Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning"

Transkript

1 Handläggare: Salli Fanaei Datum: Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet föreslår CSN ett antal ändringar i CSNFS (d v s i CSN:s författningssamling). CSN har sett över reglerna kring vilken valutakurs som ska användas vid fastställande av årsbelopp med hänsyn till den inkomst som en låntagare bosatt i utlandet har. Enligt en dom från kammarrätten är CSN:s nuvarande hantering av nedsättningsärenden för låntagare som är bosatta i utlandet diskriminerande. Kammarrätten anser att CSN ställer högre krav på låntagare bosatta utomlands än på dem som är bosatta i Sverige eftersom låntagare som bor utomlands ska styrka sina inkomstuppgifter. CSN har för avsikt att ändra nuvarande regler på så sätt att även låntagare bosatta utomlands ska styrka sina inkomster i efterhand. Mot bakgrund av detta föreslår CSN att det införs en bestämmelse för respektive lån som reglerar vilken valutakurs som ska användas vid nedsättning av årsavgifter och årsbelopp. SFS medlemskårer har möjlighet att inkomma med remissvar till SFS kansli senast onsdagen den 15 oktober 2008 kl till Vid frågor kontakta gärna SFS ordförande Moa Neuman, eller jurist Salli Fanaei, eller Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning finns bifogad. 1

2 Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet föreslår CSN ett antal ändringar i CSNFS. 1 Valutakurs vid omräkning av utländska inkomster vid nedsättning och fastställande av årsbelopp 1.1 Bakgrund När en låntagare är bosatt i utlandet och vill att årsbeloppet ska fastställas med hänsyn till inkomsten måste låntagaren lämna uppgifter om den utländska inkomsten till CSN. Därefter ska inkomsten räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen måste en valutakurs användas. Detsamma gäller när låntagaren vill ansöka om nedsättning av årsbeloppet i förhållande till inkomsten. För närvarande finns en föreskrift som säger att valutakursen den 31 januari för inkomståret ska användas vid fastställande av årsbelopp. När det gäller nedsättning av årsbelopp finns det i dag inte någon föreskrift, men enligt CSN:s interna riktlinjer ska vi utgå från valutakursen den dagen beslutet fattas när vi fattar beslut om nedsättning för innevarande år. När det gäller nedsättning för tidigare år ska utgångspunkten vara valutakursen den 31 januari för inkomståret. Kammarrätten i Sundsvall har i mål nr funnit att CSN:s nuvarande hantering av nedsättningsärenden för låntagare som är bosatta i utlandet är diskriminerande. Kammarrätten anser att CSN ställer högre krav på låntagare bosatta utomlands än på dem som är bosatta i Sverige eftersom låntagare som bor utomlands ska styrka sina inkomstuppgifter. Enligt domstolen finns det inte skäl att generellt ställa krav på låntagare bosatta utomlands att de ska styrka sina inkomstuppgifter vid ansökningstillfället då CSN inte gör någon sådan kontroll av inkomstuppgifter lämnade av låntagare bosatta i Sverige. För närvarande ställer CSN alltså 2

3 krav på låntagare bosatta i utlandet att de genom t.ex. lönebesked eller liknande ska göra troligt vilka inkomster som de har under det år som han eller hon ansöker om nedsättning. Något sådant krav ställs inte för låntagare bosatta i Sverige eftersom CSN kan efterkontrollera inkomsterna mot Skatteverket. Med hänsyn till ovan nämnda kammarrättsdom har CSN för avsikt att ändra nuvarande tillämpning på så sätt att även låntagare bosatta utomlands ska styrka sina inkomster i efterhand. Med hänsyn till det har CSN sett över reglerna kring vilken valutakurs som ska användas. 1.2 Bestämmelser Annuitetslånet (lån tagna efter den 30 juni 2001) Enligt 4 kap 14 studiestödslagen (1999:1395) får årsbeloppet sättas ned till fem procent av låntagarens sammanlagda överskott av tjänst, näringsverksamhet och kapital under betalningsåret. Det gäller till och med det år låntagaren fyller 49 år. Från och med 50 års ålder kan årsbeloppet sättas ned till sju procent av den sammanlagda inkomsten. Dessutom ska hänsyn tas till förmögenhet. Enligt 4 kap 4 studiestödsförordningen (2000:655) ska en låntagare som inte taxerar för sin huvudsakliga inkomst i Sverige behandlas på ett likvärdigt sätt vid inkomst och förmögenhetsprövningen. Enligt samma bestämmelse får CSN meddela närmare föreskrifter för beräkning av inkomst och förmögenhet för låntagare som har sin huvudsakliga inkomst i utlandet Studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001) Enligt punkten 14 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska ett årsbelopp för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen. Om låntagaren inte taxerar för sin huvudsakliga inkomst i Sverige ska motsvarande inkomst läggas till grund för årsbeloppet. I det fall det saknas uppgift om inkomsterna i utlandet ska återbetalningen istället ske med ett belopp som motsvarar fem procent av den kvarstående låneskulden dock minst femton procent av prisbasbeloppet det år återbetalningen ska göras. Enligt punkten 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) ska låntagaren lämna uppgifter till CSN om den utländska taxeringen som avses i punkten 14 i övergångsbestämmelserna till lagen. Enligt samma bestämmelse bemyndigas CSN att meddela föreskrifter om vad som ska gälla när beskattningen inte huvudsakligen sker i Sverige. Årsbeloppet som är fastställt med hänsyn till inkomsten kan sättas ned om inkomsten beräknas bli väsentligt lägre under betalningsåret jämfört med den inkomst som lagts till grund för årsbeloppet. Det framgår av 8 kap 6 första stycket studiestödslagen (1973:349 i dess nyare lydelse) Studiemedel (lån tagna före 1989) Enligt 8 kap 39 studiestödslagen (1973:349 i dess äldre lydelse) kan en preliminär avgift sättas ned helt eller delvis. Av punkten 15 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen 3

4 (1999:1395) framgår att en slutlig avgift inte ska utgå om inkomsterna understiger avgiftsgränsen. 1.3 Förslag till ändring Vid prövning av rätten till nedsättning är det viktigt att CSN utgår från samma valutakurs vid det preliminära och det slutliga beslutet när inkomsterna räknas om till svenska kronor. Om olika valutakurser används vid de olika beslutstillfällena kan det bli till nackdel för kunden och ett resterande slutligt årsbelopp kan uppkomma. CSN föreslår att det införs en bestämmelse för respektive lån som reglerar vilken valutakurs som ska användas vid nedsättning av årsavgifter och årsbelopp. Samma valutakurs ska användas både vid det preliminära och det slutliga beslutet. För att det ska vara möjligt att fatta beslut om nedsättning under hela avgifts/betalningsåret kan utgångspunkten inte längre vara valutakursen den 31 januari. CSN föreslår därför att utgångspunkten för omräkning av inkomst till svenska kronor ska vara valutakursen den första bankdagen på betalningsåret. När det gäller fastställande av årsbelopp i förhållande till inkomsten för låntagare som är bosatta i utlandet finns idag en föreskrift som reglerar att det är valutakursen den 31 januari under inkomståret som ska ligga till grund för omräkningen av årsbeloppet. CSN anser inte att det är lämpligt att utgå från olika valutakurser vid prövning av nedsättning och fastställande av årsbelopp och föreslår därför att föreskriften som gäller valutakurs vid fastställande av årsbelopp ändras. Ändringen innebär att den valutakurs som ska användas vid fastställande av årsbelopp är valutakursen den första bankdagen på inkomståret. 1.4 Konsekvenser Införandet av föreskriften om valutakurs vid nedsättning samt ändringen i föreskriften om valutakurs vid fastställande av årsbelopp är nödvändig att genomföra på grund av en praxisändring. CSN bedömer att det inte medför några konsekvenser för låntagarna. Genom att valutakursen för nedsättning skrivs in i en föreskrift blir regeln tydligare både för låntagaren och för handläggarna och det medför positiva vinster. CSN anser inte att de föreslagna ändringarna medför några ekonomiska konsekvenser. 4

5 2 Avräkningsordning 2.1 Bakgrund Från den 1 januari 2006 har CSN möjlighet att efterkontrollera lämnade inkomstuppgifter för de låntagare som fått årsbeloppet avseende studielånet nedsatt. Om det nedsatta preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet ska mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp. Då ska även en tilläggsavgift på 6 procent av det resterande beloppet betalas. CSN har sedan tidigare föreskrivit om hur inbetalningar ska avräknas. Efter att möjligheten till slutlig prövning på studielånet infördes från och med den 1 januari 2006 infördes även vissa följdbestämmelser i CSN:s föreskrifter. CSN förbisåg däremot att föreskriva om att inbetalningar ska avräknas mot tilläggsavgiften. Det innebär att det saknas en punkt i nuvarande avräkningsordning som reglerar detta. 2.2 Bestämmelser Enligt punkt 16 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet skall motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Enligt punkt 9 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) framgår att om ett belopp skall betalas i efterhand enligt punkten 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395), skall låntagaren betala en tilläggsavgift med sex procent av det beloppet. 2.3 Förslag För att tydliggöra att inbetalningar ska avräknas mot tilläggsavgift föreslår CSN att det införs en ny punkt i 4 kap. 1 CSNFS 2001:4. I samband med detta tillägg föreslås även att sista stycket i bestämmelsen tas bort. Detta stycke utgör endast ett förtydligande att avräkningsordningen även är tillämplig då låntagaren har samordnad betalning eller gör en extra inbetalning på sin skuld. Med hänsyn till att avräkningsordningen avser alla inbetalningar anser CSN att detta förtydligande inte behövs. 2.4 Konsekvenser 5

6 Ändringen av föreskriften om avräkningsordning för inbetalningar är nödvändig att genomföra på grund av en lagändring. CSN bedömer att ändring inte medför några konsekvenser för låntagarna och den innebär inte heller några kostnadsmässiga konsekvenser. Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001; CSNFS 2008:0 Återbetalning Utkom från trycket den beslutade den Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 4 kap. 6 studiestödsförordningen (2000:655), i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) 1 om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001, att 3 kap. 6 ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin huvudsakliga inkomst i utlandet ska för inkomståret beräkna sin skattepliktiga inkomst i utlandet genom att lägga samman överskottet av tjänst, näringsverksamhet och kapital eller motsvarande. Om låntagaren har inkomster i både Sverige och utlandet, ska dessa inkomster räknas samman. Inkomsten i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gällde den första bankdagen för inkomståret. Om en inkomst i ett inkomstslag är mindre än 0 kronor, räknas den som 0 kronor. De beräknade inkomsterna ska i efterhand kunna styrkas med ett beslut om taxering eller motsvarande Denna författning träder i kraft den 1 januari På Centrala studiestödsnämndens vägnar KERSTIN BORG WALLIN 1 Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:1. Författningen omtryckt CSNFS 2007:8. 6

7 Helena Fällman Hans Rutqvist Granskad av: Nils Andersson Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:4) om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001; CSNFS 2008:0 Återbetalning Utkom från trycket den beslutade den Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) 2, i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:4) 3 om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001, att 2 kap. 9, 4 kap. 1 och 9 kap. 3 ska ha följande lydelse. 2 kap. 9 Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin huvudsakliga inkomst i utlandet ska för inkomståret beräkna sin skattepliktiga inkomst i utlandet genom att lägga samman överskottet av tjänst, näringsverksamhet och kapital eller motsvarande. Om låntagaren har inkomster i både Sverige och utlandet, ska dessa inkomster räknas samman. Inkomsten i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gällde den första bankdagen för inkomståret. Om en inkomst i ett inkomstslag är mindre än 0 kronor, räknas den som 0 kronor. 2 Bemyndigandet finns i 8 kap. 5 studiestödsförordningen (1973:418) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655). 3 Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:2. Författningen omtryckt CSNFS 2007:9. 7

8 De beräknade inkomsterna ska i efterhand kunna styrkas med ett beslut om taxering eller motsvarande. 4 kap. Avräkningsordning vid inbetalning 1 En inbetalning räknas av från skulden i följande ordning: 1. expeditionsavgift 2. påminnelseavgift 3. tilläggsavgift 4. ränta 5. kapitalskuld. 9 kap. 3 Vid fastställandet av årsbeloppet enligt punkt 14 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) läggs inkomsterna i utlandet samman med inkomsterna i Sverige. Inkomsten i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gällde den första bankdagen för inkomståret. Denna författning träder ikraft den 1 januari På Centrala studiestödsnämndens vägnar KERSTIN BORG WALLIN Helena Fällman Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:5) om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989; CSNFS 2008:0 Återbetalning Utkom från trycket den beslutade den

9 Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) 4, i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:5) 5 om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989, att 2 kap. 5 ska ha följande lydelse. 2 kap. 5 Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin huvudsakliga inkomst i utlandet ska för inkomståret beräkna sin skattepliktiga inkomst i utlandet genom att lägga samman överskottet av tjänst, näringsverksamhet och kapital eller motsvarande. Om låntagaren har inkomster i både Sverige och utlandet, ska dessa inkomster räknas samman. Inkomsten i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gällde den första bankdagen för inkomståret. Om en inkomst i ett inkomstslag är mindre än 0 kronor, räknas den som 0 kronor. De beräknade inkomsterna ska i efterhand kunna styrkas med ett beslut om taxering eller motsvarande Denna författning träder i kraft den 1 januari På Centrala studiestödsnämndens vägnar KERSTIN BORG WALLIN Helena Fällman 4 Bemyndigandet finns punkten 8 första stycket i övergångsbestämmelserna i förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655). 5 Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:3. Författningen omtryckt CSNFS 2007:10. 9

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap

Studiemedel för gränslös kunskap Studiemedel för gränslös kunskap Slutbetänkande av Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld Stockholm 2011 SOU 2011:26 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541 Ert dgluri' Rättavdelningen Mocika Haraldsson ANKOM 2011 -Ol~- 1 r Handikapp förbunden Box 1386 172 27 Sundbyberg Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer