Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall"

Transkript

1 Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr I SUNDSVALL O 33, > T ntthtr^tr l. W JLJVJIVJL f '^ Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Promocar i Stockholm AB (tidigare Din Motor i Gävle AB), c/o Din Motor Invest AB Box Stockholm MOTPART Länsstyrelsen Dalarnas län Falun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 12 september 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Återkrav av lönegarantimedel KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Idl21851 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 714 Södra Tjärngatan måndag - fredag Sundsvall E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRATTEN DOM Sida 2 I SUNDSVALL Mål nr YRKANDEN M.M. Promocar i Stockholm AB överklagar förvaltningsrättens dom. Bolaget har fått tillfälle att utveckla sin talan, men har inte avhörts. Länsstyrelsen i Dalarnas län bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande till stöd för sin inställning. Promocar i Stockholm AB har genomgått en företagsrekonstruktion där lönegarantimedel betalats ut. Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade den 28 juni 2012 att återkräva hela det belopp som betalats ut i lönegaranti från och med beslutet att rekonstruktion ska ske. Detta enligt den rättstillämpning som gällde vid tidpunkten för beslutet. Promocar i Stockholm AB har yrkat att lönegarantimedel som avser tiden efter att rekonstruktionen inletts ska omfattas av ackordet. Målet gäller om statens regressfordran enligt 28 lönegarantilagen på utbetald lön som intjänats efter ansökan om företagsrekonstruktion är en sådan fordran som enligt 3 kap. 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktioner omfattas av ett ackord. Med hänsyn till att lönegarantin innebär att staten inträder i arbetstagarens rätt bör frågan besvaras med utgångspunkt från vad som i ackordshänseende gäller beträffande arbetstagarens fordran mot arbetsgivaren. Högsta domstolen (HD) har i mål T vid tillämpning av kvittningsbestämmelserna i 5 kap. 15 konkurslagen ansett att de anställdas fordran på lön uppkommit redan genom anställningsavtalet. Fråga är om den omständigheten att HD i konkursrättsligt hänseende valt att knyta uppkomsten av löntagarens fordran - och därmed statens regressfordran - till tidpunkten för anställningsavtalets ingående är avgörande även för vad som gäller vid tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 3 och 3 kap. 8 lagen om företagsrekonstruktion. Enligt länsstyrelsens uppfattning är så inte fallet.

3 KAMMARRATTEN DOM Sida 3 I SUNDSVALL Mål nr Det finns uttalanden i doktrinen som anger att det avgörande momentet för fordrans uppkomst, i vart fall i kontrakträttsliga sammanhang, är när det avtal som ligger till grund för fordringen träffas. Rättspraxis har dock inte gått i samma riktning (jfr rättsfallen NJA 2009 s.291 och Göta Hovrätt mål nr T ). Kammarrätten i Göteborg har i mål dragit slutsatsen att hela lönegarantibeloppet ska omfattas av ackordet. Slutsatsen kan sägas grunda sig på bedömningen att frågan om tidpunkten för lönefordrans uppkomst ska bedömas på samma sätt vid företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det finns dock väsentliga skillnader mellan konkurs och företagsrekonstruktion som talar mot en sådan tolkning. Syftet med en konkurs är att avveckla gäldenärens verksamhet, varvid gäldenären förlorar sin rådighet och konkursboet träder in som ett nytt rättssubjekt. Åtskillnad måste då göras mellan sådana fordringar som har sin grund i avtal med konkursgäldenären (konkursfordringar) och sådana som grundar sig på avtal som ingåtts eller övertagits av konkursboet (massafordringar). Anledningen till att fordrans uppkomst vid konkurs utgår från avtalsdagen är för att särskilja konkursfordran från massafordran. Något sådant behov finns inte vid företagsrekonstruktioner eftersom det vid rekonstruktion inte uppkommer något nytt rättssubjekt utan rekonstruktionsgäldenären fortsätter att driva verksamheten vidare. Syftet med rekonstruktion är att ge gäldenären rådrum med betalning av äldre skulder och eventuellt kunna få till stånd en nedskrivning av dessa genom ackord. Under rekonstruktionen tillämpas dels principen att alla borgenärer ska behandlas lika, dels principen att gäldenären under företagskonstruktionen ska betala alla uppkomna förpliktelser kontant, dvs. erlägga full ersättning för varor eller tjänster som tillhandahålls under rekonstruktionen. Beträffande varaktiga avtal såsom leasingavtal, hyresavtal och finansieringsavtal m.m. framstår det som orealistiskt att dessa avtal ska omfattas av ackord och ge rekonstruktionsgäldenären rabatt även till den del fordringen intjänats under rekonstruktionen. Att statens fordran för utbetald

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I SUNDSVALL Mål nr lönegaranti, som enda fordran, ska särbehandlas är enligt länsstyrelsens uppfattning inte rimligt och strider mot likabehandlingsprincipen. Med beaktande av kontantprincipen och likabehandlingsprincipen bör lönefordran vid rekonstruktion anses uppkommen då den intjänats. Vid företagsrekonstruktion kan företaget välja att utnyttja lönegarantin om man anser att det behövs. Det finns inget som hindrar att företaget fortsätter att betala ut lön som vanligt. För en arbetstagare gäller då att denne har rätt att avbryta sitt arbete om arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet att betala avtalad lön. En arbetstagare kan inte efter en ansökan om rekonstruktion tvingas att arbeta vidare utan att få full lön för det fortsatta arbetet. I likhet med vad som gäller för andra varaktiga avtal måste detta rimligen innebära att den anställdes rätt till betalning för arbete som arbetsgivaren mottagit efter en ansökan om rekonstruktion inte kan sättas ned till följd av ett offentligt ackord. Det finns ingen grund för att göra skillnad mellan en arbetstagares fordran och andra borgenärers fordringar som grundar sig på prestationer som levererats och utnyttjas av gäldenären under rekonstruktionens gång. Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att en arbetstagares lönefordran avseende arbete som utförts efter ansökan om rekonstruktion vid tillämpning av 3 kap. 3 och 3 kap. 8 lagen om företagsrekonstruktioner inte är att anse som uppkommen före det att arbetet utförts. Fordringen omfattas därmed inte av offentligt ackord. Till följd härav är även statens regressfordran för utgiven lönegaranti i denna del undantagen från ett ackord. Länsstyrelsen åberopar rättsutlåtande den 21 januari 2013 från Ulrik Hägge, Rosengrens Advokatbyrå. Ulrik Hägge anför sammanfattningsvis i sitt utlåtande följande. Att begagna avtalsprincipen för fastställande av den fordran som ska ingå i ackord är svårt att förena med de principer som ska tillämpas vid rekonstruktion. Avtalsprincipen leder till olämpliga resultat

5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 5 I SUNDSVALL Mål nr både i förhållande till billighet och i förhållande till konkurrensfrågor. De praktiska problem som uppkommer med avtalsprincipen ska inte heller underskattas. Med hänsyn till regelns syfte är slutsatsen den att den fordran som enligt 3 kap. 3 lagen om företagsrekonstruktion, ska omfattas av ackord ska genom intjänande uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion och således ska fordringar som har sin beräkningsgrund i tiden därefter inte omfattas av ackord. Några skäl att andra förhållanden ska gälla for lönefordran eller den i målet aktuella regressfordran finns inte. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Partställning Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat det överklagade beslutet, men Länsstyrelsen i Dalarnas län ska efter den l juli 2012 handha utbetalningar, utdelningar, återkrav och indrivningar när Länsstyrelsen i Gävleborgs län betalat ut garantibeloppet (se förordning [2012:401] om ändring i lönegarantiförordningen [1992:501]). Motpart är numera således Länsstyrelsen i Dalarnas län. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 andra stycket lönegarantilagen (1992:497) lämnas vid företagsrekonstruktion betalning enligt garantin för fordran på lön eller annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs. Vidare gäller enligt 28 i fråga om utbetalat garantibelopp att staten inträder i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 förmånsrättslagen (1970:979).

6 KAMMARRATTEN DOM Sida 6 I SUNDSVALL Mål nr Av 3 kap. 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion följer att ett offentlig ackord endast omfattar fordringar som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. Frågan i målet I målet är ostridigt att staten vid nu aktuell företagsrekonstruktion har utbetalat l kr i lönegaranti. Fråga i målet är om statens regressfordran avseende den lönegaranti som betalats ut under företagsrekonstruktionen omfattas av det fastställda offentliga ackordet. Avgörande i denna del är när lönefordringarna ska anses ha uppkommit. Bolaget menar att regressfordran avseende utbetald lönegaranti omfattas av ackordet eftersom lönefordringarna uppkommit när anställningsavtalen ingåtts, dvs. före ansökan om företagsrekonstruktion. Länsstyrelsen är å sin sida av uppfattningen att regressfordran för utgiven lönegaranti inte omfattas av det offentliga ackordet till den del garantin avser fordran på lön för arbete som utförts efter ansökan om rekonstruktion. Förarbeten m.m. I förarbetena till lagen om företagsrekonstruktion anför regeringen i fråga om förmånsrätt för nytillkomna fordringar bl.a. följande (prop. 1995/96:5 s. 133 ). Regeringens slutsats är att den ifrågavarande förmånsrätten i princip bör gälla för enbart fordringar som grundas på avtal som gäldenären träffat under rekonstruktionsperioden. I Insolvensutredningens förslag och i det till Lagrådet remitterade förslaget angavs att förmånsrätten för nytillkomna fordringar avsåg fordringar som uppkommit under företagsrekonstruktionen. I det sammanhanget hävdades att fordringar grundade på avtal vanligen anses uppkomma när avtal träffas samt att detta gäller även fordringar grundade på sådana avtalsförhållanden - såsom anställningsavtal och hyresavtal - där fordringen tjänas in löpande. Lagrådet har i anledning därav uttalat: "Påståendet i remissen att fordringar som grundas på avtal anses uppkomma när avtalet träffades synes i princip vara riktigt. Man torde dock inte utan vidare kunna utgå ifrån att bestämmelser av det slag som nu

7 KAMMARRATTEN DOM Sida 7 I SUNDSVALL Mål nr har berörts genomgående har samma innebörd. Det kan därför i vissa fall uppkomma fråga när en fordran har uppkommit. Ett exempel är måhända fordran på lön." Enligt regeringens mening har Lagrådets synpunkt i denna del visst fog för sig. Den visar i alla händelser att frågan om vilka fordringar som skall omfattas av förmånsrätten måste prövas med beaktande av relevanta omständigheter. Skatteverket, som företräder staten vid eventuell indrivning av återkrav avseende regressfordran enligt 13 lönegarantiförordningen (l 992:501), har i ett ställningstagande den 4 mars 2009, dnr /111, gjort bedömningen att statens regressfordran för lönegaranti som utgått under en företagsrekonstruktion inte omfattas av ett offentligt ackord till den del garantin avsett lön för arbete som utförts efter rekonstruktionens inledande. Detta ställningstagande bedöms av verket som överspelat sedan Kammarrätten i Göteborg meddelat dom i mål (se nedan). Praxis l rättsfallet NJA 2011 s. 849 var fråga om det förelåg hinder mot verkställighet avseende en exekutionstitel som grundade sig på krav på återbetalning avseende utbetalade lönegarantimedel. I målet fann tingsrätten bl.a. att fordran på lön vid tillämpning av aktuell lagstiftning uppkommer när lönen intjänats och att det inte var uppenbart att exekutionstiteln stred mot lag. Hovrätten instämde i bedömningen att den åberopade exekutionstiteln inte var uppenbart felaktig. Högsta domstolen fann att länsstyrelsens beslut om återbetalning kan överklagas till förvaltningsdomstol varför möjligheterna att underkänna exekutionstiteln var ytterligt begränsade. Domstolen uttalade sig inte i fråga om när fordran på lön uppkommer. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2009 s. 291 uttalat att det av praxis framgår att det inte finns någon för alla fall gällande princip för att bestämma när en fordran ska anses ha uppkommit. I samma rättsfall har Högsta domstolen betonat att syftet med den bestämmelse vars tillämpning

8 KAMMARRATTEN DOM Sida 8 I SUNDSVALL Mål nr är i fråga är av stor betydelse för frågan om en fordrans uppkomsttidpunkt i de situationer när omständigheterna är sådana att fordringen vid den kritiska tidpunkten kan sägas ha varit svävande. Frågan om fordringen ska anses ha funnits vid den kritiska tidpunkten, trots att den inte var fullgången, är alltså enligt Högsta domstolen i hög grad beroende av ändamålet med den aktuella regeln. Kammarrätten i Göteborg fann i mål att statens regressfordran omfattas av det offentliga ackordet även till den del fordran avsett lön för arbete som utförts under rekonstruktionen, förutsatt att lönen grundat sig på ett anställningsavtal som ingåtts före ansökan om rekonstruktion. Kammarrätten åberopade bl.a. det förhållandet att en fordran på uppsägningslön i konkurs anses ha uppkommit före konkursbeslutet eftersom anställningsavtalet träffats dessförinnan. Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat kammarrättsdomen till Högsta förvaltningsdomstolen men inte fått prövningstillstånd (beslut den l juli 2013 i mål nr ). I Göta Hovrätts mål T var fråga om ett transportavtal och i vad mån utförda transporter i tid efter ansökan om företagsrekonstruktion skulle omfattas av ett offentligt ackord. Hovrätten fann att den del av fordran som avser transporter som ställts in efter ansökan om företagsrekonstruktion inte omfattades av ackordet. Referenten i målet var skiljaktig och ansåg att fordringen skulle omfattas av ackordet såsom tingsrätten funnit. Kammarrättens bedömning Frågan om vid vilken tidpunkt en lönefordran ska anses ha uppkommit bör avgöras utifrån en helhetsbedömning av syftet med lagen om företagsrekonstruktion och det sammanhang som statens fordran görs gällande (jfr nämnda rättsfall NJA 2009 s. 291). Eftersom bedömningen avser vilka fordringar som omfattas av ett offentligt ackord enligt 3 kap. 3

9 KAMMARRATTEN DOM Sida 9 I SUNDSVALL Mål nr lagen om företagsrekonstruktion måste hänsyn därför tas till ändamålet med den bestämmelsen. Det är därför t.ex. inte säkert att samma överväganden ska läggas till grund för bedömningen av vilka fordringar som omfattas av ett offentligt ackord vid en företagsrekonstruktion som vid bedömningen av vilka fordringar som kan göras gällande i konkurs. I en konkurssituation har fordran på lön ansetts ha sin väsentliga grund i det bakomliggande anställningsförhållandet. Det betyder att vid konkurs anses en lönefordran uppkommen innan konkursbeslutet meddelades om anställningsavtalet var träffat före denna tidpunkt. Ett konkursförfarande syftar dock till att avveckla konkursgäldenären. Till skillnad mot konkursförfarandet syftar en rekonstruktion till att återuppliva rekonstruktionsgäldenären. Ett förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion har för avsikt att ge gäldenärsföretaget rådrum från borgenärernas aktioner så att gäldenären kan rekonstruera sitt företag med de bästa ekonomiska förutsättningarna utanför konkursinstitutets ram (se prop. 1995/96:5, s. 56). I centrum för förfarandet står alltså rekonstruktionsbolaget och inte, såsom är fallet vid konkurs, borgenärernas bästa. Lagstiftaren har vidare valt att avgränsa rekonstruktionsförfarandet till att avse fordringar sorn har uppkommit före ansökan om rekonstruktion. Förfarandet tar alltså sikte på redan uppkomna skulder och syftar inte till att ge det rekonstruerade företaget konkurrensfördelar vad avser utgifter som är hänförliga till verksamhet som bedrivs efter denna tidpunkt, särskilt som en företagsrekonstruktion kan pågå under en inte obetydlig tid. Bestämmelsen i 3 kap. 3 lagen om företagsrekonstruktion bör därför inte kunna medföra att rekonstruktionsgäldenären under rekonstruktionen kan bedriva verksamhet på förmånligare villkor än konkurrerande näringsidkare, bortsett från den respit med lönefordringar som lönegarantisystemet i sig innebär.

10 KAMMARRATTEN I SUNDSVALL DOM Sida 10 Mål nr Vid en helhetsbedömning av syftet med lagen om företagsrekonstruktion och det sammanhang som den aktuella fordran görs gällande finner kammarrätten att endast de lönekostnader som intjänats före beslutet om rekonstruktion ska omfattas av offentliga ackord. Därmed föreligger inte skäl att ändra förvaltningsrättens dom och överklagandet ska avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 1 Ekholm cammarrättspresident ordförande Anders Lind kammarrättsråd,^iså Ärlebrant kammarrättsråd referent Jeanette Sundqvist föredragande

11 Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Bilasa A S I FALUN Enhet l Meddelad i Domare 1:11 Falun Sida l (4) KLAGANDE Din Motor i Gävle AB, Box Stockholm MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs län Gävle ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut , bilagal SAKEN Återkrav av lönegarantimedel FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet såvitt rör Skatteverkets meddelanden (domsbilagor 2 och 3). Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 45 Kullen måndag-fredag S Falun E-post: 08:00-12:00 13:00-16:00

12 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I FALUN Enhet l BAKGRUND OCH YRKANDEN Länsstyrelsen Gävleborg beslutade om återkrav av lönegarantimedel mot Din Motor i Gävle AB (härefter Bolaget) enligt bilaga l. Skatteverket meddelade dels länsstyrelsen om belopp för återkrav dels Bolaget om ackordslikviden, se bilagor 2 och 3. Bolaget har sänt sitt överklagande av beslutet om återbetalning av utbetald lönegaranti till både länsstyrelsen och Skatteverket. Skatteverket har överlämnat överklagandeskriften till förvaltningsrätten för avvisning. Bolaget yrkar att länsstyrelsens beslut ändras så att hela statens återkrav på utbetald lönegaranti l kr omfattas av lagakraftvunnet beslut om 25 -procentigt offentligt ackord av Gävle Tingsrätt, innebärande att återbetalning skall ske med totalt kr. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Bolaget anför att hela utbetalningen av l kr är grundad på anställningsavtal ingångna före Hela statens återkrav av utbetald lönegaranti skall därmed omfattas av det offentliga ackordet. Bolaget hänvisar till NJA 2011 s Av meddelande från Skatteverket till Bolaget framgår att i den företagsrekonstruktion som Bolaget varit föremål för och som inleddes den 19 juli 2011 har lönegaranti utgått med totalt l kr, varav kr belöper på produktiv lön efter rekonstruktionens inledande. Skatteverket bedömde att denna del av statens regressfordran inte omfattas av det offentliga ackordet. Skatteverket bedömde även att meddelandet den 22 mars

13 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I FALUN Enhet l om hur stor del av lönegarantiregressen som inte omfattas av det offentliga ackordet är ett icke överklagbart partsbesked. Förvaltningsrättens bedömning. Skatteverket har i ett dokument bedömt "Styrsignal" (Jonas Grönkvist och Mats Wiktor) sammanfattningsvis anfört följande. Det är Skatteverkets uppfattning att statens regressfordran för utgiven lönegaranti inte omfattas av ett offentligt ackord till den del garantin avser fordran på lön eller annan ersättning (inklusive semesterlön och semesterersättning) för arbete som utförts efter ansökan om rekonstruktion. Om lönegarantiregressen avser lön/ersättning som belöper på tiden dessförinnan eller uppsägningslön under tid när arbetstagaren inte utfört arbete omfattas fordringen däremot av ackordet. En sådan tillämpning av bestämmelsen i 3 kap 3 lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) är ändamålsenlig och innebär att rekonstruktionsgäldenären inte under rekonstruktionen kan bedriva sin verksamhet på förmånligare villkor än konkurrerande näringsidkare, bortsett från den respit med betalning av lönefordringar som lönegarantisystemet i sig innebär. Det avgörande av Högsta Domstolen som Bolaget hänvisat till (NJA 2011 s. 849) avser fråga om hinder mot verkställighet. HD anför som beslut att eftersom ett beslut av länsstyrelsen av det aktuella slaget alltså kan överklagas är möjligheterna att på verkställighetsstadiet underkänna exekutionstiteln ytterligt begränsade. En följd av detta är att det inte har funnits något utrymme för verkställighetsmyndigheten att på den av klaganden angivna grunden underkänna exekutionstiteln. Något hinder mot verkställighet har därmed inte förelegat. HD tar alltså inte ställning till frågan om statens återkrav av utbetalat lönegarantibelopp, som avser lön som har intjänats efter ansökan om företags-

14 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM IFALUN Enhet l rekonstruktion, omfattas av ett offentligt ackord. Denna fråga berördes endast av föredragande justitiesekreteraren. Någon praxis finns således fortfarande inte som ger klar vägledning i hur denna fråga skall bedömas. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det rnot bakgrunden av syftet med en företagsrekonstruktion syns främmande att betrakta lönefordran för arbete utfört efter beslutet om rekonstruktion som tillhörande vad som skall omfattas av det offentliga ackordet. Efter beslut om rekonstruktion har ju arbetstagaren rätt att stoppa sitt arbete om han inte får full lön (lön enligt avtalet) och han torde inte vara skyldig att finna sig i en nedsättning av denna lön genom ett ackord. Avsikten med en företagsrekonstruktion är att åstadkomma en uppgörelse med borgenärerna om skulder som uppkommit före rekonstruktionens inledande, inte om skulder som uppkommit efter rekonstruktionen. Förvaltningsrätten delar sammantaget Skatteverkets bedömning som uppenbarligen ligger till grund för länsstyrelsens beslut. Överklagandet av länsstyrelsens beslut skall därför avslås. Till den del överklagandet riktats mot Skatteverket skall det avvisas då Skatteverket inte har meddelat något överklagbart beslut i aktuell fråga. N ÖVERKLAGAR^ se bilaga 4 (DV 3109/1 c) r,--.-- S.Z. - 'oland Häggman I förvaltningsrättens avgörande har deltagit även nämndemännen Lilian Holmgren, Rut Boden och Anders W Bengtsson

15 ÅTERKRAV <J 1(1) Dnr Länsstyrelsen Gävleborg Administrativa enheten Jan Höglund Din Motor Gävle AB Box Stockholm i Återkrav av lönegarantimedel Länsstyrelsen Gävleborg har betalat ut lönegarantimedel till Din Motor i Gävle AB, , med anledning av att bolaget varit föremål för företagsrekonstruktion. Gävle Tingsrätt har beslutat om offentligt ackord. Av totalt utbetald lönegaranti på kr ingår ej kr i ackordet utan detta belopp inklusive ränta ska återbetalas. Länsstyrelsen Gävleborg anhåller att kr samt ränta betalas senast till plusgiro Räntan ska betalas med den räntesats som varje år fastställs av Riksgälden med tillägg av två procentenheter, vilket för 2012 är 4,93%. Ränta beräknas från då beslutet om att företagsrekonstruktionen ska upphöra vunnit laga kraft. Vid betalning uppgår räntan till kr. O Jan Höglund Ekonomichef Bilaga: Skatteverkets meddelande om ackordslikvid Postadress Länsstyrelsen, Gävle Besöksadress Borgmästarplan Telefon Fax Webbwww.lansstyrelsen.se/gavleborg E-post

16 r Å Skatteverket MEDDELANDE Datum Person-/Organisationsnummer Ärendenummer Handläggare Björn Hofstedt Länsstyrelsen Gävleborg Lönegaranti Gävle Aterkrav lönegaranti Länsstyrelsen Gävleborg har betalt ut lönegarantimedel till Din Motor i Gävle AB, , med anledning av bolaget varit föremål för företagsrekonstruktion genom beslut av Gävle tingsrätt Gävle tingsrätt har beslutat om offentligt ackord, se bifogat protokoll. Länsstyrelsen bör därför kräva återbetalning av. utbetald lönegaranti inklusive ränta för den del av lönegarantin som inte ingår i ackordet. Av utbetald total lönegaranti på l kronor ska kronor återkrävas i sen helhet och resterande kronor ingå i ackordet. För den del av lönegarantin som ingår i ackordet kommer ackordslikviden att betalas till Skatteverket. Björn HbTstedt -é o < CN O O o ro L Postadress Örebro Telefon E-postadress l

17 r Handläggare Björn Hofstedt MEDDELANDI Datum Din Motor Gävle AB BOX 875 SOI 31 GÄVLE X C - Person-/0rganisationsnumrner Ärendenummer Ackordslikvid Din Motor Gävle AB ( ) har genom beslut av Gävle tingsrätt beviljats offentligt ackord. Beviljat ackord innebär att av bolagets skuld ska ackordslikvid erläggas i två steg. De oprioriterade 'fordringsägarna ska erhålla ett offentligt ackord om dels 25% av var och. ens fordran per ingång av den 19 juli 2011 som utbetalas senast den 30 juni 2012 dels en tilläggsackordslikvid bestående av bolagets samtliga likvida medel,_ förutom kronor. motsvarande dess nedsatta aktiekapital, fördelade mellan samtliga oprioriterade fordringsägarna utifrån var och ens fordran per ingången -av den 19 juli Tilläggsackordslikviden förfaller till betalning en vecka efter det att bolagets samtliga.tillgångar omvandlats till likvida medel/ samtliga skulder som uppstått den 19 juli 2011 eller'senare reglerats och bolagets samtliga eventuella tvister förlikts eller lösts genom laga kraft vunnen dom. Bolagets moderbolag Din Motor Invest AB ( ) har gått i borgen såsom för egen skuld för bolagets rätta fullgörande av betalningen av båda acfcordslikviderna. Statens fordran på bolaget-utgörs av utbetald lönegaranti om totalt l "kronor. Av detta omfattas kronor av ackordet och resterande kronor ska återbetalas till staten i sin helhet. Ackordslikvid: Ackordslikviden ska betalas till Skatteverkets plusgiro eller bankgiro ' Ange organisationsnummer vid betalningen. - Ackordslikvid i -steg l totalt kronor"ska betalas senast den 30 juni Ackordslikvid i steg 2 ska-betalas senast en vecka SESKV Postadress Telefon E-postadress J

18 r MEDDELANDE Datum Person-/0rganisationsnumffler Ärendenummer, efter det att bolagets samtliga tillgångar och omvandlats till likvida medel, samtliga skulder som uppstått den 19 juli 2011 eller senare reglerats och bolagets samtliga eventuella tvister förlikts eller lösts genom laga kraft vunnen dom. Statens fordran ej ingående i ackordet: Utbetald lönegaranti ej ingående i ackordet kronor ska återbetalas till Länsstyrelsen Gävleborg på plusgiro ange organisationsnummer vid 'betalningen... Björn Hofstedt Kopia: - Länsstyrelsen Gävleborg - Anders Mårtens, rekonstruktör SESKV J

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HFD 2016 Ref 62. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 4 juli 2016 följande dom (mål nr ).

HFD 2016 Ref 62. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 4 juli 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 Ref 62 HFD 2016 ref. 62 Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel får överklagas. Även fråga om till vilken del fordran omfattas av ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 876 (NJA 2012:82) Målnummer: T1882-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-12-13 Rubrik: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 lönegarantilagen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) Målnummer: Ö5644-12 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-05-09 Rubrik: Förmånsrätt enligt 10 första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 4 juli 2016 KLAGANDE Promocar i Stockholm AB i likvidation i konkurs, 556306-6959 Ombud: Jur.kand. Lars Zetterberg och jur.kand. Erik Wendel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Statens intention att undandra lönegarantiregress

Statens intention att undandra lönegarantiregress 728 Statens intention att undandra lönegarantiregress från offentligt ackord i företagsrekonstruktion motverkar dess syfte och användningen av rekonstruktion i framtiden hur agerar HFD? Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 juni 2017 KLAGANDE Klimatkontroll Syd AB, 556336-4784 Ombud: Jur.kand. Raymond Nordin Morard Advokatfirman Wilensky & Partners HB Stora

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 oktober 2008 Ö 1149-07 KLAGANDE Konkursförvaltaren P R MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Ränteberäkning vid efterutdelning i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 21 juni 2016 Ö KLAGANDE Skatteverket Rättsavdelningen Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 21 juni 2016 Ö KLAGANDE Skatteverket Rättsavdelningen Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juni 2016 Ö 3450-15 KLAGANDE Skatteverket Rättsavdelningen 171 94 Solna Företrädare: Verksjurist MW MOTPART PÖ SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 KLAGANDE InfiniCom AB under företagsrekonstruktion, 556448-8194, Karlaplan 2, 114 60 STOCKHOLM Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 23 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 5537-10 KLAGANDE RL Ombud: Jur.kand. HL MOTPART Nyombygg i Örebro AB:s konkursbo, 642046-1052 Konkursförvaltare:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 februari 2005 Ö 4616-04 SÖKANDE Advokaten BA SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, beslut den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33) Målnummer: Ö628-96 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1998-04-07 Rubrik: Lagrum: I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Winn Advokatfirman Winn AB Östra Larmgatan 1 411 07 Göteborg MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 999-04 KLAGANDE SC MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Kostnadsersättning till konkursförvaltare ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 6106-15 KLAGANDE 1. GB 2. MJ Ombud för 1 och 2: Advokat JN MOTPART Runsås Reningsverk Ekonomisk förening, 769600-8072

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 september 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102 04 Stockholm Ombud: Jur. kand. Måns Ressner Redwise

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 1 2017-03-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokat Sylvia Lindén och jur.kand. Philip Thorell Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 T 1390-12 KLAGANDE Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353 Box 1146 111 81 Stockholm Ombud: M B Samma adress MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juni 2016 KLAGANDE Nobel Biocare Holding AB, 556619-5565 Ombud: Skattejuristerna Lennart Staberg och Pär Magnus Wiséen PwC 113 97 Stockholm

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART AG SAKEN

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer