Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Sida 1 av 46"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från Skansenberget till magasinet i Frihamnen. Februari Det gestaltande ljudrummet, seminarium på FVM i samarbete med Forum för utställare. Vernissage för utställningen Skala på FVM. På AM öppnas utställningen På farligt uppdrag med bilder tagna av pressfotograf Yvonne Åsell, Svenska Dagbladet. Hon har följt ett svensk skyttekompani under dess tjänstgöring i Afghanistan. Mars Modevisning på FVM i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium lockade åskådare. AM:s vandringsutställning Saker och ting mellan liv och död invigs i Bryssel på Musée de l Armé. April Saab AB firade 75-årsjubileum på FVM i närvaro av kungaparet. Stormaktskrig och häxfeber familjevisning med dramatiserade inslag visades på AM under påsklovet. Maj FVM nominerat till och representerat på European Museum of the Year Award i Penafiel, Portugal. En utställning öppnar på Historiska museet i Kiev, med kossackfanor ur AM:s samlingar. Boken The Odyssé of Cossack flags, som är ett svensk ukrainskt samarbete kommer ut samtidigt. Tillsammans med Statens fastighetsverk (SFV) arrangerar AM Hemliga rum. Visningen Om kriget kommer kalla kriget och skyddsrummen, genomförs sex gånger under dagen, alla turer är fullbokade. Juni besökare på FVM under två flygdagar i samband med Aerospace Forum. Utställningen Mat för en hel armé öppnas på AM. AM lämnar tillbaka nyckeln till magasinet i Skansenberget till SFV fanflytten är avslutad! Försvarets traditionsnämnd ger ut boken Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet. Juli En stor yttre renovering av TP 85, Caravelle, genomförs på FVM. AM erhåller kronor från nationalkommittén Raoul Wallenberg. Pengarna ska användas till lön för en pedagog som ska genomföra visningar för skolungdomar. Augusti Premiär för nytt visningstema, Kärlekens villkor, på FVM. På Wismar Schwedenfest deltar delar av myndigheten med gemensam marknadsföring gentemot den tyska marknaden. Representanter från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) och AM finns på plats. September SVT spelar in Antikrundan på FVM. FVM deltar på konferensen The Best in Heritage i Dubrovnik, Kroatien. AM är på plats med egen monter på Nordens största årliga kulturevenemang Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Oktober Välbesökt föredrag av f.d. rallyföraren, Erik Carlsson på taket, på FVM. Tusen kvadratmeter utställningar öppnar! Första etappen av förändringen i basutställningen på AM öppnar, Margot Wallström invigningstalar. November FVM anordnar berättarcafé på temat Kalla kriget, under ledning av cafévärden Ragnar Dahlberg. Särskilda operationsgruppens nya förbandsfana färdigställs med högtidlig och traditionsenlig fanspikning på AM. December Hemvärnets julkonsert lockade 375 besökare till FVM. AM:s utställningskatalog To Feed an Army, utses av Gourmand World Cookbook Awards till Best Culinary History Book in Sweden Sida 1 av 46

3 Innehåll Året i sammandrag 1 1 Överintendentens förord 3 2 Sammanfattande resultatbedömning och ekonomisk översikt 4 3 Verksamhetsområde Bevarande Armémuseum Flygvapenmuseum Resultatbedömning 7 4 Verksamhetsområde Förmedling Armémuseum Flygvapenmuseum Resultatbedömning 11 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Armémuseum Flygvapenmuseum Övriga publikationer Resultatbedömning 16 6 Verksamhetsområde Stöd Sveriges militärhistoriska arv Resultatbedömning 19 7 Verksamhetsområde Traditionsvård Resultatbedömning 22 8 Övrig återrapportering Samverkan med andra myndigheter och aktörer Internationellt utbyte och samverkan Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Barn och ungdomar Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kvalitetsredovisning Lokalkostnader Avgiftsbelagd verksamhet 33 9 Kompetensförsörjning Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Beslut 46 Sida 2 av 46

4 1 Överintendentens förord Att sammanställa en resultatredovisning för det gångna året är ett bra sätt att påminna sig om det engagemang och den kompetens som ligger bakom verksamheterna som vi redogör för och som ligger bakom de annars så anonyma siffrorna i prestationstabellerna. Det är också ett tillfälle att reflektera över hur vi, med 72 årsarbetskrafter, egentligen hunnit med allt. Hur gick det till? Allt som görs under ett år följer inte verksamhetsplanen strikt och det är nog bra att det är så. Oförutsedda saker händer, nya möjligheter öppnar sig och omprioriteringar måste göras. I huvudsak har vi dock, med gott resultat, lyckats genomföra det vi föresatt oss och lite till. Ett område som förtjänar att lyftas fram är den positiva utvecklingen av vårt internationella deltagande och samarbete. Exempelvis kan nämnas de arbetsplatsbyten som under året har genomförts med museer i Moskva, Bryssel och Sankt Petersburg, ett utmärkt sätt att bygga relationer och lära sig av varandra. Det faktum att företrädare för SFHM nu sitter i ledningen för den internationella museiorganisationen inom sektorn utgör en god grund för fortsatta initiativ inom området. Vi har också haft ett givande forskarutbyte med Ukraina som under året resulterade i boken The Odyssey of Cossack Flags. Utgångspunkten för denna forskning har varit fanorna i trofésamlingen. Det har också visat sig att Armémuseum, genom trofésamlingen, kan ha världens största innehav av kinesiskt och 1700-tals siden utanför Kina. Något som har intresserat forskare i Kina och diskussioner förs nu om ett eventuellt gemensamt projekt. Andra inslag i den internationella bilden är t.ex. att Armémuseums prisbelönta vandringsutställning Saker och ting mellan liv och död är efterfrågad och fortsätter att vandra mellan olika länder i Europa, från Norge till Belgien och nu till Polen. Flygvapenmuseum nominerades under 2012 till European Museum of the Year Award samt ingår numera i gruppen The Best in Heritage. En av Armémuseums utställningskataloger tilldelades en internationell utmärkelse under året. Osv. Kan man då med hänvisning till exemplen ovan hävda att dessa delar av vår verksamhet håller hög kvalitet? Ett nationellt eller internationellt pris kanske kan sägas borga för kvalitet. Men om det är ett kvalitetsmått, innebär det då att verksamheten höll lägre kvalitativ nivå året innan eller året efter utmärkelsen? De publikundersökningar som görs av Armémuseum och Flygvapenmuseum visar att ca 90 procent av besökarna ger museibesöket fyra eller fem på en femgradig skala. Ett mycket bra resultat, men kan man av det dra slutsatsen att utställningarna håller hög kvalitet? Uppdraget i regleringsbrevet att definiera och redovisa kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat är angeläget och har inneburit intressanta diskussioner. I avsnitt 8.6 av resultatredovisningen problematiserar vi något kring kvalitetsbegreppet men försöker oss också på att definiera kvalitetskriterier. Jag tycker själv att vi lägger ett resultatmässigt väldigt bra år bakom oss och jag vill tacka alla engagerade medarbetare för de mycket goda arbetsinsatser som ligger till grund redovisningen i det följande. Staffan Bengtsson Överintendent Sida 3 av 46

5 2 Sammanfattande resultatbedömning och ekonomisk översikt Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet regleras i Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt i regleringsbrev. I myndigheten ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Sveriges militärhistoriska arvs kansli, Försvarets traditionsnämnd, samt en myndighetsgemensam administrativ avdelning. Resultatredovisningen är indelad i fem verksamhetsområden: - Bevarande - Förmedling - Kunskapsuppbyggnad - Stöd - Traditionsvård För varje verksamhetsområde redovisar SFHM verksamhetens resultat och prestationer i förhållande till uppgifter och återrapporteringskrav enligt instruktion och regleringsbrev. Därefter gör SFHM en bedömning av resultatet. Kvalitativa aspekter I regleringsbrevet för 2012 anges att SFHM i sin resultatredovisning ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen pekat på frågan om myndigheternas prestationer svarar mot medborgarnas legitima behov och krav och har den kvalitet som kan förväntas. En redovisning som enbart omfattar utförda prestationer i termer av volymer och kostnader ger inte tillräcklig information om detta. En redovisning av prestationernas kvalitet och medborgarnas uppfattning om dessa är viktig, konstaterar regeringen. Under punkt 8.6 Kvalitetsredovisning redovisar SFHM den definition av de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat och de kvalitetsindikatorer som har identifierats. Själva redovisningen av kvalitativa aspekter görs under respektive verksamhetsområde. Sammanfattande resultatbedömning per verksamhetsområde Under verksamhetsområde Bevarande ser verkligheten annorlunda ut för myndighetens båda museer. Armémuseums samlingar är under god uppsyn och hela föremålsbeståndet finns registrerat i föremålsdatabasen Primus. Hos Flygvapenmuseum har arbetet med förteckning och dokumentation av samlingarna fått stå tillbaka för ständiga magasinsflyttar och för museets om- och utbyggnad. Detta är ett område som prioriteras och förbättringar kommer att ske redan För verksamhetsområde Förmedling är den sammanfattande bedömningen att utställningsverksamheten håller hög kvalitet. Totalt har sju tillfälliga utställningar öppnat under Besökssiffrorna ökar och det är glädjande att se de goda omdömen museerna och deras utställningar får i publikundersökningarna. För verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad är den sammanfattande bedömningen att verksamheten varit framgångsrik. Det har varit ett händelserikt år med bl.a. 36 publicerade artiklar, nio anordnade seminarier och sju utgivna publikationer. Dessutom ökar antalet besökare hos biblioteken och två publikationer har vunnit priser under året. För verksamhetsområde Stöd är den sammanfattande bedömningen att myndighetens stödjande verksamhet är mycket framgångsrikt. SFHM har aktivt stöttat museerna i nätverket Sveriges militärhistoriska arv i deras museala utveckling. Varumärket SMHA har också stärkts ytterligare och allt fler länder och museikollegor i vårt närområde inspireras av den svenska modellen SMHA. Sida 4 av 46

6 För verksamhetsområde Traditionsvård är den sammanfattande bedömningen att verksamheten präglas av hög kvalitet. Traditionsnämndens samlade kunskap är stor, och dess rådgivande och stödjande roll i traditionsfrågor är efterfrågad. Verksamhetsområde Bevarande Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Förmedling Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Kunskapsuppbyggnad Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Stöd Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Traditionsvård Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Summa kostnader Summa anslagsintäkter Summa övriga intäkter Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Årets kapitalförändring Sida 5 av 46

7 3 Verksamhetsområde Bevarande Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Bevarande SFHM ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 3.1 Armémuseum Vård och förvaring Armémuseums magasin är bemannade med välutbildad personal som kontinuerligt studerar och vårdar samlingarna. Det pågår målmedvetna arbeten med förvaringssystemen för att de ska vara rena och hålla god standard för föremålens bästa. Liksom föregående år präglades 2012 av en magasinsflytt. En betydande del av samlingen av fanor har flyttats från ett bergrumsmagasin till huvudmagasinet i Frihamnen. Fanorna var i god ordning eftersom fanmagasinet iordningställdes med ny inredning och nytt emballage så sent som 2008 under Accessprojektet. Årets flytt berodde på att lokalerna hade dömts ut och hyresavtalet blivit uppsagt av Statens fastighetsverk. Arbetet med att iordningställa förvaringen i det nya magasinet kommer att pågå under en rad år framöver och den är väsentlig för samlingarnas långsiktiga bevarande. Ett annat omfattande arbete som pågår med föremålen är att skilja en samling vimplar från sina stänger. Vimplarna, som är flera meter långa, är från slaget vid Narva 1700 och slaget vid Saladen De är fastspikade på sin stång med en rad nubb och tyget spricker långsamt sönder när det förvaras hoprullat runt sin stav. Ideallösningen vore stora skåp där stång och vimpel skulle kunna planförvaras. Eftersom så pass stora förvaringsskåp är orealistiska skiljer vi försiktigt på stång och vimpel. Alla nubb dokumenteras och därefter förvaras föremålen var för sig. Armémuseums samlingar tilldrar sig stort intresse från museer och institutioner både i Sverige och utomlands. Under 2012 har 278 nya föremål deponerats och lånats ut. Bland annat har kossackfanor ur Armémuseums samlingar lånats ut till en utställning på Historiska museet i Kiev, Ukraina. Registerhantering Alla Armémuseums föremål är registrerade i föremålsdatabasen Primus. Genom Primus har museet en god överblick över samlingarna och det pågår ett kontinuerligt arbete med dokumentation och vetenskapliga studier av föremålen. Armémuseums samlingar är tillgängliga för allmänheten genom internetsöktjänsten Digitalt museum. Digitalt museum har skapat goda förutsättningar för forskare och andra specialintresserad att använda museisamlingen som källmaterial. Tillgängligheten till föremålen har därmed ökat. Webbplatsen har blivit en ny informationskanal och antalet besökare har nästan fördubblats sedan Under 2012 har Armémuseums samlingar kompletterats med 23 nyförvärv. Bland nyförvärven finns bl.a. en fana från Svea ingenjörregemente, Ing 1, tillverkad Flygvapenmuseum Vård och förvaring Arbetet med att komplettera och konvertera museets föremålsdatabas till Primus slutfördes under Genomgången av föremålssamlingen har skett kategorivis och koncentrerats på uniformer och beklädnad, flygplansmodeller samt plaketter. I februari 2012 transporterades museets flygplan TP 85 Caravelle från flottiljområdet på Malmen ner till Flygvapenmuseum för slutlig placering framför museet. Under sommaren genomgick flygplanet en utvändig sanering och ompolering. Caravellen har blivit en uppseendeväckande utomhusattraktion för museet och den syns från såväl vägen som från järnvägen. I april tvingades Flygvapenmuseum att destruera flygplan Viggen 37-1, som införlivades med museets samlingar Flygplanet har under årens lopp varit förvarat utanför museet. När Försvarsmaktens demonteringsgrupp skulle demontera flygplanet för placering i museets magasin, visades det sig, att flygplanet var i så pass dåligt skick så att endast destruktion återstod. Andra åtgärder var inte ekonomiskt försvarbara. Sida 6 av 46

8 Under året har arbetsinsatserna i museets magasin koncentrerats kring ombyggnad av magasinet i Lägerhyddan för att kunna inhysa museets reservdelssamling. På så sätt frilades magasinsytor för föremålssamlingen i verkstadsmagasinet, Flygvapenmuseums huvudmagasin. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps (ÖFS) publika restaureringsarbete med museets Saab B 18B fortsatte under året liksom arbetet med fullskalemodellen av S 16 Caproni. Svensk Flyghistorisk Förenings arbetsgrupp på Tullinge arbetade vidare med restaureringen av museets flygplan Donnet-Lévêque, Flygfisken, som ska ställas ut i Flygvapenmuseums pionjäravdelning under Dessutom påbörjades restaurering av flygplan Macchi M.7. Flygvapenmuseums fordonsgrupp fortsatte under året arbetet med att restaurera radarhöjdmätaren till radarstation PJ-21. Arbetsgruppen flyttade under året från arbetslokalen på Garnisonen i Linköping till museets fjärrmagasin utanför Linköping. Flygvapenmuseums depositionsverksamhet till lokala museer ute i landet sprider kunskap om föremålen, ökar variationen hos dessa museer och bidrar därmed till att locka en större publik. Dessutom är det positivt för Flygvapenmuseum då många flygplan av utrymmesskäl inte kan visas i museets lokaler och det råder brist på utrymme i magasinen. Under 2012 har 56 nya föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Antalet registrerade föremål i databasen Primus har under 2012 ökat med stycken. Arbetet fortgår kontinuerligt även om det fortfarande återstår mycket arbete med att inventera, registrera och gallra bland de uppskattningsvis föremål som finns i samlingarna. Överföringen av individhandlingar för flygplan från verkstadsmagasinet till den nya arkivlokalen pågick under året. En arkivassistent arbetade under fyra månader 2012 främst med genomgång av fotografier i databasen Primus. I arbetsuppgifterna ingick även vård av fotooriginal, fysisk uppordning och skanning samt en del nyregistrering av fotografier. Flygvapenmuseum gör riktade insatser för att fylla de historiska luckor som finns i samlingen. Under 2012 har 99 nyförvärv införlivats i samlingarna. 3.3 Resultatbedömning Armémuseum har under året lagt stora resurser på att flytta ett magasin med fanor vilket har tagit personalresurser från annat arbete med vård av samlingarna. I fjolårets årsredovisning påpekades att hotbilden mot bevarandearbete är magasinsflyttar eftersom de ger driftsstopp i den långsiktiga föremålshanteringen. Därför har museet inte arbetat vidare med vårdplaner och metodisk föremålsvård. Bedömningen är ändå att museets samlingar är under god uppsyn. Kvaliteten avseende föremålens vård är god men det är otillfredsställande att inte kunna arbeta mer med förvaringssystemen för att kunna ge intresserade besökare specialvisningar samt god forskarservice. Alla Armémuseums föremål är registrerade i föremålsdatabasen Primus. Genom Primus har museet en god överblick över samlingarna och det pågår ett kontinuerligt arbete med dokumentation och vetenskapliga studier av föremålen. Kvaliteten på förteckningen över Armémuseums samlingar är mycket god. Flygvapenmuseums magasinssituation är efter omflyttningen år 2011 fortsatt problematisk. Mycket kostsamma omflyttningar av skrymmande, svårdemonterade och svårflyttade föremål pågår fortfarande mellan de olika magasinen. Ombyggnaden av museets lokal för reservdelar har under året prioriterats och krävt stora personalinsatser på bekostnad av andra vård- och uppordningsprojekt. På grund av magasinsbrist har Flygvapenmuseum genom åren tvingats förvara ett antal flygplan utomhus. Resultatet har blivit att de har farit mycket illa och 2012 tvingades Flygvapenmuseum till följd av detta att låta destruera ett flygplan. Flygvapenmuseum har de senaste åren ofta tvingats flytta mellan olika magasin och inrätta sig i nya lokaler. Den konstanta magasinsbristen och ständiga omflyttningsinsatser har medfört, att det finns brister i kvaliteten på den vård föremålen får. Utrymme för förbättringar finns även om det är komplicerat. Sida 7 av 46

9 Förteckningen och dokumentationen av Flygvapenmuseums samlingar är ett område som har fått stå tillbaka för ständiga magasinsflyttar och för museets om- och utbyggnad. Museet har uppskattningsvis föremål i sin samling. Av dessa är föremål registrerade i föremålsregistret. Det ska påpekas att siffran endast är en kalkylerad siffra och den omfattar även museets stora lager av reservdelar. År 2007 påbörjades arbetet med att separera reservdelarna från museisamlingen. Målet är att samlingarna ska delas upp på reservdelar och museiföremål. När det är klart är bedömningen att Flygvapenmuseums samlingar kommer att bestå av ca museiföremål. Kvaliteten på förteckningen över Flygvapenmuseums samlingar får bedömas som mindre tillfredställande, men detta är ett område som kommer att prioriteras under SFHM arbetar idag med en aktiv insamlingsmodell. Det innebär att myndighetens museer aktivt och planerat tar in föremål som på olika sätt berikar samlingarna. Insamlingen styrs av ett policydokument: SFHM förvärvs- och gallringspolicy samt handlingsregler. Det fungerar som ett stöd för myndighetens förvärvs- och gallringsgrupp och är ett levande dokument. Kvaliteten hos Flygvapenmuseum och Armémuseum avseende nyförvärv anses vara mycket god. Tabell: Volymer avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Antal föremål totalt* Antal föremål som fått vård/översyn under året Antal depositioner och utlån (totalt) Antal depositioner och utlån under året Registerhantering Antal dataregistrerade föremål Antal föremål i digitalt museum** Antal besök på digitalt museum (effekt)*** Antal nyförvärv under året *Siffran är lägre än föregående år eftersom dubblettposter i Primus har rensats bort under året. **Enbart Armémuseums föremål då Flygvapenmuseum inte deltar i Digitalt museum. ***Avser hela webbplatsens besök Tabell: Kostnader avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Registerhantering Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Bevarande Bevarande Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Minskningen av kostaderna sedan föregående år beror till största delen på minskade kostnader för registerhantering på Armémuseum. Sida 8 av 46

10 4 Verksamhetsområde Förmedling Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Förmedling SFHM ska hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. 4.1 Armémuseum Utställningar Under 2012 har Armémuseum visat fyra tillfälliga utställningar varav två av dem öppnade redan 2011 och har stått delar av respektive hela Utställningsserien Uniform, som pågått med olika teman sedan februari 2010 avslutades i början av februari 2012, det sista temat var Uniform-Personligt. Vem äger bilden av historien King, Queen and Queer, som öppnade sommaren 2011 och förlängdes fram till 31 december 2012, har varit populär bland skolor som använt den i sin undervisning om genusfrågor. Fotoutställningen På farligt uppdrag öppnades i februari och visade 100 fotografier tagna av pressfotograf Yvonne Åsell, Svenska Dagbladet. Fotografierna skildrade en skytteplutons vardag och arbete från missionsutbildningen i Kungsängen till det farliga uppdraget i Afghanistan. Utställningen Mat för en hel armé öppnade till sommarens turistsäsong. I den visas föremål ur samlingarna och bilder från museets arkiv. Sex olika teman beskriver hur födan och försörjningen påverkat krigshistorien och hur den svenska armén har löst sina mat- och logistikproblem. Under 2012 påbörjade Armémuseum arbetet med att förnya basutställningarna, i mitten av oktober öppnade den första etappen. Fredssoldater utökades med den svenska soldatmässen Muddy Mess, från Camp Victoria i Kosovo. Margot Wallströms uppdrag i FN, att lyfta fram hur våldtäkt används som vapen, visas i en filmsekvens gjord av frilandsjournalisten Marika Griehsel. Vapen & rockar är det nya namnet på det som tidigare kallades Studiesamling äldre vapen. Utställningen har kompletterats med uniformer, moderniserats med ny design och presenterar nu 200 års vapen- och uniformsutveckling. Utställningen Artillerihallen har genomgått en ansiktslyftning. Armémuseums vandringsutställning Saker och Ting mellan liv och död visades på Forsvarsmuseet i Oslo, Norge fram till den 31 januari Därefter flyttades den vidare till Museé de l Armé i Bryssel, där den invigdes den15 mars med invigningstal av Armémuseums chef. Article One, en vandringsutställning som lyfter fram homo-, bi- och transsexuella grupper som varit osynliga i historie- och samtidsskrivningen, ställdes ut i Skopje, Makedonien. Utställningen är ett samarbete mellan Armémuseum, Tekniska museet och Nobelmuseet. Sista dagen arrangerades en paneldebatt där en av Armémuseums pedagoger deltog. Museet stödjer också utställningsverksamhet genom att aktivt bistå andra museer med föremålslån såväl inom som utanför Sveriges gränser. Låneverksamheten växer och den kommer även i framtiden att vara en viktig del av verksamheten. Pedagogik Armémuseum har fortsatt med drop-in-visningar för allmänheten. Den tillfälliga utställningen Mat för en hel armé har visats varje torsdag, sommartid genomfördes visningar på svenska och engelska varje dag och under året har allmänna visningar som knyter an till Raoul Wallenbergs gärning genomförts. För att möta intresset från ryska turister har Armémuseum haft ryska visningar med inhyrda guider under sommaren samt jul/nyår/trettonhelg, som är en stor resehelg för ryska medborgare. Armémuseums historiska utställningar lämpar sig bra för skolor, flera av ämnena i basutställningarna finns med i läroplanen; t.ex. stormaktstiden, kalla kriget, och världskrigen. Den pedagogiska verksamheten för skolor är ett kännetecken för Armémuseum och under året uppgick skolvisningar till 320 stycken. Ett populärt inslag i pedagogiken är de dramatiserade visningarna. Sida 9 av 46

11 Ett viktigt tema under 2012 har varit Raoul Wallenberg med anledning av det nationella märkesåret Raoul Wallenberg Museets utställning om Raoul Wallenberg har gjorts större och bl.a. utökats med ett auditorium som visar det historiska sammanhanget kring Raoul Wallenbergs gärning. Ett skolprogram utformat som dialogvisningar har utvecklats. Visningarna med samtal har berört tre teman: tidsandan, den svenska politiska hållningen och Raoul Wallenbergs roll. Samtalen kretsar kring svåra frågor som folkmord, mänskliga rättigheter och politiska misslyckanden. Visningarna har i första hand vänt sig till skolklasser från årskurs 9 till gymnasiet. Vid varje terminsstart arrangerar Armémuseum lärarkvällar där nyheter i det pedagogiska programmet presenteras, under 2012 har två lärarkvällar arrangerats. Ett annat tillfälle att möta lärare är i samband med mässan Skola+Museum=Sant där Armémuseum deltar. Mässan arrangeras av Föreningen för undervisning vid svenska museer (FUISM). Programverksamhet Programverksamheten under året har varit omfattande och är ett prioriterat verksamhetsområde. Programverksamheten kan både bidra till fördjupningar inom militärhistoria för de specialintresserade besökarna och till bredare mer publikfriande arrangemang vars syfte är att höja museets besökssiffror. I maj arrangerades tillsammans med Statens fastighetsverk programverksamheten Hemliga rum. Visningen Om kriget kommer kalla kriget och skyddsrummen, genomfördes sex gånger under dagen, alla turer var fullbokade. Under dagen hade Armémuseum över besökare. 4.2 Flygvapenmuseum Utställningar Under 2012 har Flygvapenmuseum haft tre tillfälliga utställningar. Utställningen Skala, som öppnade i februari, var ett utställningsprojekt i samarbete med allmänheten. Utvalda modellbyggare från hela landet fick tillfälle att visa sina skalamodeller och presentera sin hobby via film som visades på skärm direkt invid den utställda modellen. I utställningen tillgängliggjordes också efterfrågade skalamodeller ur Flygvapenmuseums samlingar. Utställningen Saab 75 år, öppnade i april. I utställningen visades både museets flygplan Saab 91A Safir och bilen Saab 92, inlånad från Saab Car Museum. Dessutom producerades en film med historiskt reklammaterial och arkivfilmer om Saab. Barnkulturåret uppmärksammades genom konst- och barnutställningen Drakel & Viggos verkstad. Utställningen uppmuntrar till lekfullt lärande och appellerar till flera sinnen. Utställningen bidrog till att fler förskoleklasser besökte Flygvapenmuseum under 2012 jämfört med tidigare. Utvecklingen och förbättringen av Flygvapenmuseums basutställningar pågår kontinuerligt. Under året påbörjades arbetet med att justera utställningstexter och komplettera med engelska översättningar där sådana fattas. Interiörerna som visar den fiktiva familjen Folkessons hem under 1950-, 1960-, och 1980-talen har kompletterats. Med anledning av Saabs 75-årsjubileum utarbetades en audioguide med information om utställda Saab-flygplan. Flygvapenmuseums science center Flyglabbet har utökats med två nya stationer: Bygg och flyg samt Flygträna. Båda stationerna är framtagna för att uppmuntra till lekfullt lärande, inlevelse och förståelse. Stationerna fungerar även för rullstolsburna och instruktioner finns på svenska och engelska. Pedagogik Flygvapenmuseums utställningar har en tydlig koppling till många olika ämnen i skolan vilket gör att pedagogerna fortsätter att utveckla nya skolprogram anpassat för olika kursplaner. Ämnen som berörs i Flygvapenmuseums skolvisningar är samhällskunskap, svenska, historia, teknik, fysik, bild och matematik. Under 2012 utvecklades ett nytt koncept för matematik på museet för årskurs 1-9 i tre olika nivåer. Konceptet utvecklades tillsammans med studenter från Linköpings universitet. Det har även hållits visningar inom flygmeteorologi för flera klasser efter lärares önskemål och ett nytt visningsunderlag om samhällsnormer under 1900-talet utarbetades. Sida 10 av 46

12 Under 2011 påbörjades ett samarbete med Kärna skola i Malmslätt, ett samarbete där Flygvapenmuseum utbildade elever att guida på museet. I januari 2012 hölls dessa visningar för över 300 skolbarn och samarbetet fortsatte senare under året. Under året har Flygvapenmuseum satsat på att nå ut till fler förskolor i Linköpings kommun. Med hjälp av den tillfälliga barnutställningen Drakel & Viggos verkstad, och samarbeten i olika kommunala projekt inom förskoleverksamheten har fler förskolor än tidigare besökt museet. En audioguide för barn togs fram i barn- och ungdomsstrategins anda. Målgruppen för audioguiden är barn som ännu inte kan läsa. Bredd och nytänkande i det pedagogiska utbudet gör att antalet skolvisningar på Flygvapenmuseum ökar. Programverksamhet Ambitionen med programverksamheten på Flygvapenmuseum är att utbudet ska vara attraktivt för besökare i olika åldrar och med olika förkunskaper. Programmen skapas för vår, sommar och höst av Flygvapenmuseums programråd som samlar personal från Publika enheten och Samlingsenheten. Visningar med olika teman riktade till enskilda besökare - vuxna eller barn, på svenska eller engelska - liksom föredrag, fördjupning i form av seminarier om olika flygplan och konserter är aktiviteter som museet arrangerar. Vid flera tillfällen har initiativ tagits av föreningar, institutioner och nätverk att anordna arrangemang i samverkan med museet. Exempel på detta är Hemvärnets årligen återkommande julkonsert och en köp-sälj-byt-mässa med modellflygplan som arrangerades av Linköpingseskadern. Den 31 mars, efter ett år av förberedelser, hölls en modevisning på Flygvapenmuseum i samarbete med tre gymnasieprogram från Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Arrangemanget var resultatet av Flygvapenmuseums del i projektet Mode och minne, som drevs i samverkan med flera museer i regionen. Under modevisningen visades museets uniformer från olika decennier under talet upp liksom ett fyrtiotal av elever producerade plagg inspirerade av utställningar, föremål och uniformer. Dagens två modevisningar besöktes av omkring personer, varav majoriteten var barn och ungdomar, och utgjordes till stor del av personer som inte hade besökt museet tidigare. Innehållet i föredragen har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag arrangerade under året är: HKP 4; anpassningen av tekniken i försvaret efter inriktning och insats; fältflygarkåren; genus och yrkesrelationer i Försvarsmakten; bärgningen av ett tyskt flygplan som nödlandade i Sverige 1940; kvinnliga flygare genom historien; arbetet med boken om F 3; flygvapnets nya helikoptrar; 50 år sedan Kubakrisen samt svenskt militärflyg 100 år. Rallyföraren Erik Carlsson, Carlsson på taket lockade många åhörare när han med anledning av Saabs 75-årsjubileum berättade om sina år bakom ratten på rallybilar av märket Saab. Genom museets programverksamhet erbjuds föredrag, flygplanspresentationer och visningar vilket fördjupar kunskapen hos såväl besökare som personal. 4.3 Resultatbedömning 1 Armémuseum Under 2012 hade Armémuseum besökare 2, det är en ökning med personer, dvs. 5 procent jämfört med föregående år. Av det totala antalet besökare var 70 procent 19 år eller äldre och 30 procent yngre än 19 år. Under året har enkäter delats ut till museets besökare för att genomföra en publikundersökning. Det har samlats in 575 enkätsvar, och av dem var 455 från svenska besökare och 120 från utländska besökare. Av besökarna var 34 procent kvinnor och 66 procent män, 37 procent kom från Stockholms län, 42 procent från övriga Sverige och 22 procent var utländska besökare. Majoriteten av besökarna kom till museet för att se de historiska basutställningarna. 1 Alla siffror i procent är avrundade till närmaste hela tal. 2 varav 812 var besökare till Bibliotek och Arkiv. Sida 11 av 46

13 Helhetsupplevelsen på museet fick det högsta betyget 5 (Mycket bra) från 43 procent av besökarna och 46 procent gav museet betyget 4. Endast 3 procent gav museet betyget 2 eller 1 (Mycket dåligt). Med stor sannolikhet kommer 64 procent av besökarna att rekommendera museet. Publikundersökningen är väldigt positiv för Armémuseum. En stor majoritet av besökarna ger helhetsbedömningen av museet goda betyg och kommer att rekommendera museet till sina vänner och bekanta. Det finns dock utrymme för förbättringar. Det mer aktiva pressarbetet som påbörjades 2011 har gett resultat. Utställningen Mat för en hel armé har uppmärksammats i mat- och livsstilstidningar, historisk media och recenserats på kultursidorna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och av Sveriges Radios finska redaktion Sisu. Utställningen På farligt uppdrag uppmärksammades av Sveriges Radios arabiska redaktion. Armémuseum har vid flera tillfällen använts av radio och tv som bakgrund/kuliss i samband med intervjuer av författare som skrivit böcker som berör militärhistoria. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum besöktes av personer under Det är en ökning med personer, dvs. 9 procent jämfört med föregående år. Av det totala antalet besökare på Flygvapenmuseum 2012 var 71 procent 19 år eller äldre och 29 procent yngre än 19 år. Besökarna har möjlighet att framföra sina synpunkter om bl. a. utställningar, bemötande, service, restaurang och café och pedagogisk verksamhet via ett digitalt enkätsystem. Av de totalt enkäter som har besvarats på svenska sedan installationen av systemet 2011 har 45 procent besvarats av kvinnor och 55 procent av män. I sina svar ger de flesta besökare museet mycket höga betyg. Av de respondenterna i enkätundersökningen har 60 procent gett museet i allmänhet högsta betyg 5 och 32 procent ger betyget 4. När det gäller betyg för utställningar ger 57 procent betyg 5 och 31 procent ger betyget 4. Resultatet av Flygvapenmuseums publikundersökning är mycket tillfredställande. Flygvapenmuseums sammanlagda utbud utställningar, Flyglabbet, butik, pedagogisk verksamhet, programaktiviteter, café och restaurang och konferensmöjligheter bidrar på olika sätt till besökarnas goda omdömen. Såväl kvalitet som kvantitet i museets verksamhet har ökat jämfört med före ombyggnaden och återinvigningen Faktorer bakom detta är bättre lokaler och utrustning liksom ökad personalstyrka. Ett attraktivt utbud, synnerligen goda omdömen i massmedia, i kombination med medvetet riktade marknadsföringsinsatser är förmodligen anledningen till att så många personer lockas till Flygvapenmuseum. Flygvapenmuseum blev under året nominerat till European Museum of the Year Award och ingår numera i gruppen The Best in Heritage, vilket bekräftar museets kvalitet i ett internationellt sammanhang. Den pedagogiska verksamheten för skolorna anpassas till kursplaner vilket gör att skolorna tar del av museets pedagogiska program mer aktivt. Besöket följs upp genom att lärare som bokade och deltog med sin klass i en pedagogledd visning på Flygvapenmuseum via e-post från Flygvapenmuseums pedagog får möjlighet att svara på några frågor om besöket. Museet har oftast erhållit toppresultat när det gäller visningarnas innehåll, elevernas respons, pedagogens professionalitet, helhetsintryck etc. Den pedagogiska satsningen gentemot förskolor har gett bra resultat. Sida 12 av 46

14 Tabell: Volymer avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Antal basutställningar Antal tillfälliga utställningar Antal besökare (effekt) Pedagogik Barn och ungdom Skolvisningar, antal Skolvisningar, antal deltagare Antal besökande under 19 år (effekt) Övrig pedagogisk verksamhet Visningar, antal Visningar, antal deltagare Programverksamhet * Övrig programverksamhet, antal *Siffran har justerats ner från 2011 eftersom vissa visningar hade räknats två gånger. Tabell: Kostnader avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Basutställningar Tillfälliga utställningar Pedagogik Barn och ungdom Övrig pedagogisk verksamhet Programverksamhet Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Förmedling Förmedling Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter De ökade kostnaderna sedan föregående år består i huvudsak av ökning av kostnaderna för utställningar i Armémuseum. Sida 13 av 46

15 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad SFHM ska främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 5.1 Armémuseum Publikationer Två prisbelönta bokutgivningar, pågående forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor samt rekordmånga artiklar och föredrag kännetecknar det gångna året. Vårt mest omfattande internationella forskningsprojekt har varit ett svensk-ukrainskt samarbete som handlat om kossackfanor i samlingarna. Under året publicerades den första boken i ämnet The Odyssey of Cossack Flags som är ett samarbete mellan Armémuseum och Yurii Savchuk från vetenskapsrådet i Kiev. I samband med att boken gavs ut gjordes en specialutställning på Historiska museet i Kiev med inlån från Armémuseum. Två av Armémuseums publikationer har blivit prisade under året. Armémuseums årsbok Mat & Krig belyser i sju uppsatser matens stora betydelse för historiens många krig och konflikter. I oktober blev Mat & Krig tilldelad Måltidsakademins pris för Årets bästa måltidslitteratur Årets årsbok. Motiveringen löd: I denna unikt initierade årsbok betonas matens och logistikens oundgängliga betydelse för historiens alla krig, ett gediget komplement till utställningen Mat för en hel armé. Utställningskatalogen Mat för en hel armé blev i december utsedd till Best Culinary History Book in Sweden på den internationella Gourmand World Cookbook Awards. Armémuseums personal har 2012 skrivit 16 artiklar till olika tidskrifter och böcker. Efterfrågan på museets personal är stor och Armémuseum tvingas ibland av tidsbrist säga nej till olika artikelförslag. Kunskapsservice Det har varit ett mycket framgångsrikt år för Armémuseum inom området kunskapsservice. Det stora forskningsprojektet Lumpen identitet och materiella minnen, som påbörjades 2011 har samlat in och analyserat ett stort material lumpenminnen. Projektet genomförs tillsammans med bl.a. Södertörns högskola och Flygvapenmuseum och kommer att resultera i en publikation och så småningom i en utställning. Projektet har fått genomslag i pressen och personalen har föreläst om projektet både i Sverige och i Norge. Museet har valt att prioritera projekt som utgår från samlingarna eftersom det är just föremålen som är det unika innehållet i institutionen till skillnad från universitet och andra forskningssäten. Exempel på prioriterade forskningsområden är sådana som utgår från fanorna i samlingarna. Därför har Armémuseum genomfört besök till ryska museer och aktivt sökt samarbetspartners i både Ryssland och Polen. Under året har samlingarna beforskats i en mycket högre takt än tidigare. Dessutom har museet haft förberedande möten med en kinesisk forskare om ett eventuellt projekt om kinesiskt siden i fanorna, då det visat sig att Armémuseum kan vara den största innehavaren av kinesiskt siden utanför Kinas gränser. Detta projekt befinner sig ännu på planeringsstadiet. Under 2012 har Armémuseums personal hållit 24 föredrag på så vitt skilda platser som Forsvarsmuseet i Oslo och Västerås domkyrka. Armémuseums expertis inom militärhistoria är mycket eftertraktad och i mån av tid försöker museets personal ställa upp och hålla föredrag när det efterfrågas. Under 2012 har Armémuseum hållit åtta seminarier både för den egna personalen och med externa forskare. Den 4 september samlades till exempel företrädare för Uppsala universitet, Armémuseum, Etnologiska museet, Nordiska museet och Historiska museet för att planera arbetet med metodboken Fråga föremålen som kommer att ges ut av Studentlitteratur Sida 14 av 46

16 Genom kunskapsuppbyggandet i form av publikationer, seminarier och föredrag har museet blivit mer synliggjort och personalen mer efterfrågad till seminarier, konferenser, bokproduktioner och forskningsprojekt. Armémuseums bibliotek har fördubblat sina besökarsiffror jämfört med Anledningarna till detta är flera. Under året har en biblioteksassistent arbetat halvtid i biblioteket. Det har inneburit att biblioteket kunnat hållas öppet fler timmar under året. Dessutom har det genomförts flera specialvisningar av biblioteket dels för studenter från Försvarshögskolan, dels för allmänheten. 5.2 Flygvapenmuseum Publikationer Under året gav Flygvapenmuseum ut en årsbok och 20 artiklar av museets personal publicerades. Nämnas kan också dokumentationsprojektet Yrkesliv flygvapen, arméflyg och flygindustri, som slutfördes under Ett antal pensionerade före detta anställda inom flygvapnet och arméflyget samt före detta personal inom flygindustrin intervjuades och målet var att dokumentera personliga yrkeslivsberättelser för museets minnes- och kunskapsbank. Projektet redovisades även med en artikel i museets årsbok Ikaros Bland personalens skrivna artiklar kan särskilt nämnas Marinflyget, publicerad i Stockholm örlogstaden, Sjöhistorisk årsbok Kunskapsservice Det har varit ett händelserikt år för Flygvapenmuseum inom området kunskapsservice. Forskningsprojekten som Flygvapenmuseum har deltagit i är många. I dokumentationsprojektet DC-3: och den så kallade Catalinaaffären, genomfördes en rad intervjuer med personer, som på ett eller annat sätt hade haft anknytning till händelserna kring DC-3:ans nedskjutning 1952 och de efterföljande utredningarna. I januari arrangerade Flygvapenmuseum tillsammans med bl.a. Forum för utställare, Östgötaljud, Arbetets museum, Östergötlands museum, Norrköpings konstmuseum och Kulturarv Östergötland seminariet Det gestaltande ljudrummet. Museets tekniske producent hade en framträdande roll och återgav både allmän kunskap om ljudteknik i utställningar och specifikt om lösningar på Flygvapenmuseum. Omkring 70 personer från främst museer och universitet i hela Sverige deltog i seminariet. En av museets pedagoger fick under våren möjlighet att fungera som testelev vid Försvarsmaktens flygskola och lärde sig då de grundläggande kunskaperna för att flyga SK 60. De egna erfarenheterna och djupare insikterna i att lyfta, spaka och landa ett flygplan kom därefter väl till användning i det pedagogiska arbetet. Flygvapenmuseum var nominerat till och deltog i the European Museum of the Year Award i Penafiel i Portugal i maj. Representanter från Flygvapenmuseum fick via intervjufrågor möjlighet att berätta om museets verksamhet. Under konferensen kunde de även ta del av presentationer av de övriga nominerade museerna och fick på så sätt en god insikt i museiverksamhet i framkant i övriga Europa. Med anledning av att Flygvapenmuseum utsågs till Årets museum 2011 bjöds museet in till konferensen The Best in Heritage som arrangerades i Dubrovnik i Kroatien i september. En representant från Flygvapenmuseum höll där ett föredrag om museet och tog del av övriga föredrag under konferensen. Museets utställningsproducent kunde tack vare ett stipendium från Riksutställningar följa med på en studieresa en så kallad armkroksresa till Bangalore i Indien under hösten. Besök gjordes bl.a. på Hindustan Aeronautics Limited Heritage Centre & Aerospace Museum. Under 2012 gjordes många särskilda studiebesök från andra museer på Flygvapenmuseum. Museets egen personal genomförde inspirerande och kunskapsfördjupande enhetsresor; i oktober reste Samlingsenheten till Munktellmuseet i Eskilstuna, Robotmuseet i Arboga och Länsarvet i Örebro och i november reste Publika enheten till Göteborg och besökte där Universeum, Volvo och Aeroseum. Sida 15 av 46

17 Flygvapenmuseums faktarum har under året erbjudit alla intresserade besökare att forska, studera arkivmaterial, läsa tidskrifter och bläddra i nyutkommen litteratur. Det innehåller såväl museets bibliotek som arkiv. I biblioteket fortsatte arbetet med streckkodning av böcker och tidskrifter. Arbetet med registrering av bibliotekets bokbestånd genomförs fortlöpande och sammanlagt poster i Libris och poster i Mikromarc fanns inlagda vid årets slut. 5.3 Övriga publikationer Försvarets traditionsnämnd har under 2012 gett ut skriften Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet. SMHA har under året gett ut en manual och handledning för marknadsföring av museerna i SMHA:s nätverk vid namn Träffsäker marknadsföring: Konsten att skjuta rätt. 5.4 Resultatbedömning Armémuseum kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2012 inom verksamhetsområdet kunskapsuppbyggnad. Tillsammans har personalen publicerat 16 artiklar och hållit 24 föredrag. Satsningen mot Ryssland har gett resultat och ett gemensamt specialistseminarium om fanor genomfördes för andra året i rad, denna gång på Eremitaget i Sankt Petersburg. Publikationerna har hållit hög kvalitet och två av dem har blivit prisbelönta. Samlingarna har varit i fokus och museet har fortsatt att satsa på kärnverksamheten. Sedan 2009 finns en FOU-samordnare anställd med uppdrag att bevaka forsknings- och utvecklingsfrågor och kvalitetssäkra det vetenskapliga arbetet. I arbetsuppgiften ingår också att arbeta med metodutveckling när det gäller forskning på samlingarna. Det övergripande målet är att öka forskningen. Under 2012 medverkade Flygvapenmuseum i fler internationella sammanhang än tidigare, både för att dela med sig av kunskap och att som åhörare ta del av övriga presentationer. Specifik kunskap om utställningsproduktion i större och toppmodernt format och erfarenhet av utbyggnadsprojektet har likaså delgivits ett stort antal kollegor från andra museer på plats på Flygvapenmuseum. Responsen har varit översvallande positiv. Flygvapenmuseum bedrev under året tre omfattande dokumentationsprojekt. Genom arbetet kunde en ovärderlig minnes- och kunskapsbank tillvaratas, som även blir tillgänglig för forskning och framtida museiproduktioner. Vid Flygvapenmuseum har verksamheten i arkiv och bibliotek samt föremålsregistrering genomförts enligt plan, vilket innebär att servicenivån successivt ökar genom tillgängliggörande av samlingarna digitalt. Utlånen från faktarummet ökar för varje år som går. Sida 16 av 46

18 Tabell: Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Antal egna publikationer Antal publicerade artiklar författade av egen personal Kunskapsservice Antal utlån biblioteket Antal katalogiserade böcker i bibliotek Antal öppethållande timmar på bibliotek Antal besökare på bibliotek (effekt) Antal nyförvärv Antal förfrågningar Antal seminarier Tabell: kostnader avseende prestationer inom kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Kunskapsservice Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Kunskapsuppbyggnad Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Ökningen av kostnaderna innehåller i huvudsak kostnader för projektet Lumpen-identitet och materiella minnen. Sida 17 av 46

19 6 Verksamhetsområde Stöd Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Stöd SFHM ska stödja andra samlingar av militär art i Sverige. 6.1 Sveriges militärhistoriska arv Genom kansliet för Sveriges militärhistoriska arv (SMHA-kansli), som samfinansieras med Sveriges maritima museer (SMM), stöder myndigheten museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt regleringsbrev och enligt förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. SMHA-kansli utgör en resurs för att bygga upp, vidareutveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra bidragsmuseernas verksamhet och samlingar. Kansliets stöd sker genom fortlöpande konsultation, kurser, konferenser, handledningar och projektledning. Under 2012 har kansliets funktioner och organisation setts över vilket de närmaste åren kommer resultera i en minskad personalstyrka och därmed lägre kostnader. Flera funktioner som varit nödvändiga i SMHA:s startskede har snart spelat ut sin roll och kansliet kommer allt mer att koncentrera sin kompetens på rent museala områden. SMHA-kansli anordnar årligen en utbildningskonferens för nyckelpersoner vid samtliga SMHA-museer. År 2012 valde kansliet en annan modell mot bakgrund av det översynsarbete kring bidragshanteringen som genomförts under året (se separat redovisning). Delar av kansliets personal samt en representant från myndighetens administrativa avdelning träffade museerna distriktsvis (Norrland, Svealand, Götaland) vid tre olika tillfällen för en endags genomgång av nya rutiner och anvisningar rörande statsbidragen. Med en bättre struktur och tydligare anvisningar kommer bidragsprocessen att effektiviseras, för såväl de sökande museerna som för kansliets handläggare. Stöd till utställningsproduktion och museipedagogik Under 2012 har arbetet fokuserat på uppbyggnaden av Infanteribrigadmuseum i Karlstad och Miliseum i Skillingaryd. Museerna har under 2012 färdigställt sina respektive museibyggnader och är för närvarande i full gång med utställningsproduktion. Infanteribrigadmuseum invigs den 1 juni 2013 och Miliseum 14 september Kansliet har i bägge fall medverkat i planeringsarbetet av såväl byggnadernas utformning som utställningarnas innehåll. Arbetet har intensifierats under senare delen av Andra insatser i nätverket som särskilt kan nämnas är utställningen Pansarlöss, på Maritiman i Göteborg, där kansliet stöttat med planering och formgivning. Vidare har utställningsstöd givits Artillerimuseum i Kristianstad för planering av en ny utställningshall samt Gotlands Försvarsmuseum för det pågående arbetet med ny flygplanshall. Dessutom har kansliet bidragit med projektledning och viss utställningsproduktion till vandringsutställningen City Fortress in the Baltic Sea Region (se även under rubriken Internationell samverkan). Utställningsprojektets svenska part har varit Artillerimuseum i Kristianstad. En fyradagarskurs i docktillverkning genomfördes under hösten med tolv deltagare från sju SMHAmuseer. Vid denna typ av utbildning ges museerna också tillfälle att möta varandra och utbyta viktiga erfarenheter i andra aktuella frågor. Stöd till föremålshantering och registrering SMHA-kansli stöder museerna med råd, anvisningar och praktiska insatser i hanterandet av museernas föremålssamlingar. Redan 2010 producerades en handledning för museerna att använda i det dagliga arbetet med föremålen; hur dessa ska registreras, hanteras, vårdas etc. Under 2012 har handledningen kompletterats med en bilaga i form av en uppslagsbok med benämningar av delar och tillbehör inom fyra föremålskategorier: handeldvapen, artilleripjäser, blankvapen och skyddsvapen. Syftet med bilagan är att museerna i samband med registrering och katalogisering av sina samlingar ska finna ett stöd och enkelt kunna finna adekvat terminologi. Därmed skapas också förutsättningar för konsekventa registreringar som i sin tur leder till en ökad tillgänglighet och större träffbild när allmänheten gör sökningar i museernas samlingar via Digitalt museum. Under 2012 har föremålsregistrering i Primus för vidare publicering på Digitalt museum fortsatt i samma takt som tidigare år. Totalt finns i föremålsdatabasen poster. Av dessa poster är idag Sida 18 av 46

20 publicerade på Digitalt museum. Tre museer har under året genomgått kansliets utbildning i databasprogrammet Primus. Marknadsföringsstöd De senaste åren har kansliet fokuserat på nationell och internationell marknadsföring av SMHAmuseerna. Den lokala och regionala marknadsföringen har museerna ansvarat för själva. Ett tillvägagångssätt i arbetet med den nationella och internationella marknadsföringen har varit att delta på rese- och turistmässor samt workshops i Sverige och utlandet men också genom aktiviteter i samarbete med svenska och utländska researrangörer. År 2012 deltog kansliet i bl.a. Matka 2012 i Helsingfors, TUR-mässan i Göteborg och Senior 2012 i Stockholm samt vid Swedish Workshop i Malmö. Visit Sweden och Reseskaparna event & resor har varit viktiga samarbetspartners vid dessa evenemang. Samarbeten med olika researrangörer har fortsatt i samma utsträckning som tidigare. I augusti deltog kansliet och representanter från ett par SMHA-museer med en egen informationsmonter vid Wismar Schwedenfest i norra Tyskland. SMHA medverkade vid arrangemanget i samarbete med Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar (RSMF). Under ett par dagar drog festivalen mer än besökare där en stor mängd historiskt intresserade tog del av kansliets egenproducerade informationsmaterial. Med SMHA:s närvaro på Wismar Schwedenfest hoppas kansliet locka intresserade från norra Europa att besöka SMHAmuseerna framför allt i södra Sverige. Under 2012 har SMHA-kansli samarbetat med Statens fastighetsverk inom projektet Hemliga rum. Det resulterade i att ett flertal av SMHA-museerna aktivt deltog i det uppskattade och välbesökta evenemanget som gick av stapeln den 24 maj. Kansliet fick den dagen också möjligheten att i samarbete med SFV iordningställa en mindre utställning i bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm. Utställningen bidrog till att sprida kunskapen om SMHA-museerna och nätverket. Under 2012 har representanter från fem museer under ledning av kansliets marknadsförare arbetar fram en manual och handledning i marknadsföring. Manualen ska ge basinformation, tips och rekommendationer för hur museerna kan bedriva och utveckla sin marknadsföring utifrån den verklighet de lever i. Uttrycket i skriften har hållits på en allmän och bred nivå för att alla museer i nätverket utifrån sina specifika förutsättningar ska kunna dra nytta av innehållet. Målet har även varit att de redan väl etablerade museerna med väl fungerande marknadsföring också ska kunna få nya tips och idéer. Stöd till materielavveckling Försvarsmakten och SFHM har på olika sätt samverkat i syfte att bevara det försvarshistoriska arvet i Sverige. Arbetet har bl.a. inneburit komplettering med och bevarande av sådan materiel som överförts från Försvarsmakten till SFHM för vidare utlåning till försvarshistoriska museer. När det gäller vapen som lånats ut av SFHM till museer har dessa regelmässigt åtgärdats så att de, utan alltför stora kostnader, kan innehas av museerna i enlighet med gällande vapenlagstiftning. Tvisten med Beredskapsmuseet Den 6 december 2012, en dag efter att huvudförhandlingen inletts vid Helsingborgs tingsrätt, träffades en förlikning i tvisten mellan SFHM och Beredskapsmuseet (BM). Innehållet i förlikningen har stadfästs i en dom i Helsingborgs tingsrätt. Förlikningen innebar bl.a. att statens äganderätt till de omtvistade föremålen (ca 60 vapen) erkändes av BM, Det gäller även föremålen i mål 2, en kompletterande stämning avseende ytterligare drygt 20 vapen, fordon m.m. som lämnades in av SFHM i december Därutöver omfattar förlikningen även ett stort antal vapen och vapendelar som inte tagits upp i de två stämningarna. Statens äganderätt till ytterligare ca 100 vapen och vapendelar med ursprung i Försvarsmakten bekräftades i förlikningen. För ett 60-tal handeldvapen och kulsprutepistoler, som SFHM inte gjort anspråk på, ska BM rätta uppgifterna om vapnens härkomst hos polisen. Vissa av de statliga vapnen ska utgöra depositioner på BM och depositionsavtal ska upprättas. Övriga vapen och föremål ska återlämnas till staten och kommer att avhämtas. Beredskapsmuseet ska betala delar av statens rättgångskostnader 6.3 Resultatbedömning SMHA-kansli har efter fyra år visat sig vara en framgångsrik organisation som lyckats väl med att vid sidan om bidragsgivningen stötta museerna i deras museala utveckling och dessutom vidarutveckla Sida 19 av 46

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 1 2 Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 3 Årsredovisning 2014 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2015-185 Layout: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R14-46 2 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 2010 årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 1 2 Innehållsförteckning 4 Överintendentens kommentar 5 Vision och strategi för förändring 6 Myndigheten som arbetsplats

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6 Statens musikverk Årsredovisning 2011 Statens musikverk Statens musikverk är en central myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Statens museer för Världskultur Årsredovisning 2014

Statens museer för Världskultur Årsredovisning 2014 Årsredovisning Kort om året som gått... 2 1 Vision och mål... 4 2 Kvalitativa aspekter... 5 3 Vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingarna... 6 3.1 Forskningsprojekt... 6 3.2 Utveckla kunskapen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007

Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007 Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007 fastställd av tf. generaldirektören den 20 februari 2008 3 Innehåll Generaldirektörens förord... 4 1 Resultatredovisning... 5 1.1

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. 5. 6. 7. 9. 9. 17. 21. 21. 24. 25.

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer