Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014"

Transkript

1 Rapport 1 (18) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram för perioden (Ks ). Det övergripande målet för programmet var att alla ska uppleva att förutsättningarna för it-kommunikation är av bästa möjliga standard, i Linköpings kommun. För att uppnå målet definierades åtta prioriterade åtgärder. Bland annat beskrivs en tydlig inriktning om att stimulera utbyggnaden av fiberbaserade bredbandsnät eftersom denna teknik bedöms vara en grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. I programmet framgår också vilken täckningsgrad av bredbandsnät med överföringskapacitet om 100 Mbit eller mer, som förväntas vara uppnådd efter programmets genomförande. Inom ramen för programmet satsar kommunen även egna medel för att, tillsammans med statligt stöd, finansiera utbyggnaden av nio fiberbaserade stamsnätslinjer på Linköpings landsbygd. Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter genom att gå samman och genomföra så kallade byalagsprojekt. Denna rapport redovisar resultatet av programmets genomförande samt ett förslag på inriktning för kommunens kommande it-infrastrukturprogram. Rapporten innehåller även sammanfattning av den effektstudie (bilaga 1) som Linköpings universitet, Centrum för Kommunstrategiska Studier, genomfört på uppdrag av kommunen avseende effekter av kommunens bredbandssatsning. Bilagor: 1. Effektstudie om kommunens bredbandssatsning 2. Nordic Broadband Index Report 2014

2 Rapport 2 (18) Innehåll: Sammanfattning... 3 Uppföljning av prioriterade åtgärder... 6 Förväntad täckningsgrad Förändringar i täckningsgrad under åren 2010 till Resultat av genomförd effektstudie Förslag på framtida inriktning... 18

3 Rapport 3 (18) Sammanfattning För att uppnå det övergripande målet för it-infrastrukturprogrammet att alla ska uppleva att förutsättningarna för it-kommunikation är av bästa möjliga standard i Linköpings kommun, definierades åtta prioriterade åtgärder. Bedömningen är att kommunen lyckats väl med att genomföra de prioriterade åtgärderna. De fibernät som kommunen hade för avsikt att bygga, dvs. nio stamnät, är byggda. Plus lite till. Totalt byggdes elva stamnät till en kostnad om 38,3 miljoner kronor, varav kommunen erhållet statligt stöd om 14,7 miljoner kronor. Stamnäten som byggts, och alla de områdesnät som anslutits till dessa, är öppna. Det innebär att alla bredbandsleverantörer ges tillgång om så önskas. Konkurrens på lika villkor råder. Linköpings utmärkelse som Skandinaviens bästa kommun inom fasta och mobila bredbandsnät samt digitala tjänster påvisar att kommunen bistår bredbandsleverantörerna på ett bra sätt. It-infrastruktur är en naturlig del i kommunens översikt- och detaljplaner. I hela kommunen, såväl inom tätort som på landsbygden, pågår en omfattade utbyggnad av fibernät sedan några par år tillbaka i tiden. Kommunen arbetar aktivt med att stödja bredbandsleverantörer, byalag, enskilda hushåll och företag i denna process. I länet finns även en regional samverkan etablerad mellan Länsstyrelsen, kommunerna och bredbandsleverantörerna. I maj 2015 hade 54 byalag omfattande 1880 hushåll och företag godkänts för anslutning till de stamnät kommunen byggt. Tillsammans har byalagen byggt 26,5 mil fibernät. I genomsnitt består ett byalag av 35 fastigheter, områdesnätet är 4,9 km långt (sträckning) och kostar kronor att bygga. Anslutningskostnaden är i genomsnitt kr per fastighet. Tillsammans har byalagen byggt fibernät för en kostnad om 27,2 miljoner kronor och erhållit statligt stöd om 10 miljoner kronor för detta ändamål. I it-infrastrukturprogrammet beskrivs vilken täckningsgrad som förväntas vara uppnådd efter programmets genomförande. Primärt avses bredbandsnät med en överföringskapacitet om 100 Mbit/s eller mer, i detta sammanhang avses fibernät och Kabel- TV nät, samt det mobila bredbandsnätet 4G. Den samlade bedömningen är att den förväntade täckningsgraden uppnåtts i samtliga fall utom ett det mobila bredbandsnätet 4G. Det saknas tillförlitlig mätdata för att göra en kvalitativ bedömning. De uppgifter som presenteras om 4G-nätets täckningsgrad, baseras på teoretiska modeller som på skälig grund tilldelats omfattande kritik. Kommunen har därför för avsikt att genomföra egna mätningar 2015 och Med utgångspunkt från Post- och Telestyrelsens bredbandskartläggning konstateras att hushållen och företagens anslutningsgrad till fibernät ökat under tidsperioden 2010 till var i princip inga hushåll på Linköpings landsbygd anslutna till fibernät, detsamma gällde för företagen. Numera är 22 % av hushållen och 25 % av företagen anslutna till fibernät och det senaste året har anslutningsgraden ökat med hela 10 %!

4 Rapport 4 (18) I tätorterna konstateras en liknande ökning som på landsbygden var drygt 55 % av hushållen och 53 % av företagen anslutna till fibernät vilket ökat under perioden till 77 % respektive 73 % vid utgången av På uppdrag av kommunen har Centrum för Kommunstrategiska Studier, på Linköpings universitet, genomfört en effektstudie om vilka effekter kommunens bredbandsutbyggnad på landsbygden, haft på vardagsliv och företagande. Undersökningen har utformats som en webbenkät till anslutna fastigheter. Totalt skickades enkäten till 936 respondenter varav 396 svarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent. Inom studien har även fokusgruppsintervjuer med representanter för byalagen genomförts. Trots att hushållen och företagen i undersökningen varit anslutna en kortare tid, mellan sex månader och tre år, visar enkätsvaren att användning av digitala tjänster via internet har ökat. Vissa nya användningsområden har tillkommit eller ökat kraftigt, såsom streamingtjänster och IP-telefoni. Detta ska även ses i ljuset av att Telia aviserat avveckling av kopparnätet för fast telefoni, vilket var ett av skälen till kommunens satsning på fiberbaserade stamnätet då det ger möjlighet till just IP-telefoni, och detta bedöms ha påskyndat en övergång till IP-telefoni bland användarna. Om man ska sammanfatta den genomförda studien och med fokus på identifierade direkta effekter av fiberanslutningen är detta tydligast avseende ökad användning av internet för media och underhållning. I det sammanhanget är det intressant att notera att hushållen ofta är utrustade med ett stort antal enheter som är uppkopplade till fibernätet. Betydligt fler än hälften hade fem enheter eller fler. Sammantaget tyder enkätsvaren på att kvaliteten på vardagslivet förbättrats. Om man ser till resultat från studien och som handlar om arbetsliv så indikerar dessa att förvärvsarbete hemifrån i viss mån ökat i samband med fiberuppkopplingen. Sådana trender kan spegla olika fenomen. Det kan handla om att arbetstiden förlängs genom att man håller sig underrättad och kommunicerar via internet efter ordinarie arbetstid. Det kan också vara så att man förlägger delar av sin ordinarie arbetstid hemma. Det är möjligt att utbyggnaden av fibernätet har haft viss påverkan på miljön då det finns en del som menar att resor med bil faktiskt minskat tack vare uppkopplingen. Enkätsvaren från företagen (67 svarande) visar inte samma tydliga förändringar som en följd av fiberuppkopplingen som hushållen, men vissa effekter går att se. Främst har framtidstron förbättrats och man uttrycker att arbetet har förenklats tack vare uppkopplingen. Direkta effekter på företagandet, i form av exempelvis ökad omsättning eller ökat antal anställda, uppskattas av de svarande vara mer modesta. Att kommunens bredbandssatsning varit framgångsrik kan konstateras. Satsningen genomfördes helt rätt i tiden. Genom att kommunen var förhållandevis tidigt ute med att bygga stamnät är tillgången till fibernät relativt god på Linköpings landsbygd. Dessutom är investeringsviljan och viljan att genomföra så kallade byalagsprojekt stor i berörda områden. Ett exempel på detta är att flera av de sträckor som kommunen projekterat för framtida stamnät, byggts av byalag. Kommunala insatser är därmed inte nödvändiga på dessa platser. Mot bakgrund av den rådande situationen är bedömningen att fortsatt utbyggnad av fiberbaserade stamnät inte bör vara i fokus i kommande it-

5 Rapport 5 (18) infrastrukturprogram. Ett annat skäl till denna bedömning är att i det nya landsbygdsprogrammet ges endast byalag och liknande konstellationer stöd för att bygga bredbandsnät. Om kommunen vill bygga fler stamnät får detta ske utan statlig medfinansiering. I istället föreslås att kommande it-infrastrukturprogram ( ) inriktas på att förbättra förutsättningar och öka tillgången till mobila kommunikationsnät för telefoni och bredband. Såväl tätort som landsbygd avses. En sådan satsning behöver genomföras i tät dialog och samverkan med mobiloperatörer, Länsstyrelsen och andra kommuner i länet samt med näringslivet och besöksnäringen i kommunen. Formerna för en sådan satsning får givetvis arbetas fram och beskrivas mer i detalj i kommande program men ett exempel på insats är att tillsammans med operatörerna kartlägga tillgången till mobila nät och därefter vidta nödvändiga åtgärder i områden där förutsättningarna inte anses vara tillräckligt bra. Ett annat exempel är att förbättra tillgången så kallade öppna wifi-nät för att främja besöksnäringen och handeln.

6 Rapport 6 (18) Uppföljning av prioriterade åtgärder För att uppnå det övergripande målet för it-infrastrukturprogrammet att alla ska uppleva att förutsättningarna för it-kommunikation är av bästa möjliga standard i Linköpings kommun, definierades åtta prioriterade åtgärder. Bedömningen är att kommunen lyckats väl med att genomföra de prioriterade åtgärderna. De fibernät som kommunen hade för avsikt att bygga, dvs. nio stamnät, är byggda. Plus lite till. Totalt byggdes elva stamnät till en kostnad om 38,3 miljoner kronor, varav kommunen erhållet statligt stöd om 14,7 miljoner kronor. Stamnäten som byggts, och alla de områdesnät som anslutits till dessa, är öppna. Det innebär att alla bredbandsleverantörer ges tillgång om så önskas. Konkurrens på lika villkor råder.

7 Rapport 7 (18) Linköpings utmärkelse som Skandinaviens bästa kommun inom fasta och mobila bredbandsnät samt digitala tjänster (bilaga 2) påvisar att kommunen bistår bredbandsleverantörerna på ett bra sätt. It-infrastruktur är en naturlig del i kommunens översiktoch detaljplaner. I hela kommunen, såväl inom tätort som på landsbygden, pågår en omfattade utbyggnad av fibernät sedan några par år tillbaka i tiden. Kommunen arbetar aktivt med att stödja bredbandsleverantörer, byalag, enskilda hushåll och företag i denna process. I länet finns även en regional samverkan etablerad mellan Länsstyrelsen, kommunerna och bredbandsleverantörerna. I maj 2015 hade 54 byalag omfattande 1880 hushåll och företag godkänts för anslutning till de stamnät kommunen byggt. Tillsammans har byalagen byggt 26,5 mil fibernät. I genomsnitt består ett byalag av 35 fastigheter, områdesnätet är 4,9 km långt (sträckning) och kostar kronor att bygga. Anslutningskostnaden är i genomsnitt kr per fastighet. Tillsammans har byalagen byggt fibernät för en kostnad om 27,2 miljoner kronor och erhållit statligt stöd om 10 miljoner kronor för detta ändamål. Tabell 1 uppföljning av prioriterade åtgärder Nr Resultat av prioriterad åtgärd 1. Utbyggnaden av it-infrastruktur som hanteras inom ramen för detta program ska fokuseras på byggnation av fiberbaserade bredbandsnät eftersom denna teknik är en grundförutsättning för såväl fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Under åren har kommunen byggt 11 fiberbaserade stamnätslinjer om en total sträcka av 17 mil. Ett flertal mobila master har anslutits till dessa stamnät. Därutöver har drygt femtio byalag byggt och anslutit områdesnät, motsvarande 26,5 mil fibernät, till dessa stamnät. 2. Kommunen ska vara aktiva och i största möjliga mån bistå bredbandsleverantörerna vid planering och utbyggnad av bredbandsnät. Genom en aktiv dialog och samverkan med bredbandsleverantörerna är målsättningen att utbyggnaden i tätorterna ska följa prioriteringar och viljeinriktningar i kommunens översiktsplaner. Ett tydligt bevis på att kommunen har en aktiv dialog och bistår bredbandsleverantörerna på ett bra sätt, är Linköpings utmärkelse till Skandinaviens bästa kommun inom fasta och mobila bredbandsnät samt digitala tjänster (bilaga 2).

8 Rapport 8 (18) Nr Resultat av prioriterad åtgärd 3. Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs i kommunen är öppna för alla bredbandsleverantörer. I de fall kommunen är medfinansiär är det ett krav. Det ska i princip vara möjligt för leverantörerna att erbjuda bredbandstjänster till konsumenterna på lika villkor. Det ökar mångfalden och främjar konkurrensen. Bredbandsnäten som byggs ska vara framtidssäkra. Det innebär att dessa ska ha egenskaper för att inom överskådlig framtid tillgodose både befintliga och framtida behov av kapacitet och tillgänglighet. Samtliga stamnät som kommunen byggt är öppna för alla bredbandsoperatörer att nyttja. Även kanalisation avses, det vill säga att en operatör kan blåsa och använda egen fiberkabel i den kanalisation som kommunen grävt ner. Genom avtal med kommunen förbinder sig även Utsikt Bredband AB till denna öppenhet, för de områdesnät som successivt ansluts till stamnäten. Den marknadsdominerande aktören, Telia, erbjuder numera även så kallade öppna fibernät. Så var inte fallet Kommunen ska verka för att tillgången till fiberbaserad it-infrastruktur i största möjliga mån säkerställs vid nyexploatering av bostads-, köpcenteroch industriområden. Att säkerställa detta är sedan några år tillbaka en naturlig del i planeringsarbetet. Ett exempel på detta är översiktsplanen för landsbygden som även omfattar tillgång till it-infrastruktur. 5. Kommunen ska i tillämpliga delar bistå samfälligheter, byalag och andra typer av föreningar att söka bidrag för utbyggnad av områdesnät, samt bistå med stöd i den omfattning som det är tillämpligt vid planering och byggnation av bredbandsnät inom deras område. Att genomföra ett byalagsprojekt är en omfattande process, som ofta pågår under en period om cirka ett år, och som kräver en tät dialog mellan byalaget, kommunen, Länsstyrelsen och bredbandsleverantören. Alla byalagsprojekt som genomförs granskas och godkänns av kommunen. 6. I tätorterna anser kommunen att marknadskrafterna ska råda. Bedömningen är att det finns ett stort intresse från marknaden att ansluta hushåll och företag till sina bredbandsnät. Det finns även en trend mot att attraktiva affärsmodeller etableras som ökar villigheten från hushåll och företagen att ansluta

9 Rapport 9 (18) Nr Resultat av prioriterad åtgärd sig till fiberbaserade bredbandsnät. Kommunal eller annan offentlig medfinansiering ska därmed inte vara nödvändig. Under de senaste två åren har en omfattande utbyggnad och anslutning av villkor pågått i Linköpings centralort och större kringliggande tätorter. Cirka villor per år ansluts till fiberbaserade bredbandsnät. Kommunal medfinansiering sker inte. 7. Den rådande situationen för bredband på landsbygden med en förhållandevis dåligt fungerande marknadssituation, begränsat statligt stöd för utbyggnad av bredband, och den förestående avvecklingen av det kopparbaserade telenätet kommer ställa krav på att kommunen tar ett större ekonomiskt ansvar för att säkerställa tillgången till bredband i dessa områden. Av denna anledning avser Linköpings kommun att inom ramen för detta program medfinansiera utbyggnaden av fiberbaserade stamnätlinjer till ett flertal serviceorter och kommungränser på landsbygden. Målsättningen är att skapa framtida förutsättningar för fast och mobilt bredband på landsbygden med god kapacitet och tillgänglighet inom dessa områden. Resultatet av kommunens utbyggnad har redovisats tidigare, under den första prioriterade åtgärden, men det finns även några intressanta effekter och reflektioner att förmedla. Exempelvis konstateras att flera av de sträckor som kommunen projekterat för framtida stamnät, byggts av byalag själva utan kommunal medfinansiering eller medverkan. Slutsatsen är därmed att kommunens satsning skapat en relativt god tillgång till fibernät på landsbygden och att hushållens och företagens vilja att investera och genomföra byalagsprojekt är god. Dessutom konstateras också att kommunens satsning genomfördes rätt i tiden. Skälet till detta konstaterande är att kommuner inte längre kan söka stödmedel för att bygga bredband, i de nya statliga stödprogrammen. Om kommunen inte varit ute i så god tid hade förutsättningarna för bra bredband på landsbygden sannolikt inte varit så goda som de är nu. 8. Planering och utbyggnad av it-infrastrukturen i kommunen kommer så långt som möjligt samordnas med motsvarande satsningar på nationell eller regional nivå. En regional samordning är framför allt viktig. Med gemensam planering och utbyggnad över kommungränserna kan kommunerna tillsammans bidra till att fler hushåll och företag får tillgång till bredband. Samverkan kommer av denna anledning ske med de angränsande kommunerna Norrköping, Åtvidaberg, Vadstena, Mjölby, Motala, och Finspång. En nära

10 Rapport 10 (18) Nr Resultat av prioriterad åtgärd samverkan med Norrköping är särskilt prioriterad inom it-infrastrukturområdet för att skapa en konkurrenskraftig 4:e storstadsregion. I länet finns ett regionalt bredbandsforum etablerat bestående av representanter från Länsstyrelsen, samtliga kommuner och bredbandsleverantörerna. Samverkansprojekt genomförs löpande i takt med att behov uppstår.

11 Rapport 11 (18) Förväntad täckningsgrad I it-infrastrukturprogrammet beskrivs vilken täckningsgrad som förväntas vara uppnådd efter programmets genomförande. Primärt avses bredbandsnät med en överföringskapacitet om 100 Mbit/s eller mer, i detta sammanhang avses fibernät och Kabel- TV nät, samt det mobila bredbandsnätet 4G. Den samlade bedömningen är att den förväntade täckningsgraden uppnåtts i samtliga fall utom ett det mobila bredbandsnätet 4G. Det saknas tillförlitlig mätdata för att göra en kvalitativ bedömning. De uppgifter som presenteras om 4G-nätets täckningsgrad, baseras på teoretiska modeller som på skälig grund tilldelats omfattande kritik. Kommunen har därför för avsikt att genomföra egna mätningar 2015 och Vid tidpunkten för it-infrastrukturprogrammets framtagande och fastställande saknades en tillförlitlig, bra metod för att följa upp tillgång av bredbandsnät i Linköpings kommun och Sverige som helhet. Därför arbetade kommunen fram en egen. Ganska snart konstaterades att denna uppföljningsmetod inte var den mest lämpade, bland annat på grund av att det krävdes ett omfattande utrednings- och analysarbete för att få fram pålitliga uppgifter. Dessutom lanserade Post och Telestyrelsen (PTS) år 2009 en nationell uppföljningsmetod, Bredbands-kartläggningen, som bedömdes vara mer lämplig och tillförlitlig att använda över tid, även om den inledningsvis hade brister. Av de skäl som anges ovan redovisas täckningsgraden i denna uppföljning på två olika sätt. Till att börja med redovisas uppnått resultat enligt kommunens ursprungliga mätmetod, därefter redovisas hur bredbandstillgången förändrats under åren enligt PTS bredbandskartläggning. Med utgångspunkt från PTS bredbandskartläggning konstateras bland annat att hushållen och företagens anslutningsgrad till fibernät ökat under tidsperioden 2010 till var i princip inga hushåll på landsbygden anslutna till fibernät, detsamma gällde för företagen. Numera är 22 % av hushållen och 25 % av företagen anslutna till fibernät och det senaste året har anslutningsgraden ökat med hela 10 %! I tätorterna konstateras en liknande ökning som på landsbygden var drygt 55 % av hushållen och 53 % av företagen anslutna till fibernät vilket ökat under perioden till 77 % respektive 73 % vid utgången av Läs mer om detta i kommande avsnitt.

12 Rapport 12 (18) Tabell 2 uppföljning av förväntad täckningsgrad Nr Resultat av förväntad täckningsgrad 1. Beskrivning: Kommunens samtliga enheter ska vara anslutna till en IT-infrastruktur som uppfyller respektive verksamhets kommunikationsbehov. Bedömningen är att detta är uppfyllt. Inom kommunen erbjuds en mängd olika kommunikationslösningar för olika ändamål. 2. Beskrivning: Alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till någon form av fast eller mobilt bredbandsnät. Bedömningen är att detta är uppfyllt, även om bredbandsnätets kapacitet och tillgänglighet inte alltid motsvarar behoven. 3. Beskrivning: Det ska finnas minst två bredbandsleverantörer att välja tjänster från och tjänsterna ska erbjudas till konkurrenskraftiga priser och villkor Denna förutsättning kan inte garanteras. Monopol förekommer. Bland annat har hyresvärdar och bostadsrättföreningar ingått avtal med en enskild bredbandsleverantör vilket innebär att de boende inte kan välja tjänster från annan leverantör. Däremot erbjuder såväl Utsikt Bredband AB och Telia AB bredbandstjänster från flera leverantörer i sina öppna fibernät. Likaså kan ADSL-kunder (bredband via kopparnätet) i de flesta fall köpa tjänster från flera leverantörer. 4. Beskrivning: 95 % av kommunens cirka hushåll i flerfamiljshus (lägenheter), samt företag i Linköpings centralort och de större kringliggande tätorterna 1, ska ha tillgång till fasta bredbandsnät med en överföringskapacitet på 100 Mbit/s eller mer 1 Avser Malmslätt, Ljungsbro, Berg, Ekängen, Linghem, Sturefors och Vikingstad

13 Rapport 13 (18) Nr Resultat av förväntad täckningsgrad Bedömningen är att detta är uppfyllt. Under åren bedrev bredbandsleverantörerna en omfattande införsäljning av sina tjänster hos fastighetsägarna. I vissa fall byggde och bekostade leverantören fastighetsnätet mot att fastighetsägaren ingick ett exklusivt avtal om att leverera bredbandstjänster till de boende. I de flesta fall var avtalstiden lång, 10 år var vanligt. 5. Beskrivning: 35 % av kommunens cirka hushåll i enfamiljshus (villor och lantbruk) ska ha tillgång till fasta bredbandsnät med en överföringskapacitet på 100 Mbit/s eller mer. Företag på landsbygden innefattas. Bedömningen är att detta uppnåtts med knapp marginal. År 2010 var anslutningsgraden cirka 4 %. De senaste två åren ( ) har ungefär villor (25 %) i Linköpings centralort och större kringliggande tätorter, anslutits till fibernät. Till detta ska läggas hushåll och företag (8 %) på landsbygden. 6. Beskrivning: 90 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till nästa generations mobila bredbandsnät (LTE/4g). Det är inte möjligt att göra en kvalitativ bedömning om detta är uppfyllt eller inte. Det saknas tillförlitliga mätdata. De uppgifter som presenteras i bland annat Bredbandskartläggningen baseras på teoretiska modeller som på skälig grund tilldelats omfattande kritik. Kommunen har därför för avsikt att genomföra egna mätningar 2015 och Förändringar i täckningsgrad under åren 2010 till 2014 Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur tillgången till bredbandsnät med överföringskapacitet om 100 Mbit/s eller mer samt mobila 4G-nät ökat, samt eventuella effekter på användningen av andra tekniska lösningar såsom ADSL, Kabel-TV nät och så vidare. Utgångspunkt är PTS bredbandskartläggning för år Användningen av fibernät har ökat Med utgångspunkt från PTS bredbandskartläggning konstateras, föga förvånande, att hushållen anslutningsgraden till fibernät ökat i kommunen under tidsperioden 2010 till Detsamma gäller företagen.

14 Rapport 14 (18) Vid utgången av år 2014 var 72 % av hushållen och 66 % av företagen i kommunen, såväl tätort som landsbygd avses, anslutna till sådana nät vilket ska jämföras med 50 % respektive 42 % fyra år tidigare var i princip inga hushåll på landsbygden anslutna till fibernät, detsamma gällde för företagen. Numera är 22 % av hushållen och 25 % av företagen anslutna till fibernät och det senaste året har anslutningsgraden ökat med hela 10 %! Under tidsperioden 2010 till 2014 har anslutningsgraden till fibernät ökat med 22 % för både hushåll och företag i tätorterna var drygt 55 % av hushållen och 53 % av företagen anslutna. Kabel-TV nät kvar på samma nivå som tidigare Tillgången till Kabel-TV nät ligger kvar på samma nivå 2014 som Knappt 43 % av hushållen och 38 % av företagen i tätorterna har tillgång till sådana nät. På landsbygden förekommer inte Kabel-TV nät alls. Kabel-TV nät är framför allt förekommande i flerfamiljshus och samfälligheter i tätorterna. Att det finns tillgång till kabel-tv nät innebär däremot inte alltid att nätet används för bredband. Istället kan fastighetsägaren eller samfälligheten använda exempelvis fibernät eller ADSL för bredbandsändamål och kabel-tv nätet för TV. Fortfarande används ADSL i stor utsträckning Ännu går det inte att skönja en tydlig nedgång för användningen av ADSL, dvs. bredband via det kopparbaserade telefonnätet. Sannolikt kan det förklaras med att de flesta fastigheterna i Sverige fortfarande är fysiskt ansluta till kopparnätet, oavsett om det används eller inte, samt att inga telestationer monterats ner i Linköpings kommun ännu, när det sker kommer givetvis statistiken påverkas. Med tanke på att allt fler hushåll och företag ansluts till fibernät är dock en rimlig bedömning att antalet hushåll och företag som använder ADSL minskat de senaste åren. Däremot konstateras en svag ökning avseende användningen av VDSL, dvs. en mer kraftfull och snabbare variant av ADSL (>25 Mbit/s). Vid utgången av 2014 använde knappt 15 % av hushållen och drygt 22 % av företagen VDSL. Det är framför allt i tätorterna som VDSL används. Knappt en halv procent av hushållen och företagen på landsbygden använder VDSL. Stor osäkerhet kring de mobila nätens täckningsgrad Enligt Post- och Telestyrelsens statistik har samtliga hushåll och företag i kommunens geografiska område, tillgång till det mobila 4G-nätet. Det kan definitivt ifrågasättas. På ett så kallat dialogmöte i Nyköping den 16 oktober 2014 berättade representanter från myndigheten att stickprovsmätningar genomförts och att nya teoretiska beräkningar av täckningsgraden därefter utförts. På en direkt fråga om mätningarnas omfattning förmedlades att mätningar skett vid ett tillfälle på två olika fysiska platser. Vid

15 Rapport 15 (18) dessa mätningar konstaterades att dämpningsgraden, dvs. en av de parametrarna som de teoretiska beräkningarna utgår från, fick ändras för att uppnå mer realistiska värden och täckningskartor. Med andra ord baseras inte statistiken på faktiska mätdata. Bedömningen är att kvalitén och trovärdigheten för de uppgifter som redovisas i PTS bredbandskartläggning är alldeles för låg för att vara användbara. Av denna anledning har kommunen för avsikt att under 2015 och 2016 genomföra egna mätningar i kommunens geografiska område, av mobilnätens täckningsgrad. Resultat av genomförd effektstudie I detta avsnitt redovisas en kort sammanfattning av den effektstudie som Linköpings universitet, Centrum för Kommunstrategiska Studier, genomfört på uppdrag av kommunen avseende effekter av kommunens bredbandssatsning. Utbyggnaden av fibernät för bredband på landsbygden i Linköpings kommun har pågått sedan Hushållen och företagen på landsbygden har anslutit sig till de stamlinjer som kommunen byggt genom lokala samarbeten som har organiserats i byalag. I denna rapport presenteras resultatet från en effektstudie som syftat till att få bättre kunskap om vilka möjligheter hushåll och företag i berörda områden upplever att uppkopplingen till fiberbaserat bredband inneburit för vardagslivet och för företagande. Undersökningen har utformats som en webbenkät till anslutna fastigheter, dessa utgörs av hushåll och/eller företag. Totalt skickades enkäten till 936 respondenter varav 396 svarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent. Inom studien har även fokusgruppsintervjuer med representanter för byalagen genomförts. Trots att hushållen och företagen i undersökningen varit anslutna en kortare tid, mellan sex månader och tre år, visar enkätsvaren att användning av digitala tjänster via internet har ökat. Vissa nya användningsområden har tillkommit eller ökat kraftigt, såsom streamingtjänster och IP-telefoni. Detta ska även ses i ljuset av att Telia aviserat avveckling av kopparnätet för fast telefoni, vilket var ett av skälen till kommunens satsning på fiberbaserade stamnätet då det ger möjlighet till just IP-telefoni, och detta bedöms ha påskyndat en övergång till IP-telefoni bland användarna. Om man ska sammanfatta den genomförda studien och med fokus på identifierade direkta effekter av fiberanslutningen är detta tydligast avseende ökad användning av internet för media och underhållning. I det sammanhanget är det intressant att notera att hushållen ofta är utrustade med ett stort antal enheter som är uppkopplade till fibernätet. Betydligt fler än hälften hade fem enheter eller fler. Sammantaget tyder enkätsvaren på att kvaliteten på vardagslivet förbättrats. Om man ser till resultat från studien och som handlar om arbetsliv så indikerar dessa att förvärvsarbete hemifrån i viss mån ökat i samband med fiberuppkopplingen. Sådana trender kan spegla olika fenomen. Det kan handla om att arbetstiden förlängs genom att man håller sig underrättad och kommunicerar via internet efter ordinarie arbetstid. Det kan också vara så att man förlägger delar av sin ordinarie arbetstid

16 Rapport 16 (18) hemma. Det är möjligt att utbyggnaden av fibernätet har haft viss påverkan på miljön då det finns en del som menar att resor med bil faktiskt minskat tack vare uppkopplingen. Enkätsvaren från företagen (67 svarande) visar inte samma tydliga förändringar som en följd av fiberuppkopplingen som hushållen, men vissa effekter går att se. Främst har framtidstron förbättrats och man uttrycker att arbetet har förenklats tack vare uppkopplingen. Direkta effekter på företagandet, i form av exempelvis ökad omsättning eller ökat antal anställda, uppskattas av de svarande vara mer modesta. Sammantaget går det att konstatera att de svarande hushållen i vår enkät använder internet och digitala tjänster i liknande utsträckning som riket i övrigt (Findahl, 2014; SCB, 2014a). Detta tyder på att fibernätet påverkat att hushållen på landsbygden kan få samma vardag, sett till digitala tjänster, som de i städerna och tätorterna. Företagen ger liknande svar som tidigare studier, gällande att ju mindre företag desto mindre användning av it (SCB, 2014b). Företagen som besvarade enkäten är små. Resultaten av studien visar att fiberutbyggnaden i stor utsträckning ses som något positivt. I det sammanhanget är det viktigt att notera att de som svarat är de som valt att ansluta sig till fibernätet och som är något som krävt en finansiell investering och att engagera sig i genomförandet. Det betyder att enkätstudiens respondenter sannolikt representerar en grupp som har tilltro till it och vad den kan bidra till. Flera av de frågor som ställdes handlade om uppfattningar kring utbyggnaden, exempelvis kring attraktivitet och framtidstro. Det ska även betonas att denna studie genomförts en kort tid efter att fastigheterna i undersökningen blivit uppkopplade, vilket gör att effekter kan vara svåra att bedöma. Det är sannolikt att tidsfaktorn har en betydelse för hur mycket användningen förändras. Samtidigt kan tidpunkten för studien öka möjligheten att de svarande minns hur de använde digitala tjänster före uppkopplingen och att de kan göra en jämförelse mellan före och efter anslutningen. Detta stärker tillförlitligheten i enkätsvaren. Frågor inför framtiden Sverige är ett land som tidigt satsat på internet och fiberutbyggnad och de svarande i enkäten har valt att ta del av denna utveckling. I samhället i stort och hos många individer finns det en tanke på teknik som en möjlighet och detta påverkar beslutet att koppla upp sin fastighet till fibernät. Det betyder att investeringsbeslutet kan fattas utan att den som beslutar exakt kan identifiera hur tillgången till den förstärka internetuppkopplingen kommer att komma till användning. Undersökningen kan ju också fastslå att många av de svarande sätter framtidstro till uppkopplingen. Även om de tydligaste förändringarna i användningen av digitala tjänster betonas i rapporten går det också att se mindre förändringar och dessa kan vara tidiga indikatorer av framtida trender. Dessa omfattar hushållens distansarbete och förändrade resmönster. Företagen anger viss ökad användning av digitala tjänster via internet och att detta underlättar arbetet.

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Götene kommun

Bredbandsstrategi för Götene kommun Bredbandsstrategi för Götene kommun Sammanfattning För att bidra till att Sveriges mål nås när det gäller tillgång till bredband så antar Götene kommun målet: minst 90 % av alla hushåll och företag ska

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Tillsammans med Hamburgsunds Köpmannaförening och Hamburgsunds Samhällsförening Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Dator Gateway/ Router TV Telefon Dagens

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer