Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park _308s. Riikenskapsiret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret"

Transkript

1 I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213

2 Org.nr (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin gsberiittelse Ftireningens iindamil och verksamhet Fcireningen har till iindamil att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i fbreningens hus upplata bostadsliigenheter och lokaler under nytdanderiitt och utan tidsbegninsning. uppl6telse fbr dven omfatta mark som lisgel i anslutning till ftireningens hus, om marken ska anvandis som komplement till bostadsliigenhet eller lokal' Bostadsriitt iir den rait i ftireningen som medlem har p6 grund av uppl'telsen. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsnittsinnehav-are. Fiireningens stadgar Fcireningens giillande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket 2-l I -1. Fastighet och liigenhetsfiirdelning Fcireningens fastighet, Spirursidan 4 och 5 bebyggdes 2 avjm AB och dr beliigen i Stockholms kommun. iiger fastigheten f1;rgnilrqen med tomtriitt, nuvarande avtal kiper t o m22. P6 fastigheten finns 4 st bostadshus innehillande 32liigenhetir. Dessutom finns 22p-platser. Liigenhetsftirdelning: st 2 rum och krik st 3 rum och krik st 4 rum och k<ik st 5 rum och kok Total bostadsyta:2 688 lfl/m Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stiimma best6tt av: Ordinarie Suppleanter Johan Kellgren David Lindenhiill Dara Romcevic Jenrrie Linond Jonny Fredriksson Kamyar Forozech Tommy Ekrot Ordf. Styrelseledamciter som har avgitttunder 6ret iir Annika Kitti, Henrik och Jens Hasman. Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Niclas Wiirenfeldt Bernadette Larsson Pontus Degsell Annika Kitti BoRevision i Sverige AB BoRevision i Sverige AB

3 Org.nr (r2) tr'astighetens tekniska status fri:::#;:x:;::;;;3en av rastigheten har utfijrts i rebruari 214 (intervau minst vart tredie dr entigt Energideklaration har"i enlighet med giillande regler uppriittats 61 2g (intervall vart l:e 6r). ovk besiktning har skett 211 (intervall beroenie p#lk;;yp av ventilation fastigheten har). Liigenhetsiiverlitelser under perioden har 2st <iverlstelser iigt rum. styrelsen har inte beviljat n6gra andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy ftir andrahandsuthyming a_r a1 attftilja Hyresnzimndens praxis. Fcir att uppl6ta bostadsriitten i andra hand knivs oeat<tanw:iraa sket, iilt *"*" tilrfiilligt arbete eller tillfiilliga studier pi annan ort di medlemmen under en tidsbestiimd period inte'gatv har m<ijlighe t att n.rttlaliigenheten. Nyttjanderiitten till liigenhet som innehas med bostadsriitt iir forverkad och fiireningen s6ledes beriittigad ;X"T*" upp bostadsriittshavaren fcir avflyttning, om Hgenhe; utan styrelsens tilsjand upplates i andra F<ireningen hade vid 6rets slut 4g medlemmar. Fastighetsfiirvaltning Styrelsen har under 6ret haft i protokollftirda sammantrziden. Den ekonomiska ftirvaltni.rgetr har utftirts av ISS Facility Services AB. Liigenhetsftirteckningen hanteras av ISS Facility services AB. Enklare fastighetssk<itsel har under 6ret skrjtts iv tyras.k. portombud, dvs boende i ftireninsen. tr'iirsiikring H:1-#:ff"]r tullviirdefijrsiikrad i Liinsftirsiikringar Stockholm. I fcirseikringen ing6r ansvarsf<irsiikring Fiireningens fond ftir yttre underhifl Reservering och ianspriktagande av yttre reparationsfonden ing6r i styrelsens forslag till resultatdisposition och tjverftiring sker efter beslut, mellan balalserat resultat och yttre reparationsfond. Fastighetsslatt/ av gift och inkomstskatt Fastigheten har isatts v?irdear 21. Fastigheten iir beskattad med hel avgift fu o m212. Fcjr inkomst Fret 213 uppgir den kommunala fastighetsavgiften f<ir flerbostadshus till I 21 kronor per bostadsliigenhet, dock h6gst,3%oav giilande taxelngsvii.a.-pl bostadsdelen. Fcir fiireningen iir det liigsta beloppet beriiknat till 38 izo tooiord.v.s kronor per bostadsliigenhet. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppriiknas 6rligen. Intiikter och kostnader avseende fastighetsftirvaltning iir inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlcista och salda bostadsriitter upp ftiberiikning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott fr6n ftiregiende 5r avriiknas och iir underlaget positivt sker beskatt ning med.22%o.

4 Org.nr 7696G (r2) Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret vi har under 6ret ktipt in tiiinster ftir trappstiidning, triidgardssk<itsel och sncir<ljning. Fcireningens medlemmar har samlats vii z st trivsetaag;r, ua. o"t t o.t. His sbesiktning av St Erikshissar kvalitetssiikrad. Yttre husbesiktning utftjrd. Frireningen har under 6ret ansrutit sina riigenheter till ownit fiberniit. Viisentliga hiindelser. efter riikenskapsirets utging Alla bostadsriittsftireningl mld riikenskapsir-roir pa=uo4u s 2ll4kommer att omfattas av en ny normgivning fcir redovisning. Det innebiiiatt forening"ni frurntioen kommer attupprdtta arsredovisningen enligt ett si kallat K-regelverk. F6;"dti;g;; ko*". sannolikt att ske vad giiller synen p6 avskrivningar, investeringar, underhai och ev underhnlljfonder. Detta kan medfora att framtida resultat och jiimftirelsetal awiker frin denna irsredovisni"g ;;h budget for Fr 214. Fcireningen kommer att fortsiitta arbeta ftir god ekonomi. vi kommer iiven detta 6r kopa in tjiinstema f<ir trappstiidning, triidgardsskcitsel och snrircljning. Trivseldagarnu Le.te, dari;;fb;rrtjur" praktiska sysslor, genomftir husomsyn och umg6s med varandra. - I samarbete med 6wiga bostadsriittsftireningar i omridet deltar Brf Arsta park i organisationen Grannsamverkan. Fcireningen har amorterat 4 kr under janu an2!4. Arsavgifter Arsavgift ema hcijdes med. 1,5%o fr om _ 1 _ I. Arsavgifterna iir oftjriindrade 214 jdmftjrt med 213. Genomsnittlig avgift per I uppgar till 7 63 krllcvm. Ovrigt Enlig styrelsebeslut debiteras kciparen vid varje overlitelse en expeditionsavgift pit2,5%oav basbeloppet (214: 1 11 kronor)' Pantsiittningsavgift debiteras med l%oav basbelop pet (214: 444 kronor) vid varje pantsiittning. P6minnelseavgift uttages med 6 kronor vid sen betalnins. Flerirsiiversikt tl Nettoomsiittning Resultat ftire reservering Reservering yttre reparationsfond Saldo I'ttre reparationsfond Lhnper kvm yta Kassalikviditet (%) Arsavgift bostiider kronor/kvm I s r s r 259 9s

5 Brf Arsta park Org.nr (12) X'iirslag till vinstdisposition Styrelsen ftireslir att til fiirfogande stiende vinstmedel: balanserad arets vinst ',r:ii:, disponeras si att till yttre reparationsfond civerftire s 67 2 i ny riikning <iverftires 24 7gl F<ireningens resultat och stiillning i 6wigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med tilliiggsupplysningar.

6 Org.nr s (r2) Resultatrlikning Not tr'iireningens intiikter 2 r s7s tr'dreningens kostnader Underhillskostnader Driftskostnader F<irvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 J ILs r Riinteintiikter Riintekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Arets resultat

7 Org.nr s 6 (r2) Balansriikning Not r TILLGANGAR Anliiggnin gstillgin gar Mate riella anliig g ning stiltg dng ar Byggnader Installationer Summa anliiggningstillgingar Omsiittnin gstillgin gar 52 t s s Hyres- och avgift sfordringar Ovriga fordringar / Skattekontot Fcirutbetalda kostnader och upplupna intiikter Kassa och bank Kassa och bank Avriikningskonto ISS Facility Services AB Summa omsiittningstillgingar SUMMA TILLGANGAR 6 86 r7 657 r s ) r87

8 Org.nr (r2) Balansriikning Not r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppl6telseavgifter Yttre reparationsfond l Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat r Summa eget kapital r Lingfristiga skulder Fastighetsl6n Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslin Leverantcirsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikrer Summa kortfristiga skulder l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stiillda siikerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga

9 Brf Arsta park Org.nr (12) Tilliiggs upplysningar Red ovisningsprinciper Arsredovisningen har ugrliittats enligt Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinna r6d. om inte annat framgir iir de tilliimpide redovisningrjri"jip"-" oftiriindrade jiimftirt med ftireg'ende 6r. Anl iiggningstill gdngar Materiella anliiggningstillg6ngar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskri.,mingar. utgifter ftir ftirbiittrinqy aylineangars prestanda, utciver irrp*ngrig niv6, cikar tillg6ngarnas redovisade viirde' utgifter ftr reparation och underhall redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av systematiskt <iver tillgangens bedcimda nrdandeperiod. Progressiv avskrivningsmetod anvrinds. F<iljande avskriwingstider tilliimpas: Byggnader Installationer 1 er 5 Fr Markviirdet iir inte fciremil ftir avskrivning. I de fall en tillgangs redovisade vairde skulle riverstiga dess beriiknade 6tervinningsvzirde skrivs tillg6ngen omedelbart ner till sitt dtervinningsviirde.- Finansiella instrument Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pr<ivning beriiknas bli betalt. Leverantcirsskulder viirderas tili nominellt belopp. r -a Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt 6r samt justeringar avseende tidigare 6rs aktuella skatt. Skatteskulder vdrderas till vad som enligift;reningens t"a,i--"ing ska erlaggas till Skatteverket. F<ireningens fond fijr yttre underhill Reservering till ftireningens fond ftir yttre underhall ingar i styrelsens ftirslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits pi fiireningsstiimma sker civerfiiri"ng rrun uururrr"rat reirltat till fond fcir yttre underh6ll. Detta iir enligt ftirenirrg"n. stadgar. Nyckeltalsdefi nitioner Kassalikviditet visar ftireningens kortsiktiga betalningsfti rm;ga,berliknas som ftjrh6llandet mellan omsiittningstillgingar och kortfristiga skulder. F<ir ytterligare upplysningar hiinvisas till not.

10 Yi Brf Arsta park Org.nr e (r2) Noter Not I Fiireningens intiikter Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Ersdttningar och intiikter 213 6s rt Not 2 Underhillskostnader L<ipande reparationer Underhdll hiss Underhill planteringar Reparationer och underhdll enligt undehillsplan Avgir aktiverade underhillskostnader./ s r9 289 Not 3 Driftkostnader Stiidning entreprenad Besiktning hiss Serviceavtal Yttre skritsel Fastighetsel Uppviirmning Vatten Sophiimtning Fast i ghets fcirs iikring Avgiilder, arrenden och avgifter Kabel-TV Fastighetsskatt/fastighetsavgift Ovriga driftkostnader r l 79 1r s Not 4 Fiirualtnings- och externa kostnader Administration, kontor och <iwigt Styrelse- och portombudsarvoden Lagstadgade sociala avsifter Revisionsarvode Fcirvaltningsarvode Owiga extema tj[nster s s ,[\

11 Org.nr t (r2') Not 5 Avskrivningar Byggnad tt 7/1 Bredband/Fiberniit 6r I /5 213 r s Avskrivning pi fastighetens bokftirda viirde har skett med krenligt en 1-6rig progressivplan. Not 6 Byggnader Ingdende anskaffningsviirde byggnad Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden Ing6ende avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enlig plan Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde Taxeringsviirden byggnader Taxeringsveirden mark s l9t t l t2-31 s s89 Not T Installationer Installation av Bredband/Fiberniit Utgiende ackumulerade anskaffningsvlirden Arets avskrivningar Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde i t2-31 Not 8 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter F<irutbetald ftirsiikring Fcirutbetald kabel-tv Fcirutbetald vattenavgift Ovriga ftjrutbetalda kostnader/upplupna intiikter 213-r s t 982 9t 251

12 Org.nr rr (r2) Not 9 Fiiriindring av eget kapital Belopp vid irets ingang Disposition av ftiregiende drs resultat: Inbetalda insatser Upplfltelseavgifter t7 999 Arets resultat Belopp vid irets utging t Yttre rep. fond Balanserat resultat 335 r Arets resultat Not 1 Upplitelseavgifter Uppldtelseavgifter enligt ekonomisk plan. Not 11 Fastighetslin Lingivare - riintesats - riinteiindring Swedbank Hypotek AB - 2,79yo _ 214_g_Zs Swedbank Hypotek AB - nirligt Swedbank Hypotek AB - 2,996 _ 216_g_25 Avg6r kortfristig del./ s r s s Not 12 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter Upplupna lciner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna riintekostnader F<jrskott sbe talda hyr or I av gifter Upplupna uppviirmningsko stnader Upplupna elavgifter Upplupna renh6llningsavgift er Uaplupna reparationer o underhdllskostnader Owiga upplupna kostnader och forutbetalda intiikter Beriiknat arvode ftir revision r t6r i r t 6s ) )1< l r2 4s

13 BrfArsta Park Org.nr (r2) Alvsjci g I ll /) " Ill l /-- r,l/ Johan Kellgren b-/&-lul David Lindenhnil a)n U, l2,rule_ae4,ij Dara Romcevic Min revisionsberiittelse har liimnats. L/ astc;/ ordy

14 Revisionsberdttelse Till foreningsstdmman iarsta park, org,nr. 76g66_3gs Rapport om irsredovisningen Jag har utfort en revision av 6rsredovisningen for Arsta park for 6r 213. Sfyre/sens ansv ar ftjr irsredovisn in gen Det dr styrelsen som har ansvaret for att upprdtta en drs_ redovisning.som ger en rdttvisande Oiro eniibt aiirejouirn,ngr_ tagen och for den interna kontroll som styrelien UeComer ar nodvdndig for att upprdtta en drsredovisning som int;innenafter vdsenttiga fetaktigheter, vare sig dessa O.rJ, pa oef.niiign.ter. eller p6 fel. Reyisorns ansyar Mitt ansvar ar att uttala mig om 6rsredovisningen p6 qrundval av mtn revtston.,tag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssjd i Sveriqe. Dessa standarder krdver att jag foljer yrkesetiska krav sam"t ptanerar och ror art. uppn6 rim ti g sdkerhet art 11T:i l:51.,,t1t 6rsredovisn in gen Inre Innenailer vdseniliga felaktigheter. En.revision innefattar att genom olika dtgdrder inhdmta revtstonsbevis om belopp och annan information i 6rs_ redovisningen. Revisorn vdljer vilka Atgdrder som ska ulforas, bland annat genom att bedoma ristern-a tor vasentligai;laktigneter i drsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegeniiiiirier.rrer. pa fel. Vid denna riskbedomni-ng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta for hur foreningen upprattar 6rsredovisningen for att ge en rdttvisande bifji.yi; rtt?torm granskningsdtgdrder som dr dndamdlsenlig, med nanrtln tiff omstdndigheterna, men inte i syfte att gorjett uttatancd om effektiviteten i foreningens interna kontioll. en revision innetattar ocksa en unardering av dndam6lsenligheten i de redovisnrngs_ principer som har anvdnts och av rimlilheten i styretiens upp_ skattningar i redovisningen, liksom en utvaroering arcen over_ gnpane presentationen i drsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andr i frifattningar Utover min revision av 6rsredovisningen har jag dven utfort en revision av forslaget till dispositioner-oetaff"ano'e io*ning.n, u,nrt eller fdrtust samt styrelsens forvattning i ir" Airt, paik i.i i a, ZOlt. Sfyrelsens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget lill dispositioner betrdffande foreningens vinst eller forlust, o.n O.t ailvr.lsen som nar ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrdtilaqen. Reyrsorns ansyar rimtig sakerher uttata Yl,3:::l?lrtmed mig om forstaget titl tspostrtoner av toreningens vinst eller fcirlust oih om forvittningen pd grundval av min revision. Jag har utfort revisionen entigt goc revisionssed i Sverige. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslao till dispositioner betrdffande foreningens uinst eilirio;uit'nrr. rug granskat om forslaget dr forenligt med bostadsrdttslagen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av drsredovisningen granskat vdsenttigabjsiut, Atgdrder och forh dlanden i to,en i,fu en lcii aiik;#;d;,., ndgon styrelseledamot dr ersdttninlssf ytolg mot t irrninl.r.,.g lr,?,r91 granskat om n6gon styretietedam-ot pa,nn.i,"al na nantat I strid med arsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund for ririna uttalanden. Uttalanden j^ig 19,/ila ljgreninssstdmman behandtar resutrater entigt rorsraget I trvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskaps6ret. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr - tillrdckliga "', och dndamalsenliga som grund for miia uttalanden. Uftalanden ll,yf:l pq"rtning har Arsredovisningen upprdrtats i entighet och ger en i i::,1t-r,.-d?yi:ringslagen aila vdseniliga avseende 1$tJisanog bitd av ioreiingens ilnansieril starr;id;;;;; il"lltp_9l rq1!o.l* dess finansietla resutra'iior 6ret en ist -r iltut 6rsredovisningstagen. Forvattningsneraftetsen ar fore.l;m"el Hrredovisningens ovriga delar. J-ag tillstyrker ddrfor att foreningsstdmman faststdller - resultaf rdkningen och balansrdkningen forforening.n. -'-'' Niclas Wdrenfeldt BoRevision AB

15 4914 Brf Arsta park Stockholm Avser tusentals kronor - tkr Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Hyresbortfall (outhyrt).i. Ovriga intiikter RORELSENS INTAKTER Stiidning entr. Obligatorisk ventilationskontroll Besiktning (hiss) Serviceavtal Ytbe skdtsel Ltipande reparationer/underh6ll kip rep/underhdll hissar kip replunderhill planteringar Planenligt underhill RESULTAT RESULTAT BUDGET t) 1 o t7 o4 2 s2 I I o l 42 A l Elavgifter Uppviirmning Vatten & avlopp Sophiimtning Fasti ghets f tirsiikringar Sj iilwisk/reparation ft irsiikringsskador Tomtriittsavgiilder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt 6vr f6rbrukningsinventarier/material Kreditupplysning Styrelsearvode Revisionsarvode F6rvaltningsarvoden Ovriga frirvaltningskostnader Lagstadgade sociala avgi fter Avskrivning byggnad Avskrivning installationer RORELSENS KOSTNADER RORELSENS R.ESULTAT o I 44 l l I JZ 1a J I 22 t r7l s t) 6 l o oj Riinteint?ikter FINANSIELLA INTAKTER Riintekostnader fastighetsl6n F'INANSIELLA KOSTNADER RBSULTAT J)/ 7 JJ -12 Fdreslds i resultatdispositionen: Ianspr6ktagande av yttre reparationsfond Reservering till yftre reparationsfond./ ) BUDGET INKLUDERAR FOLIANDE HoJNINGAR Arsavgifter % FROM Genomsnittlig avgift per l4-1_1 uppgir till 763 lcikvm. ISS Fastighetsekonomi sid 1(2)

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Cedern

Årsredovisning. Brf Cedern , Årsredovisning för Brf Cedern 769619-1241 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Cedern får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Spinnaren

Årsredovisning. Brf Spinnaren Årsredovisning för Brf Spinnaren 716419-8900 Räkenskapsåret 2010 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Spinnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Tonsrittaren. Arsreoovlsnlng 7 16401-2945. Fdr riikenskapsiret 2007-07-01-2008-06-30

Brf Tonsrittaren. Arsreoovlsnlng 7 16401-2945. Fdr riikenskapsiret 2007-07-01-2008-06-30 Brf Tonsrittaren 7 1641-2945 X1 Arsreoovlsnlng \J Fdr riikenskapsiret 27-7-1-28-6-3 Brf Tonsiittaren 7I64t-294s 1(13) Arsredovisning Sfyrelsen for Brf Tonsiittaren far hiirmed avge Arsredovisning for riikenskapsaret

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNI]YG. Styrelse

ARSREDOVISNI]YG. Styrelse Arsredovisning 2005 2005-1 2-2 I HSB:s Brf Taltrasten i Stockholm Orgnr 702002-2971 ARSREDOVISNI]YG Styrelsen for HSB:s Bostadsrdttsforening 062Taltrasten i Stockholm far hiirmed avge redovisning for floreningens

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Årsredovisning. Brf Järven

Årsredovisning. Brf Järven Årsredovisning för Brf Järven 763000-0359 Räkenskapsåret 2011 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Järven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret Arsredovisning fiir Brf Lagmanstinget 5 76966-fi2 Riikenskapsiret 2Ar4 Org.nr 76966-532 1 (13) Sfrelsen ftir Brf Lagmanstinget 5 ftr hflrmed avge irsredovisning fiir riikenskapsaret 214. Fiirvaltningsberiittelse

Läs mer

Brf Kulien 769604-6098

Brf Kulien 769604-6098 29-6-2 Arsbokslut for Brf Kulien Rakenskapsaret28 Styrelsen for BRF Kullen far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 28. Forvaltningsberattelse Foreningen registrerades den 1999-7-8. Foreningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret2014 769604-3731. Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar

Arsredovisning. BRF Dala 35. fiir. Rikenskapsiret2014 769604-3731. Inneh6llsftirteckning. Tilliiggsupplysningar Arsredovisning fiir BRF Dala 35 76964-3731 Rikenskapsiret Inneh6llsftirteckning Forvaltningsberiittelse Resultatrakning B alansriikning Tilliiggsupplysningar 1 7 8 1 Org.nr 76964-3731 1 (14) Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen Årsredovisning för Brf Ramsjöåsen 716401-3505 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Ramsjöåsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Ior. Brf Hannebergshöjden 769604-2055. RäkenskaPsåret

Årsredovisning. Ior. Brf Hannebergshöjden 769604-2055. RäkenskaPsåret Årsredovisning Ior Brf Hannebergshöjden 76964-255 RäkenskaPsåret 21 Org.nr 76964-255 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Hannebergshöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 21. Fö rvaltnin

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Järven

Årsredovisning. Brf Järven Årsredovisning för Brf Järven 763000-0359 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Järven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Lingonrisgränd. Årsredovisning 769616-2549. För räkenskapsåret

Brf Lingonrisgränd. Årsredovisning 769616-2549. För räkenskapsåret Brf Lingonrisgränd Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lingonrisgränd 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lingonrisgränd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Östergården i Lund

Årsredovisning. Brf Östergården i Lund Årsredovisning för Brf Östergården i Lund 745000-1099 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Brf Östergården i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om

Läs mer

Arsredovisning. for. Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31

Arsredovisning. for. Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31 Arsredovisning for Brf Pagen 15 Org.nr. 716421-7973 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen far harmed avge foljande redovisning for forvaltningen av Brf Pagen 15 for rakenskapsaret. Innehall sida Forvaltningsberattelse

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Finnsta Gård. Årsredovisning 769609-9147. För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Brf Finnsta Gård. Årsredovisning 769609-9147. För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Brf Finnsta Gård Årsredovisning För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Brf Finnsta Gård 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Finnsta Gård får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer