Effektiva energibidrag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiva energibidrag?"

Transkript

1 Effektiva energibidrag? Omfattning och utfall av bidragsgivningen 1998 Kronobergs län Fjärrvärme Individuell bränsleeldning Eleffektminskning

2 Effektiva energibidrag? Omfattning och utfall av bidragsgivningen 1998 Kronobergs län ISSN , meddelande 1999:7 Text: Lars G Nyman Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 150 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bakgrund 4 Medelsramar 4 Regelverk 5 Fjärrvärme 5 Individuell bränsleeldning 6 Eleffektminskning 6 Inkomna ansökningar 7 Beviljade bidrag 7 Uppvärmningssätt 8 Befintlig uppvärmning 8 Ny uppvärmning 8 Kostnad 9 Elersättning 10 Energi 10 Effekt 10 Bidrag per årlig inbesparad kwh 11 Utbetalade bidrag 11 Miljöeffekter 12 Lönsamhet 12 Bilagor Inkomna ansökningar Beviljade bidrag Diverse redovisningar LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 1

5 Sammanfattning Regering och riksdag har beslutat om att påbörja avvecklingen av kärnkraften. Barsebäcksverkets båda reaktorer - med en årlig elproduktion på 3-4 TWh per reaktor - skall stängas av. En minskad elanvändning och ett minskat eleffektuttag är viktiga förutsättningar för att kompensera bortfallet. För att lindra övergången för hushåll som värmer sina hus med el, har införts tre bidragsformer och medel på sammanlagt miljoner kronor anvisats för dessa under en femårsperiod räknat från budgetåret De tre bidragsformerna är: bidrag till konvertering från elvärme för anslutning till fjärrvärme, bidrag till konvertering från elvärme till individuell bränsleeldning samt bidrag till eleffektminskande åtgärder. Under 1998 kunde beslut i länet lämnas inom en total ram på nästan 13 (12,932) miljoner kronor. Bidraget till fjärrvärme ges med upp till 50 % av kostnaden, dock högst kronor per lägenhet för hus med direktverkande el. Finns redan ett vattenburet system maximeras beloppet till kronor per lägenhet. Energimyndigheten är ansvarig myndighet. Bidraget till individuell bränsleeldning ges med upp till 30 % av kostnaden, dock högst kronor per lägenhet. Produktionsanläggningen är inte bidragsberättigad. Boverket är ansvarig myndighet. Bidraget till eleffektminskning är maximerat till kronor och baseras på schabloner. Installation av effektvakt, kompletterande värmekälla (kamin o.dyl.) samt ackumulatortank är bidragsberättigade åtgärder. Fastighetsägaren måste också garantera att huvudsäkringens amperetal (A) sänks ett steg om minst 4 A under 5 år. Boverket är ansvarig myndighet. Under tiden oktober 1997 t.o.m. december 1998 har till Länsstyrelsen inkommit 823 ansökningar avseende 1029 lägenheter. Under 1998 har bifallsbeslut lämnats i 576 ärenden avseende 780 lägenheter. De sammanlagda bidragen uppgår till kronor, vilka beräknats på ett bidragsunderlag motsvarande kronor. De totala investeringskostnaderna uppgår (efter bedömning för eleffektminskning) till kronor. Av de 780 lägenheter som beviljats bidrag hade 615 lägenheter direktverkande el som befintlig uppvärmning och 135 betjänades av elpanna. Övergång från direktverkande el till uppvärmning med olje- och vedpanna (alt. flis/pellets) omfattar 85 lägenheter, från direktverkande el till värmepump i 73 samt från elpanna till annat i 20. Kostnaderna för att ansluta till fjärrvärme eller att installera en ny individuell bränsleeldning är mycket varierande och i flertalet fall LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 2

6 mycket stora. Beräknade medelvärden - där extremfallen utelämnats - visar följande. Fjärrvärme kronor per lägenhet från direktverkande el kronor per lägenhet från elpanna kronor per egnahem från direktverkande el kronor per egnahem från elpanna Individuell bränsleeldning kronor per egnahem från direktverkande el till ny panna kronor per egnahem från direktverkande el till värmepump kronor per egnahem från elpanna till annat Den hittills uppnådda energibesparingen motsvarar 8,554 GWh ( kwh) per år. Detta motsvarar ett totalt energibehov för ca 340 villor eller enbart sett på uppvärmningsbehovet - ca 430 villor. Teoretiskt beräknad effektreduktion uppgår till 3,8 MW. Av de eleffektminskande åtgärderna - nedsäkring och installation av effektvakt - har dessa inte någon praktisk betydelse för att kunna åstadkomma effektreduktion. Detta beror på. 1) Utan att något händer, kan säkringar överbelastas upp till ca 40 % kortvarigt och ca % kontinuerligt. 2) Störst effektuttag för småhus med elvärme är mellan kl och uppkommer p.g.a. matlagning, tvätt, bad/dusch, hushållsapparater, belysning, etc. Den kritiska perioden för det totala effektbehovet (bostäder, lokaler, industri, m.fl.) inträffar vardagar mellan kl , dvs. vid annan tidpunkt på dygnet än maxbehovet för elvärmda småhus. 3) Regelverket medgiver installation av utrustning för värmelagring (ackumulatortank), men för att laddning skall kunna ske med nattel krävs en säkringsstorlek på 25 A. Krav på nedsäkring är därför egentligen omöjligt. De beviljade bidragen motsvarar en kostnad för staten av 1,46 kronor per årlig inbesparad kilowattimme. Varje bidragskrona har därmed gett 0,68 kwh i årlig besparing. Vid årets slut hade 275 ansökningar avseende 298 lägenheter beviljats utbetalning. Bidragsbeloppet uppgick till kronor och bidragsunderlaget till kronor. Miljöeffekterna är små i jämförelse med de totala årliga utsläppen för energi. Vid småskalig vedeldning kan dock lokala störningar inträffa så som lukt och sot, främst inom tätbebyggda områden och områden där småhusen är utrustade med mekanisk till- och frånluft. Störst lönsamhet nås för lägenheter med vattenburen el (elpanna) som ansluts till fjärrvärme, värmepump eller vedpanna. Även direktverkande el till fjärrvärme, värmepump eller vedpanna kan bli lönsamt om staten ställer upp med bidrag. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 3

7 Bakgrund Enligt prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning ska energipolitiken på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på konkurrenskraftiga villkor jämfört med omvärlden. Den ska ge möjlighet till en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning. Den ska ge låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. I propositionen framförs vidare att det nya energipolitiska programmet också bl.a. innebär en kraftig satsning på forskning och utveckling av ny energiteknik för tillförsel av förnybara energislag och för ökad lönsamhet i energieffektiviseringen. Regering och riksdag har beslutat om att påbörja avvecklingen av kärnkraften. Enligt riksdagens beslut skulle en reaktor i Barsebäck stängas den 1 juli 1998 medan den andre skulle stängas före den 1 juli Stängningen av dessa reaktorer innebär ett bortfall av årlig elproduktion på 3-4 TWh per reaktor. Enligt energipropositionen är en minskad elanvändning och ett minskat eleffektuttag viktiga förutsättningar för att kompensera bortfallet av elproduktion i Barsebäcksverket. Stängningen av den första reaktorn skall i huvudsak kompenseras genom en minskad användning av el i fjärrvärmenätet. För att lindra övergången för hushåll som värmer sina hus med el, har medel på sammanlagt miljoner kronor anvisats under en femårsperiod räknat från budgetåret Medlen fördelas på tre bidrag; bidrag till konvertering från elvärme för anslutning till fjärrvärme, bidrag till konvertering från elvärme till individuell bränsleeldning samt bidrag till eleffektminskande åtgärder. Energimyndigheten administrerar fjärrvärmebidraget medan Boverket ansvarar för de två andra. Länsstyrelsen är första instans för samtliga dessa tre bidrag. Såväl Energimyndigheten ( Lägesrapport ) som Boverket ( Vilka effekter har energibidragen? ) har avlämnat rapporter till regeringen som avser bidragsgivningen t.o.m. september Denna rapport - för Kronobergs län - avser dock hela året 1998 men de båda myndigheternas redovisningssätt och beräkningsgrunder har använts. Medelsramar För budgetåret 1998 anvisades totalt 290 miljoner kronor fördelat på 100 (fjärrvärme), 140 (individuell bränsleeldning) respektive 50 (eleffektminskning) miljoner kronor. Kronobergs län erhöll av dessa 5,400, 4,405 respektive 1,004 miljoner kronor. Energimyndigheten gjorde en första fördelning den 6 februari Länet erhöll då kronor. Vid en andra fördelning den 8 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 4

8 juni erhölls ytterligare kronor efter det att Energimyndigheten efterhört behovet via en enkät. Grupphusprojekt med direktel skulle prioriteras. (I Växjö fanns ett ärende på 157 lägenheter.) Boverket gjorde sin första fördelning den 9 januari 1998 för såväl individuell bränsleeldning (länets andel kronor) som för eleffektminskning ( kronor). Hela ramen för eleffektminskning fördelades vid denna tidpunkt. Vid ytterligare tre tillfällen (9 april kronor, 20 augusti samt 13 november ) har Boverket fördelat medel till individuell bränsleeldning. Genom ett regeringsbeslut den 17 juni 1998 har Energimyndigheten och Boverket dessutom erhållit ett beslutsbemyndigande ( förskott för dvs. beslut kan lämnas under 1998 men utbetalning kan ske först under 1999) på sammanlagt 355 miljoner kronor. Energimyndigheten disponerar 225 (180 fördelat) miljoner kronor för fjärrvärme och Boverket 30 (0 fördelat) plus 100 miljoner kronor för individuell bränsleeldning respektive eleffektminskning. Av de sistnämnda medlen erhöll Kronobergs län kronor. Under 1998 kunde därför beslut i länet lämnas inom en total ram på nästan 13 (12,932) miljoner kronor. Regelverk Två förordningar; förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme respektive förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler styr bidragsgivningen. Förordningarna trädde i kraft den 1 januari Energimyndigheten och Boverket har dessutom gett ut egna föreskrifter (NUTFS 1998:2) respektive (BFS 1997:51 EB 1). Generellt gäller att enbart byggnader som har eluppvärmning som enda möjliga uppvärmning omfattas av regelverken. Reglerna i korthet är följande. Fjärrvärme Flerbostadshus, småhus och vissa bostadsanknutna lokaler är bidragsberättigade vid anslutning till fjärrvärme. Bidraget ges med upp till 50 % av kostnaden, dock högst kronor per bostadslägenhet eller lokal med direktel. Finns redan ett vattenburet värmesystem maximeras beloppet till kronor. I den bidragsgrundande kostnaden ingår material- och arbetskostnad (om företaget som utfört arbetet har F-skattebevis) för installation av vatten- eller luftburet distributionssystem för värme samt abonnentcentral eller värmeväxlare i huset. Eventuell anslutningsavgift ingår inte i den bidragsgrundande kostnaden. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 5

9 Bidrag kan fås för åtgärder som beställts från och med den 1 juli Individuell bränsleeldning Flerbostadshus, småhus och vissa bostadsanknutna lokaler är bidragsberättigade vid byte till annan individuell bränsleeldning (olje-, gas- eller vedpanna samt värmepump som uppfyller vissa ställda krav). Byggnaderna får inte ligga i områden där det redan finns fjärrvärme eller där det planeras en fjärrvärmeutbyggnad. Bidraget ges med upp till 30 % av kostnaden, dock högst kronor per bostadslägenhet eller lokal. I den bidragsgrundande kostnaden ingår material- och arbetskostnad (om företaget som utfört arbetet har F-skattebevis) för installation av vatten- eller luftburet distributionssystem för värme, utrustning för värmelagring (t.ex. ackumulatortank) samt för skorsten. Kostnaden för produktionsanläggningen ingår inte i den bidragsgrundande kostnaden. Bidrag kan fås för åtgärder som beställts från och med den 1 juli Eleffektminskning Småhus och vissa bostadsanknutna lokaler är bidragsberättigade när eluppvärmningen ska behållas. Byggnaderna får inte ligga i områden där det redan finns fjärrvärme eller där det planeras en fjärrvärmeutbyggnad. Fastighetsägaren måste också garantera att huvudsäkringens amperetal (A) sänks ett steg om minst 4 A under minst 5 år. Bidraget är maximerat till kronor och baseras på schabloner. Bidragsbeloppet är kronor för effektvakt (effektvakt är en regleranordning som ser till att det inte används mer el än vad huvudsäkringen klarar av), kronor för kakelugn, bras- eller kakelkamin, spisinsats och dylikt samt kronor för utrustning för värmelagring - t.ex. ackumulatortank. En förutsättning för att erhålla bidrag till kakelugn/motsv. eller till utrustning som lagrar värme är, att en effektvakt måste installeras eller sedan tidigare vara installerad. För att få bidrag enbart till en effektvakt måste kakelugn/motsv. alt. utrustning för värmelagring redan vara installerad. Bidrag kan fås för åtgärder som beställts från och med den 1 april LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 6

10 Inkomna ansökningar Omedelbart efter det att energipropositionen hade lagts den 13 mars 1997, blev intresset stort från allmänhetens sida. Förfrågningar främst via telefon, men även en hel del personliga besök på Länsstyrelsen, ökade hela tiden under våren för att kulminera runt halvårsskiftet när förordningarna hade publicerats. Boverket kom då ut med ett Nyhetsbrev, vilket redovisade bestämmelserna, och som under sommaren och hösten utsändes till ca 600 personer. Boverkets ansökningsblanketter kom ut under oktober 1997 (Energimyndighetens under januari 1998). Beställningar på blanketter med åtföljande information fanns då från ca 800 personer. Under tiden oktober 1997 t.o.m. december 1998 har till Länsstyrelsen inkommit 823 ansökningar avseende 1029 lägenheter. Dessa fördelar sig på fjärrvärme med 90 ansökningar och 285 lägenheter, på individuell bränsleeldning med 248 ansökningar och 253 lägenheter samt på eleffektminskning med 485 ansökningar och 491 lägenheter. Stöd har även sökts till ett fåtal (5) bostadsanknutna lokaler. Fördelningen på kommunnivå framgår av Bilaga 1. Beviljade bidrag Medelstilldelningen har skett vid olika tidpunkter - se avsnittet Medelsramar. För det mest efterfrågade bidraget - eleffektminskning - (i folkmun benämnt som kaminbidraget ) har otillräcklig medelsram ställt till stora problem för såväl de sökande som för Länsstyrelsen. Den första fördelningen ( kronor) tog slut redan i månadsskiftet februari/mars. I mitten av april informerades därför kön (ca 300) om medelssituationen. Efter sommaren kunde bidragsgivningen återupptas, eftersom förskott för 1999 hade erhållits. Vid årets slut finns ändå 65 ärenden obeslutade p.g.a. medelsbrist. Beviljandet av de andra bidragsformerna har kunnat ske under året utan några störningar p.g.a. medelsbrist. Trots detta fanns vid årsskiftet 27 obeslutade ansökningar för fjärrvärme respektive 12 ansökningar för individuell bränsleeldning. Vid fjärrvärme måste anslutning ske senast inom 18 månader efter beslut. Denna regel har hindrat beslut i 22 ärenden. Under 1998 har bifallsbeslut lämnats i 576 ärenden avseende 780 lägenheter. De sammanlagda bidragen uppgår till kronor, vilka beräknats på ett bidragsunderlag motsvarande kronor. De totala investeringskostnaderna uppgår (efter bedömning för eleffektminskning) till kronor. Fördelningen på bidragsform respektive kommunnivå framgår av Bilaga 2. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 7

11 Bifallsbeslut har fattats i ytterligare 40 ärenden (19 individuell bränsleeldning respektive 21 eleffektminskning) men dessa har under året återkallats. Återkallandet beror oftast på att sökanden fått ändrade planer. I ovanstående redovisning ingår inte dessa ärenden. Avslagsbeslut har dessutom lämnats i 81 ärenden (fjärrvärme 0, individuell bränsleeldning 39 samt eleffektminskning 42). Endast ett fåtal har överklagats till Boverket och inget av de hittills avgjorda ärendena har återförvisats. Uppvärmningssätt I detta avsnitt (men även i nästa avsnitt Elersättning ) lämnas en del redovisningar där de 780 lägenheter som avses under avsnittet Beviljade bidrag legat till grund. Ett antal kommer troligen inte till utförande och kommer således att återkallas under Bortfallet bedöms som ringa och påverkar därför inte resultaten i stort. Befintlig uppvärmning Totalt har alltså 780 lägenheter beviljats bidrag. Av dessa hade 615 lägenheter direktverkande el som befintlig uppvärmning och 135 betjänades av elpanna. Andelen egnahem med direktverkande el uppgick till 449 lägenheter och med elpanna till 132. Vid anslutning till fjärrvärme dominerar antalet lägenheter med hyres- och bostadsrätt. Av de totalt 257 anslutna lägenheterna var 195 hyres- och bostadsrätt varav 162 hade direktverkande el. När det gäller övergång till individuell bränsleeldning för totalt 178 lägenheter, har endast tre (3) lägenheter - f.ö. med direktverkande el - i flerbostadshus (hyresrätt) beviljats bidrag. Egnahemmen fördelar sig på 155 lägenheter med direktverkande el och på 20 med elpanna. Även i samband med eleffektminskning är andelen med direktverkande el mycket större än andelen med elpanna respektive 68 lägenheter. Endast småhus och vissa bostadsanknutna lokaler (ej flerbostadshus) omfattas av regelverket. En (1) lokal med direktverkande el har erhållit bidrag. Fördelningen på kommunnivå framgår av Bilaga 3. Ny uppvärmning Redovisningen omfattar endast individuell bränsleeldning. (Fjärrvärme framgår under avsnittet Befintlig uppvärmning. Vid eleffektminskning behåller dessa sin eluppvärmning.) LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 8

12 Konvertering till ny uppvärmning har skett till olje- och vedpanna (alt. flis/pellets) samt värmepump i 178 lägenheter. Övergång från direktverkande el till uppvärmning med bränslepanna omfattar 85 lägenheter, från direktverkande el till värmepump i 73 samt från elpanna till annat i 20. Ved-, flis-, pelletspannor har installerats till 98 lägenheter och oljepannor till sju (7) - Ljungby en (1); Växjö sex (6). Berg- och jordvärmepumpar har endast förekommit. Installation av bergvärmepump dominerar och uppskattas till ca 80 % av de beviljade. Fördelningen på kommunnivå framgår av Bilaga 3. Kostnad I ansökan om bidrag till fjärrvärmeanslutning och individuell bränsleeldning ska de bidragsgrundande kostnaderna delas upp på material och arbete. Den totala kostnaden - inklusive produktionsanläggningen - ska också anges. Genomgång av de lämnade kostnadsuppgifterna visar en mycket stor spridning. Husets/lägenhetens yta och om allt ingår - t.ex. gör jobbet själv, skorsten finns eller ackumulatortank saknas o.dyl. - påverkar kostnadsbilden. I nedanstående sammanställning har extremfallen utelämnats. Kostnaderna har därefter beräknats som ett medelvärde. Arbetskostnader ingår och vid ny panna/ annat även kostnader för skorsten samt ackumulatortank. Vid fjärrvärme ingår anslutningsavgift. Fjärrvärme kronor per lägenhet från direktverkande el kronor per lägenhet från elpanna kronor per egnahem från direktverkande el kronor per egnahem från elpanna Individuell bränsleeldning kronor per egnahem från direktverkande el till ny panna kronor per egnahem från direktverkande el till värmepump kronor per egnahem från elpanna till annat Eleffektminskning Sökanden ska inte ange sin kostnad i ansökan, eftersom schablonbelopp ligger till grund för bidragsgivningen. I avsnittet Beviljade bidrag, med hänvisning till Bilaga 2, har räknats med bedömda kostnader på kronor för kamin/motsv. samt kronor för effektvakt. De verkliga kostnaderna för installation av en sekundär värmekälla kan ligga från ca kronor (spisinsats) till ca kronor (kakelugn). Den enklaste effektvakten kostar ca kronor medan en mer avancerad kan kosta ytterligare ca kronor. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 9

13 Elersättning Effekt är energi per tidsenhet och anges i kw (1 MW = kw). Energi är effekt gånger tid och mäts i kwh (1 GWh = kwh; 1 TWh = kwh). Småhus med elvärme har i genomsnitt en installerad effekt på ca kw och använder ca kwh/år för uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel. Flerbostadshus använder i genomsnitt 200 kwh/m 2 och år för uppvärmning och tappvarmvatten, vilket ger kwh/år för en lägenhet om 75 m 2. Energi I ansökan för fjärrvärme och individuell bränsleeldning ska årsförbrukningen av el anges. Efter vedertagna schablonavdrag kan energibesparingen beräknas. För egnahem har avdrag gjorts med kwh avseende tappvarmvatten och hushållsel. För flerbostadshus med direktverkande el har avdrag gjorts med kwh/lägenhet, eftersom det har antagits att mätningen skett lägenhetsvis samt att hushållsel ingår. För flerbostadshus med vattenburen elvärme - elpanna - har avdrag gjorts med kwh/lägenhet, eftersom det har antagits att mätningen skett för hela fastigheten och att drift- och fastighetsel ingått. I de fall värmepump installerats, har en genomsnittlig värmefaktor på 2,8 antagits vilket ger en elreduktion på 64 %. Vid eleffektminskning ska årsförbrukningen inte anges. Avgörande för den faktiska energibesparingen är i vilken omfattning den kompletterande värmekällan används. Det beror bl.a. på husägarens intresse att elda och tillgång till (gratis-) bränsle. I bästa fall kan man spara upp till 50 % av husets energibehov för uppvärmning. Om värmekällan enbart används för myseldning blir besparingen marginell. I denna rapport har förutsatts att värmekällan används i sådan utsträckning att man sparar 25 % (en morgon- och kvällsbrasa ) av energibehovet för uppvärmning. När hänsyn tagits till ovanstående antaganden och beräkningsgrunder, har energibesparingen uppgått till 8,554 GWh ( kwh) per år. Detta motsvarar ett totalt energibehov för ca 340 villor eller enbart sett på uppvärmningsbehovet - ca 430 villor. De 8,554 GWh fördelar sig på 4,155 för fjärrvärme, 2,904 för individuell bränsleeldning samt 1,495 för eleffektminskning. Hur fördelningen är på respektive kommun framgår av Bilaga 3. Effekt Vid fjärrvärme och individuell bränsleeldning har effektreduktionen beräknats på energibesparingen med hjälp av utnyttjandetiden h/år för småhus och lokaler samt h/år för flerbostadshus. Nedsäkring - se avsnittet Regelverk - är ett krav för att erhålla bidrag till eleffektminskning. I nästan samtliga fall har nedsäkring LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 10

14 skett från 20 till 16 A och detta medför ca 2,5 kw lägre effekt per hus. Dessa 2,5 har använts i beräkningarna. Teoretiskt beräknad effektreduktion uppgår till 3,8 MW. Fördelningen på bidragsform respektive kommunnivå framgår av Bilaga 3. Boverket konstaterar i sin rapport Vilka effekter har energibidragen?, att av de eleffektminskande åtgärderna - nedsäkring och installation av effektvakt - dessa inte har någon praktisk betydelse för att kunna åstadkomma effektreduktion. Utan att något händer, kan säkringar överbelastas upp till ca 40 % kortvarigt och ca % kontinuerligt. Störst effektuttag för småhus med elvärme är mellan kl och uppkommer p.g.a. matlagning, tvätt, bad/dusch, hushållsapparater, belysning, etc. Den kritiska perioden för det totala effektbehovet (bostäder, lokaler, industri, m.fl.) inträffar vardagar mellan kl , dvs. vid annan tidpunkt på dygnet än maxbehovet för elvärmda småhus. Regelverket medgiver installation av utrustning för värmelagring (ackumulatortank), men för att laddning skall kunna ske med nattel krävs en säkringsstorlek på 25 A. Krav på nedsäkring är därför egentligen omöjligt. Endast en (1) har sökt för denna åtgärd. Bidrag per årlig inbesparad kwh De beviljade bidragen motsvarar en kostnad för staten av 1,46 kronor per årlig inbesparad kilowattimme. Varje bidragskrona har därmed gett 0,68 kwh i årlig besparing. Fördelningen på bidragsform respektive kommunnivå framgår av Bilaga 3. Enligt energipropositionen är 1,5 TWh uppsatt som besparingsmål för energibidragen. I länet finns ca (2 %) lägenheter med eluppvärmning. För att Kronobergs län skall svara för sin del (30 GWh) av elersättningen behövs ytterligare 31,5 miljoner kronor tillskjutas i bidragsmedel. Utbetalade bidrag Av de beviljade ärendena hade endast 275 blivit utbetalade vid årets slut. Att det är så stor skillnad beror främst på följande. Vid konvertering från direktelvärme till fjärrvärme respektive individuell bränsleeldning är det en omfattande investering som ska göras, eftersom ett helt nytt vattenburet distributionssystem installeras. Tiden från det man fått sitt besked (de flesta avvaktar igångsättning till positivt beslut erhållits) till arbetets färdigställande blir där- LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 11

15 för oftast ganska lång. Under vintern kan inte heller dessa arbeten utföras. Vid eleffektminskning är installationstiden mycket kortare - årstiden spelar f.ö. ingen roll - men här har tilldelningen av medel den avgörande betydelsen, eftersom 2 / 3 av den beviljade ramen (se avsnittet om Medelsramar) inte fick utbetalas under Fördelningen av utbetalade bidrag på respektive bidragsform framgår av följande tabell. Ant ans Ant lgh Bidrag Bidragsunderlag Fjärrvärme Ind bränsleeldning Eleffektminskning Totalt för länet Miljöeffekter Vid individuell bränsleeldning installeras en gaspanna, oljepanna, kombipanna, fastbränslepanna eller värmepump och vid eleffektminskning installeras i flertalet fall en kamin/motsv. I länet installerades: 98 fastbränslepannor, 7 oljepannor och 299 kaminer/motsv. Vid förbränning sker utsläpp av bl.a. försurande ämnen, växthusgaser och stoft. Boverket har gjort beräkningar (baserade på en rapport från Naturvårdsverket, Rapport 4526) på utsläppen för samtliga beviljade ärenden i landet avseende individuell bränsleeldning. Boverket konstaterade att dessa är förhållandevis små i jämförelse med de totala årliga utsläppen för energi (exempel: 0,018 % lättflyktiga kolväten VOC; 0,005 % koldioxid CO 2 ). Boverket konstaterade även att vid småskalig vedeldning är utsläppen marginella från de fastigheter som beviljats bidrag. Dock kan lokala störningar inträffa så som lukt och sot, främst inom tätbebyggda områden och områden där småhusen är utrustade med mekanisk till- och frånluft. Störningar har förekommit/förekommer inom länet. Lönsamhet I de båda tidigare nämnda rapporterna från Energimyndigheten respektive Boverket presenteras vilka åtgärder som enligt myndigheterna anses som lönsamma med hänsyn till om åtgärden görs med el- LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 12

16 ler utan bidrag. Antaganden och presentation skiljer sig dock åt. Grovt och osäkert kan ändå följande redovisas. Fjärrvärme utan bidrag Vattenburen el i flerbostadshus Fjärrvärme med bidrag Vattenburen el i småhus Direktverkande el i småhus (?) Individuell bränsleeldning utan bidrag Direktverkande el till vedpanna Vattenburen el till värmepump Vattenburen el till vedpanna Individuell bränsleeldning med bidrag Direktverkande el till värmepump Vattenburen el till pelletspanna (?) LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Sid 13

17 Bilaga 1 Inkomna ansökningar Ant ans Ant lgh Fjärrvärme Alvesta Växjö (+lokal) Länet Individuell bränsleeldning Alvesta (+lokal) Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge (+lokal) Växjö (+lokal) Älmhult Länet Eleffektminskning Alvesta Lessebo Ljungby (+lokal) Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Totalt för länet

18 Bilaga 2 Beviljade bidrag Ant Ant ans lgh Bidrag Bidragsunderlag Invest.kostnad Fjärrvärme Alvesta Växjö * Länet Individuell bränsleeldning Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Eleffektminskning Alvesta Lessebo Ljungby * Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Totalt för länet * inkl. en (1) lokal med yta motsv. ett egnahem

19 Diverse redovisningar Befintlig uppvärmning Ny uppvärmning Elersättning Antal lägenheter Antal lägenheter Bidrag/Årlig Besparing/ Hyres- o bostadsrätt Egnahem Direktel till Direktel till Elpanna till Energi Effekt inbesp. kwh bidragskrona Direktel Elpanna Direktel Elpanna ny panna värmepump "annat" GWh/år MW Kronor kwh/år Fjärrvärme Alvesta ,360 0,155 0,48 2,11 Växjö ,795 1,679 1,36 0,73 Länet ,155 1,834 1,29 0,78 Ind bränsleeldning Alvesta ,299 0,120 1,62 0,62 Lessebo ,207 0,083 1,68 0,59 Ljungby ,360 0,144 1,18 0,85 Markaryd ,148 0,059 0,91 1,10 Tingsryd ,402 0,161 1,36 0,73 Uppvidinge ,338 0,135 1,30 0,77 Växjö ,965 0,388 1,44 0,69 Älmhult ,185 0,074 1,40 0,72 Länet ,904 1,164 1,39 0,72 Eleffektminskning Alvesta ,205 0,103 1,97 0,51 Lessebo ,140 0,075 2,06 0,49 Ljungby ,285 0,155 2,07 0,48 Markaryd ,080 0,043 2,05 0,49 Tingsryd ,120 0,065 2,07 0,48 Uppvidinge ,060 0,038 2,20 0,45 Växjö ,495 0,280 2,15 0,46 Älmhult ,110 0,058 2,04 0,49 Länet ,495 0,817 2,08 0,48 Totalt för länet ,554 3,815 1,46 0,68

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Boverket Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Utvidgad uppföljning 2008 Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus utvidgad uppföljning 2008 Boverket

Läs mer

Boverket. Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus - en utvidgad uppföljning

Boverket. Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus - en utvidgad uppföljning Boverket Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus - en utvidgad uppföljning Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus en utvidgad uppföljning Boverket juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:4 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

2005-07-04 M2005/4020/E

2005-07-04 M2005/4020/E Promemoria 2005-07-04 M2005/4020/E Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 1 Inledning och bakgrund

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Peter Berkvist Fastighetsbeteckning: Bo 37:4 Adress: Hermelinsvägen 22 Postadress: 132 46 Saltsjö-boo Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Iseb Byggkonsult AB Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Cristel Karoline Wahlandt Fastighetsbeteckning: Partille Kåhög 107:8 Adress: Bykällevägen 82 Postadress: 43376 Jonsered Telefonnummer: 031-7959613

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018

VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 VAR MED OCH MINSKA UTSLÄPPEN! 600 MILJONER PER ÅR SKA INVESTERAS UNDER ÅR 2016, 2017 OCH 2018 Klimatklivet för ett klimatsmart samhälle Pengarna ges till klimatinvesteringar i kommuner, regioner, företag

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Stensviken 1:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-28 Byggnadens adress: Bjurtjärn Sundvik 2 68892 Storfors Utetemperatur: 12 C

Läs mer

Energistöd för plånbok och miljö

Energistöd för plånbok och miljö BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport 16 Energistöd för plånbok och miljö Länsstyrelsens meddelandeserie 2 0 0 8 : 11 P L AN - O C H B O STADSEN H ETEN ISSN 1 4 0 0-4 7 1 2

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

Bostadssubventioner. Volymer och bidragsunderlag BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN. - Underlag för bostadsbyggande Rapport 17. Helårsöversikt 2000-2008

Bostadssubventioner. Volymer och bidragsunderlag BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN. - Underlag för bostadsbyggande Rapport 17. Helårsöversikt 2000-2008 BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport 17 Bostadssubventioner Volymer och bidragsunderlag Helårsöversikt 2000-2008 L ä n s s t y r e l s e n s m e d d e l a n d e s e r i e 2008:25

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Huggarevägen 17, Svedala Svedala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Huggarevägen 17, Svedala Svedala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Huggarevägen 17, 233 94 Svedala Svedala kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 727177 Energiprestanda: 91 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Syftet med bidraget Vem kan få bidrag? Vad är ett småhus? Vad kan du få bidrag till? Vad du INTE kan få bidrag till! Byte till miljögodkänd vedpanna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Karlsnäs 116, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Karlsnäs 116, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Karlsnäs 116, 388 96 Ljungbyholm Kalmar kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 590690 Energiprestanda: 85 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7 Utgåva 1:1 2013-10-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Östanbyn 8:7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ENDRE STORAFJÄLLS 1:18 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-14 Byggnadens adress: ENDRE STORA FJÄLLS 534 62177 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26491

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26491 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552873 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Klippan Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stidsvig 1:139 Husnummer 1 Adress Hallvägen 5923 Prefix byggnadsid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Landsvägen 255, Sankt Ibb Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Landsvägen 255, Sankt Ibb Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Landsvägen 255, 260 13 Sankt Ibb Landskrona stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 731572 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport 2011:20. Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Rapport 2011:20. Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Rapport 2011:20 Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Utvärdering av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Boverket december 2011 Titel:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västeråkers-Björk 126, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västeråkers-Björk 126, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västeråkers-Björk 126, 755 91 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 761998 Energiprestanda: 119 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 Energiprestanda: 90 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkliden 13, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 749705 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NYTORP 3:55 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-30 Byggnadens adress: NORRA VÄGEN 12 14263 TRÅNGSUND Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2005-08-17

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2005-08-17 Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSVAR 2005-08-17 M2005/4020/E Till Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på promemoria om Investeringsstöd för konvertering

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Borenshultsgatan 40, Motala Motala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Borenshultsgatan 40, Motala Motala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Borenshultsgatan 40, 591 62 Motala Motala kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 738581 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Körsbärsstigen 25, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Körsbärsstigen 25, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Körsbärsstigen 25, 134 37 Gustavsberg Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 751157 Energiprestanda: 82 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer