Årsredovisning. för. Brf Arthur. t 1640r-40t6. Räkenskapsåret. 20tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. för. Brf Arthur. t 1640r-40t6. Räkenskapsåret. 20tr"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Arthur t 164r-4t6 Räkenskapsåret 2tr

2 Org.nr rc 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for Brf Arthur får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2AII. Fö rvaltnin gsb e rättels e Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet, Luthagen 66:5, upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgarhar registrerats hos Bolagsverket Fastighet och lägenhetsfiirdelning Föreningens fastighet, Luthagen 66:5, förvärvades 1993 av Skanska. På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 52Lägenheter och 4 lokaler. Dessutom finns 39 garageplatser, 2 p-platser (varav 1 gästplats) och 1 mc-plats. Lägenhetsfordelning: 16 st 1 rum och kök, varav I st är hyresrätt 18 st 3 rum och kök 16 st 5 rum och kök 2 st 6 rum och kök Total bostadsyta: kvm Total lokaiyta: 465 kvm Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2lI-4-I3 bestått av: Ordinarie Anders Nordwall Ordf. Hans Årstadius Rolf Gustafsson Camilla Johansson Gunilla Rinne Suppleanter Ingrid Friberg Christoffer Berg Fram till föreningsstärnman var Carl-Magnus Gaddefors, Anders Fernberg och Bengt Spowe ordinarie ledamöter. Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Harriet Ahl Elisabeth Endrell Ulf P Lundgren Birgittt Carlsson Ove Danerlöv

3 Org.nr 7164t (13) Lägen hetsöve rlåtelser Under perioden har 8 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat I st andrahandsuthyrning. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar år att följa Hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäi, till exempel tillf?illigt arbete eller tillfiilliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har mojlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och foreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflytning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Föreningen hade vid årets slut 85 (83) medlemmar. Fastigh etsfti rvaltn in g Styrelsen har under året haft 11 protokollforda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utörts av ISS Facility Services AB. Lägenhetsörteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av Upplands Boservice AB och fastighetsstädningen av Ren Jämt. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvars försäkring för styrelsen och skadedj ursförsäkring. Föreningens fond ftir yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med kronor. Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår Fastigheten är beskattad med hel avgift. För inkomståret 2Il uppgår den kommunala fastighetsavgiften for flerbostadshus till 1 32 kronor per bostadslägenhet, dock högst,4oä av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgift en indexuppräknas årligen. För foreningen är det lägsta beloppet beräknat till67 74 kronor d.v.s. I 32 kronor per bostadslägenhet. För lokaldelen beskattas föreningen med 1oÄ av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från foregående är avrdknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3/. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2ll Uthyrning av källarlokalen med ombyggnader och anpassningar Efter den tidigare hyresgästens konkurs, som orsakat ett stort hyresbortfall under året, har det varit den mest prioriterade angelägenheten ör styrelsen att få källariokalen uthyrd. Den forsta inriktningen var att få en hyresgäst för hela lokalen och det fanns en del intressenter som dock bedömdes som olämpliga eller osäkra. Efter uppdelning i tre olika lokaler lyckades vi hitta tre hyresgäster som vi bedömer som stabila och långsiktiga. Det rör sig då om en utbildningslokal pä 6m2 för körskola (fr 119), en butikslokal på 55 m2 för möbelförsäljning (fr IlI2) och en central for hemtjänstverksamhet pä21 m2 (fr 1/1-12). Ombyggnader och anpassningar för de olika lokalerna krävdes men samtidigt blev den nya hyresnivån mer än fordubblad mot tidigare. Då kontrakten löper på 3 år (med forlängning på 3 är i taget) skrivs hela ombyggnadskostnaden av under de 3 första åren vilket under den tiden ger kraftigt minskat överskott.

4 Org.nr 7164I (13) Ombyggnad av trappa, uppfart och ramper vid ingångarna Trappan fidn Odensgatan har byggts om fiir att avhjälpa slitage och brister samt öka gångsiikerheten. SamtidigtåtgärdadesuppfartenfrånFredsgatan&irdetpågrundavtrafikbelastninguppståttsäitningari marken. Som extra åtgiird byggdes ramper upp mot alla tre ingångar fiir att underlätta fijr rörelsehindrade liksom att göra det enklare fiir snönijning. Även mwama rätrades upp../.,/ Energideklaration Den Energideklaration som krävs ftir alla fastigheter fiirdigstzilldes under året. Resultatet av derura visar att vi har 1åg energiförbrukning med ett våirde på 129 kwh/år mot kwl/år för jåimfiirbara fastigheter. Besparingar mot tidigare mätning ligger på 35 kwb/ar motsvarande ca 5 kr i kostnad. Vi har samtidigt bidragit med en minskning av CO2med 13 ton/år Åtgärdande av brister vid kiillaringång från Fredsgatan Den tidigare ombyggnaden av källarnedgången från Fredsgatan har fortsatt brister vad gåi1ler plattan som är för hög i fiirhållande till dörr liksom att lutningen mot brunn är fijr liten. Entreprenören har lovat åtgåirda felen under 2 I 2. Vindsisolering För att minska uppv?irmningskosb:ader har oisolerade kanaler på vindsgolvet isolerats genom insprutning av lösull. Elartal Ett 5-årigt elavtal med fasta priser tecknades under året. Vår bedömning åir att det tecknats till ftirdelaktiga priser och vi har dessutom rätt till omteckning vid ett tilifiille under perioden Enk:it om balkongutbyggnad Som uppftiljning till den balkongutredning som gjordes på privat initlativ genomfiirdes en anonlm, skriftlig enkiit ti1l samtliga medlemmar. Den fråga som ställdes var; Onskar du få utbyggd balkong? Röstdeltagandet låg på 9 o/omed54 % Ja respektive 46 % Nej. Övervikten fiir Ja ansågs ftir liten liir att driva frågan vidare varfijr iirendet slrinlades. Ett domslut i ett liknande fall med otillräcklig majoritet gav ytterligare belägg fir detta. Årsavgifter Årsavgifterna höjdes med 1% fr o m Genomsnittlig avgift per uppgår till 428 kr/1om. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditions avgift pä 2,5 %o av basbeloppet (212=1 1 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med I % av basbeloppet (212=44 kronor) vid va{e pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 5 kronor vid sen betalning.

5 l Brf Arthur Org.nr L6 4 (13) FIerårsöversikt 2Lr Nettoomsättning : Resultat fiire reservering '79 Reservering yttre reparationsfond I Ianspråkstagande yttre fond Saldo ytre reparationsfond Lan per kvrn yta ' Kassalikviditet (%) 68 2lI t fusavgift bostiider konor/kw Förslag till behandling av ansamlad ftirlust Styrelsen föreslår att den ansamlade forlusten: ansamlad forlust årets forlust -434 r}s behandlas så att i ny räkning överöres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterfoljande resultat- och balansräkning med ti11äggsupplysningar.

6 Org.nr s (13) Resultaträkning Not Föreningens intäkter r9 Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 ^ J 4 5 -s r r s8 76s 237 s5 Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter s 79r Resultat efter finansiella poster -459 zss 3 48 Årets resultat s3 3 48

7 Org.nr (13) Balansräkning Not 2tt TTLLGÅI\GAR Anläggningstill gånga r Mat erie II u an kig g ning s tillg ån g ar Byggnader Mark Markanläggningar Pågående om- och tillbyggnader A r Summa anläggningstillgånga r Omsättningstillgån ga r Hyres- och avgift sfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter s t6 r79 s s Kussa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Facility Services AB r s 633 Summa omsättningstillgånga r SUMMA TILLGÅNGAR

8 Org.nr 7164L (13) Balansräkniog Not 24fl-I2-3t 24rc EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 13 Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond T r t Fritt eget kupital Balanserat resultat Årets resultat s t2 Summa eget kapital 16 21s Långfristiga skulder Fastighetslån Mottagna depositioner Summa Iångfristiga skulder t ls s Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och örutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder t6 34 s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s Ställda säkerheter F a sti ghet s inteckni ngar Ansvarsftirbindelser Inga Inga

9 Org.nr 7164L (13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Ärsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte awrat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med foregående år. An1äg gning st ill gå ngar Materiella anlåggningstiligångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tiilgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av systematisll över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linj är avskrivningsmetod används. Följ ande avskrivningstider tillämpas : 1 år Byggnader Om-/tillbyggnader 7A ärl 2ärl 3A ärl 4 är Markanläggning 3 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörs skuider värderas till nominellt belopp. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar akiuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omöring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller ör ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt öreningens stadgar. Nycke lt al s de fini t i o ner Kassaiikviditet visar foreningens kortsiktiga betalningsformåga, beräknas som förhållandet mellan oms ättningstill gångar och kortfri sti ga skulder. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

10 Org.nr 7164L-416 e (13) Noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter bo städer Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter övriga obj ekt Fastighetsskatt Årsavgifter bostäder Rabatter./. HyresbortfalLl. Ersättningar och intäkter Fakturerade kostnader s r4 I Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Reparationer och underhåil enligt undehållsplan Avgår lyft ut foreningens reparationsfond./. 2tt rco Not 3 Driftkostnader Fasti ghet s sköts ellstädning entreprenad Besiktning/serviceavtal Energideklarationer Yttre skötsel/snöroj ning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Fasti ghets skatt/fasti ghetsavgift Övriga driftkostnader 2A11 2t r i r s r A

11 Org.nr 7rc (13) Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt Hyres- och kundförluster Styrelsearvoden Lagstadgade sociala avgifter Bilersättningar Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tj änster 2lt It s s A IT Not 5 Avskrivningar Byggnad år 1/i Om/tillbyggnad Markanläggningar år 1 1/3 2tt 18s s 21 i I om/tillbyggnad ingår Ombyggnad av hissar år 1/ kr, Byte entr$portar år gl kr, Takomläggning är kr, Re-lining av avloppsstammar är kr, Ventilation i bostäder och garage är 312 I2 54 kr och Omdragning av el i gemensarnma utrymmen fu 3DA 29 BSZ kr. Not 6 Ränteintäkter Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig 2lt t l 876 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Ovriga skuldrelatera 2tt

12 Org.nr (r3) Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärde byggnad Omklas si fi ceringar/bredbandsinstallation Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2lt st A 627 Ingående avskrivningar enligt plan Omklassificeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar t s tr Utgående redovisat värde 22 25t 7s Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark 36 2t a r fi I utgående redovisat värde ingår Byggnad kr ( ) Ombyggnad av hissar fu (38 436), Byte entr6portar kr (22 133), Takomläggning lff ( ) kr, Re-lining av avloppsstarnmar kr (l ), Ventilation i bostäder och garagel<r 2 A48 57I ( ) och Omdragning av el i gemensamma utrymmen kr ( ). Not 9 Markanläggningar Avser upprustning av gården. Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2tt t rc r I Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar s s Utgående redovisat värde s2 Not 1 Pågående om- och tillbyggnader Pågående om- och tillbyggnader 2A11-124t I Avseer pågående arbeten med om- och tillbyggnad av källartrapp kr ochhyresgästanpassning av lokal k{

13 Org.nr A16 12 (13) Not 11 Övriga fordringar Avräkning skattekontot Andra kortfristiga fordringar 2tL t6 t t 16 t74 7 s Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Övri ga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2AIl-I fi-124t It Not 13 Förändring av eget kapital Beiopp vid årets ingång Ärets reservering Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Inbetalda insatser r5 ljpplåtelseavgifter Yttre rep. fond Belopp vid årets utgång Balanserat resultat r6t ts Årets resultat s3-4s9 253 Not 14 Upplåtelseavgifter Hyresrätter som har ombildats till bostadsrätter. Vid forsäljning översteg marknadsvärdena insatserna enligt den ekonomiska planen med kronar Avgår kronor 81 8 avseende erlagt mäklararvode ör upplåtna bostadsrätter. Not 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Swedbank Hypotek AB - rörlig ränta Swedbank Hypotek AB - rörlig ränta Swedbank Hypotek AB - rörlig ränta Avgår kortfristi g del.l. 2tt t 4 s

14 Org.nr A16 13 (13) Not 16 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter Upplupna ränteko stnader Förskottsbetalda hyror/avgi ft er Upplupna uppviirmningsko stnader Upplupna elavgifter Upplupna renhållningsavgift er Upplupna reparationer o underhåll Övriga upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkfer 2tt-12-3t s t 22 zs} t s 463 Uppsala 2t2- CS - 2 /,/". a. fruuoo r ft,/,/*rr-*,rv/' Camilla Johansson fgu Hans Årstadius Vår revisionsberättelse har lämnats. d&,*. UÅ+ Harriet Ahl Revisor fuwå.m t Elisabeth En Revisor

15 4463 Btf Arthur Uppsala Avser tusentals konor - tkr RESULTAT 21 RESULTAT BUDGET 211 2t2 Hyresintäkter bostiider Hyresintäkter lokaler Hy'esintäkter garage Hyresintiikter p-platser Hyresintiikter ö vri ga objekt Fastighetsskatt Årsavgifter bostäder Hyresbortfall (outhyrt)./. Övriga intäkter Fakturerade kostrader JJ 2' t3 28 I 764 -J 2 8 JJ l3 l JJ s l RÖRELSENS INTÄKTER t Fastighetsskötsel entr, Städning enfi'. Besiktning Serviceavtal Energideklarationer Yftre skötsel Ltipande reparationer/underhåll Planenligt underhåll Elavgifter Uppvärmning Vatten & avlopp l8s s 25 3s 9l Sophämtning ',7 Fastighetsörsäkrin gar Kabel-TV Fastighetsskatt Övr förbrukningsinventarier/rnaterial Hyres örluster 95 l t9 t2 99 l5 Styrelse- & revisionsarvode Förvaltringsarvoden Överlåtelse-/pantftirskrivningskostnad Övriga 6rvaltnin gskostrader Löner,&ilersättning Lagstadgade sociala avgifter Avskrivning byggnad Avskrivning om- och tillbyggnader Avskrivning rnarkanläggningar 54 8 l6 t ', t RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSENS RESULTAT Ränteintiikter I FINANSIELLA INTÄKTER Räntekostrader fasti ghetslån FINANSIELLA KOSTNADER Statlig skatt RESULTAT Ianspråktagande av yttre reparationsfond Reservering till yttre reparationsfond./. -16 I -16 l Styrelsebeslut ll Ianspraktagande av yttre repamtionsfond Reservering till ytte reparationsfond I I 61 Summa ythre reparationsfond enl BR I 46 Balanserat resultat enl BR BUDGET INKLUDERAR FÖ UANDE UÖINNqCAR : Årsavgifter % FROM: Genomsnittlig avgift per uppgår till 428 lallcvm. ISS Fastighetsekonomi

16 I -) I. iiltnr \.lllcil 5()lrlliinrllrlr) - Löpande rep och underhåll Övr. drifikostn..r,. rl.nr niir-,.:tr 2r /, 1- -i 2s 647 -: it() 2fi rr I I 5t2 592 :rl) 2t2 t\\ 25 s83 '.,' Fastighet/statlig skatt Kostnader exkl. planenlie underhåll q Brf Arlhur 2O1O loet/varme/vattenlsop ] I namtnlng i i olöpande rep och I j underhåll laövr. driftkostn. l I rl loavskrivningar ; ir il l I Räntekostnader,i I., -^^.,^' *, ".,v,1evstatiig!.skaq % 212 n Ellvärme/vatten/sophämtni ng nlöpande rep och underhåll E Ovr. driftkostn. tr Avskrivningar I Räntekostnader li 3% ilfiil lll I I llll I lil lllll I I lll I I ilii'il,, ISS Fastighetsekorrorni Srd 2(2)

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716401-2226 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Leran nr 5

Årsredovisning. Brf Leran nr 5 Årsredovisning för Brf Leran nr 5 716403-4311 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Leran nr 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret

Brf Pendeluret 4. Årsredovisning 769603-1488. För räkenskapsåret Brf Pendeluret 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Pendeluret 4 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Pendeluret 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kapprocken

Årsredovisning. Brf Kapprocken Årsredovisning för Brf Kapprocken 702002-1668 Räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08 31 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Kapprocken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08

Läs mer

Årsredovisning. Bf Kättingen upa

Årsredovisning. Bf Kättingen upa Årsredovisning för Bf Kättingen upa 702001-2477 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Bf Kättingen upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Uppsala

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Uppsala Årsredovisning för Brf Ekebydalen Uppsala 769602-2933 Räkenskapsåret 2013 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Ekebydalen Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299

HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) 716401-3299 HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala 1(14) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening 71 Ling i Uppsala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01-2005-08-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö

HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org.nr 712400-1467 Sida 1 av 13 HSB: s Brf Sjötungan i Tyresö Org no:712400-1467 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Org.nr 712400-1467 Sida 2 av 13 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Sjötungan

Läs mer

Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma

Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma Bostadsrättsföreningen MÅLAREN! Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA info@brfmalaren.com Kallelse till Brf Målarens ordinarie föreningsstämma TID: Onsdag den 25:e maj, kl 19.00 (Fika serveras från 18.30)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Garm Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012

Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012 Bf Port Arthur UPA Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Bf Port Arthur UPA Org.nr 717600-5325 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Smaragden i Nacka

HSB:s Brf Smaragden i Nacka HSB:s Brf Smaragden i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 HSB:s Brf Smaragden i Nacka 1(15) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Smaragden i Nacka får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(14) Brf Stora Badhusgatan 30 i Göteborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåller Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 1(14) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. Butik 66,5 2017-09-30 Bageri 54 2017-09-30 Kontor 43 2017-09-30. I (r1) Fö rva ltnin gsberättelse

Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. Butik 66,5 2017-09-30 Bageri 54 2017-09-30 Kontor 43 2017-09-30. I (r1) Fö rva ltnin gsberättelse BrfÅngpannan 16 I (r1) Styrelsen för Brf Ångpannan 16 får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 214. Fö rva ltnin gsberättelse Verksamheten Allmiint om verksamheten Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1 Årsredovisning för Brf Skalbaggen 1 Räkenskapsåret 2010 Brf Skalbaggen 1 1(12) Styrelsen för Brf Skalbaggen 1, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bävern 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh Årsredovisning för Brf Doktor Lindh 716444-9758 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Doktor Lindh får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612

Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612 Brf Kranen 1 i Solna 716419-3612 Årsredovisning räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 2 (16) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kranen 1 i Solna med organisationsnummer 716419-3612

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15 , Årsredovisning för Brf Stengodset nr 15 716422-1751 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Stengodset nr 15 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Brf Mälarhöjdsparken 1

Brf Mälarhöjdsparken 1 Årsredovisning för Brf Mälarhöjdsparken 1 Räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsförening Porten i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-0-0 till och med 2004-2-3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Långkorven Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Brf Botvid Org.nr 717600-2546

Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Sida 1(9) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2011 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2009.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2009. Sid 1/9 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har under

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Brf Violen Årsredovisning 2014

Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Org. nr 717600-3023 RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 1 595 424 1 595 424 Hyresintäkter 53 231 1 648 655 1 53 141 1 648

Läs mer

Årsredovisning. Brf New York 5

Årsredovisning. Brf New York 5 Tegeluddsvägen 30 115 40 Stockholm Årsredovisning för Brf New York 5 769615-7226 Räkenskapsåret 2013 1 (17) Styrelsen för Brf New York 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Innehåll: Verksamhetsberättelse sida 2 Resultaträkning sida 4 Balansräkning sida 5 Notförklaringar sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tågaborg. 769606-5346 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning för. Brf Tågaborg. 769606-5346 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Tågaborg Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 7 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LYFTKRANEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt

Brf Haren i Krokslätt Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt, org.nr 769614-9355 får härmed avge följande årsredovisning för perioden 2009-01-01-2009-12-31. Föreningen allmänt Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Årsredovisning för Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 1(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 2(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Spinnaren

Årsredovisning. Brf Spinnaren Årsredovisning för Brf Spinnaren 716419-8900 Räkenskapsåret 2010 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Spinnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÅNGEN I VÄSTRA ERIKSBERG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÅNGEN I VÄSTRA ERIKSBERG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÅNGEN I VÄSTRA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Inland 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 32 Astolf får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Stora investeringar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNDA 1 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Brf Holmgård 1 1(13) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011 Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2011 1(9) Årsredovisning Brf Bällstabacken 4 Org.nr 769615-5485 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Fastigheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Brf Södergatan Årsredovisning 2014

Brf Södergatan Årsredovisning 2014 Brf Södergatan Årsredovisning 2014 Kallelse till årsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Södergatan till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2014. Tid: Onsdagen den 27 maj

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2009 Brf Bildhuggaren 25-29 1(13) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003 RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 23 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser Ställda panter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6. Org.nr 769618-1655

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6. Org.nr 769618-1655 Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014, vilket är föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Cedern

Årsredovisning. Brf Cedern , Årsredovisning för Brf Cedern 769619-1241 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Cedern får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan Bostadsrättsföreningen Wotan Sid 1 (12) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Wotan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer