Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Arbetsgivarens konkurs"

Transkript

1 Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1

2 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs 6 Förmånsrätt 7 Lönegaranti 7 Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7 Lön mm 8 Uppsägningslön 8 Semester 8 Pension 9 Avgångsvederlag 9 Delägare 9 Ersättning till högre tjänstemän 9 Tvistiga fordringar 9 Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin 10 Upplysningsskyldighet 11 Beslut och betalning 11 Företagsrekonstruktion 12 Hur går det till att driva in lön? 12 Information från dig 14 Vi behöver information från dig 14 Tänkvärda råd 15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? 15 Ledarna januari

3 Din arbetsgivare kan hamna i en ekonomisk kris. I en sådan situation blir ofta lönerna drabbade. Ta alltid kontakt med Ledarna så snart din lön eller annan ersättning för ditt arbete uteblir. Ledarna kan hjälpa dig att reda ut orsaken till varför du inte får ut din lön och vid behov påbörja förfarandet för att du ska få den utbetald. Den här skriften ger information om hur det går till att driva in utebliven lön och ger en bild av vad som händer med din anställning och din lön vid en arbetsgivares konkurs och företags-rekonstruktion. Reglerna kring en konkurs är inte enkla att förstå och skriften är inte uttömmande eller heltäckande. Varje situation är unik och kräver sin bedömning. Ta kontakt med Ledarna om du har frågor. 3

4 Konkurs Ett företag som är på obestånd kan efter en ansökan försättas i konkurs. Med obestånd menas att företaget inte har pengar att betala sina skulder vartefter de förfaller till betalning och att denna betalningsoförmåga är varaktig. Alla som har en ford ran på företaget, s k fordringsägare, får ansöka om att försätta företaget i konkurs. Företaget kan även genom egen ansökan försättas i konkurs. Exempel på fordringsägare är anställda som inte fått ut sin lön, leverantörer, staten och banker. En ansökan om konkurs ska göras till tingsrätten som därefter beslutar om konkurs. Konkursbeslutet innebär att företagsledningen inte längre får leda verksamheten eller fatta beslut om den. Syftet med en konkurs är att avveckla verksamheten. Företagets samlade egendom kallas för konkursbo och det uppstår vid konkursbeslutet. Det är alltså skillnad mellan det bolag som gått i konkurs och konkursboet för detta bolag. Konkursförvaltarens roll När tingsrätten fattar beslut om konkurs utses en konkursförvaltare. Efter konkursbeslutet företräder förvaltaren konkursboet, vilket innebär att denne har till uppgift att besluta över företagets, numera konkursboets, verksamhet. Genom konkursbeslutet i tings rätten får endast konkursförvaltaren fatta beslut om företagets affärer. Förvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt. Förvaltaren ska sälja företagets egendom, fördela pengarna från försäljningen mellan de som har fordringar på företaget och därefter lägga ned företaget. Under en tid kan dock verksamheten drivas vidare för att hindra kapitalförstöring. Konkursförvaltaren har även ansvar att informera de anställda om vilka regler som gäller vid en konkurs och vad som förväntas av den anställde. Anställningen Konkursförvaltaren säger vanligtvis upp de anställda i företaget omedelbart efter konkursbeslutet. Förvaltaren kan sedan fortsätta att nyttja de anställdas arbetskraft under uppsägningstiden. Den uppsägningstid som gäller för dig framgår av ditt enskilda anställningsavtal, eventuellt tillämpligt kollektivavtal eller av lagen om anställningsskydd. Om konkursförvaltaren inte säger upp dig har du, även om företaget har gått i konkurs, som vanligt en möjlighet att själv säga upp ditt anställningsavtal. Du måste förstås iaktta din uppsägningstid. 4

5 Arbetsskyldighet Du är arbetsskyldig så länge som du får din lön och så länge konkursförvaltaren inte har informerat dig om att du är arbetsbefriad. Om du inte får något besked om uppsägning eller arbetsbefrielse, kan du förutsätta att konkursförvaltaren har för avsikt ha dig kvar i tjänst. Vid minsta tveksamhet om din arbetsskyldighet bör du ta kontakt med konkursförvaltaren för att få klarhet. Om du inte får din lön, kontakta Ledarna innan du väljer att stanna hemma från arbetet. Arbetsbefrielse Ofta vet konkursförvaltaren redan på ett tidigt stadium vilka anställda som behövs under den närmaste tiden efter konkursbeslutet för den eventuellt fortsatta driften av företaget. Förvaltaren väljer vilka personer som ska vara kvar i aktivt arbete. Det innebär att en del av de anställda kan komma att arbetsbefrias. Konkursförvaltaren bör ge ett tydligt besked om detta. Om du blir arbetsbefriad ska du omedelbart anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Om du inte anmäler dig kan det innebära att du förlorar rätten till lönegaranti. Betalning av lön I en konkurssituation betalas din lön av olika aktörer företaget, konkursboet eller staten beroende på vilken tidsperiod lönen avser och om du utför arbete åt konkursförvaltaren eller inte. Företaget betalar din lön så länge det har pengar att betala lönerna till de anställda. Staten betalar löner till anställda i konkursföretag från den så kallade lönegarantin i den mån arbetsgivaren inte kan betala lönerna. Konkursboet betalar din uppsägningslön för tiden efter en månad räknad från konkursbeslutet under förutsättning att du arbetar. Konkursboet betalar din lön också om din anställning övergår från företaget som gått i konkurs till konkursboet genom att du och konkursförvaltaren kommer överens om att du ska fortsätta arbeta för konkursboet. Konkursboet som ny arbetsgivare? Även om du arbetar åt konkursförvaltaren under uppsägningstiden och konkursboet betalar din lön, har du samma arbetsgivare som tidigare; företaget som gått i konkurs. Så länge du och konkursförvaltaren inte kommer överens om ändrade villkor i det befintliga anställ nings avtalet sker ingen förändring av vem som är arbetsgivare. 5

6 Om konkursförvaltaren däremot skulle vilja omförhandla någon del i anställningsavtalet kan det nya avtalet komma att betraktas som ett nytt anställnings avtal mellan konkursboet och dig. Detta innebär att konkursboet betraktas som arbetsgivare och ska betala lön och annat som ni kommit överens om. Träffas ett nytt anställningsavtal med konkursboet redan under den första månaden räknat från konkursbeslutet får du lön från konkursboet och får därmed inte lön från den statliga lönegarantin. Hamnar du i en situation där konkursförvaltaren vill ändra dina anställningsvillkor bör du ta kontakt med Ledarna för att få dina intressen tillgodosedda. De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs De lagar och kollektivavtal som din arbetsgivare varit bunden av gäller även då företaget har gått i konkurs. Det är alltså konkursförvaltaren som ska tillämpa reglerna i kollektivavtalet och de arbetsrättsliga lagarna. Det gäller bland annat lagen om anställningsskydd, med be stäm mandelagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, arbetsmiljölagen samt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Arbetsrättsligt gäller sammanfattningsvis följande under konkursen: l Anställningsavtalen fortsätter att gälla. Avtalen upphör alltså inte automatisk efter konkursbeslutet. Företaget som gått i konkurs är alltjämt arbetsgivare och anställningsavtalen övergår inte automatiskt till konkursboet. l Tillsvidareanställningar kan sägas upp på grund av arbetsbrist av konkursförvaltaren. l Konkursboet kan anställa arbetskraft för begränsad tid enligt LAS regler. l Om hela eller delar av verksamheten säljs till någon som fortsätter verksamheten, övergår inte anställningsavtalen automatiskt till köparen. Däremot har anställda i konkursföretaget som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning hos köparen om han har behov av nyanställning. 6 l Kollektivavtalet som gäller på företaget som har gått i konkurs fortsätter att gälla även efter konkursbeslutet.

7 l Konkursförvaltaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna enligt medbestämmandelagen. Förhandlingen ska avse hur avvecklingen av verksamheten ska ske. Konkursförvaltaren ska även som i vanliga fall förhandla löpande frågor under den tid som verksamheten drivs vidare. Däremot är konkursförvaltaren inte skyldig att förhandla innan anställda sägs upp i samband med konkursen. Konkursförvaltaren ska avveckla verksamheten genom att sälja verksamheten eller företagets tillgångar och därefter använda pengarna från försäljningen till att betala de som har krav på företaget, till exempel leverantörer, långivare och anställda. Förmånsrätt Förmånsrättslagen reglerar i vilken ordning och omfattning som dessa fordringsägare har rätt till betalning vid en konkurs. Den finns två typer av förmånsrätt; särskild och allmän. Särskild förmånsrätt är fordringar med säkerhet i viss egendom till exempel en bank som har pantsäkerhet i företagets fastighet. Fordran som har särskild förmånsrätt får betalning före en fordran med allmän förmånsrätt. Lönefordringar har allmän förmånsrätt. En fordran som har förmånsrätt har företräde till betalning framför en fordran utan förmånsrätt, till exempel en leverantörsskuld. Det betyder att en arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen har ett bättre skydd än många andra fordringar. Man brukar också säga att fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt är prioriterade fordringar och att de fordringar som inte har förmånsrätt är oprioriterade. De som har oprioriterade fordringar får betalt endast om det finns pengar kvar efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt har fått full betalning. Oprioriterade fordringsägare har sinsemellan lika rätt och får då betalning med en viss procentandel av den totala fordran. När en arbetsgivare går i konkurs kan staten betala ut ersättning för utebliven lön till de anställda. Det är det som kallas för den statliga löne garantin. Den statliga lönegarantin lämnar ersättning under förutsättning att din lönefordran har förmånsrätt. Reglerna om förmånsrätt och lönegaranti hänger därför ihop. Lönegaranti Den ordinarie lönen omfattas av förmånsrätt och därmed också av lönegarantin. Även andra ersättningar på grund av anställningen såsom semesterlön, övertidsersättning, provision, tantiem, ackordslön, reseersättningar, traktamenten, utlägg och pension omfattas av förmånsrätt och lönegaranti. För att en arbetstagare ska ha förmånsrätt och därmed rätt till lönegaranti finns regler om olika tidsfrister och lönen får inte avse en period långt tillbaka i tiden. Olika tidsfrister gäller för olika typer av lönekrav. Det är förhållandevis korta tidsfrister och det är därför viktigt att du kontaktar oss så snart din lön uteblir för att du inte ska förlora eventuell möjlighet att få ersättning från lönegarantin om din arbetsgivare går i konkurs. Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7

8 Lön m m Lönen eller ersättningen måste avse tiden före konkursbeslutet och inom en månad efter konkursbeslutet. För att en fordran ska omfattas av förmånsrätt ska den ha tjänats in tidigast tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. För lön eller ersättning som ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund, till exempel provision, tantiem och ackord, gäller att den inte får ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan. Uppsägningslön Uppsägningslön omfattas av förmånsrätt med en längsta uppsägningstid motsvarande den uppsägningstid som anges i lagen om anställningsskydd. Det innebär att längsta förmånsberättigade uppsägningstid uppgår till sex månader, under förutsättning att du har en sammanlagd anställningstid om minst tio år. Har du till exempel varit anställd kortare tid än två år innebär det att du enbart har förmånsrätt för en månad, oavsett vad du kommit överens om i ditt enskilda anställningsavtal eller vad som står i det kollektivavtal som gäller för dig. Om du enligt avtal har rätt till en längre uppsägningstid blir det en oprioriterad fordran i konkursen, som betalas i den mån det finns pengar i konkursen som räcker till betalning även för oprioriterade krav. Semester Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt. Det gäller den semester som du tjänat in under innevarande år samt året närmast föregående intjänandeåret. Har du många sparade semesterdagar från tidigare år riskerar du att inte få någon ersättning för dessa dagar. Tänk på att intjänandeår och semesterår kan vara olika år. Ett semesterår kan till exempel vara perioden 1 april 2009 till 8

9 31 mars Motsvarande period året innan, det vill säga 1 april 2008 till 31 mars 2009, är då intjänandeåret. Förmånsrätt gäller även för semesterförmåner som intjänats efter konkursbeslutet och en månad därefter. Pension Fordran på pension kan i vissa fall omfattas av förmånsrätt och av lönegaranti. Avgångsvederlag Ersättning i form av avgångsvederlag kan enligt praxis omfattas av förmånsrätt om vederlaget utgör ersättning för en ekonomisk förlust, till exempel för lön eller en löneförmån som inte har betalats ut eller för en framtida inkomstförlust. Däremot omfattas inte avgångsvederlag av förmånsrätt om det anses vara en ersättning av ideell natur, till exempel ersättning utöver lön och löneförmåner i form av ett skadestånd. Delägare En anställd som själv, eller tillsammans med nära anförvanter, senare än sex månader före konkursansökan ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över verksamheten, har inte förmånsrätt för lön eller pension. Som väsentlig andel brukar man räkna ett ägarinnehav om cirka 30 procent. Med nära anförvanter avses make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, barnbarn, mågar, svär döttrar, svågrar, svägerskor eller personer som på annat sätt står arbets tagaren nära. Ersättning till högre tjänstemän Utgångspunkten är att en vd är anställd och har därmed också förmånsrätt i sin arbetsgivares konkurs. Men om en vd eller därmed jämförlig person har rätt till förmånsrätt i en konkurs får avgöras av en skälighetsbedömning. Löneanspråket måste vara skäligt med hänsyn till utförd arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet samt omständigheterna i övrigt. Tvistiga fordringar Om du och din arbetsgivare inte är överens om din lönefordran mot företaget är det viktigt att du tar kontakt med Ledarna. Det kan till exempel handla om att du och din arbetsgivare är oense om storleken på lönen eller om du har rätt till lönebeloppet överhuvudtaget. För att en tvistig lönefordran ska omfattas av lönegaranti är det viktigt att en facklig förhandling begärts eller att ansökan om stämning görs inom fyra månader från att beloppet ifråga förfallit till betalning. Om din lön till exempel ska betalas ut den 25:e i månaden och lönen uteblir en månad är det viktigt att ta reda på orsaken. Skulle arbetsgivaren, i strid med din uppfattning, uppge att du inte har rätt till lönen, till exempel övertidsersättning för att 9

10 han anser att du inte har arbetat övertid, krävs att du via Ledarna reagerar genom att i första hand kontakta oss så att vi kan begära en förhandling med arbetsgivaren. Dessutom måste konkursansökan ha lämnats in till tingsrätten inom två månader från den tidpunkt då tvisten avgjorts till exempel genom en överenskommelse eller dom, för att den tvistiga lönefordran ska ha förmånrätt och omfattas av lönegarantin. Sammanfattningsvis omfattar lönegarantin följande lönekrav som en arbetstagare kan ha: l Lön som tjänats in under de senaste 3 månaderna innan konkursansökan kom in till tingsrätten l Bonus, provision m m som beräknas enligt särskild beräkningsgrund och som förfallit inom 3 månader innan konkursansökan l Lön som tjänats in under tiden mellan ansökan och beslut om konkurs l Uppsägningslön för tiden senare än en månad från konkursbeslutet om arbetstagaren är arbetsbefriad (om du utför arbete får du lön av konkursboet) l Fordringar som är tvistiga l Semesterlön och semesterersättning l Pension l Avgångsvederlag. Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin Lönegarantirätten är begränsad både tidsmässigt och beloppsmässigt. Följande begränsningar gäller för varje anställd: l Maximal ersättning är fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för beslutet om konkurs. l Uppsägningslön för uppsägningstid enligt LAS l Lön och uppsägningslön för en maximal anställningstid på 8 månader hur denna åttamånadersperiod läggs ut är valfritt, så länge den är sammanhängande. Med tanke på reglerna om arbetslöshetsersättning har du anledning att veta vid vilken tidpunkt som rätten till lönegaranti upphör. Från den dagen kan du vara berättigad till arbetslöshetsersättning. Följande begränsningar gäller för förmånsrätt: l Maximal förmånsrätt för lön och andra ersättningar är tio prisbasbelopp. De olika maximinivåerna på förmånsrätten och lönegarantin betyder att den del av en arbetstagares krav på lön som inte ersätts av den statliga lönegarantin har därför allmän förmånsrätt i konkursen. Om pengarna i konkursen räcker till betalning kan arbetstagaren få utdelning i konkursen för sådan resterande del. Om arbetstagaren har ytterligare krav på lön som på grund 10

11 av förmånsrättslagens maximiregler inte har allmän förmånsrätt är den delen en oprioriterad fordran som eventuellt kan få viss utdelning i konkursen om pengarna räcker till det. Upplysningsskyldighet Som anställd är du skyldig att upplysa konkursförvaltaren om du har andra inkomster, till exempel från annan anställning, om dessa inkomster avser samma tid som din fordran i konkursen. Detta blir vanligtvis aktuellt om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden och du under samma tid får lön från en ny anställning. Beslut och utbetalning Konkursförvaltaren fattar beslut om du har rätt till lönegaranti och i så fall hur mycket. Länsstyrelsen betalar ut ersättningen från lönegarantin. Du ska anmäla ditt krav på ersättning från den statliga lönegarantin till konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens beslut om lönegaranti kan överklagas till tingsrätten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. 11

12 Företagsrekonstruktion Ett företag som har betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Syftet med företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i företaget. Tingsrätten utser en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna till att driva verksamheten vidare och göra en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören ska också se om det finns förutsättningar att träffa en överenskommelse med alla fordringsägare om att skriva ned skulderna, ett så kallat ackord. Lönefordringar som har förmånsrätt omfattas inte av ett sådant ackord. Verksamheten fortsätter i stort sett som vanligt under rekonstruktionen och kompetensen i bolaget kan bevaras. Styrelsen och ledningen företräder även fortsättningsvis företaget. Rekonstruktören är bara en rådgivare. En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader och under den tiden kan företaget inte gå i konkurs. Tiden kan förlängas, men rekonstruktionen kan pågå som längst i ett år. Om en företagsrekonstruktion följs av en konkurs har du möjlighet att i konkursen få betalt genom lönegarantin för lönefordringar som inte betalats under rekonstruktionen. Anställningen under rekonstruktionen Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen, till exempel om arbetsbristuppsägningar, turordningsregler och automatisk övergång av anställningsavtalet om verksamheten eller del av den säljs under företagsrekonstruktionen. Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin och dess regler. Det är då rekonstruktören som beslutar om lönegaranti och länsstyrelsen som betalar ut ersättningen. Hur går det till att driva in lön? Ledarna kan hjälpa dig att få din lön utbetald. Vid löneindrivning är det viktigt att handläggningen sker snabbt för att undvika att du inte får ut hela din lön. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt lämnar den information som vi behöver för att kunna påbörja löneindrivningen. Varje dag kan vara av betydelse för att få bästa resultat. Handläggningen skiljer sig åt beroende på vilket skälet är till att arbetsgivaren inte betalar din lön för att han inte vill eller för att han inte kan. Så här går det till. 12

13 1. Du kontaktar oss och lämnar information se nedan vilken information vi behöver. 2. Vi kontaktar arbetsgivaren När vi har information och handlingar kan vi kontakta arbetsgivaren och skicka ett kravbrev som anger vad din lönefordran avser. 3A Förhandling Om arbetsgivaren har invändningar mot ditt lönekrav till exempel för att han anser att du inte har rätt till den krävda lönen eller att storleken på kravet enligt hans uppfattning är felaktig, begär vi en förhandling med arbetsgivaren. Vid förhandlingen diskuterar parterna sina respektive uppfattningar och försöker komma till en lösning. 4A Ansöka om stämning Om parterna inte är överens efter förhandlingarna måste vi överväga att gå vidare genom att stämma arbetsgivaren för att få betalt. Domstolen avgör därefter om du har rätt till lönen eller inte. 3B Betalningsuppmaning Om arbetsgivaren inte har invändningar mot kravet, men ändå inte betalar ut lönen, t ex för att bolaget har ekonomiska problem, skickar vi en betalningsuppmaning. 4B Ansöka om konkurs Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar lönekravet, avgör vi därefter om vi ska ansöka vid tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs. 5B Lönegaranti Försätts arbets-givaren i konkurs finns möjlighet att du har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. 13

14 Information från dig Vi behöver information från dig För att Ledarna ska kunna hjälpa dig att driva in din lön, behöver vi information från dig. Skriv gärna ned informationen i ett mail och skicka det till Ledarnas servicecenter, Den här informationen behöver vi: 1. arbetsgivare namn och organisationsnummer 2. vad avser fordran till exempel lön, semesterlön, provision, bonus 3. storleken på fordran även på respektive del av fordran till exempel både lön och semester 4. när i tiden tjänades fordran in till exempel vilken månad som lönen avser ersättning för 5. fordrans förfallodag när skulle du ha fått din lön utbetald? 6. varför betalas inte fordran? för att arbetsgivaren inte har pengar eller till exempel för att arbetsgivaren anser sig ha motkrav på dig eller att du inte har rätt till exempelvis den övertidsersättning du kräver? 7. arbetsgivarens ekonomi vad känner du till om arbetsgivarens betalningsförmåga och ekonomiska situation? 8. finns det kollektivavtal på arbetsplatsen i så fall vilket? 9. är arbetsgivaren med i någon arbetsgivarorganisation i så fall vilken? 10. har du vidtagit några åtgärder i förhållande till arbetsgivaren med anledning av den uteblivna lönen? Om så har skett, vad sa arbetsgivaren och vad blev resultatet av dessa kontakter? När i tiden skedde kontakterna? 11. finns det andra anställda som inte har fått lön? Är dessa fackligt anslutna och i så fall i vilket fack? 12. ditt bankkontonummer för att ange i brev till arbetsgivaren för insättning av pengar. De här handlingarna vill vi att du skickar eller mailar till oss: 1. Anställningsavtal skicka en kopia på ditt skriftliga anställningsavtal. Om det inte finns något skriftligt avtal får du redogöra för det muntliga anställningsavtalet beträffande vem arbetsgivaren är, lön, arbetstider, övertidsersättning, semester etc som är aktuella för löneindrivningen. 2. Lönespecifikationer till exempel de senaste två månadernas specifikationer eller andra relevanta månaders specifikationer. 3. Annan relevant dokumentation till exempel bonus-, provisionsavtal, tidsredovisning. 14

15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? Här är några råd vad du bör göra om företaget du arbetar på har allvarliga ekonomiska problem. Tänkvärda råd l Om du inte fått din lön kontakta Ledarnas servicecenter på telefon och läs här bredvid vilken information vi behöver av dig. l Gå inte med på att vänta att få din lön. Vid en eventuell konkurs är möjligheten liten att få ut ersättning från lönegarantin för äldre lönekrav. l Om företaget har gått i konkurs kontakta konkursförvaltaren och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Om företaget är under rekonstruktion kontakta rekonstruktören och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Anmäl dig till Arbetsförmedlingen om du blir uppsagd för att få ersättning från lönegaranti måste du anmäla dig som arbetssökande så snart du blivit uppsagd och arbetsbefriad. l Kontrollera om din arbetsgivare har betalat in pensionspremier det förekommer att arbetsgivare inte betalar in de pensionspremier som följer enligt kollektivavtal eller ett individuellt anställningsavtal. Om företaget inte har gjort det, kontakta Ledarnas servicecenter på telefon l Sök jobb om företaget där du arbetar riskerar att gå i konkurs kan det vara lämpligt att du börjar leta efter ett nytt jobb. 15

16 Skriften riktar sig till dig som är anställd i ett företag som riskerar att drabbas av eller har drabbats av en konkurs. Du kan använda den som ett första verktyg för att förstå problematiken kring en konkurs alternativt som ett komplement till övrig information du får vid en konkurs. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med Ledarna på telefon Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer