Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 177

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177"

Transkript

1 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige , 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006

2 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som berör uppvärmningsfrågor i Värnamo kommun. Policyn är utformad med utgångspunkt från Värnamo kommuns miljöprogram och energistrategi. Där framgår att kommunen ska verka för minskad användning av fossila bränslen, ett utbyggt fjärr- och närvärmenät och en ökad biobränsleandel i fjärrvärmenätet. Undantag från policyn kan göras under särskilda omständigheter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOLVÄRME 3 Sida EL 3 Direktverkande el 3 Elpanna 3 Värmepump. 4 BIOBRÄNSLEN 5 Ved basuppvärmning. 6 Ved sekundär uppvärmning.. 7 Pellets basuppvärmning. 8 Pellets sekundär uppvärmning. 9 Stora biobränsleanläggningar.. 9 FOSSILA BRÄNSLEN 10 Olja/Gasol/Naturgas UPPVÄRMNING VID PLANLÄGGNING Bilaga 1 - Bilaga 2 - Kartor över skyddsområden för kommunala vattentäkter Kartor över områden klassificerade efter eldningsförutsättningar Bilaga 3 - Krav på anläggningar och rökgasutsläpp (30)

3 SOLVÄRME Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningssättet eftersom det i princip inte ger några utsläpp till luften. Solvärme räcker inte till för uppvärmning under hela året och måste därför kombineras med ett annat uppvärmningssystem. Solvärme kan antingen anslutas till en värmepannas ackumulatortankssystem eller till en varmvattenberedare. För solvärmepanel som fälls in i och har samma lutning som taket behövs inte bygglov. Om solvärmepanelen däremot ska monteras så att den är vinklad mot eller skjuter ut från befintligt tak behövs oftast bygglov. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bör alltid kontaktas i god tid innan anläggningen installeras. EL Miljöpåverkan från el beror på hur elen produceras. I Sverige produceras huvuddelen av elen från kärnkraft och vattenkraft. En liten del kommer från fossila och förnybara bränslen. När efterfrågan på el överstiger vad som produceras i Sverige, framförallt under den kalla årstiden men också när nivåerna i vattenmagasinen är låga, importeras el. Denna el kommer till största delen från kolkondenskraftverk i norra Europa. All ökad elanvändning i Sverige innebär i princip också ökad import av el som producerats med fossila bränslen. En värmepump som ersätter direktverkande el eller elpanna ger en positiv miljöeffekt eftersom den minskar elbehovet. En värmepump som ersätter en oljepanna kan innebära att det endast blir en lokal miljöförbättring om pumpen drivs av el som producerats genom kolkraft i exempelvis Danmark eller Finland. DIREKTVERKANDE EL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avråder från utbyte till eller nyinstallation av direktverkande el. ELPANNA Installation av elpanna bör alltid kombineras med annat uppvärmningssystem med förnybart bränsle, t.ex. solvärme eller pelletskamin. 3 (30)

4 VÄRMEPUMPAR Värmepumpen utnyttjar lagrad värme från mark, ytvatten, grundvatten eller luften. Omkring två tredjedelar av den tillförda energin till värmepumpen kommer från mark/vatten/luft och ungefär en tredjedel kommer från el. Installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Inom fjärrvärmeområden förordas anslutning till fjärrvärme framför ytjord- eller bergvärme eftersom fjärrvärmen till största delen baseras på förnyelsebar energi (biobränsle) och är ett uppvärmningssystem som kan försörja många fastigheter. För verksamheter, t.ex. industrier, flerbostadshus m.fl., anser miljö- och stadsbyggnadsnämnden att större krav kan ställas än för enskilda. För verksamheter belägna inom fjärrvärmeområden och som vill installera värmepumpar görs därför en bedömning i varje särskilt fall om installationen uppfyller miljöbalkens krav på försiktighet och val av bästa möjliga teknik, jämfört med att i stället ansluta verksamheten till fjärrvärme. Skyddsområden för vattentäkter Inre skyddsområde Bergvärme Grundvattenvärme Ytjordvärme Ytvattenvärme Yttre skyddsområde Bergvärme Grundvattenvärme Ytjordvärme Ytvattenvärme Övriga områden Bergvärme Grundvattenvärme Ytjordvärme Ytvattenvärme Avslås Avslås Avslås Avslås Avslås Avslås Tillstyrks efter särskild prövning Tillstyrks efter särskild prövning Tillstyrks Avstyrks Tillstyrks Tillstyrks Bilaga 1 Kartor över skyddsområden för kommunala vattentäkter 4 (30)

5 BIOBRÄNSLEN Ved och pellets är förnybara bränslen som vid bra förbränning inte orsakar ökad växthuseffekt. Beroende på eldningsanläggningens standard varierar utsläppen av miljöskadliga ämnen när man eldar ved och pellets. Vedeldning i en gammal panna utan ackumulatortank ger t.ex. mycket höga utsläpp av partiklar och kolväten. Eldning med pellets ger i allmänhet lägre utsläpp än eldning med ved beroende på tekniken och bränslet. För uppvärmningsändamål förordas därför eldning med pellets i pelletsbrännare, pelletspanna eller pelletskamin hellre än ved. Bygganmälan krävs i de flesta fall för ved- och pelletseldning. Stora anläggningar kräver dessutom anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Miljö- och stadsbyggnadskontoret och skorstensfejarmästaren ska alltid kontaktas i god tid innan anläggningen installeras. Inom fjärrvärmeområden förordas anslutning till fjärrvärme framför enskilda vedeller pelletsanläggningar. Fjärrvärmen baseras huvudsakligen på bioenergi och produktionen sker med hög verkningsgrad och effektiv rening av rökgaserna vilket ger lägre utsläpp av flertalet miljöpåverkande ämnen än motsvarande värmeproduktion i många små anläggningar. För verksamheter, t.ex. industrier, flerbostadshus m.fl. anser miljö- och stadsbyggnadsnämnden att större krav kan ställas än för enskilda. För verksamheter som är belägna inom fjärrvärmeområden och som vill installera ved- eller pelletsanläggning görs därför en bedömning i varje särskilt fall om installationen uppfyller miljöbalkens krav på försiktighet och bästa möjliga teknik, jämfört med att i stället ansluta verksamheten till fjärrvärme. Inom tätorter och planlagda områden har vissa områden bedömts ha bättre respektive sämre förutsättningar ur eldningssynpunkt. Indelningen har gjorts med avseende på framför allt topografi och vindförhållanden. I områden som bedömts ha dåliga förutsättningar för eldning ställs högre krav på eldningsanläggningar och rökgasutsläpp. Om olägenheter för närboende uppkommer på grund av eldning kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden kräva åtgärder av den som eldar för att avhjälpa olägenheterna. Mätningar av rökgasutsläppen, förbättringar av eldningsanläggningen och/eller begränsningar av eldningen är exempel på krav som kan ställas. Bilaga 2 Kartor över områden klassificerade efter eldningsförutsättningar Bilaga 3 Krav på anläggningar och rökgasutsläpp 5 (30)

6 VED - BASUPPVÄRMNING MAX 50 KW vedpannor och ackumulatortankar Utbyte av befintlig vedpanna/vedeldad kombipanna till ny vedpanna Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd panna med tillräckligt stor ackumulatortank anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar Befintlig panna som kompletteras med ackumulatortank Tillstyrks under förutsättning att pannan under drift klarar Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar Även om pannan kompletteras med ackumulatortank är det inte säkert att anläggningen blir miljömässigt godtagbar. Pannor med liten effekt och eldstadsvolym samt låg verkningsgrad kan endast eldas mot en liten ackumulatortank eftersom panna och rökkanal annars riskerar att överhettas. Rökgasutsläppen från en sådan anläggning blir därför ofta stora även med ackumulatortank inkopplad. Skorstensfejarmästaren ska alltid rådfrågas angående dimensionering av ackumulatortanken. Nyinstallation av vedpanna Tätorter och planlagda områden Avstyrks Kan tillstyrkas i områden med gles bebyggelse, där risken för störningar bedöms vara liten, under följande förutsättningar: miljögodkänd panna med tillräckligt stor ackumulatortank anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar Övriga områden Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd panna med tillräckligt stor ackumulatortank anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar 6 (30)

7 VED - SEKUNDÄR UPPVÄRMNING MAX 50 KW vedeldade lokaleldstäder t.ex. kaminer och spisinsatser Tätorter och planlagda områden med goda eller normala förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd anläggning anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för kaminer anläggningen bör bara användas för trivseleldning Tätorter och planlagda områden med dåliga förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd anläggning anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av vedeldade lokaleldstäder anläggningen bör bara användas för trivseleldning Förtätad bebyggelse (mindre än 9 m mellan bostadshus) a) Ingen mekanisk tilluftsventilation Angränsande grannar ska få yttra sig. Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd anläggning anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av vedeldade lokaleldstäder anläggningen bör bara användas för trivseleldning b) Mekanisk tilluftsventilation Avstyrks Övriga områden Tillstyrks 7 (30)

8 PELLETS - BASUPPVÄRMNING MAX 50 KW pelletsbrännare, pelletspannor Utbyte och nyinstallation av pelletsbrännare/pelletspanna Tätorter och planlagda områden med normala eller goda förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletsbrännare/pelletspanna anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar Tätorter eller planlagda områden med dåliga förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletsbrännare/pelletspanna anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av pelletsbrännare och pelletspannor Förtätad bebyggelse (mindre än 9 m mellan bostadshus) Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletsbrännare/pelletspanna anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av pelletsbrännare och pelletspannor Övriga områden Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletsbrännare/pelletspanna anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för fastbränsleanläggningar 8 (30)

9 PELLETS - SEKUNDÄR UPPVÄRMNING MAX 50 KW pelletskaminer Tätorter och planlagda områden med goda eller normala förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletskamin anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för kaminer Tätorter och planlagda områden med dåliga förutsättningar för eldning Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletskamin anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av pelletskaminer Förtätad bebyggelse (mindre än 9 m mellan bostadshus) Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletskamin anläggningen ska under drift klara Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P-märkning av pelletskaminer Övriga områden Tillstyrks under följande förutsättningar: miljögodkänd pelletskamin anläggningen ska under drift klara Boverkets utsläppskrav för kaminer STORA BIOBRÄNSLEANLÄGGNINGAR För fastbränsleanläggningar över 50 kw upp till och med 300 kw gäller Boverkets utsläppskrav. För fastbränsleanläggningar över 500 kw krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. >500 kw 10 MW Anmälan >10 MW Tillstånd Med stöd av miljöbalken kan särskilda krav ställas på alla fastbränsleanläggningar. 9 (30)

10 FOSSILA BRÄNSLEN Olja, gasol och naturgas är fossila bränslen som inte är förnybara och som orsakar ökad växthuseffekt. Vid nyinstallation av anläggning för förbränning av olja, gasol eller naturgas krävs bygganmälan. Om olja, gasol eller naturgas ersätter annat bränsleslag behövs bygganmälan om bytet medför större ingrepp i anläggningen. För anläggningar upp till 400 kw för eldning med olja eller gas gäller Boverkets utsläppskrav. I bilaga 3 finns en specifikation av kraven. För anläggningar för förgasning eller förbränning av olja, gasol eller naturgas med en total installerad effekt över 200 MW krävs tillstånd enligt miljöbalken. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avråder från nyinstallation av fossila bränslen. UPPVÄRMNING VID PLANLÄGGNING Vid detaljplaneläggning ska förutsättningarna att ansluta området till fjärrvärme eller närvärme alltid utredas. 10 (30)

11 11 (30) Bilaga 1

12 12 (30) Bilaga 1

13 13 (30) Bilaga 1

14 14 (30) Bilaga 1

15 15 (30) Bilaga 1

16 16 (30) Bilaga 1

17 17 (30) Bilaga 1

18 18 (30) Bilaga 1

19 19 (30) Bilaga 1

20 20 (30) Bilaga 1

21 21 (30) Bilaga 1

22 22 (30) Bilaga 1

23 23 (30) Bilaga 1

24 24 (30) Bilaga 2

25 25 (30) Bilaga 2

26 26 (30) Bilaga 2

27 27 (30) Bilaga 2

28 28 (30) Bilaga 2

29 Bilaga 3 Krav på anläggningar och rökgasutsläpp Förklaring av begrepp OGC = organiskt bundet kol THC = totalkolväte O 2 = syrgas NO x = kväveoxider CO = kolmonoxid CO 2 = koldioxid Miljögodkänd anläggning Med miljögodkänd anläggning menas en anläggning som är provad av Statens Provningsanstalt och som uppfyller Boverkets utsläppskrav. Ackumulatortank Faktorer som påverkar hur stor ackumulatortank som behövs är bland annat pannans effekt och verkningsgrad samt eldstadens volym. En ackumulatortank ska alltid ha minst så stor volym att den klarar att ta emot värmen från ett fullt vedinlägg i pannan. För en traditionell panna med % verkningsgrad och omkring 100 l eldstadsvolym krävs i normalfallet en ackumulatortank på minst 1500 l. En för stor ackumulatortank till en gammal panna kan medföra brandrisk. Skorstensfejarmästaren ska alltid rådfrågas angående dimensionering av ackumulatortank. Boverkets utsläppskrav Avser de utsläppskrav som finns i Boverkets byggregler (BFS 2006:12) Fastbränsleanläggningar Pannor med manuell bränsletillförsel (t.ex. ved) effekt max 50 kw - OGC högst 150 mg/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 effekt över 50kW - max 300 kw - OGC högst 100 mg/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 Pannor med automatisk bränsletillförsel (t.ex. pellets) effekt max 50 kw - OGC högst 100 g/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 effekt över 50 kw max 300 kw - OGC högst 80 g/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 29 (30)

30 Kaminer för ved CO högst 0,3 volymprocent vid 13 % O 2 verkningsgraden bör vara minst 60 % Insatser för ved CO högst 0,3 volymprocent vid 13 % O 2 verkningsgraden bör vara minst 50 % Pelletskaminer CO högst 0,04 volymprocent vid 13 % O 2 verkningsgraden bör vara minst 70 % Oljeeldade anläggningar Anläggningar med effekt max 400 kw THC 10 ppm CO 110 mg/kwh N0 x 250 mg/kwh Sottal 1 Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts utsläppskrav för P- märkning Avser de utsläppskrav som finns i Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts certifieringsregler för P-märkning av pelletsbrännare, pelletspannor, pelletskaminer och vedeldade lokaleldstäder: Pelletsbrännare och pelletspannor OGC högst 75 mg/m 3 n torr gas vid 10 % 0 2 som medelvärde CO högst 2000 mg/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 som medelvärde Pelletskaminer OGC högst 75 mg/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 som medelvärde CO högst 2000 mg/m 3 n torr gas vid 10 % O 2 som medelvärde Stoft högst 100 mg/m 3 n vid 10 % O 2 Vedeldade lokaleldstäder OGC högst 200 mg/m 3 n torr gas vid 13 % O 2 CO högst 0,3 % torr gas vid 13 % O 2 Verkningsgrad minst 70 % 30 (30)

Riktlinjer för hantering av ärenden om småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för hantering av ärenden om småskalig fastbränsleeldning ) MILJÖKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christer Solander 2005-12-13 Telefon: 018-727 43 50 Riktlinjer för hantering av ärenden om småskalig fastbränsleeldning Sammanfattning Till skillnad mot oljeeldning

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar EFFEKTBEHOV P medel = ca 3 kw (sept-maj, 120 m 2, 20 MWh/år) P max = ca 10 kw (kallaste vinterdagar) P panna = ca 20-30 kw

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Miljömålsberedningens och SLF:s seminarium den 26 november 2015 Emissioner från småskalig vedeldning Lennart Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Omfattning

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:30 Författningssamling 1(12)

Svedala Kommuns 1:30 Författningssamling 1(12) Författningssamling 1(12) Riktlinjer för småskalig eldning antagna av kommunfullmäktige 2000-09-13, 92 Gäller från 2000-10-01 SAMMANFATTNING Syftet med detta förslag till riktlinjer är att ge invånarna

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Småskalig vedeldning. Energimyndighetens analys och förslag till åtgärder

Småskalig vedeldning. Energimyndighetens analys och förslag till åtgärder Småskalig vedeldning Energimyndighetens analys och förslag till åtgärder ER 23:2003 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 5, 3 kap. 1 och 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), samt 13, 14, 17, 39-40

Läs mer

POLICY FÖR SMÅSKALIG BIOBRÄNSLEANVÄNDNING I UDDEVALLA - VEDPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige den 12 november 1996, 211

POLICY FÖR SMÅSKALIG BIOBRÄNSLEANVÄNDNING I UDDEVALLA - VEDPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige den 12 november 1996, 211 Blad 1 POLICY FÖR SMÅSKALIG BIOBRÄNSLEANVÄNDNING I UDDEVALLA - VEDPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 12 november 1996, 211 Innehåll: Sid Bakgrund 1 Omfattning 1 Varför ved? 1 Utsläpp från vedeldning

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Sidan E. 1 E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Detta kapitel vill visa på möjligheter att konvertera befintliga system till vedeldning samt att visa att det finns många möjligheter att förbättra

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Datum Dnr 2013-11-05 BMK.2013.3449 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för

Läs mer

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik Vedeldning Hänsyn och ansvar Information 2011 Miljö & Teknik Vedeldning Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor

I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor KS16-508 174 Rensningsfrister och brandskyddskontroll I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Version Antagen Giltig från och

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. KONTROLLPLAN Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum: Fastighetsbeteckning: Diarienummer: Byggherre: akkunniga kontrollanter Företag: Namn: (Vänd) Byggherren

Läs mer

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM Allmänt om miljöpåverkan vid användning av energi För att värdera miljöpåverkan vid användning av energi kan man generellt se till mängden förbrukade bränslen

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?)

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?) VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?) Med braskande rubriker i media trummas ett mantra in att vedeldning skulle vara hälsovådlig. Forskarna vid SCAC - Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

2013-06-18. Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen. Dnr KS 2013-36

2013-06-18. Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen. Dnr KS 2013-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 218 Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Småskalig fastbränsleeldning. Projekt inom Miljösamverkan Skåne

Småskalig fastbränsleeldning. Projekt inom Miljösamverkan Skåne Småskalig fastbränsleeldning Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Småskalig fastbränsleeldning Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 CAMP 2050 Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 Detta vill jag berätta om Ekodesign och energimärkning uppvärmning Certifierad installatör Resumé av några tester

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Allmänt Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen. (AU 218) Dnr KS

Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen. (AU 218) Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-08-13 169 Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen. (AU 218) Dnr

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Inventering av utsläpp till luft från småskalig vedeldning i Kronobergs län

Inventering av utsläpp till luft från småskalig vedeldning i Kronobergs län Inventering av utsläpp till luft från småskalig vedeldning i Kronobergs län Daniel Hagberg 30 september 2002 Förord Vedeldningens utsläpp av flyktiga organiska kolväten (VOC) till luft antas, utöver trafikens

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, meddelade av kommunfullmäktige i Habo den 2005-05-26 47 och kommunfullmäktige

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Miljövärden. Vad är det vi mäter?

Miljövärden. Vad är det vi mäter? Miljövärden Larmrapporterna duggar allt tätare om energikriser, kilmatförändringar och förgiftade ekosystem. Människan har bara på ett halvt sekel förstört och påverkat lika mycket som vi dessförinnan

Läs mer

Styrmedel för minskade utsläpp från småskalig fastbränsleeldning en förstudie

Styrmedel för minskade utsläpp från småskalig fastbränsleeldning en förstudie 1(18) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Louise Bednarz, Ul Anders Törngren, Ul PM 2016-04-26 Ärendenr: NV-02017-16 Styrmedel för minskade utsläpp från småskalig fastbränsleeldning

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11 Utgåva 1:1 2012-06-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torsås 1:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

S Frister för sotning Föreskrifter

S Frister för sotning Föreskrifter www.hassleholm.se S er för sotning Föreskrifter Diarienummer: 2015/437 170 Fastställt den: 2015-09-02 180 Fastställt av: Kommunstyrelsen För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom Söderhamns kommun.

Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom Söderhamns kommun. 2008-01-31 Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom. Följande riktlinjer ansluter till de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778) och förordningen (2003:789)

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer