Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post 231 56 TRELLEBORG 0410-73 30 00 kulturfritid@trelleborg.se"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Äskande gällande Utomhusbad i Anderslöv Fritidsnämnden äskar härmed enligt Brådskande ordförandebeslut, korrigering gällande 32 Utomhusbad i Anderslöv. Ovanstående innebär att fritidsnämnden äskar 2467 tkr för den totala driften år tkr för den totala driften år tkr för den totala driften år 2018 Fritidsnämnden Trelleborg Anna Nordstrandh Ordförande Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG

2 Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum Utomhusbad Anderslöv Nämnd Fritidsnämnden/servicenämnden Verksamhet Idrottsenhet Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Kategori Nyinvestering INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser År TOTALT UTGIFTER (-) Projektering Produktion/anskaffning Slutredovisning 0 SUMMA INKOMSTER (+) Projektering 0 Produktion/anskaffning 0 Slutredovisning 0 SUMMA NETTOINVESTERING (-/+) DRIFTPLAN tkr i löpande priser År TOTALT KOSTNADER (-) Personal Lokaler Kapitalkostnader Övrigt SUMMA INTÄKTER (+) Bidrag 0 Taxor och avgifter Övrigt 0 SUMMA NETTOKOSTNAD (-/+) PERSONALFÖRÄNDRING År RL/ FRN-bilaga1.xlsx

3 Bilaga 1 Antal årsarbetare KOMMENTARER Hyra beräknas på investering om 27 mkr, drifttagande 1/6 2016, avskrivning 33 år. / Gertie RL/ FRN-bilaga1.xlsx

4 Bilaga w RL/ FRN-bilaga1.xlsx

5 Bilaga 1 RL/ FRN-bilaga1.xlsx

6 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum Utomhusbad Anderslöv Nämnd Fritidsnämnden/servicenämnden Verksamhet Inomhusanläggningar Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Kategori Nyinvestering INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser År TOTALT tom UTGIFTER (-) Projektering Produktion/anskaffning Slutredovisning 0 SUMMA INKOMSTER (+) Projektering 0 Produktion/anskaffning 0 Slutredovisning 0 SUMMA NETTOINVESTERING (-/+) DRIFTPLAN tkr i löpande priser År TOTALT KOSTNADER (-) Personal 0 Lokaler Kapitalkostnader 0 Övrigt 0 SUMMA INTÄKTER (+) Bidrag 0 Taxor och avgifter 0 Övrigt 0 SUMMA NETTOKOSTNAD (-/+) PERSONALFÖRÄNDRING År

7 Antal årsarbetare KOMMENTARER

8 d Anderslöv w

9

10 Bilaga 2 Checklista underlag investeringsbeslut Utomhusbad Anderslöv Aktiviteter Verksamhetsansvarig nämnd har beslutat om beställning av projektet Lagakraftvunnen detaljplan Datum för beslut Lagakraftvunnet bygglov Beslut om projekteringsanslag Förslag om driftanslag februari 2015 Förslag om investeringsanslag februari 2015 Övriga kommentarer: [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

11 Bilaga 2 tomhusbad Anderslöv Beslutsparagraf Kontrollansvarig förvaltning Projektledare [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

12 Bilaga 2 Kommentarer Beslutat i investeringplan Föreligger, avser detaljplan för Vildanden mfl. Sökes under 2015 för den dela av anläggningen som är bygglovspliktig Sökes ej, ingår i investeringsanslag avser fritidsnämnden avser servicenämnden [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

13 Kommunstyrelsen Servicenämnden Brådskande ordförandebeslut gällande Utomhusbad Anderslöv Korrigering av fritidsnämndens beslut 32 Dnr 2012/ Bilaga till 32 Eftersom förvaltningen upptäckt att beloppen gällande den internhyra som fritidsnämnden ska betala till servicenämnden inte fullt ut harmoniserar med serviceförvaltningens beräkningar så måste kostnadsberäkningen ändras år 2016 från 975 tkr till 1582 tkr, år 2017 från 1466 tkr till 2440 tkr och år 2018 från 1466 tkr till 2490 tkr. Ovanstående innebär att fritidsnämndens äskande enligt beslut i 32 för den totala driften år 2016 på 1860 tkr ändras till 2467 tkr, år 2017 på 2715 ändras till 3689 tkr och år 2018 på 2714 tkr ändras till 3738 tkr. Detta beslut skall tillsammans med fritidsnämndens beslut enligt 32 expedieras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fritidsnämnden Trelleborg Anna Nordstrandh Ordförande Bilagor Bilaga 1. Projektbeskrivning detalj Bilaga 2. Checklista investeringsbeslut Bilaga Utomhusbad i Anderslöv Bilaga 4. Äskande Utomhusbad i Anderslöv Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG

14 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Fritidsnämnden Plats och tid Söderslättshallen kl Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael Månsson (M) Tomas Olsson (SD) Amanda Stjärnqvist (MP) Agneta Bengtsson (FP) Niels Nielsen (S) Anita Widerberg (S) Lena Bönnemark (M) Ersättare Ismet Dedic (S) Ola Olsson (C) Rolf Flymén (SÖS) Anna Holst (SD) Henrik Pedersen (MP) Jeléna Simic (S) Christel Holmberg (M) Övriga Elisabeth Gunnarsson Nämndsekonom, Kommunledningsförvaltningen Jörgen Flink Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltninge Maria Tigerschiöld Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Kultur- och fritidsförvaltningen 20 februari Maria Tigerschiöld Paragrafer Ordförande Justerare Anna Nordstrandh Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael Månsson (M)

15 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (5) Mötesdatum Fritidsnämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Fritidsnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Maria Tigerschiöld

16 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (5) Datum Fritidsnämnden Utomhusbad i Anderslöv Dnr FRN 2012/83 Ärendebeskrivning Bakgrund och syfte Diskussioner kring placering och utformning av ett utomhusbad i Anderslöv har förts under en lång tid. Sedan några år tillbaka har ett projekt funnits i investeringsbudget för att realisera planerna. Under 2013 lät serviceförvaltningen utföra en placeringsutredning för en badanläggning i Anderslöv med hänsyn till infrastruktur, trafik, rörelsemönster, fritids och sportverksamheter etc. Utredningen visade att placering av badet i anslutning till Väståkraskolan och befintliga fotbollsplaner är den bästa lösningen. Under 2014 visades och diskuterades konkreta förslag som i slutet av året mynnade ut i att samsyn bland berörda kring ett förslag där badanläggning placeras på del av befintlig naturgräsplan vilken då vänds för att kunna erhålla erforderligt spelmått. Fritidsnämnden ser positivt på en utomhusbadanläggning i Anderslöv. Anläggningen kommer att bidra till att simkunnigheten och vattenvanan bland medborgarna ökar. Badet kommer att vara en tillgång för allmänhet, skola och föreningsliv, exempelvis bör simklubbarna kunna lägga en del träning där och då i första hand under de veckor Badhuset i Trelleborg har stängt. Det kommer även vara möjligt för både den kommunala och den privata simskolan att utöka sin verksamhet genom att erbjuda undervisning i Anderslöv. Handlingsalternativ Alternativa utföranden och placeringar har utretts i samband med placeringsutredning. För att uppnå synergieffekter och samverkansmöjligheter ses inte andra handlingsalternativ än placering av bad på föreslagen plats. Organisation och tidplan för genomförandet Beställande nämnd är fritidsnämnden och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i samråd mellan kulturoch fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Projektet påbörjas vår 2015 för färdigställande vår/sommar Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta beräknas göras till bokslut Hantering av anläggning Organisatoriskt så föreslår fritidsnämnden att badet i Anderslöv läggs in i Badhusets nuvarande organisation i form av enhetschef som ansvarig, badhusföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten samt att Badhusets maskinist ansvarar även för vattenreningen/tekniken på utomhusbadet. Öppettider Se nedan Intäkter Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (5) Datum Fritidsnämnden Förslag på entréavgift. Barn 3-6 år 5 kr. Ungdom 7-20 år 10 kr. Vuxen 21 år- 20 kr. Säsongskort barn 100 kr. Säsongskort ungdom 150 kr. Säsongskort vuxen 250 kr. Ekonomi Projektet innebär nyinvestering i utomhusbadanläggning. I investeringsplan har Servicenämndens investeringsbudget tillförts Tkr för investeringen. Avskrivningstiden för investeringen är 33 år. Investeringen beräknas vara färdigställd till sommaren Årliga driftskostnader utebad Anderslöv. Kostnaderna baserade på öppettider 15 maj- 15 sept. mån fre 7-19, lör sön Intäkter/kostnader (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter Kostnader personal arbetskläder kemikalier/provtag inventarier kontorsmaterial städmaterial lek- och undervisningsmaterial dataproduktion tele larm och bevakning kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnader Lokalhyra till servicenämnden (service kap kostn) TOTALT åtta månader Beslut Fritidsnämnden beslutar att kommunfullmäktige föreslås besluta att Justerares signatur Utdragsbestyrkan

18 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 5 (5) Datum Fritidsnämnden För servicenämnden: Anslå servicenämndens investeringsbudget Tkr ur investeringsplan för projektet. För fritidsnämnden: Anslå fritidsnämndens driftsbudget tkr år 2016 (8 månader), tkr år 2017 och tkr år 2018 för ökade driftskostnader avseende investeringen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

19 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Servicenämnden Plats och tid Örenäs kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Christer Holst (M), ersättare för Linda Strandfjäll (M) Ersättare Magnus Christensson (SÖS) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Liselotte Guldstrand Områdeschef, Måltidsservice Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Justeringens plats och tid Österg. 71, 27 feb, kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Bo Andersson (C) Göran Persson (M)

20 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Servicenämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

21 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Servicenämnden Begäran om investeringsmedel för utomhusbad i Anderslöv Dnr SEN 2012/338 Ärendebeskrivning Diskussioner kring placering och utformning av ett utomhusbad i Anderslöv har förts under en lång tid. Sedan några år tillbaka har ett projekt funnits i investeringsbudget för att realisera planerna. Under 2013 lät serviceförvaltningen utföra en placeringsutredning för en badanläggning i Anderslöv med hänsyn till infrastruktur, trafik, rörelsemönster, fritids och sportverksamheter etc. Utredningen visade att placering av badet i anslutning till Väståkraskolan och befintliga fotbollsplaner är den bästa lösningen. Under 2014 visades och diskuterades konkreta förslag som i slutet av året mynnade ut i att samsyn bland berörda kring ett förslag där badanläggning placeras på del av befintlig naturgräsplan vilken då vänds för att kunna erhålla erforderligt spelmått. Fritidsnämnden ser positivt på en utomhusbadanläggning i Anderslöv. Anläggningen kommer att bidra till att simkunnigheten och vattenvanan bland medborgarna ökar. Badet kommer att vara en tillgång för allmänhet, skola och föreningsliv, exempelvis bör simklubbarna kunna lägga en del träning där och då i första hand under de veckor Badhuset i Trelleborg har stängt. Det kommer även vara möjligt för både den kommunala och den privata simskolan att utöka sin verksamhet genom att erbjuda undervisning i Anderslöv. Alternativa utföranden och placeringar har utretts i samband med placeringsutredning. För att uppnå synergieffekter och samverkansmöjligheter ses inte andra handlingsalternativ än placering av bad på föreslagen plats. Beställande nämnd är fritidsnämnden och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i samråd mellan kulturoch fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Projektet påbörjas vår 2015 för färdigställande vår/sommar Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära 27 mnkr ur investeringsplan för utomhusbad i Anderslöv till servicenämndens investeringsbudget Beslut Servicenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 27 mnkr ur investeringsplan för utomhusbad i Anderslöv till servicenämndens Justerares signatur Utdragsbestyrkan

22 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Servicenämnden investeringsbudget Skickas till Kommunfullmäktige Fritidsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (7) Datum 2015-02-26 Servicenämnden 1 Effektmål och indikatorer Servicenämnden redovisar de fem effektmål som gäller för 2014 med tillhörande indikatorer.

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-27 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 27 januari, kl 15.30-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sören Eriksson, 1:e vice ordförande Mari Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

~~~~/~ JCtc::f/.- HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

~~~~/~ JCtc::f/.- HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Tid och plats ande Ledamöter Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi (MP), ordförande Karl-Axel Boström (M), vice ordförande Lars-Göran Bromander (S) Sören Eriksson (C) Kurt Hedman

Läs mer