DClium Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel"

Transkript

1 DClium Ert dgluri' Rättavdelningen Mocika Haraldsson ANKOM Ol~- 1 r Handikapp förbunden Box Sundbyberg Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel Enligt 4 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivlling ska en myndighet, innan den beslutar föreskrifter eller allmänna råd, utreda föreskrifterna eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet. Dessutom ska myndigheten dokumentera utredningen i en konsekvensutredning samt ge myndigheter, organisationer med flera som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfålle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Ni bereds härmed tillfålle att lämna synpunkter över CSN:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel. Förslaget till ändringar är en direkt förutsättning för det ändrade ansökningsförfarande som CSN planerar att produktionssätta den 15 maj Då ska alla som söker studiemedel ansöka genom ~änsten Mina sidor på och alla pappersansökningar för studiemedel tas bort. Även pappersblanketten Personuppgifter for dig som är litländska medborgare kommer att tas bort. Den ersätts med motsvarande uppgifter i den nya ansöknings~änsten. På grund av sammanslagningar och namnbyten föreslår CSN dessutom vissa ändringar avseende vilka företag som får utfårda e-legitimationer. Dessa ändringar är dock inte avsedda att innebära någon förändring i sak avseende vilka företag som har rätt att utfårda e legitimationer för användning inom studiemedelområdet. Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Swedbank och sparbankerna, Danske Bank och Telia ombeds särskilt yttra sig över förslaget till ny bilaga 6, Utfårdare ave-legitimationer. Eventuella synpunkter måste ha kommit in till CSN senast den 11 maj 2011 på eller CSN, Huvudkontoret, Sundsvall. Var vänlig ange CSN:s beteckning på ärendet i ert yttrande. Kontaktperson på myndigheten är verksjuristen Monika Haraldsson, tel: Bilaga: CSN:s konsekvensutredning CSN Huvudkontoret SUNDSVALL Besöksadress Norra Tiärngatan 2 Telefon Telefax

2 CSN Sändlista Högskoleverket Box Stockholm Internationella Box Stockholm progranikontoret Sveriges förenade Box Stockholm studentkårer Överklagandenämnden Box Häinösand för studiestöd Sveriges Kommuner och Landsting Migrationsverket Stockholm Norrköping Migrationsöverdomstolen Box Stockholm Friskolornas riksförbund Box Stockholm Sveriges universitets- och Tryckerigatan Stockholm högskoleförbund Myndigheten för yrkeshögskola Box Västerås Folkbildningsrådet Box Stockholm Sparbanken Öresund Box Malmö Sparbanken Syd Box Ystad Danske Bank huvudkontor Box Stockholm Swedbank Stockholm TeliaSonera Sverige AB All Luleå Admin. Företag Handikapp förbunden Box Sundbyberg Hörselskadades Riksförbund Box Stockholm Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen Enskede

3 n..\... JL "..,Ui'>.. V UJ. "OU i L\.Dl.Jl'Jll'J U r~ ; l:, Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade föreskrifter om beviljning av studiemedel 1. Sammanfattning I denna remisspromemoria föreslår Centrala studiestödsnämnden (CSN) att alla som studerar eller planerar att börja studera ska ansöka om studiemedel i CSN:s nya tjänst Amok om studiemedel på myndighetens webbplats. I den nya *nsten kommer det att bli enklare att fylla i ansökan rätt eftersom det för varje steg i ansökan kommer att finnas information och hjälpsidor. En rätt ifylld ansökan innebär kortare handläggningstid och möjliggör därför ett snabbt beslut. Pappersblanketten Personuppgifterfijr dig som är l1tländsk medb01;gare (4145) ersätts med motsvarande formulär i ~änsten Ansok om stl1diemedel. CSN föreslår också att listan över utfärdare ave-legitimationer som kan användas för att skriva under en elektronisk ansökan om studiemedel justeras med anledning av sammanslagningar och namnbyten bland vissa av dem. Ändringama avser Centrala studiestödsnämndens föreskrifter (CSNFS 2001:1, omtryckta 2008:2) och allmänna råd om beviljning av studiemedel. De föreslagna bestämmelsema föreslås träda i kraft den 1 juli Bakgrund, problembeskrivning och överväganden CSN:s förslag: CSN:s föreskrifter om ansökan om studiemedel 1 ska justeras för att möjliggöra ett nytt ansöknings förfarande. En studerande kan i dag välja om han eller hon vill ansöka elektroniskt eller genom att skicka in en manuell pappersblankett. En manuell blankett kan vara en tryckt pappersansökan utan förifyllda uppgifter om den sökande eller en s.k. förifylld ansökan. En förifylld ansökan är en personlig ansökan till en sökande där CSN fyller i, antingen bara personnummer, eller sökandens person- och CSN-nummer, namn, adress och uppgifter om vilka studier den sökande är antagen till. Den tryckta pappersansökan och den förifyllda ansökan med bara 1 15 kap. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel. CSN Www,csn se Huvudkontoret Besöksadress SUNDSVALL Norro Tjärngoton 2 Telefon Telefax

4 CSN 2 personnummer kräver alltid en manuell glundregistrering av handläggare och det kan således aldrig fattas ett hehnaskinellt beslut på dessa. Den lösning som CSN har i dag med förifyllda ansökningar och manuella blanketter är ineffektiv och kostar mycket pengar. Av alla förifyllda ansökningar CSN skickar ut kommer endast varannan ansökan för studier på eftergymnasial nivå och var tredje ansökan för studier på grundskole- och gymnasienivå tillbaka. De flesta väljer att ansöka i Mina sidor i stället eller att använda blanketter utan förifyllda uppgifter. CSN har som målsättning att utveckla e-*nster som inte bara effektiviserar myndighetens arbete, utan också ger ökad service till studerande och skolor/vägledare. Som ett led i detta arbete inför CSN en ny webbaserad ~änstanslj'k om studiemedeipå myndighetens webbplats. Det innebär att alla som från och med den 16 maj 2011 söker studiemedel ska ansöka genom ingången Mina sid01" på CSN:s webbplats. Myndigheten kommer alltså inte att tillhandahålla några tryckta ansökningshandlingar. Den nya studiemedelsansökan kommer att vara mer flexibel än den som finns i Mi1la sidor i dag. För varje steg i ansökan kommer det att finnas information och hjälpsidor som är anpassade till den som ansöker, exempelvis utifrån utbildningsnivå. Dessutom minskar risken för att skicka in en ofullständig ansökan, eftersom den studerande inte kan gå vidare till nästa steg om han eller hon har glömt fylla i något. En rätt ifylld ansökan möjliggör ett snabbt beslut. Den studerande kommer att kunna göra sin ansökan på tre olika sätt: Med e-legitimation kan den som ansöker om studiemedel få aktuella studieuppgifter presenterade. Han eller hon fyller sedan i de uppgifter som krävs för att ansökan ska bli komplett, skriver under den och skickar in den elektroniskt. Med en personlig kod kan den sökande få aktuella studieuppgifter presenterade. Han eller hon hon fyller sedan i de uppgifter som krävs för att ansökan ska bli komplett, skriver sedan ut sin ansökan, skriver under den och skickar in den per post till CSN. CSN skickar en personlig kod till den sökande när han eller hon lämnar in en ansökan om studiemedel för första gången. Har den sökande glömt eller tappat bort sin kod kan en ny beställas genom Mina sidor eller genom att ringa Ta/svar. Om den sökande väljer att inte logga in med e-legitimation eller med personlig kod får han eller hon inga aktuella studieuppgifter presenterade. Han eller hon fyller då själv i alla uppgifter som krävs för att ansökan ska bli komplett, skriver ut sin ansökan, skriver under den och skickar in den per post till CSN. Om den sökande inte har någon dator eller har problem att skriva ut sin ansökan kan han eller hon kontakta CSN som skriver ut den och skickar den för underslrr-ift.

5 CSN 3 Även pappersblanketten Perso1Zuppgifterj(ir dig som är utländsk medb01l!,are (4145) kommer att tas bort. Den ersätts med motsvarande formulär i ~änsten Ansiik om studiemedel. Även här kommer det att finnas information och hjälpsidor som vägleder den sökande. Den nya *nsten innehåller logik som innebär att den enskilde sökanden inte behöver besvara fler frågor än som är absolut nödvändigt för att CSN ska kunna fastställa om just han eller hon har en principiell rätt till svenskt studiestöd. Tjänsten kommer därför att innebära en förenkling för de sökande jämfört med nuvarande pappersblankett. CSN har som målsättning att utveckla så användbara IT-system som möjligt, främst externt för kunder men även internt för medarbetarna. Som ett led i det arbetet strävar CSN efter att följa rekommendationerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 för att göra webbinnehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, motoriska svårigheter, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. I dagsläget ska en ansökan om merkostnadslån för studier i Sverige göras på en särskild manuell blankett och en studerande som inte är svensk medborgare ska lämna uppgifter om sina förhållanden på en manuell blankett (4145). De ändringar som föreslås i CSN:s föreskrifter är att ansökan om merkostnadslån för studier i Sverige och blankett 4145 ska ingå i den nya ~änstenallsö k om sttldiemedelpå CSN:s webbplats och därmed kunna lämnas elektroniskt. CSN:s förslag: Listan över utfärdare ave-legitimationer som kan användas för att skriva under en elektronisk ansökan om studiemedel justeras med anledning av sammanslagningar och namnbyten. Av bilaga 6 till Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel framgår vilka CSN godkänner som utfärdare av e-legitimationer. Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen har slagits samman och bildat en ny bank - Sparbanken Öresund. Med anledning av sammanslagningen föreslås en änching i bilaga 6. Det föreslås också andra liknande och mindre ändringar av språklig och redaktionell karaktär. Dessa ändringar innebär dock ingen förändring i sak avseende vilka som har rätt att utfärda e-legitimationer för användning inom studiemedelornrådet. 3. Alternativa lösningar Förslaget om ändringar i 15 kapidet i Centrala studiestödsnämndens föreslcrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel är en direkt fömtsättning för det ändrade ansöknings förfarande som CSN kommer att produktionssätta den 16 maj Att inte förändra nuvarande föreskrifter skulle omöjliggöra ändringar som underlättar ansökningsförfarandet för de sökande och innebär en förbättrad sel-v1cenivå.

6 CSN 4 4. Vilka som berörs av reglerna En ny e-~änst för ansökan om studiemedel berör alla som studerar eller planerar att börja studera - oavsett nivå, skolform eller studieland. Även studievägledare på skolor kommer att beröras eftersom många studerande, framförallt utlandsfödda men även övriga på gmndskole- och gymnasienivå, ofta får hjälp av vägledare med att fylla i sin ansökan. 5. Kostnadsmässiga och andra effekter För de som ska börja studera kommer det att bli enklare att fylla i ansökan. För varje steg i ansökan kommer det att finnas information och hjälpsidor som är anpassade till den sökande, exempelvis utifrån utbildningsnivå. Med en ansökan som är komplett redan från början kommer handläggningstiderna att bli kortare eftersom CSN inte behöver begära kompletterande uppgifter från de sökande i samma omfattning som i dagsläget. Den sökande kommer också lättare kunna följa sitt ärende på Mina sidor. CSN:s kostnader för utskick av förifyllda ansökningsblanketter kommer att minska. Ar 2009 skickade CSN ut förifyllda ansökningar till en kostnad av kronor. Även kostnaden för utskick av kompletteringar, beslut och kommuniceringar kommer att minska. Det blir dessutom minskade kostnader för skanning av ansökningsblanketter, inkomna kompletteringar, inkomna ändringsblanketter och inkomna svar på kommuniceringar. Ar 2009 tryckte CSN blanketter till en kostnad av kronor. Efter att CSN:s nya ~änstansö k om st1ldiemede!har införts kommer kostnaden för tryckning av ansökningsblanketter att försvinna. Effekten blir en minskad miljöbelastning och förbättrad miljö. 6. ED-rätten m.m. CSN bedömer att de föreslagna förändringarna inte på något sätt strider mot de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 7. Tidpunkten för ikraftträdandet samt behovet av informationsinsatser De föreslagna änch-ingarna bör träda i kraft den 1 juli 2011 men tillämpas för en ansökan om studiemedel som inkommer efter den 14 maj Infonnation om det nya ansöknings förfarandet i Mina sidor kommer att lämnas på CSN:s webbplats. Under april och maj månad 2011 genomför CSN en stor

7 CSN 5 seminarieturne mnt om i Sverige för vägledare inom komvux och folkhögskola. På seminariet informerar CSN om den nya ~änsten. 8. Författningsförslag Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap a studiestödsförordningen (2000:655) att 15 kap. 2,2 a och 7 samt bilaga 6 nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 om beviljning av studiemedel ska ha följande lydelse. Nuvarallde o,de/se Frjm/agen lydelse Ansökan och ansökningsblanketter 2 Ansökan om studiemedel ska göras på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk överföring ska den webbplats på internet som CSN anvisar användas. Ansökan om merkostnads/ån fljr studier i S velige ska göras på en särskild mamte// blankett. Ansökan om studiemedel ska göras på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk överföring ska den webbplats på internet som CSN anvisar användas. Elektronisk ansökan 2a Ansökan om studiemedel Ansökan om studiemedel rar göras elektroniskt, om får göras elektroniskt om 1. den studerande är myndig och den studerande är myndig inte har en förvaltare enligt 11 kap. och inte har en förvaltare 7 föräldrabalken, och enligt 11 kap ansö kan gäller stndiemede/ fl r stz/dier föräldrabalken. i S verif!.e men inte merkostnads/ån. Utländska medbor are 7 2 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.

8 CSN 6 När en studerande som När en studerande som inte är svensk medborgare inte är svensk medborgare första gången ansöker om första gången ansöker om studiemedel, ska han eller studiemedel, ska han eller hon lämna uppgifter om sina hon lämna uppgifter om förhållanden på en blankett sina förhållanden på den som CSN bestämmer. manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. En sådan blankett ska även lämnas in 1. om den studerandes förhållanden har ändrats och om de ändrade förhållandena kan påverka rätten till studiemedel, 2. om den studerande efter den senaste prövningen har varit utanför Sverige i mer än sex månader, 3. om den studerande tidigare har fått ett tidsbegränsat beslut enligt EUrätten, 4. om den studerande ska studera utomlands på något annat än ett utbytesprogram, eller 5. omcsn begär det. Bilaga 6 Utfärdare ave-legitimationer Handels banken Swedbank Ikanobanken Skandiabanken Danske bank inklusive nedanstående provinsbankel:' Bohttsbanken, Gävleborgs Provinsbank, Hal/ands Provinsbank, Jämtlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skaraborgs Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, S undsval/sbanken, S ö'm;/ands Provinsbank, Upplandsbanken, Väm;/ands Provinsbank, Västmall/ands Provinsbank, Alvsbol;gs Provinsbank och Östgöta Enskilda Bank Danske Bank Handelsbanken Ikano Bank Länsförsäkringar Nordea Skandiabanken Sparbanken Syd Sparbanken Öresund Swedbank och SparbankmIa Telia Telia genom lca Banken Te!ia genom SEB

9 CSN 7 Länsförsäkringar Bank S parbankell Finn Sparbanken Gripen Nordea Telia Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas för en ansökan om studiemedel som inkommer efter den 14 maj 2011.

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap

Studiemedel för gränslös kunskap Studiemedel för gränslös kunskap Slutbetänkande av Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld Stockholm 2011 SOU 2011:26 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer