HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering och ombyggnad av lokaler 39 Upphandling av el för perioden Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av dels utredningsrapporten Genomlysning samhällsbyggnadsförvaltningen och dels den politiska valplattformen 41 Politiska mål och verksamhetsplan för renhållningsverksamheten 42 Ändring i föreskrifterna om avfallshantering 43 Underjordsbehållare för insamling av avfall 44 Rapport över delegerade ärenden

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Brandstation Sveg, kl Beslutande Lars Bygdén, ordförande (FP) Sune Halvarsson (S) Gustav Höglund (S) Hans Ola Törnberg (M) Mikael Södergren (FP) tjänstgörande ersättare, 36, Övriga deltagare Utses att justera Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Jerker Blomqvist, föredragande och sekreterare Ulf Hansson, Pär Olofsson Kurt Svensson Cilla Gauffin Sven-Erik Svensson, Margareta J Erixon, Paragrafer Jerker Blomqvist... Lars Bygdén... Sune Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Judy Zackrisson

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden beviljade , kronor för konvertering av vattenburen el till bergvärmepump. Föreligger förslag till totalentreprenör. - YIT, Östersund antas som entreprenör till ett pris av kronor exkluxive moms.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 37 Förskolelokaler Funäsdalen Dnr Sbn Nämnden för barn, utbildning och fritid (BUF) beslutade i 32, att med hjälp av tekniska förvaltningen ta fram underlag för ett bygge av en sammanhållen 4-avdelnings förskola på Risnäset. BUF hade dessförinnan gjort en undersökning för att ta reda på föräldrarnas inställning till flytt av hela förskoleverksamheten till Risnäset. I yttrande redovisade BUF resultatet av undersökningen där 40 av 43 föräldrar var positiva till en etablering på Risnäset. I slutet av 2009 var en första skiss på daghem på Risnäset framtagen och i mars 2010 presenterades en preliminär kostnadsberäkning på 27 Mkr för kommunledningen. Budgetbeloppet togs därefter upp i kommunens investeringsbudget med projektering under 2011 och eventuellt byggande under I februari 2011 uppdrogs till stadsarkitekt Ulf Alexandersson att redovisa alternativa byggplatser i området. Resultatet presenterades i en programutredning daterad Den detaljerade programskissen för Risnäset visar bara utrymmesbehovet för tänkta lokaler, inte förskolans exakta placering, vilken får bestämmas i en kommande projektering. I ett yttrande redovisade skolledningen i Funäsdalen för- och nackdelar med 4-avdelnings förskola på Risnäset och på idrottsplatsområdet. Om nya förskolelokaler kommer att byggas tomställs Sjöängens barnomsorgslokaler, som idag hyrs av Härjegårdar. Därvid skapas möjligheter till ytterligare bostäder vilket saknas i området. Vid kommunstyrelsens möte i Funäsdalen redovisades samtliga beskrivna utredningar varefter de tänkta byggplatserna på Olen och Risnäset besöktes. Om projektet med en 4-avdelnings förskola i Funäsdalen ska

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 37 forts. genomföras krävs beslut om igångsättningstillstånd för projekteringen samt beslut om byggplats. - Hos kommunfullmäktige begärs anslag med 2,7 Mkr för projektering av förskolelokaler i Funäsdalen samt igångsättningstillstånd. RESERVATION Sune Halvarsson Hans-Ola Törnberg Gustav Höglund Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 38 Funäsdalens skola, omdisponering och ombyggnad av lokaler Dnr Sbn En översyn av lokaler och lokalbehov vid Funäsdalens skola har genomförts av en arbetsgrupp under ledning av arkitekt Åke Månsson, Månsson & Hansson AB. I utredning föreslås omdisponeringar och ombyggnader för att effektivisera lokalanvändningen och förbättra tillgängligheten. Åtgärderna är kostnadsberäknade till cirka 10 Mkr. - Hos kommunfullmäktige begärs anslag med 1 Mkr för projektering av ombyggnadsarbetena samt igångsättningstillstånd. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 39 Upphandling av el för perioden Dnr Tn I träffat elavtal med Mälarenergi finns möjlighet att låsa elpriset för ett, två, tre eller fyra år. - Elpriset låses tills vidare bara för år 2012.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 40 Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av dels utredningsrapporten Genomlysning samhällsbyggnadsförvaltningen och dels den politiska valplattformen Dnr Sbn Förslag till uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning dels av utredningsrapporten Genomlysning samhällsbyggnadsförvaltningen och dels av den politiska valplattformen föreligger. - Enligt förslaget.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 41 Politiska mål och verksamhetsplan för renhållningsverksamheten Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden föreslog , 14 en ändring av renhållningstaxan innebärande att klippkort för hushållens grovavfall skulle införas vid återvinningscentralerna. Kommunfullmäktige beslutade , Kf 33 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ett bättre underlag. Förslag till politiska mål och verksamhetsplan för renhållningsverksamheten har tagits fram. - Förslagen till politiska mål antas. - Kommunfullmäktige föreslås anta taxa enligt punkt 6 i verksamhetsplanen gällande från och med 1 januari 2012.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 42 Ändring i föreskrifterna om avfallshantering Dnr Tn Fastighetsägarna inom ett detaljplaneområde i Vemhån, Per- Jonsområdet, vill att hämtningsområdet ändras från A-område till B-område, bland annat på grund av att vägarna inom området är svåra att trafikera med sopbilen. - Hämtningsområdet vid Per-Jons i Vemhån ändras från A- område till B-område från och med 1 juli 2011.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 43 Underjordsbehållare för insamling av avfall Dnr Tn Inom turismområdena sker sophämtningen idag med containerhämtning. Nedskräpning runt containrarna samt felaktigt material som läggs i containrarna förekommer. Med underjordsbehållare undviks överfulla och luktande containrar. Arbetsmiljön för insamlingspersonalen förbättras. Behållarna kan förses med fyllningsindikator vilket medger en mer behovsanpassad hämtning. Nedskräpning kommer med all sannolikhet att minska. De behållare som avses köpas in skall vara låsbara och förberedda för elektronisk registrering. Fem underjordsbehållare har på försök varit utplacerade i Lofsdalen. Försöket har fallit väl ut underjordsbehållare köps in och placeras i Björnrike. - Förvaltningen får i uppdrag att begära medel för åren 2012 och 2013 till inköp av ytterligare underjordsbehållare.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 44 Rapport över delegerade ärenden Dnr Sbn Rapport över delegerade ärenden intill Beslutsfattare Cilla Gauffin Beslut Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken - Rapporten läggs till handlingarna.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 45 Övriga frågor 1. Torget Sveg 2. Busskur i Lillhärdal 3. Anslagstavlor i Sveg 4. Fartdämpare vid IP, Fjällvägen, Sveg

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2009-01-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Leader Hälsingebygden, finansiering 2 Motion om utveckling av turism i östra Härjedalen 3 Flygtrafiksamarbete med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer