8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel"

Transkript

1 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör det bra. Trots detta har många klubbar känt av en nedåtgående trend de senaste åren med ekonomiska problem, ofta likviditetsbrist, som följd. Mellan åren har Golf AB försatts i konkurs. Då en golfklubb är på obestånd (även kallat insolvens) menas situationen då golfklubben inte kan betala sina skulder i tid och att de uppkomna betalningsproblemen inte är tillfälliga. Klubbens möjligheter att skaffa sig nödvändig kredit ska även de vara uttömda för att obestånd ska föreligga. Risken att golfklubbens medlemmar kommer bli lidande då klubben hamnar på obestånd är överhängande, varför golfklubben i god tid bör anlita en jurist för att få handlingsråd om den uppkomna situationen. Svenska Golfförbundet erbjuder granskning av golfklubbens avtal m.m. vid klubbens inträde till förbundet, men har inget ansvar om en golfklubb kommer på obestånd. Om en golfklubb sätts i konkurs eller inleder ett rekonstruktionsförfarande kallas denne (konkurs-)gäldenär och den som har någonting att fordra av klubben kallas borgenär det vill säga en person/association som klubben är skyldig pengar. I nedanstående utredning refereras enbart till golfklubbens - det vill säga gäldenärens - situation, men informationen kan även appliceras på markägare, banägare, driftbolag, nyttjanderättshavare m.m. Konkurs Om golfklubben inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, bör klubben försättas i konkurs. Golfklubb som är på obestånd ska efter egen, eller någon av hans borgenärers, ansökan försättas i konkurs. Konkurssituationen regleras i första hand i konkurslagen (1987:672). Andra lagar som också har betydelse är förmånsrättslagen (1970:979), lönegarantilagen (1992:497) samt skuldsaneringslagen (1994:334). En konkurs syftar till att avveckla golfklubbens verksamhet, realisera dess tillgångar och fördela överskottet till borgenärerna. Konkurslagstiftningen bygger på principen att när en gäldenärs totala tillgångsmassa inte förslår för att helt ersätta alla borgenärer, ska dessa bära förlusten i proportion till sin fordran. Avsteg görs dock från den principen genom den förmånsrätt som vissa typer av fordringar har. Konkurs kan gälla både privatpersoner, föreningar och företag och innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen, föreningen eller företaget har. Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Förvaltaren ska bland annat ta hand om golfklubbens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över klubbens tillgångar och skulder (bouppteckning). I samband med att golfklubben försätts i konkurs fråntas klubbens ledning sin handlingsfrihet. Under konkursen säljs golfklubbens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats. Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem golfklubben är skyldig pengar. Ett beslut om konkurs träder ikraft omedelbart. Om en golfklubb är illikvid, det vill säga inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande skuldernas belopp, betyder detta i och för sig inte att klubben också ska försättas i konkurs om andra tillgångar än likvida 83

2 medel finns i tillräcklig omfattning anses möjligheten till utmätning fullt godtagbar för borgenärerna golfklubben anses i sådant fall inte vara på obestånd. Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även fordringsägare som inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt, kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten, vilket de annars alltså inte behöver göra. Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande kungörs detta i vissa dagstidningar. I kungörelsen anges också när bevakningarna senast bör göras. Det kan även tänkas situationer där aktörer som golfklubben är direkt beroende av försätts i konkurs. Om en markägare som klubben har ett nyttjanderättsavtal försätts i konkurs riskerar fastigheten försäljas av konkursförvaltaren. Klubbens nyttjanderätt riskerar att äventyras i en sådan situation golfklubben har således en svag ställning för det fall exempelvis markägaren varvid golfbanan är anlagd försätts i konkurs. Förvaltarens utgångspunkt är att under konkursens gång använda konkursboets tillgångar på ekonomiskt bästa sätt. Det är därmed troligt att förvaltaren vid markägarens konkurs kommer tillse att spel på golfbanan också sker fortsättningsvis om detta anses vara gynnsamt för konkursboet. En golfbana som inte används överhuvudtaget genererar inga intäkter. Företagsrekonstruktion Omfattas en allmännyttig ideell förening - i vårt fall en golfklubb - av lagen om företagsrekonstruktion? En golfklubb är väl som regel inget företag? Samtliga näringsidkare tillåts utnyttja rekonstruktionsförfarandet; vilket i klartext innebär att var och en som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig kan ansöka om företagsrekonstruktion. Att en förening drivs utan vinstsyfte med ett ideellt ändamål hindrar inte föreningen från att ansöka om företagsrekonstruktion. Därmed kan även golfklubbar som inte bedrivs som aktiebolag ansöka om företagsrekonstruktion. Ansökningarna bedöms dock utifrån varje enskilt fall och det är på inget sätt självklart att varje ansökan om rekonstruktion beviljas. För att undvika konkurs kan en golfklubb alltså välja att ansöka om en företagsrekonstruktion. Att golfklubbar omfattas av lagen om företagsrekonstruktion ger golfklubbarna en möjlighet att undvika konkurs. Man kan säga att sunda klubbar med tillfälliga problem ges en andra chans. Genom företagsrekonstruktion kan onödiga konkurser med arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser undvikas. Rekonstruktionsförfarandet regleras genom lagen (1996:764) om företags-rekonstruktion. Det är egentligen inget märkvärdigt att golfklubbar råkar i tillfälliga svårigheter. Även den mest framgångsrika klubben behöver kontinuerligt se över och rekonstruera sin verksamhet, avveckla eller lägga ner satsningar som inte riktigt utvecklas på rätt sätt. Interna rekonstruktioner, anpassningar och verksamhetsförändringar sköts i allmänhet helt internt, eventuellt med hjälp av Svenska Golfförbundet eller juridisk rådgivare. Har klubben större ekonomiska problem vad gäller exempelvis kostnader för omstrukturering, svårigheter att låna kapital till nödvändiga investeringar, svårigheter att betala räntor på lån, svårigheter att rekrytera medlemmar m.m. - samtidigt som klubben inte fattar nödvändiga beslut som löser situationen - kan klubben snabbt hamna i likviditetsproblem. En golfklubb med ekonomiska problem ska genom företagsrekonstruktion kunna rekonstruera sin verksamhet under ordnade former - i allmänhet under en tremånadersperiod. Under denna tid, som kan förlängas i upp till ett år, får klubben anstånd med att betala skulder och är också skyddat mot att motparter säger upp avtal eller driver in sina fordringar. Klubben kan inte heller under tiden för rekonstruktion försättas i konkurs. Både ur ett samhälls- och 84

3 företagsekonomiskt perspektiv är det av stor betydelse att en rekonstruktion kommer igång i ett tidigt skede av klubbens betalningssvårigheter. Blir krisen för djup finns det alltid en risk för att möjligheterna till en lyckad rekonstruktion går förlorad. 8.2 Företagsrekonstruktion en fördjupning Vilka golfklubbar är aktuella för en eventuell företagsrekonstruktion? Enklast kan man säga att när golfklubben på grund av likvida problem skönjer behovet av att ställa in betalningarna är det dags att överväga att ansöka om företagsrekonstruktion. Avgörande för ansökan är att klubben verkligen avser att allvarligt pröva möjligheterna att rekonstruera verksamheten. Om inte, återstår i princip bara en konkurs. Frågor som ska besvaras vid en rekonstruktion är bland annat; är verksamheten i grunden sund? Går det att minska på personalen? Går det att minska servicegraden utan att skrämma bort gäster? Kan man minska kostnader genom nya former för upphandling? Kan driften av anläggningen rationaliseras? Kan eventuella lån omförhandlas? Går medlemmarna med på en rekonstruktion? Kan intäkterna ökas? Huvudintresset för borgenärerna (det vill säga fordringsägarna) är möjligheten att efter rekonstruktionen få sina fordringar helt eller delvis betalda. Borgenärernas värde på sina ställda säkerheter är också av stort värde och ska bevakas. För medlemmen, som borgenär, handlar det givetvis om vad som händer med eventuell revers som klubben åtagit sig att återbetala vid utträde ur klubben. Avgörande är att klubben i sin ansökan om företagsrekonstruktion kan redogöra för hur verksamheten ska kunna bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna Ansökan om företagsrekonstruktion Tidpunkten för ansökan om företagsrekonstruktion är avgörande i många avseenden, bland annat för att avgöra hur stor del av golfklubbens skulder som ska ingå i ett eventuellt ackord 1 samt för att avgöra hur stor del av de anställdas lönefordringar som ska omfattas av den statliga lönegarantin. Det är vanligtvis mest fördelaktigt att ge in en ansökan om företagsrekonstruktion strax efter att innevarande månadslöner förfallit till betalning för att så stor del som möjligt av innestående löner ska omfattas av en eventuell ackordsuppgörelse. Den som leder rekonstruktionsarbetet kallas rekonstruktör och utses av tingsrätten i samband med beslut om klubbens företagsrekonstruktion. En rekonstruktör ska ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Utsedd rekonstruktör ska företräda fordringsägarkollektivets intressen (borgenärerna) - inte vara ett ombud för golfklubben (gäldenären) Förutsättningar För att inleda ett rekonstruktionsförfarande krävs att följande förutsättningar är uppfyllda. Det ska röra sig om en illikvid gäldenär. Detta innebär inte att golfklubben (alternativt driftbolaget eller markägaren) är på obestånd, utan att klubben inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande de förfallna skuldernas belopp. Det kan dock vara så 1 Ackord innebär att exempelvis en golfklubb föreslår sina borgenärer en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av golfklubbens skuld avskrivs. Ett offentligt ackord (tvångsackord) är ett förfarande där golfklubbens borgenärer kan samtycka till ackord, som sedan fastställs att gälla för samtliga borgenärer. 85

4 att det finns tillgångar i klubben som kan realiseras och på sikt betala skulderna men att klubben är i behov av ett betalningsanstånd under ordnade former. Gäldenären ska vara näringsidkare. Avgörande för om det är möjligt att inleda ett rekonstruktionsförfarande är att golfklubben är en näringsidkare, storleken på rörelsen saknar dock betydelse. Ideella föreningar som driver verksamhet av ekonomisk art det vill säga exempelvis golfklubbar torde med stor sannolikhet omfattas av kravet. Ansökan ska göras hos domstol. Ansökan görs hos tingsrätten där golfklubben har sitt säte. Ansökan ska vara undertecknad av behörig/behöriga firmatecknare. Domstolen ska pröva ansökningen och bedöma om förfarandet kan antas leda till att syftet med företagsrekonstruktionen uppnås. En egen ansökan från golfklubben prövas vanligtvis direkt av domstolen, vilket innebär att man i princip kan räkna med ett beslut samma dag eller i vart fall den efterföljande dagen. Vid prövningen av ansökan har domstolen att ta ställning till om det finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktion kan uppnås. Det innebär att det är viktigt att i redan i ansökan om företagsrekonstruktion på ett tydligt sätt presentera syftet med rekonstruktionen samt sammanfatta de åtgärder som ska vidtas för att uppnå syftet. Juridisk hjälp bör anlitas av klubben vid ett rekonstruktionsförfarande Verkan av rekonstruktionsbeslutet Om tingsrätten gör bedömningen att det finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås och beslutar om att inleda ett rekonstruktionsförfarande i golfklubben, gäller följande. Det är viktigt att nedanstående information förmedlas internt inom klubben och efterföljs. Klubbens ledning kvarstår och påverkas inte med någon automatik av rekonstruktionsbeslutet. Även firmateckningsrätten, det vill säga rätten att fortsätta själva verksamheten, för klubben är oförändrad. Till skillnad från vad som gäller vid en konkurs behåller golfklubben i princip rådigheten över sin egendom, dock med vissa förbehåll. Under rekonstruktionstiden är klubben och dess ledning underkastade viktiga begränsningar och får inte utan rekonstruktörens godkännande; - betala gamla skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder; - ådra sig nya skulder och förpliktelser; eller - överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom som är av väsentlig betydelse för klubbens verksamhet. Detta innebär bland annat att nya avtal, köp och beställningar av varor och tjänster etc. för verksamheten under rekonstruktionen måste stämmas av med rekonstruktören på förhand. Ett beslut om företagsrekonstruktion innebär att golfklubben får ett anstånd med betalning av skulder som uppkommit före ansökan om rekonstruktion. Det innebär att en företagsrekonstruktion i princip utgör ett hinder mot utmätning och konkurs. Vad däremot avser skulder som uppkommer under förfarandets gång ska dessa betalas löpande om en leverans, tjänst el dyl. utnyttjas. Golfklubbens gamla skulder, det vill säga de som uppkommit före ansökan om rekonstruktion är under förfarandet frysta och omfattas av ett kommande offentligt ackord om ett sådant är 86

5 aktuellt. Notera att en skuld typiskt sett uppkommit när avtalet den grundas på ingåtts, alltså inte vid leverans-, faktura- eller förfallotidpunkten. Deklarationer och skatter hänförliga till tiden efter rekonstruktionsbeslutet ska upprättas och betalas i normal ordning. Skatter hänförliga till tiden före rekonstruktionen utgör s.k. gammal skuld och ingår i eventuellt offentligt ackord. Golfklubbens avtal (t ex leveransavtal, hyres- och leasingavtal) vilka ingåtts före rekonstruktionen gäller fortsatt och är skyddade under rekonstruktionen och kan inte sägas upp av motparten, trots att motparten har rätt att häva avtalet på grund av ett inträffat eller befarat avtalsbrott från klubbens sida. Dock förutsätter detta att klubben antingen erlägger betalning kontant eller i förskott alternativt ställer säkerhet för kommande betalning. Vanligen består avtalsbrottet i utebliven betalning. Har avtalet hävts före rekonstruktionsdagen gäller hävningen och motparten kan göra gällande ett skadestånd mot klubben. Ett sådant skadestånd kommer dock att omfattas av ackordet. Kvittning. Kvittning av äldre fordringar är endast tillåten om fordringarna stod mot varandra per dagen för ansökan om rekonstruktion. Det innebär att en borgenär inte kan kvitta äldre fordringar som uppkommit före dagen för ansökan om rekonstruktion mot nya fordringar som uppkommit efter dagen för ansökan om rekonstruktion. På samma sätt kan inte golfklubben kvitta nya fordringar som uppkommer under rekonstruktionen mot gamla fordringar som avser tiden innan rekonstruktionen. Återvinning. Under vissa förutsättningar kan återvinning ske vid företagsrekonstruktion. Det innebär exempelvis att en utbetalning som skett i förtid i nära anslutning till ansökan om företagsrekonstruktion kan komma att återvinnas. Detta sker dock endast undantagsvis. Personal och anställningsavtal är opåverkade av rekonstruktionen. Anställdas löner, andra ersättningar m.m. täcks under en period motsvarande tre månader före och en månad efter rekonstruktionsbeslutet av den statliga lönegarantin, och betalas ut av länsstyrelsen. Utbetald lönegaranti ska dock återbetalas till staten när rekonstruktionen har avslutats. Under vissa förutsättningar kan staten även göra sig betald genom att kvitta mot bolagets tillgodohavande på skattekontot. Det är därför viktigt att inför en ansökan om företagsrekonstruktion utreda de anställdas lönefordran mot bolaget eftersom en del av beloppet kan komma att ackorderas bort enligt nedan Pågående rekonstruktion Underrättelse. Inom en vecka från rekonstruktionsbeslutet skickar rekonstruktören en underrättelse till golfklubbens samtliga fordringsägare med information om rekonstruktionen m.m. Till underrättelsen ska fogas: - en preliminär förteckning över klubbens (gäldenärens) tillgångar och skulder; - klubbens senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar som behövs om hans ekonomiska ställning; - uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras; och - upplysning om tidpunkt för borgenärssammanträde. Borgenärssammanträde. Rätten bestämmer tidpunkten för borgenärssammanträdet som ska hållas inför rätten. Sammanträdet ska äga rum inom tre veckor från beslutet om företagsrekonstruktion. Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna beredas tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta. Om någon borgenär begär det, ska rätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får ingå högst tre personer. Om golfklubben under det senast 87

6 förflutna räkenskapsåret sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt att därutöver utse en representant i kommittén. Om det finns särskilda skäl, får rätten utse ytterligare personer att ingå i borgenärskommittén. Rekonstruktören ska i väsentliga frågor samråda med borgenärskommittén, om inte något hindrar det. En företagsrekonstruktion pågår efter beslutet i tre månader, men kan vid behov begäras förlängd med ytterligare tremånadersperioder som längst upp till sammanlagt ett år. Ackord under företagsrekonstruktion. En fördel med ett rekonstruktionsförfarande är att det möjliggör för tingsrätten att fastställa ett offentligt ackord med borgenärerna. Ett offentligt ackord inleds med att ett ackordsförslag kommuniceras med golfklubbens samtliga borgenärer. Utformningen av ackordsförslaget kan variera men ackordet ska ge alla likaberättigade borgenärer lika rätt och minst 25 procent av fordringarnas belopp, om inte lägre ackordsprocent godkänns av samtliga kända borgenärer som skulle omfattas av ackordet eller det finns särskilda skäl för en lägre procentsats. Nästa steg är att hos tingsrätten begära att ackordet ska prövas vid domstolen på ett nytt borgenärssammanträde. Detta ska hållas inom tre till fem veckor från att tingsrätten fattat beslut om att ackordet ska prövas. Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna rösta om huruvida ackordet kan antas. Beroende på hur stor ackordsprocenten är, varierar kraven på borgenärsmajoritet vid omröstningen. Ett ackordsförslag som ger minst 50 procent av fordringsbeloppen ska anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande har godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten lägre, ska ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande har enats om förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Ett vanligt alternativ till utbetalning av ackordslikvid till medlem i golfklubb har varit att medlemmen erbjudits en övergång (konvertering) till en så kallad spelrätt. Spelrätten innebär inget ägande likt ett aktieinnehav. Värdet är rätten att spela på klubbens anläggning och bestäms av utbud och efterfråga. Namnet på innehavaren av en spelrätt antecknas i klubbens spelrättsregister och spelrättsinnehavaren kan få ersättning vid försäljning om det finns en efterfrågan på spelrätten i aktuell klubb Om ackordsförslaget går igenom fastställer tingsrätten förslaget. Utbetalning av ackordslikviden ska ske inom ett år från den dag då ackordet fastställdes Rekonstruktionens upphörande Ett rekonstruktionsförfarande ska avslutas när syftet med den har uppnåtts eller så snart det står klart att en rekonstruktion inte kan åstadkommas. Det är tingsrätten som beslutar om rekonstruktionsförfarandets upphörande, vilket vanligen sker på begäran av rekonstruktören Möjlighet att begära fullgörelse av en borgensman för den del av kravet som ackorderas bort. Ibland har personer eller företag gått i borgen för annan persons, företags eller golfklubbs skulder. Utgångspunkten när det gäller ett borgensåtagande är att en borgenär som har godkänt ett ackordsförslag, genom godkännandet, inte förlorar sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. I praktiken innebär det att om en golfklubb erhåller ett offentligt ackord med följden att skulderna skrivs ner påverkar det normalt inte en borgensmans betalningsskyldighet, som alltså fortfarande är ansvarig fullt ut enligt borgensåtagandet. Det bör dock påpekas att 88

7 borgensmannens betalningsansvar minskar i den utsträckning golfklubben betalar enligt ackordet, varvid avräkning ska ske med motsvarande belopp Rekonstruktionsprocessen (förenklat) 89

8 8.2.8 Kontakta Svenska Golfförbundet Svenska Golfförbundets avdelning klubb- och anläggningsutveckling har regelbunden kontakt med klubbar i frågor som berör både anläggning- och verksamhetsutveckling. Dels genom personliga möten och telefonsamtal, dels i samband med seminarieverksamhet och andra forum där klubbar möts i diverse utvecklingsfrågor. En företagsrekonstruktion föregås ofta av diskussioner eller möten som handlar om fortsatt drift, om anslutningen till SGF påverkas, ingångna avtal, personalfrågor, kapitalinsatser, eventuell övergång till spelrätter, ev. skulder till SGF, etc. Kontakta oss gärna i god tid om och när ni hamnar i ekonomiska svårigheter så att vi kan dela med oss av vår erfarenhet och ge rekommendationer om andra lämpliga personer eller organisationer att kontakta. De flesta genomförda företagsrekonstruktioner i golfklubbar har inneburit att de medlemmar som haft en fordran på klubben fått 25 % av aktuellt belopp utbetalt som en ackordslikvid - i ett så kallat offentligt ackord. Sker en samtidig konvertering till spelrätter erhåller medlemmen också en spelrätt och noteras i klubbens spelrättsregister. Mellan åren har 25 till 30 golfklubbar rekonstruerat sin verksamhet. Medlemskapet, för den person som väljer att fortsätta vara medlem, påverkas inte i övrigt av en rekonstruktion. 90

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion

Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL O 33, > T ntthtr^tr l. W JLJVJIVJL f '^ 2014-08-26 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Promocar i Stockholm AB (tidigare Din Motor i Gävle AB), 556306-6959

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2.

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2. R-2010/1856 Stockholm den 1 mars 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/774/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över valda delar över betänkandet

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Nu blir vi Ackordscentralen Väst

Nu blir vi Ackordscentralen Väst ...en ännu större och kraftfullare organisation som möter marknadens krav på hantering av obeståndsärenden... Nu blir vi Ackordscentralen Väst Våra kontor i Göteborg och Borås går samman Intervju med Kristian

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 EMOTTAGANDE AV BEVAKNINGAR OCH UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING OCH BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Konkursbevakningens

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion Företagsrekonstruktion Konstgjord andning eller fortsatt överlevnad? Författare: Mattias Mellström Ekonomprogrammet Timmy Emilsson Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 28.9.2004 BETALNING AV UTDELNING 1 ALLMÄNT 2 FÖRSKOTT PÅ UTDELNING 2.1 Betalning av förskott på utdelning När konkursboet är utrett och den egendom

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80)

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Sammanfattning Stiftelsen

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Tillämparuppsats, 20 poäng / utgåva 3 Handledare universitetsadjunkt Enar Folkesson VT 2001 Lagen om företagsrekonstruktion en ännu inte

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF07 Företagsrekonstruktion Väljer företag att gå i konkurs framför en rekonstruktion? Mikael Andersson Jon

Läs mer

RP 152/2006 rd INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RP 152/2006 rd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om företagssanering och 23 i lagen om återvinning till konkursbo PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF07 Företagsrekonstruktion Väljer företag att gå i konkurs framför en rekonstruktion? Mikael Andersson Jon

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 KLAGANDE InfiniCom AB under företagsrekonstruktion, 556448-8194, Karlaplan 2, 114 60 STOCKHOLM Ställföreträdare:

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion?

När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion? När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion? Pontus Malmborg Kandidatuppsats i handelsrätt Obeståndsrätt HT2011 Handledare Magnus Pfannenstill Innehåll 1. Inledning... 10 1.1 Bakgrund...

Läs mer

GÄLDENÄR Tyresö Fotboll AB, 556840-4379, c/o Tyresö FF, Box 256, 135 27 Tyresö Närvarande genom ställföreträdaren Hans Lindberg, samma adress

GÄLDENÄR Tyresö Fotboll AB, 556840-4379, c/o Tyresö FF, Box 256, 135 27 Tyresö Närvarande genom ställföreträdaren Hans Lindberg, samma adress Borgenärssammanträde i Nacka Strand Aktbilaga 10 Mål nr Sid 1 (6) Tid: 09.30 10.40 RÄTTEN Rådmannen Thomas Arvefors FÖRARE Tingsnotarien Richard Perez GÄLDENÄR Tyresö Fotboll AB, 556840-4379, c/o Tyresö

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt en jämförande rapport

Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt en jämförande rapport Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt en jämförande rapport ERIK H ELLSTR Ö M IUSTUS FÖRLAG Nordisk/baltiska insolvensnätverket 5 Förord 6 Förkortningar 17 1 Inledning 19 1.1 A llm änt om projektet och dess

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer