Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park _308s. Riikenskapsiret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret"

Transkript

1 I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213

2 Org.nr (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin gsberiittelse Ftireningens iindamil och verksamhet Fcireningen har till iindamil att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i fbreningens hus upplata bostadsliigenheter och lokaler under nytdanderiitt och utan tidsbegninsning. uppl6telse fbr dven omfatta mark som lisgel i anslutning till ftireningens hus, om marken ska anvandis som komplement till bostadsliigenhet eller lokal' Bostadsriitt iir den rait i ftireningen som medlem har p6 grund av uppl'telsen. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsnittsinnehav-are. Fiireningens stadgar Fcireningens giillande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket 2-l I -1. Fastighet och liigenhetsfiirdelning Fcireningens fastighet, Spirursidan 4 och 5 bebyggdes 2 avjm AB och dr beliigen i Stockholms kommun. iiger fastigheten f1;rgnilrqen med tomtriitt, nuvarande avtal kiper t o m22. P6 fastigheten finns 4 st bostadshus innehillande 32liigenhetir. Dessutom finns 22p-platser. Liigenhetsftirdelning: st 2 rum och krik st 3 rum och krik st 4 rum och k<ik st 5 rum och kok Total bostadsyta:2 688 lfl/m Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stiimma best6tt av: Ordinarie Suppleanter Johan Kellgren David Lindenhiill Dara Romcevic Jenrrie Linond Jonny Fredriksson Kamyar Forozech Tommy Ekrot Ordf. Styrelseledamciter som har avgitttunder 6ret iir Annika Kitti, Henrik och Jens Hasman. Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Niclas Wiirenfeldt Bernadette Larsson Pontus Degsell Annika Kitti BoRevision i Sverige AB BoRevision i Sverige AB

3 Org.nr (r2) tr'astighetens tekniska status fri:::#;:x:;::;;;3en av rastigheten har utfijrts i rebruari 214 (intervau minst vart tredie dr entigt Energideklaration har"i enlighet med giillande regler uppriittats 61 2g (intervall vart l:e 6r). ovk besiktning har skett 211 (intervall beroenie p#lk;;yp av ventilation fastigheten har). Liigenhetsiiverlitelser under perioden har 2st <iverlstelser iigt rum. styrelsen har inte beviljat n6gra andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy ftir andrahandsuthyming a_r a1 attftilja Hyresnzimndens praxis. Fcir att uppl6ta bostadsriitten i andra hand knivs oeat<tanw:iraa sket, iilt *"*" tilrfiilligt arbete eller tillfiilliga studier pi annan ort di medlemmen under en tidsbestiimd period inte'gatv har m<ijlighe t att n.rttlaliigenheten. Nyttjanderiitten till liigenhet som innehas med bostadsriitt iir forverkad och fiireningen s6ledes beriittigad ;X"T*" upp bostadsriittshavaren fcir avflyttning, om Hgenhe; utan styrelsens tilsjand upplates i andra F<ireningen hade vid 6rets slut 4g medlemmar. Fastighetsfiirvaltning Styrelsen har under 6ret haft i protokollftirda sammantrziden. Den ekonomiska ftirvaltni.rgetr har utftirts av ISS Facility Services AB. Liigenhetsftirteckningen hanteras av ISS Facility services AB. Enklare fastighetssk<itsel har under 6ret skrjtts iv tyras.k. portombud, dvs boende i ftireninsen. tr'iirsiikring H:1-#:ff"]r tullviirdefijrsiikrad i Liinsftirsiikringar Stockholm. I fcirseikringen ing6r ansvarsf<irsiikring Fiireningens fond ftir yttre underhifl Reservering och ianspriktagande av yttre reparationsfonden ing6r i styrelsens forslag till resultatdisposition och tjverftiring sker efter beslut, mellan balalserat resultat och yttre reparationsfond. Fastighetsslatt/ av gift och inkomstskatt Fastigheten har isatts v?irdear 21. Fastigheten iir beskattad med hel avgift fu o m212. Fcjr inkomst Fret 213 uppgir den kommunala fastighetsavgiften f<ir flerbostadshus till I 21 kronor per bostadsliigenhet, dock h6gst,3%oav giilande taxelngsvii.a.-pl bostadsdelen. Fcir fiireningen iir det liigsta beloppet beriiknat till 38 izo tooiord.v.s kronor per bostadsliigenhet. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppriiknas 6rligen. Intiikter och kostnader avseende fastighetsftirvaltning iir inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlcista och salda bostadsriitter upp ftiberiikning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott fr6n ftiregiende 5r avriiknas och iir underlaget positivt sker beskatt ning med.22%o.

4 Org.nr 7696G (r2) Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret vi har under 6ret ktipt in tiiinster ftir trappstiidning, triidgardssk<itsel och sncir<ljning. Fcireningens medlemmar har samlats vii z st trivsetaag;r, ua. o"t t o.t. His sbesiktning av St Erikshissar kvalitetssiikrad. Yttre husbesiktning utftjrd. Frireningen har under 6ret ansrutit sina riigenheter till ownit fiberniit. Viisentliga hiindelser. efter riikenskapsirets utging Alla bostadsriittsftireningl mld riikenskapsir-roir pa=uo4u s 2ll4kommer att omfattas av en ny normgivning fcir redovisning. Det innebiiiatt forening"ni frurntioen kommer attupprdtta arsredovisningen enligt ett si kallat K-regelverk. F6;"dti;g;; ko*". sannolikt att ske vad giiller synen p6 avskrivningar, investeringar, underhai och ev underhnlljfonder. Detta kan medfora att framtida resultat och jiimftirelsetal awiker frin denna irsredovisni"g ;;h budget for Fr 214. Fcireningen kommer att fortsiitta arbeta ftir god ekonomi. vi kommer iiven detta 6r kopa in tjiinstema f<ir trappstiidning, triidgardsskcitsel och snrircljning. Trivseldagarnu Le.te, dari;;fb;rrtjur" praktiska sysslor, genomftir husomsyn och umg6s med varandra. - I samarbete med 6wiga bostadsriittsftireningar i omridet deltar Brf Arsta park i organisationen Grannsamverkan. Fcireningen har amorterat 4 kr under janu an2!4. Arsavgifter Arsavgift ema hcijdes med. 1,5%o fr om _ 1 _ I. Arsavgifterna iir oftjriindrade 214 jdmftjrt med 213. Genomsnittlig avgift per I uppgar till 7 63 krllcvm. Ovrigt Enlig styrelsebeslut debiteras kciparen vid varje overlitelse en expeditionsavgift pit2,5%oav basbeloppet (214: 1 11 kronor)' Pantsiittningsavgift debiteras med l%oav basbelop pet (214: 444 kronor) vid varje pantsiittning. P6minnelseavgift uttages med 6 kronor vid sen betalnins. Flerirsiiversikt tl Nettoomsiittning Resultat ftire reservering Reservering yttre reparationsfond Saldo I'ttre reparationsfond Lhnper kvm yta Kassalikviditet (%) Arsavgift bostiider kronor/kvm I s r s r 259 9s

5 Brf Arsta park Org.nr (12) X'iirslag till vinstdisposition Styrelsen ftireslir att til fiirfogande stiende vinstmedel: balanserad arets vinst ',r:ii:, disponeras si att till yttre reparationsfond civerftire s 67 2 i ny riikning <iverftires 24 7gl F<ireningens resultat och stiillning i 6wigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med tilliiggsupplysningar.

6 Org.nr s (r2) Resultatrlikning Not tr'iireningens intiikter 2 r s7s tr'dreningens kostnader Underhillskostnader Driftskostnader F<irvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 J ILs r Riinteintiikter Riintekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Arets resultat

7 Org.nr s 6 (r2) Balansriikning Not r TILLGANGAR Anliiggnin gstillgin gar Mate riella anliig g ning stiltg dng ar Byggnader Installationer Summa anliiggningstillgingar Omsiittnin gstillgin gar 52 t s s Hyres- och avgift sfordringar Ovriga fordringar / Skattekontot Fcirutbetalda kostnader och upplupna intiikter Kassa och bank Kassa och bank Avriikningskonto ISS Facility Services AB Summa omsiittningstillgingar SUMMA TILLGANGAR 6 86 r7 657 r s ) r87

8 Org.nr (r2) Balansriikning Not r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppl6telseavgifter Yttre reparationsfond l Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat r Summa eget kapital r Lingfristiga skulder Fastighetsl6n Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslin Leverantcirsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikrer Summa kortfristiga skulder l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stiillda siikerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga

9 Brf Arsta park Org.nr (12) Tilliiggs upplysningar Red ovisningsprinciper Arsredovisningen har ugrliittats enligt Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinna r6d. om inte annat framgir iir de tilliimpide redovisningrjri"jip"-" oftiriindrade jiimftirt med ftireg'ende 6r. Anl iiggningstill gdngar Materiella anliiggningstillg6ngar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskri.,mingar. utgifter ftir ftirbiittrinqy aylineangars prestanda, utciver irrp*ngrig niv6, cikar tillg6ngarnas redovisade viirde' utgifter ftr reparation och underhall redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av systematiskt <iver tillgangens bedcimda nrdandeperiod. Progressiv avskrivningsmetod anvrinds. F<iljande avskriwingstider tilliimpas: Byggnader Installationer 1 er 5 Fr Markviirdet iir inte fciremil ftir avskrivning. I de fall en tillgangs redovisade vairde skulle riverstiga dess beriiknade 6tervinningsvzirde skrivs tillg6ngen omedelbart ner till sitt dtervinningsviirde.- Finansiella instrument Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pr<ivning beriiknas bli betalt. Leverantcirsskulder viirderas tili nominellt belopp. r -a Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt 6r samt justeringar avseende tidigare 6rs aktuella skatt. Skatteskulder vdrderas till vad som enligift;reningens t"a,i--"ing ska erlaggas till Skatteverket. F<ireningens fond fijr yttre underhill Reservering till ftireningens fond ftir yttre underhall ingar i styrelsens ftirslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits pi fiireningsstiimma sker civerfiiri"ng rrun uururrr"rat reirltat till fond fcir yttre underh6ll. Detta iir enligt ftirenirrg"n. stadgar. Nyckeltalsdefi nitioner Kassalikviditet visar ftireningens kortsiktiga betalningsfti rm;ga,berliknas som ftjrh6llandet mellan omsiittningstillgingar och kortfristiga skulder. F<ir ytterligare upplysningar hiinvisas till not.

10 Yi Brf Arsta park Org.nr e (r2) Noter Not I Fiireningens intiikter Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Ersdttningar och intiikter 213 6s rt Not 2 Underhillskostnader L<ipande reparationer Underhdll hiss Underhill planteringar Reparationer och underhdll enligt undehillsplan Avgir aktiverade underhillskostnader./ s r9 289 Not 3 Driftkostnader Stiidning entreprenad Besiktning hiss Serviceavtal Yttre skritsel Fastighetsel Uppviirmning Vatten Sophiimtning Fast i ghets fcirs iikring Avgiilder, arrenden och avgifter Kabel-TV Fastighetsskatt/fastighetsavgift Ovriga driftkostnader r l 79 1r s Not 4 Fiirualtnings- och externa kostnader Administration, kontor och <iwigt Styrelse- och portombudsarvoden Lagstadgade sociala avsifter Revisionsarvode Fcirvaltningsarvode Owiga extema tj[nster s s ,[\

11 Org.nr t (r2') Not 5 Avskrivningar Byggnad tt 7/1 Bredband/Fiberniit 6r I /5 213 r s Avskrivning pi fastighetens bokftirda viirde har skett med krenligt en 1-6rig progressivplan. Not 6 Byggnader Ingdende anskaffningsviirde byggnad Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden Ing6ende avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enlig plan Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde Taxeringsviirden byggnader Taxeringsveirden mark s l9t t l t2-31 s s89 Not T Installationer Installation av Bredband/Fiberniit Utgiende ackumulerade anskaffningsvlirden Arets avskrivningar Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde i t2-31 Not 8 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter F<irutbetald ftirsiikring Fcirutbetald kabel-tv Fcirutbetald vattenavgift Ovriga ftjrutbetalda kostnader/upplupna intiikter 213-r s t 982 9t 251

12 Org.nr rr (r2) Not 9 Fiiriindring av eget kapital Belopp vid irets ingang Disposition av ftiregiende drs resultat: Inbetalda insatser Upplfltelseavgifter t7 999 Arets resultat Belopp vid irets utging t Yttre rep. fond Balanserat resultat 335 r Arets resultat Not 1 Upplitelseavgifter Uppldtelseavgifter enligt ekonomisk plan. Not 11 Fastighetslin Lingivare - riintesats - riinteiindring Swedbank Hypotek AB - 2,79yo _ 214_g_Zs Swedbank Hypotek AB - nirligt Swedbank Hypotek AB - 2,996 _ 216_g_25 Avg6r kortfristig del./ s r s s Not 12 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter Upplupna lciner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna riintekostnader F<jrskott sbe talda hyr or I av gifter Upplupna uppviirmningsko stnader Upplupna elavgifter Upplupna renh6llningsavgift er Uaplupna reparationer o underhdllskostnader Owiga upplupna kostnader och forutbetalda intiikter Beriiknat arvode ftir revision r t6r i r t 6s ) )1< l r2 4s

13 BrfArsta Park Org.nr (r2) Alvsjci g I ll /) " Ill l /-- r,l/ Johan Kellgren b-/&-lul David Lindenhnil a)n U, l2,rule_ae4,ij Dara Romcevic Min revisionsberiittelse har liimnats. L/ astc;/ ordy

14 Revisionsberdttelse Till foreningsstdmman iarsta park, org,nr. 76g66_3gs Rapport om irsredovisningen Jag har utfort en revision av 6rsredovisningen for Arsta park for 6r 213. Sfyre/sens ansv ar ftjr irsredovisn in gen Det dr styrelsen som har ansvaret for att upprdtta en drs_ redovisning.som ger en rdttvisande Oiro eniibt aiirejouirn,ngr_ tagen och for den interna kontroll som styrelien UeComer ar nodvdndig for att upprdtta en drsredovisning som int;innenafter vdsenttiga fetaktigheter, vare sig dessa O.rJ, pa oef.niiign.ter. eller p6 fel. Reyisorns ansyar Mitt ansvar ar att uttala mig om 6rsredovisningen p6 qrundval av mtn revtston.,tag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssjd i Sveriqe. Dessa standarder krdver att jag foljer yrkesetiska krav sam"t ptanerar och ror art. uppn6 rim ti g sdkerhet art 11T:i l:51.,,t1t 6rsredovisn in gen Inre Innenailer vdseniliga felaktigheter. En.revision innefattar att genom olika dtgdrder inhdmta revtstonsbevis om belopp och annan information i 6rs_ redovisningen. Revisorn vdljer vilka Atgdrder som ska ulforas, bland annat genom att bedoma ristern-a tor vasentligai;laktigneter i drsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegeniiiiirier.rrer. pa fel. Vid denna riskbedomni-ng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta for hur foreningen upprattar 6rsredovisningen for att ge en rdttvisande bifji.yi; rtt?torm granskningsdtgdrder som dr dndamdlsenlig, med nanrtln tiff omstdndigheterna, men inte i syfte att gorjett uttatancd om effektiviteten i foreningens interna kontioll. en revision innetattar ocksa en unardering av dndam6lsenligheten i de redovisnrngs_ principer som har anvdnts och av rimlilheten i styretiens upp_ skattningar i redovisningen, liksom en utvaroering arcen over_ gnpane presentationen i drsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andr i frifattningar Utover min revision av 6rsredovisningen har jag dven utfort en revision av forslaget till dispositioner-oetaff"ano'e io*ning.n, u,nrt eller fdrtust samt styrelsens forvattning i ir" Airt, paik i.i i a, ZOlt. Sfyrelsens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget lill dispositioner betrdffande foreningens vinst eller forlust, o.n O.t ailvr.lsen som nar ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrdtilaqen. Reyrsorns ansyar rimtig sakerher uttata Yl,3:::l?lrtmed mig om forstaget titl tspostrtoner av toreningens vinst eller fcirlust oih om forvittningen pd grundval av min revision. Jag har utfort revisionen entigt goc revisionssed i Sverige. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslao till dispositioner betrdffande foreningens uinst eilirio;uit'nrr. rug granskat om forslaget dr forenligt med bostadsrdttslagen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av drsredovisningen granskat vdsenttigabjsiut, Atgdrder och forh dlanden i to,en i,fu en lcii aiik;#;d;,., ndgon styrelseledamot dr ersdttninlssf ytolg mot t irrninl.r.,.g lr,?,r91 granskat om n6gon styretietedam-ot pa,nn.i,"al na nantat I strid med arsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund for ririna uttalanden. Uttalanden j^ig 19,/ila ljgreninssstdmman behandtar resutrater entigt rorsraget I trvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskaps6ret. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr - tillrdckliga "', och dndamalsenliga som grund for miia uttalanden. Uftalanden ll,yf:l pq"rtning har Arsredovisningen upprdrtats i entighet och ger en i i::,1t-r,.-d?yi:ringslagen aila vdseniliga avseende 1$tJisanog bitd av ioreiingens ilnansieril starr;id;;;;; il"lltp_9l rq1!o.l* dess finansietla resutra'iior 6ret en ist -r iltut 6rsredovisningstagen. Forvattningsneraftetsen ar fore.l;m"el Hrredovisningens ovriga delar. J-ag tillstyrker ddrfor att foreningsstdmman faststdller - resultaf rdkningen och balansrdkningen forforening.n. -'-'' Niclas Wdrenfeldt BoRevision AB

15 4914 Brf Arsta park Stockholm Avser tusentals kronor - tkr Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Hyresbortfall (outhyrt).i. Ovriga intiikter RORELSENS INTAKTER Stiidning entr. Obligatorisk ventilationskontroll Besiktning (hiss) Serviceavtal Ytbe skdtsel Ltipande reparationer/underh6ll kip rep/underhdll hissar kip replunderhill planteringar Planenligt underhill RESULTAT RESULTAT BUDGET t) 1 o t7 o4 2 s2 I I o l 42 A l Elavgifter Uppviirmning Vatten & avlopp Sophiimtning Fasti ghets f tirsiikringar Sj iilwisk/reparation ft irsiikringsskador Tomtriittsavgiilder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt 6vr f6rbrukningsinventarier/material Kreditupplysning Styrelsearvode Revisionsarvode F6rvaltningsarvoden Ovriga frirvaltningskostnader Lagstadgade sociala avgi fter Avskrivning byggnad Avskrivning installationer RORELSENS KOSTNADER RORELSENS R.ESULTAT o I 44 l l I JZ 1a J I 22 t r7l s t) 6 l o oj Riinteint?ikter FINANSIELLA INTAKTER Riintekostnader fastighetsl6n F'INANSIELLA KOSTNADER RBSULTAT J)/ 7 JJ -12 Fdreslds i resultatdispositionen: Ianspr6ktagande av yttre reparationsfond Reservering till yftre reparationsfond./ ) BUDGET INKLUDERAR FOLIANDE HoJNINGAR Arsavgifter % FROM Genomsnittlig avgift per l4-1_1 uppgir till 763 lcikvm. ISS Fastighetsekonomi sid 1(2)

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716401-2226 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Leran nr 5

Årsredovisning. Brf Leran nr 5 Årsredovisning för Brf Leran nr 5 716403-4311 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Leran nr 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret Brf Pendeluret 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Pendeluret 4 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Pendeluret 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kapprocken

Årsredovisning. Brf Kapprocken Årsredovisning för Brf Kapprocken 702002-1668 Räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08 31 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Kapprocken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08

Läs mer

Årsredovisning. Bf Kättingen upa

Årsredovisning. Bf Kättingen upa Årsredovisning för Bf Kättingen upa 702001-2477 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Bf Kättingen upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Uppsala

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Uppsala Årsredovisning för Brf Ekebydalen Uppsala 769602-2933 Räkenskapsåret 2013 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Ekebydalen Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret 1(e) Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 212-5-15 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fårholmen i Karlstad Räkenskapsåret 211-1-1 -- 2ll-r2-37.u Styrelsen for Bostadsrättsftireningen

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299 HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01-2005-08-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. Butik 66,5 2017-09-30 Bageri 54 2017-09-30 Kontor 43 2017-09-30. I (r1) Fö rva ltnin gsberättelse

Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. Butik 66,5 2017-09-30 Bageri 54 2017-09-30 Kontor 43 2017-09-30. I (r1) Fö rva ltnin gsberättelse BrfÅngpannan 16 I (r1) Styrelsen för Brf Ångpannan 16 får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 214. Fö rva ltnin gsberättelse Verksamheten Allmiint om verksamheten Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Brf Essingehöjden Org nr 769606-7227 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltnings berättelse resultaträkning balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma

Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen MÅLAREN! Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA info@brfmalaren.com Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma TID: Onsdag den 25:e maj, kl 19.00 (Fika serveras från 18.30)

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 1(14) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Arsredoviisning. tvi i forening. Firmatecknare Foreningens firma tecknas, lorutom av styrelsen, av styrelsens ledamdter

Arsredoviisning. tvi i forening. Firmatecknare Foreningens firma tecknas, lorutom av styrelsen, av styrelsens ledamdter Bo stadsriittsfiireningen Ors.ff 773200-1594 Arsredoviisning Styrelsen fbr hiir med avge irsredovisrring fo,r foreningens verksamhet under riikenskapsiret 2012.01.0 1-2012.t2.3 I. F ti rvaltnin gsbe rii

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Garm Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning. 1(12) BRF Resedan Luleå Org nr Års redovisning för räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(14) Brf Stora Badhusgatan 30 i Göteborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Brf Byggnadslagen i Lund

Brf Byggnadslagen i Lund Årsredovisning för Brf Byggnadslagen i Lund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Arsredovisning frir. Fii rvaltnin gsb eriittels e. B ostadsrtittsfcireningen Drottning F ilippa i Lund. Fiireningens verksamhet

Arsredovisning frir. Fii rvaltnin gsb eriittels e. B ostadsrtittsfcireningen Drottning F ilippa i Lund. Fiireningens verksamhet B O S TAD S n,a.tt s F. ORENINGEN DROTTNING FILIPPA I LLIND 769614-982 Arsredovisning frir B ostadsrtittsfcireningen Drottning F ilippa i Lund Styrelsen fir hiirmed avge redovisning for ftirenings verksamhet

Läs mer

Brf Ingelstad i Malmö

Brf Ingelstad i Malmö Årsredovisning för Brf Ingelstad i Malmö Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehål Isförteckn ing: Förvaltningsberätteise Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Arthur. t 1640r-40t6. Räkenskapsåret. 20tr

Årsredovisning. för. Brf Arthur. t 1640r-40t6. Räkenskapsåret. 20tr Årsredovisning för Brf Arthur t 164r-4t6 Räkenskapsåret 2tr Org.nr 71641-4rc 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for Brf Arthur får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2AII. Fö rvaltnin gsb e rättels

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 769610-5829 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554

Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554 1(10) Årsredovisning Brf Luthagen 63:6 Org.nr 769608 3554 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2014 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012

Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012 Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Bf Port Arthur UPA Org.nr 717600-5325 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Smaragden i Nacka

HSB:s Brf Smaragden i Nacka HSB:s Brf Smaragden i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 HSB:s Brf Smaragden i Nacka 1(15) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Smaragden i Nacka får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Brf Holmgård 1 1(13) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 .7 0 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Brf Vattentornet 3 716419-572 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Karlavagnsgränd

Årsredovisning. Brf Karlavagnsgränd Årsredovisning för Brf Karlavagnsgränd Räkenskapsåret 2011 1(13) Styrelsen för Brf Karlavagnsgränd, Järfålla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Långkorven Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1 Årsredovisning för Brf Skalbaggen 1 Räkenskapsåret 2010 Brf Skalbaggen 1 1(12) Styrelsen för Brf Skalbaggen 1, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2008 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612

Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612 Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612 Årsredovisning räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 2 (16) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kranen 1 i Solna med organisationsnummer 716419-3612

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bävern 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Brf Mälarhöjdsparken 1

Brf Mälarhöjdsparken 1 Årsredovisning för Brf Mälarhöjdsparken 1 Räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Årsredovisning. Brf Cedern

Årsredovisning. Brf Cedern , Årsredovisning för Brf Cedern 769619-1241 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Cedern får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Spinnaren

Årsredovisning. Brf Spinnaren Årsredovisning för Brf Spinnaren 716419-8900 Räkenskapsåret 2010 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Spinnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011 Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011 1(9) Årsredovisning Brf Bällstabacken 4 Org.nr 769615-5485 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Fastigheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan Bostadsrättsföreningen Wotan Sid 1 (12) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Wotan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4 & n BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2 Org. nr 716417-4562 AnsneoovrsNrNG för räkenskapsåret 21 4 ry { Org nr 716417-4563 Sida I av l Styrelsen for BRF Bromsen 2 färhärmed avge årsredovisning for räkenskaps

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt

Brf Haren i Krokslätt Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt, org.nr 769614-9355 får härmed avge följande årsredovisning för perioden 2009-01-01-2009-12-31. Föreningen allmänt Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Brf Södergatan Årsredovisning 2014

Brf Södergatan Årsredovisning 2014 Brf Södergatan Årsredovisning 2014 Kallelse till årsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Södergatan till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2014. Tid: Onsdagen den 27 maj

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsriittsfiirenin gen Tomtebo 716422-6180. Reikenskapsiret. fiir

Arsredovisning. Bostadsriittsfiirenin gen Tomtebo 716422-6180. Reikenskapsiret. fiir Arsredovisning fiir Bostadsriittsfiirenin gen Tomtebo 716422-618 Reikenskapsiret 27 B ostadsriittsforen i n gen Tomtebo 716422-618 l(13) Styre I sen for Bostadsriittsforeningen Tomtebo fir hiirmed avge

Läs mer

Brf Tonsrittaren. Arsreoovlsnlng 7 16401-2945. Fdr riikenskapsiret 2007-07-01-2008-06-30

Brf Tonsrittaren. Arsreoovlsnlng 7 16401-2945. Fdr riikenskapsiret 2007-07-01-2008-06-30 Brf Tonsrittaren 7 1641-2945 X1 Arsreoovlsnlng \J Fdr riikenskapsiret 27-7-1-28-6-3 Brf Tonsiittaren 7I64t-294s 1(13) Arsredovisning Sfyrelsen for Brf Tonsiittaren far hiirmed avge Arsredovisning for riikenskapsaret

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2011

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2011 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2011 1 (10) ÅRSREDOVISNING för bostadsrättsföreningen Skogsviolen Org nr 716422-5349 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2011.

Läs mer

Årsredovisning. Brf New York 5

Årsredovisning. Brf New York 5 Tegeluddsvägen 30 115 40 Stockholm Årsredovisning för Brf New York 5 769615-7226 Räkenskapsåret 2013 1 (17) Styrelsen för Brf New York 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2007 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer