Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Arbetsgivarens konkurs"

Transkript

1 Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1

2 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs 6 Förmånsrätt 7 Lönegaranti 7 Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7 Lön mm 8 Uppsägningslön 8 Semester 8 Pension 9 Avgångsvederlag 9 Delägare 9 Ersättning till högre tjänstemän 9 Tvistiga fordringar 9 Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin 10 Upplysningsskyldighet 11 Beslut och betalning 11 Företagsrekonstruktion 12 Hur går det till att driva in lön? 12 Information från dig 14 Vi behöver information från dig 14 Tänkvärda råd 15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? 15 Ledarna januari

3 Din arbetsgivare kan hamna i en ekonomisk kris. I en sådan situation blir ofta lönerna drabbade. Ta alltid kontakt med Ledarna så snart din lön eller annan ersättning för ditt arbete uteblir. Ledarna kan hjälpa dig att reda ut orsaken till varför du inte får ut din lön och vid behov påbörja förfarandet för att du ska få den utbetald. Den här skriften ger information om hur det går till att driva in utebliven lön och ger en bild av vad som händer med din anställning och din lön vid en arbetsgivares konkurs och företags-rekonstruktion. Reglerna kring en konkurs är inte enkla att förstå och skriften är inte uttömmande eller heltäckande. Varje situation är unik och kräver sin bedömning. Ta kontakt med Ledarna om du har frågor. 3

4 Konkurs Ett företag som är på obestånd kan efter en ansökan försättas i konkurs. Med obestånd menas att företaget inte har pengar att betala sina skulder vartefter de förfaller till betalning och att denna betalningsoförmåga är varaktig. Alla som har en ford ran på företaget, s k fordringsägare, får ansöka om att försätta företaget i konkurs. Företaget kan även genom egen ansökan försättas i konkurs. Exempel på fordringsägare är anställda som inte fått ut sin lön, leverantörer, staten och banker. En ansökan om konkurs ska göras till tingsrätten som därefter beslutar om konkurs. Konkursbeslutet innebär att företagsledningen inte längre får leda verksamheten eller fatta beslut om den. Syftet med en konkurs är att avveckla verksamheten. Företagets samlade egendom kallas för konkursbo och det uppstår vid konkursbeslutet. Det är alltså skillnad mellan det bolag som gått i konkurs och konkursboet för detta bolag. Konkursförvaltarens roll När tingsrätten fattar beslut om konkurs utses en konkursförvaltare. Efter konkursbeslutet företräder förvaltaren konkursboet, vilket innebär att denne har till uppgift att besluta över företagets, numera konkursboets, verksamhet. Genom konkursbeslutet i tings rätten får endast konkursförvaltaren fatta beslut om företagets affärer. Förvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt. Förvaltaren ska sälja företagets egendom, fördela pengarna från försäljningen mellan de som har fordringar på företaget och därefter lägga ned företaget. Under en tid kan dock verksamheten drivas vidare för att hindra kapitalförstöring. Konkursförvaltaren har även ansvar att informera de anställda om vilka regler som gäller vid en konkurs och vad som förväntas av den anställde. Anställningen Konkursförvaltaren säger vanligtvis upp de anställda i företaget omedelbart efter konkursbeslutet. Förvaltaren kan sedan fortsätta att nyttja de anställdas arbetskraft under uppsägningstiden. Den uppsägningstid som gäller för dig framgår av ditt enskilda anställningsavtal, eventuellt tillämpligt kollektivavtal eller av lagen om anställningsskydd. Om konkursförvaltaren inte säger upp dig har du, även om företaget har gått i konkurs, som vanligt en möjlighet att själv säga upp ditt anställningsavtal. Du måste förstås iaktta din uppsägningstid. 4

5 Arbetsskyldighet Du är arbetsskyldig så länge som du får din lön och så länge konkursförvaltaren inte har informerat dig om att du är arbetsbefriad. Om du inte får något besked om uppsägning eller arbetsbefrielse, kan du förutsätta att konkursförvaltaren har för avsikt ha dig kvar i tjänst. Vid minsta tveksamhet om din arbetsskyldighet bör du ta kontakt med konkursförvaltaren för att få klarhet. Om du inte får din lön, kontakta Ledarna innan du väljer att stanna hemma från arbetet. Arbetsbefrielse Ofta vet konkursförvaltaren redan på ett tidigt stadium vilka anställda som behövs under den närmaste tiden efter konkursbeslutet för den eventuellt fortsatta driften av företaget. Förvaltaren väljer vilka personer som ska vara kvar i aktivt arbete. Det innebär att en del av de anställda kan komma att arbetsbefrias. Konkursförvaltaren bör ge ett tydligt besked om detta. Om du blir arbetsbefriad ska du omedelbart anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Om du inte anmäler dig kan det innebära att du förlorar rätten till lönegaranti. Betalning av lön I en konkurssituation betalas din lön av olika aktörer företaget, konkursboet eller staten beroende på vilken tidsperiod lönen avser och om du utför arbete åt konkursförvaltaren eller inte. Företaget betalar din lön så länge det har pengar att betala lönerna till de anställda. Staten betalar löner till anställda i konkursföretag från den så kallade lönegarantin i den mån arbetsgivaren inte kan betala lönerna. Konkursboet betalar din uppsägningslön för tiden efter en månad räknad från konkursbeslutet under förutsättning att du arbetar. Konkursboet betalar din lön också om din anställning övergår från företaget som gått i konkurs till konkursboet genom att du och konkursförvaltaren kommer överens om att du ska fortsätta arbeta för konkursboet. Konkursboet som ny arbetsgivare? Även om du arbetar åt konkursförvaltaren under uppsägningstiden och konkursboet betalar din lön, har du samma arbetsgivare som tidigare; företaget som gått i konkurs. Så länge du och konkursförvaltaren inte kommer överens om ändrade villkor i det befintliga anställ nings avtalet sker ingen förändring av vem som är arbetsgivare. 5

6 Om konkursförvaltaren däremot skulle vilja omförhandla någon del i anställningsavtalet kan det nya avtalet komma att betraktas som ett nytt anställnings avtal mellan konkursboet och dig. Detta innebär att konkursboet betraktas som arbetsgivare och ska betala lön och annat som ni kommit överens om. Träffas ett nytt anställningsavtal med konkursboet redan under den första månaden räknat från konkursbeslutet får du lön från konkursboet och får därmed inte lön från den statliga lönegarantin. Hamnar du i en situation där konkursförvaltaren vill ändra dina anställningsvillkor bör du ta kontakt med Ledarna för att få dina intressen tillgodosedda. De arbetsrättsliga lagarna i en konkurs De lagar och kollektivavtal som din arbetsgivare varit bunden av gäller även då företaget har gått i konkurs. Det är alltså konkursförvaltaren som ska tillämpa reglerna i kollektivavtalet och de arbetsrättsliga lagarna. Det gäller bland annat lagen om anställningsskydd, med be stäm mandelagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, arbetsmiljölagen samt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Arbetsrättsligt gäller sammanfattningsvis följande under konkursen: l Anställningsavtalen fortsätter att gälla. Avtalen upphör alltså inte automatisk efter konkursbeslutet. Företaget som gått i konkurs är alltjämt arbetsgivare och anställningsavtalen övergår inte automatiskt till konkursboet. l Tillsvidareanställningar kan sägas upp på grund av arbetsbrist av konkursförvaltaren. l Konkursboet kan anställa arbetskraft för begränsad tid enligt LAS regler. l Om hela eller delar av verksamheten säljs till någon som fortsätter verksamheten, övergår inte anställningsavtalen automatiskt till köparen. Däremot har anställda i konkursföretaget som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning hos köparen om han har behov av nyanställning. 6 l Kollektivavtalet som gäller på företaget som har gått i konkurs fortsätter att gälla även efter konkursbeslutet.

7 l Konkursförvaltaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna enligt medbestämmandelagen. Förhandlingen ska avse hur avvecklingen av verksamheten ska ske. Konkursförvaltaren ska även som i vanliga fall förhandla löpande frågor under den tid som verksamheten drivs vidare. Däremot är konkursförvaltaren inte skyldig att förhandla innan anställda sägs upp i samband med konkursen. Konkursförvaltaren ska avveckla verksamheten genom att sälja verksamheten eller företagets tillgångar och därefter använda pengarna från försäljningen till att betala de som har krav på företaget, till exempel leverantörer, långivare och anställda. Förmånsrätt Förmånsrättslagen reglerar i vilken ordning och omfattning som dessa fordringsägare har rätt till betalning vid en konkurs. Den finns två typer av förmånsrätt; särskild och allmän. Särskild förmånsrätt är fordringar med säkerhet i viss egendom till exempel en bank som har pantsäkerhet i företagets fastighet. Fordran som har särskild förmånsrätt får betalning före en fordran med allmän förmånsrätt. Lönefordringar har allmän förmånsrätt. En fordran som har förmånsrätt har företräde till betalning framför en fordran utan förmånsrätt, till exempel en leverantörsskuld. Det betyder att en arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen har ett bättre skydd än många andra fordringar. Man brukar också säga att fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt är prioriterade fordringar och att de fordringar som inte har förmånsrätt är oprioriterade. De som har oprioriterade fordringar får betalt endast om det finns pengar kvar efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt har fått full betalning. Oprioriterade fordringsägare har sinsemellan lika rätt och får då betalning med en viss procentandel av den totala fordran. När en arbetsgivare går i konkurs kan staten betala ut ersättning för utebliven lön till de anställda. Det är det som kallas för den statliga löne garantin. Den statliga lönegarantin lämnar ersättning under förutsättning att din lönefordran har förmånsrätt. Reglerna om förmånsrätt och lönegaranti hänger därför ihop. Lönegaranti Den ordinarie lönen omfattas av förmånsrätt och därmed också av lönegarantin. Även andra ersättningar på grund av anställningen såsom semesterlön, övertidsersättning, provision, tantiem, ackordslön, reseersättningar, traktamenten, utlägg och pension omfattas av förmånsrätt och lönegaranti. För att en arbetstagare ska ha förmånsrätt och därmed rätt till lönegaranti finns regler om olika tidsfrister och lönen får inte avse en period långt tillbaka i tiden. Olika tidsfrister gäller för olika typer av lönekrav. Det är förhållandevis korta tidsfrister och det är därför viktigt att du kontaktar oss så snart din lön uteblir för att du inte ska förlora eventuell möjlighet att få ersättning från lönegarantin om din arbetsgivare går i konkurs. Lönefordringar med förmånsrätt tidsfrister 7

8 Lön m m Lönen eller ersättningen måste avse tiden före konkursbeslutet och inom en månad efter konkursbeslutet. För att en fordran ska omfattas av förmånsrätt ska den ha tjänats in tidigast tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. För lön eller ersättning som ska beräknas enligt särskild beräkningsgrund, till exempel provision, tantiem och ackord, gäller att den inte får ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan. Uppsägningslön Uppsägningslön omfattas av förmånsrätt med en längsta uppsägningstid motsvarande den uppsägningstid som anges i lagen om anställningsskydd. Det innebär att längsta förmånsberättigade uppsägningstid uppgår till sex månader, under förutsättning att du har en sammanlagd anställningstid om minst tio år. Har du till exempel varit anställd kortare tid än två år innebär det att du enbart har förmånsrätt för en månad, oavsett vad du kommit överens om i ditt enskilda anställningsavtal eller vad som står i det kollektivavtal som gäller för dig. Om du enligt avtal har rätt till en längre uppsägningstid blir det en oprioriterad fordran i konkursen, som betalas i den mån det finns pengar i konkursen som räcker till betalning även för oprioriterade krav. Semester Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt. Det gäller den semester som du tjänat in under innevarande år samt året närmast föregående intjänandeåret. Har du många sparade semesterdagar från tidigare år riskerar du att inte få någon ersättning för dessa dagar. Tänk på att intjänandeår och semesterår kan vara olika år. Ett semesterår kan till exempel vara perioden 1 april 2009 till 8

9 31 mars Motsvarande period året innan, det vill säga 1 april 2008 till 31 mars 2009, är då intjänandeåret. Förmånsrätt gäller även för semesterförmåner som intjänats efter konkursbeslutet och en månad därefter. Pension Fordran på pension kan i vissa fall omfattas av förmånsrätt och av lönegaranti. Avgångsvederlag Ersättning i form av avgångsvederlag kan enligt praxis omfattas av förmånsrätt om vederlaget utgör ersättning för en ekonomisk förlust, till exempel för lön eller en löneförmån som inte har betalats ut eller för en framtida inkomstförlust. Däremot omfattas inte avgångsvederlag av förmånsrätt om det anses vara en ersättning av ideell natur, till exempel ersättning utöver lön och löneförmåner i form av ett skadestånd. Delägare En anställd som själv, eller tillsammans med nära anförvanter, senare än sex månader före konkursansökan ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över verksamheten, har inte förmånsrätt för lön eller pension. Som väsentlig andel brukar man räkna ett ägarinnehav om cirka 30 procent. Med nära anförvanter avses make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, barnbarn, mågar, svär döttrar, svågrar, svägerskor eller personer som på annat sätt står arbets tagaren nära. Ersättning till högre tjänstemän Utgångspunkten är att en vd är anställd och har därmed också förmånsrätt i sin arbetsgivares konkurs. Men om en vd eller därmed jämförlig person har rätt till förmånsrätt i en konkurs får avgöras av en skälighetsbedömning. Löneanspråket måste vara skäligt med hänsyn till utförd arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet samt omständigheterna i övrigt. Tvistiga fordringar Om du och din arbetsgivare inte är överens om din lönefordran mot företaget är det viktigt att du tar kontakt med Ledarna. Det kan till exempel handla om att du och din arbetsgivare är oense om storleken på lönen eller om du har rätt till lönebeloppet överhuvudtaget. För att en tvistig lönefordran ska omfattas av lönegaranti är det viktigt att en facklig förhandling begärts eller att ansökan om stämning görs inom fyra månader från att beloppet ifråga förfallit till betalning. Om din lön till exempel ska betalas ut den 25:e i månaden och lönen uteblir en månad är det viktigt att ta reda på orsaken. Skulle arbetsgivaren, i strid med din uppfattning, uppge att du inte har rätt till lönen, till exempel övertidsersättning för att 9

10 han anser att du inte har arbetat övertid, krävs att du via Ledarna reagerar genom att i första hand kontakta oss så att vi kan begära en förhandling med arbetsgivaren. Dessutom måste konkursansökan ha lämnats in till tingsrätten inom två månader från den tidpunkt då tvisten avgjorts till exempel genom en överenskommelse eller dom, för att den tvistiga lönefordran ska ha förmånrätt och omfattas av lönegarantin. Sammanfattningsvis omfattar lönegarantin följande lönekrav som en arbetstagare kan ha: l Lön som tjänats in under de senaste 3 månaderna innan konkursansökan kom in till tingsrätten l Bonus, provision m m som beräknas enligt särskild beräkningsgrund och som förfallit inom 3 månader innan konkursansökan l Lön som tjänats in under tiden mellan ansökan och beslut om konkurs l Uppsägningslön för tiden senare än en månad från konkursbeslutet om arbetstagaren är arbetsbefriad (om du utför arbete får du lön av konkursboet) l Fordringar som är tvistiga l Semesterlön och semesterersättning l Pension l Avgångsvederlag. Begränsningar i förmånsrätten och lönegarantin Lönegarantirätten är begränsad både tidsmässigt och beloppsmässigt. Följande begränsningar gäller för varje anställd: l Maximal ersättning är fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för beslutet om konkurs. l Uppsägningslön för uppsägningstid enligt LAS l Lön och uppsägningslön för en maximal anställningstid på 8 månader hur denna åttamånadersperiod läggs ut är valfritt, så länge den är sammanhängande. Med tanke på reglerna om arbetslöshetsersättning har du anledning att veta vid vilken tidpunkt som rätten till lönegaranti upphör. Från den dagen kan du vara berättigad till arbetslöshetsersättning. Följande begränsningar gäller för förmånsrätt: l Maximal förmånsrätt för lön och andra ersättningar är tio prisbasbelopp. De olika maximinivåerna på förmånsrätten och lönegarantin betyder att den del av en arbetstagares krav på lön som inte ersätts av den statliga lönegarantin har därför allmän förmånsrätt i konkursen. Om pengarna i konkursen räcker till betalning kan arbetstagaren få utdelning i konkursen för sådan resterande del. Om arbetstagaren har ytterligare krav på lön som på grund 10

11 av förmånsrättslagens maximiregler inte har allmän förmånsrätt är den delen en oprioriterad fordran som eventuellt kan få viss utdelning i konkursen om pengarna räcker till det. Upplysningsskyldighet Som anställd är du skyldig att upplysa konkursförvaltaren om du har andra inkomster, till exempel från annan anställning, om dessa inkomster avser samma tid som din fordran i konkursen. Detta blir vanligtvis aktuellt om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden och du under samma tid får lön från en ny anställning. Beslut och utbetalning Konkursförvaltaren fattar beslut om du har rätt till lönegaranti och i så fall hur mycket. Länsstyrelsen betalar ut ersättningen från lönegarantin. Du ska anmäla ditt krav på ersättning från den statliga lönegarantin till konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens beslut om lönegaranti kan överklagas till tingsrätten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. 11

12 Företagsrekonstruktion Ett företag som har betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Syftet med företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i företaget. Tingsrätten utser en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna till att driva verksamheten vidare och göra en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören ska också se om det finns förutsättningar att träffa en överenskommelse med alla fordringsägare om att skriva ned skulderna, ett så kallat ackord. Lönefordringar som har förmånsrätt omfattas inte av ett sådant ackord. Verksamheten fortsätter i stort sett som vanligt under rekonstruktionen och kompetensen i bolaget kan bevaras. Styrelsen och ledningen företräder även fortsättningsvis företaget. Rekonstruktören är bara en rådgivare. En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader och under den tiden kan företaget inte gå i konkurs. Tiden kan förlängas, men rekonstruktionen kan pågå som längst i ett år. Om en företagsrekonstruktion följs av en konkurs har du möjlighet att i konkursen få betalt genom lönegarantin för lönefordringar som inte betalats under rekonstruktionen. Anställningen under rekonstruktionen Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen, till exempel om arbetsbristuppsägningar, turordningsregler och automatisk övergång av anställningsavtalet om verksamheten eller del av den säljs under företagsrekonstruktionen. Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin och dess regler. Det är då rekonstruktören som beslutar om lönegaranti och länsstyrelsen som betalar ut ersättningen. Hur går det till att driva in lön? Ledarna kan hjälpa dig att få din lön utbetald. Vid löneindrivning är det viktigt att handläggningen sker snabbt för att undvika att du inte får ut hela din lön. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt lämnar den information som vi behöver för att kunna påbörja löneindrivningen. Varje dag kan vara av betydelse för att få bästa resultat. Handläggningen skiljer sig åt beroende på vilket skälet är till att arbetsgivaren inte betalar din lön för att han inte vill eller för att han inte kan. Så här går det till. 12

13 1. Du kontaktar oss och lämnar information se nedan vilken information vi behöver. 2. Vi kontaktar arbetsgivaren När vi har information och handlingar kan vi kontakta arbetsgivaren och skicka ett kravbrev som anger vad din lönefordran avser. 3A Förhandling Om arbetsgivaren har invändningar mot ditt lönekrav till exempel för att han anser att du inte har rätt till den krävda lönen eller att storleken på kravet enligt hans uppfattning är felaktig, begär vi en förhandling med arbetsgivaren. Vid förhandlingen diskuterar parterna sina respektive uppfattningar och försöker komma till en lösning. 4A Ansöka om stämning Om parterna inte är överens efter förhandlingarna måste vi överväga att gå vidare genom att stämma arbetsgivaren för att få betalt. Domstolen avgör därefter om du har rätt till lönen eller inte. 3B Betalningsuppmaning Om arbetsgivaren inte har invändningar mot kravet, men ändå inte betalar ut lönen, t ex för att bolaget har ekonomiska problem, skickar vi en betalningsuppmaning. 4B Ansöka om konkurs Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar lönekravet, avgör vi därefter om vi ska ansöka vid tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs. 5B Lönegaranti Försätts arbets-givaren i konkurs finns möjlighet att du har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. 13

14 Information från dig Vi behöver information från dig För att Ledarna ska kunna hjälpa dig att driva in din lön, behöver vi information från dig. Skriv gärna ned informationen i ett mail och skicka det till Ledarnas servicecenter, Den här informationen behöver vi: 1. arbetsgivare namn och organisationsnummer 2. vad avser fordran till exempel lön, semesterlön, provision, bonus 3. storleken på fordran även på respektive del av fordran till exempel både lön och semester 4. när i tiden tjänades fordran in till exempel vilken månad som lönen avser ersättning för 5. fordrans förfallodag när skulle du ha fått din lön utbetald? 6. varför betalas inte fordran? för att arbetsgivaren inte har pengar eller till exempel för att arbetsgivaren anser sig ha motkrav på dig eller att du inte har rätt till exempelvis den övertidsersättning du kräver? 7. arbetsgivarens ekonomi vad känner du till om arbetsgivarens betalningsförmåga och ekonomiska situation? 8. finns det kollektivavtal på arbetsplatsen i så fall vilket? 9. är arbetsgivaren med i någon arbetsgivarorganisation i så fall vilken? 10. har du vidtagit några åtgärder i förhållande till arbetsgivaren med anledning av den uteblivna lönen? Om så har skett, vad sa arbetsgivaren och vad blev resultatet av dessa kontakter? När i tiden skedde kontakterna? 11. finns det andra anställda som inte har fått lön? Är dessa fackligt anslutna och i så fall i vilket fack? 12. ditt bankkontonummer för att ange i brev till arbetsgivaren för insättning av pengar. De här handlingarna vill vi att du skickar eller mailar till oss: 1. Anställningsavtal skicka en kopia på ditt skriftliga anställningsavtal. Om det inte finns något skriftligt avtal får du redogöra för det muntliga anställningsavtalet beträffande vem arbetsgivaren är, lön, arbetstider, övertidsersättning, semester etc som är aktuella för löneindrivningen. 2. Lönespecifikationer till exempel de senaste två månadernas specifikationer eller andra relevanta månaders specifikationer. 3. Annan relevant dokumentation till exempel bonus-, provisionsavtal, tidsredovisning. 14

15 Företaget har ekonomiska problem vad ska jag göra? Här är några råd vad du bör göra om företaget du arbetar på har allvarliga ekonomiska problem. Tänkvärda råd l Om du inte fått din lön kontakta Ledarnas servicecenter på telefon och läs här bredvid vilken information vi behöver av dig. l Gå inte med på att vänta att få din lön. Vid en eventuell konkurs är möjligheten liten att få ut ersättning från lönegarantin för äldre lönekrav. l Om företaget har gått i konkurs kontakta konkursförvaltaren och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Om företaget är under rekonstruktion kontakta rekonstruktören och anmäl ditt krav på lön för att få ersättning från den statliga lönegarantin. l Anmäl dig till Arbetsförmedlingen om du blir uppsagd för att få ersättning från lönegaranti måste du anmäla dig som arbetssökande så snart du blivit uppsagd och arbetsbefriad. l Kontrollera om din arbetsgivare har betalat in pensionspremier det förekommer att arbetsgivare inte betalar in de pensionspremier som följer enligt kollektivavtal eller ett individuellt anställningsavtal. Om företaget inte har gjort det, kontakta Ledarnas servicecenter på telefon l Sök jobb om företaget där du arbetar riskerar att gå i konkurs kan det vara lämpligt att du börjar leta efter ett nytt jobb. 15

16 Skriften riktar sig till dig som är anställd i ett företag som riskerar att drabbas av eller har drabbats av en konkurs. Du kan använda den som ett första verktyg för att förstå problematiken kring en konkurs alternativt som ett komplement till övrig information du får vid en konkurs. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med Ledarna på telefon Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall

Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL. Meddelad i Sundsvall Sida l (10) KAMMARRÄTTEN T^^* K Mål nr 2667-13 I SUNDSVALL O 33, > T ntthtr^tr l. W JLJVJIVJL f '^ 2014-08-26 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Promocar i Stockholm AB (tidigare Din Motor i Gävle AB), 556306-6959

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Anställningskontrakt

Anställningskontrakt Anställningskontrakt för anställda säljare Tillträdesdag, distrikt och produkt 1 Distrikt Produkt/sortiment S:s förpliktelser 2 F:s förpliktelser 3 Ömsesidiga förpliktelser 4 Fast lön 5 Provision 6 Förskott

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029 PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk Organisationsnummer: 556711-4029 Karlholmsbruk 2012-07-02 Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan.

Läs mer

Särskilt yttrande av Ingemar Hamskär

Särskilt yttrande av Ingemar Hamskär 1 Särskilt yttrande av Ingemar Hamskär Allmänt om rekonstruktion av företag Det är näringspolitiskt viktigt att lagstiftning möjliggör att företag på ett bra sätt kan avvecklas respektive rekonstrueras.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet

Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Karlit AB, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556266-6510 Stockholm 2012-07-02 Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion?

När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion? När uppkommer en lönefordran vid en företagsrekonstruktion? Pontus Malmborg Kandidatuppsats i handelsrätt Obeståndsrätt HT2011 Handledare Magnus Pfannenstill Innehåll 1. Inledning... 10 1.1 Bakgrund...

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Nu blir vi Ackordscentralen Väst

Nu blir vi Ackordscentralen Väst ...en ännu större och kraftfullare organisation som möter marknadens krav på hantering av obeståndsärenden... Nu blir vi Ackordscentralen Väst Våra kontor i Göteborg och Borås går samman Intervju med Kristian

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

RÄTTSFALL. Förmånsrätt för lön

RÄTTSFALL. Förmånsrätt för lön 668 Förmånsrätt för lön Den som är lagd åt att vilja ha trygghet och stabilitet i den juridiska miljön, ska inte ägna sig åt disciplinen löneskydd i konkurs. Högsta domstolen (HD) har på relativt kort

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer