Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park _308s. Riikenskapsiret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. fiir. Brf Arsta Park. 769606_308s. Riikenskapsiret"

Transkript

1 I Arsredovisning fiir Brf Arsta Park 76966_38s Riikenskapsiret 213

2 Org.nr (r2) Arsredovisning Styrelsen ftir Brf Arsta Park ffir hiirmed avge irsredovisning ftir rdkenskaps6ret 213. Fti rvaltnin gsberiittelse Ftireningens iindamil och verksamhet Fcireningen har till iindamil att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i fbreningens hus upplata bostadsliigenheter och lokaler under nytdanderiitt och utan tidsbegninsning. uppl6telse fbr dven omfatta mark som lisgel i anslutning till ftireningens hus, om marken ska anvandis som komplement till bostadsliigenhet eller lokal' Bostadsriitt iir den rait i ftireningen som medlem har p6 grund av uppl'telsen. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsnittsinnehav-are. Fiireningens stadgar Fcireningens giillande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket 2-l I -1. Fastighet och liigenhetsfiirdelning Fcireningens fastighet, Spirursidan 4 och 5 bebyggdes 2 avjm AB och dr beliigen i Stockholms kommun. iiger fastigheten f1;rgnilrqen med tomtriitt, nuvarande avtal kiper t o m22. P6 fastigheten finns 4 st bostadshus innehillande 32liigenhetir. Dessutom finns 22p-platser. Liigenhetsftirdelning: st 2 rum och krik st 3 rum och krik st 4 rum och k<ik st 5 rum och kok Total bostadsyta:2 688 lfl/m Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stiimma best6tt av: Ordinarie Suppleanter Johan Kellgren David Lindenhiill Dara Romcevic Jenrrie Linond Jonny Fredriksson Kamyar Forozech Tommy Ekrot Ordf. Styrelseledamciter som har avgitttunder 6ret iir Annika Kitti, Henrik och Jens Hasman. Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Niclas Wiirenfeldt Bernadette Larsson Pontus Degsell Annika Kitti BoRevision i Sverige AB BoRevision i Sverige AB

3 Org.nr (r2) tr'astighetens tekniska status fri:::#;:x:;::;;;3en av rastigheten har utfijrts i rebruari 214 (intervau minst vart tredie dr entigt Energideklaration har"i enlighet med giillande regler uppriittats 61 2g (intervall vart l:e 6r). ovk besiktning har skett 211 (intervall beroenie p#lk;;yp av ventilation fastigheten har). Liigenhetsiiverlitelser under perioden har 2st <iverlstelser iigt rum. styrelsen har inte beviljat n6gra andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy ftir andrahandsuthyming a_r a1 attftilja Hyresnzimndens praxis. Fcir att uppl6ta bostadsriitten i andra hand knivs oeat<tanw:iraa sket, iilt *"*" tilrfiilligt arbete eller tillfiilliga studier pi annan ort di medlemmen under en tidsbestiimd period inte'gatv har m<ijlighe t att n.rttlaliigenheten. Nyttjanderiitten till liigenhet som innehas med bostadsriitt iir forverkad och fiireningen s6ledes beriittigad ;X"T*" upp bostadsriittshavaren fcir avflyttning, om Hgenhe; utan styrelsens tilsjand upplates i andra F<ireningen hade vid 6rets slut 4g medlemmar. Fastighetsfiirvaltning Styrelsen har under 6ret haft i protokollftirda sammantrziden. Den ekonomiska ftirvaltni.rgetr har utftirts av ISS Facility Services AB. Liigenhetsftirteckningen hanteras av ISS Facility services AB. Enklare fastighetssk<itsel har under 6ret skrjtts iv tyras.k. portombud, dvs boende i ftireninsen. tr'iirsiikring H:1-#:ff"]r tullviirdefijrsiikrad i Liinsftirsiikringar Stockholm. I fcirseikringen ing6r ansvarsf<irsiikring Fiireningens fond ftir yttre underhifl Reservering och ianspriktagande av yttre reparationsfonden ing6r i styrelsens forslag till resultatdisposition och tjverftiring sker efter beslut, mellan balalserat resultat och yttre reparationsfond. Fastighetsslatt/ av gift och inkomstskatt Fastigheten har isatts v?irdear 21. Fastigheten iir beskattad med hel avgift fu o m212. Fcjr inkomst Fret 213 uppgir den kommunala fastighetsavgiften f<ir flerbostadshus till I 21 kronor per bostadsliigenhet, dock h6gst,3%oav giilande taxelngsvii.a.-pl bostadsdelen. Fcir fiireningen iir det liigsta beloppet beriiknat till 38 izo tooiord.v.s kronor per bostadsliigenhet. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppriiknas 6rligen. Intiikter och kostnader avseende fastighetsftirvaltning iir inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlcista och salda bostadsriitter upp ftiberiikning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott fr6n ftiregiende 5r avriiknas och iir underlaget positivt sker beskatt ning med.22%o.

4 Org.nr 7696G (r2) Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret vi har under 6ret ktipt in tiiinster ftir trappstiidning, triidgardssk<itsel och sncir<ljning. Fcireningens medlemmar har samlats vii z st trivsetaag;r, ua. o"t t o.t. His sbesiktning av St Erikshissar kvalitetssiikrad. Yttre husbesiktning utftjrd. Frireningen har under 6ret ansrutit sina riigenheter till ownit fiberniit. Viisentliga hiindelser. efter riikenskapsirets utging Alla bostadsriittsftireningl mld riikenskapsir-roir pa=uo4u s 2ll4kommer att omfattas av en ny normgivning fcir redovisning. Det innebiiiatt forening"ni frurntioen kommer attupprdtta arsredovisningen enligt ett si kallat K-regelverk. F6;"dti;g;; ko*". sannolikt att ske vad giiller synen p6 avskrivningar, investeringar, underhai och ev underhnlljfonder. Detta kan medfora att framtida resultat och jiimftirelsetal awiker frin denna irsredovisni"g ;;h budget for Fr 214. Fcireningen kommer att fortsiitta arbeta ftir god ekonomi. vi kommer iiven detta 6r kopa in tjiinstema f<ir trappstiidning, triidgardsskcitsel och snrircljning. Trivseldagarnu Le.te, dari;;fb;rrtjur" praktiska sysslor, genomftir husomsyn och umg6s med varandra. - I samarbete med 6wiga bostadsriittsftireningar i omridet deltar Brf Arsta park i organisationen Grannsamverkan. Fcireningen har amorterat 4 kr under janu an2!4. Arsavgifter Arsavgift ema hcijdes med. 1,5%o fr om _ 1 _ I. Arsavgifterna iir oftjriindrade 214 jdmftjrt med 213. Genomsnittlig avgift per I uppgar till 7 63 krllcvm. Ovrigt Enlig styrelsebeslut debiteras kciparen vid varje overlitelse en expeditionsavgift pit2,5%oav basbeloppet (214: 1 11 kronor)' Pantsiittningsavgift debiteras med l%oav basbelop pet (214: 444 kronor) vid varje pantsiittning. P6minnelseavgift uttages med 6 kronor vid sen betalnins. Flerirsiiversikt tl Nettoomsiittning Resultat ftire reservering Reservering yttre reparationsfond Saldo I'ttre reparationsfond Lhnper kvm yta Kassalikviditet (%) Arsavgift bostiider kronor/kvm I s r s r 259 9s

5 Brf Arsta park Org.nr (12) X'iirslag till vinstdisposition Styrelsen ftireslir att til fiirfogande stiende vinstmedel: balanserad arets vinst ',r:ii:, disponeras si att till yttre reparationsfond civerftire s 67 2 i ny riikning <iverftires 24 7gl F<ireningens resultat och stiillning i 6wigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med tilliiggsupplysningar.

6 Org.nr s (r2) Resultatrlikning Not tr'iireningens intiikter 2 r s7s tr'dreningens kostnader Underhillskostnader Driftskostnader F<irvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 J ILs r Riinteintiikter Riintekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Arets resultat

7 Org.nr s 6 (r2) Balansriikning Not r TILLGANGAR Anliiggnin gstillgin gar Mate riella anliig g ning stiltg dng ar Byggnader Installationer Summa anliiggningstillgingar Omsiittnin gstillgin gar 52 t s s Hyres- och avgift sfordringar Ovriga fordringar / Skattekontot Fcirutbetalda kostnader och upplupna intiikter Kassa och bank Kassa och bank Avriikningskonto ISS Facility Services AB Summa omsiittningstillgingar SUMMA TILLGANGAR 6 86 r7 657 r s ) r87

8 Org.nr (r2) Balansriikning Not r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppl6telseavgifter Yttre reparationsfond l Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat r Summa eget kapital r Lingfristiga skulder Fastighetsl6n Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslin Leverantcirsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikrer Summa kortfristiga skulder l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stiillda siikerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga

9 Brf Arsta park Org.nr (12) Tilliiggs upplysningar Red ovisningsprinciper Arsredovisningen har ugrliittats enligt Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinna r6d. om inte annat framgir iir de tilliimpide redovisningrjri"jip"-" oftiriindrade jiimftirt med ftireg'ende 6r. Anl iiggningstill gdngar Materiella anliiggningstillg6ngar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskri.,mingar. utgifter ftir ftirbiittrinqy aylineangars prestanda, utciver irrp*ngrig niv6, cikar tillg6ngarnas redovisade viirde' utgifter ftr reparation och underhall redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av systematiskt <iver tillgangens bedcimda nrdandeperiod. Progressiv avskrivningsmetod anvrinds. F<iljande avskriwingstider tilliimpas: Byggnader Installationer 1 er 5 Fr Markviirdet iir inte fciremil ftir avskrivning. I de fall en tillgangs redovisade vairde skulle riverstiga dess beriiknade 6tervinningsvzirde skrivs tillg6ngen omedelbart ner till sitt dtervinningsviirde.- Finansiella instrument Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pr<ivning beriiknas bli betalt. Leverantcirsskulder viirderas tili nominellt belopp. r -a Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt 6r samt justeringar avseende tidigare 6rs aktuella skatt. Skatteskulder vdrderas till vad som enligift;reningens t"a,i--"ing ska erlaggas till Skatteverket. F<ireningens fond fijr yttre underhill Reservering till ftireningens fond ftir yttre underhall ingar i styrelsens ftirslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits pi fiireningsstiimma sker civerfiiri"ng rrun uururrr"rat reirltat till fond fcir yttre underh6ll. Detta iir enligt ftirenirrg"n. stadgar. Nyckeltalsdefi nitioner Kassalikviditet visar ftireningens kortsiktiga betalningsfti rm;ga,berliknas som ftjrh6llandet mellan omsiittningstillgingar och kortfristiga skulder. F<ir ytterligare upplysningar hiinvisas till not.

10 Yi Brf Arsta park Org.nr e (r2) Noter Not I Fiireningens intiikter Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Ersdttningar och intiikter 213 6s rt Not 2 Underhillskostnader L<ipande reparationer Underhdll hiss Underhill planteringar Reparationer och underhdll enligt undehillsplan Avgir aktiverade underhillskostnader./ s r9 289 Not 3 Driftkostnader Stiidning entreprenad Besiktning hiss Serviceavtal Yttre skritsel Fastighetsel Uppviirmning Vatten Sophiimtning Fast i ghets fcirs iikring Avgiilder, arrenden och avgifter Kabel-TV Fastighetsskatt/fastighetsavgift Ovriga driftkostnader r l 79 1r s Not 4 Fiirualtnings- och externa kostnader Administration, kontor och <iwigt Styrelse- och portombudsarvoden Lagstadgade sociala avsifter Revisionsarvode Fcirvaltningsarvode Owiga extema tj[nster s s ,[\

11 Org.nr t (r2') Not 5 Avskrivningar Byggnad tt 7/1 Bredband/Fiberniit 6r I /5 213 r s Avskrivning pi fastighetens bokftirda viirde har skett med krenligt en 1-6rig progressivplan. Not 6 Byggnader Ingdende anskaffningsviirde byggnad Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden Ing6ende avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enlig plan Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde Taxeringsviirden byggnader Taxeringsveirden mark s l9t t l t2-31 s s89 Not T Installationer Installation av Bredband/Fiberniit Utgiende ackumulerade anskaffningsvlirden Arets avskrivningar Utgiende ackumulerade avskrivningar Utgiende redovisat viirde i t2-31 Not 8 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter F<irutbetald ftirsiikring Fcirutbetald kabel-tv Fcirutbetald vattenavgift Ovriga ftjrutbetalda kostnader/upplupna intiikter 213-r s t 982 9t 251

12 Org.nr rr (r2) Not 9 Fiiriindring av eget kapital Belopp vid irets ingang Disposition av ftiregiende drs resultat: Inbetalda insatser Upplfltelseavgifter t7 999 Arets resultat Belopp vid irets utging t Yttre rep. fond Balanserat resultat 335 r Arets resultat Not 1 Upplitelseavgifter Uppldtelseavgifter enligt ekonomisk plan. Not 11 Fastighetslin Lingivare - riintesats - riinteiindring Swedbank Hypotek AB - 2,79yo _ 214_g_Zs Swedbank Hypotek AB - nirligt Swedbank Hypotek AB - 2,996 _ 216_g_25 Avg6r kortfristig del./ s r s s Not 12 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter Upplupna lciner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna riintekostnader F<jrskott sbe talda hyr or I av gifter Upplupna uppviirmningsko stnader Upplupna elavgifter Upplupna renh6llningsavgift er Uaplupna reparationer o underhdllskostnader Owiga upplupna kostnader och forutbetalda intiikter Beriiknat arvode ftir revision r t6r i r t 6s ) )1< l r2 4s

13 BrfArsta Park Org.nr (r2) Alvsjci g I ll /) " Ill l /-- r,l/ Johan Kellgren b-/&-lul David Lindenhnil a)n U, l2,rule_ae4,ij Dara Romcevic Min revisionsberiittelse har liimnats. L/ astc;/ ordy

14 Revisionsberdttelse Till foreningsstdmman iarsta park, org,nr. 76g66_3gs Rapport om irsredovisningen Jag har utfort en revision av 6rsredovisningen for Arsta park for 6r 213. Sfyre/sens ansv ar ftjr irsredovisn in gen Det dr styrelsen som har ansvaret for att upprdtta en drs_ redovisning.som ger en rdttvisande Oiro eniibt aiirejouirn,ngr_ tagen och for den interna kontroll som styrelien UeComer ar nodvdndig for att upprdtta en drsredovisning som int;innenafter vdsenttiga fetaktigheter, vare sig dessa O.rJ, pa oef.niiign.ter. eller p6 fel. Reyisorns ansyar Mitt ansvar ar att uttala mig om 6rsredovisningen p6 qrundval av mtn revtston.,tag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssjd i Sveriqe. Dessa standarder krdver att jag foljer yrkesetiska krav sam"t ptanerar och ror art. uppn6 rim ti g sdkerhet art 11T:i l:51.,,t1t 6rsredovisn in gen Inre Innenailer vdseniliga felaktigheter. En.revision innefattar att genom olika dtgdrder inhdmta revtstonsbevis om belopp och annan information i 6rs_ redovisningen. Revisorn vdljer vilka Atgdrder som ska ulforas, bland annat genom att bedoma ristern-a tor vasentligai;laktigneter i drsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegeniiiiirier.rrer. pa fel. Vid denna riskbedomni-ng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta for hur foreningen upprattar 6rsredovisningen for att ge en rdttvisande bifji.yi; rtt?torm granskningsdtgdrder som dr dndamdlsenlig, med nanrtln tiff omstdndigheterna, men inte i syfte att gorjett uttatancd om effektiviteten i foreningens interna kontioll. en revision innetattar ocksa en unardering av dndam6lsenligheten i de redovisnrngs_ principer som har anvdnts och av rimlilheten i styretiens upp_ skattningar i redovisningen, liksom en utvaroering arcen over_ gnpane presentationen i drsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andr i frifattningar Utover min revision av 6rsredovisningen har jag dven utfort en revision av forslaget till dispositioner-oetaff"ano'e io*ning.n, u,nrt eller fdrtust samt styrelsens forvattning i ir" Airt, paik i.i i a, ZOlt. Sfyrelsens ansvar Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget lill dispositioner betrdffande foreningens vinst eller forlust, o.n O.t ailvr.lsen som nar ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrdtilaqen. Reyrsorns ansyar rimtig sakerher uttata Yl,3:::l?lrtmed mig om forstaget titl tspostrtoner av toreningens vinst eller fcirlust oih om forvittningen pd grundval av min revision. Jag har utfort revisionen entigt goc revisionssed i Sverige. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslao till dispositioner betrdffande foreningens uinst eilirio;uit'nrr. rug granskat om forslaget dr forenligt med bostadsrdttslagen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av drsredovisningen granskat vdsenttigabjsiut, Atgdrder och forh dlanden i to,en i,fu en lcii aiik;#;d;,., ndgon styrelseledamot dr ersdttninlssf ytolg mot t irrninl.r.,.g lr,?,r91 granskat om n6gon styretietedam-ot pa,nn.i,"al na nantat I strid med arsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund for ririna uttalanden. Uttalanden j^ig 19,/ila ljgreninssstdmman behandtar resutrater entigt rorsraget I trvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskaps6ret. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr - tillrdckliga "', och dndamalsenliga som grund for miia uttalanden. Uftalanden ll,yf:l pq"rtning har Arsredovisningen upprdrtats i entighet och ger en i i::,1t-r,.-d?yi:ringslagen aila vdseniliga avseende 1$tJisanog bitd av ioreiingens ilnansieril starr;id;;;;; il"lltp_9l rq1!o.l* dess finansietla resutra'iior 6ret en ist -r iltut 6rsredovisningstagen. Forvattningsneraftetsen ar fore.l;m"el Hrredovisningens ovriga delar. J-ag tillstyrker ddrfor att foreningsstdmman faststdller - resultaf rdkningen och balansrdkningen forforening.n. -'-'' Niclas Wdrenfeldt BoRevision AB

15 4914 Brf Arsta park Stockholm Avser tusentals kronor - tkr Hyresintiikter p-platser Arsavgifter bostiider Hyresbortfall (outhyrt).i. Ovriga intiikter RORELSENS INTAKTER Stiidning entr. Obligatorisk ventilationskontroll Besiktning (hiss) Serviceavtal Ytbe skdtsel Ltipande reparationer/underh6ll kip rep/underhdll hissar kip replunderhill planteringar Planenligt underhill RESULTAT RESULTAT BUDGET t) 1 o t7 o4 2 s2 I I o l 42 A l Elavgifter Uppviirmning Vatten & avlopp Sophiimtning Fasti ghets f tirsiikringar Sj iilwisk/reparation ft irsiikringsskador Tomtriittsavgiilder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt 6vr f6rbrukningsinventarier/material Kreditupplysning Styrelsearvode Revisionsarvode F6rvaltningsarvoden Ovriga frirvaltningskostnader Lagstadgade sociala avgi fter Avskrivning byggnad Avskrivning installationer RORELSENS KOSTNADER RORELSENS R.ESULTAT o I 44 l l I JZ 1a J I 22 t r7l s t) 6 l o oj Riinteint?ikter FINANSIELLA INTAKTER Riintekostnader fastighetsl6n F'INANSIELLA KOSTNADER RBSULTAT J)/ 7 JJ -12 Fdreslds i resultatdispositionen: Ianspr6ktagande av yttre reparationsfond Reservering till yftre reparationsfond./ ) BUDGET INKLUDERAR FOLIANDE HoJNINGAR Arsavgifter % FROM Genomsnittlig avgift per l4-1_1 uppgir till 763 lcikvm. ISS Fastighetsekonomi sid 1(2)

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer