Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Arbetsgivarens konkurs"

Transkript

1 Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1

2 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs 6 Förmånsrätt 7 Lönegaranti 7 Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7 Lön mm 8 Uppsägningslön 8 Semester 8 Pension 9 Avgångsvederlag 9 Delägare 9 Ersättning till högre tjänstemän 9 Tvistiga fordringar 9 Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin 10 Upplysningsskyldighet 11 Beslut och betalning 11 Företagsrekonstruktion 12 Hur går det till att driva in lön? 12 Information från dig 14 Vi behöver information från dig 14 Tänkvärda råd 15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? 15 Ledarna januari

3 Din arbetsgivare kan hamna i en ekonomisk kris. I en sådan situation blir ofta lönerna drabbade. Ta alltid kontakt med Ledarna så snart din lön eller annan ersättning för ditt arbete uteblir. Ledarna kan hjälpa dig att reda ut orsaken till varför du inte får ut din lön och vid behov påbörja förfarandet för att du ska få den utbetald. Den här skriften ger information om hur det går till att driva in utebliven lön och ger en bild av vad som händer med din anställning och din lön vid en arbetsgivares konkurs och företags-rekonstruktion. Reglerna kring en konkurs är inte enkla att förstå och skriften är inte uttömmande eller heltäckande. Varje situation är unik och kräver sin bedömning. Ta kontakt med Ledarna om du har frågor. 3

4 Konkurs Ett företag som är på obestånd kan efter en ansökan försättas i konkurs. Med obestånd menas att företaget inte har pengar att betala sina skulder vartefter de förfaller till betalning och att denna betalningsoförmåga är varaktig. Alla som har en ford ran på företaget, s k fordringsägare, får ansöka om att försätta företaget i konkurs. Företaget kan även genom egen ansökan försättas i konkurs. Exempel på fordringsägare är anställda som inte fått ut sin lön, leverantörer, staten och banker. En ansökan om konkurs ska göras till tingsrätten som därefter beslutar om konkurs. Konkursbeslutet innebär att företagsledningen inte längre får leda verksamheten eller fatta beslut om den. Syftet med en konkurs är att avveckla verksamheten. Företagets samlade egendom kallas för konkursbo och det uppstår vid konkursbeslutet. Det är alltså skillnad mellan det bolag som gått i konkurs och konkursboet för detta bolag. Konkursförvaltarens roll När tingsrätten fattar beslut om konkurs utses en konkursförvaltare. Efter konkursbeslutet företräder förvaltaren konkursboet, vilket innebär att denne har till uppgift att besluta över företagets, numera konkursboets, verksamhet. Genom konkursbeslutet i tings rätten får endast konkursförvaltaren fatta beslut om företagets affärer. Förvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt. Förvaltaren ska sälja företagets egendom, fördela pengarna från försäljningen mellan de som har fordringar på företaget och därefter lägga ned företaget. Under en tid kan dock verksamheten drivas vidare för att hindra kapitalförstöring. Konkursförvaltaren har även ansvar att informera de anställda om vilka regler som gäller vid en konkurs och vad som förväntas av den anställde. Anställningen Konkursförvaltaren säger vanligtvis upp de anställda i företaget omedelbart efter konkursbeslutet. Förvaltaren kan sedan fortsätta att nyttja de anställdas arbetskraft under uppsägningstiden. Den uppsägningstid som gäller för dig framgår av ditt enskilda anställningsavtal, eventuellt tillämpligt kollektivavtal eller av lagen om anställningsskydd. Om konkursförvaltaren inte säger upp dig har du, även om företaget har gått i konkurs, som vanligt en möjlighet att själv säga upp ditt anställningsavtal. Du måste förstås iaktta din uppsägningstid. 4

5 Arbetsskyldighet Du är arbetsskyldig så länge som du får din lön och så länge konkursförvaltaren inte har informerat dig om att du är arbetsbefriad. Om du inte får något besked om uppsägning eller arbetsbefrielse, kan du förutsätta att konkursförvaltaren har för avsikt ha dig kvar i tjänst. Vid minsta tveksamhet om din arbetsskyldighet bör du ta kontakt med konkursförvaltaren för att få klarhet. Om du inte får din lön, kontakta Ledarna innan du väljer att stanna hemma från arbetet. Arbetsbefrielse Ofta vet konkursförvaltaren redan på ett tidigt stadium vilka anställda som behövs under den närmaste tiden efter konkursbeslutet för den eventuellt fortsatta driften av företaget. Förvaltaren väljer vilka personer som ska vara kvar i aktivt arbete. Det innebär att en del av de anställda kan komma att arbetsbefrias. Konkursförvaltaren bör ge ett tydligt besked om detta. Om du blir arbetsbefriad ska du omedelbart anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Om du inte anmäler dig kan det innebära att du förlorar rätten till lönegaranti. Betalning av lön I en konkurssituation betalas din lön av olika aktörer företaget, konkursboet eller staten beroende på vilken tidsperiod lönen avser och om du utför arbete åt konkursförvaltaren eller inte. Företaget betalar din lön så länge det har pengar att betala lönerna till de anställda. Staten betalar löner till anställda i konkursföretag från den så kallade lönegarantin i den mån arbetsgivaren inte kan betala lönerna. Konkursboet betalar din uppsägningslön för tiden efter en månad räknad från konkursbeslutet under förutsättning att du arbetar. Konkursboet betalar din lön också om din anställning övergår från företaget som gått i konkurs till konkursboet genom att du och konkursförvaltaren kommer överens om att du ska fortsätta arbeta för konkursboet. Konkursboet som ny arbetsgivare? Även om du arbetar åt konkursförvaltaren under uppsägningstiden och konkursboet betalar din lön, har du samma arbetsgivare som tidigare; företaget som gått i konkurs. Så länge du och konkursförvaltaren inte kommer överens om ändrade villkor i det befintliga anställ nings avtalet sker ingen förändring av vem som är arbetsgivare. 5

6 Om konkursförvaltaren däremot skulle vilja omförhandla någon del i anställningsavtalet kan det nya avtalet komma att betraktas som ett nytt anställnings avtal mellan konkursboet och dig. Detta innebär att konkursboet betraktas som arbetsgivare och ska betala lön och annat som ni kommit överens om. Träffas ett nytt anställningsavtal med konkursboet redan under den första månaden räknat från konkursbeslutet får du lön från konkursboet och får därmed inte lön från den statliga lönegarantin. Hamnar du i en situation där konkursförvaltaren vill ändra dina anställningsvillkor bör du ta kontakt med Ledarna för att få dina intressen tillgodosedda. De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs De lagar och kollektivavtal som din arbetsgivare varit bunden av gäller även då företaget har gått i konkurs. Det är alltså konkursförvaltaren som ska tillämpa reglerna i kollektivavtalet och de arbetsrättsliga lagarna. Det gäller bland annat lagen om anställningsskydd, med be stäm mandelagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, arbetsmiljölagen samt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Arbetsrättsligt gäller sammanfattningsvis följande under konkursen: l Anställningsavtalen fortsätter att gälla. Avtalen upphör alltså inte automatisk efter konkursbeslutet. Företaget som gått i konkurs är alltjämt arbetsgivare och anställningsavtalen övergår inte automatiskt till konkursboet. l Tillsvidareanställningar kan sägas upp på grund av arbetsbrist av konkursförvaltaren. l Konkursboet kan anställa arbetskraft för begränsad tid enligt LAS regler. l Om hela eller delar av verksamheten säljs till någon som fortsätter verksamheten, övergår inte anställningsavtalen automatiskt till köparen. Däremot har anställda i konkursföretaget som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning hos köparen om han har behov av nyanställning. 6 l Kollektivavtalet som gäller på företaget som har gått i konkurs fortsätter att gälla även efter konkursbeslutet.

7 l Konkursförvaltaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna enligt medbestämmandelagen. Förhandlingen ska avse hur avvecklingen av verksamheten ska ske. Konkursförvaltaren ska även som i vanliga fall förhandla löpande frågor under den tid som verksamheten drivs vidare. Däremot är konkursförvaltaren inte skyldig att förhandla innan anställda sägs upp i samband med konkursen. Konkursförvaltaren ska avveckla verksamheten genom att sälja verksamheten eller företagets tillgångar och därefter använda pengarna från försäljningen till att betala de som har krav på företaget, till exempel leverantörer, långivare och anställda. Förmånsrätt Förmånsrättslagen reglerar i vilken ordning och omfattning som dessa fordringsägare har rätt till betalning vid en konkurs. Den finns två typer av förmånsrätt; särskild och allmän. Särskild förmånsrätt är fordringar med säkerhet i viss egendom till exempel en bank som har pantsäkerhet i företagets fastighet. Fordran som har särskild förmånsrätt får betalning före en fordran med allmän förmånsrätt. Lönefordringar har allmän förmånsrätt. En fordran som har förmånsrätt har företräde till betalning framför en fordran utan förmånsrätt, till exempel en leverantörsskuld. Det betyder att en arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen har ett bättre skydd än många andra fordringar. Man brukar också säga att fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt är prioriterade fordringar och att de fordringar som inte har förmånsrätt är oprioriterade. De som har oprioriterade fordringar får betalt endast om det finns pengar kvar efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt har fått full betalning. Oprioriterade fordringsägare har sinsemellan lika rätt och får då betalning med en viss procentandel av den totala fordran. När en arbetsgivare går i konkurs kan staten betala ut ersättning för utebliven lön till de anställda. Det är det som kallas för den statliga löne garantin. Den statliga lönegarantin lämnar ersättning under förutsättning att din lönefordran har förmånsrätt. Reglerna om förmånsrätt och lönegaranti hänger därför ihop. Lönegaranti Den ordinarie lönen omfattas av förmånsrätt och därmed också av lönegarantin. Även andra ersättningar på grund av anställningen såsom semesterlön, övertidsersättning, provision, tantiem, ackordslön, reseersättningar, traktamenten, utlägg och pension omfattas av förmånsrätt och lönegaranti. För att en arbetstagare ska ha förmånsrätt och därmed rätt till lönegaranti finns regler om olika tidsfrister och lönen får inte avse en period långt tillbaka i tiden. Olika tidsfrister gäller för olika typer av lönekrav. Det är förhållandevis korta tidsfrister och det är därför viktigt att du kontaktar oss så snart din lön uteblir för att du inte ska förlora eventuell möjlighet att få ersättning från lönegarantin om din arbetsgivare går i konkurs. Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7

8 Lön m m Lönen eller ersättningen måste avse tiden före konkursbeslutet och inom en månad efter konkursbeslutet. För att en fordran ska omfattas av förmånsrätt ska den ha tjänats in tidigast tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. För lön eller ersättning som ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund, till exempel provision, tantiem och ackord, gäller att den inte får ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan. Uppsägningslön Uppsägningslön omfattas av förmånsrätt med en längsta uppsägningstid motsvarande den uppsägningstid som anges i lagen om anställningsskydd. Det innebär att längsta förmånsberättigade uppsägningstid uppgår till sex månader, under förutsättning att du har en sammanlagd anställningstid om minst tio år. Har du till exempel varit anställd kortare tid än två år innebär det att du enbart har förmånsrätt för en månad, oavsett vad du kommit överens om i ditt enskilda anställningsavtal eller vad som står i det kollektivavtal som gäller för dig. Om du enligt avtal har rätt till en längre uppsägningstid blir det en oprioriterad fordran i konkursen, som betalas i den mån det finns pengar i konkursen som räcker till betalning även för oprioriterade krav. Semester Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt. Det gäller den semester som du tjänat in under innevarande år samt året närmast föregående intjänandeåret. Har du många sparade semesterdagar från tidigare år riskerar du att inte få någon ersättning för dessa dagar. Tänk på att intjänandeår och semesterår kan vara olika år. Ett semesterår kan till exempel vara perioden 1 april 2009 till 8

9 31 mars Motsvarande period året innan, det vill säga 1 april 2008 till 31 mars 2009, är då intjänandeåret. Förmånsrätt gäller även för semesterförmåner som intjänats efter konkursbeslutet och en månad därefter. Pension Fordran på pension kan i vissa fall omfattas av förmånsrätt och av lönegaranti. Avgångsvederlag Ersättning i form av avgångsvederlag kan enligt praxis omfattas av förmånsrätt om vederlaget utgör ersättning för en ekonomisk förlust, till exempel för lön eller en löneförmån som inte har betalats ut eller för en framtida inkomstförlust. Däremot omfattas inte avgångsvederlag av förmånsrätt om det anses vara en ersättning av ideell natur, till exempel ersättning utöver lön och löneförmåner i form av ett skadestånd. Delägare En anställd som själv, eller tillsammans med nära anförvanter, senare än sex månader före konkursansökan ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över verksamheten, har inte förmånsrätt för lön eller pension. Som väsentlig andel brukar man räkna ett ägarinnehav om cirka 30 procent. Med nära anförvanter avses make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, barnbarn, mågar, svär döttrar, svågrar, svägerskor eller personer som på annat sätt står arbets tagaren nära. Ersättning till högre tjänstemän Utgångspunkten är att en vd är anställd och har därmed också förmånsrätt i sin arbetsgivares konkurs. Men om en vd eller därmed jämförlig person har rätt till förmånsrätt i en konkurs får avgöras av en skälighetsbedömning. Löneanspråket måste vara skäligt med hänsyn till utförd arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet samt omständigheterna i övrigt. Tvistiga fordringar Om du och din arbetsgivare inte är överens om din lönefordran mot företaget är det viktigt att du tar kontakt med Ledarna. Det kan till exempel handla om att du och din arbetsgivare är oense om storleken på lönen eller om du har rätt till lönebeloppet överhuvudtaget. För att en tvistig lönefordran ska omfattas av lönegaranti är det viktigt att en facklig förhandling begärts eller att ansökan om stämning görs inom fyra månader från att beloppet ifråga förfallit till betalning. Om din lön till exempel ska betalas ut den 25:e i månaden och lönen uteblir en månad är det viktigt att ta reda på orsaken. Skulle arbetsgivaren, i strid med din uppfattning, uppge att du inte har rätt till lönen, till exempel övertidsersättning för att 9

10 han anser att du inte har arbetat övertid, krävs att du via Ledarna reagerar genom att i första hand kontakta oss så att vi kan begära en förhandling med arbetsgivaren. Dessutom måste konkursansökan ha lämnats in till tingsrätten inom två månader från den tidpunkt då tvisten avgjorts till exempel genom en överenskommelse eller dom, för att den tvistiga lönefordran ska ha förmånrätt och omfattas av lönegarantin. Sammanfattningsvis omfattar lönegarantin följande lönekrav som en arbetstagare kan ha: l Lön som tjänats in under de senaste 3 månaderna innan konkursansökan kom in till tingsrätten l Bonus, provision m m som beräknas enligt särskild beräkningsgrund och som förfallit inom 3 månader innan konkursansökan l Lön som tjänats in under tiden mellan ansökan och beslut om konkurs l Uppsägningslön för tiden senare än en månad från konkursbeslutet om arbetstagaren är arbetsbefriad (om du utför arbete får du lön av konkursboet) l Fordringar som är tvistiga l Semesterlön och semesterersättning l Pension l Avgångsvederlag. Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin Lönegarantirätten är begränsad både tidsmässigt och beloppsmässigt. Följande begränsningar gäller för varje anställd: l Maximal ersättning är fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för beslutet om konkurs. l Uppsägningslön för uppsägningstid enligt LAS l Lön och uppsägningslön för en maximal anställningstid på 8 månader hur denna åttamånadersperiod läggs ut är valfritt, så länge den är sammanhängande. Med tanke på reglerna om arbetslöshetsersättning har du anledning att veta vid vilken tidpunkt som rätten till lönegaranti upphör. Från den dagen kan du vara berättigad till arbetslöshetsersättning. Följande begränsningar gäller för förmånsrätt: l Maximal förmånsrätt för lön och andra ersättningar är tio prisbasbelopp. De olika maximinivåerna på förmånsrätten och lönegarantin betyder att den del av en arbetstagares krav på lön som inte ersätts av den statliga lönegarantin har därför allmän förmånsrätt i konkursen. Om pengarna i konkursen räcker till betalning kan arbetstagaren få utdelning i konkursen för sådan resterande del. Om arbetstagaren har ytterligare krav på lön som på grund 10

11 av förmånsrättslagens maximiregler inte har allmän förmånsrätt är den delen en oprioriterad fordran som eventuellt kan få viss utdelning i konkursen om pengarna räcker till det. Upplysningsskyldighet Som anställd är du skyldig att upplysa konkursförvaltaren om du har andra inkomster, till exempel från annan anställning, om dessa inkomster avser samma tid som din fordran i konkursen. Detta blir vanligtvis aktuellt om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden och du under samma tid får lön från en ny anställning. Beslut och utbetalning Konkursförvaltaren fattar beslut om du har rätt till lönegaranti och i så fall hur mycket. Länsstyrelsen betalar ut ersättningen från lönegarantin. Du ska anmäla ditt krav på ersättning från den statliga lönegarantin till konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens beslut om lönegaranti kan överklagas till tingsrätten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. 11

12 Företagsrekonstruktion Ett företag som har betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Syftet med företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i företaget. Tingsrätten utser en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna till att driva verksamheten vidare och göra en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören ska också se om det finns förutsättningar att träffa en överenskommelse med alla fordringsägare om att skriva ned skulderna, ett så kallat ackord. Lönefordringar som har förmånsrätt omfattas inte av ett sådant ackord. Verksamheten fortsätter i stort sett som vanligt under rekonstruktionen och kompetensen i bolaget kan bevaras. Styrelsen och ledningen företräder även fortsättningsvis företaget. Rekonstruktören är bara en rådgivare. En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader och under den tiden kan företaget inte gå i konkurs. Tiden kan förlängas, men rekonstruktionen kan pågå som längst i ett år. Om en företagsrekonstruktion följs av en konkurs har du möjlighet att i konkursen få betalt genom lönegarantin för lönefordringar som inte betalats under rekonstruktionen. Anställningen under rekonstruktionen Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen, till exempel om arbetsbristuppsägningar, turordningsregler och automatisk övergång av anställningsavtalet om verksamheten eller del av den säljs under företagsrekonstruktionen. Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin och dess regler. Det är då rekonstruktören som beslutar om lönegaranti och länsstyrelsen som betalar ut ersättningen. Hur går det till att driva in lön? Ledarna kan hjälpa dig att få din lön utbetald. Vid löneindrivning är det viktigt att handläggningen sker snabbt för att undvika att du inte får ut hela din lön. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt lämnar den information som vi behöver för att kunna påbörja löneindrivningen. Varje dag kan vara av betydelse för att få bästa resultat. Handläggningen skiljer sig åt beroende på vilket skälet är till att arbetsgivaren inte betalar din lön för att han inte vill eller för att han inte kan. Så här går det till. 12

13 1. Du kontaktar oss och lämnar information se nedan vilken information vi behöver. 2. Vi kontaktar arbetsgivaren När vi har information och handlingar kan vi kontakta arbetsgivaren och skicka ett kravbrev som anger vad din lönefordran avser. 3A Förhandling Om arbetsgivaren har invändningar mot ditt lönekrav till exempel för att han anser att du inte har rätt till den krävda lönen eller att storleken på kravet enligt hans uppfattning är felaktig, begär vi en förhandling med arbetsgivaren. Vid förhandlingen diskuterar parterna sina respektive uppfattningar och försöker komma till en lösning. 4A Ansöka om stämning Om parterna inte är överens efter förhandlingarna måste vi överväga att gå vidare genom att stämma arbetsgivaren för att få betalt. Domstolen avgör därefter om du har rätt till lönen eller inte. 3B Betalningsuppmaning Om arbetsgivaren inte har invändningar mot kravet, men ändå inte betalar ut lönen, t ex för att bolaget har ekonomiska problem, skickar vi en betalningsuppmaning. 4B Ansöka om konkurs Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar lönekravet, avgör vi därefter om vi ska ansöka vid tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs. 5B Lönegaranti Försätts arbets-givaren i konkurs finns möjlighet att du har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. 13

14 Information från dig Vi behöver information från dig För att Ledarna ska kunna hjälpa dig att driva in din lön, behöver vi information från dig. Skriv gärna ned informationen i ett mail och skicka det till Ledarnas servicecenter, Den här informationen behöver vi: 1. arbetsgivare namn och organisationsnummer 2. vad avser fordran till exempel lön, semesterlön, provision, bonus 3. storleken på fordran även på respektive del av fordran till exempel både lön och semester 4. när i tiden tjänades fordran in till exempel vilken månad som lönen avser ersättning för 5. fordrans förfallodag när skulle du ha fått din lön utbetald? 6. varför betalas inte fordran? för att arbetsgivaren inte har pengar eller till exempel för att arbetsgivaren anser sig ha motkrav på dig eller att du inte har rätt till exempelvis den övertidsersättning du kräver? 7. arbetsgivarens ekonomi vad känner du till om arbetsgivarens betalningsförmåga och ekonomiska situation? 8. finns det kollektivavtal på arbetsplatsen i så fall vilket? 9. är arbetsgivaren med i någon arbetsgivarorganisation i så fall vilken? 10. har du vidtagit några åtgärder i förhållande till arbetsgivaren med anledning av den uteblivna lönen? Om så har skett, vad sa arbetsgivaren och vad blev resultatet av dessa kontakter? När i tiden skedde kontakterna? 11. finns det andra anställda som inte har fått lön? Är dessa fackligt anslutna och i så fall i vilket fack? 12. ditt bankkontonummer för att ange i brev till arbetsgivaren för insättning av pengar. De här handlingarna vill vi att du skickar eller mailar till oss: 1. Anställningsavtal skicka en kopia på ditt skriftliga anställningsavtal. Om det inte finns något skriftligt avtal får du redogöra för det muntliga anställningsavtalet beträffande vem arbetsgivaren är, lön, arbetstider, övertidsersättning, semester etc som är aktuella för löneindrivningen. 2. Lönespecifikationer till exempel de senaste två månadernas specifikationer eller andra relevanta månaders specifikationer. 3. Annan relevant dokumentation till exempel bonus-, provisionsavtal, tidsredovisning. 14

15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? Här är några råd vad du bör göra om företaget du arbetar på har allvarliga ekonomiska problem. Tänkvärda råd l Om du inte fått din lön kontakta Ledarnas servicecenter på telefon och läs här bredvid vilken information vi behöver av dig. l Gå inte med på att vänta att få din lön. Vid en eventuell konkurs är möjligheten liten att få ut ersättning från lönegarantin för äldre lönekrav. l Om företaget har gått i konkurs kontakta konkursförvaltaren och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Om företaget är under rekonstruktion kontakta rekonstruktören och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Anmäl dig till Arbetsförmedlingen om du blir uppsagd för att få ersättning från lönegaranti måste du anmäla dig som arbetssökande så snart du blivit uppsagd och arbetsbefriad. l Kontrollera om din arbetsgivare har betalat in pensionspremier det förekommer att arbetsgivare inte betalar in de pensionspremier som följer enligt kollektivavtal eller ett individuellt anställningsavtal. Om företaget inte har gjort det, kontakta Ledarnas servicecenter på telefon l Sök jobb om företaget där du arbetar riskerar att gå i konkurs kan det vara lämpligt att du börjar leta efter ett nytt jobb. 15

16 Skriften riktar sig till dig som är anställd i ett företag som riskerar att drabbas av eller har drabbats av en konkurs. Du kan använda den som ett första verktyg för att förstå problematiken kring en konkurs alternativt som ett komplement till övrig information du får vid en konkurs. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med Ledarna på telefon Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti

Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q&A vanliga frågor vid utbetalning av lönegaranti Q: Vem betalar ut lönegaranti? A: Länsstyrelsen är utbetalande myndighet av lönegarantibeslut. Länsstyrelsen beskattar och upprättar kontrolluppgifter

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti

Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti 22 Nils-Bertil Morgell NILS-BERTIL MORGELL Några frågor angående statens rätt till regress för utbetalad lönegaranti HD och HFD har, i och för sig utifrån olika förutsättningar, prövat frågan om när statens

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten

Arbetsgivarfrågor. Nr 12 Juni 2012. Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2012 Nya regler om ledighet inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, i kraft. Lagen reglerar frågor om anställning

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 389 (NJA 2014:34) Målnummer: Ö5644-12 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-05-09 Rubrik: Förmånsrätt enligt 10 första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL O 33, > T ntthtr^tr l. W JLJVJIVJL f '^ 2014-08-26 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Promocar i Stockholm AB (tidigare Din Motor i Gävle AB), 556306-6959

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, september 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: September, 2012 Nu förefaller det vara full rulle i verksamheterna igen på

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Lönefordringar vid konkurs

Lönefordringar vid konkurs Lönefordringar vid konkurs Varför anses arbetstagares löner inte vara mer skyddsvärda? Maja Edlund Termin 9, HT 2014 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Lina Grundin Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg 2017-06-21 Ärende ANM 2017/1128 handling 2 Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande: Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna företrädd av: Processföraren Karin Ernfors

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer Gemensam kommentar Visstidsanställning TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer 1(11) Gemensam kommentar till 3 Anställning Gemensamt har parterna upprättat följande kommentar till regler om visstidsanställning

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:57

Regeringens proposition 2004/05:57 Regeringens proposition 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Prop. 2004/05:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2004 Göran Persson Hans Karlsson

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 2 Promemorians lagförslag...6 2.1 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...6 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag...11

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)...7 2 Ärendet... 17 3 Nuvarande regler... 19 3.1 Lönegaranti...19

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer