Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut"

Transkript

1 Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut

2 Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser). Ordinarie studiemedel består av dels ett bidrag, dels ett lån. Därtill kan den studerande ansöka om tilläggslån (om han eller hon visar på ett visst inkomstbortfall under studietiden) och merkostnadslån (för exempelvis resor och dubbel bosättning). Detta innebar tre olika ansökningsblanketter och således tre separata beslutsutskick till den studerande: Inför 2006 fick CSN i uppdrag av regeringen att i det befintliga studiestödssystemet införa ett tilläggsbidrag, som är ett bidrag till studerande med barn. Frågan uppstod då om detta bidrag skulle ingå som en bidragsdel i ordinarie studiemedel eller om det skulle bli en ny, egen ärendeklass. Det fanns fördelar och nackdelar med båda valen. Det som slutligen avgjorde frågan var bland annat den komplexitet som finns i prövningen av rätten till ordinarie studiemedel. Att införa ytterligare moment i prövningen av ärendena skulle kunna äventyra den nivå vi har i dag för maskinell prövning, vilket i sig är ett grundläggande krav i vårt mål att öka automatiseringen och driva en effektiv process. Å andra sidan skulle en ny ärendeklass medföra ännu en ansökningsblankett och därmed ytterligare en beslutsutskrift till den studerande. Det skulle innebära att komplexiteten istället drabbade den studerande. Vi insåg då att vi var tvungna att hitta en lösning för att effektivt hålla samman de olika ärendena. Detta skulle vara till fördel både för den studerande och för handläggaren som beslutar i de olika ärendena. Lösningen, och visionen, blev vad vi idag kallar sammanhållen hantering: Sammanhållen hantering = Att hålla samman en kunds sökta och beslutade beviljningsärenden utifrån en ansökan och ett beslut.

3 Innebörden av sammanhållen hantering skulle vara: att den studerande söker ordinarie studiemedel, tilläggsbidrag och tilläggslån på en och samma blankett och får ett beslut om helheten av sitt studiestöd. Det är då mindre risk att han eller hon missar möjligheten att ansöka om det han eller hon har rätt till. att handläggaren får ett stöd att åtgärda samtliga arbetsuppgifter knutna till en viss kund vid ett och samma tillfälle. att processen hålls samman och effektiviseras utifrån ett sammanhållet in- och utflöde, dvs. en studerandes hela studiemedelsärende i en gemensam och samtida process.

4 Genomförande Kartläggning I arbetet med att hitta en optimal lösning för sammanhållen hantering krävdes det initialt en noggrann kartläggning av hela studiemedelsprocessen för att hitta vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Kartläggningen visade initialt att de olika stödformerna i många sammanhang hanterats som separata delprocesser, varför det fanns stora olikheter i hur de utvecklats under åren. Den första utmaningen blev därmed att försöka finna en enhetlighet i behandlingen av de olika stödformerna för att ett gemensamt in- och utflöde, och därmed en sammanhållen hantering, skulle vara möjlig. Följande två områden visade tydligt på olikheter som måste hanteras: Webben csn.se CSN hade relativt nyligen introducerat möjligheten för den med e-legitimation att kunna söka ordinarie studiemedel på webben. Men om den studerande ville söka övriga stödformer, hänvisades han eller hon till en separat pappersansökan. Detta innebar i praktiken inte bara separata beslutsutskick utan även en viss tidsskillnad i hanteringen av de olika ärendena. För den studerande medförde det svårigheter i att förstå helheten av sin rätt till studiestöd. För att nå målet med sammanhållen hantering skulle det, förutom en gemensam pappersansökan, krävas att vi utökade möjligheten att ansöka om studiestöd på webben. Maskinell prövning Det var vid kartläggningen endast ansökan om ordinarie studiemedel som prövades maskinellt. Övriga stödformer prövades helt eller delvis manuellt av en handläggare. För att prövningen av samtliga stödformer som den studerande söker skulle kunna hanteras sammanhållet, skulle det krävas att en maskinell prövning av ansökan möjliggjordes även på övriga stödformer. Användartester Parallellt med kartläggningen arbetade vi fram förslag på en gemensam ansökan för samtliga stödformer samt förslag på ett nytt sammanhållet beslut. För att säkerställa att den studerande skulle kunna fylla i och förstå uppgifterna i ansökan, samt förstå innehållet i ett efterföljande sammanhållet beslut, genomfördes ett användartest med ett urval av blivande och nuvarande kunder. Dessa användartester förde med sig viktiga synpunkter som vi tog hänsyn till i det slutliga arbetet med ansökansblanketterna och beslutsutskrifterna. Implementering Vi konstaterade tidigt att en väl genomförd implementering hos handläggarna krävdes för att syftet med sammanhållen hantering skulle uppnås. Systemstödet för handläggaren, vid prövningen av de olika ärendena, skulle nämligen i stor utsträckning vara oförändrat. Det skulle istället krävas att vi skapade engagemang hos handläggaren via förståelse för syftet med sammanhållen hantering. När den totala lösningen för sammanhållen hantering tagits fram genomfördes därför en utbildningsinsats på samtliga handläggande kontor. Det gjordes i god tid innan ändringen skulle träda i kraft så att det skulle finnas tid att reflektera och ifrågasätta lösningsförslaget.

5 Resultatet Studiestödsprocessen innehåller vissa huvudmoment som mer eller mindre påverkats och förbättrats av införandet av sammanhållen hantering en ansökan och ett beslut. Det är den studerandes ansökan, komplettering/kommunicering, prövningen av ärendet samt beslutsutskriften: Ansökan I och med införandet av tilläggsbidraget och utvecklingen av sammanhållen hantering konstruerades en ny ansökan, där den studerande nu kan söka ordinarie studiemedel, tilläggsbidrag och tilläggslån på en gemensam blankett. Samtliga uppgifter tolkas sedan maskinellt för vidare prövning. Även ansökan på webben har anpassats så att alla dessa stödformer kan sökas elektroniskt. Som en effekt av en sammanhållen ansökan finns nu även möjligheten att ansöka om alla tre stödformer på ändringsblanketten som alltid bifogas beslutet. På så sätt har den studerande alltid en ansökan till hands om han eller hon i efterhand vill komplettera sin ansökan om ordinarie studiemedel med exempelvis tilläggslån. Merkostnadslån söks dock fortfarande på en separat ansökan. Orsaken till detta är att regelverken för merkostnadslån i dag är så omfattande att vi bedömer det som omöjligt att, utan att öka sidantalet på ansökan, få in nödvändiga uppgifter på samma ansökansblankett. Eftersom antalet studerande som söker merkostnadslån dessutom är relativt marginellt (cirka /år) i jämförelse med det totala antalet studiemedelstagare (cirka /år), skulle ifyllandet av blanketten försvåras betydligt för de flesta, som inte ansöker om merkostnadslån. Fler sidor på ansökan skulle även försämra handläggarens möjlighet att vid prövningen få en överblick av det inskannade dokumentet. Komplettering/kommunicering Tidigare måste varje ärende kompletteras för sig, vilket för den studerande kunde innebära tre separata brev med begäran om komplettering. Den studerande kunde därmed inte heller vara säker på att en inskickad komplettering innebar att samtliga inskickade ansökningar var kompletta. Prövningen av de separata ärendena kunde utföras av olika handläggare och vid olika tidpunkter. När handläggaren prövar ett ärende och har ansökan framför sig, visas idag samtliga ärenden som den studerande sökt i ett och samma dokument. Därför syns det direkt om ett eller flera ärenden måste kompletteras. Handläggaren kan nu också välja att komplettera samtliga ärenden i en och samma kompletteringsutskrift. Han eller hon behöver då inte åtgärda varje ärende för sig, utan kan arbeta med en kunds sammanhållna ärende vid ett och samma tillfälle.

6 Beslut prövning När handläggaren prövar en ansökan om ordinarie studiemedel och när det finns flera ärenden att hantera för samma studier, får han eller hon via ett nytt systemstöd, en bild av vad som ska åtgärdas för att den studerande ska få ett sammanhållet beslut. Handläggaren kan göra en bedömning av den studerandes hela studiemedelsärende vid en och samma tidpunkt. Själva prövningen i de separata ärendena är oförändrad förutom att samtliga ärenden nu prövas maskinellt i ett första läge. Handläggaren har också möjlighet att före utskrift titta på hur det sammanhållna beslutet ser ut med rubriker, texter samt skäl till beslut. Beslut utskrift Beslutsutskrifter gjordes tidigare separat oberoende av varandra en utskrift per ärende. I viss mån kunde de samkuverteras, om besluten fattades samma dag och om antalet blad i besluten inte översteg gränsen för vad som ryms i ett kuvert. För den studerande kunde det vara svårt att veta hur många beslutsutskrifter han eller hon kunde förvänta sig. För att en studerandes samtliga ärenden ska kunna hållas samman skrivs de separata ärendena nu ut i en gemensam beslutsutskrift. Detta gäller oavsett om vi lyckats hålla ihop hela prövningen vid ett och samma tillfälle eller inte. Om det är möjligt att besluta om ordinarie studiemedel men det saknas något för att vi ska kunna fatta ett beslut i övriga ärenden, får den studerande ändå ett sammanhållet beslut med besked om att det återstår viss prövning. När detta gjorts får den studerande ett nytt sammanhållet ändringsbeslut. I beslutet finns alla beslutsuppgifter, skäl till beslut, beviljat belopp, utbetalningsplan samt eventuellt besked om för mycket utbetalt studiemedel.

7 Uppföljning Tidigare uppföljningsstatistik visar att tiden det tar att handlägga ett ärende kunde variera mellan en studerandes ansökan om ordinarie studiemedel och hans eller hennes ansökan om tilläggslån, trots att de ankomstregistrerats samma dag. Det beror delvis på att ärendena prövades separat och ibland av olika handläggare samt att vi endast haft maskinell prövning på ordinarie studiemedel. Detta kunde innebära för den studerande att det förutom ett till tre separata beslut var svårt att vid viss tidpunkt få en helhetsbild av sitt studiestöd. Cirka sex månader efter det att tilläggsbidraget och sammanhållen hantering införts 2006 genomförde vi en kvantitativ uppföljning av hur detta fungerat. Det vi tittade på var hur väl den studerande kunnat söka samtliga stödformer och sedan fått ett sammanhållet första beslut, där det varit möjligt. Resultatet blev enligt följande: I analysen av siffrorna kunde vi konstatera att resultatet blev över förväntan, trots en hel del nya faktorer som påverkar möjligheten att hålla samman besluten, t.ex. att tilläggsbidraget var en helt ny studiestödsform och att den maskinella prövningen var ny företeelse för tilläggslån.

8 Utvärdering Under våren 2007 arbetar vi vidare med en kvalitativ utvärdering av sammanhållen hantering. Följande aktiviteter bedrivs: Kvalitetsgranskning av manuella första- och ändringsbeslut i syfte att se hur väl det sammanhållna beslutet ser ut mot den studerande i olika handläggningssituationer. Detta gäller främst ur förståelsesynpunkt, hur väl handläggaren motiverat besluten till den studerande. Vi har valt ut 400 ärenden (samtliga beslut innehåller fler än ett ärende) från kontoren i Göteborg och Visby som granskas av utvalda handläggare. Arbetet utförs utifrån en gemensam frågemall. Fältstudier där beslutsfattandet i allmänhet observeras och sammanställs i form av en nulägesbeskrivning för fortsatt utvecklingsarbete. Intervjuer med handläggare efter genomförda fältstudier. Framtiden Efter genomförd utvärdering och uppföljning kommer vi att binda ihop resultatet vid en utbildningsinsats på samtliga handläggande kontor, där vi fastställer framarbetade rutiner och rekommenderat arbetssätt samt redogör för de åtgärder vi funnit lämpliga att vidta härnäst. Utbildningsinsatsen görs av samma personer som vid implementeringen av lösningen. Det har vi valt att göra för att enklare kunna knyta an till syftet med sammanhållen hantering. I samband med arbetet med sammanhållen hantering har CSN även tagit fram nya riktlinjer för våra besluts- och informationstexter. I dessa framgår det att vi på bred front, så långt det är möjligt, ska sträva efter sammanhållen hantering i hela vår verksamhet. Det har inneburit att det under det senaste året påbörjats en mängd nya aktiviteter som rör sammanhållen hantering, bland annat inom delprocessen återbetalning. På CSN är det utvecklingsavdelningen som har ansvar för att hela studiestödsprocessen är så effektiv som möjligt. Det innebär bl.a. att vi löpande följer upp och ser över rutiner och arbetssätt. På så sätt räknar vi med att ständigt förbättra oss och göra vardagen lite enklare. Nästa utmaning är att även kunna få stödformen merkostnadslån att omfattas av den sammanhållna hanteringen. Lärdomen här är att det går att förenkla saker som vid första anblick kan te sig omöjlig att göra något åt och att det faktiskt är relativt enkelt att göra något enklare!

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2005:12

Läs mer

Uppföljning av implementering av ny ersättningsmodell för extraordinära stödinsatser

Uppföljning av implementering av ny ersättningsmodell för extraordinära stödinsatser Datum: Diarienummer: 2019-02-26 UBN-2018-1079 Sida 1 (2) Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Handläggare: Ingrid Holström Sophie Boekhout Uppföljning av implementering av ny ersättningsmodell för

Läs mer

Vägledning om rapportering till CSN

Vägledning om rapportering till CSN Vägledning om rapportering till CSN universitet och högskola Senast uppdaterad, maj 2015 CSN nr 8602A/1505 Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Om CSN 4 Varför behöver CSN uppgifter från skolan? 5 Vilka

Läs mer

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag 1 (12) Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag Kvalitetsuppföljning av förmånen ersättning för höga sjuklönekostnader (Socialdepartementets dnr S2017/03474/SF) 2 (12) Innehåll Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Fastställt av Älvsjö stadsdelsnämnd 2017- XX-XX Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 Skickas till: Eslövs kommun Miljö och Samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 1 Handlingar till ansökan Intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson CSN gör studier möjligt Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson Innehåll för dagen Allmänt om studiemedel Så arbetar du i Mina tjänster med studietider och utbildningar samt studeranderapportering

Läs mer

Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014

Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014 Diarienummer 2016-219-8417 Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014 CSN, rapport 2016:7 Diarienummer 2016-219-8417 Innehåll Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014... 3 Inkomstprövning inom studiemedelssystemet...

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån beslutad budget. Stadsdelsförvaltningen handlägger

Läs mer

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster Annie Röstlinger Forskningsgruppen VITS Linköpings universitet FoU-projekt med stöd från VINNOVA 2006-2009 PROFET

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Dina upplevelser och behov av CSN

Dina upplevelser och behov av CSN + Bilaga: Enkät 101 + + + Dina upplevelser och behov av CSN Instruktioner Vi ber dig att noggrant läsa igenom varje fråga och använda de svarsalternativ som finns. Det är viktigt för undersökningen att

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer

Vem kan söka? Du som är anställd hos någon av följande arbetsgivare är välkommen att söka bidrag:

Vem kan söka? Du som är anställd hos någon av följande arbetsgivare är välkommen att söka bidrag: 2018-01-31 HSU FoU Kronoberg Birgitta Grahn Dags att söka anslag För att utveckla socialtjänst och hälso- och sjukvård i Kronoberg! Forskning, utveckling och förbättringsarbete är grunden för förnyelse

Läs mer

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad

Läs mer

Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund- och avancerad nivå

Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund- och avancerad nivå ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2015-11-11 V-2015-0798 Sammanfattning Anvisningen ska tillämpas som stöd vid handläggningen av ärenden om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå och

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706

komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Studiestartsstöd 5 Skolans

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Konsekvensutredning Bilaga 1 (86) CSN huvudkontoret. Dnr Datum Telefax Telefon

Konsekvensutredning Bilaga 1 (86) CSN huvudkontoret. Dnr Datum Telefax Telefon Konsekvensutredning Bilaga 1 (86) Datum 2017-05-22 Dnr 2017-119-4518 Konsekvensutredning med anledning av nya föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiestartsstöd samt ändrade föreskrifter och

Läs mer

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-04-05 Ert datum 2017-01-12 Vårt diarienummer 2017-110-1135 Er beteckning N2015/00368/PBB Kopia: Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Del av Boverkets

Läs mer

Söka studiemedel - steg för steg. För dig på komvux eller folkhögskola

Söka studiemedel - steg för steg. För dig på komvux eller folkhögskola Söka studiemedel - steg för steg För dig på komvux eller folkhögskola Beskrivning av de olika stegen i ansökan Här kan du se vilka uppgifter du behöver fylla i när du söker studiemedel. Vi har valt att

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Nyps 2020 Torsdag. Uppsamling från föregående dag. Ärendeuppgifter. Dokumentmallar. Regional uppföljning. Konfiguration. Vad gäller 31 december 2018?

Nyps 2020 Torsdag. Uppsamling från föregående dag. Ärendeuppgifter. Dokumentmallar. Regional uppföljning. Konfiguration. Vad gäller 31 december 2018? Dag 2 Nyps 2020 Torsdag Uppsamling från föregående dag Ärendeuppgifter Dokumentmallar Regional uppföljning Konfiguration Vad gäller 31 december 2018? Allmänt uppsamlat Behov av centrala dokumentmallar:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017 Vad är en Yrkeshögskoleutbildning Skall motsvara arbetsmarknadens krav Arbetslivet skall ha starkt inflytande över utbildningen. Stor del arbetsplatsförlagd

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån

Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-10-16 Diarienummer 2015-119-8142 Enligt sändlista Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån Den föreslagna föreskriftsändringen

Läs mer

Studieresultat äldre än 10 år Uppföljning av en regeländring

Studieresultat äldre än 10 år Uppföljning av en regeländring Diarienummer 2014-219-8470 Studieresultat äldre än 10 år Uppföljning av en regeländring CSN, rapport 2015:1 2 Diarienummer 2014-219-8470 Studieresultat äldre än 10 år 4 Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning...

Läs mer

Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anvisningar för handläggning och bedömning av reell kompetens vid ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och Dnr 3-1032/2018 2018-02-07 Anvisningar för handläggning och bedömning av reell

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån

Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2017-10-23 Diarienummer 2017-119-7904 Konsekvensutredning till ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter om återbetalning av annuitetslån och studielån

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

Redovisning av uppdrag som Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 3; Särskilt förordnad vårdnadshavare)

Redovisning av uppdrag som Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 3; Särskilt förordnad vårdnadshavare) Redovisning av uppdrag som Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 3; Särskilt förordnad vårdnadshavare)./.-./.20.. (Period fr o m-t o m) Personuppgifter Omyndig,

Läs mer

Studiemedel för utlandsstudier

Studiemedel för utlandsstudier Studiemedel för utlandsstudier Innehållsförteckning 1. Vad krävs för att man ska få CSN för sina utlandsstudier? 2. Hur mycket pengar kan man få? 3. Hur skaffar man ett finansieringsintyg från CSN? 5.

Läs mer

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Sid 71 (104) 18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Område Kund Systemdel Konfigurering Uppdatera lathund användare Påverkan Tilläggsbeställning Myndighet Ja Ja Bakgrund och syfte Socialnämnden

Läs mer

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden)

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden) Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 1; Asyl-perioden)./.-./.20.. (Period fr o m-t o m) Personuppgifter Omyndig, namn Adress (i förekommande fall - folkbokföringsadress)

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan 20 24 år CSN, juli 2011 2011-07-29 2010-100-9272 2010-12-22 U2010/7811/SV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommenterad

Läs mer

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 2; PUT-perioden)

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 2; PUT-perioden) Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode (Fas 2; PUT-perioden)./.-./.20.. (Period fr o m-t o m) Personuppgifter Omyndig, namn Adress (i förekommande fall - folkbokföringsadress)

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Föreningens ansökan om bidrag

Föreningens ansökan om bidrag Ansökan om bidrag 1(12) Föreningens ansökan om bidrag Innehåll 1 Vad vill du göra?... 2 2 Skapa ansökan... 3 3 Komplettera ansökan (ändra)... 5 4 Radera ansökan... 6 5 Visa och skriv ut bidrag och ansökningar...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid Skogsstyrelsens

Läs mer

Ankom. Handläggare. Land Telefon Fax. E-post Telefon Mobil

Ankom. Handläggare. Land Telefon Fax. E-post Telefon Mobil Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur miljöfonden. Naturskyddsföreningens anteckningar 2009:E Ankom Ansökan med bilagor

Läs mer

Blekinge tekniska högskola Karlskrona

Blekinge tekniska högskola Karlskrona Blekinge tekniska högskola 371 79 Karlskrona Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Rurling 08-563 088 67

Läs mer

Användarhandledning Nypsbarometern

Användarhandledning Nypsbarometern Användarhandledning Nypsbarometern Nypsbarometern hämtar data från Nyps. Alla Nypsanvändare har behörighet att använda Nypsbarometern. När du loggar in använder du ditt Nyps användarnamn och lösenord.

Läs mer

Energieffektiviseringsfonden

Energieffektiviseringsfonden Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur energieffektiviseringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till:

Läs mer

Föreningens ansökan om bidrag

Föreningens ansökan om bidrag Handledning 2016-02-15 Ansökan om bidrag 1(10) Föreningens ansökan om bidrag Innehåll 1 Vad vill du göra?... 2 2 Skapa ansökan... 3 3 Komplettera ansökan (ändra)... 5 4 Radera ansökan... 6 5 Visa och skriv

Läs mer

Instruktion till Sökande/Ombud

Instruktion till Sökande/Ombud Version 1. 2016-04-20 Instruktion till Sökande/Ombud Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm www.trafikskadenamnden.se Innehåll Beskrivning av ärendets gång... 3 Ansökningsformuläret... 4 Mejl

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Anvisning om att fylla i ansökan om säkerhetsutredning av person

Anvisning om att fylla i ansökan om säkerhetsutredning av person 1 Anvisning om att fylla i ansökan om säkerhetsutredning av person Syftet med denna anvisning är att göra det lättare att fylla i en ansökan om säkerhetsutredning av person. Se till att ansökan om säkerhetsutredning

Läs mer

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden

Läs mer

e-tjänster för parkeringstillstånd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

e-tjänster för parkeringstillstånd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: Trafikkontoret 1 (7) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE 1.1 Beskrivning av projektidén Idag har Trafikkontoret två e- tjänster som varit i drift sedan oktober 2002.

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015 Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Utbildningskontrakt Får utfärdas för 20 24 år Saknar gymnasieexamen Inte rätt till etableringsplan Studier Vid KVX eller FHSK

Läs mer

Granskning av handläggningsrutiner i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden samt bygg- och miljönämnden

Granskning av handläggningsrutiner i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden samt bygg- och miljönämnden : Revisionsrapport Granskning av handläggningsrutiner i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden samt bygg- och miljönämnden Söderhamns kommun September 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

DIGITAL ANSÖKAN BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

DIGITAL ANSÖKAN BILDNINGSFÖRVALTNINGEN DIGITAL ANSÖKAN BILDNINGSFÖRVALTNINGEN https://open24.ist-asp.com/avesta/vux/vux/start Det går också bra att gå via våran hemsida: https://avesta.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/ Så här gör du en

Läs mer

Manual för efhb Ansökan om förhandsbedömning inom Särskilt Tandvårdsstöd. Tandvårdsenheten

Manual för efhb Ansökan om förhandsbedömning inom Särskilt Tandvårdsstöd. Tandvårdsenheten Manual för efhb Ansökan om förhandsbedömning inom Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenheten 2014-04-01 Tandvårdsenheten TVE bedömer om patienten är berättigad till Särskilt Tandvårdsstöd den föreslagna behandlingen

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset. 2013-09-30 Daniel Lindqvist Kommunsekreterare 08 560 39 194 daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Kontaktcenter Ekerö kommun Dnr KS13/134-001 Förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-14 PaN A1410-00260-43 Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens plan

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin KTN Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun

Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin KTN Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun upp, 9,13, Ärende nr 1q Kulturnämnden c>..... Mån KULTURFÖRVALTNINGEN Dag., Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin 2016-11-27 KTN-2016-0400 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler

Läs mer

Beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 106.

Beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 106. Utbildningsförvaltningen Förskoleavdelningen Handläggare Jens Westlund Beslut Sida 1 (6) Dnr 3.2.1 9167/2016 2016-11-14 Till huvudman för: Föräldrakooperativet Älgen Cervinsväg 13 163 42 SPÅNGA Sammanfattning

Läs mer

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Studiemedelshandläggning och e tjänster på CSN Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Karin Axelsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet FACe Ett annat

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) SDN 2009-10-22 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

IT ś a promise. RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK

IT ś a promise. RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK IT ś a promise RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK Sid 2(15) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Avgränsning... 4 4 Lösningsförslag... 5 4.1 Funktionsbehörighet... 6 4.2 Urval vid

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Sociala investeringar

Sociala investeringar Sociala investeringar Redovisning och budgetering 1 Uppdrag Psykisk Hälsa och Avdelningen för ekonomi och styrning, SKL 2018 Kontaktpersoner: Tomas Bokström Robert Heed Fredrik Holmström tomas.bokstrom@skl.se

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2018:2

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

Instruktioner entreprenörer Elektroniska blanketter 29-31

Instruktioner entreprenörer Elektroniska blanketter 29-31 INSTRUKTIONER ENTREPRENÖRER 1 (8) Fastställt av Dokumentdatum Version Lina Nilsson 2012-05-22 1.2 Dokumenttitel Instruktioner entreprenörer Elektroniska blanketter 29-31 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2.

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.1

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.1 1(8) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

SVAR 1 (7) Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Inläsningscentralen, 839 88 Östersund

SVAR 1 (7) Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Inläsningscentralen, 839 88 Östersund SVAR 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2012:3) Handläggning av bostadstillägg Inledning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Pensionsmyndighetens

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdataförordning; utfärdad den 23 april 2009. SFS 2009:321 Utkom från trycket den 6 maj 2009 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport 2015-10-05 Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport Läkemedelsverket vill med detta informationsblad informera om elektronisk hantering av parallellimportansökningar. Informationsbladet

Läs mer

Beskrivning av ärendeslag

Beskrivning av ärendeslag 1 (7) Beskrivning av ärendeslag Nedan följer en beskrivning av Försäkringskassans ärendeslag som berörs av internationell lagstiftning. På grund av den stora textmassan presenteras intressenternas statistikbehov

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning avseende servicetjänster inom hemtjänsten Inledning Bakgrund Mål & Budget 2007-2009 gavs i uppdrag till Äldreomsorgsnämnden att alla över 75

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.

Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m. Konsekvensutredning 1 (16) Datum 2015-10-27 Dnr 2015-119-8402 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m. 1. Sammanfattning Centrala

Läs mer