Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Sida 1 av 43"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen Uniform Utländskt öppnar på AM och utländska militärattachéer agerar mannekänger och visar dagens uniformsmode FVM öppnar utställningen Stickgraffitti i samarbete med Linköping Knitters och Linkmaskan Mars FVM utsågs till Årets museum 2011 av svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges museer Hemliga handlingar DC-3:an som försvann på FVM prisades för årets bästa utställning 2010 av Forum för utställare AM och Torbjörn Lenskog tilldelas priset Årets Guldmonter för utställningen Saker och ting mellan liv och död" av UställningsEstetiskt forum På AM visar den israeliska organisationen Breaking the Silence 100 fotografier från palestinskt område Centralmuseerna avrapporterar regeringsuppdraget om förstärkt samarbete inom museisektorn April AM öppnar utställningen Body Armour. Är vapnet en del av soldatens kropp eller inte? PÅ AM inleds arbetet med att tömma det stora föremålsmagasinet i Karlskoga Veteranklubben Saab firar 25-årsjubileum med olika arrangemang på FVM Maj AM öppnar utställningen A River and it s past På FVM öppnar galleri Döderhultarn som visar fem grupper av den kände träsnidaren Axel Pettersson Juni SFHM avrapporterar regeringsuppdraget om hur museibutikerna ska kunna uppnå full kostnadstäckning SMHA-nätverket utökas: Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum i Strängnäs, invigs På FVM öppnar utställningen Katapult och lanserar museets nya museikatalog På AM färdigställs P7:s nya förbandsfana med högtidlig och traditionsenlig fanspikning Juli I FVM i genomsnitt besökare per dag Lagom till Pride-festivalen öppnar utställningen Vem äger bilden av historien på AM Augusti På AM öppnar Uniform - Personligt, den fjärde och sista delen i uniformsutställningen AM står som medarrangör för Revolutionsseminarium, om museernas och kulturarvets roll i väpnade konflikter och stora samhällsomvälvningar September SFHM avrapporterar regeringsuppdraget att ta fram en barn- och ungdomsstrategi för Lagom till FN-dagen flyttar plutonchef Per-Ivar Norells bostadscontainer från Camp Victoria i Kosovo in i AM:s utställning Fredssoldater. FVM genomför en välbesökt museiföreståndarkonferens för landets flygmuseer Oktober FVM deltog i F11-museums 20-årsfirande på Skavsta och demonstrerade museets Merlinmotor AM arrangerar ett seminarium för ca 60 personer från museer och universitet om föremålsforskning och materiell kultur Riksbankens jubileumsfond meddelar att AM erhåller 1 miljon kr till insamlingsprojektet Minnen från lumpen. I maj beviljade Kulturrådet kr till projektet. Tillsammans med Folke Bernadotte Akademin arrangerar AM en konferens om Sverige i fredsbevarande insatser dåtid, nutid, framtid SMHA samarbetar med Reseskaparna och genomför en visningsresa till södra Sverige November SMHA kansli arrangerar årets museichefskonferens, ca 60 deltagare FVM:s stora magasinsflytt som pågått i tio veckor slutförs SMHA samarbetar med Reseskaparna och genomför en visningsresa till Norrbotten December FVM nomineras till priset European Museum of the Year Award 2012 Utställningen Moderna vapen öppnar på AM AM presenterar en ny vårdplan för museets samling av svenska och utländska fanor De första spadtagen tas för två nya SMHA museer: Miliseum i Skillingaryd och Brigadmuseet i Karlstad Sida 1 av 43

3 Innehåll ÅRET I SAMMANDRAG ÖVERINTENDENTENS FÖRORD SAMMANFATTANDE RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETSOMRÅDE BEVARANDE... 7 ARMÉMUSEUM... 7 FLYGVAPENMUSEUM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRMEDLING ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM VERKSAMHETSOMRÅDE KUNSKAPSUPPBYGGNAD ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE TILLSYN OCH STÖD ÖVRIG TILLSYN OCH ÖVRIGT STÖD RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE TRADITIONSVÅRD ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPERSPEKTIV BARN OCH UNGA TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE LOKALKOSTNADER AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET KOMPETENSFÖRSÖRJNING GOD ARBETSMILJÖ FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER BESLUT Sida 2 av 43

4 1 Överintendentens förord Det kommer onekligen att bli en utmaning att överträffa SFHM: s resultat för Framstegen och framgångarna var nämligen ovanligt många. Tre prestigefyllda utmärkelser tilldelades SFHM i samband med museernas vårmöte i mars. Storslam med andra ord. Några utdrag ur prismotiveringarna: Årets museum - Flygvapenmuseum: För sitt förverkligande av visionen att sätta flygvapnet i ett brett kulturhistoriskt sammanhang. Med ett innovativt utställningsspråk förmedlas angelägna berättelser om Sveriges politik och relationer till omvärlden. Svåra minnen hanteras med god balans mellan fakta, känslor, etik och estetik. Allt är genomfört med besökarnas behov i centrum. Ett museum för alla, i takt med tiden. Årets utställning - Hemliga handlingar-dc-3:an som försvann - Flygvapenmuseum: Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse utan att väja för den mångfald av svåra frågor som fortfarande är levande i DC-3:ans historia. Den såväl suggestiva som minimalistiska gestaltningen hjälper besökaren att skapa sin egen förståelse av händelsen genom studier av nedslagsplatsen och genom en resa i de historiska arkiven. Utställningen förändrar synen på vad ett militärhistoriskt museum kan förmedla. Guldmontern - Saker och ting mellan liv och död - Torbjörn Lenskog och Armémuseum: en synnerligen genomtänkt och ambitiös utställning, sammanhållen av ett formspråk så programmatiskt att det skulle kunna bilda skola. Inte trodde jag att jag skulle försjunka i beundran över det rostiga bladet till en spade från andra världskriget! Glöm märkesväskor och förföriska parfymer, det här går jag igång på! Den intensiva atmosfären förstärks av tingens saklighet och texternas osentimentala skärpa under monterglasen. En annan framgång och ett resultat av en medveten satsning från SFHM/Armémuseums sida var att Kulturrådet i maj beviljade kr i forskningsbidrag till projektet Lumpen identitet och materiella minnen. I oktober spädde Riksbankens jubileumsfond på med en miljon kronor. Projektet, som bedrivs i samarbete med bland annat Södertörns högskola, har väckt stort intresse hos såväl media som allmänhet. Framsteg har också gjorts i uppbyggnaden av det nationella militärhistoriska nätverket SMHA. I juni 2011 invigdes Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum, i närvaro av bland annat H.M. Konungen, kulturministern och ÖB. Arsenalen har varit det största enskilda projektet för SFHM:s del inom ramen för uppbyggnaden av SMHA. I Eskilstuna-Kuriren beskrivs Arsenalens första säsong som en succé med ungefär dubbelt så många besökare som förväntat. För två andra museer inom SMHA-nätverket, Miliseum i Skillingaryd och Brigadmuseum i Karlstad, togs de första spadtagen i december Gemensamt för Arsenalen, Miliseum och Brigadmuseum är att berörda kommuner har gått in som aktiva och stödjande parter vilket möjliggjort satsningarna. Internt inom myndigheten fortsatte arbetet med en vision som slutligen fastställdes under hösten. All personal har getts möjlighet att delta i visionsarbetet och i slutskedet var ett drygt dussintal personer involverade. Visionen lyder SFHM ska vara Östersjöregionens ledande aktör för kunskapsgestaltning av försvarets roll i samhällsutvecklingen. En viktig utgångspunkt i arbetet med visionen har varit att myndighetens instruktion lägger stor vikt vid forskning och främjande av kunskap. En förutsättning för att visionen ska kunna nås är en satsning på kunskapsuppbyggnad. Verksamhetsplaner, projekt m.m. kommer därför framöver att prövas mot visionen. Begreppet kunskapsgestaltning lämnar utrymme för olika sätt att förmedla kunskap på. Det kan handla om allt från forskningsrapporter till seminarier och utställningar. Lumpenprojektet är exempel på en Sida 3 av 43

5 satsning som kommer att medföra resultat på alla dessa områden. Prismotiveringarna till de tilldelade priserna visar att både Flygvapenmuseum och Armémuseum ligger långt framme just vad gäller utställningar. Där kanske vi redan är den ledande aktören i Östersjöregionen? Staffan Bengtsson Överintendent Sida 4 av 43

6 2 Sammanfattande resultatbedömning och ekonomisk översikt Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet regleras i Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt i regleringsbrev. I myndigheten ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Sveriges militärhistoriska arvs kansli, Försvarets traditionsnämnd, samt en myndighetsgemensam administrativ avdelning. Resultatredovisningen är indelad i fem verksamhetsområden: - Bevarande - Förmedling - Kunskapsuppbyggnad - Tillsyn och stöd - Traditionsvård För varje verksamhetsområde redovisar SFHM verksamhetens resultat och prestationer i förhållande till uppgifter och återrapporteringskrav enligt instruktion och regleringsbrev. Därefter gör SFHM en bedömning av resultatet. Kvalitativa aspekter I regleringsbrevet för 2011 fick SFHM i uppdrag att utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat. Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen pekat på frågan om myndigheternas prestationer svarar mot medborgarnas legitima behov och krav och har den kvalitet som kan förväntas. En redovisning som enbart omfattar utförda prestationer i termer av volymer och kostnader ger inte tillräcklig information om detta. En redovisning av prestationernas kvalitet och medborgarnas uppfattning om dessa är viktig, konstaterar regeringen. Som ett första steg i arbetet med att redovisa kvalitet har därför SFHM valt att fokusera på hur verksamheten uppfattas av museibesökarna. Både Flygvapenmuseum och Armémuseum har genomfört publikundersökningar, men inte under hela året. Från och med 2012 kommer dock publikundersökningarna att genomföras systematiskt. Resultaten från publikundersökningarna redovisas under verksamhetsområde Förmedling. Sammanfattande resultatbedömning per verksamhetsområde För verksamhetsområde Bevarande är den sammanfattande bedömningen att museernas samlingar är under god uppsyn. Ett systematiskt arbete pågår för att vårda, inventera, registrera och digitalisera museernas samlingar. Hotbilden är magasinsflytt, som är resurs- och kostnadskrävande och ger driftsstopp i den långsiktiga föremålshanteringen. Med anledning av detta har Flygvapenmuseum tvingats lägga flera pågående vård- och uppordningsprojekt på is. För verksamhetsområde Förmedling är den sammanfattande bedömningen att utställningsverksamheten håller hög kvalitet. Totalt har åtta tillfälliga utställningar öppnat under Besökssiffrorna är goda, i synnerhet för Flygvapenmuseum. Antalet skolvisningar ökar markant. Därutöver har museerna tilldelats tre prestigefulla priser av branschen: Årets museum och Årets utställning till Flygvapenmuseum samt Guldmontern till Armémuseum. För verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad är den sammanfattande bedömningen att verksamheten varit framgångsrik. Antalet publikationer ökar, och antalet publicerade artiklar av den egna personalen är stort. Totalt har sju seminarier arrangerats, på egen hand eller i samverkan med andra, och två omfattande dokumentationsprojekt har inletts. Ett av dem, Lumpen identitet och Sida 5 av 43

7 materiella minnen har beviljats sammanlagt kr i forskningsbidrag. Samverkan med högskolor och universitet är god. För verksamhetsområde Tillsyn och stöd är den sammanfattande bedömningen att myndighetens tillsyns- och rådgivningsverksamhet är tillfredsställande. Myndigheten bedriver ett systematiskt arbete för att bringa ordning och reda på statligt ägda licenspliktiga militära vapen som finns deponerade på museer runt om i landet. Kansliet för Sveriges militärhistoriska arv utgör en viktig resurs för att utveckla den museala kompetensen inom de militärhistoriska museiverksamheter som ingår i nätverket. För verksamhetsområde Traditionsvård är den sammanfattande bedömningen att verksamheten präglas av hög kvalitet. Traditionsnämndens samlade kunskap är stor, och dess rådgivande och stödjande roll i traditionsfrågor är efterfrågad. Verksamhetsområde Bevarande Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Förmedling Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Kunskapsuppbyggnad Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Tillsyn och stöd Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Traditionsvård Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Summa kostnader Summa anslagsintäkter Summa övriga intäkter Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Årets kapitalförändring Sida 6 av 43

8 3 Verksamhetsområde Bevarande Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Bevarande SFHM ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. Armémuseum Den viktigaste uppgiften under året har varit att ta fram en vårdplan för samtliga fanor i samlingarna. Arbetet har resulterat i ett arbetsverktyg för kommande års vårdinsatser. Dokumentet ska ligga till grund för framtida vårdplaner för museets övriga föremålsgrupper. Som en första vårdåtgärd har ett troféstandar genomgått konservering. Standaret togs av svenska trupper under slaget vid Wittstock 1636 och är tänkt att ingå i en utställning 2012 vid arkeologiska museet i Brandenburg, Tyskland. Konserveringsarbetet har också fungerat som en metodutveckling för konservering av bemålad textil. Under året har ett omfattande arbete med att tömma museets magasin i Karlskoga genomförts. I två bergrum förvarades en stor samling militära fordon och kanoner. Flyttarbetet pågick under större delen av våren. Ett tydligt resultat är en ökad publik tillgänglighet till de aktuella objekten. Större delen av föremålen flyttades nämligen till Armémuseums visningsbara magasin i Strängnäs, Halmstad och Kristianstad. Några objekt har också deponerats vid andra militärhistoriska museer runt om i landet. Redan under 2010 påbörjades ett arbete med aktiv insamling där Armémuseum initierade ett dokumentationsarbete av livet vid Camp Victoria i Kosovo. Som ett resultat samlade museet in, förutom intervjuer, ett antal föremål från Kosovo. Under året flyttade Per Ivar Norells bostadsbarack från Kosovo in i museet. Den visar hur en svensk soldat kan bo på utlandsuppdrag i våra dagar. Inför museets arbete med utställningen Moderna vapen har samlingarna kompletterats med ett par spännande förvärv. Bl.a. ett gevär, målat i en rosa färg och utsmyckat med målade blommor. Det var 1968 som geväret målades och i protest fördes av en privatperson bakom högvakten. Givaren har i samband med överlämnandet intervjuats om händelsen. Förfrågningar som kommer in till museet handlar ofta om specifika föremål. Någon har en uniform eller foton på en släkting i uniform och frågeställaren vill veta vilken uniform det kan vara. Tack vare att Armémuseums samlingar finns i Digitalt Museum på webben är tillgängligheten stor och därmed förfrågningarna många. En positiv utveckling kan skönjas sedan register med foto på alla föremål finns på webben. Kontaktytorna med specialintresserade ökar och i takt med att nya frågor ställs ökar kunskapen om föremålen. Flygvapenmuseum Arbetet med att komplettera och konvertera museets föremålsdatabas Primus fortsatte under Under året installerades en ny version av Primus. Genomgången av föremålssamlingen har skett kategorivis och koncentrerats på flygplansinstrument, säkerhetsmateriel och uniformer. Under året var även arbetsinsatserna i museets magasin mycket omfattande. Bland annat uppordnades museets samling av flygplansmodeller och ett projekt avseende reservdelar sattes igång. Flygvapenmuseums föremålssamling kompletterades under året med flygplan JA 37D Viggen nr samt helikoptrarna HKP 9 nr K217 och HKP 4 nr Dessutom införlivades säkerhetsmateriel i samlingarna. Förvärven gjordes i samband med en stor utrensning av prov- och utbildningsmateriel för flygsäkerhet på Saab AB. Under hösten 2011 lämnade Flygvapenmuseum den så kallade by 2 (en hangar på m²) på flottiljområdet Malmen, med anledning av att Saab AB avsåg att själva disponera lokalen. Detta innebar resurs- och kostnadskrävande flyttningar av flygplanssamlingen till två nya magasin, by 111 på Malmen och ett magasin i kvarteret Gumsen på Tornby. Sida 7 av 43

9 Flygvapenmuseum har liksom tidigare år haft en omfattande rådgivningsverksamhet och stödjande funktion gentemot landets flygmuseer. I september 2011 anordnade Flygvapenmuseum en konferens för museiföreståndare och traditionsvårdare vid flygvapnets förband och kamratföreningar samt enskilda flygmuseer och flyghistoriska organisationer. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps (ÖFS) publika restaureringsarbete med museets Saab B 18B fortsatte under året, liksom arbetet med fullskalemodellen av S 16 Caproni. Svensk Flyghistorisk Förenings arbetsgrupp på Tullinge arbetade vidare med restaureringen av museets flygplan Donnet- Lévêque, Flygfisken, som ska ställas ut i Flygvapenmuseums pionjäravdelning under År 2010 påbörjade en arbetsgrupp från Teleseum i Enköping ett projekt att restaurera museets indikatorvagn PJ/21. Gruppen, där även representanter från ÖFS ingår, fortsatte under 2011 med höjdradarvagnen till PS-14. Flygvapenmuseums faktarum innehåller såväl museets bibliotek som arkiv. I biblioteket genomfördes under året streckkodning av böcker och all litteratur ute i Faktarummet kodades. Arbetet med registrering av bibliotekets bokbestånd fortsatte och sammanlagt poster i Libris och poster i Mikromarc fanns inlagda vid årets slut. Resultatbedömning Armémuseums samlingar är under god uppsyn. Genom att föremålen inventerades under accessprojektet kan arbetet med samlingarnas långsiktiga bevarande systematiseras. De vårdplaner som produceras grundar sig på inventeringsarbetet. Genom regelbundet arbete i magasinen byggs kompetensen upp hos personalen. Alla föremål har en ansvarig intendent och konservator vilket medför att vårdbehov upptäcks i tid och åtgärder utförs i rätt tid. Armémuseum har under ett antal år arbetat med systematisk registrering, digitalisering och fotografering av samlingarna. Förutsättningarna för att kunna hantera de föremål som är i behov av vård och tillsyn är goda så länge magasinssituationen är tillfredsställande. Fortfarande saknas bra förvaringssystem för delar av samlingarna, det handlar om magasinsinredning som möjliggör överskådlighet och enkel och pedagogisk tillsyn. Långsiktigt vill Armémuseum prioritera detta område, så att samlingarnas tillstånd förblir bra och vårdbehoven förblir relativt små i förhållande till samlingens storlek. Hotbilden är magasinsflytt, som är resurskrävande och ger driftsstopp i den långsiktiga föremålshanteringen eftersom stora personalresurser krävs för arbetets genomförande. Denna hotbild delar Armémuseum med Flygvapenmuseum. Flygvapenmuseum är i stort behov av en långsiktig lösning för förvaring av museets samlingar, för närvarande ca 30 magasinerade flygplan och helikoptrar, samt ett antal fordon och andra skrymmande föremål. Under 2010 och 2011 tvingades Flygvapenmuseum genomföra flera omflyttningar till olika lokaler på grund av uppsägningar av två magasin. Omflyttningarna, som är kostsamma och personal- och tidskrävande eftersom föremålen är skrymmande, svårdemonterade och svårflyttade, har negativt påverkat museets möjligheter att bedriva planerad verksamhet för museets samlingar. Museet har därför tvingats att lägga flera pågående vård- och uppordningsprojekt på is. Vid Flygvapenmuseum har verksamheten i arkiv och bibliotek samt föremålsregistering genomförts enligt plan, vilket innebär att servicenivån successivt ökar genom tillgängliggörande av samlingarna digitalt. Sida 8 av 43

10 Sida 9 av 43

11 4 Verksamhetsområde Förmedling Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Förmedling SFHM ska hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Armémuseum Utställningar Sex tillfälliga utställningar har öppnats Under första halvåret öppnade Uniform-Utländskt och fotoutställningen Breaking the Silence med bilder från ockuperade områden på Västbanken. Två f.d. israeliska soldater visade utställningen varje timme och förde dialog och diskussioner med besökarna. En annorlunda utställning var Body Armour av den norske konstnären Morten Traavik. Konstgjorda vapen som klätts med silikonhud och skulpterats till mänskliga delar var kärnan i utställningen. I början av sommaren öppnade A River and it s past, en arkeologisk utställning som lånats in från Nationalmuseet i Slovenien. På sommaren öppnade Vem äger bilden av historien och Uniform Personligt. I december öppnade Moderna vapen som är en del av Armémuseums basutställning men som varit stängd i ett års tid. Utställningen har moderniserats med ny design och uppdaterad information. Utställningen Saker och Ting mellan liv och död som stod på Armémuseum 2010 är numera en vandringsutställning och har visats på Försvarsmuseet i Oslo, Norge under Under året har audioguiden utvecklats och lagom till turistsäsongen utökades antalet spår till totalt fem utländska språk (ryska, finska, tyska, engelska, italienska). För att möta intresse från ryska turister har Armémuseum haft ryska visningar med inhyrda guider under sommaren samt jul/nyår/trettonhelg som är en stor resehelg för ryska medborgare. Museet stödjer också utställningsverksamhet genom att aktivt bistå andra museer med föremålslån såväl inom som utanför Sveriges gränser. Låneverksamheten växer och den kommer även i framtiden att vara en viktig del av verksamheten. Barn och ungdom Armémuseums historiska utställningar lämpar sig bra för skolor. Flera av ämnena i den permanenta utställningen finns med i läroplanen, till exempel stormaktstid, kalla kriget, världskrigen. Den pedagogiska verksamheten för skolor är ett kännetecken för Armémuseum och under året uppgick skolvisningar till 299 stycken, vilket är 69 fler än Många skolor är återkommande och ofta kommer flera klasser från samma skola på undervisning. Merparten av skolorna kommer från Stockholms län som är ett stort upptagningsområde. En av museets specialiteter är de dramatiserade visningarna, som har utökats med ett nytt tema, Levande stormaktstid, som passar från årskurs 6. I slutet av året lanserades ett nytt visningskoncept för Fredssoldater. En museipedagog visar utställningen tillsammans med en före detta soldat som tjänstgjort i Afghanistan och som berättar som sina upplevelser och om hur det är att verka som soldat i ett krigsområde. Visningen Krig, kön, sexualitet har varit ett populärt visningskoncept under 2011 och som visar att Armémuseums utställningar tar upp olika typer av frågor. Många skolor har bokat dessa visningskoncept och för Krig, kön, sexualitet är Armémuseum nominerad till priset för 2012 års bästa pedagogiska projekt. Flygvapenmuseum Utställningar Utställningarna på Flygvapenmuseum ska återge flygvapnets utveckling i ett kulturhistoriskt sammanhang och relatera till ämnet flyg och konfliktfrågor ur olika perspektiv. Målgruppen är den breda allmänheten som inte har djupa förkunskaper om flyg eller teknik. Utställningstexter i såväl basutställningar som tillfälliga utställningar är skrivna på både svenska och engelska. Science centret, Flyglabbet, kan ses som del av utställningsverksamheten och alla experimentstationer har på något sätt koppling till flyg. Flyglabbet lockar främst barnfamiljer och skolklasser. Sida 10 av 43

12 Stridsledningsrummet i basutställningen Om kriget kommer Sverige under kalla kriget har under året kompletterats med ny teknik och visar nu ett stridsledningsscenario där besökaren får följa hur incidentberedskapen arbetade och fungerade under kalla kriget. Dessutom flyttades under våren Helikopter 4 in i utställningen. Bryggarkärran, Sveriges äldsta flygplan, tillika det första militära flygplanet, lånades från Tekniska museet under 2011 och visades i utställningen om flygets pionjärtid. Flygplanet firade därmed sitt 100- årsjubileum på Flygvapenmuseum. Ett nytt galleri för museets samling av skulpturgrupper skapade av Axel Robert Peterson, allmänt kallad Döderhultarn, öppnade Därmed tillgängliggjordes en efterfrågad del av museets föremålssamling. Samlingen består av fem skulpturgrupper; Schackspelare, Beväringsmönstringen, Auktionen, Bröllopet och Begravningen. Dessa skänktes på 1920-talet av Döderhultarn till flygarna på Malmen. Skulpturgrupperna visades på officersmässen på Malmen och räddades när mässen brann ner till grunden Ambitionen när det gäller tillfälliga utställningar är att erbjuda besökarna två till tre nya utställningar per år. Under 2011 öppnades två utställningar. Under början av 2011 visades fotoutställningen Den underbara resan. Utställningen är skapad av fotografen Roine Magnusson och författaren och musikern Anders Wallén och utgår från deras prisbelönta och uppmärksammade bok med samma namn. Fotografierna och texterna återger en resa i Nils Holgerssons fotspår med bilder av Sverige tagna från ett ultralätt flygplan. Utställningen Katapult producerades av Flygvapenmuseums personal och visade ett urval av Flygvapenmuseums samling flygplansstolar. Temat för utställningen har efterfrågats och föreslagits av besökare i många år och när utställningen väl fanns på plats så framfördes många lovord över innehåll och gestaltning. Barn och ungdom Flygvapenmuseums lärprogram utvecklades och anpassades under 2011 efter den nya läroplanen för grundskolan. De flesta besökande skolgrupper kommer från Östergötland men även skolor från till exempel Västervik och Jönköping i söder till Edsbyn i norr besökte museet under året. Under hösten 2011 har fler museilärare utbildats så att det finns tillräckliga personalresurser för att ta emot skolklasser och vuxengrupper som bokar visning och för visningar för enskilda besökare enligt museets programutbud. Resultatbedömning Armémuseum Armémuseum besöktes av personer under Det är en ökning med personer, dvs. 3,3 procent, jämfört med Av det totala antalet besökare var 65 procent 19 år eller äldre och 35 procent yngre än 19 år. I slutet av november, vecka 47, genomförde Armémuseum en publikundersökning. Veckan som valdes var en vecka utan några speciella programpunkter och representerar därmed ett genomsnitt av besökarna. Undersökningen genomfördes med enkäter, på svenska och engelska. Könsfördelningen bland besökarna var jämn, knappt hälften av besökarna var kvinnor, hälften män. Högst var andelen besökare i åldern år. Drygt hälften av alla besökare bor i Stockholms län resten av besökarna bodde i övriga Sverige eller utomlands. Drygt hälften av besökarna kom för att se den permanenta historiska utställningen och för knappt hälften var de tillfälliga utställningarna av avgörande betydelse för ett besök. Det är också den historiska utställningen som hade allra flest besökare enligt svaren på frågan vilka utställningar man sett under sitt besök. När det gäller nöjdhet så anger en betydande majoritet att helhetsupplevelsen av museibesöket var mycket bra, endast en mycket liten del av besökarna kan betecknas som missnöjda med helhetsupplevelsen. Närmare hälften av besökarna anser att museibesöket överträffade deras förväntningar och en försvinnande liten del ansåg att det inte motsvarade deras förväntningar. Genom årets utställningar har Armémuseum kunnat förmedla intryck och reflektioner om vad krig innebär för vanliga människor. Det blev särskilt påtagligt i utställningen Breaking the silence som, Sida 11 av 43

13 trots att den stod under kort tid, fick mycket stort genomslag i media. Fyra av utställningarna satte föremål i fokus och visade dels Armémuseums egen samling, genom de båda uniformsutställningarna och konstutställningen Body Armour, och dels arkeologiska föremål från Slovenien. Under våren visades Armémuseum och art director Torbjörn Lenskog dessutom ett stort erkännande från den svenska museivärlden då utställningen Saker och Ting mellan liv och död belönades med priset Guldmontern av UtställningsEstetiskt Forum. Priset utdelades vid Riksförbundets Sveriges museers vårmöte UtställningsEstetiskt Forums motivering var: Med ettusen föremål i 66 montrar uppställda i snörräta rader, som korsen på en krigskyrkogård, har Torbjörn Lenskog skapat en enkel men effektiv utställningsmiljö. Den intensiva atmosfären förstärks av tingens saklighet och texternas osentimentala skärpa under monterglasen. Lenskog visar hur även oansenliga vardagsföremål kan bidra till förståelsen av stora historiska sammanhang, när de är utställda på ett kunnigt, genomtänkt och vackert sätt. Armémuseum har gott renommé i internationella sammanhang. År 2010 fick museet låna unika samlingar från Hiroshima Peace Memorial Museum och Nagazaki Atomic Bomb Museum och 2011 fick museet låna oersättliga skatter från Slovenien från Nationalmuseum i Ljubljana (se ovan). Detta är nytt för Armémuseum och ett resultat av att museet har en stor trovärdighet som institution på den internationella museiarenan. Det är tack vara goda internationella relationer med institutioner utomlands och med respektive lands representanter i Sverige. Under året har Armémuseum börjat använda presstjänsten Newsdesk som sammanför journalister med företag och organisationer. Det har resulterat i artiklar i press och kontakt med nya grupper. Museet har bl.a. medverkat i programmet Stil (Sveriges Radio) och Damernas Värld. Specialtidningar inom arkeologi har uppmärksammat utställningen A River and it s past, och Breaking the silence gav upphov till debatt i dagstidningar och inslag i bl.a. TV4:s morgonprogram. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum besöktes av personer under I juni 2010 återinvigdes museet efter att ha varit stängt i 15 månader för renovering och nybyggnation, och mellan juni och december 2010 besöktes museet av personer. Att jämföra 2011 med 2010 är dock inte rättvisande. År 2010 var exceptionellt eftersom bara invigningshelgen lockade ca besökare med efterföljande turistsäsong. Antalet besökare under 2011 bör istället jämföras med genomsnittet för åren före omvandlingen av museet, vilket var ca besökare per år. Det innebär en ökning med ca 285 procent. Av det totala antalet besökare på Flygvapenmuseum 2011 var ca 70 procent 19 år eller äldre och ca 30 procent yngre än 19 år. Flygvapenmuseums sammanlagda utbud utställningar, Flyglabbet, butik, pedagogisk verksamhet, programaktiviteter, café och restaurang och konferensmöjligheter bidrar på olika sätt att locka allmänheten till besök. Såväl kvalitet som kvantitet i museets verksamhet har ökat. Faktorer bakom detta är bättre lokaler och utrustning liksom ökad personalstyrka. Ett attraktivt utbud, synnerligen goda omdömen i massmedia, i kombination med medvetet riktade marknadsföringsinsatser är förmodligen anledningen till att så många personer besökte Flygvapenmuseum under Från och med maj 2011 har besökarna haft möjlighet att framföra sina synpunkter om bl.a. utställningar, bemötande, service, restaurang och café och pedagogisk verksamhet via ett under året installerat digitalt enkätsystem. Totalt har 545 enkäter besvarats. Könsfördelningen var ca 65 procent män och ca 35 procent kvinnor. 16 procent var 19 år och yngre, 35 procent mellan 19 och 39 år, 36 procent mellan 40 och 64 år och 13 procent 65 år och äldre. I sina svar ger de flesta besökare museet mycket höga betyg. Flygvapenmuseum har upplevt ett ökat tryck på all barn- och ungdomsverksamhet. Det var fler skolvisningar, barnkalas och fler medlemmar i barnklubben Flygspanarna än tidigare år. Lovverksamheten under året har varit välbesökt och aktiviteter enligt särskilda teman har erbjudits besökarna. Sida 12 av 43

14 Den pedagogiska verksamheten för skolorna har följts upp, Lärare som bokade och deltog med sin klass i en pedagogledd visning på Flygvapenmuseum kunde därefter via mail från Flygvapenmuseums pedagog svara på några frågor om besöket. Svar har inkommit från 54 lärare, av totalt 76 tillfrågade, och museet har erhållit toppresultat när det gäller visningarnas innehåll, elevernas respons, pedagogens professionalitet, helhetsintryck etc. Under våren visades dessutom ett stort erkännande från den svenska museivärlden då två av branschens mest prestigefyllda priser delades ut till Flygvapenmuseum. Utställningen Hemliga handlingar DC-3:an som försvann fick pris som Årets utställning 2010 och Flygvapenmuseum valdes till Årets museum Priserna delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vid Riksförbundet Sveriges museers vårmöte den 30 mars. Svenska ICOMs och Riksförbundet Sveriges museers motivering till Årets museum: För sitt förverkligande av visionen att sätta flygvapnet i ett brett kulturhistoriskt sammanhang. Med ett innovativt utställningsspråk förmedlas angelägna berättelser om Sveriges politik och relationer till omvärlden. Svåra minnen hanteras med god balans mellan fakta, känslor, etik och estetik. Allt är genomfört med besökarnas behov i centrum. Ett museum för alla, i takt med tiden. Forum för Utställares motivering till Årets utställning: Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse utan att väja för den mångfald av svåra frågor som fortfarande är levande i DC- 3:ans historia. Den såväl suggestiva som minimalistiska gestaltningen hjälper besökaren att skapa sin egen förståelse av händelsen genom studier av nedslagsplatsen och genom en resa i de historiska arkiven. Utställningen förändrar synen på vad ett militärhistoriskt museum kan förmedla. De två utmärkelserna resulterade bl.a. i att massmedia visade större intresse för att skriva om Flygvapenmuseum. Likaså ökade intresset från kollegor vid museer runtom i Sverige. Under 2011 tog personalen vid Flygvapenmuseum emot omkring 50 studiebesök från bl.a. andra museer. Sida 13 av 43

15 Sida 14 av 43

16 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad SFHM ska främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Armémuseum År 2011 har varit ett framgångsrikt år inom detta verksamhetsområde. Museet har beviljats sammanlagt kronor i forskningsbidrag från Kulturrådet och Riksbankens Jubileumsfond för projektet Lumpen identitet och materiella minnen. Projektets syfte är att ställa nya frågor och producera ny kunskap om värnpliktens historia och att utveckla nya metoder för att använda museiföremål som utgångspunkt för minnesinsamling och dokumentation. Det källmaterial som projektet skapar kommer att vara tillgängligt även för framtida forskare. På detta vis kompletteras Armémuseums föremålsamlingar med berättelser om föremålen. Projektet är ett samarbete med flera andra museer, universitet och högskolor, bl.a. Södertörns Högskola. Initialt ska ett stort antal personer intervjuas om sina egna minnen kring föremål från värnplikten. Under året har en webbaserad enkät utvecklats som ska användas vid minnesinsamlingen under Projektet kommer att resultera i vetenskapliga artiklar, en bok samt en utställning med arbetsnamnet Lumpen en berättelse om Sverige. I oktober 2011 arrangerade Armémuseum i samarbete med Uppsala universitet och med stöd av Riksbankens jubileumsfond en tvådagarskonferens Historiker och materiell kultur: samarbete mellan universitet och museer. Planer finns på att projektet ska leda fram till en metodbok om att kunna använda föremål som historisk källa. Museets internationella forskningsprojekt utgår just nu från samlingarna av äldre fanor. Det sedan flera år pågående samarbetet med Yurii Savchok från vetenskapsakademien i Kiev, Ukraina, har under året avslutat etapp ett. Savchok har tillbringat två forskningsperioder på museet under 2011 och identifierat flera hittills okända kosackfanor. Resultaten kommer att publiceras i en bok som ges ut av Armémuseum under Ett seminarium om svenska och ryska fanor hölls i maj på Vitterhetsakademien i Stockholm med Armémuseum som medarrangör. Mötet var mycket fruktbart och det beslutades att årliga sammankomster ska hållas om svensk-ryska fanor. Vid nästa seminarium på Eremitaget i Sankt Petersburg i maj 2012 kommer flera studier av Armémuseums fanor presenteras. Flygvapenmuseum Under hösten 2011 inleddes dokumentationsprojektet Yrkesliv flygvapen, arméflyg och flygindustri Sedan ett antal år engagerar Flygvapenmuseum ett antal pensionerade f.d. anställda inom flygvapnet och arméflyget samt före detta personal inom flygindustrin (framför allt från Saab AB) som museilärare i den publika verksamheten. Syftet är att intervjua dessa personer och därmed komplettera och fortsätta tidigare genomförda intervjudokumentationer av äldre flygares minnen. Projektets mål är att dokumentera personliga yrkeslivsberättelser för museets minnes- och kunskapsbank. Den är tillgänglig för forskning och utgör därutöver en kunskapsbas för framtida museiproduktioner i form av utställningar, digitala kunskapsgestaltningar, böcker och tidskrifter, samt utbildning av nya museilärare. Projektet kommer att redovisas i Flygvapenmuseums årsbok Ikaros. Dokumentationen genomförs under perioden september 2011 t.o.m. augusti Förutom dokumentationen Yrkesliv flygvapen, arméflyg och flygindustri tillkommer en fortsatt dokumentation av DC-3:an och den så kallade Catalinaaffären. Flygvapenmuseum kommer att genomföra ca 15 intervjuer med människor som på ett eller annat sätt har en anknytning till händelserna kring DC-3:ans nedskjutning 1952 och de efterföljande utredningarna. Under året inköptes ett omfattande dokumentations- och filmmaterial om DC-3:an, TP Under 2011 förstärktes och utvecklades Flygvapenmuseums kontakter med Linköpings universitet. Sedan tidigare fanns ett etablerat samarbete med utbildningen Kultur-, samhälls- och Sida 15 av 43

17 mediegestaltning och under 2011 genomförde studenter och lärare vid utbildningen ett flertal studiebesök på museet. Även studentarbeten med koppling till museets verksamhet har utförts och museipersonal har bistått med att ge föreläsningar. Under 2011 utvecklades ett nytt samarbete med studenter som studerar formgivning på Linköpings universitet. Studenterna har genomfört en gestaltningsövning liksom en visning och deltagit i diskussion kring gestaltning av kulturarvet för studenterna i universitetets kulturvetarprogram. Resultatbedömning Armémuseum har under året lyckats få ett forskningsanslag till ett projekt om Lumpen vilket är första gången som museet figurerar i sådana sammanhang. Det är ett resultat av att Armémuseum har en FoU-ansvarig (Forskning och Utveckling) intendent som förbereder forskningsfrågor och som bevakar sammanhang där museet kan delta eller vara drivande. Mer av Armémuseums resurser läggs på kärnverksamheten. Idag är 25 procent av museets personal intendenter med specifika ansvarsområden som arbetar målmedvetet med kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Flygvapenmuseums faktarum med sina generösa öppettider lockade under året besökare. För att bredda den publika satsningen i Faktarummet arrangerades under året sammanlagt fyra föredrag. Flygvapenmuseum har påbörjat ett omfattande dokumentationsprojekt under året. Projektet kommer att resultera i återgivning av minnesbilder från olika flygvapenanknutna yrken men även dokumentation kring DC-3:affären. Ett 20-tal intervjuer genomfördes under 2011 och projektet fortsätter under Genom arbetet kommer en ovärderlig minnes- och kunskapsbank att tillvaratas, som kommer att bli tillgänglig för forskning och framtida museiproduktioner. Studiebesöken till Flygvapenmuseum från kollegor runt om i landet har inneburit ett omfattande och stimulerande erfarenhetsutbyte. Sida 16 av 43

18 6 Verksamhetsområde Tillsyn och stöd Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Tillsyn och stöd SFHM ska förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingar av militär eller kulturhistorisk art inom myndigheter som bedriver militär verksamhet, ha tillsyn över sådana samlingar samt stödja andra samlingar av militär art i Sverige. Sveriges militärhistoriska arv Genom kansliet för Sveriges militärhistoriska arv (SMHA kansli), som samfinansieras med Sveriges maritima museer (SMM), stödjer myndigheten museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt regleringsbrev och enligt förordning (2007: 1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. SMHA kansli utgör en resurs för att bygga upp, vidareutveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra bidragsmuseernas verksamhet och samlingar. Kansliets stöd sker genom fortlöpande konsultation, kurser, konferenser, handledningar och projektledning. Utställningsstöd Under året riktades särskilt stöd till produktionen av basutställningen på Arsenalen i Strängnäs som är Sveriges nationella museum för försvarsfordon. Andra prioriterade insatser har varit planeringsstöd till två museer under uppbyggnad: Brigadmuseum och Miliseum som invigs sommaren En nätverksgemensam vandringsutställning Spioner har producerats i samarbete med Karlsborgs fästningsmuseum. En kurs i docktillverkning har genomförts för nätverket på Arsenalen och en handledning i ämnet har tagits fram. Planeringsstöd till ny basutställning om kavalleriet i Karlsborgs fästningsmuseum samt en ny flygdel på Gotlands försvarsmuseum har inletts. Pedagogiskt stöd och utbildning SMHA kansli genomför årligen en utbildningskonferens för chefer m.fl. vid samtliga SMHA-museer. Konferensen syftar till att höja museernas kompetens inom de olika museidisciplinerna. Årets konferens fokuserade särskilt på marknadsföring under temat Effektivitet och rätt målgrupp i destinationsmarknadsföring. Andra områden som lyftes var museernas ekonomi och behovet av att hitta nya och fler intäkter för att säkerställa en långsiktig och stabil drift. Vid konferensen presenterade SMHA kansli den egenproducerade handledningen för militärhistoriska museer, Besökare är inte beväringar! Grundläggande information, råd och rekommendationer om museipedagogik och publik verksamhet för Sveriges Militärhistoriska Arv. Ett genomgående tema i handledningen är den pedagogiska verksamheten riktad mot barn och skolungdom. Handledningen presenterades samtidigt med SFHM:s barn- och ungdomsstrategi. En nätverksgemensam referensgrupp har bildats med uppgift att bistå och vägleda museerna inom det löpande såväl som långsiktiga museipedagogiska arbetet. Föremål SMHA kansli stöder museerna med råd, anvisningar och praktiska insatser i hanterandet av museernas föremålssamlingar. År 2010 producerade kansliet Taktiska anvisningar för militärhistoriska museer som är en handledning för museernas lokala arbete med samling, katalog, utställning, magasin och bevarande. Under 2011 inleddes arbetet med bilagorna. Kansliet har påbörjat arbetet med att ta fram ett åtgärdsdokument för kustartilleripjäser, i syfte att bevara den tekniskt komplicerade kustartillerimaterielen inom nätverket. Det finns idag ett relativt stort antal pjäser men också hela anläggningar som bevarats som museiföremål eller hela museer. Dokumentet avses fungera som manual för att på ett rationellt, genomtänkt, pedagogiskt och säkert sätt kunna bevara pjäser och anläggningar. Hittills är dokumentationen av 32 pjästyper slutförda och där ingår bl.a. den första moderna pjäsen med rekylhäm-inrättning inom lavetten, 10 cm haubits/1910. Arbetet på SMHA-museerna att inregistrera föremål i föremålsdatabasen Primus för vidare publicering på Digitalt museum fortsätter. Under 2011 har museerna registrerat poster. Totalt finns i föremålsdatabasen poster, varav föremål: och fotografier: Sida 17 av 43

19 Marknadsföring SMHA kansli ansvarar för nätverksmuseernas nationella och internationella marknadsföring. Insatserna har i linje med den strategi som fastlades 2009 koncentrerats till två verksamhetsfält: att delta i rese-och turistmässor och workshops i Sverige och utlandet samt aktiviteter i samarbete med svenska och utländska researrangörer. År 2011 deltog kansliet i bl.a. Matka 2011 i Helsingfors, TURmässan i Göteborg och i workshops i S:t Petersburg och Moskva. På flera av mässorna är Visit Sweden en viktig samarbetspartner, liksom i en marknadsföringskampanj riktad till den finländska, ryska och baltiska publiken. Ett samarbete med tre researrangörer, Ryska NJ Travels, Strömma Turism och Sjöfart samt Reseskaparna inleddes. Utöver de gemensamt arrangerade visningsresorna, samarbetar kansliet och museerna om utvecklingen av museerna som attraktiva destinationsmål. Internationellt samarbete SMHA kansli stöder nätverksmuseernas internationella projekt och samarbeten. Stödet utgår i form av förmedling av kontakter, konferensstöd, projektbidrag samt projektledning. Under 2011 har kansliet har besökt ett flertal militärhistoriska museer i andra länder samt deltagit i internationella militärmuseikonferenser i Norge, Estland och Lettland. Syftet med aktiviteterna är att informera om SMHA-nätverket och att söka samarbetspartners till nätverkets museer. Från och med våren 2011 stöder kansliet projektet Fra kyst till kust som är ett regionalt samarbete mellan svenska och norska militärhistoriska museer från Trondheim i väster till Härnösand i öster. Under devisen Historiskt försvar i mittnorden från Norska havet till Östersjön syftar samarbetet främst till att samordna marknadsföringen av museerna i form av gemensam hemsida, broschyr, gemensamt arrangerade paketresor och temadagar. Organisatoriskt sker samarbetet till en början i form av ett nätverk som stöds av kansliet med målsättningen att bilda en förening. Samarbetspartners i Norge är Austrått fort, Rustkammert i Trondheim, Kristiansten festning, Hegra festning samt De Vaerdalske befestningar. Sverige representeras av SMHA-museerna Skansen Klintaberg och Teknikland Optand i Jämtland samt Hemsö fästning i Härnösand. Projektstödet från kansliet utgår i form av bidrag till konferenser, transporter och informationsmaterial. Ett bilateralt projekt inleddes 2010 med SMHA-museet Hemsö fästning i samarbete med Stevnsfort i Danmark och Estonian War Museum i Estland. Befintliga parallella utställningar på temat i Hemsö fästning och Stevnsfort kompletteras med en tredje utställning i Tallinn sommaren Projektet fortgår t.o.m Under 2011 initierade kansliet ett samarbetsprojekt kring äldre stadsfästningar i Östersjöområdet. I projektet deltar Artillerimuseet i Kristianstad, Kiek in de Kök och Estonian War Museum i Tallinn samt Narva Museum. Projektet syftar till att beskriva och jämföra stadsfästningar under Sveriges stormaktstid. Utöver en gemensamt producerad vandringsutställning, som startar i Tallinn sommaren 2012, kommer ett symposium liksom en publikation i ämnet verkställas. Projektet varar t.o.m Tvist om föremål Den 31 mars 2011 lämnade SFHM in en stämningsansökan mot Beredskapsmuseet (BM) till tingsrätten i Helsingborg. Tvisten rör äganderätten till ca 65 licenspliktiga vapen som SFHM har deponerat på Beredskapsmuseet, men som BM hävdar äganderätt till. De aktuella vapnen är spårbara, det finns diarieförd dokumentation om dem och de har deponerats på BM i enlighet med gällande regler. I september utökade SFHM stämningen med ytterligare 23 vapen och fordon för vilka statens ägande kan dokumenteras. En första så kallad muntlig förberedelse hölls den 1 november i Helsingborg. Någon tidpunkt för huvudförhandling är ännu inte utsatt. Utöver de vapen som ingår i stämningen så finns det ett mycket stort antal licenspliktiga vapen på BM som härrör från Försvarsmakten, men där det råder oklarheter om ägandet och om hur vapnen har hamnat på BM. Beredskapsmuseet har tyvärr inte velat medverka till att bringa klarhet i förhållandena. Övrig tillsyn och övrigt stöd Enligt 6 Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. ska SFHM årligen inventera sina skjutvapen. Med anledning av detta genomförde Armémuseum och Flygvapenmuseum hösten 2011 en inventering av de statligt ägda licenspliktiga militära vapen och pjäser som finns deponerade på museerna inom nätverket för Sveriges militärhistoriska arv (totalt 24 museer) och Sida 18 av 43

20 övriga museer runt om i landet med armé- eller flyginriktning. Inventeringsunderlag, som bygger på 2010-års inventeringsresultat, har skickats ut till samtliga museer och en sammanställning av resultatet visar att ett fåtal förändringar skett under året men att ordningen över lag är god. Totalt har 40 museer ingått i inventeringen för För att ytterligare granska resultatet kan stickprovskontroller komma att göras på ett antal museer. Vidare har SFHM genomfört kontroller av vapenhantering och vapenförvaring på ett flertal SMHAmuseer och andra militärhistoriska museer med statligt ägda licenspliktiga militära vapen. Ett antal handeldvapen och pjäser har gjorts permanent obrukbara. Samtliga SMHA-museer utom ett, samt de som fungerar som Armémuseums magasin, har nu enbart permanent obrukbara vapen i sina samlingar. Resultatbedömning SFHM:s inventerings- och säkerhetsarbete syftar till att säkerställa högsta möjliga säkerhet och ordning i militärhistoriska museer med militära vapen. Detta arbete förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete med museerna samt ett sytematiskt tillvägagångssätt då vapnen är många och ibland illa inventerade. Tillsammans med SMHA muserna är SMHA kansli på god väg att etablera varumärket Sveriges militärhistoriska arv inom turismbranschen, både nationellt och internationellt. Kansliets återkommande deltagande på mässor, workshops och events, liksom utbyggda samarbeten med respekterade turismföretag, bekräftar bilden av SMHA som en långsiktig och stabil partner bland olika branschaktörer. I takt med detta ökar också antalet besökare hos museerna. Samarbetet med turismföretagen innebär också vidgade möjligheter att utveckla museerna till högkvalitativa destinationsmål. Som ett viktigt exempel kan samarbetet med Visit Sweden lyftas fram, som har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät. Antalet besökare till SMHA-museerna uppskattas 2011 till ca och 2010 till ca (Museerna har haft olika förutsättningar att mäta antalet besökare. Cirka uppgifter anges därför.) En tredjedel av SMHA-museerna arbetar aktivt med registrering av föremål i Primus. Övriga museer, utom två, har erhållit utrustning och grundutbildning, men har tvingats nedprioritera registreringsarbetet på grund av knappa personalresurser. SMHA kansli kommer även fortsättningsvis att stödja museerna med registreringsarbetet. Som en del av myndigheten SFHM förvaltar SMHA kansli väl uppbyggda relationer till museer och andra institutioner i Östersjöregionen, som kan och ska gagna SMHA-museerna i deras internationella kontakter. Utöver det direkta ekonomiska stödet till de olika samarbetsprojekten, tillför kansliet i varierande grad generella museikompetenser till museerna i deras internationella arbete. Här kan särskilt utställnings-, vapen- och föremålsstödet lyftas fram men även marknadsföringsrådgivning. Detta samlade stöd borgar för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och utfall på de olika projekten. Den slutliga resultatbedömningen av de internationella projekten görs först när de avslutas, men det går redan nu att konstatera att målbeskrivningarna av respektive projekt är på god väg att uppfyllas. Direkta kontakter mellan SMHA-museernas representanter och deras utländska samarbetspartners har etablerats och fördjupats; flera utställningar är tillgängliga för allmänheten; regelbundna konferenser i de olika ämnena och gemensamma exkursioner genomförs i både Sverige och utlandet och publikationer och symposier, som sammanfattar projekten, är under planläggning. Vidare föder de pågående projekten fram nya idéer på. Ett återkommande tema i kansliets internationella kontakter är SMHA-nätverkets utveckling vilket följs med stort intresse. Exempelvis har Estonian War Museum tagit intryck av och kopierat delar av den svenska lösningen. SMHA kansli har för avsikt att under 2012 fortsätta det framgångsrika arbetet med att stödja SMHAmuseerna i deras utveckling och professionalisering. Kansliets personal har relevant kompetens för ändamålet. Ett långsiktigt mål är att ett antal museer inom nätverket i framtiden ska kunna bära sina egna driftskostnader och att statsbidraget i huvudsak ska kunna växlas över till att utveckla den museala verksamheten. För att komma dit krävs dock att intäktssidan vid museerna ökar kraftigt. Det Sida 19 av 43

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Året i sammandrag. Sida 1 av 46 Årsredovisning 2012 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) inleds programåret med att Raoul Wallenbergpristagaren Siavosh Derakthi berättar om föreningen Unga muslimer mot antisemitism. Februari

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Utställningen Hemliga handlingar DC-3:an som försvann, Flygvapenmuseum i Linköping Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse

Utställningen Hemliga handlingar DC-3:an som försvann, Flygvapenmuseum i Linköping Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse Utställningen Hemliga handlingar DC-3:an som försvann, Flygvapenmuseum i Linköping Flygvapenmuseum gestaltar kalla krigets mest dramatiska händelse utan att väja för den mångfald av svåra frågor som fortfarande

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb)

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Förord Det första verksamhetsåret är avslutat. Bolagskonstruktionen med dess ingående kompetenser har entydigt gynnat verksamheten. Resultatet är

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb)

Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb) Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb) Förord Det tredje verksamhetsåret är avslutat. De inledande årens erfarenheter har gett stadga inom de fyra verksamhetsområdena. Resultatet är mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012 NYHETER för arbetslivsmuseer 24 aug 2012 Nominerade till Årets Arbetslivsmuseum Museitågen hotas Kurser och evenemang hösten 2012 Nominera Årets Eldsjäl! Maskinnostalgi, 29 september i Norrköping Museitågen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer