilda skäl, t ex om du inte får ansluta dig till fjärrvärmenätet. Kontakta kommunen eller energibolaget om du vill ha besked om var fjärrvärme finns eller planeras. Ska du ansluta ditt hus till fjärrvärme kan du söka ett särskilt bidrag till det (se SFS 2001:214). Kontakta länsstyrelsen för mer information. Om ansökan sker efter den 31 augusti 2001 får du inte påbörja eller beställa åtgärderna innan du har fått ett beslut om bidrag. I undantagsfall kan länsstyrelsen dock lämna ett särskilt medgivande som ger dig rätt att påbörja/beställa åtgärderna innan du fått ett beslut. 25Fh

2 OBS! Ett sådant medgivande innebär inte rätt till bidrag. Det betyder bara att du har rätt att påbörja/beställa åtgärderna och att detta inte utesluter dig från rätten till bidrag. Därefter prövar länsstyrelsen din ansökan i vanlig ordning. Om ansökan sker före den 31 augusti 2001 gäller särskilda övergångsregler. De innebär att du inte behöver ett särskilt medgivande om du har beställt åtgärderna mellan den 20 april 1999 och den 31 augusti Du måste givetvis även i detta fall avvakta länsstyrelsens beslut för att vara säker på att du har rätt till bidrag. Bidragsunderlag: Det belopp ditt bidrag beräknas utifrån. Effektbehov: Den effekt som behövs för att värma huset och varmvattnet när det är som kallast ute. Värmefaktor: Förhållandet mellan den energi som värmepumpen avger till huset och den energi som tillförs pumpen. Hur stort blir bidraget? För flerbostadshus eller bostadsanknuten lokal får du högst 30 procent av bidragsunderlaget, dock högst kr per bostadslägenhet eller lokal. Du får endast bidrag om bidragsbeloppet överstiger kr. I bidragsunderlaget ingår materialkostnad för ett vatten- eller luftburet distributionssystem, utrustning för värmeackumulering, varmvattenberedare och skorsten. Även kostnad för arbete som utförts av ett fristående företag som har F-skattebevis får ingå. I underlaget ingår inte bränslelager, värmeproduktionsanläggning eller värmepump. Vad krävs för att få bidrag? Du måste byta från eluppvärmning till annan bränsleeldning, t ex biobränsle, olja, gas eller värmepump. Exempel på biobränsle är flis, pellets och ved. Distributionssystemet ska täcka effektbehovet i husets alla delar. Installerar du en värmepump ska den ha en lägsta värmefaktor. I Boverkets föreskrifter (BFS 2001:12) eller på ansökningsblanketten kan du läsa mer om de krav som ställs på värmepumpar. Särskilda krav som gäller vid installation av fastbränsleanläggning För att få bidrag till installation av t ex pellets-, flis- eller vedpanna måste den uppfylla de utsläppskrav som Boverkets byggregler ställer på fastbränsleanläggningar i tätorter (BFS 1998:38), även om du bor utanför en tätort. Information om certifiering av bl a pellets- och vedpannor finns hos Statens provnings- och forskningsinstitut, Du som ska installera en fastbränsleanläggning bör höra med din kommun om det är lämpligt i ditt bostadsområde. Mer information om bl a vedeldning finns på Energimyndighetens webbplats,

3 Ansökan Du ansöker om bidrag hos länsstyrelsen i det län där fastigheten finns. Det är också länsstyrelsen som beslutar om bidraget. Men bidragspengarna är begränsade, så du kan bara få bidrag så länge pengarna räcker. Det är också viktigt att du ansöker och får beslut om bidrag innan du beställer eller påbörjar arbetet. Om du får ja till bidrag från länsstyrelsen, får du samtidigt också veta när du senast måste vara klar med bytet av värmesystemet. Är du inte klar i tid tar länsstyrelsen tillbaka beslutet om bidrag. Utbetalning av bidrag När installationen är klar måste du ansöka om utbetalning av bidraget hos länsstyrelsen. Ansökan om utbetalning får du tillsammans med beslutet om bidrag och den måste lämnas in senast det datum som står i beslutet. Om du inte lämnar in begäran om utbetalning i tid, får du inget bidrag. Du kan behöva skicka in flera handlingar till länsstyrelsen när du ansöker om utbetalning, t ex fakturor som visar vilka kostnader du haft. Om du ska få bidrag för arbetskostnad måste du också bifoga en kopia av företagets F-skattebevis. Vilka handlingar som därutöver kan bli aktuella står på ansökningsblanketten. Begär utbetalning: Senast vid den tidpunkt som länsstyrelsen angett i beviljandebeslutet. Utbetalning sker till lagfaren ägare. Mer information Det här informationsbladet redogör inte för alla regler som gäller. Bestämmelserna om bidraget finns i förordningen om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler (SFS 1997:635) och i Boverkets föreskrifter (BFS 2001:12). Vänd dig till länsstyrelsen om du har frågor. Informationsblad och ansökningsblanketter finns hos länsstyrelsen och på Boverkets webbplats,

4 Bl 1145 Fh utg 1 BOVERKET X uppl 1:1 jun ex

5 Läs informationsblad nr 25 Fh innan du fyller i blanketten. Lämna ansökan till länsstyrelsen. Ansökan om bidrag för konvertering från elvärme i flerbostadshus och vissa lokaler (SFS 1997:635) Inkom till länsstyrelsen (datum) Länsstyrelsens ärendenummer Uppgifter om fastigheten Län Kommun Antal lägenheter Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggår Typ av hus Flerbostadshus Lokaler Befintlig uppvärmning 1. Direktverkande el 2. Elpanna (ej kombipanna) 3. Annat Årsförbrukning av el Hur används huset Hyresrätt Bostadens area/ Lokalens area Bostadsrätt m 2 Ny uppvärmning Befintligt distributionssystem 1. Gaspanna 2. Oljepanna 3. Ved-, flis-, pelletspanna Antal elradiatorer Annat distributionssystem: Nytt distributionssystem st Antal vattenradiatorer st 4. Kombipanna 5. Värmepump 6. Annat Antal vattenradiatorer Annat st Golvvärme i Elradiatorer som behålls st rum st Fyll bara i om du byter till värmepump kwh Lokalen används som Installerad effekt för värme och varmvatten före konvertering kw Värmepumpens effekt kw Värmepumpens fabrikat och modell Uppgifter om sökanden Sökande (Uppgift om fler medsökande kan du lämna på en bilaga.) Person-/organisationsnr Medsökande Person-/organisationsnr Adress Postnr Postadress Telefonnummer (arbetet) Telefonnummer (bostaden) E-post Sökandens kontaktperson Telefonnummer Bidrag lämnas inte om ansökan kommer in till länsstyrelsen efter den 31 augusti 2001 och om åtgärden redan påbörjats utan särskilt medgivande från länsstyrelsen När ska arbetet utföras? Beräknat datum för beställning/påbörjande Beräknat datum för slutförande Boverket Förutsättningar för bidrag är bl a: Att bostäderna används för permanent bruk. Lokalerna ska vara bostadsanknutna och inte användas för kommersiella eller industriella ändamål (se exempel i Boverkets föreskrifter). Att medel finns. Beslut om bidrag lämnas endast så länge de avsatta pengarna räcker. Att byggnaden inte ligger inom ett område där det finns fjärrvärme alternativt kommer att finnas fjärrvärme. Att konvertering sker från elvärme till individuell uppvärmning baserad på ett vattenburet eller luftburet system. Att om du installerar en fastbränsleanläggning (såväl inom som utom tätort) skall denna uppfylla de utsläppskrav som anges i Boverkets byggregler för tätort. Att du fått beslut eller särskilt medgivande INNAN du beställer/påbörjar åtgärderna om ansökan sker efter den 31 augusti För ansökningar som görs innan denna tidpunkt gäller särskilda övergångsbestämmelser. Kontakta din länsstyrelse för ytterligare information. Att åtgärderna slutförs inom den tid som länsstyrelsen bestämt. Att värmepumpens värmefaktor är minst 2,7 (inkl pumpar och fläktar), vid ett drifttillstånd för köldbärare på 0 C ingående temperatur och för värmebärare på 50 C utgående temperatur. För uteluftvärmepumpar gäller dock -15 C inkommande utelufttemperatur och 50 C utgående vattentemperatur alternativt 20 C returlufttemperatur. Ytterligare information lämnas av länsstyrelsen. Bl 959 Fh utg 1 Ansökan kommer att registreras och hanteras med hjälp av ADB. (Automatisk databehandling)

6 Allmän information Du kan få bidrag med upp till 30 procent av kostnaderna, dock högst kronor per bostadslägenhet eller lokal: om du har ett hus och övergår från elvärme till annan bränsleeldning eller värmepump, som har ett vatten- eller luftburet distributionssystem, om du har en lokal som ligger i ett bostadsområde och som inte används för kommersiella eller industriella ändamål. Redovisning av åtgärder som du söker bidrag för När du räknar ut hur stort bidrag du får, räknar du med kostnaden för material till ett vattenburet eller luftburet distributionssystem, utrustning för värmeackumulering, varmvattenberedare och skorsten, samt kostnad för tillhörande arbete som ett fristående företag med F-skattebevis har gjort. Du får inte räkna med arbets- och materialkostnader för bränslelager, panna eller värmepump. Kostnaden för eget arbete får inte heller räknas med. Bidrag söks för följande. (Ytterligare beskrivning av sökta åtgärder kan lämnas på separat bilaga.) Beräknade kostnader, Beräknade kostnader, inklusive moms inklusive moms Sökanden Länsstyrelsen Material Arbete Material Arbete Vattenburet eller luftburet distributionssystem Ackumulatortank, varmvattenberedare Skorsten Bygglov, bygganmälan, besiktnings- och projekteringskostnad Summa Summa bidragsunderlag Total kostnad inkl bränsleförvaring och värmeproduktionsanläggning Beräkning av bidrag Bidrag under kr betalas inte ut. Summa bidragsunderlag kr x 30 % (max kr per lägenhet eller per lokal) kr Bifoga följande handlingar Om du installerar värmepump: Ska du bifoga en handling som visar värmepumpens effekt och värmefaktor vid ett angivet drifttillstånd. Om du installerar fastbränsleanläggning såväl inom som utom tätort: Ska du bifoga handling som visar att anläggningen uppfyller de utsläppskrav som anges i Boverkets byggregler för sådana anläggningar i tätort. Om du bor i område som kan beröras av fjärrvärme: Ska du bifoga handlingar som visar att du inte får ansluta dig till fjärrvärmenätet. Om länsstyrelsen så begär: Handling som styrker att byggnaden före konverteringen har eluppvärmning som enda möjliga primära uppvärmningskälla. Handling som styrker att fastigheten inte ligger i ett område där det redan finns fjärrvärme eller där fjärrvärme kommer att finnas. Handling som styrker att distributionssystemet täcker effektbehovet för värme i husets alla delar. Förbindelse och underskrift Ansökan skrivs under av samtliga lagfarna ägare eller av ombud med fullmakt. Felaktiga uppgifter kan innebära att du får betala tillbaka bidraget. Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna. Om bidraget beviljas förbinder jag/vi mig/oss att följa reglerna för bidraget som anges i SFS 1997:635 och Boverkets tillämpningsföreskrifter. Ort och datum Sökandens/ägarens underskrift och namnförtydligande Medsökandens/ägarens underskrift och namnförtydligande

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:4 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Ansökan om statligt investeringsstöd för bostäder för studerande (SFS 2016:881)

Ansökan om statligt investeringsstöd för bostäder för studerande (SFS 2016:881) Ansökan om statligt investeringsstöd för bostäder för studerande (SFS 2016:881) Inkom till länsstyrelsen För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats. Ansök hos länsstyrelsen.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi

Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi ANSÖKNINGSBLANKETT 1 (7) Datum 2016-11-16 Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi Ansökan skickas till Länsstyrelsen Ansökan om bidraget ska göras siftligen till länsstyrelsen i det län där

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Datum Uppdaterad 2015-05-11 1 (1) Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Syftet med bidraget Vem kan få bidrag? Vad är ett småhus? Vad kan du få bidrag till? Vad du INTE kan få bidrag till! Byte till miljögodkänd vedpanna

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

Begäran om slutlig utbetalning och slutrapport för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398)

Begäran om slutlig utbetalning och slutrapport för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398) Begäran om slutlig utbetalning och slutrapport för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398) Inkom till Boverket Blanketten ifylls och skickas till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Obs!

Läs mer

Ansökan om statligt investeringsstöd för hyresbostäder (SFS 2016:881)

Ansökan om statligt investeringsstöd för hyresbostäder (SFS 2016:881) Ansökan om statligt investeringsstöd för hyresbostäder (SFS 2016:881) Inkom till länsstyrelsen För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats. Ansök hos länsstyrelsen.

Läs mer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för upprustning

Läs mer

Effektiva energibidrag?

Effektiva energibidrag? Effektiva energibidrag? Omfattning och utfall av bidragsgivningen 1998 Kronobergs län Fjärrvärme Individuell bränsleeldning Eleffektminskning Effektiva energibidrag? Omfattning och utfall av bidragsgivningen

Läs mer

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199)

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Inkom till Boverket Formuläret fylls i och skickas till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Obs! Begäran

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 Skickas till: Eslövs kommun Miljö och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 1 Handlingar till ansökan Intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig

Läs mer

Slutredovisning av genomfört projekt avseende verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt SFS 2016:1367

Slutredovisning av genomfört projekt avseende verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt SFS 2016:1367 Slutredovisning av genomfört projekt avseende verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt SFS 2016:1367 Inkom till Boverket Blanketten fylls i och skickas till Boverket Box 534 371

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Sannegården 82:20 Adress: Maj På Malös Gata 19, Göteborg. Radhus, uppvärmd yta (A temp): 152 m 2, byggår 2007. Värmesystem: Fjärrvärme (2007), vattenburet

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Bidrag för säkra skolvägar

Bidrag för säkra skolvägar 1(5) Bidrag för säkra skolvägar Sista ansökningsdag är den 17 november 2017. 1. Uppgifter om sökande Föreningens namn Kontaktperson Organisationsnummer/Personnummer Adress Postnummer Postadress Telefon

Läs mer

Förslag på ny blankett för ansökan om statligt stöd till solceller

Förslag på ny blankett för ansökan om statligt stöd till solceller 1 (6) Förslag på ny blankett för ansökan om statligt stöd till solceller Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Skällared 3:28 Adress: Galjonsvägen 4, 439 94 Onsala Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 220 m 2, byggår 1986. Värmesystem: Bergvärmepump IVT Greenline

Läs mer

Ansökan om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199)

Ansökan om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Ansökan om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Inkom till Boverket Ansökan ska lämnas till Boverket. För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och försäljningsställen för drivmedel på landsbygden i hela länet där försörjningen

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552)

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552) Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för att rusta upp skollokaler innan du fyller i

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Peter Berkvist Fastighetsbeteckning: Bo 37:4 Adress: Hermelinsvägen 22 Postadress: 132 46 Saltsjö-boo Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert:

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer Ansök hos länsstyrelsen Läs informationsbroschyren om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljörer ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Börje Åkerby 1:14 Byggnadens adress Börje Åkerby 207 75592 Uppsala Datum 2016-05-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Information från Värnamo Kommun. Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver.

Information från Värnamo Kommun. Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver. Information från Värnamo Kommun Investera i solvärme? Inga problem. Vi ger dig stödet du behöver. Stöd för investeringar i solvärme Vad kan du få stöd till? Stödet gäller alla nyinstallationer av solvärme

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2014-06-18 1(4) Handläggare Paulina Navréd HSB Produktion AB Box 8310 104 20 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Boverkets

Läs mer

Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 2016:1367)

Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 2016:1367) Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 2016:1367) För att få bidrag ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats. Inkom till Boverket Boverkets

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Harads 49, Harads Bodens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Södra Harads 49, Harads Bodens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Harads 49, 960 24 Harads Bodens kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 957485 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Näset 15, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Näset 15, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Näset 15, 137 91 Västerhaninge Haninge kommun Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID: 801629 Energiprestanda: 57 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Byggnadens ägare-kontaktuppgifter. Byggnadens ägare-övriga. Byggnadens ägare-identifikation

Byggnadens ägare-kontaktuppgifter. Byggnadens ägare-övriga. Byggnadens ägare-identifikation Skriv ut och fyll i Blanketten för att sedan posta den till Enspecta AB Rönnviksgatan 13 213 74 Malmö eller bifoga den via e-post till Ägarens namn Personnr/org.nr Byggnadens ägare-kontaktuppgifter Adress

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kornvägen 8, Stenhamra Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kornvägen 8, Stenhamra Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kornvägen 8, 179 63 Stenhamra Ekerö kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 873181 Energiprestanda: 54 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gränsgatan 24, Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gränsgatan 24, Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gränsgatan 24, 741 46 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 836878 Energiprestanda: 104 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Iseb Byggkonsult AB Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Cristel Karoline Wahlandt Fastighetsbeteckning: Partille Kåhög 107:8 Adress: Bykällevägen 82 Postadress: 43376 Jonsered Telefonnummer: 031-7959613

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Billerudsgatan 14A, Grums Grums kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Billerudsgatan 14A, Grums Grums kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Billerudsgatan 14A, 664 33 Grums Grums kommun Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 596935 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bryggevägen 5, Åskloster Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bryggevägen 5, Åskloster Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bryggevägen 5, 432 96 Åskloster Varbergs kommun Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 834727 Energiprestanda: 65 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jordbogatan 2D, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Jordbogatan 2D, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jordbogatan 2D, 256 56 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 890914 Energiprestanda: 74 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Letsegårdsvägen 15, Billdal Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Letsegårdsvägen 15, Billdal Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Letsegårdsvägen 15, 427 40 Billdal Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 802458 Energiprestanda: 61 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ormåsa 1, Rångedala Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ormåsa 1, Rångedala Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ormåsa 1, 516 93 Rångedala Borås stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 677016 Energiprestanda: 55 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kolkgatan 5, 974 41 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 63698 Energiprestanda: 15 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Utanlandsjö 110, Arnäsvall Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Utanlandsjö 110, Arnäsvall Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Utanlandsjö 110, 891 95 Arnäsvall Örnsköldsviks kommun Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: 753287 Energiprestanda: 38 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Letsegårdsvägen 93, Billdal Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Letsegårdsvägen 93, Billdal Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Letsegårdsvägen 93, 427 40 Billdal Göteborgs stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 831772 Energiprestanda: 55 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norrmarksvägen 9, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norrmarksvägen 9, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norrmarksvägen 9, 914 32 Nordmaling Nordmalings kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 851428 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hallundavägen 75, Norsborg Botkyrka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hallundavägen 75, Norsborg Botkyrka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hallundavägen 75, 145 64 Norsborg Botkyrka kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 604848 Energiprestanda: 102 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkliden 13, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 749705 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk Ansökan - Utbetalning av stöd 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk På den här blanketten

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Blanketten skickas till: Handläggare bostadsanpassningsbidrag Strängnäs kommun Socialkontoret Nygatan 10 645 80 Strängnäs 1. Sökande * För- och efternamn Portkod Postnummer

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Valhallagatan 10, 243 34 Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383

ENERGIDEKLARATION. Valhallagatan 10, 243 34 Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Valhallagatan 10, 243 34 s kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383 Energiprestanda: 72 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trädgårdsgatan 3, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trädgårdsgatan 3, Nordmaling Nordmalings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trädgårdsgatan 3, 914 33 Nordmaling Nordmalings kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 732714 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arkitektvägen 72, Vänge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Arkitektvägen 72, Vänge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arkitektvägen 72, 740 20 Vänge Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 868954 Energiprestanda: 82 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bergunda 1, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bergunda 1, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bergunda 1, 355 93 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 783970 Energiprestanda: 39 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Solfågelsvägen 7, Olofstorp Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Solfågelsvägen 7, Olofstorp Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Solfågelsvägen 7, 424 72 Olofstorp Göteborgs stad Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: 864574 Energiprestanda: 106 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Karlsnäs 116, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Karlsnäs 116, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Karlsnäs 116, 388 96 Ljungbyholm Kalmar kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 590690 Energiprestanda: 85 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tåggatan 35, Älvsbyn Älvsbyns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tåggatan 35, Älvsbyn Älvsbyns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tåggatan 35, 942 35 Älvsbyn Älvsbyns kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 680091 Energiprestanda: 188 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arngrims Gränd 7, 754 40 kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Parkvägen 4, Åstol Tjörns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Parkvägen 4, Åstol Tjörns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Parkvägen 4, 471 44 Åstol Tjörns kommun Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 831867 Energiprestanda: 42 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hedens Gård 105, Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hedens Gård 105, Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hedens Gård 105, 791 91 Falun Falun kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 814607 Energiprestanda: 30 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer