Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande"

Transkript

1 Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta Sjögren (C) Jonas Bjunö (M) Anita Persson (SD) Caroline Paulsson (MP) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Rikard Curre Nilsson (S) Catharina Blixen-Finecke (M) Ersättare Gun Tenggren (S) Claes Jönsson (M) Marianne Ahlgren (M) Inger Persson (FP) Linus Pernum (S) Cecilia Dahl-Andersson (S) Inger Persson (M) Övriga Annikki Tinmark Förvaltningschef Camilla Ahlin Socialförvaltningen Kenneth Johansson Socialförvaltningen Maria Rosenquist Avdelningschef Maria Staf Kvalitetsstrateg Mari-Louise Kondrup Socialförvaltningen Peter Lövgren Socialförvaltningen Roger Granat Socialförvaltningen Mats Jeppsson Socialförvaltningen, Sekreterare Kristina Nilsson Facklig - SSR Johanna Petréz Facklig - Kommunal Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 29 maj 2015 Paragrafer Sekreterare Camilla Ahlin Ordförande Justerare Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS)

2 Protokollsutdrag 2 (5) Mötesdatum Socialnämnden

3 Protokollsutdrag 3 (5) Mötesdatum Socialnämnden Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Socialförvaltningen Underskrift Camilla Ahlin

4 Protokollutdrag 4 (5) Datum Socialnämnden Förändrat avgiftssystem - ordinärt boende Dnr SN 2015/49 Ärendebeskrivning Föreligger förslag till nytt avgiftssystem för särskilt boende. Ärendet föredras kort av Roger Granat. Nämnden ajournerar sig. Yrkande Rikard Nilsson (S) yrkar för Kvartetten på ändringar i liggande förslag, enligt följande: - Avgift för trygghetslarm höjs med 100 kronor / månad - kostnad per matlåda höjs med 10 kr per matlåda - De nya avgifterna ska gälla från 1 oktober 2015 Matilda Malmgren (M) yrkar för de Borgliga på liggande förslag. Proposition Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt kvartettens yrkande. Votering Votering begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar på kvartettens yrkande röstar JA och den som röstar på liggande förslag röstar NEJ. Lennart Höckert (S), Ben Benrabah (SÖS), Birgitta Sjögren (C), Caroline Paulsson (MP), Lizian Kyréus (S) och Rikard Nilsson (S) röstar JA Matilda Malmgren (M), Jonas Bjunö (M), Anita Persson (SD), Gustaf Centervall, (FP) och Catharina Blixen-Finecke (M) röstar NEJ Av röstsiffrorna 6 ja och 5 nej finner ordförande att nämnden beslutat enligt Kvartettens yrkande. Ändringar görs i det underlag som skickas till Kommunfullmäktige. Beslut Socialnämnden beslutar: - att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till nya avgifter och övergångsregler för dessa, för ordinärt boende enligt bifogade förslag. - att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att avgifterna kan baseras på utförd tid istället för schablontider. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 Protokollutdrag 5 (5) Datum Socialnämnden De borgliga partierna (M, FP) reserverar sig mot beslutet Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 Hemtjänstavgifter Gäller från och med Nettoinkomst nivå1 nivå2 nivå3 nivå4 nivå5 pension per mån 1-5 tim tim tim tim 50- tim Exkl. bostadstillägg

7 Tjänsteskrivelse, beslutad 1 (4) Datum Avdelningschef Roger Granat , Socialnämnden Avgifter ordinärt boende Senast socialnämnden gjorde en samlad översyn av nämndens avgifter var år Den 1 mars 2015 höjdes avgifterna 2 % och kommer vid varje årsskifte att förändras utifrån prisbasbeloppets utveckling. Denna skrivelse avser avgifterna inom ordinärt boende, det vi kallar hemtjänst. Hemtjänstavgift nivå 1-5 Hemtjänstavgiften är dels uppdelad i 5 olika nivåer beroende hur mycket hjälp en person är beviljad. Utöver detta är varje nivå indelad i 25 olika inkomstnivåer som i sin tur anger hur stor hemtjänstavgiften blir. Över hälften av dessa olika inkomstnivåer påverkar inte avgiftens storlek. Har någon hjälp endast någon enstaka timme en månad är timtaxan 204:- per timma. Den faktiska kostnaden varierar något men ligger på minst 325:- per beviljad timma(landsbygd något högre kostnad). Trygghetslarm Avgiften för trygghetslarm är 121 kronor per månad. Våra grannkommuners avgifter är Malmö 125:-, Svedala150:-, Ystad 200:-, Vellinge 209:- och Skurup 300:-. En del kommuner har även installations- /hämtningsavgift. Under 2014 har vi i Trelleborgs kommun bytt ut alla analoga larm till digitala larm. Detta innebär bland att samtalsavgifter ingår samt för de som hade digitala larm tidigare ingår abonnemangskostnad i de nya digitala larmen. Kostnaden för de digitala larmen är 220 kronor per månad plus personalkostnader när hemtjänsten rycker ut på de larm som kommer. Dagverksamhet för dementa Avgiften ligger på 31 kronor per dag för de som åker med färdtjänst och 0 kronor per dag för övriga. Våra grannkommuners avgifter är Malmö 0-223:-/månad, Vellinge 414:- /månad, Skurup 60:-/dag Svedala 60:-/dagoch Ystad 40:-/dag. Kostnaden för dagverksamhet för dementa är ca 300:- per dag. Beloppet kan variera beroende på hur många deltagare som är i respektive verksamhet. Trelleborg2000, v 1.0, HSL-insatser Socialförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

8 2 (4) Avgiften är 80:-/besök av en sjuksköterska. Avgift för max 4 besök/månad och max avgift per år 900 kronor. Avgift för hembesök av övrig legitimerad(sjukgymnast/arbetsterapeut) personal är 0 kronor. Våra grannkommuners avgifter är Malmö 0-225:-/besök (max 3 besök/mån), Ystad :-/månad, Svedala 60:-/dag, Skurup påverkar avgiften för hemtjänst, Vellinge 209 eller 414:-/månad. Kostnaden för en timmas besök ligger på ca 500 kronor. Matdistribution Avgiften för matlådor är 43 kronor per portion. Våra grannkommuners avgifter är Svedala 43, Skurup 52, Ystad 59. Kostnaden för en matlåda inkl transport ligger på 85 kronor. Ledsagning Avgiften för ledsagning är 10 kronor per timma. Våra grannkommuners avgifter varierar från avgiftsfritt till att det likställs med kostnaden för en timmas hemtjänst. Avlösning Avgiften är 0 kronor för de första 10 timmarna/månad. Därutöver räknas timmarna in i antal timmar med hemtjänst, se rubrik hemtjänstavgift nivå 1-5. Egenvård Idag tas ingen avgift ut för egenvård. Delegerad hemsjukvård Idag tas ingen avgift ut för delegerad hemsjukvård(utförs av hemtjänsten). Förslag till nya avgifter Hemtjänstavgift De olika nivåerna slopas. Kostnad per timme höjs till 250 kronor (inkl indexering) från den 1 januari Från den 1 januari 2017 och framåt justeras timkostnaden utifrån prisbasbeloppets förändring. Trygghetslarm Avgiften för trygghetslarm höjs med 100 kronor per månad (inkl indexering) från 1 oktober Från 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets förändring. Från 1 oktober 2015 införs en hämtningsavgift på 300 kronor. (ingår ej i maxtaxa) Dagverksamhet för dementa Från 1 oktober 2015 sätts avgiften för dagverksamhet till kronor/månad för bistånd med upp till 2 dagar/vecka kronor/månad för bistånd med 3 eller fler dagar/vecka.

9 3 (4) Från 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets förändring. HSL Från den 1 oktober 2015 tas avgift ut för besök från all legitimerad personal kronor/månad för 1-2 besök per månad kronor/månad för 3 eller fler besök per månad. Från den 1 januari 2017 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets förändring. Matdistribution Avgiften för en matlåda höjs med 10 kronor per matlåda den 1 oktober 2015 (inkl indexhöjning) och med ytterligare 10 kronor per matlåda från 1 januari Samtidigt införs att minimibeloppet höjs med 200 kronor per månad från 1 oktober 2015 och ytterligare 200 kronor per månad från 1 januari 2017,för de som beställer mer än 20 matlådor per månad. Från den 1 januari 2018 och framåt justeras avgiften utifrån prisbasbeloppets förändring. Ledsagning Från den 1 oktober 2015 är avgiften för ledsagning samma timavgift som hemtjänst (250 kronor från 1 januari 2016). Avlösning Som tidigare de 10 första timmarna avgiftsfria och därefter samma kostnad som för hemtjänst(250 kronor från 1 oktober 2015). Egenvård Från den 1 oktober 2015 tas en månadsavgift ut motsvarande kostnaden för en hemtjänsttimma(250 kronor). Konsekvenser för brukarna Då avgiftssystemet idag är komplext så är det mycket svårt att på individnivå ange hur avgiftshöjningarna kommer slå. För att få en uppfattning om hur avgifterna slår så har förvaltningen gått igenom alla avgiftsfakturor som avsåg januari månad(1 400 personer). Det underlag vi nu hänvisar till avser hemtjänstinsatser utförda under januari månad. Avgiftsmodellen föreslås gälla 1 oktober 2015 och då kommer minst hälften av brukarna ha andra avgifter då de te x flyttat till särskilt boende, avlidit, avsagt sig insatser, flyttat till annan kommun, omprövat sina behov under året osv. Cirka 500 personer har enbart trygghetslarm och deras avgiftshöjning blir 100 kronor per månad från den 1 oktober Av övriga får ca 50 % ingen avgiftshöjning då de redan idag betalar maxtaxa eller mindre utifrån sitt avgiftsutrymme. Denna grupp är de som har störst behov av hjälp samt de personerna med låg pension/lågt avgiftsutrymme.

10 4 (4) De återstående 50 % kommer få avgiftshöjningar som ligger mellan 5 kronor upp till 500 kronor per månad. Två brukare får en avgiftshöjning på 701 kronor per månad. Genom att införa att minimibeloppet höjs för de som beställer fler än 20 matlådor per månad så skyddas de personer med låg pension/lågt avgiftsutrymme. För dessa personer kan då hemtjänstavgiften sänkas med 200 kronor per månad. I varje enskilt ärende görs en individuell uträkning. Övergångsregler För att avgiftsökningen inte skall slå för hårt så föreslås övergångsregler. - Avgiftsökningen får maximalt bli 500 kronor per månad från den 1 oktober 2015 utifrån det biståndsbeslut som gällde den 30 september Denna regel bedöms omfatta ca 40 personer. - Ökar nettoinkomsten den 1 oktober 2015 kan avgiftsökningen bli större än 500 kronor per månad. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige - Att fastställa förslag till nya avgifter i ordinärt boende enligt förslag. - Att fastställa övergångsregler. Annikki Tinmark Förvaltningschef

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer