Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum (FVM). Februari Sportlov med dramatiserade visningar på AM och spiontema på FVM. Besök av norska kollegor från Fredrikstens fästning som studerar fanor som togs vid belägringen Utställningarna City Fortresses in the Baltic Sea Region och Coastal Fortresses During the Cold War öppnar på Estonian War Museum som en del av samarbetsprojekt mellan Sveriges militärhistoriska arv (SMHA), Estland och Danmark. Mars Utställningen Twice a Stranger öppnar på AM. Utställningen Överlev invigs på FVM. Nederländernas ambassadör besöker FVM. April Påsklov på FVM på temat överlev och AM arrangerar modellbygge för barn. AM arrangerar ett symposium om fanor tillsammans med Vitterhetsakademien. Maj AM:s vandringsutställning Saker och ting öppnar på Muzeum Wojska Polskiego (Polska Armémuseum) i Warszawa. Utomhusutställningen Täppan i beredskap öppnar på AM i samarbete med Koloniträdgårdsföreningen. AM deltar i symposium om UNESCO:s immateriella kulturarv. FVM deltar med Merlinmotorn på Tjolöholm Classic Motors. Juni Kulturarv utan gränser besöker AM med 27 museichefer från Vitryssland och ett internationellt samarbete inleds. Fotoutställningen Uppdrag Tchad har vernissage på FVM. Brigadmuseum (SMHA) i Karlstad öppnar. Juli Årets bästa besöksdag på FVM lockar personer till museet. Samarbetsavtal sluts med China National Silk Museum gällande ett forskningsprojekt om kinesiskt 1700-talssiden. Augusti Personal från AM håller föredrag om gallring av föremål på ICOM:s världskongress i Rio de Janeiro och AM:s chef väljs till ordförande i ICOMAM. Utrikesdepartementet har sitt årliga chefsmöte på FVM. September FVM arrangerar femtiotalshelgen Back to the 50 s. FVM lanserar delar av sin samling på Digitalt museum. AM lånar ut föremål från Wallenbergutställningen till Barak Obamas Sverigebesök. Miliseum (SMHA) i Skillingaryd invigs av landshövdingen. Oktober AM:s nya basutställning Krig och fred öppnar. Museiföreståndarkonferens på FVM. November Invigning på FVM av utställningen Åke Hodell - från stridspilot till rebellisk konstnär. AM arrangerar en välbesökt debatt- och pubkväll för FN-veteraner i utställningen Fredssoldater. December AM erhåller kronor från Riksbankens Jubileumsfond till projektet När Sverige styrdes från Osmanska riket. Invigning av den nyrestaurerade Donnet- Lévêque, Flygfisken samt medaljutdelning på FVM. Försvarets traditionsnämnd och AM arrangerar en högtidlig överlämning av ett nyproducerat standar till Livgardet vid en standarspikningsceremoni på AM. Årets bästa besöksdag på AM, besöker museet i samband med nyårssaluten på Artillerigården. Sida 1 av 49

3 Innehåll ÅRET I SAMMANDRAG... 1 INNEHÅLL ÖVERINTENDENTENS FÖRORD INLEDNING VERKSAMHETSUPPDRAG KVALITATIVA ASPEKTER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETSOMRÅDE BEVARANDE ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRMEDLING ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE KUNSKAPSUPPBYGGNAD ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE STÖD SVERIGES MILITÄRHISTORISKA ARV RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE TRADITIONSVÅRD RESULTATBEDÖMNING ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER OCH AKTÖRER INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMVERKAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPERSPEKTIV BARN OCH UNGDOMAR TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING LOKALKOSTNADER AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET ORGANISATION KOMPETENSFÖRSÖRJNING ARBETSMILJÖ VERKSAMHETSUTVECKLING FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER BESLUT Sida 2 av 49

4 1 Överintendentens förord I ett samtal med kollegor för en tid sedan kom frågan upp om det egentligen finns några normala verksamhetsår. År som inte innehåller några större förändringar av verksamhetens uppdrag, organisation, ekonomiska förutsättningar eller styrning. År då det är enkelt att lägga fast och följa verksamhetsplanen, då inga oförutsedda händelser tvingar fram omprioriteringar av resurser. Ingen i sällskapet kunde erinra sig ha upplevt ett sådant verksamhetsår på länge, om alls någonsin. Normaltillståndet konstaterades i stället vara att minst ett par av omständigheterna ovan ständigt föreligger. Är det då bra att det är så? Jag tror faktiskt det, även om det finns undantag. Innebörden i talesättet Alltför mycket stabilitet förhindrar framsteg ska inte underskattas. Var då 2013 ett normalår för SFHM? Nej, på flera områden infann sig inte heller detta år det ibland eftertraktade lugnet. Som vanligt har vi behövt tänka nytt och göra om inom flera områden, och även om det kortsiktigt kan fresta på så överväger i allmänhet det positiva. Nödvändiga förändringar görs som annars skulle ha gjorts långt senare eller kanske inte alls. Några axplock från Med anledning av personalavgångar och befintliga vakanser valde vi att genomföra en mindre organisationsöversyn hösten/vintern Resultatet blev att de administrativa verksamheterna under 2013 omorganiserats i en stab. Rekryteringar av delvis nya kompetenser och ett förändrat arbetssätt har medfört att myndigheten nu står bättre rustad inför framtiden även om det övergångsvis inneburit stora kraftansträngningar. Varje år sedan nya Flygvapenmuseum öppnade 2010 har vi i årsredovisningarna berättat om magasinsomflyttningar. Eftersom många av föremålen är skrymmande och svårflyttade är det ett oerhört resurskrävande arbete som tar tid från kärnverksamheten. Även 2013 har präglats av en omfattande omflyttning som inte helt kunde förutses när verksamhetsplanen och budget för 2013 lades fast. Positivt jämfört med de senaste åren är att denna gång är flytten självvald. Det handlar inte om en kortsiktig lösning utan om flytt till ett magasin med ändamålsenliga lokaler och bra lokalisering. Den ständiga magasinsbristen är långt ifrån löst i och med detta men det är ett steg i rätt riktning och kan vi skaka fram resurser finns det möjlighet till ytterligare utrymme i anslutning till det nya magasinet. Riksarkivets föreskrift med krav på att statliga myndigheter ska införa verksamhetsanpassad arkivredovisning krävde inte bara resurser under förberedelsearbetet 2012 utan också under implementeringen Vi har inte räknat på vad det kostat myndigheten totalt men på plussidan finns att vi kartlagt myndighetens processer på ett sätt som annars knappast hade gjorts och att vi kunnat besluta om en ny klassificeringsstruktur och diarieförteckning. Uppskattade utbildningsinstaser har också genomförts för all personal i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det har dock kostat en hel del och det är därför bra att Budgetprocesskommittén i sitt slutbetänkande föreslår att En skyldighet bör införas för myndigheter att innan de beslutar föreskrifter inhämta regeringens medgivande om föreskrifterna leder till inte oväsentligt ökade kostnader för staten, kommuner eller landsting. En sådan skyldighet bör regleras i en förordning. En annan genomgripande förändring under 2013 var att e-handel infördes samt att löpande ekonomioch personaladministrativa uppgifter överfördes till Statens servicecenter. En konsekvens av detta var att befintliga faktura- och lönesystem fick bytas ut. Även här finns en tydlig plussida i form av minskad sårbarhet. Övergångskostnaderna har dock varit väldigt stora och några kostnadsbesparingar i det löpande ser vi ännu inte till. Vi avvaktar dock hur det utvecklas under 2014 och gör därefter en utvärdering. Då får vi se om detta faller in under kategorin det finns undantag enligt ovan eller om vi fortarande väntar på att få råka ut för ett sådant undantag. Staffan Bengtsson Överintendent Sida 3 av 49

5 2 Inledning 2.1 Verksamhetsuppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet regleras i förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter (från och med förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter) samt i det årliga regleringsbrevet. I myndigheten ingår avdelningarna Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Sveriges militärhistoriska arvs kansli, Försvarets traditionsnämnd, samt en myndighetsgemensam stabsfunktion för styrning och administrativa frågor m.m. Vägledande för genomförandet av SFHM:s verksamhet är den myndighetsövergripande vision som fastställdes 2011: Vision för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) SFHM ska vara Östersjöregionens ledande aktör för kunskapsgestaltning av försvarets roll i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen är indelad i fem verksamhetsområden: Bevarande Förmedling Kunskapsuppbyggnad Stöd Traditionsvård För varje verksamhetsområde redovisas verksamhetens resultat och prestationer i förhållande till uppgifter och återrapporteringskrav enligt SFHM:s instruktion och regleringsbrev. Därefter gör SFHM en bedömning av måluppfyllelsen som även innefattar kvalitetsaspekter. Enligt instruktionen ska SFHM i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. En kulturpolitisk prioritering som i enlighet med regleringsbrevet särskilt ska prägla SFHM:s verksamhet under åren är barn och ungas rätt till kultur. De tvärsektoriella aspekterna återspeglas i redovisningen av de olika verksamhetsområdena och sammanfattas även i särskilda avsnitt. Viss information återkommer därför på flera ställen i resultatredovisningen. 2.2 Kvalitativa aspekter I regleringsbrevet för 2013 anges att SFHM i sin resultatredovisning ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordning (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. SFHM har inlett ett mer långsiktigt arbete för att definiera och mäta kvalitet i verksamheten. I årsredovisningen för 2012 redogjordes för hur myndigheten resonerat kring och i flera fall även definierat ett antal kriterier för kvalitet. Huvudfokus under 2013 har varit att försöka hitta kvalitetsmått för de prestationer som redovisas för respektive verksamhetsområde. Under året har flera nya aspekter på kvalitet tagits fram bland annat inom verksamhetsområdena Kunskapsuppbyggnad och Stöd. En del arbete kvarstår framför allt vad gäller att ta fram kriterier för vad som ska anses vara god kvalitet. Redovisningen av de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat görs under respektive verksamhetsområde för att på så sätt tydliggöra att kvalitet är en integrerad aspekt av resultatet. 2.3 Sammanfattande bedömning per verksamhetsområde För verksamhetsområde Bevarande är den sammanfattande bedömningen att SFHM fortfarande har en del återstående arbete vad gäller förteckning och dokumentation av samlingarna. Tydliga förbättringar har emellertid skett under Flygvapenmuseum har bland annat registrerat nya poster och fortlöpande tillgängliggjort delar av föremålssamlingen på Digitalt museum. Sida 4 av 49

6 Armémuseums samlingar är under fortsatt god uppsyn och hela föremålsbeståndet finns registrerat i föremålsdatabasen Primus. För verksamhetsområde Förmedling är den sammanfattande bedömningen att utställningsverksamheten håller hög kvalitet. Det är glädjande att se de goda omdömen museerna och deras utställningar får av besökarna, även om besökssiffrorna för FVM som väntat har sjunkit något jämfört med tidigare år när museet hade återinvigts efter om- och tillbyggnaden. Dessutom gav resewebbplatsen Tripadvisors användare Flygvapenmuseum högsta betyg av samtliga svenska museer som betygsatts. Även SFHM som myndighet toppar listan vid en jämförelse av genomsnittsbetyget för de museer som ingår i centralmuseimyndigheterna. För verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad är den sammanfattande bedömningen att verksamheten varit framgångsrik. Det har varit ett händelserikt år med bland annat 7 anordnade seminarier, 9 publicerade artiklar av egen personal och 4 utgivna publikationer. Myndighetens treåriga forskningsprojekt Lumpen identitet och materiella minnen pågick hela året och avslutas i början av Kunskapsbanken som byggts upp är omfattande och allt material finns tillgängligt för forskarsamhället i Armémuseums arkiv. För verksamhetsområde Stöd är den sammanfattande bedömningen att resultatet av myndighetens stödjande verksamhet är mycket gott. Under 2013 har SMHA-kansli valt att prioritera marknadsföringsstödet. Deltagandet på mässor och andra evenemang har i stort varit detsamma som tidigare år. Det riktade stödet inom bland annat marknadsföring har varit ett nytt och uppskattat inslag mot museerna. 2.4 Ekonomisk översikt (tkr) Verksamhetens finansiering Anslag Avgifter m.m Bidrag Finansiella intäkter Summa Kostnader per verksamhetsområde Bevarande Förmedling Kunskapsuppbyggnad Stöd Traditionsvård Summa Över-/underskott (kapitalförändring) Transfereringar Sveriges militärhistoriska arv SFHM:s verksamhet finansieras huvudsakligen av anslag vilket under de tre senaste åren har utgjort cirka 79 procent av intäkterna. Övriga intäkter (avgifter och bidrag m.m.) bidrar i allt väsentligt till den samlade finansieringen, varför intäkterna inte redovisas uppdelade på verksamhetsområden. Finansieringsbilden har förändrats under perioden genom att andelen avgifter m.m. successivt har ökat, från 9 procent 2009 till 17 procent Bakgrunden till förändringen är främst den externa finansiering som tillkom i samband med nyöppningen av Flygvapenmuseum Bidragsintäkter, som till största delen är utomstatliga har under perioden, legat på en stabil nivå, dvs. Sida 5 av 49

7 cirka 3-4 procent av de totala intäkterna. Bidragen som beslutas och utbetalas av SFHM till museer som ingår i nätverket Sveriges militärhistoriska arv uppgår i genomsnitt till 17,5 miljoner kronor per år under perioden Verksamhetens kostnader består till stor del av lokalkostnader (35 %) som, förutom museibyggnaderna för Armémuseum och Flygvapenmuseum samt kontor, även innefattar magasin. Personalkostnaderna (37 %) motsvarar 70 årsarbetskrafter 2013 (72 årsarbetskrafter 2012 med samma andel kostnader). Andelen personalkostnader har minskat jämfört med 2009 (då de utgjorde 41 %). De största posterna i Övriga driftskostnader (22 %) är IT och telefoni, ekonomi och personaladministration (Statens servicecenter) samt kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av olika aktiviteter och projekt i verksamheten. Kostnader för avskrivningar har ökat något under perioden och utgör 6 procent per år under De finansiella kostnaderna är förhållandevis små (0 % i diagram). Verksamhetens kostnader % 6% Personal 22% 35% 37% Lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar o nedskrivningar Sida 6 av 49

8 3 Verksamhetsområde Bevarande Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Bevarande SFHM ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 3.1 Armémuseum Vård och förvaring Den systematiska tillsynen av samlingarna i magasinen har pågått som planerat hela året. Museet har fortsatt att ha personal på plats istället för klimatanläggningar. Efterarbetet av den omfattade magasinsflytt som genomfördes 2012 har inneburit att föremål packats upp och om och lagts i nya förvaringssystem, ett arbete som kommer att pågå även 2014 och En viktig händelse var genomförandet av en internationell konferens om fanor som arrangerades av Armémuseum, Vitterhetsakademien och Eremitaget i Sankt Petersburg. Under två dagar i maj förvandlades magasinet i Frihamnen till en konferenslokal. Föreläsningar hölls i magasinet med både presentationer och originalföremål vilket väckte stor uppskattning hos deltagarna som kom från Ryssland, Polen, Ukraina, Tyskland och Litauen. Konservering och vård har skett i samband med att föremål ska ställas ut samt i överensstämmelse med den särskilda vårdplan som finns för museets mest sköra samling, fanorna. Det har inneburit att cirka 220 föremål har fått vård under året i samband med arbetet i den nya basutställningen Krig och Fred. Vad gäller fanorna har de största insatserna gällt konservering av fanor som ska lånas ut till Norge i samband med Grunnlovsjubiléet 2014 samt vård av vimplar. Det så kallade vimpelprojektet avslutades under våren och innebar att alla vimplar, tagna i slaget vid Narva 1700 och slaget vid Saladen 1703, har skiljts från de stänger de har varit fästade vid. Vimplarnas måleri som krackelerade av att vara rullade runt stängerna och bottentyget som gick sönder av spikhålen som blev större och större, ligger nu i fina lådor med ändamålsenlig support. De utsätts därmed inte längre för förvaringsskador. Förutom huvudmagasinet har Armémuseum distansmagasin för stora föremål. De sköts av tre rustmästare placerade lokalt i Strängnäs, Halmstad och Kristianstad. Ett dokument för god samlingsförvaltning, som ska fungera som vårdplaner för distansmagasinen, har tagits fram under året. Armémuseums samlingar tilldrar sig ett stort intresse från museer och institutioner i både Sverige och utomlands. Under 2013 har föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Redan genom den inventering som genomfördes under museets Accessprojekt skapades rutiner för samlingsförvaltning och registrering av föremål. Metoderna har förfinats och implementerats under senare år och alla föremål är inregistrerade i föremålsdatabasen Primus. År 2013 var fokus att ta fram rutiner vid interna stickprovskontroller vilka ska testas under Armémuseums samlingar är tillgängliga för allmänheten genom internettjänsten Digitalt museum. Digitalt museum underlättar för forskare och specialintresserade att använda museets samlingar som källmaterial. Tillgängligheten till föremålen ökar i takt med att uppgifter läggs in i registret. Genom forskningsprojektet om lumpen tillförs en mängd nya fakta kring flera av museets vardagliga talsföremål. Därigenom har museet en god överblick över samlingarna vilket också underlättar det kontinuerliga arbetet med att dokumentera och vetenskapligt studera föremålen. Samlingarnas tillgänglighet på Digitalt museum har hög prioritet inom Armémuseum. Under året har ett stort antal frågor och kommentarer kommit till museet via Digitalt museum. De flesta frågor kommer från Sverige men det har även varit frågor från till exempel USA, England, Tyskland och Norge. Många är av typen hur gammalt är det här svärdet som jag ärvt från min morfar och handlar inte om museets samlingar. Kollegor och forskare använder Digitalt museum som ett hjälpmedel vid studier och kommande låneförfrågningar. Sida 7 av 49

9 Under 2013 har Armémuseums samlingar kompletterats med 57 nyförvärv, bland annat fanor och minnesföremål från Camp Victoria i Kosovo. 3.2 Flygvapenmuseum Vård och förvaring Året har präglats av ett omfattande flytt- och utrymningsarbete rörande magasin. Flygvapenmuseum utrymde ett magasin inne på det militära området Malmen och museets textilsamling överfördes till ett nytt magasin i Malmslätt. På sikt blir denna omfördelning positiv för museet, som får mer lättillgängliga och lättarbetade lokaler. Huvudmagasinet genomgick en omändring under året då museets vapenförvaring klart förbättrades. Större omdisponeringar av föremål har skett för att göra plats för övriga föremålskategorier från magasinet på Malmen. Arbetet i museets magasin för reservdelar, Lägerhyddan, fortsatte under året. På sikt ska museets samling av reservdelar helt separeras från föremålssamlingen, dels för att skapa fria ytor i Flygvapenmuseums huvudmagasin och dels för att öka statusen på föremålssamlingen. Svensk Flyghistorisk Förenings arbetsgrupp på Tullinge slutförde under året sitt restaureringsarbete av museets flygplan Donnet-Lévêque, Flygfisken, som under högtidliga former och med medaljutdelning till restaureringsgruppen ställdes ut i basutställningen. Gruppen fortsätter sitt arbete med restaurering av flygbåten Macchi M.7. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps (ÖFS) publika restaureringsarbete med museets Saab B 18B fortsatte under året liksom arbetet med fullskalemodellen av S 16 Caproni. Arbetsgruppen påbörjade dessutom restaurering av TP 83 Pembroke. Flygplanet har sedan det förvärvades till museet 1976 förvarats utomhus och är därför i stort behov av vård. Flygvapenmuseums fordonsgrupp fortsatte under året arbetet med radarstation PJ-21. Arbetsgruppen håller numera till i museets fjärrmagasin utanför Linköping. Flygvapenmuseum bedriver en omfattande stödverksamhet, i form av rådgivning och utlån av föremål, till övriga flygmuseer runt om i landet. Under året har museet haft föremål utlånade till andra museer. Flygvapenmuseums depositionsverksamhet till lokala museer ute i landet sprider kunskap om föremålen, ökar variationen hos dessa museer och bidrar därmed till att locka en större publik. Dessutom är det positivt för Flygvapenmuseum då många flygplan av utrymmesskäl inte kan visas i museets lokaler och det råder brist på utrymme i magasinen. Under 2013 har 179 nya föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Den 2 september 2013 började även Flygvapenmuseum att publicera delar av sina samlingar på Digitalt museum. Vid årets slut hade föremål och fotografier tillgängliggjorts på internet. Målet är att tillgängliggöra hela samlingen. Museets föremålssamling inventeras och registreras fortlöpande kategorivis. Under året har arbetet koncentrerats på uniformer, plaketter, stationsmateriel, sjukvårdsmateriel och kameror. Antalet registrerade föremål i databasen Primus utökades under 2013 med föremålsposter. Under 2013 kompletterades Flygvapenmuseums samlingar med 188 nyförvärv. 3.3 Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Bevarande använder sig SFHM av en självutvärderingsmodell där bedömningsgrunden för god kvalitet innebär att de samlingar som anförtrotts myndigheten är i ordning och reda, det vill säga att det finns en god organisation och fastställda processer vad gäller föremålssamlingarna och hantering av föremålen. Modellen bygger på tre aspekter: Vård Att föremålen i samlingarna får den vård de behöver, att de förvaras på rätt sätt och i rätt klimat. Sida 8 av 49

10 Förteckning Att dokumentationen av föremålen är korrekt, fackmannamässig och lättillgänglig. Nyförvärv Att det finns en aktiv strategi och en policy för hur nyförvärv av föremål ska kunna berika samlingarna För Armémuseums del är bedömningen av första aspekten vård, att den är god. Museet har en väl fungerande samlingsförvaltning och en relevant bemanning på samlingssidan. Samlingen förvaras inte i vad branschen menar med klimatiserade miljöer, men genom systematiskt skadedjursarbete och kontroller samt långsiktiga satsningar på bra förvaring kompenserar museet klimatfrågan. Den andra aspekten är mycket god i fråga om tillgänglighet. Föremålen finns avbildade och beskrivna på Digitalt museum som är tillgängligt i hela världen. När det gäller dokumentationens korrekthet återstår mycket arbete. Dokumentationen är till stora delar ålderdomlig och ofullständig. Detta åtgärdas i olika forskningsprojekt och Armémuseum har valt att hellre tillgängliggöra allt för att i många fall få hjälp utifrån. Registret är ett levande register som successivt förbättras, ett redskap, inte ett fullständigt uppslagsverk. Tredje aspekten nyförvärv, bedömer Armémuseum som inte helt tillfredsställande. På grund av Försvarsmaktens omstrukturering har museet erbjudits föremål i en mycket stor omfattning. Museet måste aktivt arbeta för att inte bli en mottagare som väljer föremål ur listor snararare än att vara en insamlande institution. Arbete pågår med en ny insamlingsstrategi som vilar på vetenskaplig grund och på sikt kommer museet att förbättra insamlingen. Det militära ordvalet Fördelning av materiel illusterar tydligt att det ur det perspektivet inte alltid är fråga om någon insamling ur museal aspekt. Flygvapenmuseum har under året lagt stora resurser på att förbättra kvaliteten vad avser förvaringen av stora delar av samlingarna. Det har huvudsakligen handlat om att tömma ett magasin, omplacera föremålen till andra befintliga magasin samt flytta in i ett nytt mer ändamålsenligt magasin. Arbetet har bland annat resulterat i att museets textilsamling fått betydligt bättre och mera ändamålsenliga lokaler. Samtidigt har det tagit personalresurser från annat arbete med vård och registrering av samlingarna. Tyvärr är omflyttningar av skrymmande, svårdemonterade och svårflyttade föremål mycket problematiska och kostsamma. Målet är att museet får en slutlig lösning för förvaring av magasinerade flygplan. Den konstanta magasinsbristen och ständiga omflyttningsinsatser har medfört att föremålens vårdinsatser eftersätts. Fortfarande tvingas museet att förvara flygplan utomhus. Sedan länge har museets totala samling uppskattats till föremål och då inräknat såväl reservdelar som museiföremål. År 2007 påbörjades arbetet med en mer systematisk genomgång och registrering av reservdelarna. År 2010 började man separera dem från föremålssamlingen. Den kalkylerade siffran på totalt antal museiföremål bör därför justeras till cirka föremål. I övrigt har verksamhetsåret präglats av en stor satsning på registrering, fotografering och digitalisering av museets samlingar. Kvaliteten på förteckningen av Flygvapenmuseums samlingar är inte tillfredsställande men förbättras kontinuerligt. Det här är ett område som kommer fortsätta att prioriteras under Flygvapenmuseums insamlingsverksamhet följer den förvärvspolicy som är beslutad och kvaliteten i verksamheten bedöms vara god. Sida 9 av 49

11 Volymer avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Antal föremål, totalt * Antal föremål som har fått vård/översyn under året Antal depositioner och utlån 7 507** Antal depositioner och utlån under året 1 400** Registerhantering Antal dataregistrerade föremål Antal föremål i Digitalt museum Antal besök på Digitalt museum*** Antal nyförvärv av föremål under året *Den redovisade volymen för 2013 inkluderar inte Flygvapenmuseums föremål. Föremålsbeståndet har uppskattats till cirka föremål jämfört med föregående år. Siffran är även något lägre än föregående år eftersom dubblettposter i föremålsdatabasen Primus har rensats bort under året. **De redovisade volymerna för 2013 inkluderar rekvisitaobjekt även för Armémuseum. Siffrorna är därför högre än föregående år. ***Siffran avser det totala antalet besök på webbplatsen Digitalt museum. Kostnader avseende prestationer inom Bevarande (tkr) Prestationer Vård och förvaring Registerhantering Summa Sida 10 av 49

12 4 Verksamhetsområde Förmedling Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Förmedling SFHM ska hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. 4.1 Armémuseum Utställningar Armémuseum visade under 2013 tre tillfälliga utställningar. Twice a Stranger som producerats i Grekland berättade om 1900-talet som de enorma flyktingströmmarnas århundrade och tog upp exempel från många olika länder. I små filmbås kunde besökarna följa personliga berättelser om livsöden och överlevnadsstrategier när all trygghet ryckts undan. Mat för en hel armé som öppnade 2012 pågick under hela året. Utställningen har uppskattats av besökare som får spännande redogörelser för matens och matförsörjningens betydelse för krigföringen. Här kan publiken dofta på mat, ibland äta mat samt titta på en mängd redskap som behövts för att laga mat till en hel armé. Täppan i beredskap var en liten specialutställning utomhus som producerades tillsammans med Stockholms Koloniträdgårdsförening. Små odlingslotter arrangerades utanför museet där främst barn kom och planterade ätbara grödor. Skörden pågick ända till november då utställningen revs. En stor del av basutställningen byggdes om och öppnade den 24 oktober. Vikingatiden är borta och kronologin börjar 1500 och slutar 1900 (fortsättningen öppnar i oktober 2014). Cirka 220 föremål ur samlingarna har ställts ut, allt från spektakulära krigsbyten som Turkiska tältet till enkla gymnastikredskap som 1800-talssoldaten behövde för att hålla sin kropp i trim. Syftet är att visa upp unika föremål som de flesta bara har sett på film och förmedla magin kring just äkta saker. Anledningen till den omfattande satsningen var insikten att de flesta av besökarna kommer för att se basutställningen. Delvis ny form, ny dramaturgi, helt nya texter baserade på aktuell forskning och en berättelse utifrån samlingen på just Armémuseum var viktiga ingångsvärden. Alla texter är tvåspråkiga och designade enligt lättlästprinciper. Ett nytt enhetligt informationsskyltsystem med klarare grafik har tagits fram för att besökare ska ha lättare att hitta inne i museet. Även audioguiden har uppdaterats och finns att låna gratis på sju språk. Utanför hemmaarenan är Armémuseum verksamt med en vandringsutställning och många föremålslån till andras utställningar. Vandringsutställningen Saker & ting mellan liv och död fortsatte sin Europaturné. Den monterades ner i Bryssel och öppnade i maj på Polska Armémuseum i Warszawa där den står till och med 31 mars Genom utställningen har flera ur Armémuseums personal besökt Polen och Belgien i syfte att montera, packa eller inviga utställningen. Pedagogik Visningar för både barn och vuxna har genomförts dagligen under sommaren, helger och skollov. Under sommaren hålls de på engelska, svenska och ryska. För att möta intresset från ryska turister har Armémuseum haft dagliga ryska visningar under jul-, nyår- och trettonhelgen som är stora resehelger för ryska medborgare. Under hela året erbjuder Armémuseum familjevisningar. Armémuseum besöks av skolans samtliga årskurser. Många av ämnena i basutställningarna finns med i läroplanen, exempelvis stormaktstiden, kalla kriget, världskrigen samt konflikter och yttrandefrihet. I utställningen Fredssoldater introducerades ett skolprogram för gymnasiet på tema: Våldtäkt som vapen. Den pedagogiska verksamheten för skolor är ett kännetecken för Armémuseum och under året uppgick antalet skolvisningar till 203 stycken. Ett populärt inslag i museet är de dramatiserade visningarna som både riktar sig till skolor och andra besökare. Under skolloven har pedagogerna framfört dagliga dramatiserade program som tar med både barn och vuxna i historien. För barn som besöker Armémuseum har museet tagit fram en frågetävling som fylls i vid olika stationer. Målgången är i receptionen där ett pris delas ut. Frågetävlingen finns både på svenska och på engelska. Sida 11 av 49

13 Programverksamhet Programverksamheten, som under året har varit omfattande, bidrar både till fördjupningar inom militärhistoria för de specialintresserade besökarna och till bredare mer utåtriktade arrangemang för att intressera de stora skarorna. Debatter, föredrag, specialvisningar och familjeaktiviteter har fyllt året. En kväll om flyktingsituationen i världen arrangerades i anslutning till utställningen Twice a Stranger, en temavisning om mat i kriget fördjupade utställningen Mat för en hel armé och modellbygge lockade båda stora och små under en lördag. Under hösten bjöd Armémuseum i samarbete med SMHA-kansli in människorättsaktivisten Dr. Denis Mukwege från Kongo, som 2008 tilldelades både FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset. Han berättade om sin kamp för att hjälpa offren för systematiska våldtäkter. I samband med detta överlämnade FN-veteraner från Kongokriget en insamlad prissumma. Utställningen Fredssoldater började användas som en samlingsplats för FN-veteraner. En minneskväll med föredrag, musik och pub lockade många till museet en mörk decemberkväll. Ett par hundra veteraner från 20 år av svensk närvaro på Balkan deltog. Liknande evenemang blir mer och mer populära. Årets sista programpunkt var nyårssalut på Artillerigården dagen före nyårsafton. Det har blivit en tradition och har satt museet på kartan för nyårstraditioner. År 2013 blev det publikrekord denna dag med cirka besökare i museet. 4.2 Flygvapenmuseum Utställningar Under 2013 byggdes ytterligare en lokal för tillfälliga utställningar och Flygvapenmuseum har därmed två lokaler för detta ändamål, Stora galleriet och Lilla galleriet. I mars öppnade Överlev i Stora galleriet, en utställning om överlevnad och olika kris- och katastrofsituationer. I utställningen kunde besökarna ta del av kunskap, tips och personliga erfarenheter från civila och militära överlevnadssituationer. Först ut i Lilla galleriet var fotoutställningen Uppdrag Tchad. I utställningen visades fotografier tagna av en svensk soldat på utlandsuppdrag i Tchad. Bilderna ger en inblick i hur den svenska försvarmaktens vardag ser ut idag. I november invigdes konstutställningen Åke Hodell från stridspilot till rebellisk konstnär. Åke Hodell utbildade sig till stridspilot under 1940-talet men blev efter ett haveri istället konstnär, poet och antimilitarist. Med utställningen, som inte liknar något som tidigare har visats på Flygvapenmuseum, nås förhoppningsvis målgrupper som i vanliga fall inte söker sig till ett försvarshistoriskt museum. Ett nytt, men samtidigt ett av landets äldsta, flygplan tillfördes basutställningen om flygets pionjärtid - Donnet-Lévêque L II. Flygplanet, som även kallas Flygfisken, är från 1913 och har restaurerats av en grupp inom Svensk Flyghistorisk Förening (se även Vård och förvaring 3.2). Pedagogik Flygvapenmuseum genomförde under året sammanlagt 738 visningar varav 190 visningar för skolklasser och 35 visningar för förskolegrupper. Skolprogrammen är ofta ämnesövergripande och inkluderar många skolämnen med utgångspunkt i skolans styrdokument. De ämnen som berörs är historia, samhällskunskap, svenska, bild, teknik, fysik och matematik. I samband med den tillfälliga utställning Åke Hodell från stridspilot till rebell innefattas även musikämnet i det pedagogiska utbudet. Under 2013 lanserades nya skolprogram om historiebruk som ett resultat av den täta kontakt som pedagogerna har med lärare som besöker museet med sina elever. Kommunikationen med lärare har även lett till skräddarsydda program. Pedagogerna har också förberett för ett utökat utbud av skolprogram för förskolor genom att pröva nya koncept med en förskola som referens. Förutom skolverksamhet och lovaktiviteter innefattar den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar flera andra uppskattade delar. De populära maskotarna Drakel och Viggos audioguide för små barn lanserades 2013 med gott resultat. I samband med detta introducerades också en ny Sida 12 av 49

14 version av maskotarnas karta över utställningarna på Flygvapenmuseum. Målgruppen för audioguiden och kartan är barn som inte har lärt sig att läsa. Flygvapenmuseums barnklubb Flygspanarna har under året fortsatt att öka sitt medlemsantal till omkring 100 medlemmar som har bjudits in till medlemsträffar under året. Under skolterminstid finns möjlighet att boka barnkalas på helgerna vilket har varit fortsatt populärt. Femtiosex kalas har hållits under Under 2013 satsades resurserna för flyglabbet främst åt att rusta upp och vidareutveckla befintliga stationer. Bland annat renoverades Flyg själv-simulatorn och genom samarbete med Saab AB rustades Gripen-simulatorn upp med ny hårdvara, uppdaterad mjukvara och omvärldsdatabas som ger en mer verklighetstrogen känsla. Stationen Vingen utvecklades genom att det blåsande flödet av luft kompletterades med visualisering av detsamma vilket kommer att öka den pedagogiska kraften och förståelsen för aerodynamiska förhållanden. Lyssningsstationen med tillhörande nedladdningsmöjlighet kompletterades med QR-koder för uppspelning och nedladdning av flygplansljud i smarta telefoner. Tillgängligeten ökade därmed i och med att allt fler använder smarta telefoner. Programverksamhet Program som arrangeras på Flygvapenmuseum ska vara attraktiva för besökare i olika åldrar och med olika förkunskaper. Visningar med olika teman riktade till enskilda besökare - vuxna eller barn, på svenska eller engelska - liksom föredrag, fördjupning i form av seminarier om olika flygplan och konserter är exempel på aktiviteter som lockar besökare med olika förväntningar och intressen till museet. Årets största arrangemang ägde rum helgen den 7-8 september då närmare besökare kom för att uppleva Back to the 50 s. Arrangemanget ordnades med anledning av att Flygvapenmuseum beskriver händelser och utveckling i Sverige och i omvärlden under olika årtionden i basutställningen Om kriget kommer Sverige under kalla kriget. Många programaktiviteter skapas tillsammans med föreningar och institutioner. Exempel på detta är föredraget Människan mitt i krisen som hölls av Civilförsvarsförbundet, Kärna scoutkår som medverkade vid vernissagen av utställningen Överlev, uppvisning av äldre Saab-bilar utanför museet och att föreningen International Plastic Modellers Society lär ut modellbygge i plast till museets besökare den sista söndagen varje månad. Orkestrar spelar gärna i museet och under året har Saabs musikkår, Bomans pojkar och Kulturskolans storband Playtone framträtt. Likaså har hemvärnet bjudit på sin årliga julkonsert och en klass från Folkungaskolan framträdde i luciatåg. Samverkan med RFSL fortsatte 2013 med Flygvapenmuseums deltagande i Regnbågsveckan i Linköping. Flygvapenmuseum agerade som Regnbågshus med ansvar för en programkväll under arrangemanget. I samarbete med Linköpings guideklubb och Friluftsmuseet Gamla Linköping genomförde Flygvapenmuseum en utökad version av konceptet Kärlekens villkor, vilket blev ett uppskattat och välbesökt program. Innehållet i föredragen har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag som arrangerades under året är Sverige 100 mil öster om Linköping, Fienden i öster! Svenskt jaktflyg under kalla kriget, Flyget på Bunge, Flygskolan på Malmen, Överleva norska kusten, Människan mitt i krisen, Pilotdöden i det svenska flygvapnet, De fredlika krigarna den svenska FN-insatsen i Kongo och Kan Sverige försvaras? Flygvapenmuseum har liksom som tidigare år lockat ett stort antal besökare under sportlov, påsklov och höstlov. Teman för de handledda aktiviteter och barnvisningar som erbjöds var spioner, överlevnad och flygande farkoster. Under loven arrangerades även sagoläsning och boktips i faktarummet. Många företag och institutioner valde att förlägga möten och konferenser på Flygvapenmuseum, ofta i kombination med visning och måltid. Sida 13 av 49

15 Marknadskommunikationen genomfördes enligt en plan där aktiviteter, marknadsföringsinsatser och målgrupper var noggrant planerade och analyserade. Flygvapenmuseums kommunikation i sociala medier ökade under Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Förmedling använder sig SFHM av en kvalitetsmodell som utgår från ett brukarperspektiv. SFHM gör regelbundna kvalitativa publikundersökningar. För att få en så rättvis bild som möjligt av besökarnas upplevda kvalitet ska publikundersökningar göras kontinuerligt under året. Målet med undersökningarna är att dels få uppgifter om besökardemografi, dels undersöka den upplevda kvaliteten utifrån besökarnas perspektiv. Massmedias rapportering i form av artiklar, programinslag och recensioner utgör också en form av kvalitetsbedömning även om den ofta inte är enkelt mätbar. Nomineringar samt tilldelade priser och utmärkelser kan också ses som kvalitetsindikatorer. Problemet är att det inte är rimligt att årligen förvänta sig den typen av utmärkelser. Armémuseum Under 2013 hade Armémuseum besökare varav var under 19 år. Det är en liten nedgång med 500 personer jämfört med föregående år ökade museet sina besökssiffror med nästan personer och besökstrenden har varit en långsam men säker ökning de senaste åren. I besöksstatistiken framgår att andelen ströbesökare ökar, likaså andelen besök av familjer och turister vilket är positivt. Ett mått på att intresset för Armémuseum är inne i en positiv utveckling är att antalet besökare som går på visningar ökade något under 2013 och att antalet bokningar av museet som konferens- och evenemangsplats ökat. Det negativa i resultatet är att antalet skolvisningar sjönk jämfört med Anledningarna kan vara flera. En är att 2012 var Raoul Wallenbergår och Armémuseum hade då extra medel för att arbeta med skolor. I ombyggnaden av den nya basutställningen har Armémuseum följt läroplanen för grundskolan och arbetet mot skolorna kommer att prioriteras också under Under året har publikundersökningar genomförts genom att enkäter delats ut till museibesökare. Enligt enkätsvaren var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Andelen kvinnor bland besökarna har ökat klart sedan procent av besökarna kom från Stockholms län, 50 procent från övriga Sverige och 18 procent från utlandet. Majoriteten av besökarna, 74 procent, kom till museet för att se de historiska basutställningarna. Helhetsupplevelsen på museet fick det högsta betyget 5 (Mycket bra) från 45 procent av besökarna och 44 procent gav museet betyget 4. Med stor sannolikhet kommer 68 procent av besökarna att rekommendera museet. Över 50 procent hade besökt museets hemsida innan besöket. Resultatet av publikundersökningen är mycket gott. En stor majoritet av besökarna ger helhetsbedömningen av museet goda betyg och kommer att rekommendera museet till sina vänner och bekanta. Det finns dock utrymme för förbättringar. I stora drag påminner resultatet från undersökningen 2012 om årets. Vissa punkter sticker ut: såväl andelen yngre besökare (15-29 år) som andelen äldre besökare (65 år +) har minskat sedan Detta medför att andelen besökare i mellanåldern (30-64 år) ökat sedan Användandet av audioguiden har ökat, 71 procent av museets utländska besökare använde audioguiden. Programverksamheten har innehållit flera panelsamtal och blandade aktiviteter än föregående år. Det är ett resultat av den ökade mångfalden av aktiviteter i museet. För att få ett mått på hur denna del i verksamheten tas emot bland besökare delar museet ut enkäter på svenska och engelska till slumpvis utvalda besökare och urvalet styrs av kassasystemet. Enkätundersökningen fortgår under hela året och visar att besökarna är mycket nöjda. Flygvapenmuseum Under 2013 besöktes museet av personer, varav drygt var under 19 år. Anledningen till differensen jämfört med 2012 (då museet hade besökare) är framför allt att museet hade väldigt många besökare under två flygdagar i samband med Aerospace Forum Dessutom kan konstateras att nyhetens behag minskat tre år efter återinvigningen av museet. Sida 14 av 49

16 Däremot överträffades målsättningen när det gäller nöjda besökare. Under sommaren rankade den brittiska resewebbplatsen Tripadvisor (www.tripadvisor.co.uk) Flygvapenmuseum högst av alla museer i Sverige som betygsatts. Tripadvisor tillhandahåller en webbplats för resenärer/turister, som huvudsakligen bygger på de omdömen och recensioner som resenärerna själva lämnar. Utöver skriftliga omdömen sätts också ett betyg i skala 1-5. Flygvapenmuseums medelbetyg var 4,68 i september. Omdömena vad gäller svenska museer är huvudsakligen lämnade av utländska besökare. Besökare på Flygvapenmuseum har möjlighet att framföra sina synpunkter om bland annat utställningar, bemötande, service, restaurang och café och pedagogisk verksamhet via ett digitalt enkätsystem. I sina svar ger de flesta besökare museet mycket höga betyg. Särskilt lovordas bemötande, service och utställningar men det sammanlagda utbudet bidrar på olika sätt till att besökarna är nöjda. Såväl kvalitet som kvantitet i museets verksamhet har ökat jämfört med före omoch utbyggnaden. Faktorer bakom detta är bättre lokaler och utrustning liksom ökad personalstyrka och ett vidgat perspektiv för verksamheten. Av de personer som svarade på enkäten under 2013 gav 53 procent betyg 5 av 5 på frågan om kvaliteten på museet i allmänhet och 36 procent av besökarna gav betyget 4. När det gäller frågan om museets utställningar gav 52 procent av respondenterna betyget 5 och 35 procent gav betyget 4. Den pedagogiska verksamheten för skolorna anpassas till kursplaner vilket gör att skolorna tar del av museets pedagogiska program mer aktivt. Besöket följs upp genom att lärare som bokade och deltog med sin klass i en pedagogledd visning på Flygvapenmuseum via e-post från Flygvapenmuseums pedagog får möjlighet att svara på några frågor om besöket. Museet har oftast erhållit toppresultat när det gäller visningarnas innehåll, elevernas respons, pedagogens professionalitet, helhetsintryck med mera. Den pedagogiska satsningen gentemot förskolor har också gett bra resultat. Ett attraktivt utbud, synnerligen goda omdömen i massmedia och medvetet riktade marknadsföringsinsatser bedöms bidra till att så många personer lockas till Flygvapenmuseum. Volymer avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Pedagogik Antal basutställningar 11* Antal tillfälliga utställningar Antal besökare Barn och ungdom Skolvisningar, antal Skolvisningar, antal deltagare Antal besökande under 19 år Övrig pedagogisk verksamhet Visningar, antal Visningar, antal deltagare Programverksamhet Övrig programverksamhet, antal** *Minskningen av antalet basutställningar beror på att Armémuseum från och med 2013 betraktar två temarum som en del av basutställningens äldre del. Dessa har tidigare redovisats som separata utställningar. **Antal arrangerade programaktiviteter, ej antalet deltagare. Sida 15 av 49

17 Kostnader avseende prestationer inom Förmedling (tkr) Prestationer Utställningar Basutställningar Tillfälliga utställningar Pedagogik Barn och ungdom Övrig pedagogisk verksamhet Programverksamhet Summa Sida 16 av 49

18 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad SFHM ska främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 5.1 Armémuseum Armémuseums expertis är fortsatt mycket efterfrågad och under 2013 har Armémuseums personal hållit 21 föredrag på olika platser i landet och medverkat i ett antal radio- och tv-program. Det är militärhistorisk expertis som efterfrågas men även kunskap om bevarande, förvaring och insamling som är typiska museifrågor. Det stora forskningsprojektet Lumpen identitet och materiella minnen, som inleddes 2011, har avslutats under året. Projektet, som genomfördes tillsammans med bland andra Södertörns högskola, syftar till att producera ny kunskap om värnpliktens historia. Det är det största forskningsprojekt som någonsin genomförts på Armémuseum med externa forskare och extern finansiering från Statens Kulturråd och Riksbankens Jubileumsfond. Materialet som samlades in genom intervjuer och genom en webbenkät under har analyserats under året. Detta omfattande material, som bland annat uppmärksammar genus- och mångfaldsperspektiv, kommer att vara tillgängligt för ytterligare forskning i framtiden. Projektet avslutas med en utställning som öppnar på Flygvapenmuseum den 10 maj 2014 och som därefter flyttas till Armémuseum i början av 2015, Under 2013 tecknades ett samarbetsavtal med China National Silk Museum och en första plan har gjorts för de fortsatta gemensamma studierna av kinesisk sidendamast i Armémuseums samling. Sidenet återfinns i ryska 1700-talsfanor och under året har fanorna studerats via Digitalt museum, men på sikt kommer de kinesiska forskarna även att studera fanorna på plats. Armémuseums personal är aktiva skribenter och under 2013 har flera texter producerats, varav några kommer att publiceras först under En person har på halvtid genom finansiering från delegationen för militärhistorisk forskning ägnat sig åt grundforskning om svenska uniformer från Napoleontiden, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en publicering Arbetet med metodboken Fråga föremålen har pågått tillsammans med bland annat Stockholms Universitet. Tryckningen har försenats något men boken utkommer under våren Forskningsprojektet om lumpen har färdigställt sin forskningsrapport och den kommer även att publiceras på Armémuseums hemsida under Armémuseums årsbok utkommer som en dubbelutgåva med rubriken Lumpen från mönstring till muck. All text är färdig och boken kommer att tryckas i början av Totalt har Armémuseums personal publicerat 9 artiklar och ett stort antal kortare texter i olika tidskrifter och böcker. Armémuseums biblioteks besökarsiffror har minskat något i jämförelse med förra årets rekordsiffror. Det kan till största del förklaras med att en halvtidstjänst i biblioteket har försvunnit i jämförelse med året innan. Som en följd av det har biblioteket inte kunnat ha öppet lika många timmar under 2013 som Utlån och förfrågningar har till följd av det även minskat något. 5.2 Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum har under året bjudit på ett varierat utbud av föredrag som har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag som arrangerades under året är två flygplansaftnar med J 26 i fokus, pilotdöden i det svenska flygvapnet, den svenska FN-insatsen i Kongo , frågan om Sverige kan försvaras, överlevnadsstrategier vid kriser och om flygskolan på Malmen. I oktober anordnades bland annat en museiföreståndarkonferens på Flygvapenmuseum. På programmet stod bland annat pedagogik på museer och minnesinsamling från yrkeslivet och lumpen. Museets samlingsenhet arrangerade ett seminarium på F 11 museum i Nyköping. Temat var hantering och registrering av museiföremål, textilier samt fotografier. Sida 17 av 49

19 Under året gav Flygvapenmuseum ut sin årsbok Ikaros Denna årsbok var den tjugoandra i raden och kom att bli den sista av traditionellt Ikarosformat. Årsboken 2013 kommer att få ett nytt format och ska behandla DC-3 affären och med Christer Lokind som författare. Tanken är att årsboken fortsättningsvis ska ha ett sammanhållet tema. I samband med invigningen av museets tillfälliga utställning om Åke Hodell utgavs katalogen Åke Hodell från stridspilot till rebellisk konstnär. Katalogen innehåller en sammanfattning av Hodells liv och konstnärskap liksom bilder, poesi och beskrivningar av ljudverk och pjäser. Flygvapenmuseums faktarum har under året erbjudit alla intresserade besökare att forska, studera arkivmaterial, läsa tidskrifter och bläddra i nyutkommen litteratur. Det innehåller såväl museets bibliotek som arkiv. Under 2013 har Flygvapenmuseum genomfört en stor satsning på retrospektiv katalogisering och streckkodning vilket avsevärt ökat antalet katalogiserade objekt i biblioteket. I samband med detta har olika vårdinsatser genomförts på rart och skört material. Arbetet med registrering av bibliotekets bokbestånd genomförs fortlöpande och sammanlagt fanns vid årets slut böcker och periodika katalogiserade. Antalet katalogiserade böcker har minskat något beroende på att dubbletter har tagits bort. Vid Flygvapenmuseum har verksamheten i arkiv och bibliotek samt föremålsregistrering genomförts enligt plan, vilket innebär att servicenivån ökar genom tillgängliggörande av samlingarna digitalt. Utlånen från faktarummet ökade under året liksom antalet virtuella besök i museets bibliotekskatalog. Faktarummet har, trots att det var stängt hela vecka 52, haft fler öppettimmar under 2013 jämfört med Minskningen av antalet besökare i faktarummet motsvarar minskningen av det totala antalet besökare i museet. Antalet förfrågningar har minskat vilket delvis beror på det minskade besökarantalet. En annan väsentlig orsak är att allt fler hittar till bibliotekets katalog på internet. Där kan den intresserade själv söka litteratur inom olika ämnesområden och behöver inte kontakta faktarummet för enklare frågor. 5.3 Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad har SFHM ännu inte definierat några tydliga aspekter av kvalitet. En utgångspunkt är naturligtvis att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett kvalitetskriterium kan vara att vedertagna system för källhänvisning och citat används när artiklar publiceras. Vidare att uppsatser alltid ventileras i seminarieform tillsammans med en expertpanel före publicering. Så har exempelvis Armémuseum arbetat i de skrivarseminarier som FoU-ansvarig ledde under Även icke-akademiska uppsatser eller resonerande texter kan ventileras av en expertpanel för att höja kvaliteten. Vid större vetenskapliga sammanhang kan externa referensgrupper utgöra kvalitetsgaranter. Detta är ett område där utvecklingsarbete behövs och ett samarbete mellan centralmuseerna i sådana här frågor känns angelägen. Området är prioriterat och under 2014 kommer SFHM att arbeta vidare med kvalitetsarbetet. Ett annat kvalitetskrav vad gäller publikationer är att SFHM alltid ska använda professionella grafiska formgivare för att läsbarheten ska vara så bra som möjligt och bilder hålla tryckkvalitet. SFHM har under året fortsatt att prioritera forskning, exempelvis projektet om lumpen. Den akademiska kompetensen har förstärkts i och med att ytterligare en disputerad historiker har anställts på Armémuseum. SFHM för en medveten strategi för att kvalitetssäkra personalens kompetens som gäller såväl när någon slutar eller är föräldraledig. Ett sätt att stärka de egna kompetenserna är att närmare studera hur andra museer arbetar. En pedagog från Armémuseum följde exempelvis pedagogerna på National Sida 18 av 49

20 Army Museum i London under två veckor i oktober för att ta del av deras arbetsmetoder och verksamhet. Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Antal egna publikationer 4* 7 10 Antal publicerade artiklar författade av egen personal 9* Kunskapsservice Antal utlån från bibliotek Antal katalogiserade böcker i bibliotek Antal öppethållande timmar på bibliotek Antal besökare till bibliotek Antal nyförvärv Antal förfrågningar Antal seminarier *De lägre siffrorna för 2013 beror framför allt på att många av texterna som producerats under året kommer att publiceras först under Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad (tkr) Prestationer Publikationer Kunskapsservice Summa Sida 19 av 49

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) inleds programåret med att Raoul Wallenbergpristagaren Siavosh Derakthi berättar om föreningen Unga muslimer mot antisemitism. Februari

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Året i sammandrag. Sida 1 av 46 Årsredovisning 2012 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb)

Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Årsredovisning 2010 Vaxholms Fästnings Museum AB (svb) Förord Det första verksamhetsåret är avslutat. Bolagskonstruktionen med dess ingående kompetenser har entydigt gynnat verksamheten. Resultatet är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

AeroPlus VÄLKOMMEN TILL AEROSEUMS FAS 3-PROJEKT!

AeroPlus VÄLKOMMEN TILL AEROSEUMS FAS 3-PROJEKT! VÄLKOMMEN TILL AEROSEUMS FAS 3-PROJEKT! L ÄS OM ALL A SPÄNNANDE UPPGIFTER PÅ AEROSEUM - FLYGETS UPPLEVELSECENTER! Hej! Välkommen till Aeroseums Fas 3-projekt! Aeroseum är ett levande flygmuseum - ett flygupplevelsecenter

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb)

Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb) Å rsredovisning 2013 Vaxholms Fa stnings Museum (svb) Förord Det tredje verksamhetsåret är avslutat. De inledande årens erfarenheter har gett stadga inom de fyra verksamhetsområdena. Resultatet är mycket

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Dagledig? GUIDADE VISNINGAR. Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an. Det stora kriget och pionjärtiden

Dagledig? GUIDADE VISNINGAR. Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an. Det stora kriget och pionjärtiden PROGRAM HÖSTEN 2015 GUIDADE VISNINGAR Dagledig? Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an Torsdag 8 oktober kl 14-15 Guidad visning om kalla kriget. Läs mer till höger. Det stora kriget och pionjärtiden

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer