Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Sida 1 av 46"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från Skansenberget till magasinet i Frihamnen. Februari Det gestaltande ljudrummet, seminarium på FVM i samarbete med Forum för utställare. Vernissage för utställningen Skala på FVM. På AM öppnas utställningen På farligt uppdrag med bilder tagna av pressfotograf Yvonne Åsell, Svenska Dagbladet. Hon har följt ett svensk skyttekompani under dess tjänstgöring i Afghanistan. Mars Modevisning på FVM i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium lockade åskådare. AM:s vandringsutställning Saker och ting mellan liv och död invigs i Bryssel på Musée de l Armé. April Saab AB firade 75-årsjubileum på FVM i närvaro av kungaparet. Stormaktskrig och häxfeber familjevisning med dramatiserade inslag visades på AM under påsklovet. Maj FVM nominerat till och representerat på European Museum of the Year Award i Penafiel, Portugal. En utställning öppnar på Historiska museet i Kiev, med kossackfanor ur AM:s samlingar. Boken The Odyssé of Cossack flags, som är ett svensk ukrainskt samarbete kommer ut samtidigt. Tillsammans med Statens fastighetsverk (SFV) arrangerar AM Hemliga rum. Visningen Om kriget kommer kalla kriget och skyddsrummen, genomförs sex gånger under dagen, alla turer är fullbokade. Juni besökare på FVM under två flygdagar i samband med Aerospace Forum. Utställningen Mat för en hel armé öppnas på AM. AM lämnar tillbaka nyckeln till magasinet i Skansenberget till SFV fanflytten är avslutad! Försvarets traditionsnämnd ger ut boken Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet. Juli En stor yttre renovering av TP 85, Caravelle, genomförs på FVM. AM erhåller kronor från nationalkommittén Raoul Wallenberg. Pengarna ska användas till lön för en pedagog som ska genomföra visningar för skolungdomar. Augusti Premiär för nytt visningstema, Kärlekens villkor, på FVM. På Wismar Schwedenfest deltar delar av myndigheten med gemensam marknadsföring gentemot den tyska marknaden. Representanter från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) och AM finns på plats. September SVT spelar in Antikrundan på FVM. FVM deltar på konferensen The Best in Heritage i Dubrovnik, Kroatien. AM är på plats med egen monter på Nordens största årliga kulturevenemang Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Oktober Välbesökt föredrag av f.d. rallyföraren, Erik Carlsson på taket, på FVM. Tusen kvadratmeter utställningar öppnar! Första etappen av förändringen i basutställningen på AM öppnar, Margot Wallström invigningstalar. November FVM anordnar berättarcafé på temat Kalla kriget, under ledning av cafévärden Ragnar Dahlberg. Särskilda operationsgruppens nya förbandsfana färdigställs med högtidlig och traditionsenlig fanspikning på AM. December Hemvärnets julkonsert lockade 375 besökare till FVM. AM:s utställningskatalog To Feed an Army, utses av Gourmand World Cookbook Awards till Best Culinary History Book in Sweden Sida 1 av 46

3 Innehåll Året i sammandrag 1 1 Överintendentens förord 3 2 Sammanfattande resultatbedömning och ekonomisk översikt 4 3 Verksamhetsområde Bevarande Armémuseum Flygvapenmuseum Resultatbedömning 7 4 Verksamhetsområde Förmedling Armémuseum Flygvapenmuseum Resultatbedömning 11 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Armémuseum Flygvapenmuseum Övriga publikationer Resultatbedömning 16 6 Verksamhetsområde Stöd Sveriges militärhistoriska arv Resultatbedömning 19 7 Verksamhetsområde Traditionsvård Resultatbedömning 22 8 Övrig återrapportering Samverkan med andra myndigheter och aktörer Internationellt utbyte och samverkan Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Barn och ungdomar Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kvalitetsredovisning Lokalkostnader Avgiftsbelagd verksamhet 33 9 Kompetensförsörjning Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Beslut 46 Sida 2 av 46

4 1 Överintendentens förord Att sammanställa en resultatredovisning för det gångna året är ett bra sätt att påminna sig om det engagemang och den kompetens som ligger bakom verksamheterna som vi redogör för och som ligger bakom de annars så anonyma siffrorna i prestationstabellerna. Det är också ett tillfälle att reflektera över hur vi, med 72 årsarbetskrafter, egentligen hunnit med allt. Hur gick det till? Allt som görs under ett år följer inte verksamhetsplanen strikt och det är nog bra att det är så. Oförutsedda saker händer, nya möjligheter öppnar sig och omprioriteringar måste göras. I huvudsak har vi dock, med gott resultat, lyckats genomföra det vi föresatt oss och lite till. Ett område som förtjänar att lyftas fram är den positiva utvecklingen av vårt internationella deltagande och samarbete. Exempelvis kan nämnas de arbetsplatsbyten som under året har genomförts med museer i Moskva, Bryssel och Sankt Petersburg, ett utmärkt sätt att bygga relationer och lära sig av varandra. Det faktum att företrädare för SFHM nu sitter i ledningen för den internationella museiorganisationen inom sektorn utgör en god grund för fortsatta initiativ inom området. Vi har också haft ett givande forskarutbyte med Ukraina som under året resulterade i boken The Odyssey of Cossack Flags. Utgångspunkten för denna forskning har varit fanorna i trofésamlingen. Det har också visat sig att Armémuseum, genom trofésamlingen, kan ha världens största innehav av kinesiskt och 1700-tals siden utanför Kina. Något som har intresserat forskare i Kina och diskussioner förs nu om ett eventuellt gemensamt projekt. Andra inslag i den internationella bilden är t.ex. att Armémuseums prisbelönta vandringsutställning Saker och ting mellan liv och död är efterfrågad och fortsätter att vandra mellan olika länder i Europa, från Norge till Belgien och nu till Polen. Flygvapenmuseum nominerades under 2012 till European Museum of the Year Award samt ingår numera i gruppen The Best in Heritage. En av Armémuseums utställningskataloger tilldelades en internationell utmärkelse under året. Osv. Kan man då med hänvisning till exemplen ovan hävda att dessa delar av vår verksamhet håller hög kvalitet? Ett nationellt eller internationellt pris kanske kan sägas borga för kvalitet. Men om det är ett kvalitetsmått, innebär det då att verksamheten höll lägre kvalitativ nivå året innan eller året efter utmärkelsen? De publikundersökningar som görs av Armémuseum och Flygvapenmuseum visar att ca 90 procent av besökarna ger museibesöket fyra eller fem på en femgradig skala. Ett mycket bra resultat, men kan man av det dra slutsatsen att utställningarna håller hög kvalitet? Uppdraget i regleringsbrevet att definiera och redovisa kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat är angeläget och har inneburit intressanta diskussioner. I avsnitt 8.6 av resultatredovisningen problematiserar vi något kring kvalitetsbegreppet men försöker oss också på att definiera kvalitetskriterier. Jag tycker själv att vi lägger ett resultatmässigt väldigt bra år bakom oss och jag vill tacka alla engagerade medarbetare för de mycket goda arbetsinsatser som ligger till grund redovisningen i det följande. Staffan Bengtsson Överintendent Sida 3 av 46

5 2 Sammanfattande resultatbedömning och ekonomisk översikt Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet regleras i Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt i regleringsbrev. I myndigheten ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Sveriges militärhistoriska arvs kansli, Försvarets traditionsnämnd, samt en myndighetsgemensam administrativ avdelning. Resultatredovisningen är indelad i fem verksamhetsområden: - Bevarande - Förmedling - Kunskapsuppbyggnad - Stöd - Traditionsvård För varje verksamhetsområde redovisar SFHM verksamhetens resultat och prestationer i förhållande till uppgifter och återrapporteringskrav enligt instruktion och regleringsbrev. Därefter gör SFHM en bedömning av resultatet. Kvalitativa aspekter I regleringsbrevet för 2012 anges att SFHM i sin resultatredovisning ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Regeringen har i den förvaltningspolitiska propositionen pekat på frågan om myndigheternas prestationer svarar mot medborgarnas legitima behov och krav och har den kvalitet som kan förväntas. En redovisning som enbart omfattar utförda prestationer i termer av volymer och kostnader ger inte tillräcklig information om detta. En redovisning av prestationernas kvalitet och medborgarnas uppfattning om dessa är viktig, konstaterar regeringen. Under punkt 8.6 Kvalitetsredovisning redovisar SFHM den definition av de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat och de kvalitetsindikatorer som har identifierats. Själva redovisningen av kvalitativa aspekter görs under respektive verksamhetsområde. Sammanfattande resultatbedömning per verksamhetsområde Under verksamhetsområde Bevarande ser verkligheten annorlunda ut för myndighetens båda museer. Armémuseums samlingar är under god uppsyn och hela föremålsbeståndet finns registrerat i föremålsdatabasen Primus. Hos Flygvapenmuseum har arbetet med förteckning och dokumentation av samlingarna fått stå tillbaka för ständiga magasinsflyttar och för museets om- och utbyggnad. Detta är ett område som prioriteras och förbättringar kommer att ske redan För verksamhetsområde Förmedling är den sammanfattande bedömningen att utställningsverksamheten håller hög kvalitet. Totalt har sju tillfälliga utställningar öppnat under Besökssiffrorna ökar och det är glädjande att se de goda omdömen museerna och deras utställningar får i publikundersökningarna. För verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad är den sammanfattande bedömningen att verksamheten varit framgångsrik. Det har varit ett händelserikt år med bl.a. 36 publicerade artiklar, nio anordnade seminarier och sju utgivna publikationer. Dessutom ökar antalet besökare hos biblioteken och två publikationer har vunnit priser under året. För verksamhetsområde Stöd är den sammanfattande bedömningen att myndighetens stödjande verksamhet är mycket framgångsrikt. SFHM har aktivt stöttat museerna i nätverket Sveriges militärhistoriska arv i deras museala utveckling. Varumärket SMHA har också stärkts ytterligare och allt fler länder och museikollegor i vårt närområde inspireras av den svenska modellen SMHA. Sida 4 av 46

6 För verksamhetsområde Traditionsvård är den sammanfattande bedömningen att verksamheten präglas av hög kvalitet. Traditionsnämndens samlade kunskap är stor, och dess rådgivande och stödjande roll i traditionsfrågor är efterfrågad. Verksamhetsområde Bevarande Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Förmedling Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Kunskapsuppbyggnad Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Stöd Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Traditionsvård Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Summa kostnader Summa anslagsintäkter Summa övriga intäkter Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Årets kapitalförändring Sida 5 av 46

7 3 Verksamhetsområde Bevarande Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Bevarande SFHM ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 3.1 Armémuseum Vård och förvaring Armémuseums magasin är bemannade med välutbildad personal som kontinuerligt studerar och vårdar samlingarna. Det pågår målmedvetna arbeten med förvaringssystemen för att de ska vara rena och hålla god standard för föremålens bästa. Liksom föregående år präglades 2012 av en magasinsflytt. En betydande del av samlingen av fanor har flyttats från ett bergrumsmagasin till huvudmagasinet i Frihamnen. Fanorna var i god ordning eftersom fanmagasinet iordningställdes med ny inredning och nytt emballage så sent som 2008 under Accessprojektet. Årets flytt berodde på att lokalerna hade dömts ut och hyresavtalet blivit uppsagt av Statens fastighetsverk. Arbetet med att iordningställa förvaringen i det nya magasinet kommer att pågå under en rad år framöver och den är väsentlig för samlingarnas långsiktiga bevarande. Ett annat omfattande arbete som pågår med föremålen är att skilja en samling vimplar från sina stänger. Vimplarna, som är flera meter långa, är från slaget vid Narva 1700 och slaget vid Saladen De är fastspikade på sin stång med en rad nubb och tyget spricker långsamt sönder när det förvaras hoprullat runt sin stav. Ideallösningen vore stora skåp där stång och vimpel skulle kunna planförvaras. Eftersom så pass stora förvaringsskåp är orealistiska skiljer vi försiktigt på stång och vimpel. Alla nubb dokumenteras och därefter förvaras föremålen var för sig. Armémuseums samlingar tilldrar sig stort intresse från museer och institutioner både i Sverige och utomlands. Under 2012 har 278 nya föremål deponerats och lånats ut. Bland annat har kossackfanor ur Armémuseums samlingar lånats ut till en utställning på Historiska museet i Kiev, Ukraina. Registerhantering Alla Armémuseums föremål är registrerade i föremålsdatabasen Primus. Genom Primus har museet en god överblick över samlingarna och det pågår ett kontinuerligt arbete med dokumentation och vetenskapliga studier av föremålen. Armémuseums samlingar är tillgängliga för allmänheten genom internetsöktjänsten Digitalt museum. Digitalt museum har skapat goda förutsättningar för forskare och andra specialintresserad att använda museisamlingen som källmaterial. Tillgängligheten till föremålen har därmed ökat. Webbplatsen har blivit en ny informationskanal och antalet besökare har nästan fördubblats sedan Under 2012 har Armémuseums samlingar kompletterats med 23 nyförvärv. Bland nyförvärven finns bl.a. en fana från Svea ingenjörregemente, Ing 1, tillverkad Flygvapenmuseum Vård och förvaring Arbetet med att komplettera och konvertera museets föremålsdatabas till Primus slutfördes under Genomgången av föremålssamlingen har skett kategorivis och koncentrerats på uniformer och beklädnad, flygplansmodeller samt plaketter. I februari 2012 transporterades museets flygplan TP 85 Caravelle från flottiljområdet på Malmen ner till Flygvapenmuseum för slutlig placering framför museet. Under sommaren genomgick flygplanet en utvändig sanering och ompolering. Caravellen har blivit en uppseendeväckande utomhusattraktion för museet och den syns från såväl vägen som från järnvägen. I april tvingades Flygvapenmuseum att destruera flygplan Viggen 37-1, som införlivades med museets samlingar Flygplanet har under årens lopp varit förvarat utanför museet. När Försvarsmaktens demonteringsgrupp skulle demontera flygplanet för placering i museets magasin, visades det sig, att flygplanet var i så pass dåligt skick så att endast destruktion återstod. Andra åtgärder var inte ekonomiskt försvarbara. Sida 6 av 46

8 Under året har arbetsinsatserna i museets magasin koncentrerats kring ombyggnad av magasinet i Lägerhyddan för att kunna inhysa museets reservdelssamling. På så sätt frilades magasinsytor för föremålssamlingen i verkstadsmagasinet, Flygvapenmuseums huvudmagasin. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps (ÖFS) publika restaureringsarbete med museets Saab B 18B fortsatte under året liksom arbetet med fullskalemodellen av S 16 Caproni. Svensk Flyghistorisk Förenings arbetsgrupp på Tullinge arbetade vidare med restaureringen av museets flygplan Donnet-Lévêque, Flygfisken, som ska ställas ut i Flygvapenmuseums pionjäravdelning under Dessutom påbörjades restaurering av flygplan Macchi M.7. Flygvapenmuseums fordonsgrupp fortsatte under året arbetet med att restaurera radarhöjdmätaren till radarstation PJ-21. Arbetsgruppen flyttade under året från arbetslokalen på Garnisonen i Linköping till museets fjärrmagasin utanför Linköping. Flygvapenmuseums depositionsverksamhet till lokala museer ute i landet sprider kunskap om föremålen, ökar variationen hos dessa museer och bidrar därmed till att locka en större publik. Dessutom är det positivt för Flygvapenmuseum då många flygplan av utrymmesskäl inte kan visas i museets lokaler och det råder brist på utrymme i magasinen. Under 2012 har 56 nya föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Antalet registrerade föremål i databasen Primus har under 2012 ökat med stycken. Arbetet fortgår kontinuerligt även om det fortfarande återstår mycket arbete med att inventera, registrera och gallra bland de uppskattningsvis föremål som finns i samlingarna. Överföringen av individhandlingar för flygplan från verkstadsmagasinet till den nya arkivlokalen pågick under året. En arkivassistent arbetade under fyra månader 2012 främst med genomgång av fotografier i databasen Primus. I arbetsuppgifterna ingick även vård av fotooriginal, fysisk uppordning och skanning samt en del nyregistrering av fotografier. Flygvapenmuseum gör riktade insatser för att fylla de historiska luckor som finns i samlingen. Under 2012 har 99 nyförvärv införlivats i samlingarna. 3.3 Resultatbedömning Armémuseum har under året lagt stora resurser på att flytta ett magasin med fanor vilket har tagit personalresurser från annat arbete med vård av samlingarna. I fjolårets årsredovisning påpekades att hotbilden mot bevarandearbete är magasinsflyttar eftersom de ger driftsstopp i den långsiktiga föremålshanteringen. Därför har museet inte arbetat vidare med vårdplaner och metodisk föremålsvård. Bedömningen är ändå att museets samlingar är under god uppsyn. Kvaliteten avseende föremålens vård är god men det är otillfredsställande att inte kunna arbeta mer med förvaringssystemen för att kunna ge intresserade besökare specialvisningar samt god forskarservice. Alla Armémuseums föremål är registrerade i föremålsdatabasen Primus. Genom Primus har museet en god överblick över samlingarna och det pågår ett kontinuerligt arbete med dokumentation och vetenskapliga studier av föremålen. Kvaliteten på förteckningen över Armémuseums samlingar är mycket god. Flygvapenmuseums magasinssituation är efter omflyttningen år 2011 fortsatt problematisk. Mycket kostsamma omflyttningar av skrymmande, svårdemonterade och svårflyttade föremål pågår fortfarande mellan de olika magasinen. Ombyggnaden av museets lokal för reservdelar har under året prioriterats och krävt stora personalinsatser på bekostnad av andra vård- och uppordningsprojekt. På grund av magasinsbrist har Flygvapenmuseum genom åren tvingats förvara ett antal flygplan utomhus. Resultatet har blivit att de har farit mycket illa och 2012 tvingades Flygvapenmuseum till följd av detta att låta destruera ett flygplan. Flygvapenmuseum har de senaste åren ofta tvingats flytta mellan olika magasin och inrätta sig i nya lokaler. Den konstanta magasinsbristen och ständiga omflyttningsinsatser har medfört, att det finns brister i kvaliteten på den vård föremålen får. Utrymme för förbättringar finns även om det är komplicerat. Sida 7 av 46

9 Förteckningen och dokumentationen av Flygvapenmuseums samlingar är ett område som har fått stå tillbaka för ständiga magasinsflyttar och för museets om- och utbyggnad. Museet har uppskattningsvis föremål i sin samling. Av dessa är föremål registrerade i föremålsregistret. Det ska påpekas att siffran endast är en kalkylerad siffra och den omfattar även museets stora lager av reservdelar. År 2007 påbörjades arbetet med att separera reservdelarna från museisamlingen. Målet är att samlingarna ska delas upp på reservdelar och museiföremål. När det är klart är bedömningen att Flygvapenmuseums samlingar kommer att bestå av ca museiföremål. Kvaliteten på förteckningen över Flygvapenmuseums samlingar får bedömas som mindre tillfredställande, men detta är ett område som kommer att prioriteras under SFHM arbetar idag med en aktiv insamlingsmodell. Det innebär att myndighetens museer aktivt och planerat tar in föremål som på olika sätt berikar samlingarna. Insamlingen styrs av ett policydokument: SFHM förvärvs- och gallringspolicy samt handlingsregler. Det fungerar som ett stöd för myndighetens förvärvs- och gallringsgrupp och är ett levande dokument. Kvaliteten hos Flygvapenmuseum och Armémuseum avseende nyförvärv anses vara mycket god. Tabell: Volymer avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Antal föremål totalt* Antal föremål som fått vård/översyn under året Antal depositioner och utlån (totalt) Antal depositioner och utlån under året Registerhantering Antal dataregistrerade föremål Antal föremål i digitalt museum** Antal besök på digitalt museum (effekt)*** Antal nyförvärv under året *Siffran är lägre än föregående år eftersom dubblettposter i Primus har rensats bort under året. **Enbart Armémuseums föremål då Flygvapenmuseum inte deltar i Digitalt museum. ***Avser hela webbplatsens besök Tabell: Kostnader avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Registerhantering Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Bevarande Bevarande Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Minskningen av kostaderna sedan föregående år beror till största delen på minskade kostnader för registerhantering på Armémuseum. Sida 8 av 46

10 4 Verksamhetsområde Förmedling Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Förmedling SFHM ska hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. 4.1 Armémuseum Utställningar Under 2012 har Armémuseum visat fyra tillfälliga utställningar varav två av dem öppnade redan 2011 och har stått delar av respektive hela Utställningsserien Uniform, som pågått med olika teman sedan februari 2010 avslutades i början av februari 2012, det sista temat var Uniform-Personligt. Vem äger bilden av historien King, Queen and Queer, som öppnade sommaren 2011 och förlängdes fram till 31 december 2012, har varit populär bland skolor som använt den i sin undervisning om genusfrågor. Fotoutställningen På farligt uppdrag öppnades i februari och visade 100 fotografier tagna av pressfotograf Yvonne Åsell, Svenska Dagbladet. Fotografierna skildrade en skytteplutons vardag och arbete från missionsutbildningen i Kungsängen till det farliga uppdraget i Afghanistan. Utställningen Mat för en hel armé öppnade till sommarens turistsäsong. I den visas föremål ur samlingarna och bilder från museets arkiv. Sex olika teman beskriver hur födan och försörjningen påverkat krigshistorien och hur den svenska armén har löst sina mat- och logistikproblem. Under 2012 påbörjade Armémuseum arbetet med att förnya basutställningarna, i mitten av oktober öppnade den första etappen. Fredssoldater utökades med den svenska soldatmässen Muddy Mess, från Camp Victoria i Kosovo. Margot Wallströms uppdrag i FN, att lyfta fram hur våldtäkt används som vapen, visas i en filmsekvens gjord av frilandsjournalisten Marika Griehsel. Vapen & rockar är det nya namnet på det som tidigare kallades Studiesamling äldre vapen. Utställningen har kompletterats med uniformer, moderniserats med ny design och presenterar nu 200 års vapen- och uniformsutveckling. Utställningen Artillerihallen har genomgått en ansiktslyftning. Armémuseums vandringsutställning Saker och Ting mellan liv och död visades på Forsvarsmuseet i Oslo, Norge fram till den 31 januari Därefter flyttades den vidare till Museé de l Armé i Bryssel, där den invigdes den15 mars med invigningstal av Armémuseums chef. Article One, en vandringsutställning som lyfter fram homo-, bi- och transsexuella grupper som varit osynliga i historie- och samtidsskrivningen, ställdes ut i Skopje, Makedonien. Utställningen är ett samarbete mellan Armémuseum, Tekniska museet och Nobelmuseet. Sista dagen arrangerades en paneldebatt där en av Armémuseums pedagoger deltog. Museet stödjer också utställningsverksamhet genom att aktivt bistå andra museer med föremålslån såväl inom som utanför Sveriges gränser. Låneverksamheten växer och den kommer även i framtiden att vara en viktig del av verksamheten. Pedagogik Armémuseum har fortsatt med drop-in-visningar för allmänheten. Den tillfälliga utställningen Mat för en hel armé har visats varje torsdag, sommartid genomfördes visningar på svenska och engelska varje dag och under året har allmänna visningar som knyter an till Raoul Wallenbergs gärning genomförts. För att möta intresset från ryska turister har Armémuseum haft ryska visningar med inhyrda guider under sommaren samt jul/nyår/trettonhelg, som är en stor resehelg för ryska medborgare. Armémuseums historiska utställningar lämpar sig bra för skolor, flera av ämnena i basutställningarna finns med i läroplanen; t.ex. stormaktstiden, kalla kriget, och världskrigen. Den pedagogiska verksamheten för skolor är ett kännetecken för Armémuseum och under året uppgick skolvisningar till 320 stycken. Ett populärt inslag i pedagogiken är de dramatiserade visningarna. Sida 9 av 46

11 Ett viktigt tema under 2012 har varit Raoul Wallenberg med anledning av det nationella märkesåret Raoul Wallenberg Museets utställning om Raoul Wallenberg har gjorts större och bl.a. utökats med ett auditorium som visar det historiska sammanhanget kring Raoul Wallenbergs gärning. Ett skolprogram utformat som dialogvisningar har utvecklats. Visningarna med samtal har berört tre teman: tidsandan, den svenska politiska hållningen och Raoul Wallenbergs roll. Samtalen kretsar kring svåra frågor som folkmord, mänskliga rättigheter och politiska misslyckanden. Visningarna har i första hand vänt sig till skolklasser från årskurs 9 till gymnasiet. Vid varje terminsstart arrangerar Armémuseum lärarkvällar där nyheter i det pedagogiska programmet presenteras, under 2012 har två lärarkvällar arrangerats. Ett annat tillfälle att möta lärare är i samband med mässan Skola+Museum=Sant där Armémuseum deltar. Mässan arrangeras av Föreningen för undervisning vid svenska museer (FUISM). Programverksamhet Programverksamheten under året har varit omfattande och är ett prioriterat verksamhetsområde. Programverksamheten kan både bidra till fördjupningar inom militärhistoria för de specialintresserade besökarna och till bredare mer publikfriande arrangemang vars syfte är att höja museets besökssiffror. I maj arrangerades tillsammans med Statens fastighetsverk programverksamheten Hemliga rum. Visningen Om kriget kommer kalla kriget och skyddsrummen, genomfördes sex gånger under dagen, alla turer var fullbokade. Under dagen hade Armémuseum över besökare. 4.2 Flygvapenmuseum Utställningar Under 2012 har Flygvapenmuseum haft tre tillfälliga utställningar. Utställningen Skala, som öppnade i februari, var ett utställningsprojekt i samarbete med allmänheten. Utvalda modellbyggare från hela landet fick tillfälle att visa sina skalamodeller och presentera sin hobby via film som visades på skärm direkt invid den utställda modellen. I utställningen tillgängliggjordes också efterfrågade skalamodeller ur Flygvapenmuseums samlingar. Utställningen Saab 75 år, öppnade i april. I utställningen visades både museets flygplan Saab 91A Safir och bilen Saab 92, inlånad från Saab Car Museum. Dessutom producerades en film med historiskt reklammaterial och arkivfilmer om Saab. Barnkulturåret uppmärksammades genom konst- och barnutställningen Drakel & Viggos verkstad. Utställningen uppmuntrar till lekfullt lärande och appellerar till flera sinnen. Utställningen bidrog till att fler förskoleklasser besökte Flygvapenmuseum under 2012 jämfört med tidigare. Utvecklingen och förbättringen av Flygvapenmuseums basutställningar pågår kontinuerligt. Under året påbörjades arbetet med att justera utställningstexter och komplettera med engelska översättningar där sådana fattas. Interiörerna som visar den fiktiva familjen Folkessons hem under 1950-, 1960-, och 1980-talen har kompletterats. Med anledning av Saabs 75-årsjubileum utarbetades en audioguide med information om utställda Saab-flygplan. Flygvapenmuseums science center Flyglabbet har utökats med två nya stationer: Bygg och flyg samt Flygträna. Båda stationerna är framtagna för att uppmuntra till lekfullt lärande, inlevelse och förståelse. Stationerna fungerar även för rullstolsburna och instruktioner finns på svenska och engelska. Pedagogik Flygvapenmuseums utställningar har en tydlig koppling till många olika ämnen i skolan vilket gör att pedagogerna fortsätter att utveckla nya skolprogram anpassat för olika kursplaner. Ämnen som berörs i Flygvapenmuseums skolvisningar är samhällskunskap, svenska, historia, teknik, fysik, bild och matematik. Under 2012 utvecklades ett nytt koncept för matematik på museet för årskurs 1-9 i tre olika nivåer. Konceptet utvecklades tillsammans med studenter från Linköpings universitet. Det har även hållits visningar inom flygmeteorologi för flera klasser efter lärares önskemål och ett nytt visningsunderlag om samhällsnormer under 1900-talet utarbetades. Sida 10 av 46

12 Under 2011 påbörjades ett samarbete med Kärna skola i Malmslätt, ett samarbete där Flygvapenmuseum utbildade elever att guida på museet. I januari 2012 hölls dessa visningar för över 300 skolbarn och samarbetet fortsatte senare under året. Under året har Flygvapenmuseum satsat på att nå ut till fler förskolor i Linköpings kommun. Med hjälp av den tillfälliga barnutställningen Drakel & Viggos verkstad, och samarbeten i olika kommunala projekt inom förskoleverksamheten har fler förskolor än tidigare besökt museet. En audioguide för barn togs fram i barn- och ungdomsstrategins anda. Målgruppen för audioguiden är barn som ännu inte kan läsa. Bredd och nytänkande i det pedagogiska utbudet gör att antalet skolvisningar på Flygvapenmuseum ökar. Programverksamhet Ambitionen med programverksamheten på Flygvapenmuseum är att utbudet ska vara attraktivt för besökare i olika åldrar och med olika förkunskaper. Programmen skapas för vår, sommar och höst av Flygvapenmuseums programråd som samlar personal från Publika enheten och Samlingsenheten. Visningar med olika teman riktade till enskilda besökare - vuxna eller barn, på svenska eller engelska - liksom föredrag, fördjupning i form av seminarier om olika flygplan och konserter är aktiviteter som museet arrangerar. Vid flera tillfällen har initiativ tagits av föreningar, institutioner och nätverk att anordna arrangemang i samverkan med museet. Exempel på detta är Hemvärnets årligen återkommande julkonsert och en köp-sälj-byt-mässa med modellflygplan som arrangerades av Linköpingseskadern. Den 31 mars, efter ett år av förberedelser, hölls en modevisning på Flygvapenmuseum i samarbete med tre gymnasieprogram från Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Arrangemanget var resultatet av Flygvapenmuseums del i projektet Mode och minne, som drevs i samverkan med flera museer i regionen. Under modevisningen visades museets uniformer från olika decennier under talet upp liksom ett fyrtiotal av elever producerade plagg inspirerade av utställningar, föremål och uniformer. Dagens två modevisningar besöktes av omkring personer, varav majoriteten var barn och ungdomar, och utgjordes till stor del av personer som inte hade besökt museet tidigare. Innehållet i föredragen har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag arrangerade under året är: HKP 4; anpassningen av tekniken i försvaret efter inriktning och insats; fältflygarkåren; genus och yrkesrelationer i Försvarsmakten; bärgningen av ett tyskt flygplan som nödlandade i Sverige 1940; kvinnliga flygare genom historien; arbetet med boken om F 3; flygvapnets nya helikoptrar; 50 år sedan Kubakrisen samt svenskt militärflyg 100 år. Rallyföraren Erik Carlsson, Carlsson på taket lockade många åhörare när han med anledning av Saabs 75-årsjubileum berättade om sina år bakom ratten på rallybilar av märket Saab. Genom museets programverksamhet erbjuds föredrag, flygplanspresentationer och visningar vilket fördjupar kunskapen hos såväl besökare som personal. 4.3 Resultatbedömning 1 Armémuseum Under 2012 hade Armémuseum besökare 2, det är en ökning med personer, dvs. 5 procent jämfört med föregående år. Av det totala antalet besökare var 70 procent 19 år eller äldre och 30 procent yngre än 19 år. Under året har enkäter delats ut till museets besökare för att genomföra en publikundersökning. Det har samlats in 575 enkätsvar, och av dem var 455 från svenska besökare och 120 från utländska besökare. Av besökarna var 34 procent kvinnor och 66 procent män, 37 procent kom från Stockholms län, 42 procent från övriga Sverige och 22 procent var utländska besökare. Majoriteten av besökarna kom till museet för att se de historiska basutställningarna. 1 Alla siffror i procent är avrundade till närmaste hela tal. 2 varav 812 var besökare till Bibliotek och Arkiv. Sida 11 av 46

13 Helhetsupplevelsen på museet fick det högsta betyget 5 (Mycket bra) från 43 procent av besökarna och 46 procent gav museet betyget 4. Endast 3 procent gav museet betyget 2 eller 1 (Mycket dåligt). Med stor sannolikhet kommer 64 procent av besökarna att rekommendera museet. Publikundersökningen är väldigt positiv för Armémuseum. En stor majoritet av besökarna ger helhetsbedömningen av museet goda betyg och kommer att rekommendera museet till sina vänner och bekanta. Det finns dock utrymme för förbättringar. Det mer aktiva pressarbetet som påbörjades 2011 har gett resultat. Utställningen Mat för en hel armé har uppmärksammats i mat- och livsstilstidningar, historisk media och recenserats på kultursidorna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och av Sveriges Radios finska redaktion Sisu. Utställningen På farligt uppdrag uppmärksammades av Sveriges Radios arabiska redaktion. Armémuseum har vid flera tillfällen använts av radio och tv som bakgrund/kuliss i samband med intervjuer av författare som skrivit böcker som berör militärhistoria. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum besöktes av personer under Det är en ökning med personer, dvs. 9 procent jämfört med föregående år. Av det totala antalet besökare på Flygvapenmuseum 2012 var 71 procent 19 år eller äldre och 29 procent yngre än 19 år. Besökarna har möjlighet att framföra sina synpunkter om bl. a. utställningar, bemötande, service, restaurang och café och pedagogisk verksamhet via ett digitalt enkätsystem. Av de totalt enkäter som har besvarats på svenska sedan installationen av systemet 2011 har 45 procent besvarats av kvinnor och 55 procent av män. I sina svar ger de flesta besökare museet mycket höga betyg. Av de respondenterna i enkätundersökningen har 60 procent gett museet i allmänhet högsta betyg 5 och 32 procent ger betyget 4. När det gäller betyg för utställningar ger 57 procent betyg 5 och 31 procent ger betyget 4. Resultatet av Flygvapenmuseums publikundersökning är mycket tillfredställande. Flygvapenmuseums sammanlagda utbud utställningar, Flyglabbet, butik, pedagogisk verksamhet, programaktiviteter, café och restaurang och konferensmöjligheter bidrar på olika sätt till besökarnas goda omdömen. Såväl kvalitet som kvantitet i museets verksamhet har ökat jämfört med före ombyggnaden och återinvigningen Faktorer bakom detta är bättre lokaler och utrustning liksom ökad personalstyrka. Ett attraktivt utbud, synnerligen goda omdömen i massmedia, i kombination med medvetet riktade marknadsföringsinsatser är förmodligen anledningen till att så många personer lockas till Flygvapenmuseum. Flygvapenmuseum blev under året nominerat till European Museum of the Year Award och ingår numera i gruppen The Best in Heritage, vilket bekräftar museets kvalitet i ett internationellt sammanhang. Den pedagogiska verksamheten för skolorna anpassas till kursplaner vilket gör att skolorna tar del av museets pedagogiska program mer aktivt. Besöket följs upp genom att lärare som bokade och deltog med sin klass i en pedagogledd visning på Flygvapenmuseum via e-post från Flygvapenmuseums pedagog får möjlighet att svara på några frågor om besöket. Museet har oftast erhållit toppresultat när det gäller visningarnas innehåll, elevernas respons, pedagogens professionalitet, helhetsintryck etc. Den pedagogiska satsningen gentemot förskolor har gett bra resultat. Sida 12 av 46

14 Tabell: Volymer avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Antal basutställningar Antal tillfälliga utställningar Antal besökare (effekt) Pedagogik Barn och ungdom Skolvisningar, antal Skolvisningar, antal deltagare Antal besökande under 19 år (effekt) Övrig pedagogisk verksamhet Visningar, antal Visningar, antal deltagare Programverksamhet * Övrig programverksamhet, antal *Siffran har justerats ner från 2011 eftersom vissa visningar hade räknats två gånger. Tabell: Kostnader avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Basutställningar Tillfälliga utställningar Pedagogik Barn och ungdom Övrig pedagogisk verksamhet Programverksamhet Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Förmedling Förmedling Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter De ökade kostnaderna sedan föregående år består i huvudsak av ökning av kostnaderna för utställningar i Armémuseum. Sida 13 av 46

15 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad SFHM ska främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 5.1 Armémuseum Publikationer Två prisbelönta bokutgivningar, pågående forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor samt rekordmånga artiklar och föredrag kännetecknar det gångna året. Vårt mest omfattande internationella forskningsprojekt har varit ett svensk-ukrainskt samarbete som handlat om kossackfanor i samlingarna. Under året publicerades den första boken i ämnet The Odyssey of Cossack Flags som är ett samarbete mellan Armémuseum och Yurii Savchuk från vetenskapsrådet i Kiev. I samband med att boken gavs ut gjordes en specialutställning på Historiska museet i Kiev med inlån från Armémuseum. Två av Armémuseums publikationer har blivit prisade under året. Armémuseums årsbok Mat & Krig belyser i sju uppsatser matens stora betydelse för historiens många krig och konflikter. I oktober blev Mat & Krig tilldelad Måltidsakademins pris för Årets bästa måltidslitteratur Årets årsbok. Motiveringen löd: I denna unikt initierade årsbok betonas matens och logistikens oundgängliga betydelse för historiens alla krig, ett gediget komplement till utställningen Mat för en hel armé. Utställningskatalogen Mat för en hel armé blev i december utsedd till Best Culinary History Book in Sweden på den internationella Gourmand World Cookbook Awards. Armémuseums personal har 2012 skrivit 16 artiklar till olika tidskrifter och böcker. Efterfrågan på museets personal är stor och Armémuseum tvingas ibland av tidsbrist säga nej till olika artikelförslag. Kunskapsservice Det har varit ett mycket framgångsrikt år för Armémuseum inom området kunskapsservice. Det stora forskningsprojektet Lumpen identitet och materiella minnen, som påbörjades 2011 har samlat in och analyserat ett stort material lumpenminnen. Projektet genomförs tillsammans med bl.a. Södertörns högskola och Flygvapenmuseum och kommer att resultera i en publikation och så småningom i en utställning. Projektet har fått genomslag i pressen och personalen har föreläst om projektet både i Sverige och i Norge. Museet har valt att prioritera projekt som utgår från samlingarna eftersom det är just föremålen som är det unika innehållet i institutionen till skillnad från universitet och andra forskningssäten. Exempel på prioriterade forskningsområden är sådana som utgår från fanorna i samlingarna. Därför har Armémuseum genomfört besök till ryska museer och aktivt sökt samarbetspartners i både Ryssland och Polen. Under året har samlingarna beforskats i en mycket högre takt än tidigare. Dessutom har museet haft förberedande möten med en kinesisk forskare om ett eventuellt projekt om kinesiskt siden i fanorna, då det visat sig att Armémuseum kan vara den största innehavaren av kinesiskt siden utanför Kinas gränser. Detta projekt befinner sig ännu på planeringsstadiet. Under 2012 har Armémuseums personal hållit 24 föredrag på så vitt skilda platser som Forsvarsmuseet i Oslo och Västerås domkyrka. Armémuseums expertis inom militärhistoria är mycket eftertraktad och i mån av tid försöker museets personal ställa upp och hålla föredrag när det efterfrågas. Under 2012 har Armémuseum hållit åtta seminarier både för den egna personalen och med externa forskare. Den 4 september samlades till exempel företrädare för Uppsala universitet, Armémuseum, Etnologiska museet, Nordiska museet och Historiska museet för att planera arbetet med metodboken Fråga föremålen som kommer att ges ut av Studentlitteratur Sida 14 av 46

16 Genom kunskapsuppbyggandet i form av publikationer, seminarier och föredrag har museet blivit mer synliggjort och personalen mer efterfrågad till seminarier, konferenser, bokproduktioner och forskningsprojekt. Armémuseums bibliotek har fördubblat sina besökarsiffror jämfört med Anledningarna till detta är flera. Under året har en biblioteksassistent arbetat halvtid i biblioteket. Det har inneburit att biblioteket kunnat hållas öppet fler timmar under året. Dessutom har det genomförts flera specialvisningar av biblioteket dels för studenter från Försvarshögskolan, dels för allmänheten. 5.2 Flygvapenmuseum Publikationer Under året gav Flygvapenmuseum ut en årsbok och 20 artiklar av museets personal publicerades. Nämnas kan också dokumentationsprojektet Yrkesliv flygvapen, arméflyg och flygindustri, som slutfördes under Ett antal pensionerade före detta anställda inom flygvapnet och arméflyget samt före detta personal inom flygindustrin intervjuades och målet var att dokumentera personliga yrkeslivsberättelser för museets minnes- och kunskapsbank. Projektet redovisades även med en artikel i museets årsbok Ikaros Bland personalens skrivna artiklar kan särskilt nämnas Marinflyget, publicerad i Stockholm örlogstaden, Sjöhistorisk årsbok Kunskapsservice Det har varit ett händelserikt år för Flygvapenmuseum inom området kunskapsservice. Forskningsprojekten som Flygvapenmuseum har deltagit i är många. I dokumentationsprojektet DC-3: och den så kallade Catalinaaffären, genomfördes en rad intervjuer med personer, som på ett eller annat sätt hade haft anknytning till händelserna kring DC-3:ans nedskjutning 1952 och de efterföljande utredningarna. I januari arrangerade Flygvapenmuseum tillsammans med bl.a. Forum för utställare, Östgötaljud, Arbetets museum, Östergötlands museum, Norrköpings konstmuseum och Kulturarv Östergötland seminariet Det gestaltande ljudrummet. Museets tekniske producent hade en framträdande roll och återgav både allmän kunskap om ljudteknik i utställningar och specifikt om lösningar på Flygvapenmuseum. Omkring 70 personer från främst museer och universitet i hela Sverige deltog i seminariet. En av museets pedagoger fick under våren möjlighet att fungera som testelev vid Försvarsmaktens flygskola och lärde sig då de grundläggande kunskaperna för att flyga SK 60. De egna erfarenheterna och djupare insikterna i att lyfta, spaka och landa ett flygplan kom därefter väl till användning i det pedagogiska arbetet. Flygvapenmuseum var nominerat till och deltog i the European Museum of the Year Award i Penafiel i Portugal i maj. Representanter från Flygvapenmuseum fick via intervjufrågor möjlighet att berätta om museets verksamhet. Under konferensen kunde de även ta del av presentationer av de övriga nominerade museerna och fick på så sätt en god insikt i museiverksamhet i framkant i övriga Europa. Med anledning av att Flygvapenmuseum utsågs till Årets museum 2011 bjöds museet in till konferensen The Best in Heritage som arrangerades i Dubrovnik i Kroatien i september. En representant från Flygvapenmuseum höll där ett föredrag om museet och tog del av övriga föredrag under konferensen. Museets utställningsproducent kunde tack vare ett stipendium från Riksutställningar följa med på en studieresa en så kallad armkroksresa till Bangalore i Indien under hösten. Besök gjordes bl.a. på Hindustan Aeronautics Limited Heritage Centre & Aerospace Museum. Under 2012 gjordes många särskilda studiebesök från andra museer på Flygvapenmuseum. Museets egen personal genomförde inspirerande och kunskapsfördjupande enhetsresor; i oktober reste Samlingsenheten till Munktellmuseet i Eskilstuna, Robotmuseet i Arboga och Länsarvet i Örebro och i november reste Publika enheten till Göteborg och besökte där Universeum, Volvo och Aeroseum. Sida 15 av 46

17 Flygvapenmuseums faktarum har under året erbjudit alla intresserade besökare att forska, studera arkivmaterial, läsa tidskrifter och bläddra i nyutkommen litteratur. Det innehåller såväl museets bibliotek som arkiv. I biblioteket fortsatte arbetet med streckkodning av böcker och tidskrifter. Arbetet med registrering av bibliotekets bokbestånd genomförs fortlöpande och sammanlagt poster i Libris och poster i Mikromarc fanns inlagda vid årets slut. 5.3 Övriga publikationer Försvarets traditionsnämnd har under 2012 gett ut skriften Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet. SMHA har under året gett ut en manual och handledning för marknadsföring av museerna i SMHA:s nätverk vid namn Träffsäker marknadsföring: Konsten att skjuta rätt. 5.4 Resultatbedömning Armémuseum kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2012 inom verksamhetsområdet kunskapsuppbyggnad. Tillsammans har personalen publicerat 16 artiklar och hållit 24 föredrag. Satsningen mot Ryssland har gett resultat och ett gemensamt specialistseminarium om fanor genomfördes för andra året i rad, denna gång på Eremitaget i Sankt Petersburg. Publikationerna har hållit hög kvalitet och två av dem har blivit prisbelönta. Samlingarna har varit i fokus och museet har fortsatt att satsa på kärnverksamheten. Sedan 2009 finns en FOU-samordnare anställd med uppdrag att bevaka forsknings- och utvecklingsfrågor och kvalitetssäkra det vetenskapliga arbetet. I arbetsuppgiften ingår också att arbeta med metodutveckling när det gäller forskning på samlingarna. Det övergripande målet är att öka forskningen. Under 2012 medverkade Flygvapenmuseum i fler internationella sammanhang än tidigare, både för att dela med sig av kunskap och att som åhörare ta del av övriga presentationer. Specifik kunskap om utställningsproduktion i större och toppmodernt format och erfarenhet av utbyggnadsprojektet har likaså delgivits ett stort antal kollegor från andra museer på plats på Flygvapenmuseum. Responsen har varit översvallande positiv. Flygvapenmuseum bedrev under året tre omfattande dokumentationsprojekt. Genom arbetet kunde en ovärderlig minnes- och kunskapsbank tillvaratas, som även blir tillgänglig för forskning och framtida museiproduktioner. Vid Flygvapenmuseum har verksamheten i arkiv och bibliotek samt föremålsregistrering genomförts enligt plan, vilket innebär att servicenivån successivt ökar genom tillgängliggörande av samlingarna digitalt. Utlånen från faktarummet ökar för varje år som går. Sida 16 av 46

18 Tabell: Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Antal egna publikationer Antal publicerade artiklar författade av egen personal Kunskapsservice Antal utlån biblioteket Antal katalogiserade böcker i bibliotek Antal öppethållande timmar på bibliotek Antal besökare på bibliotek (effekt) Antal nyförvärv Antal förfrågningar Antal seminarier Tabell: kostnader avseende prestationer inom kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Kunskapsservice Summa Tabell: Kostnader och intäkter avseende verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Kunskapsuppbyggnad Kostnader Anslagsintäkter Övriga intäkter Ökningen av kostnaderna innehåller i huvudsak kostnader för projektet Lumpen-identitet och materiella minnen. Sida 17 av 46

19 6 Verksamhetsområde Stöd Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Stöd SFHM ska stödja andra samlingar av militär art i Sverige. 6.1 Sveriges militärhistoriska arv Genom kansliet för Sveriges militärhistoriska arv (SMHA-kansli), som samfinansieras med Sveriges maritima museer (SMM), stöder myndigheten museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt regleringsbrev och enligt förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. SMHA-kansli utgör en resurs för att bygga upp, vidareutveckla, kvalitetssäkra och marknadsföra bidragsmuseernas verksamhet och samlingar. Kansliets stöd sker genom fortlöpande konsultation, kurser, konferenser, handledningar och projektledning. Under 2012 har kansliets funktioner och organisation setts över vilket de närmaste åren kommer resultera i en minskad personalstyrka och därmed lägre kostnader. Flera funktioner som varit nödvändiga i SMHA:s startskede har snart spelat ut sin roll och kansliet kommer allt mer att koncentrera sin kompetens på rent museala områden. SMHA-kansli anordnar årligen en utbildningskonferens för nyckelpersoner vid samtliga SMHA-museer. År 2012 valde kansliet en annan modell mot bakgrund av det översynsarbete kring bidragshanteringen som genomförts under året (se separat redovisning). Delar av kansliets personal samt en representant från myndighetens administrativa avdelning träffade museerna distriktsvis (Norrland, Svealand, Götaland) vid tre olika tillfällen för en endags genomgång av nya rutiner och anvisningar rörande statsbidragen. Med en bättre struktur och tydligare anvisningar kommer bidragsprocessen att effektiviseras, för såväl de sökande museerna som för kansliets handläggare. Stöd till utställningsproduktion och museipedagogik Under 2012 har arbetet fokuserat på uppbyggnaden av Infanteribrigadmuseum i Karlstad och Miliseum i Skillingaryd. Museerna har under 2012 färdigställt sina respektive museibyggnader och är för närvarande i full gång med utställningsproduktion. Infanteribrigadmuseum invigs den 1 juni 2013 och Miliseum 14 september Kansliet har i bägge fall medverkat i planeringsarbetet av såväl byggnadernas utformning som utställningarnas innehåll. Arbetet har intensifierats under senare delen av Andra insatser i nätverket som särskilt kan nämnas är utställningen Pansarlöss, på Maritiman i Göteborg, där kansliet stöttat med planering och formgivning. Vidare har utställningsstöd givits Artillerimuseum i Kristianstad för planering av en ny utställningshall samt Gotlands Försvarsmuseum för det pågående arbetet med ny flygplanshall. Dessutom har kansliet bidragit med projektledning och viss utställningsproduktion till vandringsutställningen City Fortress in the Baltic Sea Region (se även under rubriken Internationell samverkan). Utställningsprojektets svenska part har varit Artillerimuseum i Kristianstad. En fyradagarskurs i docktillverkning genomfördes under hösten med tolv deltagare från sju SMHAmuseer. Vid denna typ av utbildning ges museerna också tillfälle att möta varandra och utbyta viktiga erfarenheter i andra aktuella frågor. Stöd till föremålshantering och registrering SMHA-kansli stöder museerna med råd, anvisningar och praktiska insatser i hanterandet av museernas föremålssamlingar. Redan 2010 producerades en handledning för museerna att använda i det dagliga arbetet med föremålen; hur dessa ska registreras, hanteras, vårdas etc. Under 2012 har handledningen kompletterats med en bilaga i form av en uppslagsbok med benämningar av delar och tillbehör inom fyra föremålskategorier: handeldvapen, artilleripjäser, blankvapen och skyddsvapen. Syftet med bilagan är att museerna i samband med registrering och katalogisering av sina samlingar ska finna ett stöd och enkelt kunna finna adekvat terminologi. Därmed skapas också förutsättningar för konsekventa registreringar som i sin tur leder till en ökad tillgänglighet och större träffbild när allmänheten gör sökningar i museernas samlingar via Digitalt museum. Under 2012 har föremålsregistrering i Primus för vidare publicering på Digitalt museum fortsatt i samma takt som tidigare år. Totalt finns i föremålsdatabasen poster. Av dessa poster är idag Sida 18 av 46

20 publicerade på Digitalt museum. Tre museer har under året genomgått kansliets utbildning i databasprogrammet Primus. Marknadsföringsstöd De senaste åren har kansliet fokuserat på nationell och internationell marknadsföring av SMHAmuseerna. Den lokala och regionala marknadsföringen har museerna ansvarat för själva. Ett tillvägagångssätt i arbetet med den nationella och internationella marknadsföringen har varit att delta på rese- och turistmässor samt workshops i Sverige och utlandet men också genom aktiviteter i samarbete med svenska och utländska researrangörer. År 2012 deltog kansliet i bl.a. Matka 2012 i Helsingfors, TUR-mässan i Göteborg och Senior 2012 i Stockholm samt vid Swedish Workshop i Malmö. Visit Sweden och Reseskaparna event & resor har varit viktiga samarbetspartners vid dessa evenemang. Samarbeten med olika researrangörer har fortsatt i samma utsträckning som tidigare. I augusti deltog kansliet och representanter från ett par SMHA-museer med en egen informationsmonter vid Wismar Schwedenfest i norra Tyskland. SMHA medverkade vid arrangemanget i samarbete med Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar (RSMF). Under ett par dagar drog festivalen mer än besökare där en stor mängd historiskt intresserade tog del av kansliets egenproducerade informationsmaterial. Med SMHA:s närvaro på Wismar Schwedenfest hoppas kansliet locka intresserade från norra Europa att besöka SMHAmuseerna framför allt i södra Sverige. Under 2012 har SMHA-kansli samarbetat med Statens fastighetsverk inom projektet Hemliga rum. Det resulterade i att ett flertal av SMHA-museerna aktivt deltog i det uppskattade och välbesökta evenemanget som gick av stapeln den 24 maj. Kansliet fick den dagen också möjligheten att i samarbete med SFV iordningställa en mindre utställning i bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm. Utställningen bidrog till att sprida kunskapen om SMHA-museerna och nätverket. Under 2012 har representanter från fem museer under ledning av kansliets marknadsförare arbetar fram en manual och handledning i marknadsföring. Manualen ska ge basinformation, tips och rekommendationer för hur museerna kan bedriva och utveckla sin marknadsföring utifrån den verklighet de lever i. Uttrycket i skriften har hållits på en allmän och bred nivå för att alla museer i nätverket utifrån sina specifika förutsättningar ska kunna dra nytta av innehållet. Målet har även varit att de redan väl etablerade museerna med väl fungerande marknadsföring också ska kunna få nya tips och idéer. Stöd till materielavveckling Försvarsmakten och SFHM har på olika sätt samverkat i syfte att bevara det försvarshistoriska arvet i Sverige. Arbetet har bl.a. inneburit komplettering med och bevarande av sådan materiel som överförts från Försvarsmakten till SFHM för vidare utlåning till försvarshistoriska museer. När det gäller vapen som lånats ut av SFHM till museer har dessa regelmässigt åtgärdats så att de, utan alltför stora kostnader, kan innehas av museerna i enlighet med gällande vapenlagstiftning. Tvisten med Beredskapsmuseet Den 6 december 2012, en dag efter att huvudförhandlingen inletts vid Helsingborgs tingsrätt, träffades en förlikning i tvisten mellan SFHM och Beredskapsmuseet (BM). Innehållet i förlikningen har stadfästs i en dom i Helsingborgs tingsrätt. Förlikningen innebar bl.a. att statens äganderätt till de omtvistade föremålen (ca 60 vapen) erkändes av BM, Det gäller även föremålen i mål 2, en kompletterande stämning avseende ytterligare drygt 20 vapen, fordon m.m. som lämnades in av SFHM i december Därutöver omfattar förlikningen även ett stort antal vapen och vapendelar som inte tagits upp i de två stämningarna. Statens äganderätt till ytterligare ca 100 vapen och vapendelar med ursprung i Försvarsmakten bekräftades i förlikningen. För ett 60-tal handeldvapen och kulsprutepistoler, som SFHM inte gjort anspråk på, ska BM rätta uppgifterna om vapnens härkomst hos polisen. Vissa av de statliga vapnen ska utgöra depositioner på BM och depositionsavtal ska upprättas. Övriga vapen och föremål ska återlämnas till staten och kommer att avhämtas. Beredskapsmuseet ska betala delar av statens rättgångskostnader 6.3 Resultatbedömning SMHA-kansli har efter fyra år visat sig vara en framgångsrik organisation som lyckats väl med att vid sidan om bidragsgivningen stötta museerna i deras museala utveckling och dessutom vidarutveckla Sida 19 av 46

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum

Läs mer

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare 2015-02-13 Försvarets Historiska Telesamlingar Flygvapnet Bakgrund/uppgift Organisation Arbetssätt Dokumentation och hemsida Sekretess Medarbetare Namn: Hans-Ove Görtz och Arne Larsson 2015 Försvarets

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) inleds programåret med att Raoul Wallenbergpristagaren Siavosh Derakthi berättar om föreningen Unga muslimer mot antisemitism. Februari

Läs mer

Revisionsrapport. Statens maritima museers årsredovisning 2009

Revisionsrapport. Statens maritima museers årsredovisning 2009 Revisionsrapport Statens maritima museer Box 27131 102 52 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-03-22 32-2009-0711 Statens maritima museers årsredovisning 2009 Riksrevisionen har granskat Statens maritima museers (SMM:s)

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2015

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Året i sammandrag Januari Armémuseum (AM) inleder programåret med en temadag om romernas utsatthet. Februari Utställningen Lumpen från mönstring till muck invigs på AM. Utställningen

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

SVENSKA FLYGBASER. Beskrivning över bokprojektet, läge maj 2007

SVENSKA FLYGBASER. Beskrivning över bokprojektet, läge maj 2007 SVENSKA FLYGBASER Beskrivning över bokprojektet, läge maj 2007 Detta prospekt, som samtidigt är en lägesrapport, har utarbetats på uppdrag av Fortifikationsverket (FORTV) för att marknadsföra utgivningen

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar 1 Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) granskat den interna kontrollen i samlingen

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Flygvapenmuseum redan en stor succé

Flygvapenmuseum redan en stor succé 8 Flygvapenmuseum redan en stor succé Det råder stor uppståndelse när TIFF besöker det nya Flygvapenmuseum i Linköping. Vilket inte är så konstigt. Satsningen på museet är minst sagt rejäl. Vi är där på

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Utställnings- projekt

Utställnings- projekt Textilmuseet Inredning av aktivitetstorg på 700 kvadratmeter. Grafiskt koncept för utställningar samt formgivning av utställning om mode. Klart år: pågående Lumpen Flygvapenmuseum i Norrköping och Armémuseum

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Sven Rentzhog, Nordiska museet En kulturskatt och kunskapsbank 6 miljoner bilder 4 700 hyllmeter arkivmaterial

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014

Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 1 (11) NATURUM VATTENRIKET Naturvårdsverkets dnr 319-6807-09 Nf VERKSAMHETSPLAN Naturum Vattenriket 2010-09-19 Verksamhetsplan för naturum Vattenriket År 2010 År 2011-2014 BESÖK: naturum Vattenriket POST:

Läs mer

Länsmuseernas situa-on. Presenta-on på länsmuseernas höstmöte

Länsmuseernas situa-on. Presenta-on på länsmuseernas höstmöte Länsmuseernas situa-on Presenta-on på länsmuseernas höstmöte 2015-10- 21 Uppdraget Syfte Ge en helhetsbild av situationen för länsmuseerna i landet som kunskapsunderlag för Riksutställningars arbete Genomförande

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

PROGRAM SOMMAREN 2016

PROGRAM SOMMAREN 2016 PROGRAM SOMMAREN 2016 GUIDADE VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb)

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Förord Det första verksamhetsåret är avslutat. Bolagskonstruktionen med dess ingående kompetenser har entydigt gynnat verksamheten. Resultatet är

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 2013-03-20 Kvalitetsredovisning 2012 Flyinge-Harlösa förskolors rektorsområde Bakgrund Flyinge-Harlösa rektorsområde består av 4 förskolor. Två förskolor ligger i Harlösa, Gladbacken och Birkebo, med vardera

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund?

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? VÄLKOMMEN TILL kantele Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? Haninge har en egen finskspråkig förskola. Här får barn till familjer med finsk anknytning möjligheten

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping.

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Framtidens Flygvapen. Nya byggnader. Den tredje etappen

Framtidens Flygvapen. Nya byggnader. Den tredje etappen Framtidens Flygvapen Museet över det svenska flygvapnet, Flygvapenmuseum i Linköping, slår under sommaren 2010 upp portarna till ett utbyggt och mer innehållsrikt museum! På cirka 7 000 nya kvadratmeter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer