Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum (FVM). Februari Sportlov med dramatiserade visningar på AM och spiontema på FVM. Besök av norska kollegor från Fredrikstens fästning som studerar fanor som togs vid belägringen Utställningarna City Fortresses in the Baltic Sea Region och Coastal Fortresses During the Cold War öppnar på Estonian War Museum som en del av samarbetsprojekt mellan Sveriges militärhistoriska arv (SMHA), Estland och Danmark. Mars Utställningen Twice a Stranger öppnar på AM. Utställningen Överlev invigs på FVM. Nederländernas ambassadör besöker FVM. April Påsklov på FVM på temat överlev och AM arrangerar modellbygge för barn. AM arrangerar ett symposium om fanor tillsammans med Vitterhetsakademien. Maj AM:s vandringsutställning Saker och ting öppnar på Muzeum Wojska Polskiego (Polska Armémuseum) i Warszawa. Utomhusutställningen Täppan i beredskap öppnar på AM i samarbete med Koloniträdgårdsföreningen. AM deltar i symposium om UNESCO:s immateriella kulturarv. FVM deltar med Merlinmotorn på Tjolöholm Classic Motors. Juni Kulturarv utan gränser besöker AM med 27 museichefer från Vitryssland och ett internationellt samarbete inleds. Fotoutställningen Uppdrag Tchad har vernissage på FVM. Brigadmuseum (SMHA) i Karlstad öppnar. Juli Årets bästa besöksdag på FVM lockar personer till museet. Samarbetsavtal sluts med China National Silk Museum gällande ett forskningsprojekt om kinesiskt 1700-talssiden. Augusti Personal från AM håller föredrag om gallring av föremål på ICOM:s världskongress i Rio de Janeiro och AM:s chef väljs till ordförande i ICOMAM. Utrikesdepartementet har sitt årliga chefsmöte på FVM. September FVM arrangerar femtiotalshelgen Back to the 50 s. FVM lanserar delar av sin samling på Digitalt museum. AM lånar ut föremål från Wallenbergutställningen till Barak Obamas Sverigebesök. Miliseum (SMHA) i Skillingaryd invigs av landshövdingen. Oktober AM:s nya basutställning Krig och fred öppnar. Museiföreståndarkonferens på FVM. November Invigning på FVM av utställningen Åke Hodell - från stridspilot till rebellisk konstnär. AM arrangerar en välbesökt debatt- och pubkväll för FN-veteraner i utställningen Fredssoldater. December AM erhåller kronor från Riksbankens Jubileumsfond till projektet När Sverige styrdes från Osmanska riket. Invigning av den nyrestaurerade Donnet- Lévêque, Flygfisken samt medaljutdelning på FVM. Försvarets traditionsnämnd och AM arrangerar en högtidlig överlämning av ett nyproducerat standar till Livgardet vid en standarspikningsceremoni på AM. Årets bästa besöksdag på AM, besöker museet i samband med nyårssaluten på Artillerigården. Sida 1 av 49

3 Innehåll ÅRET I SAMMANDRAG... 1 INNEHÅLL ÖVERINTENDENTENS FÖRORD INLEDNING VERKSAMHETSUPPDRAG KVALITATIVA ASPEKTER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE EKONOMISK ÖVERSIKT VERKSAMHETSOMRÅDE BEVARANDE ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRMEDLING ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE KUNSKAPSUPPBYGGNAD ARMÉMUSEUM FLYGVAPENMUSEUM RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE STÖD SVERIGES MILITÄRHISTORISKA ARV RESULTATBEDÖMNING VERKSAMHETSOMRÅDE TRADITIONSVÅRD RESULTATBEDÖMNING ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING SAMVERKAN MED ANDRA MYNDIGHETER OCH AKTÖRER INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMVERKAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPERSPEKTIV BARN OCH UNGDOMAR TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING LOKALKOSTNADER AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET ORGANISATION KOMPETENSFÖRSÖRJNING ARBETSMILJÖ VERKSAMHETSUTVECKLING FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER BESLUT Sida 2 av 49

4 1 Överintendentens förord I ett samtal med kollegor för en tid sedan kom frågan upp om det egentligen finns några normala verksamhetsår. År som inte innehåller några större förändringar av verksamhetens uppdrag, organisation, ekonomiska förutsättningar eller styrning. År då det är enkelt att lägga fast och följa verksamhetsplanen, då inga oförutsedda händelser tvingar fram omprioriteringar av resurser. Ingen i sällskapet kunde erinra sig ha upplevt ett sådant verksamhetsår på länge, om alls någonsin. Normaltillståndet konstaterades i stället vara att minst ett par av omständigheterna ovan ständigt föreligger. Är det då bra att det är så? Jag tror faktiskt det, även om det finns undantag. Innebörden i talesättet Alltför mycket stabilitet förhindrar framsteg ska inte underskattas. Var då 2013 ett normalår för SFHM? Nej, på flera områden infann sig inte heller detta år det ibland eftertraktade lugnet. Som vanligt har vi behövt tänka nytt och göra om inom flera områden, och även om det kortsiktigt kan fresta på så överväger i allmänhet det positiva. Nödvändiga förändringar görs som annars skulle ha gjorts långt senare eller kanske inte alls. Några axplock från Med anledning av personalavgångar och befintliga vakanser valde vi att genomföra en mindre organisationsöversyn hösten/vintern Resultatet blev att de administrativa verksamheterna under 2013 omorganiserats i en stab. Rekryteringar av delvis nya kompetenser och ett förändrat arbetssätt har medfört att myndigheten nu står bättre rustad inför framtiden även om det övergångsvis inneburit stora kraftansträngningar. Varje år sedan nya Flygvapenmuseum öppnade 2010 har vi i årsredovisningarna berättat om magasinsomflyttningar. Eftersom många av föremålen är skrymmande och svårflyttade är det ett oerhört resurskrävande arbete som tar tid från kärnverksamheten. Även 2013 har präglats av en omfattande omflyttning som inte helt kunde förutses när verksamhetsplanen och budget för 2013 lades fast. Positivt jämfört med de senaste åren är att denna gång är flytten självvald. Det handlar inte om en kortsiktig lösning utan om flytt till ett magasin med ändamålsenliga lokaler och bra lokalisering. Den ständiga magasinsbristen är långt ifrån löst i och med detta men det är ett steg i rätt riktning och kan vi skaka fram resurser finns det möjlighet till ytterligare utrymme i anslutning till det nya magasinet. Riksarkivets föreskrift med krav på att statliga myndigheter ska införa verksamhetsanpassad arkivredovisning krävde inte bara resurser under förberedelsearbetet 2012 utan också under implementeringen Vi har inte räknat på vad det kostat myndigheten totalt men på plussidan finns att vi kartlagt myndighetens processer på ett sätt som annars knappast hade gjorts och att vi kunnat besluta om en ny klassificeringsstruktur och diarieförteckning. Uppskattade utbildningsinstaser har också genomförts för all personal i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det har dock kostat en hel del och det är därför bra att Budgetprocesskommittén i sitt slutbetänkande föreslår att En skyldighet bör införas för myndigheter att innan de beslutar föreskrifter inhämta regeringens medgivande om föreskrifterna leder till inte oväsentligt ökade kostnader för staten, kommuner eller landsting. En sådan skyldighet bör regleras i en förordning. En annan genomgripande förändring under 2013 var att e-handel infördes samt att löpande ekonomioch personaladministrativa uppgifter överfördes till Statens servicecenter. En konsekvens av detta var att befintliga faktura- och lönesystem fick bytas ut. Även här finns en tydlig plussida i form av minskad sårbarhet. Övergångskostnaderna har dock varit väldigt stora och några kostnadsbesparingar i det löpande ser vi ännu inte till. Vi avvaktar dock hur det utvecklas under 2014 och gör därefter en utvärdering. Då får vi se om detta faller in under kategorin det finns undantag enligt ovan eller om vi fortarande väntar på att få råka ut för ett sådant undantag. Staffan Bengtsson Överintendent Sida 3 av 49

5 2 Inledning 2.1 Verksamhetsuppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet regleras i förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter (från och med förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter) samt i det årliga regleringsbrevet. I myndigheten ingår avdelningarna Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Sveriges militärhistoriska arvs kansli, Försvarets traditionsnämnd, samt en myndighetsgemensam stabsfunktion för styrning och administrativa frågor m.m. Vägledande för genomförandet av SFHM:s verksamhet är den myndighetsövergripande vision som fastställdes 2011: Vision för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) SFHM ska vara Östersjöregionens ledande aktör för kunskapsgestaltning av försvarets roll i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen är indelad i fem verksamhetsområden: Bevarande Förmedling Kunskapsuppbyggnad Stöd Traditionsvård För varje verksamhetsområde redovisas verksamhetens resultat och prestationer i förhållande till uppgifter och återrapporteringskrav enligt SFHM:s instruktion och regleringsbrev. Därefter gör SFHM en bedömning av måluppfyllelsen som även innefattar kvalitetsaspekter. Enligt instruktionen ska SFHM i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. En kulturpolitisk prioritering som i enlighet med regleringsbrevet särskilt ska prägla SFHM:s verksamhet under åren är barn och ungas rätt till kultur. De tvärsektoriella aspekterna återspeglas i redovisningen av de olika verksamhetsområdena och sammanfattas även i särskilda avsnitt. Viss information återkommer därför på flera ställen i resultatredovisningen. 2.2 Kvalitativa aspekter I regleringsbrevet för 2013 anges att SFHM i sin resultatredovisning ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordning (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. SFHM har inlett ett mer långsiktigt arbete för att definiera och mäta kvalitet i verksamheten. I årsredovisningen för 2012 redogjordes för hur myndigheten resonerat kring och i flera fall även definierat ett antal kriterier för kvalitet. Huvudfokus under 2013 har varit att försöka hitta kvalitetsmått för de prestationer som redovisas för respektive verksamhetsområde. Under året har flera nya aspekter på kvalitet tagits fram bland annat inom verksamhetsområdena Kunskapsuppbyggnad och Stöd. En del arbete kvarstår framför allt vad gäller att ta fram kriterier för vad som ska anses vara god kvalitet. Redovisningen av de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat görs under respektive verksamhetsområde för att på så sätt tydliggöra att kvalitet är en integrerad aspekt av resultatet. 2.3 Sammanfattande bedömning per verksamhetsområde För verksamhetsområde Bevarande är den sammanfattande bedömningen att SFHM fortfarande har en del återstående arbete vad gäller förteckning och dokumentation av samlingarna. Tydliga förbättringar har emellertid skett under Flygvapenmuseum har bland annat registrerat nya poster och fortlöpande tillgängliggjort delar av föremålssamlingen på Digitalt museum. Sida 4 av 49

6 Armémuseums samlingar är under fortsatt god uppsyn och hela föremålsbeståndet finns registrerat i föremålsdatabasen Primus. För verksamhetsområde Förmedling är den sammanfattande bedömningen att utställningsverksamheten håller hög kvalitet. Det är glädjande att se de goda omdömen museerna och deras utställningar får av besökarna, även om besökssiffrorna för FVM som väntat har sjunkit något jämfört med tidigare år när museet hade återinvigts efter om- och tillbyggnaden. Dessutom gav resewebbplatsen Tripadvisors användare Flygvapenmuseum högsta betyg av samtliga svenska museer som betygsatts. Även SFHM som myndighet toppar listan vid en jämförelse av genomsnittsbetyget för de museer som ingår i centralmuseimyndigheterna. För verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad är den sammanfattande bedömningen att verksamheten varit framgångsrik. Det har varit ett händelserikt år med bland annat 7 anordnade seminarier, 9 publicerade artiklar av egen personal och 4 utgivna publikationer. Myndighetens treåriga forskningsprojekt Lumpen identitet och materiella minnen pågick hela året och avslutas i början av Kunskapsbanken som byggts upp är omfattande och allt material finns tillgängligt för forskarsamhället i Armémuseums arkiv. För verksamhetsområde Stöd är den sammanfattande bedömningen att resultatet av myndighetens stödjande verksamhet är mycket gott. Under 2013 har SMHA-kansli valt att prioritera marknadsföringsstödet. Deltagandet på mässor och andra evenemang har i stort varit detsamma som tidigare år. Det riktade stödet inom bland annat marknadsföring har varit ett nytt och uppskattat inslag mot museerna. 2.4 Ekonomisk översikt (tkr) Verksamhetens finansiering Anslag Avgifter m.m Bidrag Finansiella intäkter Summa Kostnader per verksamhetsområde Bevarande Förmedling Kunskapsuppbyggnad Stöd Traditionsvård Summa Över-/underskott (kapitalförändring) Transfereringar Sveriges militärhistoriska arv SFHM:s verksamhet finansieras huvudsakligen av anslag vilket under de tre senaste åren har utgjort cirka 79 procent av intäkterna. Övriga intäkter (avgifter och bidrag m.m.) bidrar i allt väsentligt till den samlade finansieringen, varför intäkterna inte redovisas uppdelade på verksamhetsområden. Finansieringsbilden har förändrats under perioden genom att andelen avgifter m.m. successivt har ökat, från 9 procent 2009 till 17 procent Bakgrunden till förändringen är främst den externa finansiering som tillkom i samband med nyöppningen av Flygvapenmuseum Bidragsintäkter, som till största delen är utomstatliga har under perioden, legat på en stabil nivå, dvs. Sida 5 av 49

7 cirka 3-4 procent av de totala intäkterna. Bidragen som beslutas och utbetalas av SFHM till museer som ingår i nätverket Sveriges militärhistoriska arv uppgår i genomsnitt till 17,5 miljoner kronor per år under perioden Verksamhetens kostnader består till stor del av lokalkostnader (35 %) som, förutom museibyggnaderna för Armémuseum och Flygvapenmuseum samt kontor, även innefattar magasin. Personalkostnaderna (37 %) motsvarar 70 årsarbetskrafter 2013 (72 årsarbetskrafter 2012 med samma andel kostnader). Andelen personalkostnader har minskat jämfört med 2009 (då de utgjorde 41 %). De största posterna i Övriga driftskostnader (22 %) är IT och telefoni, ekonomi och personaladministration (Statens servicecenter) samt kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av olika aktiviteter och projekt i verksamheten. Kostnader för avskrivningar har ökat något under perioden och utgör 6 procent per år under De finansiella kostnaderna är förhållandevis små (0 % i diagram). Verksamhetens kostnader % 6% Personal 22% 35% 37% Lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar o nedskrivningar Sida 6 av 49

8 3 Verksamhetsområde Bevarande Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Bevarande SFHM ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 3.1 Armémuseum Vård och förvaring Den systematiska tillsynen av samlingarna i magasinen har pågått som planerat hela året. Museet har fortsatt att ha personal på plats istället för klimatanläggningar. Efterarbetet av den omfattade magasinsflytt som genomfördes 2012 har inneburit att föremål packats upp och om och lagts i nya förvaringssystem, ett arbete som kommer att pågå även 2014 och En viktig händelse var genomförandet av en internationell konferens om fanor som arrangerades av Armémuseum, Vitterhetsakademien och Eremitaget i Sankt Petersburg. Under två dagar i maj förvandlades magasinet i Frihamnen till en konferenslokal. Föreläsningar hölls i magasinet med både presentationer och originalföremål vilket väckte stor uppskattning hos deltagarna som kom från Ryssland, Polen, Ukraina, Tyskland och Litauen. Konservering och vård har skett i samband med att föremål ska ställas ut samt i överensstämmelse med den särskilda vårdplan som finns för museets mest sköra samling, fanorna. Det har inneburit att cirka 220 föremål har fått vård under året i samband med arbetet i den nya basutställningen Krig och Fred. Vad gäller fanorna har de största insatserna gällt konservering av fanor som ska lånas ut till Norge i samband med Grunnlovsjubiléet 2014 samt vård av vimplar. Det så kallade vimpelprojektet avslutades under våren och innebar att alla vimplar, tagna i slaget vid Narva 1700 och slaget vid Saladen 1703, har skiljts från de stänger de har varit fästade vid. Vimplarnas måleri som krackelerade av att vara rullade runt stängerna och bottentyget som gick sönder av spikhålen som blev större och större, ligger nu i fina lådor med ändamålsenlig support. De utsätts därmed inte längre för förvaringsskador. Förutom huvudmagasinet har Armémuseum distansmagasin för stora föremål. De sköts av tre rustmästare placerade lokalt i Strängnäs, Halmstad och Kristianstad. Ett dokument för god samlingsförvaltning, som ska fungera som vårdplaner för distansmagasinen, har tagits fram under året. Armémuseums samlingar tilldrar sig ett stort intresse från museer och institutioner i både Sverige och utomlands. Under 2013 har föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Redan genom den inventering som genomfördes under museets Accessprojekt skapades rutiner för samlingsförvaltning och registrering av föremål. Metoderna har förfinats och implementerats under senare år och alla föremål är inregistrerade i föremålsdatabasen Primus. År 2013 var fokus att ta fram rutiner vid interna stickprovskontroller vilka ska testas under Armémuseums samlingar är tillgängliga för allmänheten genom internettjänsten Digitalt museum. Digitalt museum underlättar för forskare och specialintresserade att använda museets samlingar som källmaterial. Tillgängligheten till föremålen ökar i takt med att uppgifter läggs in i registret. Genom forskningsprojektet om lumpen tillförs en mängd nya fakta kring flera av museets vardagliga talsföremål. Därigenom har museet en god överblick över samlingarna vilket också underlättar det kontinuerliga arbetet med att dokumentera och vetenskapligt studera föremålen. Samlingarnas tillgänglighet på Digitalt museum har hög prioritet inom Armémuseum. Under året har ett stort antal frågor och kommentarer kommit till museet via Digitalt museum. De flesta frågor kommer från Sverige men det har även varit frågor från till exempel USA, England, Tyskland och Norge. Många är av typen hur gammalt är det här svärdet som jag ärvt från min morfar och handlar inte om museets samlingar. Kollegor och forskare använder Digitalt museum som ett hjälpmedel vid studier och kommande låneförfrågningar. Sida 7 av 49

9 Under 2013 har Armémuseums samlingar kompletterats med 57 nyförvärv, bland annat fanor och minnesföremål från Camp Victoria i Kosovo. 3.2 Flygvapenmuseum Vård och förvaring Året har präglats av ett omfattande flytt- och utrymningsarbete rörande magasin. Flygvapenmuseum utrymde ett magasin inne på det militära området Malmen och museets textilsamling överfördes till ett nytt magasin i Malmslätt. På sikt blir denna omfördelning positiv för museet, som får mer lättillgängliga och lättarbetade lokaler. Huvudmagasinet genomgick en omändring under året då museets vapenförvaring klart förbättrades. Större omdisponeringar av föremål har skett för att göra plats för övriga föremålskategorier från magasinet på Malmen. Arbetet i museets magasin för reservdelar, Lägerhyddan, fortsatte under året. På sikt ska museets samling av reservdelar helt separeras från föremålssamlingen, dels för att skapa fria ytor i Flygvapenmuseums huvudmagasin och dels för att öka statusen på föremålssamlingen. Svensk Flyghistorisk Förenings arbetsgrupp på Tullinge slutförde under året sitt restaureringsarbete av museets flygplan Donnet-Lévêque, Flygfisken, som under högtidliga former och med medaljutdelning till restaureringsgruppen ställdes ut i basutställningen. Gruppen fortsätter sitt arbete med restaurering av flygbåten Macchi M.7. Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps (ÖFS) publika restaureringsarbete med museets Saab B 18B fortsatte under året liksom arbetet med fullskalemodellen av S 16 Caproni. Arbetsgruppen påbörjade dessutom restaurering av TP 83 Pembroke. Flygplanet har sedan det förvärvades till museet 1976 förvarats utomhus och är därför i stort behov av vård. Flygvapenmuseums fordonsgrupp fortsatte under året arbetet med radarstation PJ-21. Arbetsgruppen håller numera till i museets fjärrmagasin utanför Linköping. Flygvapenmuseum bedriver en omfattande stödverksamhet, i form av rådgivning och utlån av föremål, till övriga flygmuseer runt om i landet. Under året har museet haft föremål utlånade till andra museer. Flygvapenmuseums depositionsverksamhet till lokala museer ute i landet sprider kunskap om föremålen, ökar variationen hos dessa museer och bidrar därmed till att locka en större publik. Dessutom är det positivt för Flygvapenmuseum då många flygplan av utrymmesskäl inte kan visas i museets lokaler och det råder brist på utrymme i magasinen. Under 2013 har 179 nya föremål deponerats och lånats ut. Registerhantering Den 2 september 2013 började även Flygvapenmuseum att publicera delar av sina samlingar på Digitalt museum. Vid årets slut hade föremål och fotografier tillgängliggjorts på internet. Målet är att tillgängliggöra hela samlingen. Museets föremålssamling inventeras och registreras fortlöpande kategorivis. Under året har arbetet koncentrerats på uniformer, plaketter, stationsmateriel, sjukvårdsmateriel och kameror. Antalet registrerade föremål i databasen Primus utökades under 2013 med föremålsposter. Under 2013 kompletterades Flygvapenmuseums samlingar med 188 nyförvärv. 3.3 Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Bevarande använder sig SFHM av en självutvärderingsmodell där bedömningsgrunden för god kvalitet innebär att de samlingar som anförtrotts myndigheten är i ordning och reda, det vill säga att det finns en god organisation och fastställda processer vad gäller föremålssamlingarna och hantering av föremålen. Modellen bygger på tre aspekter: Vård Att föremålen i samlingarna får den vård de behöver, att de förvaras på rätt sätt och i rätt klimat. Sida 8 av 49

10 Förteckning Att dokumentationen av föremålen är korrekt, fackmannamässig och lättillgänglig. Nyförvärv Att det finns en aktiv strategi och en policy för hur nyförvärv av föremål ska kunna berika samlingarna För Armémuseums del är bedömningen av första aspekten vård, att den är god. Museet har en väl fungerande samlingsförvaltning och en relevant bemanning på samlingssidan. Samlingen förvaras inte i vad branschen menar med klimatiserade miljöer, men genom systematiskt skadedjursarbete och kontroller samt långsiktiga satsningar på bra förvaring kompenserar museet klimatfrågan. Den andra aspekten är mycket god i fråga om tillgänglighet. Föremålen finns avbildade och beskrivna på Digitalt museum som är tillgängligt i hela världen. När det gäller dokumentationens korrekthet återstår mycket arbete. Dokumentationen är till stora delar ålderdomlig och ofullständig. Detta åtgärdas i olika forskningsprojekt och Armémuseum har valt att hellre tillgängliggöra allt för att i många fall få hjälp utifrån. Registret är ett levande register som successivt förbättras, ett redskap, inte ett fullständigt uppslagsverk. Tredje aspekten nyförvärv, bedömer Armémuseum som inte helt tillfredsställande. På grund av Försvarsmaktens omstrukturering har museet erbjudits föremål i en mycket stor omfattning. Museet måste aktivt arbeta för att inte bli en mottagare som väljer föremål ur listor snararare än att vara en insamlande institution. Arbete pågår med en ny insamlingsstrategi som vilar på vetenskaplig grund och på sikt kommer museet att förbättra insamlingen. Det militära ordvalet Fördelning av materiel illusterar tydligt att det ur det perspektivet inte alltid är fråga om någon insamling ur museal aspekt. Flygvapenmuseum har under året lagt stora resurser på att förbättra kvaliteten vad avser förvaringen av stora delar av samlingarna. Det har huvudsakligen handlat om att tömma ett magasin, omplacera föremålen till andra befintliga magasin samt flytta in i ett nytt mer ändamålsenligt magasin. Arbetet har bland annat resulterat i att museets textilsamling fått betydligt bättre och mera ändamålsenliga lokaler. Samtidigt har det tagit personalresurser från annat arbete med vård och registrering av samlingarna. Tyvärr är omflyttningar av skrymmande, svårdemonterade och svårflyttade föremål mycket problematiska och kostsamma. Målet är att museet får en slutlig lösning för förvaring av magasinerade flygplan. Den konstanta magasinsbristen och ständiga omflyttningsinsatser har medfört att föremålens vårdinsatser eftersätts. Fortfarande tvingas museet att förvara flygplan utomhus. Sedan länge har museets totala samling uppskattats till föremål och då inräknat såväl reservdelar som museiföremål. År 2007 påbörjades arbetet med en mer systematisk genomgång och registrering av reservdelarna. År 2010 började man separera dem från föremålssamlingen. Den kalkylerade siffran på totalt antal museiföremål bör därför justeras till cirka föremål. I övrigt har verksamhetsåret präglats av en stor satsning på registrering, fotografering och digitalisering av museets samlingar. Kvaliteten på förteckningen av Flygvapenmuseums samlingar är inte tillfredsställande men förbättras kontinuerligt. Det här är ett område som kommer fortsätta att prioriteras under Flygvapenmuseums insamlingsverksamhet följer den förvärvspolicy som är beslutad och kvaliteten i verksamheten bedöms vara god. Sida 9 av 49

11 Volymer avseende prestationer inom Bevarande Prestationer Vård och förvaring Antal föremål, totalt * Antal föremål som har fått vård/översyn under året Antal depositioner och utlån 7 507** Antal depositioner och utlån under året 1 400** Registerhantering Antal dataregistrerade föremål Antal föremål i Digitalt museum Antal besök på Digitalt museum*** Antal nyförvärv av föremål under året *Den redovisade volymen för 2013 inkluderar inte Flygvapenmuseums föremål. Föremålsbeståndet har uppskattats till cirka föremål jämfört med föregående år. Siffran är även något lägre än föregående år eftersom dubblettposter i föremålsdatabasen Primus har rensats bort under året. **De redovisade volymerna för 2013 inkluderar rekvisitaobjekt även för Armémuseum. Siffrorna är därför högre än föregående år. ***Siffran avser det totala antalet besök på webbplatsen Digitalt museum. Kostnader avseende prestationer inom Bevarande (tkr) Prestationer Vård och förvaring Registerhantering Summa Sida 10 av 49

12 4 Verksamhetsområde Förmedling Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Förmedling SFHM ska hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. 4.1 Armémuseum Utställningar Armémuseum visade under 2013 tre tillfälliga utställningar. Twice a Stranger som producerats i Grekland berättade om 1900-talet som de enorma flyktingströmmarnas århundrade och tog upp exempel från många olika länder. I små filmbås kunde besökarna följa personliga berättelser om livsöden och överlevnadsstrategier när all trygghet ryckts undan. Mat för en hel armé som öppnade 2012 pågick under hela året. Utställningen har uppskattats av besökare som får spännande redogörelser för matens och matförsörjningens betydelse för krigföringen. Här kan publiken dofta på mat, ibland äta mat samt titta på en mängd redskap som behövts för att laga mat till en hel armé. Täppan i beredskap var en liten specialutställning utomhus som producerades tillsammans med Stockholms Koloniträdgårdsförening. Små odlingslotter arrangerades utanför museet där främst barn kom och planterade ätbara grödor. Skörden pågick ända till november då utställningen revs. En stor del av basutställningen byggdes om och öppnade den 24 oktober. Vikingatiden är borta och kronologin börjar 1500 och slutar 1900 (fortsättningen öppnar i oktober 2014). Cirka 220 föremål ur samlingarna har ställts ut, allt från spektakulära krigsbyten som Turkiska tältet till enkla gymnastikredskap som 1800-talssoldaten behövde för att hålla sin kropp i trim. Syftet är att visa upp unika föremål som de flesta bara har sett på film och förmedla magin kring just äkta saker. Anledningen till den omfattande satsningen var insikten att de flesta av besökarna kommer för att se basutställningen. Delvis ny form, ny dramaturgi, helt nya texter baserade på aktuell forskning och en berättelse utifrån samlingen på just Armémuseum var viktiga ingångsvärden. Alla texter är tvåspråkiga och designade enligt lättlästprinciper. Ett nytt enhetligt informationsskyltsystem med klarare grafik har tagits fram för att besökare ska ha lättare att hitta inne i museet. Även audioguiden har uppdaterats och finns att låna gratis på sju språk. Utanför hemmaarenan är Armémuseum verksamt med en vandringsutställning och många föremålslån till andras utställningar. Vandringsutställningen Saker & ting mellan liv och död fortsatte sin Europaturné. Den monterades ner i Bryssel och öppnade i maj på Polska Armémuseum i Warszawa där den står till och med 31 mars Genom utställningen har flera ur Armémuseums personal besökt Polen och Belgien i syfte att montera, packa eller inviga utställningen. Pedagogik Visningar för både barn och vuxna har genomförts dagligen under sommaren, helger och skollov. Under sommaren hålls de på engelska, svenska och ryska. För att möta intresset från ryska turister har Armémuseum haft dagliga ryska visningar under jul-, nyår- och trettonhelgen som är stora resehelger för ryska medborgare. Under hela året erbjuder Armémuseum familjevisningar. Armémuseum besöks av skolans samtliga årskurser. Många av ämnena i basutställningarna finns med i läroplanen, exempelvis stormaktstiden, kalla kriget, världskrigen samt konflikter och yttrandefrihet. I utställningen Fredssoldater introducerades ett skolprogram för gymnasiet på tema: Våldtäkt som vapen. Den pedagogiska verksamheten för skolor är ett kännetecken för Armémuseum och under året uppgick antalet skolvisningar till 203 stycken. Ett populärt inslag i museet är de dramatiserade visningarna som både riktar sig till skolor och andra besökare. Under skolloven har pedagogerna framfört dagliga dramatiserade program som tar med både barn och vuxna i historien. För barn som besöker Armémuseum har museet tagit fram en frågetävling som fylls i vid olika stationer. Målgången är i receptionen där ett pris delas ut. Frågetävlingen finns både på svenska och på engelska. Sida 11 av 49

13 Programverksamhet Programverksamheten, som under året har varit omfattande, bidrar både till fördjupningar inom militärhistoria för de specialintresserade besökarna och till bredare mer utåtriktade arrangemang för att intressera de stora skarorna. Debatter, föredrag, specialvisningar och familjeaktiviteter har fyllt året. En kväll om flyktingsituationen i världen arrangerades i anslutning till utställningen Twice a Stranger, en temavisning om mat i kriget fördjupade utställningen Mat för en hel armé och modellbygge lockade båda stora och små under en lördag. Under hösten bjöd Armémuseum i samarbete med SMHA-kansli in människorättsaktivisten Dr. Denis Mukwege från Kongo, som 2008 tilldelades både FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset. Han berättade om sin kamp för att hjälpa offren för systematiska våldtäkter. I samband med detta överlämnade FN-veteraner från Kongokriget en insamlad prissumma. Utställningen Fredssoldater började användas som en samlingsplats för FN-veteraner. En minneskväll med föredrag, musik och pub lockade många till museet en mörk decemberkväll. Ett par hundra veteraner från 20 år av svensk närvaro på Balkan deltog. Liknande evenemang blir mer och mer populära. Årets sista programpunkt var nyårssalut på Artillerigården dagen före nyårsafton. Det har blivit en tradition och har satt museet på kartan för nyårstraditioner. År 2013 blev det publikrekord denna dag med cirka besökare i museet. 4.2 Flygvapenmuseum Utställningar Under 2013 byggdes ytterligare en lokal för tillfälliga utställningar och Flygvapenmuseum har därmed två lokaler för detta ändamål, Stora galleriet och Lilla galleriet. I mars öppnade Överlev i Stora galleriet, en utställning om överlevnad och olika kris- och katastrofsituationer. I utställningen kunde besökarna ta del av kunskap, tips och personliga erfarenheter från civila och militära överlevnadssituationer. Först ut i Lilla galleriet var fotoutställningen Uppdrag Tchad. I utställningen visades fotografier tagna av en svensk soldat på utlandsuppdrag i Tchad. Bilderna ger en inblick i hur den svenska försvarmaktens vardag ser ut idag. I november invigdes konstutställningen Åke Hodell från stridspilot till rebellisk konstnär. Åke Hodell utbildade sig till stridspilot under 1940-talet men blev efter ett haveri istället konstnär, poet och antimilitarist. Med utställningen, som inte liknar något som tidigare har visats på Flygvapenmuseum, nås förhoppningsvis målgrupper som i vanliga fall inte söker sig till ett försvarshistoriskt museum. Ett nytt, men samtidigt ett av landets äldsta, flygplan tillfördes basutställningen om flygets pionjärtid - Donnet-Lévêque L II. Flygplanet, som även kallas Flygfisken, är från 1913 och har restaurerats av en grupp inom Svensk Flyghistorisk Förening (se även Vård och förvaring 3.2). Pedagogik Flygvapenmuseum genomförde under året sammanlagt 738 visningar varav 190 visningar för skolklasser och 35 visningar för förskolegrupper. Skolprogrammen är ofta ämnesövergripande och inkluderar många skolämnen med utgångspunkt i skolans styrdokument. De ämnen som berörs är historia, samhällskunskap, svenska, bild, teknik, fysik och matematik. I samband med den tillfälliga utställning Åke Hodell från stridspilot till rebell innefattas även musikämnet i det pedagogiska utbudet. Under 2013 lanserades nya skolprogram om historiebruk som ett resultat av den täta kontakt som pedagogerna har med lärare som besöker museet med sina elever. Kommunikationen med lärare har även lett till skräddarsydda program. Pedagogerna har också förberett för ett utökat utbud av skolprogram för förskolor genom att pröva nya koncept med en förskola som referens. Förutom skolverksamhet och lovaktiviteter innefattar den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar flera andra uppskattade delar. De populära maskotarna Drakel och Viggos audioguide för små barn lanserades 2013 med gott resultat. I samband med detta introducerades också en ny Sida 12 av 49

14 version av maskotarnas karta över utställningarna på Flygvapenmuseum. Målgruppen för audioguiden och kartan är barn som inte har lärt sig att läsa. Flygvapenmuseums barnklubb Flygspanarna har under året fortsatt att öka sitt medlemsantal till omkring 100 medlemmar som har bjudits in till medlemsträffar under året. Under skolterminstid finns möjlighet att boka barnkalas på helgerna vilket har varit fortsatt populärt. Femtiosex kalas har hållits under Under 2013 satsades resurserna för flyglabbet främst åt att rusta upp och vidareutveckla befintliga stationer. Bland annat renoverades Flyg själv-simulatorn och genom samarbete med Saab AB rustades Gripen-simulatorn upp med ny hårdvara, uppdaterad mjukvara och omvärldsdatabas som ger en mer verklighetstrogen känsla. Stationen Vingen utvecklades genom att det blåsande flödet av luft kompletterades med visualisering av detsamma vilket kommer att öka den pedagogiska kraften och förståelsen för aerodynamiska förhållanden. Lyssningsstationen med tillhörande nedladdningsmöjlighet kompletterades med QR-koder för uppspelning och nedladdning av flygplansljud i smarta telefoner. Tillgängligeten ökade därmed i och med att allt fler använder smarta telefoner. Programverksamhet Program som arrangeras på Flygvapenmuseum ska vara attraktiva för besökare i olika åldrar och med olika förkunskaper. Visningar med olika teman riktade till enskilda besökare - vuxna eller barn, på svenska eller engelska - liksom föredrag, fördjupning i form av seminarier om olika flygplan och konserter är exempel på aktiviteter som lockar besökare med olika förväntningar och intressen till museet. Årets största arrangemang ägde rum helgen den 7-8 september då närmare besökare kom för att uppleva Back to the 50 s. Arrangemanget ordnades med anledning av att Flygvapenmuseum beskriver händelser och utveckling i Sverige och i omvärlden under olika årtionden i basutställningen Om kriget kommer Sverige under kalla kriget. Många programaktiviteter skapas tillsammans med föreningar och institutioner. Exempel på detta är föredraget Människan mitt i krisen som hölls av Civilförsvarsförbundet, Kärna scoutkår som medverkade vid vernissagen av utställningen Överlev, uppvisning av äldre Saab-bilar utanför museet och att föreningen International Plastic Modellers Society lär ut modellbygge i plast till museets besökare den sista söndagen varje månad. Orkestrar spelar gärna i museet och under året har Saabs musikkår, Bomans pojkar och Kulturskolans storband Playtone framträtt. Likaså har hemvärnet bjudit på sin årliga julkonsert och en klass från Folkungaskolan framträdde i luciatåg. Samverkan med RFSL fortsatte 2013 med Flygvapenmuseums deltagande i Regnbågsveckan i Linköping. Flygvapenmuseum agerade som Regnbågshus med ansvar för en programkväll under arrangemanget. I samarbete med Linköpings guideklubb och Friluftsmuseet Gamla Linköping genomförde Flygvapenmuseum en utökad version av konceptet Kärlekens villkor, vilket blev ett uppskattat och välbesökt program. Innehållet i föredragen har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag som arrangerades under året är Sverige 100 mil öster om Linköping, Fienden i öster! Svenskt jaktflyg under kalla kriget, Flyget på Bunge, Flygskolan på Malmen, Överleva norska kusten, Människan mitt i krisen, Pilotdöden i det svenska flygvapnet, De fredlika krigarna den svenska FN-insatsen i Kongo och Kan Sverige försvaras? Flygvapenmuseum har liksom som tidigare år lockat ett stort antal besökare under sportlov, påsklov och höstlov. Teman för de handledda aktiviteter och barnvisningar som erbjöds var spioner, överlevnad och flygande farkoster. Under loven arrangerades även sagoläsning och boktips i faktarummet. Många företag och institutioner valde att förlägga möten och konferenser på Flygvapenmuseum, ofta i kombination med visning och måltid. Sida 13 av 49

15 Marknadskommunikationen genomfördes enligt en plan där aktiviteter, marknadsföringsinsatser och målgrupper var noggrant planerade och analyserade. Flygvapenmuseums kommunikation i sociala medier ökade under Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Förmedling använder sig SFHM av en kvalitetsmodell som utgår från ett brukarperspektiv. SFHM gör regelbundna kvalitativa publikundersökningar. För att få en så rättvis bild som möjligt av besökarnas upplevda kvalitet ska publikundersökningar göras kontinuerligt under året. Målet med undersökningarna är att dels få uppgifter om besökardemografi, dels undersöka den upplevda kvaliteten utifrån besökarnas perspektiv. Massmedias rapportering i form av artiklar, programinslag och recensioner utgör också en form av kvalitetsbedömning även om den ofta inte är enkelt mätbar. Nomineringar samt tilldelade priser och utmärkelser kan också ses som kvalitetsindikatorer. Problemet är att det inte är rimligt att årligen förvänta sig den typen av utmärkelser. Armémuseum Under 2013 hade Armémuseum besökare varav var under 19 år. Det är en liten nedgång med 500 personer jämfört med föregående år ökade museet sina besökssiffror med nästan personer och besökstrenden har varit en långsam men säker ökning de senaste åren. I besöksstatistiken framgår att andelen ströbesökare ökar, likaså andelen besök av familjer och turister vilket är positivt. Ett mått på att intresset för Armémuseum är inne i en positiv utveckling är att antalet besökare som går på visningar ökade något under 2013 och att antalet bokningar av museet som konferens- och evenemangsplats ökat. Det negativa i resultatet är att antalet skolvisningar sjönk jämfört med Anledningarna kan vara flera. En är att 2012 var Raoul Wallenbergår och Armémuseum hade då extra medel för att arbeta med skolor. I ombyggnaden av den nya basutställningen har Armémuseum följt läroplanen för grundskolan och arbetet mot skolorna kommer att prioriteras också under Under året har publikundersökningar genomförts genom att enkäter delats ut till museibesökare. Enligt enkätsvaren var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Andelen kvinnor bland besökarna har ökat klart sedan procent av besökarna kom från Stockholms län, 50 procent från övriga Sverige och 18 procent från utlandet. Majoriteten av besökarna, 74 procent, kom till museet för att se de historiska basutställningarna. Helhetsupplevelsen på museet fick det högsta betyget 5 (Mycket bra) från 45 procent av besökarna och 44 procent gav museet betyget 4. Med stor sannolikhet kommer 68 procent av besökarna att rekommendera museet. Över 50 procent hade besökt museets hemsida innan besöket. Resultatet av publikundersökningen är mycket gott. En stor majoritet av besökarna ger helhetsbedömningen av museet goda betyg och kommer att rekommendera museet till sina vänner och bekanta. Det finns dock utrymme för förbättringar. I stora drag påminner resultatet från undersökningen 2012 om årets. Vissa punkter sticker ut: såväl andelen yngre besökare (15-29 år) som andelen äldre besökare (65 år +) har minskat sedan Detta medför att andelen besökare i mellanåldern (30-64 år) ökat sedan Användandet av audioguiden har ökat, 71 procent av museets utländska besökare använde audioguiden. Programverksamheten har innehållit flera panelsamtal och blandade aktiviteter än föregående år. Det är ett resultat av den ökade mångfalden av aktiviteter i museet. För att få ett mått på hur denna del i verksamheten tas emot bland besökare delar museet ut enkäter på svenska och engelska till slumpvis utvalda besökare och urvalet styrs av kassasystemet. Enkätundersökningen fortgår under hela året och visar att besökarna är mycket nöjda. Flygvapenmuseum Under 2013 besöktes museet av personer, varav drygt var under 19 år. Anledningen till differensen jämfört med 2012 (då museet hade besökare) är framför allt att museet hade väldigt många besökare under två flygdagar i samband med Aerospace Forum Dessutom kan konstateras att nyhetens behag minskat tre år efter återinvigningen av museet. Sida 14 av 49

16 Däremot överträffades målsättningen när det gäller nöjda besökare. Under sommaren rankade den brittiska resewebbplatsen Tripadvisor (www.tripadvisor.co.uk) Flygvapenmuseum högst av alla museer i Sverige som betygsatts. Tripadvisor tillhandahåller en webbplats för resenärer/turister, som huvudsakligen bygger på de omdömen och recensioner som resenärerna själva lämnar. Utöver skriftliga omdömen sätts också ett betyg i skala 1-5. Flygvapenmuseums medelbetyg var 4,68 i september. Omdömena vad gäller svenska museer är huvudsakligen lämnade av utländska besökare. Besökare på Flygvapenmuseum har möjlighet att framföra sina synpunkter om bland annat utställningar, bemötande, service, restaurang och café och pedagogisk verksamhet via ett digitalt enkätsystem. I sina svar ger de flesta besökare museet mycket höga betyg. Särskilt lovordas bemötande, service och utställningar men det sammanlagda utbudet bidrar på olika sätt till att besökarna är nöjda. Såväl kvalitet som kvantitet i museets verksamhet har ökat jämfört med före omoch utbyggnaden. Faktorer bakom detta är bättre lokaler och utrustning liksom ökad personalstyrka och ett vidgat perspektiv för verksamheten. Av de personer som svarade på enkäten under 2013 gav 53 procent betyg 5 av 5 på frågan om kvaliteten på museet i allmänhet och 36 procent av besökarna gav betyget 4. När det gäller frågan om museets utställningar gav 52 procent av respondenterna betyget 5 och 35 procent gav betyget 4. Den pedagogiska verksamheten för skolorna anpassas till kursplaner vilket gör att skolorna tar del av museets pedagogiska program mer aktivt. Besöket följs upp genom att lärare som bokade och deltog med sin klass i en pedagogledd visning på Flygvapenmuseum via e-post från Flygvapenmuseums pedagog får möjlighet att svara på några frågor om besöket. Museet har oftast erhållit toppresultat när det gäller visningarnas innehåll, elevernas respons, pedagogens professionalitet, helhetsintryck med mera. Den pedagogiska satsningen gentemot förskolor har också gett bra resultat. Ett attraktivt utbud, synnerligen goda omdömen i massmedia och medvetet riktade marknadsföringsinsatser bedöms bidra till att så många personer lockas till Flygvapenmuseum. Volymer avseende prestationer inom Förmedling Prestationer Utställningar Pedagogik Antal basutställningar 11* Antal tillfälliga utställningar Antal besökare Barn och ungdom Skolvisningar, antal Skolvisningar, antal deltagare Antal besökande under 19 år Övrig pedagogisk verksamhet Visningar, antal Visningar, antal deltagare Programverksamhet Övrig programverksamhet, antal** *Minskningen av antalet basutställningar beror på att Armémuseum från och med 2013 betraktar två temarum som en del av basutställningens äldre del. Dessa har tidigare redovisats som separata utställningar. **Antal arrangerade programaktiviteter, ej antalet deltagare. Sida 15 av 49

17 Kostnader avseende prestationer inom Förmedling (tkr) Prestationer Utställningar Basutställningar Tillfälliga utställningar Pedagogik Barn och ungdom Övrig pedagogisk verksamhet Programverksamhet Summa Sida 16 av 49

18 5 Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad Uppgifter enligt instruktion för verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad SFHM ska främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 5.1 Armémuseum Armémuseums expertis är fortsatt mycket efterfrågad och under 2013 har Armémuseums personal hållit 21 föredrag på olika platser i landet och medverkat i ett antal radio- och tv-program. Det är militärhistorisk expertis som efterfrågas men även kunskap om bevarande, förvaring och insamling som är typiska museifrågor. Det stora forskningsprojektet Lumpen identitet och materiella minnen, som inleddes 2011, har avslutats under året. Projektet, som genomfördes tillsammans med bland andra Södertörns högskola, syftar till att producera ny kunskap om värnpliktens historia. Det är det största forskningsprojekt som någonsin genomförts på Armémuseum med externa forskare och extern finansiering från Statens Kulturråd och Riksbankens Jubileumsfond. Materialet som samlades in genom intervjuer och genom en webbenkät under har analyserats under året. Detta omfattande material, som bland annat uppmärksammar genus- och mångfaldsperspektiv, kommer att vara tillgängligt för ytterligare forskning i framtiden. Projektet avslutas med en utställning som öppnar på Flygvapenmuseum den 10 maj 2014 och som därefter flyttas till Armémuseum i början av 2015, Under 2013 tecknades ett samarbetsavtal med China National Silk Museum och en första plan har gjorts för de fortsatta gemensamma studierna av kinesisk sidendamast i Armémuseums samling. Sidenet återfinns i ryska 1700-talsfanor och under året har fanorna studerats via Digitalt museum, men på sikt kommer de kinesiska forskarna även att studera fanorna på plats. Armémuseums personal är aktiva skribenter och under 2013 har flera texter producerats, varav några kommer att publiceras först under En person har på halvtid genom finansiering från delegationen för militärhistorisk forskning ägnat sig åt grundforskning om svenska uniformer från Napoleontiden, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en publicering Arbetet med metodboken Fråga föremålen har pågått tillsammans med bland annat Stockholms Universitet. Tryckningen har försenats något men boken utkommer under våren Forskningsprojektet om lumpen har färdigställt sin forskningsrapport och den kommer även att publiceras på Armémuseums hemsida under Armémuseums årsbok utkommer som en dubbelutgåva med rubriken Lumpen från mönstring till muck. All text är färdig och boken kommer att tryckas i början av Totalt har Armémuseums personal publicerat 9 artiklar och ett stort antal kortare texter i olika tidskrifter och böcker. Armémuseums biblioteks besökarsiffror har minskat något i jämförelse med förra årets rekordsiffror. Det kan till största del förklaras med att en halvtidstjänst i biblioteket har försvunnit i jämförelse med året innan. Som en följd av det har biblioteket inte kunnat ha öppet lika många timmar under 2013 som Utlån och förfrågningar har till följd av det även minskat något. 5.2 Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum har under året bjudit på ett varierat utbud av föredrag som har speglat såväl allmänhistoriska händelser som flyg- eller försvarshistoria. Föredragen har främst hållits i museets hörsal men även i faktarummet. Exempel på föredrag som arrangerades under året är två flygplansaftnar med J 26 i fokus, pilotdöden i det svenska flygvapnet, den svenska FN-insatsen i Kongo , frågan om Sverige kan försvaras, överlevnadsstrategier vid kriser och om flygskolan på Malmen. I oktober anordnades bland annat en museiföreståndarkonferens på Flygvapenmuseum. På programmet stod bland annat pedagogik på museer och minnesinsamling från yrkeslivet och lumpen. Museets samlingsenhet arrangerade ett seminarium på F 11 museum i Nyköping. Temat var hantering och registrering av museiföremål, textilier samt fotografier. Sida 17 av 49

19 Under året gav Flygvapenmuseum ut sin årsbok Ikaros Denna årsbok var den tjugoandra i raden och kom att bli den sista av traditionellt Ikarosformat. Årsboken 2013 kommer att få ett nytt format och ska behandla DC-3 affären och med Christer Lokind som författare. Tanken är att årsboken fortsättningsvis ska ha ett sammanhållet tema. I samband med invigningen av museets tillfälliga utställning om Åke Hodell utgavs katalogen Åke Hodell från stridspilot till rebellisk konstnär. Katalogen innehåller en sammanfattning av Hodells liv och konstnärskap liksom bilder, poesi och beskrivningar av ljudverk och pjäser. Flygvapenmuseums faktarum har under året erbjudit alla intresserade besökare att forska, studera arkivmaterial, läsa tidskrifter och bläddra i nyutkommen litteratur. Det innehåller såväl museets bibliotek som arkiv. Under 2013 har Flygvapenmuseum genomfört en stor satsning på retrospektiv katalogisering och streckkodning vilket avsevärt ökat antalet katalogiserade objekt i biblioteket. I samband med detta har olika vårdinsatser genomförts på rart och skört material. Arbetet med registrering av bibliotekets bokbestånd genomförs fortlöpande och sammanlagt fanns vid årets slut böcker och periodika katalogiserade. Antalet katalogiserade böcker har minskat något beroende på att dubbletter har tagits bort. Vid Flygvapenmuseum har verksamheten i arkiv och bibliotek samt föremålsregistrering genomförts enligt plan, vilket innebär att servicenivån ökar genom tillgängliggörande av samlingarna digitalt. Utlånen från faktarummet ökade under året liksom antalet virtuella besök i museets bibliotekskatalog. Faktarummet har, trots att det var stängt hela vecka 52, haft fler öppettimmar under 2013 jämfört med Minskningen av antalet besökare i faktarummet motsvarar minskningen av det totala antalet besökare i museet. Antalet förfrågningar har minskat vilket delvis beror på det minskade besökarantalet. En annan väsentlig orsak är att allt fler hittar till bibliotekets katalog på internet. Där kan den intresserade själv söka litteratur inom olika ämnesområden och behöver inte kontakta faktarummet för enklare frågor. 5.3 Resultatbedömning Inom verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad har SFHM ännu inte definierat några tydliga aspekter av kvalitet. En utgångspunkt är naturligtvis att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett kvalitetskriterium kan vara att vedertagna system för källhänvisning och citat används när artiklar publiceras. Vidare att uppsatser alltid ventileras i seminarieform tillsammans med en expertpanel före publicering. Så har exempelvis Armémuseum arbetat i de skrivarseminarier som FoU-ansvarig ledde under Även icke-akademiska uppsatser eller resonerande texter kan ventileras av en expertpanel för att höja kvaliteten. Vid större vetenskapliga sammanhang kan externa referensgrupper utgöra kvalitetsgaranter. Detta är ett område där utvecklingsarbete behövs och ett samarbete mellan centralmuseerna i sådana här frågor känns angelägen. Området är prioriterat och under 2014 kommer SFHM att arbeta vidare med kvalitetsarbetet. Ett annat kvalitetskrav vad gäller publikationer är att SFHM alltid ska använda professionella grafiska formgivare för att läsbarheten ska vara så bra som möjligt och bilder hålla tryckkvalitet. SFHM har under året fortsatt att prioritera forskning, exempelvis projektet om lumpen. Den akademiska kompetensen har förstärkts i och med att ytterligare en disputerad historiker har anställts på Armémuseum. SFHM för en medveten strategi för att kvalitetssäkra personalens kompetens som gäller såväl när någon slutar eller är föräldraledig. Ett sätt att stärka de egna kompetenserna är att närmare studera hur andra museer arbetar. En pedagog från Armémuseum följde exempelvis pedagogerna på National Sida 18 av 49

20 Army Museum i London under två veckor i oktober för att ta del av deras arbetsmetoder och verksamhet. Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad Prestationer Publikationer Antal egna publikationer 4* 7 10 Antal publicerade artiklar författade av egen personal 9* Kunskapsservice Antal utlån från bibliotek Antal katalogiserade böcker i bibliotek Antal öppethållande timmar på bibliotek Antal besökare till bibliotek Antal nyförvärv Antal förfrågningar Antal seminarier *De lägre siffrorna för 2013 beror framför allt på att många av texterna som producerats under året kommer att publiceras först under Volymer avseende prestationer inom Kunskapsuppbyggnad (tkr) Prestationer Publikationer Kunskapsservice Summa Sida 19 av 49

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) inleds programåret med att Raoul Wallenbergpristagaren Siavosh Derakthi berättar om föreningen Unga muslimer mot antisemitism. Februari

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2015

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Året i sammandrag Januari Armémuseum (AM) inleder programåret med en temadag om romernas utsatthet. Februari Utställningen Lumpen från mönstring till muck invigs på AM. Utställningen

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Året i sammandrag. Sida 1 av 46 Årsredovisning 2012 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar 1 Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) granskat den interna kontrollen i samlingen

Läs mer

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare 2015-02-13 Försvarets Historiska Telesamlingar Flygvapnet Bakgrund/uppgift Organisation Arbetssätt Dokumentation och hemsida Sekretess Medarbetare Namn: Hans-Ove Görtz och Arne Larsson 2015 Försvarets

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Vad är det? Definition av begreppen Bakgrund Exempel Varför behövs de? Hur ska de användas? Definition av begreppen Förvaltning

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

PROGRAM SOMMAREN 2016

PROGRAM SOMMAREN 2016 PROGRAM SOMMAREN 2016 GUIDADE VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping.

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Anna Österman Sidan 1 av 5 Diariekod: 603 Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Revisionsrapport Statens historiska museer Box 5428 114 84 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-05-26 32-2009-0710 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer Regeringsbeslut 10-12-08 Ku/02596/KL Kulturdepartementet Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens försvarshistoriska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

GUIDADE VISNINGAR. Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an. Följ med en fantast!

GUIDADE VISNINGAR. Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an. Följ med en fantast! PROGRAM VÅREN 2016 Flottiljdans Motorlördag Alva Myrdal Flygplansafton Svensk underrättelsetjänst Militära fanor Sagostund Pub och pyssel En svensk atombomb Skollovskul Upptäck Flygvapenmuseum! GUIDADE

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer