IT-infrastrukturprogram Bräcke kommun Antagen av Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-infrastrukturprogram Bräcke kommun 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-08-29"

Transkript

1 IT-infrastrukturprogram Bräcke kommun Antagen av Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Målgrupper Bakgrund Bredbandsstrategi för Sverige Regional utvecklingsstrategi Tidigare kommunala strategier Nuläge Förutsättningar Bredbandskartläggning Nätägare Stadsnät Kopparnät/ADSL Fibernät Telemaster Kanalisation Mobilt bredband Nedläggning av kopparnät Bristområden Utbyggnad på marknadsmässig grund Behov av bredband Kommun och Landsting Näringslivet Hushållen Behov av mobilt bredband Mål och strategier Fiberföreningskoncept Kanalisationsplan i tätorter Prioriterade åtgärder Kommunens olika roller Åtgärder Uppföljning Bilaga 1: Sammanställning av bidragsmöjligheter Bilaga 2: Generella kalkyler Bilaga 3: Länkar till mer information Bilaga 4: Kanalisationsplaner i tätorter

3 Sammanfattning Detta IT-infrastrukturprogram gäller för perioden 2012 till 2015 och redovisar Bräcke kommuns strategier och prioriterade åtgärder för att bygga ut bredband. Regeringens Bredbandsstrategi sätter det övergripande målet att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. År 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. Bräcke kommuns mål är att år 2015 ska 90 % av alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2020 ska 100 % ha tillgång till den hastigheten. För att nå målen krävs en utbyggnad av det fiberbaserade nätet fram till varje enskilt hushåll. Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska svara för utbyggnaden, men för att få fiberanslutning till rimligt pris på landsbygden i Bräcke kommun kommer ett lokalt engagemang att krävas. Ett vanligt koncept är att invånarna i ett samhälle bildar en fiberförening som gemensamt bygger ett områdesnät till sina medlemmar. På landsbygden finns möjligheter till bidrag för utbyggnad av sådana nät. Kommunen ska stötta fiberföreningar med information, underlag och samordning. 1. Inledning Detta är det andra IT-infrastrukturprogrammet som upprättats av Bräcke kommun, det första gjordes Detta programs giltighetsperiod är Syfte Syftet med IT-infrastrukturprogrammet är att ge stöd i arbetet med att förverkliga kommunens mål för utbyggnad av hållbart bredband. Syftet med detta program är inte att lösa detaljfrågor avseende organisation, teknik, finansiering och liknande. Istället är avsikten att programmet ska behandla dessa frågor på samma strategiska och långsiktiga sätt som andra liknande samhällsutvecklande frågor i kommunen hanteras. Avsikten är även att utbyggnaden av bredband ska ta hänsyn till prioriteringar och viljeinriktningar i kommunens befintliga och kommande översikts- och detaljplaner och inriktningsbeslut. 1.2 Målgrupper Detta program riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän inom Bräcke kommun som arbetar med samhällsplanering och tillväxt. Programmet riktar sig också till berörda politiker och tjänstemän hos övriga kommuner i regionen, Länsstyrelsen och Regionförbundet Jämtlands län. Målgrupper är i förlängningen även marknadens aktörer, d.v.s., bredbandsleverantörer, föreningar som bygger egna nät samt invånare och företag i Bräcke kommun. 3

4 2. Bakgrund 2.1 Bredbandsstrategi för Sverige Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Målen i strategin är att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag och är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen. Regeringen anser att deras uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Det handlar bl.a. om att se till att det finns en relevant reglering. I regeringens bredbandsstrategi framhålls att de kommunala IT-infrastrukturprogrammen varit framgångsrika och regeringen uppmanar kommunerna att fortsätta detta arbete. I programmen är det möjligt att få en samlad bild av t.ex. tillgången till bredband i kommunen, de behov som företag, enskilda och det offentliga har, behov av insatser samt hur samverkan kan ske mellan offentliga och privata aktörer. I regeringens strategi framgår att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för samordning och utbyggnad av bredband. Bland annat har regeringen tydliggjort kommunernas planeringsansvar för elektroniska kommunikationer i nya Plan- och bygglagen. Det finns stöd- och stimulansprogram där nätägare kan ansöka om bidrag för utbyggnad, framförallt på landsbygden. Se bilaga 1 för en sammanställning av bidragsmöjligheter. Regeringen har även etablerat ett Bredbandsforum med representation från Post- och Telestyrelsen (PTS), länsstyrelser, kommuner, bredbandsleverantörer och intresseorganisationer. Syftet är att främja nationell samverkan och framför allt att hitta konstruktiva bredbandslösningar i områden där utbyggnaden av IT-infrastruktur på marknadsmässiga villkor är liten eller obefintlig. Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) antogs den 12 juni Lagen säkerställer konkurrens på marknader där effektiv konkurrens saknas. Lagen klarlägger den elektroniska kommunikationens roll för informations- och yttrandefrihet samtidigt som den lägger huvudansvaret för att kommunikationen ska tillhandahållas på marknaden. 4

5 Om marknaden inte tillhandahåller tjänsterna övergår ansvaret till staten. Tjänster som omfattas av denna lag är bl.a. telefoni, Internetanslutning och nummerupplysning. Dessa tjänster ska tillhandahållas till rimligt pris och abonnenter ska inte behöva betala för något som inte är nödvändigt för tjänsten. PTS (Post & Telestyrelsen) kontrollerar marknader för att se om skyldigheter enligt lagen måste införlivas. 2.2 Regional utvecklingsstrategi I den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län, som reviderades 2009, är en av målbilderna att högt nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och boende i hela länet. Detta mål ska nås genom en väl utbyggd IT-infrastruktur och fungerande mobiltelefoni. I stort sett samtliga hushåll och företag i länet ska ges tillgång till ITinfrastruktur med bredbandskapacitet. Målet är att en övervägande del av hushållen och företagen ska införliva nyttjandet av bredband i det dagliga livet. Olägenheterna med långa avstånd till arbete, studier och service ska minska genom ett högt nyttjande av IT. Mobiltelefoni ska fungera i alla delar av länet, inte bara de bebyggda delarna. God mobiltelefonitäckning även i skogs- och fjällområden är viktig för skogsnäringen, rennäringen och turistnäringen. En god täckning är också viktig av säkerhets- och trygghetsskäl. Målen ovan ska, när det gäller satsningar i infrastruktur, ligga till grund för kommande länstransportplaner och utbyggnadsplaner för IT-infrastruktur. 2.3 Tidigare kommunala strategier I inriktningsbeslutet för IT och mobiltelefonutveckling antaget av kommunfullmäktige , 40 står: att politiskt, kraftfullt bearbeta riksdag och regering för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur för kommunens alla invånare att politiskt, kraftfullt bearbeta operatörerna för en utbyggnad av mobiltelefoninätet och det digitala tv-nätet att skriva ett nytt program för att hitta lösningar för de vita fläckar som finns på kartan för IT-infrastruktur, samt förutsättningar för IP telefoni. Programmet bör även inrymma utvecklingen för mobiltelefoni och den digitala tv-utvecklingen i kommunen 1 I det tidigare IT-infrastrukturprogrammet framgick det att kommunen skall medverka till att skapa goda förutsättningar för ge tillgång till IT-infrastruktur med bredbandskapacitet. Målet var också att erbjuda offentlig verksamhet, allmänheten och företagen bra lösningar och en god tillgång till bredbandsteknik till ett rimligt pris i hela kommunen. 1 I IT-infrastrukturprogrammet inryms förutsättningar för IP-telefoni och TV i samma infrastruktur som Internet fiber. 5

6 3. Nuläge 3.1 Förutsättningar Kommunens areal är km 2 och täcks till 78 % av skogsmark och 10 % av vatten. Jordbruksmark och bebyggelse utgör resterande 12 % av kommunens yta. Bräcke ligger mellan städerna Sundsvall och Östersund och genomkorsas av Norra stambanan, Mittbanan och E14. Det är kommunens landsbygd som lockar flest invånare. Av kommunens invånare bor ca i centralorten Bräcke. I tätorterna bor, i Gällö 740 invånare, Kälarne 400 och i Pilgrimstad 300 invånare 2. Sammanlagt bor 35 % av kommunens befolkning i de fyra tätorterna och resterande 65 % är spridda över kommunens många byar. De största näringsgrenarna är vård- och omsorg, tillverkning och utvinning, utbildning samt jord och skogsbruk. Många av kommunens drygt 800 företag har någon koppling till trä och skog. De flesta av de små företagen är etablerade på landsbygden. 3.2 Bredbandskartläggning PTS Bredbandskartläggning bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. Med bredband avser PTS en anslutning till Internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från bredbandskollen levererar en faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. Tabell 1 visar att Bräcke kommun ligger långt ifrån regeringens målsättning om 100Mbit/s till 90 % av befolkningen. 0,10 % av befolkningen har idag tillgång till mer än 50 Mbit/s. En stor andel har idag tillgång till 3 Mbit/s, till stor del tack vare den utbyggnad av ADSL via kopparnätet som genomfördes i början av 2000-talet. Delar av denna utbyggnad kommer att påverkas när avtalen löper ut Tabell 1 Bräcke Befolkning 2011 Tillgång till minst (faktisk hastighet): Totalt Tätbebyggt Glesbebyggt 1 Mbit/s 99,14 % 100,00 % 98,27 % 3 Mbit/s 92,26 % 100,00 % 84,39 % 10 Mbit/s 68,63 % 93,14 % 43,75 % 50 Mbit/s 0,10 % 0,17 % 0,03 % Bakgrundsinformation: Antal Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS I tabell 2 framgår motsvarande siffror för arbetsställen i Bräcke kommun. 0,18 % av arbetsställena har tillgång till minst 50 Mbit/s. 2 2 Folkmängd per 31/

7 Tabell 2 Bräcke Arbetsställen 2011 Tillgång till minst (faktisk hastighet): Totalt Tätbebyggt Glesbebyggt 1 Mbit/s 98,72 % 100,00 % 98,07 % 3 Mbit/s 89,27 % 100,00 % 83,84 % 10 Mbit/s 57,34 % 91,53 % 40,06 % 50 Mbit/s 0,18 % 0,27 % 0,14 % Bakgrundsinformation: Antal Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS 3.3 Nätägare Den största nätägaren i Bräcke kommun idag är Telia Sonera Skanova Access AB Stadsnät I Bräcke kommun finns inget stadsnät Kopparnät/ADSL Skanova äger ett nästan heltäckande nät av stolpar för telekablar i Bräcke kommun. Dessa stolpar är till del gamla och alla ledningsgator är idag inte längre röjda då Skanova planenligt kommer att avveckla de flesta av dessa stolpar med anledning av den generella nedläggningen av kopparnätet. En del stolplinjer torde kunna bli kvar för att underlätta utbyggnaden av fibernätet och då speciellt mellan byarna. 18 telestationer har fast utrustning för ADSL genom Telia. Dessa stationer styrs sedan tidigare via optofiber. Ytterligare fyra telestationer styrs via Telias optofiber men saknar utrustning för ADSL. Quadracom äger ett radionät i kommunen som använder 34 Mb/s länkar. Quadracom har 18 så kallade teknikbodar med utrustning för ADSL. Dessa teknikbodar är placerade i direkt anslutning till Telias stationer. Quadracom använder sedan Skanovas kopparnät i byarna för att leverera ADSL till kunderna. Denna utbyggnad genomfördes med hjälp av den statliga bredbandssatsningen. Avtalet mellan Quadracom och Bräcke kommun tecknades 2004 och löper till den 26 januari Avtalet saknar förlängningsklausul. I merparten av byarna kan kunderna välja antingen Telia eller Qudracom som ADSL-leverantör. Sju byar saknar Telias alternativ till Quadracoms teknik. Dessa byar är Hällesjö, Sörbygden/Kråkstensjö/Ljungå, Albacken, Bodsjöböle, Gimån, Sösjöbyn och Gimdalen Fibernät Genom kommunen finns fiberstamnät som ägs av olika aktörer. Gemensamt för alla fiberstamnät som är byggda är att de innehåller få fiberpar och få kopplingspunkter. Det är därför tveksamt om dessa ledningar kan bidra till att sänka kostnaden för att bygga ett fibernät till alla. De existerande näten kan däremot bidra till att öka redundansen i nätet vilket kan ha 7

8 positiv inverkan på tillgängligheten i det trådbundna nätet. Dessa ledningar skulle även kunna användas för att snabbare komma igång med utrullningen av fiber till alla utanför tätorterna. Skanova äger fiberkablar som går mellan vissa telefonstationer. Skanova utnyttjar även en del stolplinjer i mellanspänningsnätet för att hänga fiber i. Trafikverket och Skanova äger fiber som går i banvallarna och den används bl.a. av teleoperatörerna samt av Trafikverket självt. Svenska kraftnät äger fiber i vissa högspänningsledningar i Bräcke kommun. Det är inte känt om den fibern utnyttjas någonstans i kommunen Telemaster Det finns vissa radiolänkförbindelser till telemasterna i Bräcke kommun. Det är inte känt vilken kapacitet dessa har. Masterna ägs till största delen av TeliaSonera men även av Teracom. Det är inte känt om någon telemast har fiberförbindelse idag Kanalisation Det finns kanalisation, det vill säga rör av plast, på vissa ställen som är nerlagda i samband med vädersäkring av elnäten. Inget av dessa kanalisationer för fiber är utnyttjad idag. Bräcke kommun har avtalat med TeliaSonera om fiber till alla allmännyttans lägenheter i tätorterna. Kanalisationen för fibernätet ägs av Bräcke kommun Mobilt bredband De stora teleoperatörerna är representerade i Bräcke kommun och användningen av bredband via mobiltelefonnätet har ökat de senaste åren. Tillgången till bredband via trådlösa accesstekniker är god, men överföringskapaciteten är generellt sett låg. PTS Bredbandskartläggning visar tillgången till bredband vid fasta punkter och alltså inte mobil bredbandstäckning, eller yttäckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Lokal radioskugga orsakad av geografiska, eller andra, hinder kan resultera i att kartläggningen inte alltid ger en helt korrekt bild av tillgången till bredband via trådlösa accesstekniker i enskilda fall. Inför nedläggningen av kopparnätet gör Telia numera lokala mätningar vad gäller berörda kunders möjlighet att sända och ta emot telefoni och bredband trådlöst innan telefonväxeln läggs ner. Detta tillvägagångssätt tillkom under vintern då kunder upplevt brister i telefonin efter nedläggningen av telefonstationerna. Telias mätningar ger en god bild av det trådlösa nätets täckning i exempelvis Bräcke kommun. Det är i nuläget inte känt om Telias information är allmän. Som framgår av tabell 3 kan 97,3 % av befolkningen i Bräcke kommun nås av någon form av trådlös teknik i sina hem. Störst täckning har trådlöst bredband via CDMA Net 1 var i oktober 2011 ensamma i Sverige om att äga ett mobilnät med möjlighet att leverera bredband via CDMA Det snabbaste bredbandsabonnemanget via CDMA 2000 genererade i genomsnitt en faktisk överföringshastighet på drygt 1,2 Mbit/s. De trådlösa accessteknikerna kan med andra ord nå många men inte med den överföringskapacitet på 100 Mbit/s som är målsättningen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. 8

9 Tabell 3 Bräcke Befolkning 2011 Andel med tillgång till bredband via: Totalt Tätbebyggt Glesbebyggt Trådbunden eller trådlös access 99,14 % 100,00 % 98,27 % Trådbunden access 87,40 % 100,00 % 74,61 % Fibernät 0,10 % 0,17 % 0,03 % Kabel-TV 0,00 % 0,00 % 0,00 % xdsl 87,40 % 100,00 % 74,61 % Trådlös access 97,63 % 98,01 % 97,25 % Trådlöst bredband via HSPA 76,30 % 92,44 % 59,91 % Trådlöst bredband via CDMA ,95 % 98,01 % 95,87 % Trådlöst bredband via LTE 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bakgrundsinformation: Antal Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS 3.4 Nedläggning av kopparnät Skanova har påbörjat avvecklingen av Telias kopparnät som hittills levererat fast telefoni till hushåll och näringsställen, samt i de fall där telestationen är utbyggd, även bredband med ADSL-teknik. I första hand läggs stationer utan fiber och utan ADSL-teknik ned, men i förlängningen kommer hela nätet att monteras ned och ersättas av mobila lösningar om ingen fiber finns till hushållen. I Bräcke kommun fanns vid starten av teknikskiftet 41 telestationer. 3.5 Bristområden Bräcke kommun är i sin helhet ett bristområde vad gäller bredbandsaccess med överföringskapacitet över 10 Mbit/s. Se illustration av befintlig fibersträckning i Bräcke kommun på nästa sida: 9

10 Fig. 1 Röd Grön Blå Röda fyrkanter Svenska kraftnäts fibernät som passerar Bräcke kommun Trafikverkets & Skanovas fibernät Skanovas fibernät Telias telestationer 3.6 Utbyggnad på marknadsmässig grund Bedömningen är att endast delar av kommunens tätorter kan komma att få en utbyggnad av fiber till hushåll och näringsställen på marknadsmässig grund. Övriga delar av kommunen bör därför ses som områden som är berättigade till stöd. 4. Behov av bredband Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. En kapacitetsstark Internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för bättre distansutbildning, en levande landsbygd och möten med bra kvalitet utan resor. IT används i alla delar av samhället, från lantbruket till skolan, näringslivet och politiken. Allt fler tjänster i samhället blir digitala och det kräver att alla hushåll och företag kan ta del av dessa för att inte hamna i underläge. Detta gör behovet av en framtidssäker och välutbyggd IT-infrastruktur ännu tydligare för att Bräcke kommun ska vara attraktiv både som bostadsort och som etableringsställe för företag. 10

11 4.1 Kommun och Landsting Vård och omsorg kommer att ha ett betydligt större behov av bra bredbandskapacitet inom de närmaste åren. Patienter kan idag ha kontakt med vårdgivare, förnya recept eller söka råd via olika webbtjänster. Kapacitetsstark Internetuppkoppling ger förutsättningarna för effektiv vård och omsorg. Inom all kommunal verksamhet kommer behovet av bandbredd att öka. Internet är också en viktig kommunikationskanal för offentliga myndigheter. Allt fler söker information och använder e-tjänster på publika webbplatser. Flera av dessa tjänster är framtagna för att fungera när medborgaren befinner sig i hemmet vilket ställer höga krav på kvalité och överföringskapacitet. Sammanfattningsvis är en fortsatt utbyggnad av både fast och mobil IT-infrastruktur en nödvändighet för att täcka kommunens vita fläckar och tillgodose framtida krav. Vi går dessutom mot fler och fler länsgemensamma lösningar som är beroende av bredband med hög kapacitet. 4.2 Näringslivet I kommunen finns ca 800 företag i skiftande branscher med tonvikt på småskalighet. Samtliga branscher förväntas ha ett större behov av bredbandskapacitet inom de närmaste åren. Jordbrukets användande av IT har utvecklats snabbt och har ett stort behov av bredbandskapacitet redan idag. Internet har också blivit en viktig marknadsplats där allt fler hittar möjlighet till både försörjning och handel. Företag så vitt skilda som transnationella skogsbolag, travtränare och illustratörer har hört av sig till kommunen med frågor om bredband. Behovet av tillgänglighet och kapacitet inom bredband är en förutsättning för ett fungerande näringsliv. De djupintervjuer som har gjorts med mikroföretag i gles- och landsbygder visar att det är viktigast att det finns en kontinuerlig tillgång till stabil bredbandskapacitet både för upp- och nedladdning. Mobila lösningar uppfattas inte vara lika tillförlitliga som fasta lösningar via fiber. Som företagare måste de kunna lita på att tekniken fungerar för att uppfattas som trovärdiga partners, exempelvis vid försäljning av varor och tjänster via Internet Hushållen Avgörande faktorer för ett framtida boende på landsbygden kan sammanfattas i tillgång till säker och kapacitetsstark bredbandsuppkoppling, lägst med storstadens kapacitet och till rimlig kostnad. Bredband kan också bidra till att öka kunskapsnivån hos befolkningen då det är enklare att förmedla och hämta information t.ex. via Internet. Bredband ger också förutsättningar att studera på distans. Vid distansstudier är stabil uppkoppling ett krav. Tillgången till Internet kan även skapa ekonomiska fördelar. Konsumenterna kan söka efter produkter och tjänster och jämföra priser på ett helt annat sätt än om de inte skulle ha tillgång till Internet. 4.4 Behov av mobilt bredband Behovet av mobilt bredband är i nuläget stort och ökande. Detta har tydliggjorts i den takt enskilda konsumenter övergått från fast (ADSL) till mobilt bredband. Än mer har detta 3 Tillväxtanalys 2010:11 IT i landsbygder 11

12 tydliggjorts i och med lanseringen/spridningen av de s.k. smarta mobiltelefonerna, Androider/iPhones. Det senare är ett växande globalt problem. Den mobila kapacitet som finns ska delas mellan allt fler användare, kapaciteten räcker inte till. Mobiltäckningen i Bräcke kommun är bristfällig och i stora områden låg till obefintlig. Ett kommuntäckande fibernät ger möjligheter att flytta mobil datatrafik till fiber vilket frigör mobil kapacitet. Ett kommuntäckande fibernät ger också förutsättningar för ökad kapacitet i det mobila systemet. Dras fiber till befintliga master kan dessa styras med teknik från centrala platser istället för att teknik installeras vid varje mast. Detta kan motivera en uppgradering till 4G. 5. Mål och strategier Regerings Bredbandsstrategi sätter det övergripande målet att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. Bräcke kommuns mål är att år 2015 ska 90 % av alla fastboende hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2020 ska 100 % ha tillgång till den hastigheten. Målet är även att minst 30 % av de fritidsboende hushållen har kopplat in fiber vid samma tidpunkt. Målet för de mobila systemen är att operatörerna skall utnyttja fiberkablarna för en kostnadseffektiv utbyggnad av de mobila näten för 2G, 3G, 4G samt WiFi hotspots. För att nå målen krävs en utbyggnad av det fiberbaserade nätet till varje enskilt hushåll. För att få fiberanslutning till rimligt pris på landsbygden i Bräcke kommun kommer ett lokalt engagemang att krävas. Ett vanligt koncept är att invånarna i ett samhälle bildar en fiberförening som gemensamt bygger ett områdesnät till sina medlemmar. På landsbygden finns möjlighet att ansöka om bidrag för etablering av områdesnät hos Länsstyrelsen, se bilaga 1 för mer information. I tätorterna kan samma koncept användas i villakvarter för att ge hushållen rimligare anslutningskostnader. Bräcke kommun har tagit fram en kanalisationsplan för tätorterna. I de fall Bräcke kommun äger kanalisation för fiber ska denna tillhandahållas på ett konkurrensneutralt sätt. Vid nyexploatering av köpcentra, bostads- och industriområden svarar Teknik- och infrastrukturavdelningen för att tillgången till fiberbaserad IT-infrastruktur i största möjliga mån säkerställs genom nya PBL (Plan-och bygglag) fr.o.m. maj Fiberföreningskoncept Bredbandsutbyggnad på landsbygden, det vill säga i områden som är mindre kommersiellt attraktiva, ger i nuläget en central roll åt lokala utvecklingsgrupper som på frivillig basis slutit sig samman för att driva en fråga eller förvalta en gemensamhetsanläggning. Under 2012 har 12

13 det bildats fiberföreningar i några av kommunens landsbygdsområden, och fler områden antas bilda fiberföreningar under Fiberföreningskonceptet innebär att hushåll och företag på landsbygden, och eventuellt i tätorterna, sluter sig samman i ekonomiska föreningar. Föreningarna kan med hjälp av entreprenörer, egna resurser och medlemmarnas eget arbete, förlägga områdesnät till rimliga kostnader. Idag har över 600 byar i Sverige byggt sina egna nät och kopplat sig mot stadsnät och andra nätägare. Se bilaga 3 för mer information om bredband till dig som bor på landsbygden, och bilaga 1 för en sammanställning av bidragsmöjligheter. Att bygga en ny IT-infrastruktur är en stor och komplex uppgift. Det är viktigt att struktur, teknik, kvalitet och prestanda är rätt utformade. Likaså måste anslutningen mot överordnade nät utföras på rätt sätt. All nyanläggning av IT-infrastruktur ska därför föregås av fackmannamässig projektering så att branschstandard på material och utförande säkerställs. Det skall finnas en långsiktig drift och förvaltningsorganisation för områdesnätet som ansvarar för löpande drift och underhåll. Detta bör skötas av en professionell aktör. Det finns tre alternativa huvudmodeller: 1. Driftavtal: Fiberföreningen upprättar ett driftavtal med en extern driftleverantör under en begränsad tid (3-5 år). Driftleverantören svarar för alla aktiviteter kopplade till driften enligt fastställd taxa. Fiberföreningen upphandlar tjänstedistributör på begränsad tid. Tjänstedistributören ansvarar för den aktiva utrustningen. Hushållen beställer tjänster från tjänstedistributören. 2. Arrende och upplåtelseavtal: Fiberföreningen hyr ut områdesnätet till en operatör under en begränsad tid (5-10 år). Denne tar över ansvaret för drift, förvaltning och tjänstedistribution samt alla kostnader för dessa aktiviteter. Hushållen beställer tjänster från operatören. Utvidgning och investeringar i nätet hanteras i ett gemensamt förvaltningsråd. 3. Försäljning: Fiberföreningen säljer områdesnätet till en operatör. Nätet blir operatörens egendom. Fiberföreningen slipper kostnader för underhåll och förvaltning. Om områdesnätet säljs till en operatör innebär detta att fiberföreningens möjligheter till konkurrens vid upphandling begränsas eller försvinner. 13

14 Bräcke kommun har initialt delats in i 8-10 fiberområden. Fiberområdenas slutliga antal och utsträckning kommer att fastställas av ingående byar och föreningar. Fig. 2 Ett stamnät som täcker byarna i Bräcke kommun och passerar alla hus inom 1 km, beräknas bli något mer än 700 km långt. Kostnaden beräknas till ca 50 miljoner kr. Se bilaga 2 för kalkylens underlag. För att nå alla hushåll och näringsställen krävs ett nät med en längd av ca km. Sträckningen av nätet ses i Fig. 7 där de blå linjerna representerar fiber, de stora gula punkterna växelnoder med aktiv utrustning och de små gula punkterna koncentrationsnoder med passiv och/eller aktiv utrustning. De stjärnmarkerade områdena visar var människor bor. Fig. 3 14

15 7. Kanalisationsplan i tätorter Kanalisationsplaner för Bräcke tätort, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad återfinns i bilaga Prioriterade åtgärder Kommunens olika roller En av kommunernas roller är att den kontrollerar tillträdet till kommunal mark och ger tillstånd för operatörer att anlägga nät. Dessutom anlägger kommunen fibernät i allmännyttan för att kunna erbjuda de boende mer avancerade tjänster. Vidare har kommunen en roll som upphandlare av IT- och datakommunikationstjänster. Kommunen har planerings- och samordningsansvar, samt en roll som informationsspridare. För att fiberansluta kommunala fastigheter kan kommunen teckna medlemskap i lokala fiberföreningar. Vilka kommunala fastigheter som ska anslutas avgörs från fall till fall. 8.2 Åtgärder Bräcke kommun ska: Verka för att befintliga fiberägare ger tillträde till svartfiber 4 som finns i, eller passerar, kommunen. Stötta fiberföreningar med information, underlag och samordning Medverka till att långsiktiga förvaltningslösningar för områdesnäten kommer till stånd. Upprätthålla det strategiska ansvaret för att kanalisation för fiberutbyggnad, där så är lämpligt, sker. I det sammanhanget dokumentera ändringar i och i övrigt utnyttja tjänsten Ledningskollen. Samverka med angränsande kommuner och länsorganisationer för att underlätta planeringen av ett robust 5 nät. 9. Uppföljning IT-infrastrukturprogrammet ska följas upp årligen och revideras vid behov. I den årliga uppföljningen ska dels data från PTS bredbandskartläggning, dels information från fiberföreningar i Bräcke kommun ingå. 4 Svartfiber är en fiberoptisk kabel som ägs av en nätgrossist (exempelvis av Trafikverket), medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av den som hyr svartfibern. 5 Ett robust nät har anslutningar till närliggande nät, exempelvis i angränsande kommuner. 15

16 Bilaga 1: Sammanställning av bidragsmöjligheter Kanalisationsstöd Stöd för att lägga ner kanalisation/rör för bredband. Vanligtvis kan upp till 50 % av kostnaden ersättas. Ansökan och mer information hos Länsstyrelsen. Landsbygdsprogrammet Stöd för att dra nya bredband, uppgraderar befintliga bredband eller förbereda för bredband, det vill säga att du gräver ned tomrör och drar fiber. Offentlig medfinansiering krävs. Ansökan och mer information hos Länsstyrelsen. Leader Mittland Leader kan ge stöd till lokalt förankrade projekt i uppstartsfas. Leader Mittlands stöd går inte att använda för att gräva ner fiber utan till att mobilisera, bilda fiberförening och ta fram underlag till en ansökan hos Länsstyrelsen. Eget ideellt arbete kan vara del av projektets finansiering. PTS medfinansiering PTS kan ge stöd för medfinansiering till etablering av ny IT-infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur. PTS kan medfinansiera följande två typer av projekt: 1. Projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredbandsnät, där PTS kan lämna stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. 2. Projekt för att anlägga kanalisation för bredbandsnät, där PTS kan lämna stöd till anläggning av kanalisation. Vid ansökan av kanalisationsstöd eller stöd från Landsbygdsprogrammet (se ovan) lämnar sökande medgivande till att länsstyrelsen ansöker om medfinansiering hos PTS för sökandes räkning. ROT -avdrag Innebär att privatpersoner kan dra av hälften av arbetskostnaderna vid t ex grävning för bredband på tomten samt installering av bredband till huset. En förutsättning är att huset är taxerat som småhus. Observera att det är grävmaskinistens timtid det går att göra avdrag för, inte grävmaskinen. Ansökan och mer information fås hos Skatteverket. Strukturfonder Större bredbandsprojekt, t ex basinfrastruktur. Medfinansiering krävs. Sverige är indelat i 8 strukturfondsregioner, Bräcke kommun ingår i Mellersta Norrland. 16

17 Bilaga 2: Generella kalkyler Nedan angivna belopp är hämtade från genomförda projekt andra i delar av Sverige. Dessa uppvisar en genomsnittlig kostnad av ~ 35 tkr per anslutning utanför tätort. Från angivet belopp ska förekommande stöd och bidrag avräknas. Den genomsnittliga kostnaden i Bräcke kommun är inte känd men den torde inte avvika från kända kostnader i annan glesbyggd i Sverige. Vid byggnation utanför tätort kan bidrag utgå från staten via Landsbygdsprogrammet. För närvarande bedöms och fastställs bidragets storlek från fall till fall. Av förslaget till Landsbygdprogram framgår att bidrag fortsättningsvis föreslås uppgå till kr per anslutning, i genomsnitt. Vid byggnation i tätort utgår inget statligt bidrag. Erfarenhet visar där en kostnad uppgående till kr/småhus i tätorter. Även i tätorter kan kostnader variera stort mellan olika anslutningspunkter. Kostnaden per abonnent blir dock generellt lägre i tätorter, i huvudsak beroende på det kortare avståndet mellan fastigheterna och på mängden flerfamiljshus. Stamnätet som binder samman orterna i Bräcke kommun har beräknats till 700 km. I denna längd ingår anslutningar till befintliga punkter utanför kommunen. Kostnaden har beräknats till ca 70 kr/m, i genomsnitt, vilket innebär en sammanlagd kostnad på ca 50 mkr. Det är av synnerlig vikt att en övergripande projektering görs för att utbyggnaden ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. För att nå alla konsumenter/hushåll/näringsställen inom de olika fiberområdena krävs lokal förläggning av ca km ny fiber med ca nya anslutningspunkter. Kostnaden för dessa bynät har beräknats till ca 10 mkr. Not: Användarna av nätet betalar alltid kostnaden för nätets tillkomst. Tendenser pekar på att det är dyrare att trafikera fibernät på landsbygden än i tätorter och städer. För att motverka detta har PTS prisreglerat Telias kostnadsuttag inom fiberområdet på landsbygden. Kalkyl presenterad på NOC 2012 om fiber till alla i Bräcke :

18 Bilaga 3: Länkar till mer information Boverket - Vägledning för elektroniska kommunikationer i planeringen Bredbandsforum Bredbandsforum - Regeringens bredbandsstrategi Bräcke kommun Bräcke kommun - Översiktsplan f0a77f2e html Fastighetsägarna - Bredbandshandboken sök där på bredband Lantmäteriet Länsstyrelsen i Jämtland Post och Tele styrelsen, (PTS) - Om bredband Regionförbundet Jämtlands Län Regional utvecklingsstrategi Svenska Stadsnätsföreningen - Fiber till Byn handboken Sveriges Kommuner och Landsting, Post och Telestyrelsen, och Konkurrensverket - Gemensamt uttalande om kommuners bredbandsutbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 18

19 Bilaga 4: Kanalisationsplaner i tätorter Detaljerade kanalisationsplaner Kanalisationsplanerna för samtliga tätorter kan, i detaljerad form, studeras hos Bräcke kommun, Tillväxtavdelningen. Pilgrimstad tätort Kanalisationsplan för Pilgrimstad tätort Planen omfattar ytterligare tre detaljerade dokument. 19

20 Kälarne tätort Kanalisationsplan för Kälarne tätort. Planen omfattar ytterligare tre detaljerade dokument. 20

21 Gällö tätort Kanalisationsplan för Gällö tätort Planen ger möjlighet att nyttja befintlig kanalisation under järnvägen och asfalterade gator. Planen har anslutning mot Telia-Sonera-nod. Planen omfattar ytterligare sex detaljerade dokument. 21

22 Bräcke tätort Kanalisationsplan för Bräcke tätort Planen omfattar ytterligare sex detaljerade dokument. 22

23 Bräcke industriområde

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år Antagen av KF 164,

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år Antagen av KF 164, Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2016 2020 Antagen av KF 164, 2016 12 19 Antagen av kommunfullmäktige den xx xxxx 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och målsättning... 2 2 Inledning...

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer