8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel"

Transkript

1 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör det bra. Trots detta har många klubbar känt av en nedåtgående trend de senaste åren med ekonomiska problem, ofta likviditetsbrist, som följd. Mellan åren har Golf AB försatts i konkurs. Då en golfklubb är på obestånd (även kallat insolvens) menas situationen då golfklubben inte kan betala sina skulder i tid och att de uppkomna betalningsproblemen inte är tillfälliga. Klubbens möjligheter att skaffa sig nödvändig kredit ska även de vara uttömda för att obestånd ska föreligga. Risken att golfklubbens medlemmar kommer bli lidande då klubben hamnar på obestånd är överhängande, varför golfklubben i god tid bör anlita en jurist för att få handlingsråd om den uppkomna situationen. Svenska Golfförbundet erbjuder granskning av golfklubbens avtal m.m. vid klubbens inträde till förbundet, men har inget ansvar om en golfklubb kommer på obestånd. Om en golfklubb sätts i konkurs eller inleder ett rekonstruktionsförfarande kallas denne (konkurs-)gäldenär och den som har någonting att fordra av klubben kallas borgenär det vill säga en person/association som klubben är skyldig pengar. I nedanstående utredning refereras enbart till golfklubbens - det vill säga gäldenärens - situation, men informationen kan även appliceras på markägare, banägare, driftbolag, nyttjanderättshavare m.m. Konkurs Om golfklubben inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, bör klubben försättas i konkurs. Golfklubb som är på obestånd ska efter egen, eller någon av hans borgenärers, ansökan försättas i konkurs. Konkurssituationen regleras i första hand i konkurslagen (1987:672). Andra lagar som också har betydelse är förmånsrättslagen (1970:979), lönegarantilagen (1992:497) samt skuldsaneringslagen (1994:334). En konkurs syftar till att avveckla golfklubbens verksamhet, realisera dess tillgångar och fördela överskottet till borgenärerna. Konkurslagstiftningen bygger på principen att när en gäldenärs totala tillgångsmassa inte förslår för att helt ersätta alla borgenärer, ska dessa bära förlusten i proportion till sin fordran. Avsteg görs dock från den principen genom den förmånsrätt som vissa typer av fordringar har. Konkurs kan gälla både privatpersoner, föreningar och företag och innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen, föreningen eller företaget har. Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Förvaltaren ska bland annat ta hand om golfklubbens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över klubbens tillgångar och skulder (bouppteckning). I samband med att golfklubben försätts i konkurs fråntas klubbens ledning sin handlingsfrihet. Under konkursen säljs golfklubbens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats. Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem golfklubben är skyldig pengar. Ett beslut om konkurs träder ikraft omedelbart. Om en golfklubb är illikvid, det vill säga inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande skuldernas belopp, betyder detta i och för sig inte att klubben också ska försättas i konkurs om andra tillgångar än likvida 83

2 medel finns i tillräcklig omfattning anses möjligheten till utmätning fullt godtagbar för borgenärerna golfklubben anses i sådant fall inte vara på obestånd. Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även fordringsägare som inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt, kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten, vilket de annars alltså inte behöver göra. Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande kungörs detta i vissa dagstidningar. I kungörelsen anges också när bevakningarna senast bör göras. Det kan även tänkas situationer där aktörer som golfklubben är direkt beroende av försätts i konkurs. Om en markägare som klubben har ett nyttjanderättsavtal försätts i konkurs riskerar fastigheten försäljas av konkursförvaltaren. Klubbens nyttjanderätt riskerar att äventyras i en sådan situation golfklubben har således en svag ställning för det fall exempelvis markägaren varvid golfbanan är anlagd försätts i konkurs. Förvaltarens utgångspunkt är att under konkursens gång använda konkursboets tillgångar på ekonomiskt bästa sätt. Det är därmed troligt att förvaltaren vid markägarens konkurs kommer tillse att spel på golfbanan också sker fortsättningsvis om detta anses vara gynnsamt för konkursboet. En golfbana som inte används överhuvudtaget genererar inga intäkter. Företagsrekonstruktion Omfattas en allmännyttig ideell förening - i vårt fall en golfklubb - av lagen om företagsrekonstruktion? En golfklubb är väl som regel inget företag? Samtliga näringsidkare tillåts utnyttja rekonstruktionsförfarandet; vilket i klartext innebär att var och en som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig kan ansöka om företagsrekonstruktion. Att en förening drivs utan vinstsyfte med ett ideellt ändamål hindrar inte föreningen från att ansöka om företagsrekonstruktion. Därmed kan även golfklubbar som inte bedrivs som aktiebolag ansöka om företagsrekonstruktion. Ansökningarna bedöms dock utifrån varje enskilt fall och det är på inget sätt självklart att varje ansökan om rekonstruktion beviljas. För att undvika konkurs kan en golfklubb alltså välja att ansöka om en företagsrekonstruktion. Att golfklubbar omfattas av lagen om företagsrekonstruktion ger golfklubbarna en möjlighet att undvika konkurs. Man kan säga att sunda klubbar med tillfälliga problem ges en andra chans. Genom företagsrekonstruktion kan onödiga konkurser med arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser undvikas. Rekonstruktionsförfarandet regleras genom lagen (1996:764) om företags-rekonstruktion. Det är egentligen inget märkvärdigt att golfklubbar råkar i tillfälliga svårigheter. Även den mest framgångsrika klubben behöver kontinuerligt se över och rekonstruera sin verksamhet, avveckla eller lägga ner satsningar som inte riktigt utvecklas på rätt sätt. Interna rekonstruktioner, anpassningar och verksamhetsförändringar sköts i allmänhet helt internt, eventuellt med hjälp av Svenska Golfförbundet eller juridisk rådgivare. Har klubben större ekonomiska problem vad gäller exempelvis kostnader för omstrukturering, svårigheter att låna kapital till nödvändiga investeringar, svårigheter att betala räntor på lån, svårigheter att rekrytera medlemmar m.m. - samtidigt som klubben inte fattar nödvändiga beslut som löser situationen - kan klubben snabbt hamna i likviditetsproblem. En golfklubb med ekonomiska problem ska genom företagsrekonstruktion kunna rekonstruera sin verksamhet under ordnade former - i allmänhet under en tremånadersperiod. Under denna tid, som kan förlängas i upp till ett år, får klubben anstånd med att betala skulder och är också skyddat mot att motparter säger upp avtal eller driver in sina fordringar. Klubben kan inte heller under tiden för rekonstruktion försättas i konkurs. Både ur ett samhälls- och 84

3 företagsekonomiskt perspektiv är det av stor betydelse att en rekonstruktion kommer igång i ett tidigt skede av klubbens betalningssvårigheter. Blir krisen för djup finns det alltid en risk för att möjligheterna till en lyckad rekonstruktion går förlorad. 8.2 Företagsrekonstruktion en fördjupning Vilka golfklubbar är aktuella för en eventuell företagsrekonstruktion? Enklast kan man säga att när golfklubben på grund av likvida problem skönjer behovet av att ställa in betalningarna är det dags att överväga att ansöka om företagsrekonstruktion. Avgörande för ansökan är att klubben verkligen avser att allvarligt pröva möjligheterna att rekonstruera verksamheten. Om inte, återstår i princip bara en konkurs. Frågor som ska besvaras vid en rekonstruktion är bland annat; är verksamheten i grunden sund? Går det att minska på personalen? Går det att minska servicegraden utan att skrämma bort gäster? Kan man minska kostnader genom nya former för upphandling? Kan driften av anläggningen rationaliseras? Kan eventuella lån omförhandlas? Går medlemmarna med på en rekonstruktion? Kan intäkterna ökas? Huvudintresset för borgenärerna (det vill säga fordringsägarna) är möjligheten att efter rekonstruktionen få sina fordringar helt eller delvis betalda. Borgenärernas värde på sina ställda säkerheter är också av stort värde och ska bevakas. För medlemmen, som borgenär, handlar det givetvis om vad som händer med eventuell revers som klubben åtagit sig att återbetala vid utträde ur klubben. Avgörande är att klubben i sin ansökan om företagsrekonstruktion kan redogöra för hur verksamheten ska kunna bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna Ansökan om företagsrekonstruktion Tidpunkten för ansökan om företagsrekonstruktion är avgörande i många avseenden, bland annat för att avgöra hur stor del av golfklubbens skulder som ska ingå i ett eventuellt ackord 1 samt för att avgöra hur stor del av de anställdas lönefordringar som ska omfattas av den statliga lönegarantin. Det är vanligtvis mest fördelaktigt att ge in en ansökan om företagsrekonstruktion strax efter att innevarande månadslöner förfallit till betalning för att så stor del som möjligt av innestående löner ska omfattas av en eventuell ackordsuppgörelse. Den som leder rekonstruktionsarbetet kallas rekonstruktör och utses av tingsrätten i samband med beslut om klubbens företagsrekonstruktion. En rekonstruktör ska ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Utsedd rekonstruktör ska företräda fordringsägarkollektivets intressen (borgenärerna) - inte vara ett ombud för golfklubben (gäldenären) Förutsättningar För att inleda ett rekonstruktionsförfarande krävs att följande förutsättningar är uppfyllda. Det ska röra sig om en illikvid gäldenär. Detta innebär inte att golfklubben (alternativt driftbolaget eller markägaren) är på obestånd, utan att klubben inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande de förfallna skuldernas belopp. Det kan dock vara så 1 Ackord innebär att exempelvis en golfklubb föreslår sina borgenärer en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av golfklubbens skuld avskrivs. Ett offentligt ackord (tvångsackord) är ett förfarande där golfklubbens borgenärer kan samtycka till ackord, som sedan fastställs att gälla för samtliga borgenärer. 85

4 att det finns tillgångar i klubben som kan realiseras och på sikt betala skulderna men att klubben är i behov av ett betalningsanstånd under ordnade former. Gäldenären ska vara näringsidkare. Avgörande för om det är möjligt att inleda ett rekonstruktionsförfarande är att golfklubben är en näringsidkare, storleken på rörelsen saknar dock betydelse. Ideella föreningar som driver verksamhet av ekonomisk art det vill säga exempelvis golfklubbar torde med stor sannolikhet omfattas av kravet. Ansökan ska göras hos domstol. Ansökan görs hos tingsrätten där golfklubben har sitt säte. Ansökan ska vara undertecknad av behörig/behöriga firmatecknare. Domstolen ska pröva ansökningen och bedöma om förfarandet kan antas leda till att syftet med företagsrekonstruktionen uppnås. En egen ansökan från golfklubben prövas vanligtvis direkt av domstolen, vilket innebär att man i princip kan räkna med ett beslut samma dag eller i vart fall den efterföljande dagen. Vid prövningen av ansökan har domstolen att ta ställning till om det finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktion kan uppnås. Det innebär att det är viktigt att i redan i ansökan om företagsrekonstruktion på ett tydligt sätt presentera syftet med rekonstruktionen samt sammanfatta de åtgärder som ska vidtas för att uppnå syftet. Juridisk hjälp bör anlitas av klubben vid ett rekonstruktionsförfarande Verkan av rekonstruktionsbeslutet Om tingsrätten gör bedömningen att det finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås och beslutar om att inleda ett rekonstruktionsförfarande i golfklubben, gäller följande. Det är viktigt att nedanstående information förmedlas internt inom klubben och efterföljs. Klubbens ledning kvarstår och påverkas inte med någon automatik av rekonstruktionsbeslutet. Även firmateckningsrätten, det vill säga rätten att fortsätta själva verksamheten, för klubben är oförändrad. Till skillnad från vad som gäller vid en konkurs behåller golfklubben i princip rådigheten över sin egendom, dock med vissa förbehåll. Under rekonstruktionstiden är klubben och dess ledning underkastade viktiga begränsningar och får inte utan rekonstruktörens godkännande; - betala gamla skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder; - ådra sig nya skulder och förpliktelser; eller - överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom som är av väsentlig betydelse för klubbens verksamhet. Detta innebär bland annat att nya avtal, köp och beställningar av varor och tjänster etc. för verksamheten under rekonstruktionen måste stämmas av med rekonstruktören på förhand. Ett beslut om företagsrekonstruktion innebär att golfklubben får ett anstånd med betalning av skulder som uppkommit före ansökan om rekonstruktion. Det innebär att en företagsrekonstruktion i princip utgör ett hinder mot utmätning och konkurs. Vad däremot avser skulder som uppkommer under förfarandets gång ska dessa betalas löpande om en leverans, tjänst el dyl. utnyttjas. Golfklubbens gamla skulder, det vill säga de som uppkommit före ansökan om rekonstruktion är under förfarandet frysta och omfattas av ett kommande offentligt ackord om ett sådant är 86

5 aktuellt. Notera att en skuld typiskt sett uppkommit när avtalet den grundas på ingåtts, alltså inte vid leverans-, faktura- eller förfallotidpunkten. Deklarationer och skatter hänförliga till tiden efter rekonstruktionsbeslutet ska upprättas och betalas i normal ordning. Skatter hänförliga till tiden före rekonstruktionen utgör s.k. gammal skuld och ingår i eventuellt offentligt ackord. Golfklubbens avtal (t ex leveransavtal, hyres- och leasingavtal) vilka ingåtts före rekonstruktionen gäller fortsatt och är skyddade under rekonstruktionen och kan inte sägas upp av motparten, trots att motparten har rätt att häva avtalet på grund av ett inträffat eller befarat avtalsbrott från klubbens sida. Dock förutsätter detta att klubben antingen erlägger betalning kontant eller i förskott alternativt ställer säkerhet för kommande betalning. Vanligen består avtalsbrottet i utebliven betalning. Har avtalet hävts före rekonstruktionsdagen gäller hävningen och motparten kan göra gällande ett skadestånd mot klubben. Ett sådant skadestånd kommer dock att omfattas av ackordet. Kvittning. Kvittning av äldre fordringar är endast tillåten om fordringarna stod mot varandra per dagen för ansökan om rekonstruktion. Det innebär att en borgenär inte kan kvitta äldre fordringar som uppkommit före dagen för ansökan om rekonstruktion mot nya fordringar som uppkommit efter dagen för ansökan om rekonstruktion. På samma sätt kan inte golfklubben kvitta nya fordringar som uppkommer under rekonstruktionen mot gamla fordringar som avser tiden innan rekonstruktionen. Återvinning. Under vissa förutsättningar kan återvinning ske vid företagsrekonstruktion. Det innebär exempelvis att en utbetalning som skett i förtid i nära anslutning till ansökan om företagsrekonstruktion kan komma att återvinnas. Detta sker dock endast undantagsvis. Personal och anställningsavtal är opåverkade av rekonstruktionen. Anställdas löner, andra ersättningar m.m. täcks under en period motsvarande tre månader före och en månad efter rekonstruktionsbeslutet av den statliga lönegarantin, och betalas ut av länsstyrelsen. Utbetald lönegaranti ska dock återbetalas till staten när rekonstruktionen har avslutats. Under vissa förutsättningar kan staten även göra sig betald genom att kvitta mot bolagets tillgodohavande på skattekontot. Det är därför viktigt att inför en ansökan om företagsrekonstruktion utreda de anställdas lönefordran mot bolaget eftersom en del av beloppet kan komma att ackorderas bort enligt nedan Pågående rekonstruktion Underrättelse. Inom en vecka från rekonstruktionsbeslutet skickar rekonstruktören en underrättelse till golfklubbens samtliga fordringsägare med information om rekonstruktionen m.m. Till underrättelsen ska fogas: - en preliminär förteckning över klubbens (gäldenärens) tillgångar och skulder; - klubbens senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar som behövs om hans ekonomiska ställning; - uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras; och - upplysning om tidpunkt för borgenärssammanträde. Borgenärssammanträde. Rätten bestämmer tidpunkten för borgenärssammanträdet som ska hållas inför rätten. Sammanträdet ska äga rum inom tre veckor från beslutet om företagsrekonstruktion. Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna beredas tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta. Om någon borgenär begär det, ska rätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får ingå högst tre personer. Om golfklubben under det senast 87

6 förflutna räkenskapsåret sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt att därutöver utse en representant i kommittén. Om det finns särskilda skäl, får rätten utse ytterligare personer att ingå i borgenärskommittén. Rekonstruktören ska i väsentliga frågor samråda med borgenärskommittén, om inte något hindrar det. En företagsrekonstruktion pågår efter beslutet i tre månader, men kan vid behov begäras förlängd med ytterligare tremånadersperioder som längst upp till sammanlagt ett år. Ackord under företagsrekonstruktion. En fördel med ett rekonstruktionsförfarande är att det möjliggör för tingsrätten att fastställa ett offentligt ackord med borgenärerna. Ett offentligt ackord inleds med att ett ackordsförslag kommuniceras med golfklubbens samtliga borgenärer. Utformningen av ackordsförslaget kan variera men ackordet ska ge alla likaberättigade borgenärer lika rätt och minst 25 procent av fordringarnas belopp, om inte lägre ackordsprocent godkänns av samtliga kända borgenärer som skulle omfattas av ackordet eller det finns särskilda skäl för en lägre procentsats. Nästa steg är att hos tingsrätten begära att ackordet ska prövas vid domstolen på ett nytt borgenärssammanträde. Detta ska hållas inom tre till fem veckor från att tingsrätten fattat beslut om att ackordet ska prövas. Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna rösta om huruvida ackordet kan antas. Beroende på hur stor ackordsprocenten är, varierar kraven på borgenärsmajoritet vid omröstningen. Ett ackordsförslag som ger minst 50 procent av fordringsbeloppen ska anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande har godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten lägre, ska ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande har enats om förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Ett vanligt alternativ till utbetalning av ackordslikvid till medlem i golfklubb har varit att medlemmen erbjudits en övergång (konvertering) till en så kallad spelrätt. Spelrätten innebär inget ägande likt ett aktieinnehav. Värdet är rätten att spela på klubbens anläggning och bestäms av utbud och efterfråga. Namnet på innehavaren av en spelrätt antecknas i klubbens spelrättsregister och spelrättsinnehavaren kan få ersättning vid försäljning om det finns en efterfrågan på spelrätten i aktuell klubb Om ackordsförslaget går igenom fastställer tingsrätten förslaget. Utbetalning av ackordslikviden ska ske inom ett år från den dag då ackordet fastställdes Rekonstruktionens upphörande Ett rekonstruktionsförfarande ska avslutas när syftet med den har uppnåtts eller så snart det står klart att en rekonstruktion inte kan åstadkommas. Det är tingsrätten som beslutar om rekonstruktionsförfarandets upphörande, vilket vanligen sker på begäran av rekonstruktören Möjlighet att begära fullgörelse av en borgensman för den del av kravet som ackorderas bort. Ibland har personer eller företag gått i borgen för annan persons, företags eller golfklubbs skulder. Utgångspunkten när det gäller ett borgensåtagande är att en borgenär som har godkänt ett ackordsförslag, genom godkännandet, inte förlorar sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. I praktiken innebär det att om en golfklubb erhåller ett offentligt ackord med följden att skulderna skrivs ner påverkar det normalt inte en borgensmans betalningsskyldighet, som alltså fortfarande är ansvarig fullt ut enligt borgensåtagandet. Det bör dock påpekas att 88

7 borgensmannens betalningsansvar minskar i den utsträckning golfklubben betalar enligt ackordet, varvid avräkning ska ske med motsvarande belopp Rekonstruktionsprocessen (förenklat) 89

8 8.2.8 Kontakta Svenska Golfförbundet Svenska Golfförbundets avdelning klubb- och anläggningsutveckling har regelbunden kontakt med klubbar i frågor som berör både anläggning- och verksamhetsutveckling. Dels genom personliga möten och telefonsamtal, dels i samband med seminarieverksamhet och andra forum där klubbar möts i diverse utvecklingsfrågor. En företagsrekonstruktion föregås ofta av diskussioner eller möten som handlar om fortsatt drift, om anslutningen till SGF påverkas, ingångna avtal, personalfrågor, kapitalinsatser, eventuell övergång till spelrätter, ev. skulder till SGF, etc. Kontakta oss gärna i god tid om och när ni hamnar i ekonomiska svårigheter så att vi kan dela med oss av vår erfarenhet och ge rekommendationer om andra lämpliga personer eller organisationer att kontakta. De flesta genomförda företagsrekonstruktioner i golfklubbar har inneburit att de medlemmar som haft en fordran på klubben fått 25 % av aktuellt belopp utbetalt som en ackordslikvid - i ett så kallat offentligt ackord. Sker en samtidig konvertering till spelrätter erhåller medlemmen också en spelrätt och noteras i klubbens spelrättsregister. Mellan åren har 25 till 30 golfklubbar rekonstruerat sin verksamhet. Medlemskapet, för den person som väljer att fortsätta vara medlem, påverkas inte i övrigt av en rekonstruktion. 90

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Bilag 8. Stefan Lindskog Björn Edgren. Rekonstruktion eller konkurs?

Bilag 8. Stefan Lindskog Björn Edgren. Rekonstruktion eller konkurs? Bilag 8 Stefan Lindskog Björn Edgren Rekonstruktion eller konkurs? REKONSTRUKTION ELLER KONKURS? Om rörelsedrivande associationer i ekonomisk kris Av advokat, adj. professor Stefan Lindskog, Sverige 1.

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv

Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF19 Kreditgivning och ekonomisk kris om nystartade företag ur bankens perspektiv Maria Bergström Johan Klasson

Läs mer

Förmånsrättsreformen. En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag

Förmånsrättsreformen. En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag A2007:014 Förmånsrättsreformen En utvärdering av reformens konsekvenser för små och medelstora företag Torbjörn Danell, Marcus Jernström, Gun Jonsson och Aurora Pelli Förmånsrättsreformen En utvärdering

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

SÄRSKILT YTTRANDE. av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren

SÄRSKILT YTTRANDE. av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren SÄRSKILT YTTRANDE av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren Sammanfattning Vi är positiva till regeringens uppdrag enligt kommittédirektiven

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer