HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1"

Transkript

1 Tekniska nämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 52 Ändring av sammanträdesdag 53 Arrende avseende område av Vemdalens Kyrkby 62:1 54 Förrättning enligt anläggningslagen för vägar i Lofsdalens bykärna 55 Remissvar angående medborgarförslag om förbättring av skolmiljön vid Funäsdalens skola 56 Portar vid brandstation i Vemdalen 57 Ombyggnad av polisstation i Funäsdalen 58 Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Härjedalens kommun 59 Utredning om fakturering av renhållningsavgifter 60 Budgetuppföljning, halvårsrapport till kommunfullmäktige 61 Budget Rapport över delegerade ärenden 63 Information 64 Upphandling av el för perioden

2 Tekniska nämnden Plats och tid Brandstationen Sveg, kl Beslutande Lars Bygdén, ordförande (fp) Sune Halvarsson (s) Gustav Höglund (s) Anders Rahmstedt (vh) Conny Persson (s), tjänstgörande ersättare Alf Westerberg (vh), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jerker Blomqvist, föredragande och sekreterare Ulf Hansson Per Lingensjö Kurt Svensson Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Conny Persson... Paragrafer Jerker Blomqvist... Lars Bygdén... Conny Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Judy Zackrisson

3 Tekniska nämnden Tn 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet Dnr Tn Under hösten planeras utbyggnader respektive ombyggnader av vanätet enligt följande: Objekt Kostnad tkr Västiåsgatan, Vemdalen, utbyggnad Vargen, Vemdalsskalet, utbyggnad 215 Spruthusvägen, Lofsdalen, utbyggnad 250 Höglandet mm, Lofsdalen, kompletteringar 350 Ski-lodge, Funäsdalen, ombyggnad 300 Summa Anläggningsavgifter som täcker nedlagda kostnader kommer att debiteras i samband med utbyggnaderna. - Tilläggsanslag med tkr söks för ovanstående investeringar. - Igångsättningstillstånd söks hos kommunstyrelsen.

4 Tekniska nämnden Tn 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen Dnr Tn Utsläppet från avloppsanläggningen för Tänndalen leds idag genom en 800 m lång utloppsledning till recipienten Östersjön. Med tiden har återkommande stopp inträffat i ledningen beroende på kalkavlagringar. Stoppen har förorsakat stora olägenheter och kostnader i driften av anläggningen. Genom ändring i villkor har länsstyrelsen beviljat tillstånd att ändra utsläppspunkt så att det renade avloppsvattnet skall släppas ut genom översilning av myrmark. Det är angeläget att ombyggnad kan utföras inför kommande vintersäsong bland annat för att undvika onödiga kostnader. Ombyggnadskostnaden är beräknad till 1 miljon kronor och kan finansieras genom att ianspråkta anvisade medel i 2008 års budget för ombyggnad av avloppsledning Tänndalen. Den investeringen kan senareläggas i avvaktan på pågående översiktsplanering för Tänndalen-Fjällnäs. - Hos kommunfullmäktige begärs tillstånd till att för ombyggnad av avloppsanläggning, Tänndalen få ta i anspråk medel som anvisats i 2008 års budget för ombyggnad av avloppsledning, Tänndalen.

5 Tekniska nämnden Tn 51 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen Dnr Tn För att försörja befintlig och tillkommande bebyggelse enligt föreslagen fördjupad översiktsplan för Funäsdalenområdet behöver vattenverkets kapacitet ökas från nuvarande 1000 till 3000 m3/dygn. Processlösning, layout och preliminär kostnadsberäkning föreligger. För att säkerställa tillgång till vattentäkten Ljusnan bör vattendom sökas. I tilläggsbudget 2008 finns upptaget 2 miljoner för en begränsad utbyggnad av vattenverket. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Hos kommunfullmäktige söks anvisade medel i tilläggsbudget för detaljprojektering och upprättande av ansökan för vattendom. - Enligt förslaget.

6 Tekniska nämnden Tn 52 Ändring av sammanträdesdag Dnr Tn En krisövning gällande dricksvattenförsörjningen kommer att genomföras den 8-9 oktober Representanter från vaverksamheten, miljö- och byggkontoret, räddningstjänsten samt politiker kommer att genomföra övningen tillsammans med representanter från Livsmedelsverket. Tekniska nämndens sammanträde den 9 oktober måste därför flyttas till ett annat datum. - Tekniska nämndens sammanträde flyttas från den 9 oktober till den 23 oktober Beredningssammanträde hålls den 13 oktober.

7 Tekniska nämnden Tn 53 Arrende avseende område av Vemdalens Kyrkby 62:1 Dnr Tn Vemdalens fjällridning, Merja Carnebo, har begärt att få arrendera ett område av kommunens fastighet Vemdalens Kyrkby 62:1. Området som är beläget intill brandstationen i Vemdalen, är avsett att användas som ridbana under sommarhalvåret. Förslag till arrendeavtal har upprättats. - Arrendeavtalet godkänns.

8 Tekniska nämnden Tn 54 Förrättning enligt anläggningslagen för vägar i Lofsdalens bykärna Dnr Tn För vissa vägar i Lofsdalens bykärna har kommunen svarat för väghållningen, för andra vägar saknas väghållare. Enligt den gällande detaljplanen för Lofsdalens by antagen år 2006 är kommunen inte huvudman för allmän plats. För att lösa väghållningsfrågan föreslås att kommunen ansöker om förrättning enligt anläggningslagen för inrättande av vägarna i Lofsdalens bykärna som gemensamhetsanläggning. - Enligt förslaget.

9 Tekniska nämnden Tn 55 Remissvar angående medborgarförslag om förbättring av skolmiljön vid Funäsdalens skola Dnr Ks Föreligger förslag till remissvar. - Förslaget till remissvar antas.

10 Tekniska nämnden Tn 56 Portar vid brandstation i Vemdalen Dnr Tn Räddningstjänsten har begärt installation för eldrift av brandstationens portar. Investeringen beräknas till kronor. Preliminärt internhyresavtal har tecknats. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Ur konto , kompletteringsinvesteringar lokaler, anvisas kronor för installationen. - Enligt förslaget. _

11 Tekniska nämnden Tn 57 Ombyggnad av polisstation i Funäsdalen Dnr Tn Polismyndigheten i Jämtlands län har begärt renovering och anpassning av hyrda lokaler i polisstationen i Funäsdalen. Hyresförhandlingar pågår. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Med ändring av vad tekniska nämnden beslutat i 31, 2008 får fastighetsingenjören i uppdrag att hos kommunfullmäktige anhålla om anslag för investeringen när hyresavtalet med polismyndigheten är tecknat. - Enligt förslaget.

12 Tekniska nämnden Tn 58 Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Härjedalens kommun Dnr Tn Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Härjedalens kommun har varit utställda för granskning från och med till och med Inga erinringar mot förslaget har inkommit. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till nya föreskrifter om avfallshantering i Härjedalens kommun. - Enligt förslaget.

13 Tekniska nämnden Tn 59 Utredning om fakturering av renhållningsavgifter Dnr Tn Vid den förestående upphandlingen av ny renhållningsentreprenad kommer två alternativa anbud att begäras in, ett där entreprenören svarar för fakturering m m liksom idag, och ett där kommunen svarar för faktureringen. Innan anbud kan utvärderas/antas måste förutsättningarna för fakturering i egen regi utredas. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fakturering, kundtjänst m m i egen regi. - Enligt förslaget.

14 Tekniska nämnden Tn 60 Budgetuppföljning, halvårsrapport till kommunfullmäktige Dnr Tn Budgetuppföljning av tekniska nämndens verksamhetsområde redovisas. Förslag till delårsrapport för tekniska nämndens verksamhet första halvåret 2008 föreligger. - Delårsrapporten godkänns.

15 Tekniska nämnden Tn 61 Budget 2009 Dnr Tn Förslag till budget för år 2009 inom tekniska nämndens verksamhetsområde föreligger. - Förslaget till budget antas.

16 Tekniska nämnden Tn 62 Rapport över delegerade ärenden Dnr Tn Rapport över delegerade ärenden intill föreligger. Beslutsfattare Jerker Blomqvist Ulf Hansson Beslut Bidrag till samlingslokaler Bostadsanpassningsbidrag Upphandlingsärenden - Rapporten läggs till handlingarna.

17 Tekniska nämnden Tn 63 Information 1. Information från Bergsstaten om undersökningstillstånd som berör fastigheten Viken 8:5 2. Björnen, Sveg

18 Tekniska nämnden Tn 64 Upphandling av el för perioden Dnr Tn Avtalsperioden för nuvarande elavtal går ut 31 december Ny upphandling ska därför ske under Aktuella prismodeller är: Fast pris Att prissäkra hela energivolymen vid ett och samma tillfälle är förenat med en s.k. prisrisk. Prissäkringen kanske sker då marknadspriset är högt, eller lågt. Många upphandlande enheter anser att tryggheten, genom att ha vetskap om framtida elkraftskostnader och att därigenom kunna budgetera i god tid, uppväger prisrisken. Upphandlande enheter som i tidigare upphandlingar valt avtalsformen, med en längre avtalstid, har statistiskt fått de lägsta elpriserna eftersom terminsmarknadspriset på elkraft varit konstant stigande de senaste åren. Rörligt pris Priset som upphandlande enhet betalar baseras på det genomsnittliga månadspriset på Nord Pools spotmarknad och upphandlat påslag. Månadsmedelpriset beräknas efter månadens slut. Över en längre tid är rörligt pris ofta det mest förmånliga. Denna avtalsmodell ger även upphandlande enhet möjlighet att övergå till ett fastprisavtal, efter månadsskifte. En stor nackdel är att budgetering försvåras avsevärt då man efter konsumtion får vetskap om aktuellt spotpris. Vissa månader kan innebära höga elkostnader. Portföljpris Många upphandlande enheter vill sprida sina prissäkringar vid flertalet tillfällen under en lång tidsperiod och involvera sig mera. Avtalsformen är framtagen utifrån önskemål om liten riskexponering och enkel budgetering. Många upphandlande enheter har inte tid och/eller kunskap att själva möta elbörsens snabba kursrörelser. I det stora utbudet av aktörer finns det två som mest sysslar med offentlig upphandling.

19 Tekniska nämnden Tn 64 forts. Aktörerna är dels Kommentus, som ägs av Sveriges kommuner och landsting, och organiserar offentlig upphandling med tillämpning av LOU, dels HBV, som är en ekonomisk förening av huvudsakligen kommunala bostadsbolag. HBV är aktör på Nord Pool och anlitar portföljförvaltare som upphandlar enligt LOU. - Kommentus Energi och Samköp får i uppdrag att infordra anbud och utföra anbudsvärdering avseende elleverans kommande period.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer