Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (7) Datum Servicenämnden 1 Effektmål och indikatorer Servicenämnden redovisar de fem effektmål som gäller för 2014 med tillhörande indikatorer. Servicenämnden E-post: Postadress: Trelleborg Besöksadress: Algatan 13 Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Telefon: Fax: Org.nr:

16 2 (7) Inriktningsmål: 1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Effektmål: Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. Kommentar NöjdBrukarIndex - Lokaler uppgår till 61% och uppfyller inte målvärdet. Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till 48% vilket inte är tillfredsställande. Enkäten är indelad i olika områden och det område som får högsta värdena i enkäten uppnår bemötande från lokalvårdare och fastighetsskötare.frågeställningar inom området "Säkerhet" får högst omdöme och "Ventilation och värme" lägst omdöme. NöjdBrukarIndex - Måltider uppgår till 40% och uppfyller inte målvärdet.elever i årskurserna 5,8 och åk 2 på gymnasiet besvarade enkäten. Nöjdheten inom grundskolan uppgick till 43% och inom gymnasiet till 33%. Lokaleffektivitet uppgår till 97% och uppfyller målvärdet. Indikator Kommentar NBI - Lokaler NBI - Måltider

17 3 (7) Indikator Kommentar Lokaleffektivitet

18 4 (7) Inriktningsmål: 1.2 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Effektmål: Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. Kommentar Resultatet för 2014 är 8,8 - målvärdet på 6,9 uppnås således ej. Orsaken är en markant ökning av klotter i Trelleborg under 2013/2014, vilket också drabbat kommunens fastigheter. Klottret har har dock minskat under senare delen av året. Indikator Kommentar Antal skadetillfällen/1000 invånare - Antalet klotter och skadegörelse på fastigheterna

19 5 (7) Inriktningsmål: 1.3 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål: Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. Kommentar Utfallet på indikatorn visar att antalet praktikanter inom förvaltningen överstiger målvärdet. Praktikanterna har haft platser inom Måltidsservice, IT-avdelningen och lokalförsörjningsavdelningen. Andelen heltidsanställda medarbetare inom serviceförvaltningen har ökat under året uppgår till 81%. Målet för 2014 var 77% och har därför uppfyllts. Andelen heltidsanställda har dessutom ökat från 2013 då den uppgick till 80%. Förvaltningen arbetar aktivt för att uppnå målet med sammanslagning av arbetsplatser inom lokalvården och kombinationstjänster mellan lokalvård och måltidssservice. Indikator Kommentar Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgra den för deltidsanställda ska öka

20 6 (7) Inriktningsmål: 1.4 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål: Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. Kommentar Resultatet för 2014 är 211 kwh/m2/år målvärdet är således så gott som uppfyllt. Resultatet innebär en rejäl sänkning mot 2013 års nivå, 233 kwh/m2/år. Ur miljöhänseende innebär detta en minskad klimatpåverkan om närmare 200 ton CO2. Resultatet kan i första hand härledas till genomförda energisparande åtgärder i fastigheter, utöver det har 2014 även varit ett klimatmässigt gynnsamt år med medeltemperaturer över normalår. Indikator Kommentar Energiförbrukninge n i kwh/m2 i kommunens fastigheter Effektmål: Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Kommentar Utfallet för året innebär att målvärdet inte har kunnat uppnås pga tillgången på vissa ekologiska livsmedel under året och besparingskravet inom verksamheten. Indikator Kommentar

21 7 (7) Indikator Kommentar Andelen inköpta ekologiska livsmedel

22 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Servicenämnden Plats och tid Örenäs kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Christer Holst (M), ersättare för Linda Strandfjäll (M) Ersättare Magnus Christensson (SÖS) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Liselotte Guldstrand Områdeschef, Måltidsservice Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Justeringens plats och tid Österg. 71, 27 feb, kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Bo Andersson (C) Göran Persson (M)

23 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Servicenämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

24 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Servicenämnden Årsanalys 2014 Dnr SEN 2014/98 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Justerares signatur Serviceförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys för år 2014 med analys över årets verksamhet. Årsanalysen innehåller en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under 2014 kopplat till ekonomiska analyser, nyckeltal, måluppfyllelse samt slutredovisningar över färdigställda investeringsprojekt. Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa Årsanalys 2014 enligt bilaga samt att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Handikappanpassning, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Konstgräsplan Smygehamn, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Uppförande gruppbostäder LSS, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Energieffektiviseringar, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Ventilationsanläggning Bäckaskolan, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Entréparti Söderslättshallen, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Servering och kiosk Söderslättshallen, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Byte konstgräsplan Anderslöv, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Installation brandlarm förskola och skola, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Konstgräsplan Vångavallen D plan att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt Väståkra skolgård till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkan

25 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Servicenämnden Bilagor Årsanalys 2014 Effektmål, Stratsys Slutredovisning över investeringsprojekt Handikappanpassning Slutredovisning över investeringsprojekt Konstgräsplan Smygehamn Slutredovisning över investeringsprojekt Uppförande gruppbostäder LSS Slutredovisning över investeringsprojekt Energieffektiviseringar Slutredovisning över investeringsprojekt Ventilationsanläggning Bäckaskolan Slutredovisning över investeringsprojekt Entréparti Söderslättshallen Slutredovisning över investeringsprojekt Servering och kiosk Söderslättshallen Slutredovisning över investeringsprojekt Byte konstgräsplan Anderslöv Slutredovisning över investeringsprojekt Installation brandlarm förskola och skola Slutredovisning över investeringsprojekt Konstgräsplan Vångavallen D plan Slutredovisning över investeringsprojekt Väståkra skolgård Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan

26 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Handikappanpassning Bakgrund och syfte Projektet avser en mängd åtgärder vidtagna inom förvaltat fatighetsbestånd i enligt med boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN). Genomförda åtgärder är givna av tidigare inventeringar i fastigheter. Exempel på genomförda åtgärder är ombyggnationer/anpassningar av HWC, ombyggnad/anpassningar av dörrmiljöer avseende beslagning, dörrautomatik, Installation av ramper, justeringar av plattsättningar, kontrastmarkeringar/målningar, anpassningar av hissar m.m. Särskilt stor vikt har lagts vid Söderslättshallen som är kommunens största publika lokal, här har även tillgänglighetsanpassning av läktare genomförts. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen, genom dess fastighetsavdelning Åtgärder har genomförts under Ekonomi Budget 3,0 mkr Utfall totalt 3,3 mkr Avvikelse mot budget kan främst härledas till kostnader för de omfattande arbeten som genomförts inom Söderslättshallen. Övrig information Fortsatt inventering av fastigheter med åtgärdsförslag kommer genomföras under 2016 Vidare åtgärder kommer genomföras inom ramen för given driftsbudget eller raminvesteringsmedel beroende på åtgärdsart o storlek. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

27 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt konstgräsplan Smygehamn Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning av konstgrsäplan i Smygehamn på tidigare grusplan i anslutning till Smygehamns skola och idrottshall. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Projektet innebär förutom markarbeten för och installation av konstgräs även kringåtgärder som anpassning av tillfartväg/parkering, belysning etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren Ekonomi Budget 7,0 mkr Utfall totalt 9,3 mkr Avvikelse mot budget kan främst härledas till merkostnader för tillfällig beläggning med grus för att kunna använda planen i avvaktan på överklagandehantering av konstgräsupphandling samt att ursprunglig extern delfinasiering avseende bidrag om 1 mkr från fotbollsföreningen till projektet justerades ner till 0,5 mkr Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

28 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Uppförande gruppbostäder LSS Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning ett gruppboende enligt LSS om 6 lägenheter jämte gemenskaps och personalutrymmen. Gruppboendet har byggts inom kv. Knasten på Västervång. Byggnad är uppförd som en större villa för att harmoniera med övriga byggnader inom området. Stor vikt har lagts vid utformning av utemiljö då denna ses som för verksamheten viktig funktion för boendet. Projekt har genomförts under flera år och varit försenat främst på grund av överklagandeprocess avseende bygglov för boendet. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: C4 Hus AB Ekonomi Budget 16,5 mkr Utfall totalt 14,8 mkr Utfall visar på positiv avvikelse mot budget. Övrig information Garantibesiktningar kommer att göras efter 2 resp. 5 år. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

29 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Energieffektivisering Bakgrund och syfte Projektet avser genomförande av energibesparande åtgärder i ett antal fastigheter. Företrädesvis har åtgärder avsett utbyte av olje-eldade och ineffektiva värmekällor. Samtliga fastigheter inom kommunen kan idag värmas utan oljeeldning. Exempel på åtgärder som genomförts är : Installation av solvärme Alstadhemmet, byte värmekälla Väståkraskolan, Alstadhemmet, Alstad skola, tilläggsisolering Gylle resursskola, Köpinge idorttshall, Östra skolan, Klämmans förskola m.m. Installation av grundvattenvärme Klagstorps skola, installation av luftvärmepumpar på ett antal fastigheter etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Ramavtalsentreprenörer Ekonomi Budget 18.5 mkr Utfall totalt 20.5 mkr Projektbudget är en sammanslagning av ett antal äldre enskilda projekt, utfall avser totalt genomförda åtgärder, vidare åtgärder kommer genomföras inom ramen för given driftsbudget och ramivestering. Beräkningar gjorda på normalårskorrigerad förbrukning efter genomförda åtgärder pekar på att investeringen om 20,5 mkr kommer vara återbetald efter ca. 7 år -räknat på kostnadsläge mediaförbrukning Övrig information Detaljerad uppföljning av förbrukning efter genomförda åtgärder kommer göras under Fortsatt arbete med energibesparande åtgärder i fatighetsbeståndet se som en naturlig del i den löpande förvaltningen. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

30 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Investering ventilationsanläggning - Bäckaskolan Bakgrund och syfte Projektet avser ombyggnad ventilationssystem med tillhörande följdåtgärder i form av uppdatering av brandkrav m.m. på Bäckaskolan. Åtgärder avser att uppnå erforderligt termiskt klimat i lokalernaför luftflöden och inomhustemperatur och berör även värmesystem och huskonstruktion Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Ekonomi Budget 10 mkr Utfall totalt 11,1 mkr Projektbudget är inte beräknat på åtgärder inom Bäckaskolan utan baserad på schablonkostnad för större ventilationsentreprenader. Åtgärder har genomförts med projektbudget som ram. Myndighetskrav avseende förstärkning av brandskydd och energihushållning har dock medfört att projektet har ett negativt utfall mot budget. Övrig information Åtgärder kommer innebära en sänkning av energiförbrukning, uppföljning av detta kommer göras under Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

31 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Entréparti Söderslättshallen Bakgrund och syfte Projektet avser renovering och ombyggnad av fasad, entré och foajefunktion inom Söderslättshallen med hänsyn till tidsanpassning, gällande krav på utrymning, tillgänglighet, energiförbrukning Befintliga fasad och entréfunktioner från början av 1970 talet har i sin helhet byggts om Projektet färdigställdes våren 2014 Energieffektiviserande åtgärder har utförts i projektet för framtida sänkta driftskostnader Av säkerhets och energibesparingsskäl valdes vid utförandet en lösning med del av fasaden i isolerade fasadskivor. Under projektets gång har vissa tillkommande faktorer uppstått, bland dessa kan nämnas omläggning av tätskikt i fasadliv mot underliggande källarlokaler, kompletterande grundgjutningar för skjutdörrspartier och delar av fasadlinje, undertakskompletteringar i foajé för akustikkrav, kompletteringar av el, värme, ventilations och larminstallationer. Därutöver har tillfälliga arbeten krävts med utrymnings/entréfunktioner för att möjligöra pågående verksamhet i hallen under byggtid. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Projektet färdigställdes våren 2014 Ekonomi Budget 2,5 mkr Utfall totalt 2,95 mkr Trelleborg2000, v 1.0, Övrig information Åtgärder kommer innebära en sänkning av energiförbrukning, uppföljning av detta kommer göras under Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

32 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Servering och kiosk Söderslättshallen Bakgrund och syfte Projektet avser total ombyggnad av befintligt gatukök till restaurangkök med pizzafuktion, bar/serveringsdel och sittytor i restaurang. Omfattande åtgärder för installationer främst för värme, vatten, ventilation och storköksutrustning har genomförts. Restaurangdelen har tidsanpassats med hänsyn till akustik, tillgänglighet, brandkrav etc. Energieffektiviserande åtgärder har utförts i projektet för framtida sänkta driftskostnader Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Projektet färdigställdes vintern 2013/14 Ekonomi Budget 2,5 mkr Utfall totalt 5,7 mkr Utfallet visar en större avvikelse mot budget. Detta kan främst härledas till att ursprungligt projekt avsåg tidsanpassning av befintligt gtuköks- kök. Omfattningen på genomförda åtgärder är dock betydligt större än så till följd av nödvändiga åtgärder för installationer, myndighetskrav etc. Övrig information Projektet har koordinerats med projekt avseende ombyggnad av fasad/entrefunktioner på Söderslättshallen för att minimera störningar för pågående verksamhet. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

33 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Byte konstgräs Anderslöv Bakgrund och syfte Projektet avser utbyte av befintligt konstgräs i Anderslöv jämte nödvändiga mark och kringarbeten. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren Ekonomi Budget 5,6 mkr Utfall totalt 6,1 mkr Merkostnad för projektet i förhållande till budget kan främst härledas till effekter till följd av förseningen av konstgräsupphandling. Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

34 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Installation brandlarm förskola och skola Bakgrund och syfte Projektet avser installation av automatiska brandlarm i förskolor/skolor som inhyrs av externa fastighetsägare. Uppdraget härleds till bildningsnämndens utredning Automatiska brandlarm finns i sedan tidigare i egenägda fastigheter för förskole/skolverksamhet. Framtida drift av larmanläggningar utförs av resp. fastighetsägare. Organisation och tidplan Projektet har handlagts av serviceförvaltningens fastighetsavdelning och åtgärder genomförts av ramavtalsentreprenörer. Åtagandet har inneburit planering, installation och besiktning innan överlämnande till fastighetsägare Projektet har genomförts under Ekonomi Budget 3,1 mkr Utfall totalt 2,9 mkr Utfall avser samtliga kostnader för färdig installation. Övrig information - Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

35 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Konstgräsplan Vångavallen D plan Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning av konstgrsäplan inom Vångavallenområdet. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Projektet innebär förutom markarbeten för och installation av konstgräs även kringåtgärder som nyanläggning av parkering, belysning, stängsel etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren Ekonomi Budget 9,5 mkr Utfall totalt 9,0 mkr Utfall visar på en positiv avvikelse mot budget. Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

36 Rapport 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt Väståkra skolgård Bakgrund och syfte Projektet avser åtgärder för utemiljö, trafik och parkering inom Väståkraskolan, främst inom området för tidigare bensinmack i läge mot väg 101 Vid markarbeten påträffades ett markområde som inte sanerats i samband med övrig sanering av tidigare ägare efter nedlagd drivmedelsanläggning. Omfattningen av merkostnaden för sanerings och återställningsarbeten uppgår till ca. 0,8 mkr. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Ramavtalsentreprenör Park o vatten Skåne AB Ekonomi Budget 1,5 mkr Utfall totalt 2,5 mkr Negativ avvikelse mot budget kan främst härledas till sanerings och återställningskostnad. Övrig information Även Trafikverket vars väg 101 gränsar till skolområdet har vidtagit förbättrande åtgärder avseende gångbana etc. Trelleborg2000, v 1.0, Fastighetsavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer