HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1"

Transkript

1 Tekniska nämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul till Funäsdalens centralskola 68 Upprustningsbidrag till samlingslokaler 69 Upphandling av städtjänster Hede-Funäsdalen 70 Förslag till inrättande av bilpool 71 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden Budget Budgetuppföljning 74 Rapport över delegerade ärenden 75 Information 76 Lokalanpassning vid lokalkontoret Hede

2 Tekniska nämnden Plats och tid Medborgarhuset Sveg, kl Beslutande Övriga deltagare Lars Bygdén (fp) ordförande Sune Halvarsson (s) Gustav Höglund (s) Conny Persson (s) Anders Rahmstedt (vh) Cunny Jungsand (fp) tjänstgörande ersättare Alf Westerberg (vh) tjänstgörande ersättare Mats Westling (s) ej tjänstgörande ersättare Jerker Blomqvist, föredragande och sekreterare Ulf Hansson Per Lingensjö Kurt Svensson Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Conny Persson... Paragrafer Jerker Blomqvist... Lars Bygdén... Conny Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Judy Zackrisson

3 Tekniska nämnden Tn 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 Dnr Tn Funäsdalens jaktskytteklubb har sedan år 1984 arrenderat mark för skjutbanor på kommunens fastighet Funäsdalen 31:3. Avtalstiden var 25 år. Ett förslag till nytt avtal som ersätter det tidigare avtalet har upprättats efter begäran från jaktskytteklubben. Arrendetiden är 25 år. Arrendeavgiften föreslås till kronor för hela arrendetiden. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till arrendeavtal med Funäsdalens jaktskytteklubb. - Enligt förslaget.

4 Tekniska nämnden Tn 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente Dnr Tn Förslag till ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente föreligger. Ändringen innebär att till gatuingenjören och eko/renhållningsingenjören delegeras rätt upphandla varor, tjänster och entreprenader i enlighet med bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling och inom ramen för fastställd budget. Dessutom anpassas delegationsreglementet till den sammanslagning av gatu/park-avdelningen och va-avdelningen som skedde år Enligt förslaget.

5 Tekniska nämnden Tn 67 Köp av hyresmodul till Funäsdalens centralskola Dnr Tn En hyresmodul dockades till förskolan Fjällviolen Anledningen var att en träningsenhet för handikappade barn behövdes till verksamheten. Eftersom behovet ansågs inte bli långvarigt löstes lokalfrågan med hyresmoduler. Barn- och utbildningsförvaltningens behov av lokalerna för olika verksamheter har dock permanentats och vid lokalsamråd med Buf i juni och september 2008 bekräftades ett långvarigt behov som sträcker sig bortom planeringshorisonten på 5-10 år framåt. På grund av detta har frågan om friköp utretts. Uthyrningsföretaget är berett att sälja modulerna för kronor vilket innebär att kommunen kan sänka årskostnaden med kronor. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Kommunfullmäktige föreslås besluta att hyresmodulerna inköps för kronor. - Enligt förslaget.

6 Tekniska nämnden Tn 68 Upprustningsbidrag till samlingslokaler Dnr Tn Linsells byalag och bygdegårdsförening har ansökt om upprustningsbidrag för att installera luftvärmepumpar och för byte av gamla radiatorer. Investeringen beräknas kosta cirka kronor. Egen insats är kronor och resterande kronor söks som upprustningsbidrag. Årliga driftskostnadsbesparingen beräknas till cirka kronor. Östansjö byalag har ansökt om upprustningsbidrag för att konvertera ett oljebaserat uppvärmningssystem till jordvärme. Investeringen beräknas till kronor. Bygdeavgiftsmedel har beviljats med kronor. Resterande kronor söks som upprustningsbidrag. Årliga driftskostnadsbesparingen beräknas till cirka kronor. Långå Nytta och Nöje har ansökt om upprustningsbidrag för renovering av trekammarbrunn samt ny infiltrationsanläggning. Investeringen beräknas till kronor. - Bidrag med kronor lämnas till Linsells bygdegårdsförening, - Bidrag med kronor lämnas till Östansjö byalag, - Bidrag med kronor lämnas till Långå Nytta och Nöje.

7 Tekniska nämnden Tn 69 Upphandling av städtjänster Hede-Funäsdalen Dnr Tn Kommunfullmäktige beslutade , att uppdra till kommunledningsutskottet att besluta i frågan om upphandling av städtjänster i Hede och Funäsdalen. Kommunledningsutskottet beslutade därefter , att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en upphandling av all städning i Hede och Funäsdalen. MBL-förhandlingar har genomförts. Förslag till entreprenör föreligger. - ISS Facility Services AB, Stockholm antas som leverantör av städtjänster för områdena Hede och Funäsdalen för perioden Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8 Tekniska nämnden Tn 70 Förslag till inrättande av bilpool Dnr Tn Tekniska nämnden beslutade , föreslå kommunstyrelsen att en gemensam bilpool skall införas för tjänstemän och förtroendevalda vid Medborgarhuset samt föreslog vissa regler med mera i samband med införandet. Kommunledningsutskottet beslutade Klu 61, att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning, bland annat ekonomiska beräkningar. Tekniska kontoret har nu utrett ärendet ytterligare och konstaterar bland annat att kostnaderna för tjänsteresor vid användande av leasingbil minskar jämfört med användande av privatbil i tjänsten. - Tekniska nämnden ställer sig bakom utredningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

9 Tekniska nämnden Tn 71 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2009 Nedanstående sammanträdestider föreslås för tekniska nämnden. Sammanträdena skall hållas i Medborgarhuset, Sveg om inte nämnden för varje enskilt fall beslutar annat. Sammanträdesdagar 5 februari 2 april 28 maj 27 augusti 1 oktober 3 december Tekniska nämndens beredning sammanträder måndagen i veckan före nämndsammanträdet. - Enligt förslaget.

10 Tekniska nämnden Tn 72 Budget 2009 Dnr Tn Förslag till verksamhetsplan redovisas. - Förslaget till verksamhetsplan godkänns.

11 Tekniska nämnden Tn 73 Budgetuppföljning Budgetuppföljning av tekniska nämndens verksamhet redovisas.

12 Tekniska nämnden Tn 74 Rapport över delegerade ärenden Dnr Tn Rapport över delegerade ärenden intill Beslutsfattare Jerker Blomqvist Beslut Bostadsanpassningsbidrag Personalärende - Rapporten läggs till handlingarna

13 Tekniska nämnden Tn 75 Information 1. Revidering av va-taxa och ABVA. 2. Förslag på miljöpolicy för bilar. 3. Besök av va-jurist Redovisning av organisation gatu- och va-avdelningen. 5. Samverkan med Härjegårdar. 6. Latrinhämtning. 7. Kåvanvägen. 8. Rekrytering av flygplatschef. 9. Renhållning av gator i centrala Sveg. 10. Tekniska kontoret får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa vad som återstår av planerade åtgärder vad gäller förbättring av tillgänglighet till offentliga lokaler och gator och torg. 11. Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra i internt uthyrda lokaler. _

14 Tekniska nämnden Tn 76 Lokalanpassning vid lokalkontoret Hede Dnr Tn Från ett antal förvaltningar har framkommit önskemål om ombyggnad av lokaler på lokalkontoret i Hede. Ombyggnaden består i att mer effektivt utnyttja befintliga ytor och därmed tillskapa ytterligare en kontorsarbetsplats. Samtidigt åtgärdas problemen med överhörning. Förslaget har framarbetats tillsammans med berörd personal och skyddsombud. Investeringen beräknas till kronor. Internhyresavtal har tecknats. FÖRSLAG Tekniska nämnden föreslås besluta: - Ur konto , kompletteringsinvesteringar lokaler, anvisas kronor för åtgärderna. - Enligt förslaget.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-02-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 19 Projektansökan, Europeiska socialfonden 20 Organisation och budgetram för räddningstjänsten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-10-13 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 146 Budget 2011 147 Begäran om tilläggsanslag 2010, socialnämnden 148 Leader Södra Fjällen,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Fastighetskontoret fredagen den 5 september 2014 kl 13.00. Lars-Erik Nyström (C) ej 96 Agne Sahlin (S) 96

Fastighetskontoret fredagen den 5 september 2014 kl 13.00. Lars-Erik Nyström (C) ej 96 Agne Sahlin (S) 96 1(11) Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00-10.30, ajournering kl 9.30-9.35 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) 1:e vice ordförande, jäv 96 Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 8.00-10.00 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-25 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2009-12-16 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer