Granskning av försäkringsskyddet. Västernorrlands läns landsting Mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av försäkringsskyddet. Västernorrlands läns landsting Mars 2011"

Transkript

1 Granskning av försäkringsskyddet Västernorrlands läns landsting Mars 2011

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga Revisionskriterier och metod Upphandling av försäkringsskydd Resultat Organisering Säkerhetsarbetet och försäkringsskyddet Ansvar och roller Kommentarer Landstingsförsäkring Försäkringslösningar Villkor från försäkringsgivaren Information om försäkringslösningar Skadefinansiering Skaderapportering Redovisade kostnader Kommentarer...11 Bilaga...12

3 Sammanfattning Landstingsstyrelsen svarar för att se till att försäkringsskyddet ska vara tillgodosett inom ram för den ekonomiska förvaltningen i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västernorrlands läns landsting granskat hur försäkringsskyddet är ordnat inom landstinget. Som grund för granskningen har studier av relevanta dokument och handlingar använts samt att uppgifter och upplysningar hämtats från ekonomidirektör, redovisningschef, beredskapschef, anlitad försäkringsmäklare och handläggare vid landstingsservice och landstingsfastigheter. Granskningen har syftat till att granska landstingets bedömningar om försäkringsskyddet och om dessa grundas i faktiska förhållanden, om det finns en strategi för hur försäkringsskyddet ska vara ordnat och om det finns ändamålsenliga processer som säkerställer att landstingets försäkringsskydd är tillfredsställande. Basen för granskningen har varit att ta reda på om det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för en ändamålsenlig hantering, om det finns tydliga riktlinjer om den egendom som ska försäkras, om fortlöpande analyser och bedömningar görs och hur rapportering och uppföljning sker. Riktlinjer, roller och ansvarsfördelning samt samordningen på övergripande nivån har varit utgångspunkter för granskningen. Landstingets externa försäkringslösningar upphandlas och försäkringsbehovet grundas i huvudsak utifrån det underlag som tas fram på initiativ av försäkringsmäklaren i dagsläget. Årliga genomgångar mellan försäkringsmäklaren och ekonomidirektören görs för att aktualisera försäkringsbehovet. Lägsta försäkringspremier är det som avgör valet av försäkringsleverantör. Bedömningen är att landstingets hantering av försäkringsskyddet inte är tillfredsställande. Tillräckliga riktlinjer och rutiner för en ändamålsenlig process har inte tagits fram. En strategi för hur försäkringsskyddet ska vara ordnat saknas. Landstingets bedömningar om försäkringsskyddet saknar tydlig koppling till det skadeförebyggande arbetet och finansieringen av skador. Intern samverkan för att ta tillvara kunnande om det skadeförebyggande arbetet i beslut om finansieringslösningar sker inte i dagsläget. Fungerande rutin och system för skadeoch incidentrapportering saknas. Landstingets samlade kostnader för inträffade egendomsskador över och under självrisk, försäkringspremier samt säkerhetsåtgärder finns inte sammanställd. Vi har kunnat konstatera att landstingets bedömningar om försäkringsskyddet inte grundats på ett tillfredsställande sätt. Vi har lämnat följande rekommendationer: ta fram en strategi och plan för skadefinansieringen av vilken det bland annat framgår landstingets bedömningar om försäkringsskyddet, vilka skadekostnader landstinget själv ska finansiera samt vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att försäkringsskyddet är tillräckligt, Deloitte 1

4 säkerhetsarbetet för att minska risker för skador kopplas till försäkringsskyddet på ett tydligare sätt, se över rutiner och system för skade- och incidentrapporteringen, ta initiativ till formaliserad samverkan mellan de tjänstemän som har roller i det övergripande säkerhets- och riskhanteringsarbetet och som inkluderar försäkringsskyddet, initiera former för att följa upp skade- och kostnadsutvecklingen. se över nuvarande ansvarsfördelning Härnösand den 25 mars 2011 Marianne Harr Godkänd revisor, Certifierad kommunal revisor Deloitte 2

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Landstinget har stora tillgångar som representerar betydande värden. För att undvika stora förluster om egendomen skadas har landstinget valt att försäkra tillgångar i byggnader, utrustning och inventarier. Försäkringen omfattar även ansvarsskador och olycksfall. Organisationer med stora tillgångar bör ha en strategi och plan för skadefinansieringen. Bedömningar om hur skador ska finansieras, vilket försäkringsskydd som behövs, hur rutiner för skadehanteringen ska se ut, hur uppföljningen av skadekostnader ska göras samt hur det skadeförebyggande arbetet ska bedrivas behövs. Traditionell riskhantering fokuserar på verksamhetens skaderisker och omfattar risker som kan orsaka skada på person och egendom. Denna typ av risker omfattas normalt av försäkringar som ger trygghet i ekonomisk kompensation när väl skadan inträffat. Skadeförebyggande verksamhet och att risker upptäcks och hanteras så tidigt som möjligt är det främsta skyddet för att förhindra skador. Externa försäkringslösningar nyttjas för att säkerställa ett akut tillskott av kapital om en skada trots allt inträffar. Det för med sig att externa försäkringslösningar behöver ingå som en del tillsammans med andra åtgärder för att förebygga och begränsa skadeverkningar i allt säkerhetsarbete. Att välja en hög extern självrisk för med sig att skador under självrisk behöver finansieras med interna medel. Strategier och aktiviteter för riskhanterings- och säkerhetsarbetet bör omfatta skadefinansieringen. 1.2 Syfte, revisionsfråga Granskningens syfte är att analysera och bedöma om landstingets ställningstagande i fråga om försäkringsskyddet för egendom (byggnader, utrustning och inventarier) grundas på faktiska förhållanden, om det finns en strategi för hur landstingets försäkringsskydd ska ordnas och om det finns ändamålsenliga processer som säkerställer att landstinget vid varje given tidpunkt har ett tillfredställande skydd för sin egendom. Följande kontrollmål har legat till grund för granskningen: Finns tydliga riktlinjer och rutiner för en ändamålsenlig hantering? Finns tydliga riktlinjer för vilken egendom som ska försäkras? Hur rapporteras skador? Görs fortlöpande analyser och bedömningar kring behovet anpassat till försäkringskostnader? Hur sker rapporteringen? Deloitte 3

6 1.3 Revisionskriterier och metod Utgångspunkter för granskningen är kommunallagens 1 bestämmelser som reglerar landstingsstyrelsens ansvar att handha den ekonomiska förvaltningen och ansvaret att se till att landstingets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. I fastställt 2 reglemente för landstingsstyrelsen framkommer att det åligger styrelsen att tillse att landstingets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. Skrivningen har kommit till jämfört med tidigare version. Vi har genomfört intervjuer av berörd personal och tagit del av underlag i relevanta styrdokument, protokoll, reglementen, rutinbeskrivningar och övrigt material av betydelse för granskningen. Försäkringsskyddet hanteras på landstingsövergripande nivå och granskningen har omfattat egendoms- ansvars- och olycksfallsförsäkringar. Rapporten har sakgranskats av berörda. 1.4 Upphandling av försäkringsskydd Landstingets försäkringsskydd upphandlas med tre år i taget med möjligheten till två års förlängning. Nuvarande avtal upphör i juni Ansvarig tjänsteman är ekonomidirektören som har rätt att teckna tilldelningsbeslut och avtal vid upphandling m.m. för landstingskoncernen, enligt senaste delegationsförteckning 3. Delegationsrätten är inte begränsad uppåt i beloppsstorlek. Upphandlingsförfarandet biträds av inköpschef. Sedan flertalet år använder sig landstinget av försäkringsmäklaren Provins Insurance AB för årliga genomgångar och vid upphandlingen. Försäkringsmäklaren tar initiativ till att kartlägga de områden som bör försäkras och de förutsättningar som bör gälla för respektive försäkring i samråd med ekonomidirektören. Därefter går försäkringsmäklaren ut med förfrågningar till ett antal försäkringsbolag. Efter att anbud erhållits ställer försäkringsmäklaren samman anbudsunderlagen och anbuden utvärderas i samråd med ekonomidirektören. Förutsättningarna/villkoren för försäkringarna är i stort lika för alla leverantörer varför det i huvudsak är priset som avgör valet av det försäkringsbolag som sedan anlitas. Nedan beskrivs upphandlingsprocessen av försäkringstjänster. 1 KL 6 kap 4. 2 Fastställt av fullmäktige 24/ , ekonomisk förvaltning 4. 3 Förteckning över landstingsstyrelsen till enskild tjänsteman delegerade ärenden, Deloitte 4

7 Ekonomidirektör Sammanställning av an 3 1 Försäkringsmäklar 2 Försäkringsbolag Försäkringsbolag Försäkringsbolag Kort beskrivning av upphandlingsprocessen av försäkringstjänster. 1. Ekonomidirektören uppdrar åt försäkringsmäklaren att analysera landstingets försäkringsbehov. 2. Försäkringsmäklaren ställer utifrån behovet samman underlag till förfrågningsunderlag som sedan skickas ut till ett antal försäkringsbolag varefter anbud erhålls från försäkringsbolagen. 3. Anbuden ställs samman av försäkringsmäklaren som presenterar dessa för ekonomidirektören som sedan fattar beslut om det/de bolag som ska anlitas. Deloitte 5

8 2. Resultat 2.1 Organisering Säkerhetsarbetet och försäkringsskyddet Målet för säkerhetsarbetet 4 är att landstinget ska ha en effektiv och tydlig organisation för säkerhet och beredskap så att det finns säkerhet för människor, egendom, miljö och ekonomi. Syftet med säkerhetsarbetet är ytterst att förebygga risker och undanröja hot. Säkerhetsarbetet omfattar allmän säkerhet, brandskydd, driftsäkerhet och säkerhetsskydd. Riskanalyser ska ligga till grund för förvaltningarnas lokala säkerhetsplaner enligt riktlinjerna 5. En central modell för förvaltningarnas arbete med riskanalyser har tagits fram. Modellen ger utrymme för arbetet med att identifiera och värdera tänkbara risker eller en inträffad händelse, konsekvenser samt åtgärder som vidtas för att reducera risken. Försäkringsskyddet, som ett led i att sprida och överföra risker och som en del i finansieringen av skador, hanteras inte närmare i fastställda riktlinjer Ansvar och roller Det är ekonomidirektören som handlägger upphandling av försäkringslösningar i landstinget. I uppdraget ingår att svara för årliga genomgångar av försäkringsskyddet. Ekonomidirektören informerar muntligt i landstingets arbetsutskott om att upphandling är genomförd eller om möjligheten till förlängning nyttjas. Beredskaps- och säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret och linjeorganisationen på alla nivåer i förvaltningarna och ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Central beredskapschef har samordningsansvaret för det övergripande arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser via regelbundna kontakter med förvaltningarnas säkerhetshandläggare. Det innefattar att samla tillbudsrapporter och att delta i uppföljningen. Samverkan mellan de tjänstemän som har roller i det övergripande säkerhets- och riskhanteringsarbetet och handläggningen av försäkringsskyddet sker inte enligt uppgifter för närvarande Kommentarer Landstingets arbete för att minska risker för att skador inträffar behöver ha en tydligare koppling till försäkringsskyddet än i dagsläget. Försäkringsskyddets omfattning, självrisknivåer och former för intern finansiering är nära sammankopplat med effekter av åtgärder i det skadeförebyggande arbetet. Landstingets bedömningar om försäkringsskyddet och åtgärder som vidtas för att säkerställa att försäkringsskyddet är tillräckligt behöver lyftas fram. Nuvarande 4 Policy för beredskap och allmän säkerhet i Landstinget Västernorrland, LF Riktlinjer och organisation för beredskap och säkerhet i Landstinget Västernorrland, LS Deloitte 6

9 utformning av risk- och säkerhetsarbetet och valet av finansiering i försäkringsskydd samt ansvarsfördelningen behöver ses över. Initiativ för att central samordningsansvarige involveras i arbetet med försäkringsskyddet kan med fördel tas. En tänkbar arbetsmodell 6, och där försäkringsskyddet inryms, skulle kunna innehålla följande moment: Riskidentifiering av vilka risker som finns i och omkring verksamheten, Riskvärdering av när en händelse kan utlösas och vilka konsekvenser det kan medföra, Förebyggande åtgärder för att eliminera, reducera risker samt sprida och överföra risker genom exempelvis avtal och försäkringar, Skadefinansiering av skador som trots allt inträffar, Uppföljning av att riskhanteringsprocessen fortgår och att vidtagna åtgärder är effektiva. Riskanalysen skulle bland annat kunna ligga till grund för utformandet av central försäkringsstrategi för försäkringsskyddets omfattning, självrisknivåer och former för intern finansiering. 2.2 Landstingsförsäkring 7 Ekonomidirektören genomför tillsammans med försäkringsmäklaren årliga genomgångar i syfte att informera sig om händelser i verksamheten eller i omgivningen som skulle föranleda ändringar i försäkringsbelopp eller självrisker. Försäkringsmäklaren skickar ut förfrågan, på ekonomidirektörens uppdrag, till utsedda kontaktpersoner vid enheterna. Tillsammans med förfrågan bifogas förteckning av fastighets- och fordonsinnehav (avser oregistrerade fordon). Ändringar avseende större om- eller tillbyggnader kommuniceras direkt med försäkringsmäklaren utöver den årliga genomgången. Investeringsskydd gäller för investeringar/nyanskaffningar under försäkringsåret upp till tkr för byggnader och/eller lös egendom per fastighet. Fordon registreras på landstinget och förändringar anmäls till bilregistret i sedvanlig ordning. Försäkringsbolaget hämtar uppgifter direkt från bilregistret inför debitering av årspremier. Löpande förändringar i fordonsinnehavet regleras således genom att landstinget tillgodoförs/belastas försäkringspremier i efterhand vid avstämningstillfället. Samarbetet med nuvarande försäkringsmäklare har pågått en längre tid. Landstinget har lämnat mäklarfullmakt 8, från och med juni 2003, och som gäller till dess att den återkallas. Fullmakten innebär att försäkringsmäklaren agerar i egenskap av landstinget genom att hämta in information och försäkringsofferter från försäkringsgivare. Försäkringsmäklaren företräder landstinget vid förhandlingar med försäkringsgivare. I tjänsterna ingår att vara behjälplig med uppdatering av försäkringsbehovet. Fullmakten omfattar företagsförsäkring, motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring. 6 SKL:s skrift Vägen till bättre styrning av säkerhetsarbetet i kommuner och landsting, februari Omfattar egendoms-, merkostnad avseende myndighetskrav, följdskade-, allrisk-, arbetsområde-, maskin-, skog-, utställnings-, verktygs-, ansvars-, ansvars-ren förmögenhetsskada, miljöansvars- för byggherre, konsultansvars-, förmögenhetsbrotts-, tjänsterese-, motorfordons- och olycksfallsförsäkring. 8 Mäklarfullmakt, Deloitte 7

10 Eftersom samarbetet har fungerat väl har landstinget fortsatt samarbeta med samma försäkringsmäklare över tid enligt ekonomidirektören. Landstinget betalar inte för försäkringsmäklarens tjänster, försäkringsmäklaren erhåller en årlig provision (motsvarar 10 % av den årspremie landstinget betalar) från det/de försäkringsbolag som landstinget har avtal med Försäkringslösningar Landstinget har tecknat avtal med Länsförsäkringar Västernorrland och Folksam. Årspremien för försäkringarna uppgår till drygt 3 Mkr där merparten av premien avser egendomsförsäkringen. Självrisken på de försäkringslösningar landstinget har i dagsläget varierar mellan 0- och 25 prisbasbelopp 9 (Bb) beroende på typ av försäkring, se vidare tabell nedan. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland Fösäkringslösning Egendomsförsäkring Omfattning: Byggnader som landstinget äger samt all lös egendom, skog 300 ha, höjt belopp vid oljeskadeförsäkring Tillägg Merkostnad avseende myndighetskrav; högsta ersättning per byggnad Följdskadeförsäkring; ansvarstid vid hyresförlust o extrakostnader 18 mån Försäkrings - belopp Fullvärde kr kr 400 Bb vid varje skada Självrisk 25 Bb 25Bb 25 Bb Allriskförsäkring Arbetsområde; arbeten; hjälpmedel; ROT befintlig egendom Skogsförsäkring Maskinförsäkring Utställningsförsäkring Verktygsförsäkring; 5 beredskaps- vagnar, kärror, 2 saneringsvagnar, 2 mammografivagnar 25Bb 5Mkr, 0,5 Mkr, 10 Mkr 300 ha kr kr 1, 1,14, 0,5, 4,6 Mkr 25 Bb 1 Bb 20% av Bb 25 Bb 1 Bb 1 Bb Ansvarsförsäkring Omfattning: gäller för all verksamhet som landstinget bedriver och för arbetstagare samt förtroendevalda för skada orsakad i tjänsten. Försäkringen gäller även personer i skolelever, praoverksamhet, personer i familjevård, insats enl. LSS och lekmannarevisorer Tillägg Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada; gäller även skadeståndsansvar för lekmannarevisorer, LOU, LOV Miljöansvar för byggherre Konsultansvarsförsäkring Tjänstereseförsäkring Omfattning: samtliga resor som utförs i tjänsten av anställda och förtroendevalda Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattning: skada som uppkommit genom att landstingets arbetstagare gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott. Motorfordonsförsäkring kr kr 1 Bb 1 Bb 5 Mkr per skada 100% av Bb 120 Bb/360 BB 1 Bb varierar ingen; rättskydd 500 kr kr 1Bb varierar 9 Basbeloppet år 2010 uppgick till kr. Deloitte 8

11 Omfattning: Landstingets samtliga ägda och leasade fordon. Försäkringsgivare: Folksam Försäkringslösning Olycksfallsförsäkring Omfattning: Elever i skolverksamhet dygnet runt, stödpersoner inom psykiatrin varierar beroende på typ av skada och fordon ingen Försäkringsmäklaren genomför beräkningssimuleringar med alternativa självrisker för att få fram underlag för premiejämförelser i upphandlingen enligt uppgifter. Jämförelserna sammanställs och dokumenteras i utvärderingen till grund för valet av försäkringsgivare Villkor från försäkringsgivaren Försäkringsbolagen anger villkor om att försäkringstagaren lämnar riktiga uppgifter och rapporterar ändrade förhållanden. Några ytterligare villkor för landstingets nuvarande försäkringslösningar, utöver myndighetskrav i lagstadgad verksamhet, har inte kommit till uttryck enligt försäkringsmäklaren Information om försäkringslösningar Allmän information om försäkringar, försäkringsgivare och kontaktpersoner samt kontaktuppgifter till försäkringsmäklaren kan nås via landstingets intranät. Försäkringsinformation kan även nås under medarbetarinformation. Det har inte enligt uppgifter skett någon riktad information om försäkringslösningarna till landstingets chefer Skadefinansiering Landstinget har varit förskonat från stora skador vad gäller egendom. Endast 3 skador har anmälts senaste femårsperioden och den ersättning som betalats ut understeg 5 tkr per skada. Även när det gäller skador relaterade till ansvarsförsäkringen har antalet skador varit få. Under 2010 anmäldes 2 skador och under senaste femårsperioden anmäldes sammantaget 14 skador. Sammantaget för perioden har landstinget bedömts skadeståndsskyldig vid en skada och 5 tkr har utbetalats för skadan. Den typ av skador som varit mest frekvent senaste femårsperioden är fordonsskador (262 stycken). Uppgifter i skadestatistik har lämnats i sammandrag för perioden och sammantaget har ersättningar utbetalats om ca 2,1 Mkr. När det gäller olycksfallsförsäkringen har inga ersättningar utbetalats för år Över femårsperioden har ersättningar utbetalats om ca 124 tkr. Typ av skada/utbetalade belopp (tkr) Egendom/ansvar/förmögenhetsbrott Fordon (sammantaget för perioden) Olycksfall Deloitte 9

12 2.2.5 Skaderapportering Rapporteringen av skador sker i huvudsak enligt uppgifter direkt till försäkringsgivaren. Exempel på dokumenterad rutin för hantering av ansvarsskadeärenden 10 finns och nås via landstingets intranät. Anmälan vid en ansvarsskada sker till försäkringsgivaren oavsett skadeståndsanspråk enligt rutinen. Rådgivning vid tveksamheter kring en anmälan av skada fås enligt uppgifter via försäkringsmäklaren. För större skador samlas information via skadestatistik hos försäkringsmäklaren. Mindre skador rapporteras som regel inte utan vetskapen om skadan stannar hos verksamheten. Om skadan kräver en reparation, eller att egendom ska ersättas lämnas information i form av beställning till driften enligt nedan. Det finns ingen samlad kunskap om vilka skador som inträffar. Eftersom kostnaden för skadorna bokförs som vanliga verksamhetskostnader går det inte att i bokföringen särskilja och sammanställa uppgifter i dagsläget. Skadenivå Större skador, det vill säga över självrisk Mindre skador, det vill säga inom självrisk Finansiering Belopp över självrisk finansieras av försäkringsgivare. Självrisk finansieras internt från årligt centralt budgeterat anslag Belastar verksamhetens driftsbudget. Ingen central ekonomisk uppföljning är möjlig med dagens rutiner Skador som leder till reparationer i fastigheter beställs genom rutinen för felanmälan av driftsenhet vid landstingsfastigheter 11 via Landlord fastighetssystem för hantering av arbetsorder. Skador, som vanligtvis rör vatten- och/eller fuktskada eller skada efter inbrott, registreras i projektnummer på det sätt att åtgärder och kostnader går att följa för varje skadehändelse. Skadekostnader för mindre skador inom självrisk uppgår sammantaget till 3 Mkr i genomsnitt varje år under senaste femårsperioden. Uppgifterna har hämtats via Landlord och redovisas i bilaga. Skadetillbud ska rapporteras i system för avvikelsehantering (Platina). Syftet med att identifiera, hantera och rapportera avvikelser är att det ska utgöra basen i fortlöpande förbättringsarbete. Även om systemet i grunden är uppbyggt kring avvikelser med vårdskador som yttersta konsekvens så ska alla typer av avvikelser kunna samlas i det gemensamma systemet. Anpassningen av systemet har inte enligt uppgifter fungerat tillfredsställande. Avvikelserna ska handläggas och följas upp av utsedd säkerhetshandläggare och ansvarig chef. Tillbudsrapporter ska delges central beredskapschef, något som inte fungerat fullt ut. Det finns enligt uppgifter ingen sammanställd bild av tillbud i landstinget i dagsläget. 10 Rutin ansvarsskador, landstingsfastigheter, Landstingsfastigheter; rutinerna omarbetas då driftsansvaret övergår till extern utförare enligt uppgifter. Deloitte 10

13 2.2.6 Redovisade kostnader 12 Uppgifter om kostnader för försäkringspremier och självrisker har hämtats från bokföringen. Någon central analys eller kontroll av bokförda belopp för dessa konton görs inte för närvarande enligt redovisningschefen. Kostnader för försäkringspremier är fördelade på fordonsförsäkringar, fastighets- och ansvarsförsäkring, sanerings- och skadedjursavtal och olycksfallsförsäkring. Kostnaderna uppgår sammantaget till ca 3 Mkr per år. Från år 2008 och framåt har premierna sänkts till följd av prisförhandling inför beslut om förlängning av gällande avtal enligt försäkringsmäklaren. Bokförda kostnader för självrisker är fördelade på konton för fastighets-, ansvars- och fordonsskada där kostnader för självrisk fastighetsskada utgör huvuddelen. Kostnaderna har pendlat mellan årsbelopp i intervallet 2, 3 3,4 Mkr över senaste femårsperioden Kommentarer Landstinget saknar en dokumenterad strategi för skadefinansierigen vilket inte är tillfredsställande. En strategi och plan för skadefinansieringen behöver utformas där landstingets bedömningar om försäkringsskyddet framgår, vilka skadekostnader landstinget själv ska finansiera, hur rutiner för skadehantering ska se ut, hur uppföljning av skadekostnader ska gå till samt vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att försäkringsskyddet är tillräckligt. Arbetet med att minska risker för att skador inträffar bedöms inte ha tillräcklig koppling till försäkringsskyddet. Ett aktivt riskhanteringsarbete säkrar prioriteringar i det förebyggande säkerhetsarbetet som får betydelse i valet av försäkringsskydd och utformningen i omfattning, självrisknivåer och former för intern finansiering. Rutinerna för intern/extern skadefinansiering bör ses över. Vidare behöver formerna för rutiner och system för skade- och incidentrapportering utvecklas. Landstinget kan med fördel överväga utarbetandet av en årlig verksamhetsberättelse över riskhanteringsarbetet där skadefinansieringen utgör en del. Landstingets samlade kostnad för inträffade skador, försäkringspremier samt säkerhetsåtgärder finns inte sammanställd. Landstingets kostnadsutveckling för skadeoch riskhanteringen behöver följas upp regelbundet och förankras i organisationen. Det innefattar rutiner för hur rapporteringen ska gå till. 12 Utdrag enligt bokföringen i bilaga. Deloitte 11

14 Bilaga Mindre skador fastigheter inom självrisk enligt utdrag fastighetssystem Landlord Tkr\år totalkostnad 3078,8 3160,8 2276,2 3818,9 2203,5 Försäkringskostnader enligt utdrag i bokföringen Kostnader, tkr (Källa; Raindance) Kto-text Fordonsförsäkri ngar Fastighets- och ansvarsförsäkrin g Fastighets- och ansvarsförsäkrin g 13 Ktokod Bolag Länsförsäk 849, , , , ,5 ringar Länsförsäk 2 071, , , , ,8 ringar Nomor AB 61,7 61,7 66,9 66,9 66,9 Olycksfallsförsä Folksam 63,3 84,9 72,0 59,0 61,6 kring Försäkringskostnad 3 045, , , , ,8 Självrisk , , , , ,8 fastighetsskada Självrisk ,0 49,3 76,2 8,8 7,4 ansvarsskada Självrisk ,4 185,7 196,4 257,6 164,4 fordonsskada Självrisker 2 227, , , , ,6 TOTAL KOSTNAD 5 273, , , , ,4 13 Avser saneringsavtal/husbocksförsäkring och förebyggande skadedjursskydd i livsmedelsverksamhet. Deloitte 12

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016. Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016. Försäkringsprogram 2016. Styrelsen beslutade att fastställa bolagets försäkringsprogram i enlighet med riktlinjerna i Försäkringspolicy

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Granskning av kommunens försäkringsskydd. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Revisorerna

Granskning av kommunens försäkringsskydd. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Revisorerna R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av kommunens försäkringsskydd. Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Bengt Joehns September 2007

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017

Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017 1 Tjänsteutlåtande 2017-04-25 Punkt 11: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017 Diarienummer: 0047/17-03 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Granskning av riskhantering -internt skydd Gotlands kommun

Granskning av riskhantering -internt skydd Gotlands kommun Granskning av riskhantering -internt skydd Gotlands kommun April 2002 Eva Lagbo Bergqvist Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning och förslag till åtgärder...5 3. Ansvar och organisation...8

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Utlåtande 2004:22 RI (Dnr 009-4489/2003) Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer