Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun"

Transkript

1 Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun

2 Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2 Hur går det till att söka bostadsanpassningsbidrag?...2 Ansökan...2 Vad händer sen?...3 Beslutet...3 Beställning av arbetet...3 Slutbesiktning och betalning...3 Viktig information för dig som bor i hyreshus - hyresvärdens medgivande...4 Viktig information för dig som bor i bostadsrättshus - bostadsrättsföreningens medgivande...4 Information hyreslagen och bostadsrättslagen...4 Medgivande/samtycke från hyresvärden...5 Återställningsbidrag hyresfastighet...5 Återställningsbidrag bostadsrätter...5

3 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassning grundar sig på en lag som ska ge dig med bestående eller långvarig funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du har möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun. Bostadsanpassning i korthet Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor i bostaden, som den personliga hygienen, matlagning och förflyttning, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen. Det grundar sig på lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och skall täcka kostnader du har för att få bostadens fasta funktioner anpassade till din funktionsnedsättning. Exempel på sådana åtgärder kan vara att ta bort trösklar, ramp, ta bort badkar och ersätta detta med duschplats. Din funktionsnedsättning är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag för. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Sakkunnig Handläggare Sökande Entreprenör Fastighetsägare 1

4 Bostaden Bostaden ska vara din permanentbostad, det går inte att få bidrag för sommarstuga eller fritidsbostad. Bostadanpassningsbidrag gör det möjligt för dig att göra de individuella anpassningarna av bostaden som behövs för din funktionsnedsättning och som inte redan krävts av bygglagstiftningen. Bidrag beviljas inte för normalt bostadsunderhåll. Nybyggnad Vid nybyggnad är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad oavsett om du bor i egen fastighet eller i hyresrätt/bostadsrätt. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner eller generella åtgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra, enligt bygglagstiftningen. Bostaden ska utformas så att den blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Köp eller byte av bostad Det är viktigt att du väljer en bostad med stor omsorg. Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder, i den nya bostaden, endast om det finns särskilda skäl till att välja en bostad som kräver anpassning. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om du kontaktar FSP Bygg & Miljö innan du skriver kontrakt för att hyra eller köpa ny bostad. Hur går det till att ansöka om bostadsanpassningsbidrag? Först och främst behöver du ett skriftligt intyg av en medicinskt sakkunnig, såsom arbetsterapeut eller läkare, där det framgår att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Behovet ska vara långsiktigt eller bestående. Har du inte redan en etablerad kontakt med en arbetsterapeut kan du ringa till kommunens växel och be dem koppla dig till en arbetsterapeut. Kommunens växel nås på telefonnummer Ansökan Längre bak i detta häfte finner du en ansökningsblankett. Det är viktigt att du i ansökan fyller i vad du söker bidrag för. Du bestämmer vilka åtgärder du vill söka bidrag för och vem som ska utföra åtgärderna. Utöver ansökningsblanketten ska du i ansökan skicka med följande: - Intyg från sakkunnig, tillexempel från en arbetsterapeut - Offert från den entreprenör du vill ska utföra åtgärden, där det tydligt ska framgå materialkostnad och arbetskostnad 2

5 - Ritning på din bostad, om åtgärderna du söker för innebär större ändring av bostadens utformning. Om du önskar hjälp av kommunen med din ansökan kan du ge kommunens handläggare fullmakt att bistå dig i din ansökan. Fullmakt ger du kommunen genom att fylla i och signera blanketten om fullmakt som du hittar längre bak i detta häfte. Om du ger kommunens handläggare fullmakt i att bistå dig i din ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan handläggaren göra detta genom att ta in offert från entreprenör, beställa arbetet samt betala fakturan med ditt sökta bidrag. Det är viktigt att du är medveten om att det i lagens mening fortfarande är du som utför dessa moment. Det är alltså du som är kund hos entreprenören och beställer arbetet, och det är också du som betalar fakturan, även om detta sker av handläggaren genom fullmakt från dig. Vad händer sedan? När din ansökan kommit in till kommunen kontrollerar en handläggare att den är komplett. Om uppgifter saknas kommer du få ett brev hem där du ombeds att inkomma med ytterligare handlingar. När ansökan är komplett meddelas du detta och handläggningen av ditt ärende påbörjas. Handläggningen av ditt ärende tar ungefär fyra veckor. Beslutet Om du skickar in en ansökan utan fullmakt granskar handläggaren dina handlingar och prövar den gentemot lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.. Kan bidrag beviljas görs en uppskattning av vad åtgärden kommer att kosta, utifrån inkommen offert. Sedan fattas beslut om bidrag där den uppskattade summan tas med. Om du gett fullmakt till kommunen kommer kommunens handläggare begära in offert från entreprenör, alternativt göra en uppskattning av vad åtgärden kommer att kosta. Sedan tas beslut där den summan tas med. Beställning av arbetet När du fått beslutet om beviljat bostadsanpassningsbidrag är det dags att beställa arbetet. Det görs hos den entreprenör som du önskar anlita, företrädesvis samma som lämnat offert. Har du lämnat fullmakt till kommunen kommer kommunens handläggare agera åt dig och beställa arbetet i ditt namn. Observera att det fortfarande är du som är beställare och därmed kund hos entreprenören. 3

6 Slutbesiktning och betalning Bidraget betalas ut när åtgärden är utförd. Om du själv beställt arbetet kontaktar du din handläggare när fakturan kommer till dig. Eventuellt gör handläggaren en besiktning av byggnationen. Är den tillfredsställande utförd betalar handläggaren ut bidraget till dig. Har du gett en fullmakt till kommunen inkommer fakturan till kommunen. Om du får en faktura hem till dig är det en fakturakopia som du får för kännedom. När fakturan inkommer tar handläggaren kontakt med dig och eventuellt utförs en besiktning av byggnationen. Om åtgärden är tillfredsställande utförd betalar handläggaren fakturan med ditt beviljade bidrag. Observera att handläggaren agerar åt dig och i lagens mening är det du som betalar fakturan med beviljat bidrag. Viktig information för dig som bor i hyreshus - hyresvärdens medgivande Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd. Viktig information för dig som bor i bostadsrättshus - bostadsrättsföreningens medgivande Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder. Information hyreslagen och bostadsrättslagen En hyresgäst får normalt inte ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Det framgår av bestämmelser i hyreslagen (12 kapitlet 24 och 24 a jordabalken). Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i fråga om väsentliga förändringar av lägenheterna, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs, 7 kapitlet 7 bostadsrättslagen (1991:614). I allmänna utrymmen behövs alltid ett samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de beviljats bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske. Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Från 4

7 att ha varit en förutsättning för bidrag är numera frågan om fastighetsägares medgivande till anpassningsåtgärder bara en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening. Medgivande/samtycke från hyresvärden Om du bor i hyreslägenhet behöver du normalt samtycke från hyresvärden till att anpassningen utförs. Även bostadsrättshavaren kan behöva ett sådant samtycke från bostadsrättsföreningen. Det gäller oavsett om du beviljas bostadsanpassningsbidrag eller inte. Enligt hyreslagens bestämmelse kan du bli skadeståndskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande. Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Om din hyresvärd medger att du får genomföra åtgärden som du söker bidrag för bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall. Återställningsbidrag hyresfastigheter Fastighetsägare till hyresfastigheter kan ansöka om återställningsbidrag för att få anpassade funktioner återställda till ursprungligt skick. Fastighetsägaren kan inte i förväg försäkra sig om rätten till återställningsbidrag genom att villkora sitt medgivande. Några sådana förhandsbesked kan inte lämnas av kommunen enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Återställningsbidrag lämnas för återställning av åtgärder som utförs med stöd av bostadsanpassningsbidrag och när denna åtgärd inte länger utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärderna ska också vara till nackdel för andra boenden. Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärdena. Återställningsbidrag lämnas dock bara om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger kronor. Ansökan om återställningsbidrag görs skriftligen av fastighetägaren på blanketten ANSÖKAN om återställningsbidrag för återställande efter bostadsanpassningsbidrag. Blankett finns längre bak i detta häfte. Återställningsbidrag bostadsrätter För bostadsrätter är bidraget begränsat till flerbostadshus och till återställning av vissa åtgärder som gjorts i anslutning till bostadsrättslägenheten. Föreningen kan inte i förväg försäkra sig om rätten till återställningsbidrag och när denna åtgärd inte kan utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärden ska också vara till nackdel för andra boende. 5

8 Återställningsbidrag lämnas för återställning av åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag och när denna åtgärd inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärden ska också vara till nackdel för andra boende. Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock bara om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger kronor. Ansökan om återställningsbidrag görs skriftligen av fastighetägaren på blanketten Ansökan om återställningsbidrag av åtgärder utförda med bostadsanpassningsbidrag. Blanketten finns längre bak i detta häfte. 6

9 ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökandens namn Org. Nummer /Personnr * * Adress Postadress * * Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon * E-post Civilstånd Antal personer i hushållet: vuxna Under 18 år Gift/sambo Ensamstående Fastighet Byggnadsår Senast ombyggnad år Småhus Antal rum Bostaden innehas Flerbostadshus samt Kök Kokvrå Kokskåp Badrum Duschrum Extra toalett Med äganderätt Med bostadsrätt Med hyresrätt I andra hand Bidrag Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad I annan bostad Ja Nej Ja Nej I annan bostad ange adress: Funktionshinder Funktionshindret * * Förflyttningshjälpmedel Eldriven rullstol Manuell rullstol Rollator/Deltastöd Käpp Sökta åtgärder (det finns ytterligare utrymme på nästa sida) * Om du söker flera åtgärder placera dem under rubriker: badrum, kök, övrigt, utanför bostaden etc: Uppgifterna kommer att införas i FSP Bygg & Miljös dataregister Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx

10 Sökta åtgärder (forts) *Fylls i av make/maka om båda äger fastigheten *Fastighetsägarens medgivande/samtycke (fylls i om sökanden inte äger fastigheten) Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningen sökts Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas p.g.a. de åtgärder som vidtages. Ort och datum: Fastighetsägares underskrift: Namnförtydligande * Kontaktperson samt telefonnummer till kontaktperson (i förekommande fall) Ort och datum: * Sökandes underskrift: * Namnförtydligande: * markering ska fyllas i för att ansökningen ska vara komplett Uppgifterna kommer att införas i FSP Bygg & Miljös dataregister Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx

11 FULLMAKT Nämnden för Myndighetsutövning Såsom sökande av bostadsanpassningsbidrag lämnar jag härmed fullmakt till handläggarna av bostadsanpassningsbidrag i Alvesta kommun att: infordra offerter från hantverkare/leverantörer avseende de åtgärder som behöver vidtas för sökt bostadsanpassningsbidrag. anta anbud från hantverkare/leverantörer biträda vid ansökan om bygglov med beslutat bidrag betala anlitad hantverkare/leverantör biträda med att hämta in fastighetsägares skriftliga medgivande/samtycke till att eventuella åtgärder utförs i bostaden De åtgärder som jag önskar biträde med har markerats ovan.. Plats och datum... Underskrift och namnförtydligande Uppgifterna kommer att införas i FSP Bygg & Miljös dataregister Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx

12

13 ANSÖKAN om återställningsbidrag för återställande efter bostadsanpassning Sökande/Fastighetsägare Fastighetsbeteckning Org. nummer /Personnr Fastighetsägare Adress E-post Postadress Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon Bostad som återställningen avser Adress Postadress Fastighetsbeteckning Upplåtelseform Hyresrätt Bostadsrätt Ursprungliga bostadsanpassningen avsåg följande åtgärder Året då ursprungliga bostadsanpassningen utfördes Årtal Den ursprungliga bostadsanpassningen är till nackdel för de andra boende Ja Om ja, av vilken orsak Nej Återställningen avser följande åtgärder Återställningen avser följande utrymmen Utrymme Bostadslägenhet Trapphus/Allmänna utrymmen Tomt/Mark Uppgifterna kommer att införas i FSP Bygg & Miljös dataregister Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx

14 Återställningen avser följande utrymmen Utrymme Bostadslägenhet Trapphus/Allmänna utrymmen Tomt/Mark Sökt bidrag Sökt bidrag i antal kronor Bilaga Specifikation över det sökta bidraget/återställningskostnaden Ort och datum Sökandes underskrift Namnförtydligande Ansökan skickas till: FSP Bygg & Miljö Alvesta kommun Alvesta Uppgifterna kommer att införas i FSP Bygg & Miljös dataregister Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning INNEHÅLL Hur skulle du döma? Rätt vägledning för nytt badrum När får skräpet slängas? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Nummer 8 September 2011 Illustration:

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer