DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan Skellefteå MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 18 april i mål nr 75-10, se bilaga A SAKEN Assistansersättning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kamrnanätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. F. yrkar att han ska beviljas assistansersättning från och med april Till stöd för sin talan åberopar han i huvudsak samma omständigheter som i underinstansema med följande tillägg och förtydliganden. Han har visat att han haft ersättningsgilla kostnader för assistans fr.o.m. april Det finns inget krav på att anställningsavtalet mellan den privata anordnaren av assistansen och assistenterna ska vara skriftligt. Det framgår inte heller att det muntliga anställningsavtalet måste innehålla uppgifter om arbetets omfattning, förläggning i tid och när utbetalning av ersättning ska ske. När hans föräldrar ingick det muntliga anställningsavtalet med Personal Care kom de överens om att assistans skulle utföras den tid som assistansersättning sökts för. Tidsrapporter har fyllts i för denna tid, dvs. den tid som han behöver assistans. Det går inte att avtala utförligare än så innan Försäkringskassan beslutat om assistansersättning. Angående förläggning i tid är det all tid i hemmet som assistansen avser. Hans föräldrar och Personal Care har kommit överens om att ersättning ska utges vid ett positivt beslut från Försäkringskassan eftersom sådan inte kan utges vid ett negativt beslut. Det finns inget tvivel om att assistans har lämnats under den stridiga perioden och det har inte heller från kassans sida ifrågasatts att han under denna tid ratt faktisk hjälp av föräldrarna. Räkningar för perioden april april 2009 har givits in till Försäkringskassan den 10 juni Det finns inget krav på att kostnader för retroaktiv ersättning ska styrkas på annat sätt än för ordinarie beviljad assistansersättning, dvs. genom tidsrapporter. Parterna har varit införstådda med att Personal Care har varit arbetsgivare, att hans föräldrar har varit anställda som personliga assistenter och att ersättning skulle betalas ut när Försäkringskassan fattat sitt beslut. Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Av en journalanteckning från den 30 april 2009 framgår att F mor uppgett att hon inte kan lämna någon uppgift om när assistansen påbörjades eftersom träff med Personal

3 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida 3 Mål nr Care skulle ske först den 6 maj Av enjournalanteckning från den 12 maj 2009 framgår att F: far uppgett att inget anställningsavtal upprättats. Någon uppgift om muntligt anställningsavtal lämnades inte initialt. Det föreligger sådana oklarheter rörande anställningsförhållandena och det muntliga anställningsavtalet att ett anställningsförhållande inte kan anses ha förelegat före maj F bemöter Försäkringskassans svar på överklagandet och anför i huvudsak följande. När hans föräldrar blev kontaktade av Försäkringskassan uppfattade de inte vilket avtal handläggaren åsyftade. De fick uppfattningen att samtalen gällde vårdbidraget. Försäkringskassan frågade aldrig om något muntligt anställningsavtal hade ingåtts. Mötet med Personal Care den 6 maj 2009 avsåg att behandla frågan om föräldrarna skulle fortsätta som assistenter själva eller om de skulle avtala om att någon annan skulle vara assistent åt honom. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS, har den 1januari 2011 ersatts av socialförsäkrings balken, SFB. Av 1 kap. 3 första stycket lagen (2 010: 111) om införande av socialförsäkringsbalken framgår dock att LASS ska tillämpas i fråga om ersättningar och förmåner som avser tid före ikraftträdandet av SFB. Tillämpliga bestämmelser i LASS framgår av förvaltningsrättens dom. Det är i målet ostridigt att F haft behov av personlig assistans från och med april 2008 och att han under perioden i fråga skötts om av sina föräldrar. För att F ska ha rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans krävs att assistans faktiskt har utförts under den tid som ersättningen avser samt att assistansen har gett upphov till en kostnad av ersättningsgill natur redan i san1band med att arbetet utfördes. En sådan kostnad anses inte uppkonuna om arbetet utförts av en person som levde i hushållsgemenskap med den funktionshindrade och inte var anställd av

4 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida 4 Mål nr kommunen eller något fristående organ. Enligt rättspraxis (RÅ 2000 not. 176 ) bör det inte vara möjligt att sätta begränsningsregeln i 10 LASS ur spel genom att i efterhand träffa avtal som innebär att personen i fråga ska anses ha innehaft en sådan anställning under förfluten tid. I målet får anses utrett att F föräldrar har hjälpt honom i en omfattning som motsvarar sökt assistans fr.o.m. april Frågan i målet är därför om det kan anses visat att denna hjälp har lämnats i deras egenskap av anställda hos Personal Care AB och att det därmed uppstått en ersättningsgill kostnad för F Enligt ett avtal mellan F och Personal Care AB, daterat den 9 mars 2008, har bolaget bl.a. åtagit sig att rekrytera och anställa personal för F räkning under förutsättning att insatser beviljas enligt LASS. Av ansökan om assistansersättning, som kom in till Försäkringskassan den 29 maj 2008, framgår att Personal Care AB ska vara arbetsgivare för F: : assistenter samt inottagare av assistansersättningen. Av utredningen framgår emellertid inte att Försäkringskassan redan vid tiden för ansökan fått info1mation om att det var F: föräldrar som skulle utföra assistansen. En förutsättning för att en ersättningsgill kostnad ska anses ha uppkommit för F är därför att det då funnits ett anställningsavtal mellan föräldrarna och Personal Care AB Gfr RÅ 2000 not. 176 ). I målet är ostridigt att skriftliga anställningsavtal mellan F föräldrar och Personal Care AB upprättades först den 6 maj 200 9, dvs. efter Försäkiingskassans beslut om assistansersättning. Av en joumalanteckning från Försäkringskassan, daterad den 12 maj 200 9, framgår att uppgett att anställningen gäller från och med april Av anställningsavtalen framgår också att dessa är antedaterade till den 1 april Personal Care AB har den 31 juli 2009 utfärdat ett tjänstgöringsintyg, i vilket anges att F föräldrar varit anställda som personliga assistenter för honom sedan den 1 april 2008.

5 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida 5 Mål nr Kammarrätten gör följande bedömning. Det är den som ansöker om en fö1mån som ska visa att rätt till fö1månen föreligger. Frånsett ett retroaktivt intyg från Personal Care AB kan kammaitätten inte finna att utredningen i målet ger stöd för att det redan från och med april 2008 förelegat ett anställningsförhållande mellan F föräldrar och Personal Care AB. F kan därför inte anses ha visat att det uppstått någon ersättningsgill kostnad för utförd assistans under perioden april april Med hänsyn härtill och då vad F. anfört i kammanätten inte föranleder annan bedömning finner kammanätten, i likhet med underinstansema, att han inte är berättigad till assistansersättning för perioden i fråga. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (fonnulär 4). aa o/\m- J GUi Gunnel Wadsten adjungerad ledamot Sofia Norlin tf. föredragande

6 Sida 1 (5) FÖRVALTNINGSRÅTTEN I FALUN Enhet 1 Björn Bengtsson D01V Meddelad i Falun Målm KLAGANDE F Vårdnadshavare: Vårdnadshavare: Ombud: Jur. kand. Ann-Marie Stolberg Personal Care, Expolaris Kanalgatan Skellefteå MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/sundsvall Sundsvall ÖVERK LAGAT BESLUT Försäkringskassans beslut den 14 december 2009 SAKEN Assistansersättning FÖRV A LTNINGSR TTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditions tid Box45 Kullen måndag - fredag S Falun E-post: 08:00-12:00 13:00-16:00

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I FALUN Enhet 1 DOIVI Sida BAKGRUND OCH YRKANDE F har genom Försäkringskassans beslut den 8 april 2009 beviljats assistansersättning. Beslutet innebar att assistansersättning skulle utbetalas från och med det datum har f'ar assistans, tidigast från och med april Därefter har Försäkringskassan, den 7 juli 2009, fattat ett beslut om att betala ut assistansersättning från och med maj månad 2009, då utredningen visat att assistans utförts först från och med den månaden. Vid omprövning den 14 december 2009 vidhöll Försäkringskassan sin bedömnmg. F överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar i första hand att assistansersättning ska betalas ut från och med april I andra hand yrkas att ersättningsgill kostnad för nedlagt arbete, bl.a. administration, ska anses ha förelegat under den stridiga perioden. Han anför bl.a. följanq.e. Ett assistansavtal som utpekar Personal Care som assistansanordnare upprättades den 9 mars Det framgick även på ansökan om assistansersättning att Personal Care skulle vara arbetsgivare och assistansanordnare. Utpekande av assistansanordnare skedde således på ett tidigt stadium av ansökningsförfarandet. Från och med april 2008 bör därför förutsättningar för att bevilja assistansersättning vara uppfyllda då vårdnadshavarna rent faktiskt. utfört assistans från denna tidpunkt. Ett muntligt anställningsavtal har hela tiden förelegat mellan vårdnadshavarna och assistansanordnaren, Personal Care, i avvaktan på att Försäkringskassan skulle fatta beslut om hur många assistanstimmar som beviljas. Under den retroal'tiva tiden har den utförda assistansen gett upphov till en skuld hos assistansanordnaren, vilket måste ses som en kostnad av avdragsgill natur. Ett skriftligt anställningsavtal upprättades den 6 maj Som stöd för inställningen hänvisas till Regeringsrättens notisfall RÅ 2000 not Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet.

8 FÖRVA.LTNINGSRÄTTEN I FALUN Enhet I DOM Sida SKÄL FÖR FÖRV ALTNINGSRÄ TTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m. I I 0 tredje stycket LASS anges bl.a. att som kostnad för personlig assistans anses inte i något fall ersättning som den enskilde själv lämnar till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med. Bestämmelsen bör enligt rättspraxis (RÅ 2000 not 176) uppfattas så att det för utbetalning av assistansersättning krävs att assistans faktiskt har lämnats under den tid som ersättningen avser och att assistansen dessutom har gett upphov till en kostnad för den funl'tionshindrade som är av ersättningsgill natur och därför inte omfattas av begränsningsregeln. Om arbetet utfördes av en person som då levde i hushållsgemenskap med den funktionshindrade och inte var anställd av kommunen eller något fristående organ bör det således i princip inte vara möjligt att sätta begränsningsregeln ur spel genom att i efterhand träffa avtal som innebär att personen i fråga ska anses ha innehaft en sådan anställning under förfluten tid (retroaktivt anställningsavtal). Kravet att assistansen ska ha medfört en kostnad för den funktionshindrade som är av ersättningsgill natur ska med andra ord ha blivit uppfyllt redan i och med att arbetet utfördes. I det prövade fallet ansågs utgångspunkten vara att det på ett tidigt stadium av ansökningsförfarandet gjordes klart för Försäkringskassan att ett bestämt fristående organ var avsedd att fungera som arbetsgivare åt den anhörige och således som anordnare av assistansen. Mot bl.a. denna bakgrund borde omständigheten att ett skriftligt anställningsavtal inte förelåg redan när assistansarbetet utfördes inte anses utgöra hinder mot utbetalning av ersättning. Kammarrätten i Stockholm har i en dom (mål nr ) meddelad den 10 september 2009 kommit fram till följande när det gäller frågan om vilka förutsättningar som krävs för att utbetalning av assistansersättning ska kunna ske för retroaktiv tid. Av målet framgår att Försäkringskassan beviljat assistansersättning i viss omfattning från och med augusti 2007, vilket motsvarade tidpunkten då anställningsavtal undertecknats. Ett muntligt

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I FALUN Enhet 1 DOM Sida avtal om anställning fanns dock sedan tidigare. Kammarrätten konstaterar att det muntliga avtalet saknar överenskommelse om arbetets omfattning, förläggning i tid och när ersättning ska betalas ut. I praktiken innebär det att skyldighet för föräldrarna att utföra arbetet saknats. Dessa omständigheter tillsammans med det förhållandet att inga pengar betalats ut medför att det varit fråga om ett avtal utan ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. Kammarrätten ansåg att det inte var visat att ersättningsgill kostnad för assistansersättning uppkommit under den retroaktiva tiden och avslog överklagandet. Förvaltningsrättens bedömning Av utredningen framgår att F har beviljats assistansersättning samt att tidigare beviljat vårdbidrag har dragits in i samband med att assistansersättning beviljats. Frågan i målet är från vilken tid assistansersättningen ska utgå. Assistansersättning kan endast betalas ut för tid då assistans rent faktiskt lämnats och kostnad av avdragsgill natur uppkommit. Om assistansen lämnas av någon som man lever i hushållsgemenskap med måste ett anställningsavtal föreligga med oberoende assistansanordnare. För att F vårdnadshavare ska få assistansersättning utbetald för tid mellan det att ansökan om assistansersättning lämnades in och den tidpunkt då Försäkringskassan funnit att assistansersättning ska utgå krävs således att vårdnadshavarna har haft ett anställningsavtal med oberoende assistansanordnare under den retroaktiva perioden Ufr RÅ 2000 not 176). Försäkringskassan beslut att betala ut assistansersättning från och med maj månad 2009 grundade sig på att vårdnadshavarna från och med den månaden har anställning hos assistansanordnaren Personal Care. Vårdnadshavarna har dock även under den retroaktiva tiden tillgodosett F hjälpbehov. Vårdnadshavarna har härvid hänvisat till att ett muntligt avtal om anställning har funnits mellan dem och assistansanordnaren sedan april Någon specificerad tid för assistans eller fastställt schema för hur

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I FALUN Enhet 1 DOM Sida assistans ska ges över tid har dock inte funnits under den retroaktiva tiden. Det muntliga anställningsavtal som upprättats mellan assistansanordnaren och vårdnadshavarna har heller inte innehållit detaljer om arbetets omfattning, förläggning i tid och när ersättning ska betalas ut Gfr Kammarrätten i Stockholms dom den 10 september 2009 i mål nr l ). Vidare framgick inte av ansökan om assistans samt det assistansavtal vårdnadshavarna hänvisar till att vårdnadshavarna skulle vara F assistenter och Personal Care deras arbetsgivare, utan endast att Personal Care skulle vara anordnare av assistansen. F. vårdnadshavare kan därför inte anses på ett tidigt stadium av ansökningsförfarandet ha gjort klart för Försäkringskassan att ett bestämt fristående organ var avsedd att fungera som arbetsgivare åt dem Gfr RÅ 2000 not 176). Mot balegrund härav finner förvaltningsrätten att förutsättningar för utbetalning av assistansersättning inte varit uppfyllda under den retroaktiva tiden och ati ersättningsgilla kostnader således inte kan anses ha uppkommit för tid före maj Därav följer att inte heller ersättningsgill kostnad för nedlagt arbete, bl.a. administration, kan anses ha uppkommit under denna tid. I enlighet med begränsningsregeln i 10 tredje stycket LASS saknas alltså möjlighet att betala ut assistansersättning från ett tidigare datum än vad Försäkringskassan beslutade. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3104/lc) ", i!. : I i,. j /'J)) - (il'- -/ 1 {,/'... SÖfia von ScHantz j. lj förvaltmngsrätts.fiskal I avgörandet har även nämndemännen Lena Bröms Bunnan, Inger Lingeryd och Kjell Lindgren deltagit.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm DOM Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KONKURRENSVERKET 2013-10- 1 0 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Falu kommun 791 83 Falun Avd -30 Dnr KSnr Aktbil ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer